НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

14. УРАН

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

14. УРАН


АСПЕКТИТЕ НА УРАН С ДРУГИТЕ СВЕТИЛА
Уран е планета, която има отношение към всички окултни идеи и учения, към дейността и проявите на човека от минали животи във връзка с окултните идеи и учения.
  
За хармоничните и дисхармонични съчетания на Уран със Слънцето, Луната, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн виж по-напред за съответните съчетания на всяко от тези светила с Уран.


14.1. АСПЕКТИ НА УРАН С НЕПТУН


УРАН в съвпад, паралел, съвпад в скоби, тригон, на 72, полусекстил или свкстил с НЕПТУН


По силата на хармонията между Уран и Нептун съдим до каква степен човек е съчетал в хармония разбиранията и проявите на висшата мъдрост с тези на висшата любов, т. е. доколко човек съчетава вдъхновението, идещо от Нептун с въплъщението и творчеството, идващо чрез Уран.

Колкото по-голяма е хармонията между Уран и Нептун, толкова повече и по-силни са гениалните дарби и способностите на човека, толкова по-големи са условията и възможностите на човека да разбира правилно възгледите и проявите на гениалните люде.

При хармония между Уран и Нептун, ако Уран възлиза към зенит, в такъв случай човек се проявява предимно в областта на окултните науки, философията, изобщо в областта на науките.

Ако при хармония между Уран и Нептун, Нептун се издига към зенита, в такъв случай човек ще се стреми да се издигне в областта на изящните изкуства.

Хармонията между Уран и Нептун е много важна, безусловно необходима, за да може човек да създаде нещо в пълния смисъл на думата гениално, като съчетае науката с изкуството и философията.

Учителят определя по следния начин истинската наука, истинската философия и истинското изкуство:

„Истинска наука е тази, в която има и поезия, и философия. Истинска философия е тази, в която има и наука, и изкуство. Истинско изкуство е това, в което има и наука, и философия”. Следователно, за да може да създаде човек нещо истинско в областта на науката, изкуството и
философията, непременно трябва да има хармония между Уран и Нептун в неговия хороскоп.


УРАН в квадрат или опозиция с НЕПТУН


Всяка дисхармония между Уран и Нептун се проявява като противоречие, като липса на условия и възможности за постижения в областта на науката, философията и изкуствата.

При дисхармония между Уран и Нептун, ако Уран е извисен и ръководещ, човек съзнателно или несъзнателно ще внесе много изопачавания и заблуди в науката или философията. Такъв човек ще има криви разбирания по отношение на окултните науки.

При дисхармония между Уран и Нептун, когато Нептун възхожда към зенит и е ръководещ в хороскопа, в такива случаи, според силата на дисхармонията между Уран и Нептун, човек внася изопачавания е областта на изкуството. Под такава дисхармония са всички изопачавания, внесени в изкуството от така наречените упадъчни или декадентски течения, между които най-изпъкващ е футуризмът.

Люде с дисхармония между Уран и Нептун винаги минават повече или по-малко за анормални. Всяка дисхармония между Уран и Нептун свидетелства доколко човек е нарушил Божествените закони и Божествената воля, като не е изпълнил навреме внушенията на висшите светове и възложените му от тях чрез вдъхновение задачи.

Всяка дисхармония между Уран и Нептун показва, че в миналите си животи такъв човек е бил ученик в окултни школи, но не е изпълнявал всички възложени му задачи.

Хармонични или дисхармонични съчетания между Уран и Нептун могат да се образуват само в хороскопа на окултни ученици, които в минали животи са изучавали окултните идеи и науки.


14.2. АСПЕКТИ НА УРАН С ПЛУТОН


УРАН в тритон, на 72° или в секстил с ПЛУТОН


Всяка хармония между Уран и Плутон, според силата си, свидетелства до каква степен човек се ръководи от висшия разум, каква светлина е получил от него и доколко е проникнал в дълбочините на материята, доколко се е запознал с нейните сили и закони и може разумно да си служи с тях и да ги оползотворява.

Уран показва връзките, отношенията и обмяната на човешкия ум с висшата природа, а Плутон означава връзките, отношенията и обмяната на човека с най-гъстата материя, с подземния свят изобщо.

Колкото по-голяма е хармонията между Уран и Плутон, толкова по-голяма е светлината на човешкия ум, толкова повече той може да проникне в дълбините на Земята, да опознае нейните богатства и да ги оползотворява.

При хармония между Уран и Плутон, ако Уран се издига към меридиана и е ръководещ, в такъв случай човек става напълно господар на материята и със своите знания ще научи човечеството да се ползва от подземните богатства.

Ако при хармония между Уран и Плутон, Плутон се издига, а Уран е по-ниско, в такива случаи идеалът на човека ще бъде да обогати човечеството с материални блага, без да има всякакви духовни стремежи.

Хармонията между Уран и Плутон показва до каква степен духовното начало у човека е господар над материалното.


УРАН в съвпад, паралел, съвпад в скоби, опозиция или квадрат с ПЛУТОН


Когато Уран има една от горните дисхармонични връзки с Плутон, умствените и духовни противоречия у човека са толкова по-силни, колкото по-силна е дисхармонията между тези светила в неговия хороскоп.

Всяка дисхармония между Уран и Плутон показва борбата, която съществува между духовната и материална същност на човека, между любовта му към всичко велико и прекрасно и лошите неща, които носи отминали животи.

Дисхармонията между тези две светила показва, че човек още не е разграничил в себе си духовната от материалната си същност. Колкото по-голяма е дисхармонията между Уран и Плутон, толкова по-големи и по-силни са изпитанията, изкушенията, противоречията, ограниченията, лишенията и заблужденията, през които човек трябва да мине.

При дисхармония между Уран и Плутон, ако Уран се издига, човек се стреми да стане диктатор на света, да изнамери средства и оръжия да покори света.

Ако при дисхармония между Уран и Плутон, Плутон се издига към меридиана, човек може да прояви всички най-големи жестокости и да употреби всички най-големи престъпления, за да придобие материални богатства.

Най-висшият идеал на такъв човек са материалните богатства.


14.3. ОБЩО ЗА УРАН И СЪЧЕТАНИЯТА МУ С ДРУГИТЕ СВЕТИЛА


Уран е известен в митологията като родоначалник и баща на всички други Богове. Оттук следва, че посредством хармоничните Уранови влияния човек може да има правилни схващания и разбирания за същността и проявите на всички други светове. Докато човек не попадне под хармоничното влияние на Уран, той още няма достъп в окултната школа, не е придобил висше знание и светлина и не може да разбира същността и проявите на другите светове.

В преданието, че Уран е „баща” на всички Богове, е скрита велика истина, че само чрез хармоничното Ураново влияние у човека могат да се родят, развият и проявят всички Божествени дарби и способности.

С което светило Уран е в хармонично съчетание, чрез него той проявява своето Божествено естество.

Според митологията Уран е представител на небето, т. е. на всички небесни светове. Чрез Уран висшите небесни светове могат да работят върху човека и върху другите същества. При създаването на света Уран е бащата, а Гея, т. е. Земята, става майка и това означава, че всички родени от Уран и Гея същества носят в себе си едновременно силите, качествата и свойствата на Уран, т. е. на небесните светове и на Гея, т. е. на Земята, на материята.

Първите деца на Уран и Гея са така наречените еднооки циклопи, които са изобретатели на мълниите и светкавиците, т. е. те имат отношение към умствената дейност на човека. След циклопите се раждат хекатонхейрите - сторъки великани, представители на духовния свят, чиито сто ръце означават многото човешки желания. Най-после се раждат титаните, които имат отношение към физическия, материалния живот и са представители на природните сили. Титаните са дванадесет на брой - шест мъже и шест жени. От тях шест имат отношение към висшите, творчески и изтънчени сили на природата, защото са носители и служители на висшите, небесни светове, а другите шест са титани на низшите, груби и разрушителни сили на земята и материята изобщо, на низшите светове. Ясно е, че дванадесетте титани са свързани с дванадесетте зодиакални съзвездия.

Титаните влезли в бракове помежду си и от тях произлезли всички останали Богове.

От недоразуменията между Уран и Земята се започва страшна митологична война. Това е борбата между Божественото, висшето, духовното начало у човека и низшето, плътското му естество. Сатурн въстава против баща си Уран, за да го осакати и така да го принуди да се откаже от властта си на Земята. В тази борба Сатурн най-напред е подтикван от своята майка Гея. От капките кръв на осакатения Уран, които паднали на земята, наситени от неговите проклятия, се родили ИРИНИТЕ - Божества на кръвното отмъщение, а също така и великаните на най-големите разрушители.

Алегориката на този мит ни разкрива, че всички висши и низши Божества, които имат отношение към човечеството, са произлезли все от брака между Уран и Земята, че Божествената разумност на човека, управлявана от Уран, е в непрекъсната борба с егоистичното и плътското начало у нас, намиращо се под върховната власт на Сатурн.

Когато Уран е в хармонично съчетание със светилата, тогава неговите сили са възходящи и положителни, творчески и жизнедателни, облагородяващи и въздигащи. Тогава Уран придава Божествени сили, свойства и качества на човешкия ум. В такива случаи човек е под ръководството на висшите небесни светове и има правилни връзки, отношения и обмяна с тях.

Когато Уран е предимно дисхармоничен, тогава човек е предимно под влиянието на Земята, т. е. на низшите светове, поради което у човека се зараждат разрушителни мисли, чувства и човек има разрушителни дела, подобни на ирините и гигантите.

Уран с много дисхармонии в хороскопа показва, че силите у човека са низходящи, отрицателни, разрушителни, ограничаващи, лишаващи, огрубяващи, помрачаващи, каквито са условията в дълбините на Земята.

По хармоничните съчетания на Уран съдим в каква степен и в какво отношение човек е придобил небесни сили, качества, свойства и благословения и доколко се учи и ръководи от небесните светове.

Обратно, по дисхармоничните съчетания на Уран съдим до каква степен човек е осакатил Божествените качества у себе си, доколко не се покорява на небесните светове, не се учи от тях, доколко е станал роб, слуга и проводник на низшите светове.

Уран е представител на втория творчески принцип в природата - Божествената мъдрост. Следователно, от местоположението на Уран в хороскопа и от съчетанията му с другите светила, съдим какви са схващанията и разбиранията на човека за Божествената Мъдрост и какви са отношенията му и обмяната му с нея.

Хармоничните съчетания на Уран със Слънцето са свидетелство, че такъв човек в минали животи е бил окултен ученик и напълно и всецяло е обичал своите учители, обичал е словото им и с всичка сила и любов се е стремил да усвоява, разбира и прилага окултните знания в живота си.

По силата на хармонията между Уран и Слънцето съдим до каква степен човек е възлюбил Божественото начало у себе си, доколко му вярва, доколко се ръководи от него, до каква степен е готов да му служи, доколко правилно разбира и прилага Божествената мъдрост, какви са по количество и качество небесните творчески сили, с които човек има връзки, отношения и обмяна.

Дисхармонията между Уран и Слънцето показва, че човек е бил окултен ученик в минали животи, но не е разбирал правилно и не е прилагал добре окултното учение в живота си, нарушил е многократно небесните закони, не е служил добросъвестно и правилно на учителите си, поради което си е създал карма, изгубил е благословенията на мъдростта, идващи от висшите светове.

По силата на дисхармонията между Уран и Слънцето, съдим доколко човек е изгубил светлината на мъдростта, а следователно и всичко друго, което се ражда от мъдростта, главно вярата, знанията и разумността.


Хармонията между Слънцето и Уран свидетелства, че човек има вродени висши дарби и способности, чрез които ще може правилно да схваща и разбира идеите и замислите на всички гении, както и да ги постига.

Обратно, дисхармонията между Уран и Слънцето е свидетелство, че човек поради непослушание спрямо окултните учители е изоставил и недоразвил висшите си дарби и способности.

Накъсо казано, съчетанията между Уран и Слънцето е хороскопът показват какви са връзките, отношенията и обмяната на човешкия дух с Божествения дух.

Хармонията между Уран и Луната показва до каква степен и в какво отношение човек е работил с небесната мъдрост в материалния свят, т. е. в тялото си и доколко е пречистил, преобразил, облагородил, оплодотворил и оползотворил посредством небесната мъдрост силите на земята, респективно тялото си. Следователно хармонията между Уран и Луната ще ни покаже до каква степен е въплътил небесната мъдрост а материята, доколко е достигнал хармония между Божественото начало и земното начало у човека.

Дисхармонията между Уран и Луната показва обратното на всичко казано за хармонията между Уран и Луната.

Хармонията между Уран и Меркурий е свидетелство до каква степен човек е съединил Божествената мъдрост с човешките знания, доколко има правилни разбирания за причините, свързани с Меркурий, защото всяка причина се ражда от Уран, а всяко проявление става чрез Меркурий. Следователно, истински учен може да бъде само човек, който има хармония между Уран и Меркурий. Според силата на хармонията между Уран и Меркурий човек може да има дарби и способности за открития, издирвания и изнамирания в областта на науката, философията, техниката и пр.

Дисхармонията между Уран и Меркурий показва обратното на всичко казано за хармонията между Уран и Меркурий.

Хармонията между Уран и Ввнера показва до каква степен човек е внесъл Божествената мъдрост в чувствата и сърдечния си живот, доколко посредством Божествената мъдрост е пречистил, преобразил, облагородил, обогатил, разширил, осветил и оплодотворил чувствата и желанията си, до каква степен им е дал възходяща насока, доколко човек е възлюбил мъдростта чрез сърцето си на Божествената мъдрост.

Хармонията между Уран и Венера показва още до каква степен човек има дарби и способности да въплътява и проявява Божествената мъдрост в областта на изящните изкуства.

Хармонията между Уран и Венера показва до каква степен човек се ръководи от висшата Божествена мъдрост при проявяването на любовта в човешкия живот.

Дисхармонията между Венера и Уран показва обратното на всичко гореказано, разкрива изобщо доколко човек е нарушил Божествените закони на мъдростта с чувствата и желанията си.

Хармонията между Уран с Марс показва до каква степен посредством Божествената мъдрост, действаща чрез Уран, човек е успял да подчини, дисциплинира и ръководи животинското начало у себе си, т. е. силите, които възприема от животните, направлявани от Марс.

Дисхармонията между Уран и Марс показва до каква степен човек е следвал животинските чувства, желания и инстинкти и така е нарушавал Божествения ред в света, доколко се е съпротивявал на Божествената мъдрост и е проявил непослушание към нея.

Хармонията между Уран и Юпитер е една от най-добрите и забележителните, защото само Юпитер, т. е. висшият разум, е в състояние най-правилно и естествено да обхване, разбере и прояви Божествената мъдрост, действаща чрез Уран. Всяка хармония между Уран и Юпитер е свидетелство, че в миналото си човек е бил окултен ученик, добре е изучавал и добре е разбирал и прилагал окултните истини.


Всяка дисхармония между Уран и Юпитер показва до каква степен човек не е изпълнявал Божествените закони, не се е ръководил от Божествената мъдрост и не е прилагал навреме всички задачи, които са му били давани в окултни школи през минали животи.

Дисхармонията между Уран и Юпитер показва, че в минали животи човек е бивал ръководна личност в науката, обществения живот или в областта на религията, но е нарушавал Божествените закони и не е изпълнявал добросъвестно службата си.

Хармонията между Уран и Сатурн в зависимост от своята сила, показва доколко човек е подчинил своето низше аз, низшата си материална природа, личния си живот на висшата Божествена мъдрост, действаща чрез Уран, доколко се ръководи, направлява и оползотворява всички сили, качества и елементи, образуващи низшия, материалния човек.

Изобщо всяка хармония между Уран и Сатурн показва в каква степен човешкото се подчинява на Божественото и се ръководи от него. Справедливостта е основната добродетел на люде, които имат хармония между Уран и Сатурн.

Всяка дисхармония между Уран и Сатурн, в зависимост от нейната сила, показва до каква степен човешкото, материалното, низшето начало у човека, проявяващо се чрез Сатурн, е в борба и противоречие с Божественото начало, с всичко висше, с Божествената мъдрост, действаща у човека чрез Уран.

Силата на дисхармонията между Уран и Сатурн определя силата и трайността на умствените и духовни противоречия, които човек изживява в себе си и среща в живота.

По силата на дисхармонията съдим до каква степен низшето у човека в миналите му животи се е домогвало да стане господар на Божественото у него, доколко сам човек е искал да стане сам Божество и да подчини всичко на себе си. Дисхармонията между Уран и Сатурн показва, че Божественото начало у човешката природа не работят в съгласие.

Хармонията между Уран и Нептун има голямо значение - тя показва съгласувана проява на двата висши принципа: Божествената мъдрост, проявяваща се чрез Уран, и Божествената Любов, проявяваща се чрез Нептун.

Хармонията между Уран и Нептун е свидетелство, че такъв човек в минали животи е бивал в окултни школи и е бил един от най-напредналите. Всяка хармония между Уран и Нептун говори за гениални заложби, дарби и способности, които могат да се проявят или в областта на изящните изкуства, или в областта на философията, която ражда мъдреците.

Колкото по-голяма е хармонията между Уран и Нептун, толкова по-широка и по-пълна е проявата на гениалните дарби и способности на човека.

Дисхармонията между Уран и Нептун е свидетелство, че такъв човек още не е успял да съгласува дейността на Божествената любов с дейността на Божествената мъдрост.

Следователно, такъв човек не може да разграничава различните прояви на любовта от различните светове, както и кое е истински гениално и кое посредствено.

Хармонията между Уран п Плутон показва до каква степен човек с помощта на Божествената мъдрост може да стане господар на силите, действащи в низшите светове, управляващи непокорните духове, доколко може да използва силите и богатствата на земните дълбочини, доколко може да има ясна представа и правилно разбиране на същността, проявите и значението на низшите светове.

Всяка дисхармония между Уран и Плутон е свидетелство за стремежите на човека, за неговите желания да си послужи с всички видове лъжи и насилия, но да постигне някакво противоестествено желание и наслаждение.

Дисхармонията между Уран и Плутон показва доколко човек е изопачил с мисли, чувства, слова или дела истината, за да придобие някакво материално богатство.

Според силата на тази дисхармония човек е бивал носител, изявител и служител на духовете, представители на лъжата и насилието, изопачаващи всяка божествена мъдрост и порядък.

Колкото повече хармонични съчетания с другите светила има Уран, главно с добротворците, колкото по-високо стои той в хороскопа, толкова повече човек може да възприема, разбира и оползотворява благословенията на светлината и Божествената мъдрост.

Колкото повече дисхармонични съчетания има Уран с другите светила и стои пo-ниско, под хоризонта, толкова повече у такъв човек Божествената мъдрост е изопачена и толкова по-нещастен, по безрадостен, лишен от знания, висша цел и висш идеал е животът на човека.

Всякога трябва да се има предвид, че Уран приема влияния само от Слънцето, т. е. само на Слънцето той е служител, а спрямо всички останали светила той е ръководител и упражнява влияние върху тях. Следователно, хармонията между Уран и Слънцето показва, че под въздействието на Божествената мъдрост, умът на човека е най-богат със знание, светлина, разумност, творчески сили, че е винаги насочен към най-висши идеи.

Всяка хармония между Уран и дадено светило, в съответствие с природата на последното, показва в какво отношение работи и се проявява у даден човек Божествената мъдрост.

Всички мъдреци, велики учители, светии, пророци и гении са под силното хармонично влияние и ръководство на Уран. Това именно показва, че без силно и хармонично Ураново влияние в хороскопа няма гениалност.

Легендата за Уран, че е родоначалник на всички Богове и владетел на Небето и Земята, красноречиво показва, че без Ураново влияние никакво велико начало не може да се започне. Следователно, като излизаме от образите на мита, ще кажем, че всяко велико начало и всички титани на мисълта, са Уранови чеда. Затова, колкото по-силно и по-хармонично е Урановото влияние върху даден човек, толкова той се отличава с повече Прометеевски сили, качества, замисли, стремежи и прояви. Без хармоничното влияние на Уран, невъзможно е човек да разбира и прилага окултните науки. Силата на хармоничното Ураново влияние върху човека определя и неговото правилно схващане и разбиране на окултните науки, учения и идеи.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ