НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Основният закон на съзнателния живот

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Основният закон на съзнателния живот

Най-често използвани думи в беседата: бог, закон, може, има, сега, любов, дойде, хора, аз, учение, всички, братя, ближния, стане, лева, тогаз, иде, ум ,

Извънредни беседи ,Беседи пред ръководителите , София, 9 Септември 1923г., (Неделя) 5:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Тайна молитва

Добрата молитва

Молитвата на Братството

Прочете се 5 глава от Евангелието на Йоана. Ще повторя 14 стих: "Подир това, намерва го Исуса в храма и рече му: Ето, сега стана ти здрав: не съгрешавай вече, да ти не стане нещо по-зло."

Грешките идат от непослушанието. Грешки има, когато философът престане да учи. Когато човек престане да диша, престава да живее. Има известни процеси, които, като престанат, идат известни последствия. Ще ви представя един велик закон, който трябва да турите като основа за вашата бъдеща деятелност. Слънцето много пъти може да изгрява. Само здравите хора стават, когато слънцето изгрее, а болните лежат на гърба си, на корема си, на едната си страна. Те лежат, а здравите се ползват. Болните могат да ги изнесат на слънце, да ги внесат, пак да ги изнесат и т. н. Мнозина казват: "Да дойде Господ." Питам: Здрав ли си? Кога дойде Господ, ще излезеш да Го посрещнеш, ако си здрав; ако си болен, ще чакаш други да те изнесат – я Го видиш, я не. Преди да пристъпя към предмета, ще кажа следното: В умовете на всички верующи, въобще, във всички хора, в които умът действа, има някои противоречия: ние мислим, че ако тръгнем по Божествения път, ще се лишим от известни блага. От къде е проникнало това мнение? Бог е създал всички неща. Някой казва: "Не яж!" Бог е създал закона за яденето, закона за движението, закона за светлината и пр. Отде е проникнало това вярване, че хората, като тръгнат по Божествения път, ще им се случи нещо зло? Кой човек е пострадал от светлината или от топлината? Много хора са пострадали от огъня, от топлината, но от коя топлина? – От човешката. Запали се къщата и изгори. Но от слънчевата топлина хората никак не са пострадали. Някои казват: "Има слънчев удар." Но този удар не произлиза от слънчевата светлина. Той произтича от едно особено състояние на кръвта. Тази слабост на кръвта в човека ние наричаме слънчев удар. В схващането за Бога има едно криво разбиране. Да се служи на Бога, това е най-лесното. Учението за Бога го разбират мравките, растенията и т. н. Може да си наложиш да не ядеш, да не дишаш, но ще дойде време, ще трябва да ядеш, да дишаш. Божествените неща са неотклоними. И когато се отклониш от Божествения закон, тогава се ражда нещастието. И философията на живота е, да престанем да се отклоняваме от Божествените закони. Искам да схванете това: каквато и работа да вземеш, това не препятства да служиш на Бога. Например, вие казвате: "Учител съм, търговец съм, аз не мога да служа на Бога." – Можете. Търговец си, спечелил си 100 000 лева по несправедлив начин. След това жена ти ще умре, децата ти ще умрат, автомобил ще дойде, ще те прегази и ще ти счупи двата крака, стомахът ти ще се развали и ще ти се направи операция. Като търговец, от такива работи ще се откажеш. Но това не показва, че ние трябва да бъдем в бездействие.
Този човек трябва да се стопи, но трябва ли да проливате сълзи за стопения сняг? Нали след стопяването му ще дойде много по-хубавото: ще поникне тревица, ще цъфнат растенията, ще завържат плодове. Казват: "Да дойде Христос." Христос ще дойде по два начина. Преди да се стопи снегът, слънцето ще се повдигне на небето, ъгълът на отклонението ще бъде по-голям, после ще се усили топлината, денят ще стане по-дълъг. Някои казват: "Как ще знаем, че истината в света иде?" – По същия закон. Във всичките ваши разсъждения имайте предвид следующето: всяко нещо, на което намираме прототипа в природата, то е право. Всяко нещо, което е в природата, то е право. Когато слънцето направи поврат към северното полушарие, което е символ на истината, то отива по-горе, става едно малко продължаване на дните, топлината се увеличава, снегът се стопява, става кално. Упадъкът на нравите, съвременната култура – това е снегът. Днес има ред и порядък, но какъв ред и порядък? – Със стражари. Това е снегът. Когато снегът се стопи, ние виждаме резултата. Иде приятността на пролетта. Същият закон е и в духовния свят. Христос иде постепенно в света. Той все иде, иде. Забележете външните признаци на пролетта: денят се удължава и пр. Също и вашите разбирания стават по-широки вече, вие не се задоволявате вече с ония тесни разбирания. Широк става умът ви. Освен това, във вас се заражда едно неспокойствие; вие не сте тъй спокойни, както по-рано. Във вас се заражда едно желание да направите нещо. Казвате: "Тъй не се живее вече." Значи, същият закон, снеговете се стопяват, всичко се разцъфтява, прехвръкват малки мушички и пеперуди и навсякъде виждаме движение. Същият закон е и в духовния живот. Христос се обръща към този инвалид, който е чакал 38 години край къпалнята. Той го е излекувал. (За това се говори в прочетената глава от Евангелието на Йоана.) Този инвалид, това е съвременната култура. 38 години тази култура е лежала в тази къпалня. Къпалнята – това е животът. Хиляди учители са идвали, но тая култура все си е останала. Христос му казва: "Ти си здрав вече, но не съгрешавай, за да не ти стане нещо по-лошо." Христос преди 2000 години излекува тази култура, т. е. показа, че Любовта, Божествената Любов е пътят, по който може да си вървиш здрав. От много хиляди години са казвали, че Бог е нещо недостъпно, което не може да се люби, и затова трябва да обичаме ближните си. Но как ще се обичаме един други? Как ще любиш другите като себе си? Покажете някой човек, който люби другите като себе си! Детето ви като се качи на гърба ви и ви опъне ушите, и ви дърпа косата, ще му ударите плесница. Това е отрицателна мярка. Ако биеш, ако затваряш някого, това не е мярка. Мярката – това е нещо положително. Който бие, той няма мярка. Той не знае как да постъпи. Някой се дави в морето. Вие се хвърляте, да го спасите. Той ви хваща и се стиска за вас. Но това обич ли е? – Това не е обич. Ако детето ти те обича, то ще те обича през целия живот. Но утре, то ще си вземе дърмите*, ще си отиде и ще си казва: "Нашият, старият какво прави още?" Всичкият този сняг да се стопи. Този сняг във вас трябва да се стопи. И когато той се стопи, ще поникне тревица, ще се появят буболечки, това е много пъти по-реално, отколкото този сняг. Реалното нещо в света, това е любовта към Бога. Любов към Бога, не към ближния. Долу лъжата! Любовта към ближния, това е една лъжа. Ще ви кажа по какво се отличава Божествената Любов от любовта към ближния. Любовта към ближния се уподобява на следующето:

Един човек седи на огнището. Дърва няма. Ще трябва да впрегне колата, ще трябва да отиде в гората, ще насече дърва, ще натовари колата, ще впрегне отново, ще донесе дърва и ще запали огъня. Ще каже: "Много се уморих." Като запали огъня, ще пече гърба си, ръцете си и т. н. Тук трябва труд и усилие. Но ще изгорят дървата. Той пак трябва да иде в гората. Това е любовта към ближния. А що е Божествената Любов? – Слънцето изгрява. Досега сте били затворени в замък. Не ви трябва кола. Ще обръщаш гърба си, краката си към слънцето. Ще повикаш жена си, децата си, да се ползват и те. Сега, кое учение е по-лесно за изпълнение? И това лесно учение – любовта към Бога – за някои било нещо невъзможно. И тук се проявява учението на двете братства в света. Този е бил спорният въпрос, за да се раздели братството на две страни. Тези, които са казвали, че трябва да се започне с любовта към Бога, са Бялото Братство, а другите, които са казвали, че трябва да се започне с любовта към ближния – това е черното братство. Имате ли първия закон, ще можете да изпълните втория закон, а само вторият не може да се изпълни. Любовта към Бога е първият, великият закон. Кои са крайните точки на любовта? – От една страна, радостта, от друга страна – болката. Както имаме ден и нощ. Тези два предела са, когато любовта влезе в сърцето. С тази мярка ще мериш нещата. Когато всичката Божествена Любов влезе в сърцето ти, тогава тази любов ще мине в ума ти, там има друга мярка: права мисъл. С тази мярка ще мериш. От ума си ще прекараш любовта в душата си. Тя ще причини разширение на душата ти. Твоята любов трябва да бъде всеобемаща. И тогава ще прекараш любовта в силата си, т. е. в духа си. Тогаз Царството Божие ще вземеш със сила, със силата на любовта. След това вече може да се приложи вторият закон.

По четири начина можеш да вземеш Царството Божие. Тогаз ще знаеш как да постъпваш с ближния си. Ближния си не можеш да обичаш повече от себе си. Някой мъж казва: "Аз обичам жена си като Бога." Това не може. Никое друго същество няма, което да може да изпълни цялата душа, сърце. Най-напред трябва да приемете от Бога, Той ще изпълни душата ти, сърцето ти, ума ти и силата ти. И после ти ще изпълниш душата, сърцето, ума и духа на онези, които обичаш. Ще постъпиш като Бога. Напълнете чувалите с жито. Божественото ще турите в човешката форма. Божествените неща са същността, а човешките са опаковката. Една човешка форма е необходима, за да влезе в нея Божественото. Бог е промислил за всинца ни. Ти може да доставиш дрехи, обуща и храна на сина си, но ти не можеш да ядеш заради своя син. Ако син ти яде за тебе, или пък ти ядеш за него, то единият от вас ще трябва да замине. И дрехите му, ако ти ги носиш заради него, той ще се стопли ли? Следователно, Божествените идеи всички трябва да ги приемем и приложим.

И щом се приложи първият Божествен закон, служенето на другите става една необходимост за тебе. Като сложиш ядене на сина си, той ще го яде. Някои казват: "Да учим хората как да любят." Любенето е ядене. Всяка душа, която е излязла от Бога, знае да люби. Недоволството, което вие усещате, от какво произтича? Ядеш – недоволен си; обичаш жена си – недоволен си; обичаш сина си – недоволен си. Това недоволство произтича от следующето – нарушил си първото нещо – любов към Бога няма. Всичко имаш, но любовта към Бога нямаш. Хората са чували. Чували има, но те са празни. С житце трябва да напълниш чувалите. В сърцето, ума, душата и силата трябва да влезе Божията Любов, а не любовта към ближния. Това е основното учение, което трябва да влезе сега във вашето съзнание. Ще правите опити. Чувалът може да се сравни с чешма с коритото й. Ако ти даваш вода от това корито, коритото няма да се изпразни, от чешмата ще иде нова вода, но ако не даваш, водата може да се застои. Ако ти даваш, никога няма да осиромашееш. Ако затвориш крана, то, понеже има прииждане, ще се пукнат кюнците* и ще стане изливане в дома ти. Ще станат нещастия. Божествената Любов ще те разсипе. Ще направите първия опит. Но кога дойде време да правите този опит, ще бъдете абсолютно искрени към себе си. Всеки един от вас, когато прави опита, ще отдели 1000 лева настрана. Тези пари, ще кажете вие на себе си, са Божии. С тях вие ще направите това, което ви се продиктува отвътре. Каквато мисъл ви дойде, така ще ги употребите. Иде някой беден човек и ви иска 100 лева, ще му дадете. Ти си търговец, вечерта си правил своя баланс, ще видиш, че имаш печалба 100 лева повече. Друг път си имал 100 лева печалба, а сега констатираш 200 лева. 100-те лева ще ги вземеш и ще ги притуриш към отделените пари. Дойде една вдовица и тя иска 200 лева. Ще й дадеш. Същия ден вечерта, когато правиш баланс, ще констатираш 200 лева печалба повече, отколкото обикновено. Турим ли Божествения закон, в него абсолютно никакво изключение няма. Ще има прииждане, но направите ли най-малкото опущение, хитрина, тогаз друга работа. Някои казват: "Тези работи са за бъдещето." Тази мисъл за бъдещето е от черната ложа. Ние прилагаме нещата сега.

Любов, абсолютна любов към Бога. И тогаз няма да мислим, с нас какво ще стане, животът ни ще стане красив. Казваш: "Ще трябва да напусна търговията." Няма да напуснеш търговията. Има един нов начин на търговия. В Божия закон противоречия няма и всичко е в изобилие. Но стари чували, скъсани чували няма да ги имате вече. В новото учение ще имате чували от най-хубав плат. Във всяка душа ще има четири отлива: изтичане на нашето сърце, душа, ум и дух; и четири вливания от Бога = осем. Значи, постоянно движение.

Вие много пъти казвате: "Как трябва да живея?" Аз сега казах принципа, но още не съм ви казал метода. Най-първо да възприемете, че това схващане е възможно. Когато пуснете водата от четирите отвора, ще се налива нова вода в коритото; тогава ще почне водата да се движи. Със старото учение да ликвидирате. Законът гласи: "Да възлюбиш Бога с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила." Този закон спасява. Ако нещо може да ви спаси, ако нещо може да ви повдигне, този закон е. Това е абсолютна истина. Ако си учител, може да дам други методи, но преди всичко трябва абсолютна искреност към себе си.

Аз нямах намерение да ви събирам и да ви говоря, но видях, че времето е хубаво днес и затова ви говоря. От Божия страна абсолютно никакво препятствие няма. Има всички условия да ви благослови Бог. Някои казват: "Аз съм стар вече." Обаче, приложиш ли първия закон, ти си вече вън от гроба, ти си възкръснал. Може да виждате много работи от духовния мир, но аз не искам още да виждате, защото вашата воденица още не е доправена и ако се пусне вода, може да се разруши воденицата, щом не е доправена. И последният винт трябва да се завърти хубаво, да се стегне хубаво, та като се пусне водата и се почне въртенето на колелата, да не се развали воденицата. Всички трябва да бъдете в изправност. Тук не се изисква голяма наука. В Божественото малките неща стават всякога големи. Сегашните болести произтичат от недоверие към първия велик закон: да възлюбиш Бога. Предстои ви да направите нещо. Божественото съзнание може да ви каже: "Не прави това." А друг път ще ви каже: "Направи това." Да кажем, че си учител. Влизаш в класа си и си казваш: "Днес ще изпитвам учениците, да видя, кои ученици знаят и кои не." Но Бог ти казва: "Днес няма да изпитваш, ще предаваш." Ще предаваш за това и това, по този и този предмет. Послушай вътрешния си глас. Друг път отиваш и си казваш: "Няма да изпитвам, ще предавам." Но Духът дойде вътре в тебе и ти каже: "Днес няма да предаваш, ще изпитваш. Помагай на учениците, задавай им въпроси, да не ги скъсаш." И тогаз, след часа, учениците ще си кажат: "Много е разположен нашият учител днес, много е добър днес." Също така и вие казвате за учениците, че са много радостни и добри днес. Слушаш ли Господа, всичко ще върви добре. Тези неща аз съм ги проверявал в миналото, проверявам ги и сега. Този метод може да приложите, но бъдете искрени, чистосърдечни към себе си! Ще си кажеш: "Заради любовта към Бога всичко мога да направя."

Друго заблуждение във вас е, че вие всички мислите, че сте бедни хора, посредствени по ум, това нямате, онова нямате, не сте учени. Ако някой от вас мисли, че е беден, ще направя опит, за да му докажа, че не е беден. Ако някой от вас мисли, че не е учен, че няма знания, ще му докажа, че не е туй. Учените хора, както светът днес разбира "учени хора", това е едно заблуждение, това не са учени хора. Някои хора са прочели много тома книги. И когато ги попитате по някой въпрос, цитират от тая или оная книга. Това не е богатство. Едно дете декламира като поет, но каква разлика има между него и твореца на художественото произведение! Това, което от нас може да се създаде, това е наше. Единственото богатство, с което ние можем да разполагаме сега, това е само Божията Любов. Това е чисто, кристално богатство. Има Един, Който ще ни каже: "Ела с Мене." Това е Бог. И ние ще отидем и каквото научим, после ще даваме на другите. И аз ви казвам: Излезте от дома на баща си и елате в земята, която аз ви посочвам. Ще тръгнете към Ханаанската земя – това е първият закон. В дома на баща си – той е вторият закон. Ще бъдем между хората. Това, което казваме, е само вътрешно изменение. Ще имаме абсолютна честност, доброта, интелигентност и благородство; тогаз добиваме качеството на смирението. Всеки един, който може да приложи този закон, той е вече избран. А който не може да го приложи, сега няма да ви кажа какъв е.

Сега това учение е за приложение. Знаете ли защо ви го давам? За съвременните хора иде такова едно изпитание, че ако на тези съвременни хора бихме обяснили, какво има да стане, на всички тези хора, косите биха побелели за 24 часа от страх. Този свят на сегашните хора си отива и няма какво да съжалявате вече. Ние ви извеждаме 24 часа, преди да се събори зданието. Всички хора седите на една паяжина сега. Тези, които идат да формират света, идат със своите чукове и ще формират света. Такова събаряне ще има, каквото никога не се е случвало. Това, което става, то е най-великото. В човешката история, откак се е започнала човешката еволюция, в слизането и качването на човешкия дух, до сега, по-велика от тази епоха няма. А за в бъдеще, от тази ще има по-велика епоха. Но от миналите епохи, до сега, по-велика епоха не е имало. Това е най-великата епоха, в която се проявява Божествената Любов, Божествената Мъдрост. И трябва да бъдете радостни, че можете да вкусите благото, което Бог донася. Да не чакате, когато станете стари, че тогава да започне Божественото. По този начин никой не е успявал до сега. Божественото започва, когато човек е млад.

Нашите Бели Братя ще дойдат да ви опитат. Ще дойде някой при вас и ще ви каже: "Нямате ли 500 лева?" И ако му кажете, че нямате, той ще си отиде, а можете и да му дадете. Ако сте учител, така може да стане изпитът – ще дойде някой при вас и ще ви каже: "Искам да вляза в класа ви, да слушам как преподаваш." Ако кажеш: "На радо сърце", тогава си издържал изпита. А ако кажеш: "Да попитам директора", тогаз се свършва въпросът. Аз ви предупреждавам: тези Бели Братя могат да ви посетят. И вие ще се усъмните, дали е той или не. Ще ги приемете с отворено сърце. Всяко колебание е колебание в Бога, защото те са посланици Божии. Бог се проявява чрез тях. Ако един от тези Братя ви посети, това ще бъде епоха в живота ви, нещо епохално.

Това е още външната страна на великото учение, което трябва да приложите. Нужно е един коренен преврат в ума, едно преобразование в ума, после велико разширение, което ще внесе живот и здраве. Ако върху това, което съм ви казал, се усъмните, тогава знаете ли какво ще дойде? Абсолютно не позволявам никакво съмнение в думите ми! Защото аз никога не съм се съмнявал. Това е Божественото учение. То няма изключение. Ще дойде някой от черните братя (някои от тях са в плът, някои не) и ще каже: "Мислите ли, че това, което ви казва Учителят, е вярно?" Белите Братя ще ви кажат: "Това е вярно." Речта на Белите Братя е отривиста, а на черните не. Когато Белите Братя ви говорят, вие ще усещате едно спокойствие в ума си, в сърцето си и нещо приятно. А когато черните братя ви говорят, усещате едно стеснение в ума и сърцето, като че губите светлината.

Вие не знаете, защо тази година се спря съборът. Добре ли стана, или зле стана? (Брат Иларионов: Добре стана.) Българите не могат да се убедят още в силата Божия. Но ще се убедят. Ще се убедят, че има други закони, които направляват нещата. Със спирането на събора тук, дойде земетресението в Япония. Една връзка има. Каква връзка има между земетресението и спирането на събора? Всякога, когато се пропусне една Божествена идея, в противоположната страна на физическия свят ще се появи известна реакция. Това показва, че цялото човечество е като един организъм. Може един ден да стане следното: в Америка да откажат свикването на събор и ще дойде земетресението в България. Ще кажете: "Защо е така?" Един човек направил погрешка, целунал някоя си, бият го по задницата. Трябва да го бият по задницата, за да му дойде умът в главата. Има връзка. Българите, които са в астралния свят, те сега треперят при земетресението в Япония. За да се намерят причините за земетресението в Япония, трябва да се види в Божествения свят. Българите ще бъдат викани на съд. От сега българите ще са натясно. Онова земетресение, и то е за добро. На физическото поле японците трябваше да имат земетресение, а в духовния мир българите трябва да имат съдба. Българите са хора материалисти, а японците – тщеславни. Те имат крайната цел да завладеят Америка, да завладеят чрез жълтата раса целия свят. Сега се разтърсиха хубаво и всичките им планове ще се осуетят. Между всички неща на земята има преплитане, но кога се качим на Божествения свят, виждаме същинските причини на явленията, които стават. Защо българите отказаха събора в 1923 г., има си друга причина. Други същества са причина българите да не приемат събора. Причините са в държавата на черното братство. Сега го извеждат на съд за неизпълнение на Божиите закони. Цялото черно братство се подвежда под съд, понеже има доста углавни дела. Разпнаха Христа, светиите избиха и пр. И ще ги осъдят. Ще вземат властта от тях, тяхното небе и тяхната земя, ще дойдат Белите Братя с ново небе и нова земя. Сега светът се съди. Всеки ще отиде на своето място. И в Откровението имаме онзи стих, гдето се говори за облечените с бели дрехи, които казват: "Няма ли да отмъстим за нашата кръв?" – "И дадоха се всекиму бели одежди, и рече им се да си починат още малко време, докле се допълнят съслужителите им, и братята им" (Откровение 6:11). И тогаз ще стане съдбата.

Само любовта към Бога, само този закон може да уреди всичко, може да внесе братство между вас. Няма друг закон, който да може да уреди света. Единствен закон е този. И когато вие имате любов към Бога, тогаз окръжающите около вас ще го почувстват. Едно студено тяло, като се приближи до топло, ще стане топло. И на хората, които са около вас, ще се променят възгледите. Значи, законът е проработил. В Божия закон няма нищо невъзможно. Христос е казал: "Невъзможното за човека за Бога е възможно." Приложите ли първия закон (този закон е Божествен), тогаз всичко е възможно. Вие ще ми кажете сега: "Какво можем да направим?" Да ви обясня. Да допуснем, че е направена една канализация преди 8000 години с кюнци, обаче вода не е пусната. Тези кюнци сега стоят празни оттогаз. Какво може да направим? – Ще отворим крановете, ще пуснем вода. Ето вашето предназначение. Ще изгубите ли от това нещо? Дайте ход на Божественото да мине чрез вас. Другите хора ще възприемат. Светът не е оправен чрез никакви днешни философии. Защо? – Основа нямат. Това е велико учение. А законът, за който говоря, е учение, основано върху канара. Мойсеевият закон е учение без основа.

Да не казвате: "Това е велика работа, това не е за нас!" Не се смущавайте! Вие можете да се свържете с това велико учение. Не се иска от вас да промените целия свят. Вие можете да дадете място, да се прояви тази Божествена Любов, както Бог иска.

Когато ви попитат. "В какво седи Божията Любов?", вие ще кажете. "Да възлюбиш Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила." И след това ще кажете:" Царството Божие се взема със сила." И след това ще кажете: "Възлюби ближния си като себе си." Последното след първото. Затова отначало ще кажеш: "Аз отивам да взема любов, да взема много и после като се върна, ще им донеса на другите." Всички искат любов от вас, но трябва да я вземеш отнякъде. Ще отидеш да я вземеш от Бога. После ще я раздаваш на другите!

Белите Братя ще дойдат при вас. Не вие ще ги намерите. Един брат българин, сега в Америка, ме пита, как да намери Белите Братя. Аз му отговорих, че няма какво той да ги търси, те сами ще го намерят. Те ще ви намерят. Христос дойде и намери Своите ученици. Такъв е законът. И желая, когато дойдат те, да бъдете вие готови.

Лекуваме се с лекарства – това не е лекуване. Това е упражнение. Лекуване е: стани и ходи!

9 септември 1923 г., неделя, 5.30 ч. Беседа, държана на 26 братя-ръководители

София, Изгрев


----
* да си вземе "дърмите" означава, да си отиде
* тръбите

Кротките (София, 1996)
34 беседи от 1 януари 1921 г. до 11 септември 1923 г.

Начало: 05:30

Най-често използвани думи в беседата: бог, закон, може, има, сега, любов, дойде, хора, аз, учение, всички, братя, ближния, стане, лева, тогаз, иде, ум ,

Извънредни беседи ,Беседи пред ръководителите , София, 9 Септември 1923г., (Неделя) 5:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ