НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

13. САТУРН

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

13. САТУРН


АСПЕКТИТЕ НА САТУРН с другите светила


Когато се разглеждат съчетанията на Сатурн с другите светила, всякога трябва да се имат предвид принципите, силите и законите, качествата и свойствата на материята и световете, които управлява Сатурн.

Сатурн има отношение главно към неорганизираната материя, неорганизираните сили, неорганизираните светове, които човек още не познава добре, с които не може да се справя лесно и които не може да оползотворява и управлява.

От най-древни времена Сатурн е наричан от всички астролози „носител и причинител на най- големите злини, ограничения и лишения в умствено, духовно и материално отношение”. Сатурн е „пазител на човешката карма” - той държи сметка за всички видове нарушения и прегрешения, които човек прави по отношение на Божествените и ангелски закони, управляващи живота на природата и човека.

Колкото повече човек нарушава Божествените и ангелските закони, толкова повече той потъва в гъстата материя на низшите светове, където ограниченията и лишенията, налагани от Сатурн, са по-големи.

По количеството и силата на нехармоничните съчетания, които Сатурн образува с другите светила, определяме количеството и силата на човешката карма, както и средата, в която се проявява тази карма.

Обратно, по количеството и силата на хармоничните съчетания, които Сатурн образува с добротворците, съдим в каква степен човек се е научил от висшите светове да управлява по- низшите светове и да се ползва от тях.

Сатурн има отношение към тъмнината, към смъртта и безплодието. Следователно, неговите влияния са диаметрално противоположни на влиянията на Слънцето. Както земята може да ражда добри и ползотворни плодове, само чрез разумната, целесъобразна и правилна работа на човека, така също и Сатурновите влияния могат да станат хармонични, благотворни и плодоносни за човека, когато Сатурн има хармонични съчетания с добротворците в неговия хороскоп.

Сатурн упражнява най-силно влияние върху Луната, Меркурий и Марс, а върху него упражняват влияния Венера, Юпитер, Уран, Нептун и Слънцето.13.1. АСПЕКТИ НА САТУРН С УРАН


САТУРН в тригон, на 72°или в еекстил с УРАН


(За съчетанията на Сатурн със Слънцето, Луната, Меркурий, Марс, Венера и Юпитер, виж по- напред, в съответните глави за аспектите на всички тези светила със Сатурн.)

Хармонията на Сатурн с Уран има много голямо значение в хороскоп, защото в такъв случай Сатурн, който символизира крайния човешки егоизъм, е хармонизиран и управляван от Уран - висшата Божествена мъдрост.

При хармонията на Сатурн с Уран, ако Уран е по-силен в хороскопа по знак, дом и положение, в такива случаи Сатурновите влияния ще усилят развитието и проявите на Урановите дарби и способности, които всякога се изразяват в големи успехи и постижения в областта на окултните науки.

При хармонията на Сатурн с Уран, Сатурн придава устойчивост и твърдост, постоянство и търпение, системност и последователност в идеите, замислите и стремежите в областта на окултните науки.

Колкото е по-голяма хармонията между Сатурн и Уран, толкова по-големи и постоянни са стремежите на човека към изучаването и оползотворяването на окултните науки.

Човек, който има най-силна хармония между Сатурн и Уран, е в състояние да изтърпи най- големите лишения, страдания и мъки за своите убеждения и за постигането на висшите си идеи.

Хармонията между Сатурн и Уран означава, че Сатурновото естество, т. е. човешкият егоизъм, е подчинен и пожертвай върху олтара на Божествената мъдрост, т. е. на Урановото естество.

Ако при хармонията между Сатурн с Уран, Сатурн е по-високо в хороскопа и е по-силен по знак, дом и положение, в такива случаи Урановите влияния ще послужат за усилване на дейността и проявите на положителните Сатурнови качества и ако в такива случаи най-силният хармоничен аспект в хороскопа на човека е този между Сатурн и Уран, тогава човек ще се стреми да придобие най-вече големи материални богатства, за да заеме висши държавни и обществени постове, но по честен и добросъвестен начин, като изпълнява примерно службата си.

Хармонията между Сатурн и Уран е свидетелство, че в миналите си животи такъв човек е бивал окултен ученик, подлаган е бил на големи страдания и изпитания, но е разрешил всички противоречия съзнателно, геройски е понесъл всички страдания за убежденията си, издържал е изпита си сполучливо.

Когато между Сатурн и Уран има дисхармония, опозиция или квадрат, силата на дисхармонията показва силата на борбата, която ще се води в ума, сърцето и волята на човека между Божественото естество, проявяващо се чрез Уран и човешкия егоизъм, проявявай чрез Сатурн.

Дисхармонията между Сатурн и Уран е свидетелство, че човек като окултен ученик в минали животи е пропаднал на изпитите си и е изгубил доверието, светлината и знанието, давано му преди от неговите окултни учители. Такъв човек е злоупотребил със светлината на окултните науки, поддал се е под влиянието на своя егоизъм, т. е. на животинското у себе си.

Всяка дисхармония между Сатурн и Уран свидетелства до каква степен човек е направил прегрешения, престъпления, като държавник и общественик в предишните си животи.

При дисхармония между Сатурн и Уран, ако Уран е по-силен в хороскопа, борбата и противоречията, които ще изживее човек, ще имат предимно вътрешно естество и тогава човек ще търси причините за всички противоречия у себе си.

Ако при дисхармонията между Сатурн и Уран, Сатурн е по-силен в хороскопа, в такива случаи противоречията, страданията, ограниченията и лишенията на човека ще бъдат твърде големи и ще бъдат причинени предимно от властите, от сили, стоящи вън от човека. В такива случаи човек търси причините за своите нещастия и страдания у другите човеци, като себе си смята за невинен.

При дисхармония между Сатурн и Уран, човек ще има най-много неприятности, противоречия и спънки в умствено, духовно и материално отношение, които ще му бъдат причинени главно от големци и властници.

Липсата на всякакъв аспект между Сатурн и Уран показва, че такъв човек още не е подлаган на големи изпитания за своите идеи и убеждения, не е преминал през тежки страдания и не е хармонирал у себе си Сатурнови влияния, т. е. човешкият егоизъм, с влиянията на Уран, т. е. на Божествената мъдрост.

Когато Сатурн и Уран образуват помежду си съвпад, съвпад в скоби и паралел, в такива случаи влиянието на тези две светила може да се прояви двуяко, защото при тези аспекти умствената, духовна и материална борба у човека между Божественото начало, изразено чрез Уран и човешкия егоизъм, изразен чрез Сатурн, ще бъде най-продължителна, най-силна и постоянна, особено до тридесетгодишна възраст и ако при тази борба човек вярва в Бога, обича Бога и се надява Бог всичко да поправи, след тридесетата му година тези аспекти между Сатурн и Уран ще се изразят като хармоничните съчетания между тези две светила.

Ако обаче до тридесетгодишна възраст човек не вярва в Бога, не обича Бога и не се уповава на него, тези аспекти ще продължават да действат като дисхармонични.


13.2. АСПЕКТИ НА САТУРН С НЕПТУН


САТУРН в тригон, на 72° или в секстил с НЕПТУН


При съчетанията между Сатурн и Нептун различаваме следните важни положения:

1. Сатурн в хармония с Нептун, при което Сатурн е по-високо поставен в хороскопа и е по- силен.

2. Сатурн и Нептун в хармония и двамата на едно място.

3. Сатурн и Нептун в хармония, при което Нептун е по-силен и по-високостоящ.

Когато Сатурн и Нептун са в хармония, но Нептун стои по-високо и е по-силен, в такива случаи положителните Сатурнови качества служат да засилят дейността, развитието и постиженията на Нептуновите дарби и способности, на Нептуновите добродетелни качества.

Ако в такива случаи аспектът между Сатурн и Нептун е ръководещ в хороскопа, човек се проявява в областта на изящните изкуства чрез съвършено по форми и хилядолетно по идейно въздействие изкуство, защото Нептун дарява артиста с възвишена духовност и естетизъм, а Сатурн дава най-изисканите, най-издържаните и най-дълготрайни форми за художественото въплъщение на идеите, за мислите и виденията на Нептун.

Хармонията между Сатурн и Нептун, с Нептун стоящ по-високо и по-силен, дава винаги големи мистици, философи, но главно - естети, музиканти, поети и творци във всички области на изящните изкуства. Човек роден под тази хармония е носител, изявител и служител на най-висшите и най-красивите общочовешки идеали. Роденият под благословението на тази хармония е готов да изтърпи всички видове страдания, всички неблагоприятни условия, за да постигне своите общочовешки и духовни идеали.

Ако Сатурн и Нептун са в хармония, но Сатурн е по-високо и по-силен в хороскопа, в такива случаи човек пак може да се проявява в областта на изящните изкуства, но главният му стремеж ще е да спечели материални богатства, да придобие слава и почести, с други думи - той не ще има висш идеал в живота си.

Хармонията на Нептун и Сатурн е свидетелство, че такъв човек в миналите си животи е бил окултен ученик и правилно е работил с принципите на Божествената любов и Божествената правда, а когато човек съедини Божествената Любов и правда, той ще има всички условия и възможности за постигане на истинско и трайно щастие на земята.

Ако при хармонията на Сатурн и Нептун, и двете светила поотделно имат хармонично съчетание със Слънцето, такъв човек ще има първостепенни гениални заложби, дарби и способности за проява в областта на всички изкуства, философията, окултното познание, писателството. Такива люде стават първостепенни артисти.

Хармоничното съчетание между Сатурн и Нептун, с Нептун в десети дом, е имал гениалният композитор Л. В. Бетовен.

Родените под хармония между Сатурн и Нептун, със Сатурн в десети дом, стават обикновено импресарио.

Изобщо, хармонията между Сатурн и Нептун, според силата на хармонията, дава както духовно богатство, така и условия и възможности за осъществяване и изразяване на най-висши идеи чрез най-сполучливи изразни средства.


САТУРН в опозиция или квадрат с НЕПТУН


Това са дисхармоничните съчетания на Сатурн с Нептун.

Дисхармонията между Сатурн и Нептун е свидетелство, че като окултен ученик в миналите си животи човек е пропаднал в своите изпити, когато е трябвало да съчетае принципа на Божествената Правда с принципа на Божествената Любов. Дисхармонията между Сатурн и Нептун показва, че човешкият егоизъм е надделял и е попречил на човека да прояви Божествената Любов и Правда. Всяка дисхармония между Сатурн и Нептун показва, че прегрешенията на човека са станали в областта на изящните изкуства или философията.

Тази дисхармония показва, че човек се е ръководил от желание да придобие материални богатства и е създал творби безидейни, безсъдържателни, неискрени, фалшиви и изопачаващи истината, единствено, за да се спечелят пари, слава, изгоди.

При дисхармонията между Сатурн и Нептун, ако Нептун е по-високо и е по-силен, ако аспектът между Сатурн и Нептун е ръководещ, такъв човек може да се подвизава в областта на изящните изкуства или философията, но както изкуството му, така и философията му ще бъдат пълни с противоречия.

Ако при дисхармония между Сатурн и Нептун и двете светила поотделно са в хармония със Слънцето, тогава съзнанието на човека е пробудено, дълбоко в себе си той съзнава своите грешки, своите слабости, склонностите си към изопачаване и лъжливост, и вътрешно води борба и прави усилия да победи тези свои слабости.

Ако Сатурн и Нептун са в дисхармония, Нептун е пo-високо и двете светила поотделно са в дисхармония със Слънцето, в такива случаи човек може да се прояви пак като артист, мистик и философ, но той съзнателно, когато е потребно да спечели богатство, ще допуска изопачавания и лъжи за своите користни целя.

Учителят казва следната важна мисъл: „На земята всички лъжи, насилия, неправди, недоволства и недоразумения между човеците произхождат от желанието им за материални богатства или за да наложат лично разбиране и лично право на другите. В умствения и духовния свят няма условия за прояви на злото”.

От тази мисъл следва, че каквато и да е дисхармонията между светилата в даден хороскоп, причините са все от материално естество или се дължат на ограничеността на човешкото съзнание в материалното поле, материалния свят, където единствено могат да се проявяват по-низшите светове от човешкия.

Когато Сатурн е в дисхармония и Нептун е по-високостоящ и по-силен, в такива случаи, ако дисхармонията между Сатурн и Нептун е най-силна, човек може да се проявява като изключителен мошеник, който си служи с най-изтънчени средства. Идеалът на такъв човек е ловкото и безсъвестно придобиване на големи богатства.

Колкото по-голяма е дисхармонията между Сатурн и Нептун, толкова по-жестокосърдечен, егоистичен, студен и безчувствен към страданията на околните е такъв човек.

Той е склонен да използва както щастието, така и нещастието на другите за уреждането на своите материални работи и е груб егоист, лишен от всякакви духовни дарби, способности и усети за възприемане на красотата от природата и изкуствата. Изгубил своите духовни чувства, такъв човек не може да се ползва от благословенията на Божествената любов и от красивите и възвишени идеи и чувства, отразени в изящните изкуства.

Дисхармонията между Сатурн и Нептун е едно от много тежките съчетания. Тя създава най- големите противоречия, заблуждения и тъмнина в мислите, схващанията и разбиранията на човека, носи му всички най-големи и най-мъчителни ограничения, лишения и страдания в умствено, духовно и материално отношение, особено, ако човек се стреми да бъде в духовни общества.

Дисхармонията между Сатурн и Нептун, според нейната сила, показва до каква степен човек съзнателно е внесъл лъжи, тъмнина, нечистота, безредие и изопачавания с мислите, чувствата, словото и делата си в областта на изящните изкуства, философията или мистиката. Тази дисхармония е образувана от човека в минали животи, когато той се е подвизавал като изтъкнат артист, философ или висше духовно лице.

Поправянето на дисхармонията между Сатурн и Нептун е възможно като стане човек ученик на велики учители, като проучва Божественото слово и е готов на всички жертви, които те биха му посочили, за да изплати кармата си и изправи ума и сърцето си.

Дисхармонията между Сатурн и Нептун показва, че в минали животи човек не е направил необходимите жертви и не е послужил на Божествената Любов и Правда според даденото от него преди това обещание.

Когато съществува дисхармония между Сатурн и Нептун, човек не може да има никакъв напредък в умствено и духовно отношение, не може да има правилни връзки, отношения и обмяна със световете на Божествената любов и правда, не може да получава техните благословения и да се ползва разумно от тях.

Дисхармонията между Сатурн и Нептун фигуративно можем да изразим като човек, осакатен в ръцете и ням в умствения и духовния свят: доколко безръките и немите човеци могат да работят на Земята и да имат Постижения, дотолкова в духовно отношение човек може да проявява и да има постижения при господство дисхармония между Сатурн и Нептун в неговия хороскоп.


САТУРН в съвпад, съвпад в скоби или паралел с НЕПТУН


Всякога трябва да се помни, че ако в хороскопа на даден човек добротворни светила имат помежду си хармонично съчетание, дават на човека преобладаващи стремежи и любов към доброто, любов към Бога и вяра в него, в такъв случай съвпадът, съвпадът в скоби или паралелът между Сатурн и Нептун ще действат като хармоничните аспекти на същите светила.

Но когато в хороскопа на човека преобладават дисхармоничните съчетания, особено между злосторниците и Слънцето, които дават преобладаващи стремежи за проява на злото, тогава човек е без любов към Бога, без вяра в Бога, и съединението и паралелите между Сатурн и Нептун действат като дисхармонични съчетания между същите светила.

Липсата на всякакви съчетания между Сатурн и Нептун показва, че такъв човек не е бивал поставян на изпити да живее и работи по законите на Божествената любов и правда като артист, философ или мистик.


13.3. АСПЕКТИ НА САТУРН С ПЛУТОН


САТУРН в тригон, на 72° или в свкстил с ПЛУТОН


Сатурн с преобладаващи хармонични съчетания от добротворците, с хармонично съчетание с Плутон и стоящ по-високо в хороскопа, с други думи, когато този аспект заема ръководно положение в хороскопа, показва, че такъв човек се отличава с дарби и способности за придобиване на големи материални богатства, за запазване и оползотворяване на материални богатства. Сатурн с гореказаните съчетания дава най-добри организаторски способности, най-голяма търпеливост и издръжливост на всички противоречия и несгоди, приспособимост към големи несгоди, постоянство в цели и намерения. При тези съчетания човек може да се прояви с най-голям успех в областта на минното инженерство, в геологическата наука, в откриване и оползотворяване на подземни богатства.


САТУРН в опозиция, съвпад, съвпад в скоби или квадрат с ПЛУТОН


Сатурн в дисхармония с Плутон, същевременно с преобладаващи дисхармонични съчетания с другите светила и стоящ високо в хороскопа, показва, че такъв човек е способен да извърши най- чудовищни по садизъм престъпления, ръководен от най-низшите си желания и инстинкти. Такъв човек няма никакви идеали в живота. Той се движи само от неудържими низши и престъпни подтици.

Сатурн в дисхармония с Плутон, при което Сатурн има преобладаващи дисхармонични съчетания с другите светила и стои по-високо в хороскопа, показва, че човек е склонен към всички възможни диктаторски прояви, към насилие и нечестни средства, за да може да придобие богатства и слава.


13.4.ОБЩО ЗА САТУРН И НЕГОВИТЕ СЪЧЕТАНИЯ


Всички видове влияния на Сатурн са свързани с физическото, материалното естество на човека и главното влияние на Сатурн е върху личността на човека.

Хармоничните влияния на Сатурн усилват дейността, устойчивостта и постоянството на всички добродетели, дарби и способности, а дисхармоничните съчетания на Сатурн действат обратно, т. е. отслабват развитието, дейността и постиженията на всички видове добродетели и способности.

Сатурн в хармония със Слънцето прави човека носител на висши идеали, готов да премине всички видове изпитания и страдания, като служи всеотдайно и неизменно на идеалите и убежденията си. Колкото no-голяма е хармонията между Сатурн и Слънцето, толкова повече и по- силни са висшите идеали, творческите дарби и способности на човека.

Домът на такъв човек, неговите убеждения, познания и опитност, са построени на здрави основи. Когато Христос казва, че трябва „да съградим дома си на канара”, това предполага именно хармонията между Слънчевото и Сатурново влияние като основа.

Сатурн в дисхармония със Слънцето е свидетелство, че такъв човек ще бъде лишен и ограничен от благословенията на творческата светлина, от висши вдъхновения, от възвишени идеали. По силата на дисхармонията между Сатурн и Слънцето се познава до каква степен човек е внесъл тъмнина, нечистота, безредие и лъжа в ума, сърцето и волята си, т. е. доколко той изпада под влиянието на низшите светове. Дисхармонията между Сатурн и Слънцето показва още, че човек ще бъде лишен от жизнедателни сили, здравословни храни и потреби, поради което ще бъде изложен на всякакви разстройства и заболявания.

Светилата, с които Сатурн е в дисхармония, показват, че човек е лишен от добротворна светлина, от влиянията, силите, добродетелите, дарбите и способностите, които тези светила дават.

Всички видове дисхармонии между Сатурн и Слънцето показват прегрешенията на човека спрямо Божествената Любов, Мъдрост и Истина.

Сатурн в хармония с Луната, ако същевременно е в преобладаващи хармонични съчетания и с другите светила, прави въображението на човека силно, дисциплинирано, постоянно, устойчиво, съсредоточено. В този случай организмът на човека е много здрав, издръжлив, работоспособен, продуктивен.

Сатурн в дисхармония с Луната и същевременно получаващ преобладаващи дисхармонични съчетания от другите светила, прави въображението на човека разсеяно, непостоянно, преувеличаващо отрицателните прояви в живота, представящо на човека само в черни краски живота, внасящо страх и ужас в човешкото въображение. Това влияние поражда отрицателното, нерадостното, безсмисленото и хаотично отношение към живота. Степента на дисхармонията между Сатурн и Луната показва доколко човек е нарушил закона на Правдата по отношение на себеподобните си.

Сатурн в хармония с Меркурийи с преобладаващи хармонични съчетания показва доколко наблюденията, схващанията, разбиранията и научните възгледи на човека са правилни, изградени на здрава основа.

По силата на хармонията между Сатурн и Меркурий съдим доколко човек има правилни и ценни познания за материалния, физическия свят.

Сатурн в дисхармония с Меркурий, когато сам Сатурн е в преобладаващи дисхармонии, показва доколко човек е нарушил закона на Правдата с обективния си ум, до каква степен е изопачил ума си, доколко има неправилни наблюдения, схващания и разбирания за физическия, материалния свят.

Сатурн в хармония с Венера, при което Сатурн е хармонизиран, означава доколко любовта на човека към себеподобните е трайна, добродетелна, истинска, т. е. доколко човек е подчинил своето низше аз, управлявано от Сатурн, на Божествените принципи, проявяващи се чрез Венера. Сатурн в хармония с Венера означава трайност, постоянство, сигурност и щастие в любовта. Хармонията между Венера и Сатурн всякога служи за усилване на добродетелните Венерини качества.

Сатурн в дисхармония с Венера, когато сам той има много дисхармонии, показва много нещастия и разочарования в любовта и от човеците изобщо, нещо, което зависи от факта, че такъв човек неправилно възприема, разбира и проявява любовта. Силата на дисхармонията между Венера и Сатурн показва количеството, силата и трайността на нещастията, разочарованията и ограниченията, които човек ще изпита при своите сърдечни стремежи и прояви.

Степента на дисхармонията между Венера и Сатурн показва степента на лъжата, насилието, изопачаването и нечистотата, които човек е внесъл в минал живот в сърцето си. Колкото по-голяма е дисхармонията между Венера и Сатурн, толкова в по-голяма степен човек ще бъде ограничен и лишен от благословенията на любовта.

Сатурн в хармония с Марс, когато Сатурн е предимно хармоничен, показва до каква степен човек е успял да дисциплинира и подчини у себе си животинското си естество, съзнателно да го направлява и оползотворява.

При хармония между Марс и Сатурн човек разполага с голяма физическа сила, с голяма предприемчивост и постоянство, поради което постига своите идеали в материалния свят. При тази хармония човек развива ценни добродетели, най-главните, от които са смелост и търпеливост.

Сатурн в дисхармония с Mapс, когато Сатурн е предимно дисхармонично съчетан, показва, че у такъв човек съществуват много порочни и разрушителни склонности.

Такива люде са често обсебвани от най-низши духове и могат да извършат най-големи жестокости и престъпления. Дисхармонията между Сатурн и Марс показва до каква степен човек се поддава на влиянието на животинското си естество.

Сатурн в хармония с Юпитер, когато Сатурн е и с преобладаващи хармонии, показва доколко човешкото естество се е подчинило на висшия ангелски разум, доколко човек се ръководи от него в мисли, желания и дела.

Колкото по-голяма е хармонията между Юпитер и Сатурн, толкова по-силни и по-трайни са творческите сили и способности у човека, неговите стремежи и неговите заслуги за осъществяване на общочовешки идеали.

При хармония между Сатурн и Юпитер имаме задружно действие на редица висши дарби, добродетели и способности: вярата, съвестността, религиозността, благоразумието, управлявани от Юпитер, и търпението, постоянството и издръжливостта, управлявани от Сатурн.

Сатурн в дисхармония с Юпитер, когато Сатурн е с преобладаващи дисхармонични аспекти, показва количеството, силата и трайността на лишенията, ограниченията, противоречията, тъмнината, изобщо неблагоприятните условия, които пречат на развитието, дейността и проявите на Юпитеровите дарби и способности, на творческите сили на разума.

Сатурн в хармония с Уран, когато Сатурн е с преобладаващи хармонични съчетания, показва доколко в минали животи човек е служил на Божествената Мъдрост и доколко през настоящия си живот се ръководи от нея, служейки разумно на Божествената Правда като учен, философ или управник.

Сатурн в дисхармония с Уран, когато Сатурн е и с преобладаващи дисхармонии, показва до каква степен човек е нарушил правдата по отношение на Божествената мъдрост, доколко е внесъл лъжа, тъмнина, изопачаване, ограничение при проявите на Божествената мъдрост и доколко е станал причина за лишаването на света от благоприятни условия за приемане и разбиране на Божествената мъдрост.

Тази дисхармония показва също, че в минали животи човек е изопачил Божествената правда като учен, философ или управник.

Сатурн в хармония с Нептун, когато Сатурн е и с преобладаващи хармонии с другите светила, показва доколко човек е подчинил своето лично аз, т. е. материалното си естество, на Божествената любов и доколко се стреми да и служи. Хармонията между Сатурн и Нептун е свидетелство до каква степен човек в миналите си животи е служил на Божествената любов чрез изкуството, главно като творец.

Всяка хармония между Сатурн и Нептун показва доколко човек е изявил Правдата главно чрез изящните изкуства.

Сатурн в дисхармония с Нептун, когато Сатурн има преобладаващи дисхармонии, показва доколко човек в минали животи е нарушил правдата и доколко е внесъл заблуди, лъжа, тъмнина, безредие, изопачаване, нечистота главно в областта на изящните изкуства.

Сатурн в хармония с Плутони в преобладаващи хармонии с другите светила, показва, че такъв човек е минал през най-големи изпитания и страдания, слизал е до дъното на ада, но не се е поддал на изопачаване, лъжа и насилие. Хармонията между Сатурн и Плутон е свидетелство, че такъв човек, и при най-неблагоприятни условия, се ръководи от Правдата.

Сатурн в дисхармония с Плутон и в преобладаващи дисхармонии с другите светила показва, че такъв човек в минали животи е извършил най-големи жестокости и престъпления с мислите, чувствата, желанията, делата и словата си по отношение на цели общества и народи. Такъв човек е погазил всяка правда у себе си, не признава никакви разумни сили и закони и е готов да издигне себе си като Божество.

Колкото повече и по-силни са хармоничните съчетания на Сатурн с другите светила, толкова по-силни, по-постоянни и по-устойчиви са добродетелите, дарбите и способностите, които той дава на човеците.

Сатурн усилва добродетелните качества и способности на онова светило, с което има хармонично съчетание.

Сатурн с преобладаващи хармонични съчетания прави здравето на човека постоянно, организмът устойчив против всякакви неблагоприятни условия. Човек с хармоничен Сатурн има постоянни идеи, схващания и разбирания, верен е на убежденията си и е честен, справедлив, добросъвестен, порядъчен и работоспособен.

Сатурн с преобладаващи дисхармонични съчетания, според количеството и силата на дисхармониите, причинява на човека по-големи или по-слаби умствени, душевни и органически разстройства и заболявания. Силата на Сатурновите дисхармонии определя и степента на неправилното развитие и действие на органите е човешкото тяло, както и на усетоспособностите.

Дисхармонията на Сатурн със Слънцето и Луната причиняват изкривяване, отслабване, неправилно развитие и неправилно действие на очите, главната нервна система, симпатичната нервна система, сърцето и костната система.

Дисхармонията на Сатурн с Венера дава неправилно устройство, развитие и дейност главно на устните, венците, гърлото, детеродните органи и венозната система.

Дисхармонията на Сатурн с Венера причинява всевъзможни душевни страдания, произлизащи от неуспехи, несполуки в сърдечни отношения или от неуспехи в областта на изкуството.

Дисхармонията на Сатурн с Меркурий причиняват неправилно развитие, изкривяване и неправилна дейност, дава неправилни движения на крайниците, както и спънки при говора.

Всяка дисхармония между Сатурн и Меркурий показва, в зависимост от своята сила, неблагоприятното влияние върху развитието и дейността на обективния ум. Такъв човек неправилно вижда нещата, неправилно разбира явленията, неправилно мисли и разсъждава. Колкото пo-голяма е дисхармонията между Сатурн и Меркурий, толкова по-голяма е тъмнината в ума на човека. Такъв човек не може да има голям напредък в областта на естествените науки и целият му светоглед относно материалния свят ще бъде погрешен.

Дисхармонията между Сатурн и Марс ще причини неправилно развитие и неправилна дейност главно на вкуса, който ще бъде изопачен, също на мускулната, половата, отделителната система и на жлъчката. Поради извратеността на вкуса си, такъв човек не ще подбира естествена, чиста и здравословна храна и ще си причини много болести.

Дисхармонията между Сатурн и Луната, в зависимост от силата на тази дисхармония ще причини отдалечаване, изопачаване, нечистота, безредие и тъмнина във въображението, както и разстройство и болести на стомашната система. Човек с тази дисхармония разбира криво мислите, желанията и проявите на другите, поради което често ще бъде в раздор с тях. Дисхармонията на Сатурн и Луната не дава на човека условия и възможности да има щастлив семеен и брачен живот.

Дисхармоничните съчетания на Сатурн със светилата действат най-злокобно, ако светилата не получават подпомагащо съчетание от добротворците.

Дисхармонията между Сатурн и Юпитер ще даде неправилно развитие, изопачаване, отслабване, изкривяване и болести на обонятелните органи.

Според силата на тази дисхармония човек се лишава от условията и възможностите за напредък и постижения в областта на висшия творчески разум, в областта на философските, отвлечените науки, изобщо всяка дисхармония между Сатурн и Юпитер ще причини неправилно развитие, неправилна дейност и болести на всички органи и системи, попадащи под Юпитер.

Силата на дисхармонията между Сатурн и Юпитер е свидетелство за прегрешенията на човека в минали животи като просветен или духовен наставник.

Дисхармонията между Сатурн и Юпитер показва неправилно развитие, изкривяване, изопачаване, отслабване и болести на слуховия апарат и слуха.

Всяка дисхармония между Сатурн и Уран ограничава човека от светлина, от благоприятни условия и възможности за правилно разбиране и напредък в окултните науки, също така причинява много нещастия, тревоги, съмнения чрез или от окултните науки.

Всяка дисхармония между Сатурн и Нептун прави човека неспособен правилно да схваща, разбира и проявява идеите, замислите и внушенията на висшите светове. С други думи, дисхармонията между Сатурн и Нептун лишава човека от условия да има вдъхновение, да разбира езика на висшите светове.

Всяка дисхармония между Сатурн и Плутон показва до каква степен човек се поддава на внушенията и желанията, идещи от жителите на ада, доколко се поддава на тяхното ръководство, доколко е техен служител с мислите, желанията, делата и словата си.

Всички прегрешения между Сатурн и останалите светила показват съзнателни прегрешения на човека в миналите му животи, които прегрешения са били правени за материални придобивки, за материални наслади изобщо.

Всички дисхармонии между Сатурн и другите светила се коренят в материалното естество на човека.

С което светило Сатурн е в дисхармония, в неговата област на проява намират място Сатурновите егоистични мисли, желания и постъпки.

Количеството и силата на Сатурновите дисхармонии определят силата и трайността на тъмнината и ограниченията в ума на човека, както и студенината, липсата на радости, разочарованията, спънките и страданията, които съпътствуват човешкия живот.

Силата на Сатурновите дисхармонии и тяхното количество определя още степента на отравянето на кръвта и организма от душевни дисхармонии и органически разстройства и заболявания, които ще последват.

Дисхармоничното влияние на Сатурн е едно у хора, които вярват в Бога и обичат Бога, а друго е то у люде, които не вярват в Бога.

Дисхармоничните съчетания на Сатурн причиняват на вярващия много страдания от умствен, душевен и органически характер, но той във всички случаи търси и намира причините за тях у себе си и не обвинява никого за своите страдания или злочестини. Страданията за такъв човек са очистителни, облагородителни, обогатяват човешкия живот и накрая се обръщат на добро. В този случай страданията на човека са като тор за растежа и укрепването на неговите дарби, способности и добродетели.

Обратно, дисхармоничните съчетания на Сатурн върху невярващите ги ожесточават чрез страданията, ограниченията и злочестините, които те им носят. Такива люде винаги обвиняват другите за своите несполуки и злочестини, не се поучават от тях и увеличават своята карма.

Колкото по-недоволен и неблагодарен от всичко, което става с него, толкова по-силно е дисхармоничното Сатурново влияние върху него.

Човекът с преобладаващо Сатурново влияние се познава освен по недоволството и неблагодарността му, но и по малката му любов към другите или по омразата му към тях. Силната и трайна омраза откриват много силна Сатурновска дисхармония в хороскопа на проявяващи тази омраза.

Колкото повече и по-силни са Сатурновските дисхармонии, толкова по-силно е у такъв човек непослушанието му към Божествените закони и Божието слово, толкова по-силни са съмненията му в справедливия Божествен ред и толкова по-тежко е неговото черногледство.

Само люде с твърде дисхармоничен Сатурн могат да кажат: „Ако Господ беше справедлив и всезнаещ, нямаше да устрои такъв свят, в който има страдания”.

Когато преобладаващите Сатурнови дисхармонични съчетания са главно върху ума на човека, той се отличава с неверие, необикновена гордост, презрение към другите, с жажда за власт и богатства, добити по всички нечестни начини. Такъв човек се стреми да играе роля на Божество, а всички други да му се подчиняват.

Ако дисхармоничните влияния на Сатурн са главно върху сърцето на човека, такъв човек се отличава със силна омраза, жестокост, студенина, ревност, алчност, славолюбие, краен егоизъм и силно скъперничество.

Ако преобладаващите дисхармонични Сатурнови влияния са главно върху физическото естество, върху тялото на човека, тогава те се изразяват в тежки и продължителни болести, лишават също човека от условия и възможности да се ползва от материални блага. Такъв човек не може никога нито сладко да яде, нито сладко да пие, нито сладко да спи.

Посредством формите си Сатурн упражнява главно влияние върху ума и затова всяка дисхармония във формите на лицето откриват доколко е силно Сатурновото дисхармонично влияние върху ума на човека.

Посредством своите цветове - тъмно-кафяв и черен, Сатурн влияе върху чувствата и затова дисхармонията на Сатурн в чувствата на човека се изразява чрез кафяво-черния цвят на кожата. Оттук и поговорката: „Почернял човекът от мъка”.

Върху тялото, здравето и волята Сатурн влияе чрез храната, която съдържа негови преобладаващи елементи, затова тялото и волята на човека са толкова по-изсушени, отровени, разслабени и разстроени, колкото повече Сатурнови горчиви храни или тютюн, хашиш, морфин и други такива упойки приема човек.

Колкото повече и по-силни са дисхармоничните съчетания на Сатурн с другите светила, толкова по-голямо е влиянието на земята върху човека и толкова по-малко човек се ползва от благословенията на Любовта, Мъдростта и Истината.

По количеството и силата на дисхармониите, които има Сатурн, съдим за количеството, силата и трайността на тъмнината в умствения, духовния и физическия живот на човека, а също за количеството, силата и трайността на големите и разнородни изкушения и съблазни, на които човек ще бъде подложен.

Сатурн е най-големият изкусител. Той е изкусителят на първите човеци в рая. Изкушенията му идват винаги чрез материални блага, чрез материята. Сатурновото влияние внушава на човека, че в материята се съдържат всички духовни и умствени блага, че колкото повече материални блага притежава човек или се ползва от силите на материята, толкова по-лесно ще придобие и душевното богатство, което му е нужно. Поради това внушение на Сатурн, всички люде, които попадат под неговото дисхармонично влияние, са събирачи на материални блага, скъперници и егоисти. Банки, осигурителни, спестовни и застрахователни дружества са създадени от люде с преобладаващо Сатурново влияние.

Силата и количеството на дисхармониите, които има Сатурн, определят лишенията и ограниченията, на които ще бъде подложен човек в умствено, духовно и материално отношение. Колкото по-голямо е дисхармоничното влияние на Сатурн, толкова по-малка е светлината в ума, топлината в сърцето и силата на волята у човека. Такъв човек е изложен на страдания, болести и е преследван от страх за въображаеми опасности, за дебнещи го злополуки.

Такъв човек е наклонен да вярва в сбъдването на злини и нещастия, не вярва в сбъдването на доброто, омаловажава неговата стойност и неговото значение.

Колкото повече са дисхармониите на Сатурн, толкова повече страхлив, слабодушен и безверен е човек.

Според силата и количеството на Сатурновите дисхармонии човек повече или по-малко живее с постоянно еднообразие в мисли, чувства, желания, дела и слова. Еднообразието довежда такъв човек до бездействие и инертност, а бездействието поражда болести и води към смърт.

Според силата на дисхармоничното Сатурново влияние, човек е изразител на недоволството от всичко в живота и природата. Такъв човек навсякъде в живота и природата вижда безредие, неразумност, нецелесъобразност, безсмислие.

Люде с дисхармонично Сатурново влияние имат винаги слабост да надценяват своята разумност, а да подценяват тази на другите.

Всички диктатори, съдилища, затвори, наказателни заведения, всички идеи за ограничаване на човешката свобода и човешките природни права са изявени от люде с преобладаващи дисхармонични Сатурнови влияния.

Трябва да се помни, че силата на Сатурновото влияние е най-голяма и съдбоносна до тридесетгодишна възраст, защото силата на Сатурновото влияние е изключително върху човешката личност, върху материалното естество на човека, а тъй като до 30-годишна възраст човек живее предимно със своята личност, затова най-много чувства влиянието на Сатурн. През това време той живее главно с идеите, замислите, чувствата, желанията и делата, които са свързани с материята и върху които Сатурн удря най-силен отпечатък.

Учителят казва: „От най-голямо значение е по кое време на денонощието е станало раждането на човека, дали Слънцето е било над хоризонта и раждането е станало при светлина или е било под хоризонта и раждането е станало при тъмнина. Колкото по-високо е Слънцето при раждането на човека, толкова и светлината в неговия живот ще бъде по-голяма. Колкото по-ниско под хоризонта е Слънцето в момента на раждането, толкова по-голяма ще е тъмнината в ума и живота на човека. Роденият с издигащо се Слънце ще бъде търговец, стоката на когото ще бъде светлината. Роденият със слизащо под хоризонта Слънце ще бъде търговец, стоката на когото ще съдържа неща от света на тъмнината.

Следователно, когато човек има работа с такива, които са родени при светлина, може да купува и продава на тях с доверие, а когато има работа с родени при тъмнина, трябва всякога винаги да си плаща и сам да си избира стоката”.

Когато Слънцето е под хоризонта в момента на раждането, а Сатурн е над хоризонта, то според близостта на Сатурн към зенита ще бъде и силата на преобладаващото Сатурново влияние върху човешкия живот.

Най-силно, най-мъчително и най-злочесто е дисхармоничното Сатурново влияние, когато Сатурн е най-близко до зенита и има силни дисхармонични съчетания с другите светила.

По-слабо и по-малко пакостно е Сатурновото влияние върху човешкия живот, когато Сатурн се намира под хоризонта в момента на раждането.

Върху умствения и духовния живот на човека Сатурн упражнява своето влияние главно чрез черния цвят. Люде с преобладаващо Сатурново влияние предпочитат дрехи и обстановка с черен или тъмнокафяв и тъмнозелен цвят.

Колкото повече човек се свързва с тези цветове, толкова по-силно влияние упражнява Сатурн върху неговите мисли и чувства.

Колкото повече човек е носител, изразител и служител  на лъжата  и насилието с мисли, желания, слова и дела, толкова по-силно е дисхармоничното влияние на Сатурн върху него, тъй като Сатурн е създателят на лъжата и насилието.

Сатурн учи човека чрез страдания, лишения и ограничения да разбира своята сила и немощ, да разбира сенките от реалността и лъжата. Само люде, които са изпитали върху себе си добрите и лошите Сатурнови влияния, които са преминали през всички видове ограничения и лишения, които са  разбрали  качествата  и  свойствата  на  тъмнината,  само  такива  люде  могат  да  бъдат  готови
кандидати да проучват световете на светлината, управлявани от Слънцето.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ