НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

12. ЮПИТЕР

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

12. ЮПИТЕР


СЪЧЕТАНИЯТА НА ЮПИТЕР С ОСТАНАЛИТЕ СВЕТИЛАВсякога трябва да се помни, че Юпитер има отношение към развитието, проявите и постиженията на висшия творчески разум, който се ръководи от ангелските светове. Юпитер показва какви са връзките, отношенията и обмяната на човека с ангелските светове.

В гръцката митология за Юпитер се казва, че е родоначалник на Боговете, техен главен водач, а това ще рече, че при възникване на Европейската култура, висшият творчески разум става родоначалник на европейската култура.

При сегашното развитие на човечеството, човек може най-добре най-правилно да възприема, да разбира и оползотворява всички благословения и сили, идващи от разните висши светове, само чрез висшия разум, ръководен от Юпитер.

Поради тази именно причина Юпитер е наричан през всички времена и от всички астролози „голямото добро, големият добротворец, голямото щастие”, „носителят на големите почести и слава”.

„Благодетелят”, който дарява изобилие от богатството в умствено, духовно и материално отношение, който дава всички благоприятни условия и възможности за сбъдването и осъществяването на най-висшите човешки идеали.

Каквото е значението на Меркурий по отношение на материалния свят, такова е значението на Юпитер за опознаването и разбирането на всички истини, отнасящи се до висшите светове.


Силата на природния Меркуриев ум можем да уподобим на Лунната светлина, а силата на Юпитеровия разум - на Слънчевата светлина.

Когато Юпитер има преобладаващи хармонични съчетания с добротворците и заема високо ръководно положение в хороскопа, тогава щастието, успехите, славата и почестите на такъв човек са осигурени за през целия живот.


12.1. АСПЕКТИ НА ЮПИТЕР СЪС САТУРН


ЮПИТЕР в тригон, квинтил, сокстил, паралел или съвпад в скоби със САТУРН


Когато хармонията между Юпитер и Сатурн е най-силна и Юпитер заема високо ръководно положение, в такъв случай положителните Сатурнови качества ще послужат за усилване на Юпитеровите качества и добродетели, за пълно проявяване на благотворното Юпитерово влияние, като: успех в областта на религията, философията, социалните и правни науки, успех в държавните ръководни служби.

Такива люде са най-добри философи, най-добрите общественици, управници, духовници, най-добрите законодатели на държавното устройство и общовалидния ред, най-честните, най- почтените, най-неподкупните и най-изисканите в службата си и в отношенията си човеци, които са образец на добродетели, идеализъм и безупречно служене на обществото.

При хармонията между Юпитер и Сатурн човешкият егоизъм, представян от Сатурн, се облагородява, просветлява и се ръководи от висшия разум за служба на общочовешко благо.

Основните добродетелни качества, дарявани от Юпитер, са следните: вродена силна вяра и любов към Бога, любов към човечеството, човеколюбив, вродено милосърдие, съзнание за дълг и отговорност пред Бога, природата и човечеството, пожертвувателност, дружелюбност, жизнерадост, оптимизъм, вярност, благоразумие.

Към тези положителни качества, при хармонията между Юпитер и Сатурн се прибавят и следните основни положителни Сатурнови качества: умствена дълбочина, съсредоточеност, търпеливост, издръжливост, голямо постоянство и дълготрайност във всички прояви, справедливост.

При хармонията между Юпитер и Сатурн, ако Сатурн заема ръководно място в хороскопа, т. е., ако Сатурн е по-силен по място и знак от Юпитер, в такъв случай добродетелните Юпитерови качества ще послужат за облагородяването на Сатурновите качества за постигането на Сатурновите положителни идеали, които се характеризират като стремеж към постигане на материалното благополучие, към материална сигурност и стабилност, придобита с честни и почтени средства.

Колкото по-силнае хармонията между Юпитер и Сатурн, толкова по-голяма е сериозността, дълбочината и дълготрайността на идеите, замислите, чувствата, желанията и стремежите на човека.

На такива люде може винаги да се разчита и напълно да им се вярва във всичко, защото те са всякога верни и изпълнителни на дадена дума и обещание, всякога завършват онова, с което се заемат.

Ако Юпитер получава хармоничен аспект от дисхармоничен Сатурн, в такъв случай Юпитеровите качества не печелят нищо. Също така, ако хармоничен Сатурн получава хармоничен аспект от дисхармоничен Юпитер, Сатурновите качества не се облагородяват.


ЮПИТЕР в опозиция и квадрат със САТУРН


Силата на дисхармонията между Юпитер и Сатурн определя размера на пречките, ограниченията, лишенията при развитието и проявите на дарбите и способностите, които имат отношение във висшия творчески разум.

Ако Юпитер е предимно с хармонични съчетания и получава дисхармоничен аспект от хармонизиран Сатурн, то пречките, лишенията и ограниченията, които ще причини Сатурн в дейността на висшия разум, се преодоляват по-лесно.

Ако при дисхармония между Юпитер и Сатурн, Сатурн е предимно дисхармоничен, в такъв случай Сатурновото влияние взема връх и Сатурновото въздействие върху висшия разум е твърде неблагоприятно. В такъв случай всяка проява и всяко постижение на висшия разум е придружено с големи борби, с много пречки и трудности.

При дисхармония между Юпитер и Сатурн, ако Юпитер е по-силен по знак и дом, у човека ще има надмощие идеализмът, духовните стремежи, макар че ще преживее големи изпитания, загуби и злочестини.

Когато, обаче, има дисхармония между Юпитер и Сатурн, но Сатурн е по-силен по знак и дом, тогава човек е с материалистически възгледи, а лошото Сатурново влияние може да породи у него желание да си послужи с всички нечисти и насилнически средства за придобиване главно на материални богатства, които в този случай са висшият стремеж на човека.


12.2. АСПЕКТИ НА ЮПИТЕР С УРАН


ЮПИТЕР в съвпад, паралел, съвпад в скоби, тригон, квинтил или секстил с УРАН


След хармонията между Слънцето и Юпитер следва тази между Юпитер и Уран, защото при хармонията между Юпитер и Уран висшият, творческият разум е ръководен и осветяван от ангелската мъдрост.

Затова при тази хармония висшият творчески разум може да има най-големите постижения, най-големите прозрения, най-големите прониквания в областта на всички окултни и духовни науки, особено в областта на астрологията.

Уран е създателят на всички окултни идеи и науки и когато Юпитер, символизиращ стремежа към Бога и доброто, е в хармония с Уран, тогава Юпитеровият разум най-добре възприема, разбира и изявява окултните идеи и науки.

Колкото по-голяма е хармонията между Юпитер и Уран, толкова по-силни и повече са висшите дарби и способности на човека.

Според хармонията между Юпитер и Уран, човек има по-големи или по-малки възможности да възприема, разбира и прилага окултните идеи и науки, и да напредва в духовния път.

Най-великите пророци, най-големите реформатори, основатели на окултни школи и учения, най-големите духовни ръководители на човечеството изобщо, са имали в хороскопа си силен хармоничен аспект между Юпитер и Уран.

Колкото по-силна е хармонията между Юпитер и Уран, толкова повече и по-силни са Прометеевските дарби, способности и качества, които притежава висшия разум на човека.

Люде с хармония между Юпитер и Уран, според силата на хармонията, са предназначени да извършат някоя голяма служба, свързана с повдигането на човечеството в духовно отношение.

Тази хармония свидетелства, че такива люде много пъти са били ученици в окултни школи и са изпълнявали най-точно, най-сериозно и най-добросъвестно всички задачи, които са им били давани.

Хармонията между Юпитер и Уран е свидетелство, че такъв човек е предназначен за необикновен живот и необикновена служба, че те са носители и разпространители на новите Божествени идеали и новата Божествена светлина, предназначени да освободят човечеството от противоречията и затрудненията му, да увеличат духовната му светлина и да го повдигнат в културно и духовно отношение.

Хармонията между Юпитер и Уран създава всякога окултисти в най-широкия и пълен смисъл на думата. За такива човеци в библията се казва, че са „синове и дъщери на пророци”. Тези люде са възлюбили Бога с всичката си сила и с всичкия си разум и му служат всеотдайно.

Колкото по-голяма е хармонията между Юпитер и Уран, толкова по-големи и по-добри условия и възможности за проява има висшият разум на човека, толкова по-голяма е вероятността да се прояви такъв човек като оригинален и значителен творец в която и да е област на творческата човешка дейност. Държавници с такъв аспект успяват да прокарат най-големите и ползотворни реформи, да допринесат най-голямата полза на народа си.

Учени със същия аспект винаги успяват да направят големи и епохални открития в своята област.

Мислителите, философите с този аспект стават основоположници на философски системи, създават идеи и учения от общочовешки характер.

Литератори и артисти със същия аспект създават най-оригиналните творения, които преживяват стотици, хиляди години.

Човек, който има хармония между Юпитер и Уран, непременно ще се прояви като оригинален творец в своята област на дейност.

Силата на хармонията между Юпитер и Уран определя степента на творческите способности и прояви. Между философите такъв най-силен аспект има Сведенборг и Кант, между музикантите - Бетовен, между писателите - Достоевски и Толстой, между художниците - Леонардо да Винчи.

Когато Юпитер и Уран са в хармония помежду си, а поотделно всеки от тях получава силни дисхармонии от злосторниците, в такъв случай човек пак ще се прояви като творец в някоя област, обаче преди това ще има да премине много изпитания, пречки, несгоди, ограничения и лишения. Но ако Юпитер и Уран са в хармония и всеки от тях поотделно получава предимно хармонични съчетания от добротворците, особено от Слънцето, успехите на такъв човек ще бъдат много големи, защото всички обществени среди ще го обичат и ще бъдат в негова помощ.


ЮПИТЕР в опозиция или квадрат с УРАН


Колкото по-голяма е дисхармонията между Юпитер и Уран, толкова по-силни, по- многобройни и по-големи са заблужденията на такъв човек, неговите изопачени схващания, разбирания и прояви по отношение на науката, философията, изкуството и всяко творчество изобщо. Люде с такива аспекти се отличават със силни амбиции да заемат винаги първите места, да бъдат ръководители и да направляват всяка човешка дейност. Но на тях им липсват съответните знания и качества за ръководството, към което се стремят. Поради тази своя отрицателна черта, тези хора всякога и при всички условия водят упорити и продължителни борби, за да вземат високи служби и ръководни места, от върха, на които скоро биват катурвани по катастрофален за тях начин.

Колкото по-силна е дисхармонията между Юпитер и Уран в хороскопа на даден човек, толкова повечко и по-силни ще бъдат неговите вътрешни и външни борби, толкова повече ще бъдат противоречията и нещастията в неговия живот.

Животът и дейността на такива люде най-често минава напразно, в празни грандиозни приказки, в неизпълнени обещания, в катастрофални неоправдани домогвания. Такива люде, с една реч, никога не могат да постигнат стремежите и идеалите си. Техният живот е колкото драматичен, толкова и комичен.

Ако при дисхармония между Юпитер и Уран, поотделно както Юпитер, така и Уран получават предимно хармонични съчетания от добротворците, особено от Слънцето, в такъв случай човек ще премине много борби, много несгоди, ще преживее множество заблуди, ще прави често грешки, но от всичко ще се поучава и накрая ще излезе победител в трудната борба и ще постигне своите идеали.

Когато между Юпитер и Уран има дисхармония и поотделно Юпитер и Уран получават предимно лоши съчетания от злосторниците, в такъв случай животът и дейността на човека отначало до край трябва да се определят като лоша трагедия.

Дисхармонията между Юпитер и Уран е свидетелство, че такъв човек в минали животи е бивал в окултни школи, придобия е много знания, бил е поставян на висши ръководни служби, но не е изпълнявал добросъвестно дълга си, не е бил последователен и непроменчив носител, изявител и служител на Божествената мъдрост.

По силата на дисхармонията между Юпитер и Уран съдим до каква степен човек е нарушил законите на Божествената мъдрост и доколко в живота си е използвал средствата на лъжата и насилието. Всички човеци, които имат дисхармония между Юпитер и Уран, непременно със своите дисхармонични мисли, чувства, желания слова и дела ще причинят големи борби и разрушителна дейност в умствено, духовно и материално отношение, било съзнателно, било несъзнателно.

Липсата на всякакъв аспект между Юпитер и Уран показва, че такъв човек никога не е имал велики идеи и стремежи, никога не е правил усилия да се издигне до равнището, на което те се зараждат и изживяват, т. е. той още не е работил със силите на светлината на Божествената мъдрост и не познава нейните плодове. Такъв човек е лишен напълно от всякакви Прометеевски качества, сили и стремежи.


12.3. СПЕКТИ НА ЮПИТЕР С НЕПТУН


ЮПИТЕР в съвпад, паралел, съвпад в скоби, квинтил или секстил с НЕПТУН


От митологията знаем, че Юпитер и Нептун са братя, че Нептун е по-старият от тях, че те винаги са били в сговор помежду си и всякога са помагали на другите, без никога да е възниквала препирня помежду им.

Юпитер е представител на висшия, творческия разум, или, както това е изразено на алегоричен език на митологията, той е „върховен Бог на небето”.

Митологията казва за Нептун, неговия по-стар брат, че той е „върховен Бог на морето”.

В окултната симвология, както определя Учителят, водата е представителка на Божествената любов, откъдето следва, че Нептун е главният служител, главният представител на Божествената любов в нашата Слънчева система.

Всяка хармония между Юпитер и Нептун показва до каква степен човек се стреми да бъде носител, изявител и служител на Божествената любов, от която се ражда всеки живот, всяка сила и всички блага на живота. Следователно, по силата на хармонията между Юпитер и Нептун съдим за количеството, силата, трайността на идеите, мислите, чувствата, желанията, словата и делата, които са извори на жизнерадостни сили, на радост и щастие за човека.


Венера е наречена „малкият добротворец”, защото чрез нейното благотворно влияние се постигат малките и краткотрайни добрини, малкото и временно човешко щастие на земята. Чрез своите благотворни влияния Венера дарява човека със способности в областта на изящните изкуства.

Благотворното влияние на Нептун, който е по-висока октава на Венера, носи на човека вечните блага и добрини на дълготрайно щастие. Докато изкуството, което създава Венера е изкуство на земната човешка любов, изкуството, създадено от Нептун е напълно духовно, изкуство на идеалите на човешката душа, изкуство на вечността.

Под силната хармония между Юпитер, т. е. висшият творчески разум и Нептун, т. е. висшата творческа любов, се раждат най-гениалните творци в областта на изящните изкуства.

Хармонията между Юпитер и Нептун дава най-добрите условия и възможности за проява на висшия разум, за най-правилна и най-пълна обмяна с висшите светове, за най-дълготрайни и хармонични отношения с човеците.

Люде с хармония между Юпитер и Нептун, според нейната сила, притежават големи дарби и способности правилно да схващат, разбират и проявяват любовта. Техният духовен живот е хармоничен, богат, изтънчен, „неземен”, защото те живеят в света на възвишените идеи и чувства, на едно по-високо равнище. Техните прояви са възвишени, общочовешки, творчески, възвисяващи.

Под хармонията на Юпитер с Нептун се раждат най-големите съновидци, с пророчески сънища, телепати, психометри, ясновидци, изобщо най-вдъхновените духовни реформатори и най- възвишените гениални творци в областта на изящните изкуства.

Музиканти с такива съчетания в хороскопа си създават най-вдъхновени и най-изискани музикални творения, защото Нептуновото влияние дава всестранен духовен усет за красота.

Същото важи и за поетите, родени под тази хармония на Юпитер и Нептун, както и за художниците-творци, типични представители на това влияние са: композиторът П. И. Чайковски, художникът Рафаело, поетите Шели и Тагор, философът Вл. Соловьов.

При хармония между Юпитер и Нептун, ако Юпитер е по-високо в хороскопа и е близко до меридиана, а същевременно е и по-силен по дом и знак, в такъв случай хармоничните Нептунови качества усилват добродетелните качества на Юпитер и ако тази хармония е най-силна в хороскопа, тогава Юпитер взема ръководно положение.

В този случай човек ще се стреми да заеме ръководни служби, чрез които да изрази своите обществени и духовни тежнения. Той ще се прояви като ръководно лице в областта на просветата, религията, социалните науки и инициативи.

Когато при хармония между Юпитер и Нептун по-високо в хороскопа, по-близко до меридиана и по-силен по знак и дом е Нептун, в такива случаи добродетелните Юпитерови качества ще служат за усилване на Нептуновите качества и добродетели. Ако хармонията между

Юпитер и Нептун в този случай е най-силна в хороскопа, човек ще се стреми към прояви в областта на изящните изкуства и то непременно като първоразряден, гениален творец.

Творенията на всички артисти, родени под хармоничния аспект между Юпитер и Нептун, са израз на голямо вдъхновение, възвишена красота и изтънченост, високо духовно съдържание и висша нравственост.

Колкото по-силна е хармонията между Юпитер и Нептун и колкото по-близко е Нептун до меридиана, толкова по-високи са идеалите, към които се стреми артиста, толкова по-силно, по- дълготрайно и по-плодотворно е неговото вдъхновение.

Ако при хармония между Юпитер и Нептун, Юпитер е с преобладаващи хармонични съчетания  с  другите  добротворци,  в  такъв  случай  в  най-голяма  пълнота  ще  бъдат  проявени, реализирани и оползотворени положителните качества и способности, както на Юпитер, така и на Нептун.


Но ако Юпитер има преобладаващи дисхармонични съчетания със злосторниците, а е в хармония с Нептун, тогава такъв човек ще проявява Юпитерови и Нептунови качества твърде нарядко и твърде ограничено. Добродетелните Юпитерови и Нептунови качества могат да му бъдат идеал, но той ще има сума пречки и неблагоприятни условия, поради които няма да постигне идеалите си. Следователно, такъв човек може да има всякога вдъхновение, идещо от хармоничното влияние на Нептун, но ще му липсват творчески сили, творческа светлина да реализира вдъхновението си.

Ако има хармония между Юпитер и Нептун, Нептун е с преобладаващи дисхармонични съчетания със злосторниците, в този случай хармоничното Юпитерово влияние ще дарява човека с творчески сили, светлина, обаче човек не ще получава вдъхновение или вдъхновението му ще идва съвсем рядко и ще бъде слабо.

Когато Юпитер и Нептун са в най-силна хармония, т. е. в съвпад и същевременно и двамата се издигат към меридиана, ръководното положение в случая ще има тази планета, която върви по- напред към меридиана - нейното влияние ще бъде по-силно и ръководещо.

Юпитер и Нептун в съвпад всякога показват вродени и силно изявени духовни стремежи, духовни и общочовешки идеали, любов към идеите за общочовешко побратимяване и общочовешко щастие. Това са великите мечтатели - угописти за създаване на щастие в целия свят, копнеещи за възвишен човешки живот и за трайна красота и духовност във всички човешки отношения.

Винаги трябва да се помни, че влиянието и хармонията между Юпитер и Нептун може да се схваща и разбира напълно съзнателно едва след 30-годишна възраст на човека.

Ако Юпитер и Нептун са в хармония и са подхоризонта (екватора) в хороскопа, такъв случай тяхното влияние ще се почувства, разбере и прояви от човека в средна или в старческа възраст. Типичен в този смисъл е случаят с Толстой.

Силната хармония между Юпитер и Нептун свидетелства, че такъв човек в минали животи е бил верен носител, изявител и служител с мислите, чувствата, желанията, словата и делата си на най-висшите идеали и стремежи, чрез които се изразява Божествената любов, такъв човек е бил творец в областта на философията, религията, изящните изкуства и е създал ценни творения, от които се е ползвало цялото човечество.

Хармонията между Юпитер и Нептун е свидетелство до каква степен човек е бил с висшия си разум верен служител на волята на Бога и на ангелите, доколко е възприемал и оползотворявал Божествените и ангелските благословения.

Хармонията между Юпитер и Нептун е свидетелство още доколко човек е съгласувал дейността на висшия си разум с вдъхновението и ръководството, идещи от висшите светове. Тя показва също така до каква степен човек правилно схваща, разбира и проявява внушенията, словото и проявите на висшите светове в мислите, чувствата и желанията си.

Тази хармония най-после показва количеството и силата на приятелите, които човек е спечелил от висшите светове.

За да бъде човек вдъхновен творец в която и да било област на изящните изкуства и духовните науки, за да имат творенията му общочовешки характер, общочовешко значение, в хороскопа си той трябва да има винаги хармония между Юпитер и Нептун.


ЮПИТЕР в опозиция или квадрат с НЕПТУН


Когато тези две светила са в дисхармония помежду си, това показва, че такъв човек в минали животи  е  направил  много  прегрешения,  внесъл  е  в  умовете  на  човеците  много  заблуди  чрез различни творения, че е изпълнявал добросъвестно духовните си служби, отлагал е главно приложението на
добрите мисли, желания, намерения, внушения, идващи от висшите светове, пропуснал е благовремие и не е оползотворил много благословения, които са му били давани.


Следователно, дисхармонията между Юпитер и Нептун през настоящия живот на човека ще се изразява главно в липса на благоприятни условия и време за постигане на редица духовни стремежи и идеали, каквито може да има такъв човек.

Трябва да се има предвид, че при дисхармонията на Юпитер с Нептун у човека не се пораждат никакви пороци или недостатъци, а напротив - човек може да има същите идеали, същите стремежи, същите копнежи, същата любов, каквито има и при положителните влияния от хармонията между Юпитер и Нептун, само че при дисхармонията между тях, човек ще бъде лишен от условията и възможностите да бъде творец и да постигне идеалите си.

Когато Юпитер и Нептун са в дисхармония, човек ще има в живота си много противоречия, много препятствия, лишения е несгоди при осъществяването на своите идеали.

При дисхармония между Юпитер и Нептун, на младини, а може би и през целия си живот, човек ще бъде склонен да търси най-лесния път за големи постижения в духовно отношение. Такива люде много вярват на разни ясновидци и гадатели, на разни духове и всевъзможни явления, които те тълкуват като прояви на „висши светове”, но които представят в същност техни самозаблуждения.

Дисхармонията между Юпитер и Нептун често прави човека наивен и безвреден маниак, склонен да си въобразява, че е много нещо, че знае много, че „приказва с Бога и ангелите”, че другите човеци са много изостанали и затова не го разбират.

Юпитер в дисхармония с Нептун, ако Юпитер е близо до меридиана, дава на човек подтик да се стреми към владишки пост или друго високо духовно звание, но цялата му дейност ще бъде заблуждение, изопачаване, комедиантство, лицемерие, духовно представление.

Ако при дисхармонията между Юпитер и Нептун, Нептун стои по-високо в хороскопа, човек ще бъде жертва на мания, че е голям ясновидец и може да ръководи целия свят, но затова е потребно всичко да го слушат.


12.4. АСПЕКТИ НА ЮПИТЕР С ПЛУТОН


ЮПИТЕР в тритон, квинтил или секстил с ПЛУТОН


Плутон по природа има двойнствено влияние. От една страна той е най-страшният и омразният, както на Боговете, така и на смъртните човеци, поради това, че той управлява най- грубите и най-разрушителни сили, известни под общото название „адски сили”, че той е повелителят на всички същества на ада, които са негови поданици и служители.

От друга страна, Плутон е управител на всички подземни богатства, чрез които може да причинява голямо щастие на онези, които разбират законите на подземния свят, неговата природа, и могат да си служат с неговите сили по разумен и полезен за всички начин.

При хармонията между Юпитер и Плутон, според силата на хармонията, можем да съдим до каква степен висшият, творческия разум, управляван от Юпитер е в състояние да работи и оползотворява правилно силите и богатствата на Плутон.

Трябва да се помни, че Плутоновите сили и богатства могат най-добре, най-пълно и най- разумно да се използват от човека, когато Юпитер в неговия хороскоп е в хармония с Плутон.

При хармония между Юпитер и Плутон човек ще има условия и възможности да спечели от Плутоновите богатства и да ги оползотвори.

Ако при хармонията между Юпитер и Плутон Юпитер е по-силен по знак, по дом и е по- високо в хороскопа, в такива случаи човек ще има дарби и способности да бъде откривател на подземни богатства и организатор за тяхното изваждане, обработване и оползотворяване.

Ако хармонията между Юпитер и Плутон е най-силна в хороскопа и е ръководеща, в такива случаи родените под тази хармония стават най-добрите минни инженери, най-добрите геолози, най- добрите откриватели на подземни богатства и талантливи организатори за тяхното използване.

Ако при хармония между Юпитер и Плутон, Юпитер от своя страна има преобладаващи хармонични съчетания с добротворците, а Плутон е предимно диехармоничен със злосторниците, в такъв случай човек може да бъде добър минен инженер и геолог, но ще има много трудности в службата си по откриването и обработката на подземните богатства.

Ако Юпитер е предимно дисхармонично съчетан с другите светила, а Плутон с преобладаващи хармонични съчетания, в такива случаи геолозите - инженери са посредствени и некадърни, поради което не могат да бъдат полезни в минната работа.

Ако при хармония между Юпитер и Плутон, последният е по-силен по знак и дом, и е по- високо в хороскопа, в такива случаи най-висшият идеал на човека е да забогатява колкото може повече с подземни богатства и ако Юпитер е предимно с хармонични аспекти, както и Плутон, тогава човек осъществява копнежите си за богатства.

Колкото по-голяма е хармонията между Юпитер и Плутон и колкото повече са хармоничните съчетания на Юпитер с другите светила, както и на Плутон, толкова по-големи са условията и възможностите на човека да бъде полезен в използването на подземните богатства, да става известен и да забогатява чрез това.


ЮПИТЕР в опозиция, съвпад, съвпад в скоби, паралел или квадрат с ПЛУТОН


Колкото по-голяма е дисхармонията между Юпитер и Плутон, толкова по-големи са противоречията, заблужденията, загубите и страданията, причинени на човека от грубите сили, управлявани от Плутон, защото дисхармонията между Юпитер и Плутон означава, че в редица минали животи човек не се е ръководил от съветите, мислите и внушенията на висшите светове, действащи чрез Юпитер, а се е поддавал на низшите внушения и желания, идващи от Плутон.

Дисхармонията между Юпитер и Плутон е свидетелство, че човек се е стремил по най-лесен и незаконен начин да забогатява, като си е позволявал без съгласието на природата и низшите светове да разравя природните богатства от земните недра и да злоупотребява с тях.

При дисхармония между Юпитер и Плутон, ако Плутон е по-високо и по-силен от Юпитер, в такива случаи човек е готов да погази всякакъв морал, всяко висше право и всяко правило, само да постигне желанието си да забогатее.

Люде с такава дисхармония също могат да станат най-големите диктатори, най-големите злосторници по отношение на целия свят.

Когато Юпитер и Плутон са в дисхармония, но поотделно имат предимно хармонични съчетания с другите светила, в такива случаи се раждат люде, които са най-чудати, фантастични и непоправими иманяри.

В организма на човека Плутон има отношение към устройството и функциите на храносмилателната система, тънките черва, както и към апендикса. Следователно, при хармония между Юпитер и Плутон, тази система ще има предимно правилно устройство и правилни функции. Обратното става, когато Юпитер и Плутон са в дисхармония.


При дисхармония между Юпитер и Плутон влиянията на висшите светове, идващи чрез Юпитер и влиянията на низшите светове, идващи чрез Плутон, не могат да се неутрализират, хармонизират и използват.

Ако уподобим човека на растение, корените на растението ще събират соковете, създадени от Плутоновите влияния, а клоните и листата ще събират слънчевата светлина и ще извършват асимилацията.

Когато Юпитер и Плутон са в хармония, тогава както корените, така и клоните, и листата са при най-благоприятни условия. Когато Юпитер и Плутон са в дисхармония, тогава или корените, или клоните и листата са в неблагоприятни условия и развитието на растението не става правилно.

Хармонията между Юпитер и Плутон е свидетелство до каква степен човек се е ръководил от светлината, знанията, мислите и внушенията, идващи от висшите светове чрез Юпитер и доколко той е станал господар на низшите сили и влияния, идещи от Плутон.

Дисхармонията между Юпитер и Плутон показва до каква степен човек е проявил непослушание, неразумност и е допуснал прегрешения спрямо висшите светове, действащи чрез висшия разум и Юпитер и доколко се е поддал на низшите желания и чувства, идващи от света на Плутон, т. е. доколко човек е станал слуга и роб на низшите светове.

Хармонията между Юпитер и Плутон показва още до каква степен човек разумно, съзнателно и целесъобразно е използвал подземните богатства в редица минали животи, а дисхармонията им, открива доколко човек е злоупотребил с подземните богатства.


12.5. ОБЩО ЗА ЮПИТЕР И СЪЧЕТАНИЯТА МУ


Юпитер всякога и от всички астролози е наричан „големият добротворец”, „голямото добро”,
„голямото щастие”, носител на всички най-благоприятни условия и възможности за постигане на най-голямото щастие и на любимите идеали на човека, защото при сегашното умствено и духовно развитие на човека, под неговото хармонично влияние, той може най-правилно, най-всестранно и най-пълно да възприема, разбира и оползотворява както благословенията, идващи от всички висши светове, така и неорганизираните сили, идващи от всички низши светове.

Юпитер управлява висшия творчески разум на човека, чрез който разум ангелите ръководят човечеството в неговото развитие, понеже ангелите са най-близко до човека от всички висши светове и са най-понятните за него учители и ръководители.

Затова, каквото човек разбере с висшия си Юпитеров разум, то е най-добре разбрано и най- полезно за човечеството.

Юпитер приема влияния и се ръководи от Слънцето, Уран и Нептун. На всички други светила, обаче, Юпитер оказва влияние и той ги ръководи.

С други думи казано, висшият разум, управляван от Юпитер, може да получава вдъхновение, откровение и ръководство от световете на Слънцето, от Божествения свят, от Нептун и най- висшата йерархия ангели - серафимите, от Уран и служителите на Божествената мъдрост. От всички други светове, Юпитеровият свят стои по-високо.

Затова, когато Юпитер е в хармония със Слънцето, Нептун и Уран. от това съдим до каква степен висшият творчески разум на човека е с творчески сили и творческа светлина.

Когато Юпитер е в хармония с другите светила, от това научаваме, доколко човек се ръководи от ангелския свят, доколко човек е работил с висшия си разум във всички светове, стоящи под ангелския.

По хармоничните съчетания на Юпитер с другите светила вадим заключение каква светлина, какви сили и богатства съдържа висшия разум на човека и до каква степен той има условия и възможности да се проявява като творец в различните области на човешкия дух.

Дисхармонията на Юпитер с добротворците показва доколко човек е изгубил доверието, благоразположението и доколко се е лишил от благословенията на висшите светове, вследствие на непослушание, недобросъвестност и неизпълнение в минали животи на зададените му задачи като ученик в окултните школи.

Хармонията на Юпитер със злосторниците е свидетелство, в каква степен човек е станал господар и добър учител на всички по-низши светове под себе си, на низшите духове, сили и влияния, които може да трансформира, организира, хармонизира и да оползотворява за добро.

Дисхармонията на Юпитер със злосторниците показва доколко човек се е объркал и отклонил от доброто, доколко не е работил разумно, правилно и целесъобразно, не се е умил прилежно и не знае как да се справи с всичките низши сили и влияния. Тя показва още опасностите от заблуди, изопачавания, погрешни схващания и разбирания за силата и значението на висшите светове.

Хармонията на Юпитер с добротворците, главно със Слънцето, Нептун и Уран, свидетелства до каква степен човек в много от миналите си животи е бивал добър ученик и добър слуга по отношение на висшите светове, т. е. доколко е бивал носител, изявител и служител на благословенията, идещи от Божествената любов, мъдрост и истина.

Когато Юпитер е в хармония със Слънцето според силата на хармонията, съдим за силата, богатството, условията и възможностите за проява и постижения на висшия творчески разум. При хармония между Юпитер и Слънцето, ако Слънцето е пo-високо в хороскопа и по-силно от Юпитер по дом и знак, в такива случаи Юпитер усилва положителните, благотворни Слънчеви влияния. Такива люде са най-богато и всестранно надарени, те са носители, изявители и служители с мисли, чувства, желания, слова и дела на Божествената любов, мъдрост и истина, защото Юпитер, висшият творчески разум, е най-добрият служител, изявител и осъществител на всички висши идеи, замисли и стремежи.

Ако при хармония между Юпитер и Слънцето, Слънцето стои по-високо, а Юпитер е с преобладаващи хармонични съчетания от другите светила, в такъв случай човек има най-много благоприятни и сигурни условия и възможности за реализиране на висшите си идеали и идеи.

Но при хармония между Юпитер и Слънцето, ако Юпитер има преобладаващи дисхармонични аспекти от другите светила, човек пак ще има висши идеали, висши замисли и стремежи, ще се стреми към тяхното реализиране, но ще срещне много пречки и трудности, и много от идеалите му ще останат неосъществени.

Такова съчетание показва, че в минали животи човек е бил окултен ученик или духовник, но не е изпълнявал добросъвестно службата си, поради което през последния си живот ще има трудности.

При хармония между Юпитер и Слънцето, ако Слънцето заема ръководно положение, в такъв случай човек всякога се ръководи от принципите иа Божествената Любов, Мъдрост и Истина, и най-добре, най-точно и най-пълно разграничава доброто от злото.

При хармония между Юпитер и Слънцето, ако Юпитер заема ръководно положение, т. е. стои по-високо в хороскопа и е по-силен по знак и дом, ако в същото време той има преобладаващи хармонични съчетания с другите светила, тогава Слънцето ще усилва положителните качества на Юпитер и такъв човек ще има най-добрите условия и възможности да заема високи длъжности и служби, да бъде държавен ръководител, висш духовник, основател на духовни общества, носител и изразител на висши идеали, дадени от велики учители.

Такъв аспект има Л. Н.Толстой.

Ако при хармония между Юпитер и Слънцето, Юпитер стои по-високо и е ръководещ, но има преобладаващи нехармонични съчетания с другите светила, в такива случаи човек ще има възможности да заема високи обществени постове, но с големи трудности, ще губи тези служби, както и почестите си и ще има много горчивини.

Всякога трябва да се помни, че щом в хороскопа има хармония между Юпитер и Слънцето каквото и да става в живота на човека, в края на краищата, то ще се преобърне на добро, защото такъв човек винаги съзнава всички свои погрешки и всякога се стреми да ги поправи. Когато такъв човек греши, той има за цел доброто, уверен е, че това, което прави, е за добро, затова природата му дава възможности бързо да изправя грешките си и да се поучава от тях.

Когато Юпитер е в дисхармония със Слънцето и Слънцето заема ръководно положение, в такъв случай човек има богати условия и възможности в живота, но неговият творчески разум е заслепяван от славата и почестите, вследствие на което не може да свърши никаква ползотворна работа, животът му минава в празни приказки за „значителното”, в големи обещания, в малки или почти никакви дела. Такива люде обичат да дават разпореждания, които другите трябва да изпълняват.

При дисхармония между Юпитер и Слънцето, ако Юпитер заема ръководно положение, т. е. ако е по-високо в хороскопа и е по-силен по знак и дом, в такива случаи Слънцето усилва отрицателните качества на Юпитер. Такива люде са в точния смисъл на думата фарисеи и по мисли, и по чувства, и по слова, и по дела.

При хармония между Юпитер и Луната в зависимост от силата на хармонията, Юпитер усилва положителните, добродетелните качества на Луната, т. е. прави въображението на човека - най-висшето качество на Луната - възходящо, богато, добродетелно и творческо.

Луната има отношение главно към най-долния слой на народа - към простолюдието, както и към материалните работи и условия и женския свят. Следователно, при хармония между Юпитер и Луната човек ще има най-добрите условия и възможности за придобиване на материални богатства, за тяхното оползотворяване, за оказване на големи услуги на простолюдието и за придобиване на обичта на широките народни маси.

При хармония между Юпитер и Луната, работите на човека се нареждат лесно, той лесно печели приятели, лесно се разбира с всички обществени среди и слоеве, защото Луната в този случай става причина за проявяването на всички положителни Юпитерови качества.

При хармония между Юпитер и Луната, ако Юпитер е пo-силен и ръководещ, човек придобива широка обществена известност с големите услуги и добрини, направени на народа. Такива люде се отличават с голяма религиозност, човеколюбив, милосърдие, добродушие, общителност и услужливост.

При дисхармония между Юпитер и Луната, в зависимост от нейната сила, въображението на човека е изопачено, поддава се на заблуди, ограничено е и е лишено от творчески качества.

В такива случаи Луната става изразителка на отрицателните Юпитерови качества: тщеславие, гордост, надменност, празнословие, желание да се заемат незаслужено високи служби, самомнителност и самонадценяване, изразено и в схващане, че стои над другите човеци и може да ги ръководи.

Колкото по-голяма е хармонията между Юпитер и Луната, толкова по-големи условия и възможности има човек за придобиване на материални богатства, чрез които да осъществи духовните си идеали. Колкото по-голяма е дисхармонията между Юпитер и Луната, толкова повече липсват условия и възможности за придобиване на материални богатства.

При хармония между Юпитер и Меркурий т. е. между висшия творчески разум и низшия изпълнителен ум, имаме твърде благоприятно положение, защото в такива случаи всяка идея, всяка мисъл, всяко желание, идващи от висшите светове, възприемани от Юпитер, веднага ще бъдат реализирани от Меркурий.


Идеите, мислите и стремежите от висшите светове се осъществяват най-бързо, най-пълно и най-точно когато Юпитер и Меркурий са в хармония, т. е., когато висшият разум и природният ум работят в съгласие.

При хармония между Юпитер и Меркурий, ако Юпитер стои по-високо в хороскопа и е ръководещ, човек може да стане родоначалник на философски, научни и религиозни системи, които ще добият широка популярност и ще бъдат ползотворни за всички обществени слоеве.

Но когато Меркурий е по-високо в хороскопа, в такива случаи Меркурий усилва положителните Юпитерови качества и стремежите на такъв човек са предимно към забогатяване.

Такива лесно и бързо забогатяват.

При дисхармония между Юпитер и Меркурий имаме твърде неблагоприятно влияние, защото в такива случаи низшият ум е в противоречие с висшия разум, поради което човек често се представя за това, което не е: той иска да бъде приет за величие, приписва си висше произхождение, тщеславно сочи родители, роднини и познати като хора от благородна кръв и богат и известен род, но това наивно самоизтъкване е само гола лъжа. При тази дисхармония човек също се представя винаги като всезнаещ и всеосведомен, приписва си недействителни заслуги, перчи се с връзките и познанствата си с всички големци и това също е измислица.

При, хармония между Юпитер и Венера колкото по-силна е хармонията, толкова по-голямо е щастието, което може да придобие човек, защото Юпитер е носител на щастието, което идва от висшите светове, т. е. от света на мъдростта, а Венера е майка на щастието, родено на земята от любовта.

Следователно, при съчетанието на голямото Юпитерово щастие с малкото Венерино, се получава пълно щастие, възможно на земята, защото в този случай Юпитер, носител на мъдростта и Венера, носителка на любовта, работят задружно.

При хармония между Юпитер и Венера, ако Юпитер стои по-високо и е ръководещ в хороскопа, в такъв случай положителните Венерини качества усилват положителните Юпитерови такива. В такъв случай човек заема високи обществени и държавни постове и има възможност да направи големи добрини на народа си. Люде с такива аспекти са най-добрите почитатели и покровители на артистичния свят. Те са най-добрите почитатели и меценати на всички артисти, най-добрите приятели на младото поколение, символизирано от Венера, най-добрите педагози, най- добрите просветители и учители.

При хармония между Юпитер и Венера, ако Венера стои по-високо в хороскопа и заема ръководно положение, в такива случаи човек ще има най-добрите условия и възможности да се прояви в областта на изящните изкуства, да стане първостепенен артист и да придобие най-голяма слава и почести.

Когато Венера стои по-високо, всички Юпитерови благословения служат за усилване и проявяване на положителните Венерини качества. Такъв човек ще бъде непременно артист от най- висока класа и ще бъде обичан от всички обществени слоеве.

При дисхармония между Венера и Юпитер, ако Юпитер стои по-високо и е ръководещ, човек се стреми да заеме видни служби и постове, ръководен само от своето желание да се покаже и да задоволи тщеславието си, като стане известна личност, но в същност той не върши нищо добро и полезно, а остава само с тези свои празни домогвания и с напразни желания.

Когато Юпитер и Венера са в дисхармония и Венера стои по-високо и е ръководеща, човек също ще има стремеж да стане някакъв артист, ще работи в областта на изящните изкуства, но ще среща много трудности и пречки, ще бъде лишен от необходимите условия и възможности за работа и напредък, мъчно ще печели доверието и обичта на народа, мъчно ще постигне своите цели и трудно ще се придвижва към своите идеали.

Хармонията между Юпитер и Венера е свидетелство, че в минали животи такъв човек е бивал окултен ученик, по разумен и добросъвестен начин е използвал знанията и условията, които са му били давани, добросъвестно е изпълнявал всички задачи, които са му били възлагани.

Дисхармонията между Юпитер и Венера свидетелства, че като окултен ученик в минали животи човек е имал много добри желания и намерения, но е отлагал тяхното изпълнение и не е следвал поставените му изисквания. Тази хармония показва, че такъв човек е изгубил благоразположението на висшите светове.

При хармония между Юпитер и Венера, в зависимост от нейната сила, човек е успял да съгласува добродетелните качества на сърцето си с творческите сили на разума, поради което такъв човек има най-добрите условия и възможности за постигане на най-голямото щастие, особено ако хармонично съчетаните Юпитер и Венера заемат ръководно положение в хороскопа.

Когато Юпитер и Марс са в хармония в хороскопа, според силата на хармонията ще съдим до каква степен човек е успял да подчини, да организира и да направлява животинското си, т. е, Марсово естество, на виещия разум, на Юпитеровите влияния.

Ако при хармония между Юпитер и Марс Юпитер е поставен по-високо в хороскопа, тогава Марсовите сили служат за усилване дейността, проявите и стремежите на висшия разум.

При такива случаи човек е готов да се бори неотстъпно, докато постигне идеалите си. Такъв човек оползотворява силите на своето висше естество за развитието и дейността на висшия разум.

При хармония между Юпитер и Марс, ако Марс стои по-високо в хороскопа и заема ръководно положение, такъв човек постоянно ще се стреми да стане висше военно началство, изобщо да заема началнически места в живота, при което успехът му ще бъде осигурен, защото при такава хармония е по-силен Марс по положение. Положителните Юпитерови качества ще послужат за усилване на Марсовите качества, а най-висшата проява на положителния Марсов тип е дисциплинираност, изпълнителност, вярност, работливост, преданост, при което Юпитер ще подхрани и началнически наклонности.

Юпитер в дисхармония с Марс, в зависимост от нейната сила, определя степента на борбата, противоречията и спънките, които ще произлязат за разногласието между схващанията и стремежите на висшия разум и стремежите на животинското естество у човека.

При дисхармония между Юпитер и Марс, ако Юпитер е по-силен по положение, т. е., ако е по-високо в хороскопа, такъв човек ще заема висши постове в обществения живот, но често ще има смущения и много пречки в работата си, ще има разправии с колегите си, подчинените си и с много врагове.

Отношенията му с околната среда не всякога ще бъдат добри. При дисхармония между Юпитер и Марс, последният разваля добродетелните качества на Юпитер и от време на време такъв човек е арогантен, брутален, лош началник и лош ръководител изобщо.

При дисхармония между Юпитер и Марс, ако Марс стои по-високо в хороскопа и е по-силен, тогава творческите сили на висшия разум у такъв човек са заглушени и унищожени от животинските му инстинкти. Колкото по-силна е дисхармонията между Юпитер и Марс, и Марс стои по-високо в хороскопа, толкова по-силни и по-разрушителни са инстинктите на човека, толкова по-низши, по-нечисти и по-бездейни са желанията и стремежите на човека. При дисхармония между Юпитер и Марс човек често ще избухва, ще се ядосва, ще дава ход на своята алчност, на своята жлъчност, вследствие на което дейността на жлъчката ще бъде чрезмерна и кръвта на човека ще бъде наситена с повече жлъчност.

Дисхармонията между Юпитер и Марс показва до каква степен органите, управлявани от Юпитер и Марс са изложени на разстройство и заболявания. Юпитер управлява главно артериалната кръвоносна система, а Марс - мускулната, отделителната и половата. Тези системи са здрави и активно функционират, когато между Юпитер и Марс има хармония в хороскопа.

Хармонията между Юпитер и Марс показва до каква степен човек е успял да организира, контролира, направлява и оползотворява низшето, Марсово естество у себе си посредством силите и светлината на висшия разум, т,е. доколко с разума си човек има правилни връзки, отношения и обмяна с животинския свят, доколко човек се е научил да контролира своите инстинкти и да жертва по-низшето на по-висшето, до каква степен също човек е подчинил стомаха на разума си.

Когато Юпитер и Сатурн са в хармония според нейната сила съдим доколко човек е съгласувал силите, светлината и дейността на висшия разум със знанията и опитността на низшия си ум, на низшето себе, на материалното си човешко естество и на човешката мъдрост.

При хармония между Юпитер и Сатурн, ако Юпитер е по-високо в хороскопа и е ръководещ, в такива случаи положителните Сатурнови качества служат за усилване и проявяване на положителните Юпитерови качества.

При хармонията между Юпитер и Сатурн се съчетават Юпитеровите и Сатурновите добродетели: Юпитеровата широта със Сатурновата дълбочина, Юпитеровия идеализъм със Сатурновата тьрпеливост и устойчивост, Юпитеровата любов към творчество със Сатурновото постоянство, Юпитеровото любвеобилие със Сатурновата справедливост, Юпитеровата общителност и добродушие със Сатурновата разсъдителност и постоянство.

Люде с хармония между Юпитер и Сатурн, с ръководещ Юпитер, всякога успяват да постигнат своите идеали, защото тези идеали са естествени, добри, общополезни. Такива люде всякога и във всичко напълно съчетават теорията с практиката.

Те строго различават възможното от невъзможното.

Хармонията между Юпитер и Сатурн може да се сравни с много плодородна почва, разработвана от разумен господар, защото силите, качествата и свойствата на Сатурновото влияния биват най-добре обработвани и оползотворявани от Юпитер.

Хармонията между Юпитер и Сатурн е свидетелство, че такъв човек в минали животи е бил окултен ученик, бил е назначаван за управник на народи и е изпълнявал честно и добросъвестно всичките си задължения. Човек с такава хармония всякога и високо е оценяван и обичан от висшите държавни служители и от обществото, поради което постепенно заема все по-високи обществени постове. Хармонията между Юпитер и Сатурн говори, че такъв човек никога не може да изпада в крайност. Такива люде съчетават в себе си честността. справедливостта, заедно с чувството за дълг и отговорност спрямо обществото.

Когато между Юпитер и Сатурн има дисхармония, в зависимост от нейната сила, у човек от време на време ще стават умствени и духовни борби, ще настават противоречия и несъгласия между ума и сърцето на човек.

За най-тежките борби в този случай се говори в митологията, в мита за борбата между Юпитер и Сатурн. Дисхармонията между Юпитер и Сатурн показва, че човек още не е организирал, не е подчинил и не може да управлява своето низше естество, т. е. плътската си природа.

Ако при дисхармония между Юпитер и Сатурн, Юпитер е по-високо в хороскопа, то борбата ще завърши с победата на Юпитер, т. е. след много изкушения, страдания, противоречия и заблуди човек ще стигне до истината, ръководейки се от внушенията на ангелския свят, т. е. от висшия си разум.

Ако при дисхармония между Юпитер и Сатурн, последният стои по-високо в хороскопа, в такива случаи доброто е на залязване, а злото на изгряване. Тогава човек е способен да извърши много прегрешения и престъпления, за да заеме високи държавни постове и, разбира се на тях той ще причини голямо зло на целия народ, като смята своетс злосторничество за добротворство и очаква свръх всичко да го прославят за пакостите му.


При хармония между Юпитер и Сатурн, Божественото, коет действа чрез Юпитер и сатанинското, което действа чрез Сатурн, са съчетани, като Божественото ръководи, поради което човек има възможност да постигне идеалите си.

При дисхармония между Юпитер и Сатурн, Божественото и сатанинското са в разногласие, поради което в умствено и духовно отношение човек често ще бъде разпъван на кръст.

Дисхармонията между Юпитер и Сатурн в хороскопа показва, че такъв човек в минали животи е бил окултен ученик и е бил поставян на висши държавни и обществени постове, но не е изпълнявал добросъвестно своята служба, а е сторил много пакости и е внесъл объркване в живота на много люде.

В областта на философията пример за силно проявена дисхармония между Юпитер и Сатурн е Фр. Ницше.

При дисхармония между Юпитер и Сатурн имаме неправилна чрезмерна дейност на черния дроб, управляван от Сатурн.

При тази неправилна дейност в червата се натрупват много нечистотии, много отрови, които стават причина за множество болести.

Дисхармонията между Юпитер и Сатурн е свидетелство, че човек още не е подчинил и не управлява низшите си желания с висшия разум.

Когато човек е хармонирал дейността на Юпитер и Сатурн, той вече е поставил здрави основи, върху които може да изгражда своето бъдещо щастие.

Основата на човешкото щастие, на човешката култура, на човешкото развитие изобщо е храната. Храната, с която човек се храни, определя цялото му бъдещо развитие и щастие.

Например, месоядните животни употребяват насилие, за да си добият храната. Поради това всички месоядни животни са жестоки по нрав, не живеят на общества, не се култивират от човека, едни други се изтребват, размножават се в по-малки размери от растениепасните и плодоядните - те си добиват храната без насилие и без лъжа, храната им е, следователно напълно естествена, кротки са по природа, живеят на общества, култивират се от човека, не се нападат едни други, повече се размножават, по-дълго живеят и еволюират. Същият закон важи и за човеците.

Хармонията между Юпитер и Сатурн, в зависимост от нейната сила, показва доколко човек е успял да подчини човешкото начало, което се проявява чрез Сатурн, на ангелското начало, което се проявява чрез Юпитер, т. е., доколко човек се е научил от ангелите да бъде служител на Господа с разума си, чувствата, словото и делата си.

Дисхармонията между Юпитер и Сатурн, според нейната сила, показва доколко човешкото се противи на ангелското начало, доколко човек проявява непослушание спрямо Божествените закони.

Хармонията между Юпитер и Сатурн показва богатствата в умствено, духовно и материално отношение, които човек е спечелил под ръководството на ангелите.

Обратно, дисхармонията между Юпитер и Сатурн показва дълговете, които човек е направил и които сега трябва да ги плаща.

Изобщо, съчетанията между Юпитер и Сатурн показват какви са връзките, отношенията, обмяната и зависимостите между висшия творчески разум, управляван от Юпитер и низшия материален ум, управляван от Сатурн.

Юпитер в хармония с Уран според степента на хармонията, показва доколко човек в минали животи като окултен ученик е успял да съгласува силите на светлината, разумността и творческия разум, проявяващи се чрез Юпитер с Божествената мъдрост, проявявана чрез Уран.

Ако при хармонията между Юпитер и Уран, Юпитер е по-високо в хороскопа и е по-силен по положение, в такива случаи положителните Уранови влияния усилват положителните Юпитерови качества. Тогава човек се проявява като най-добър творец в областта на философията, религията, нравствеността, педагогиката и обществените преобразувания, където е най-полезен. В такива случаи човек също така има най-благоприятни условия и възможности да изучава окултните науки, да ги разбира и оползотворява, да ги прилага правилно, да придобива множество умствени, духовни и материални богатства.

В такива случаи умствената и духовна дейност на човека е най-широка и общополезна, тя е твърде плодовита и носи благополучие за всички. Люде с такива съчетания се проявяват като най- просветен и, най-оригинални и най-дълбоки творци в областта на философията, религията и общественото благоустройство.

Ако при хармонията между Юпитер и Уран, Уран заема по-високо място в хороскопа, в такива случаи творческите сили на Юпитеровия разум служат като средство за проявяване на висшата Божествена мъдрост на Уран. В такива случаи човеците се проявяват като творци в областта на окултните науки, главно на астрологията, френологията, хиромантията, графологията, палмистрията и др.

Колкото по-голяма е хармонията между Юпитер и Уран, колкото също така Уран стои по- високо в хороскопа, толкова по-големи са вероятностите човек да се прояви като окултен учител, ръководител и създател на окултни общества, на окултни учения изобщо. Такива люде имат най- правилни схващания и разбирания за всички въпроси на окултизма, те разбират най-добре всички философски системи, знаят от какъв свят са те и на каква основа са построени.

Дисхармонията между Юпитер и Уран показва доколко човек в минали животи като окултен ученик е бил ленив, нехаен, небрежен, неточен, пропускал е много благоприятни условия и възможности и не е бивал носител, проявител и служител на висшата Божествена мъдрост, не се е проявил, както му е било възможно.

Ако при дисхармонията между Юпитер и Уран, Юпитер стои по-високо в хороскопа и е по- силен, това показва, че такъв човек е съгрешил в миналото като държавник, обществен просветител или свещенослужител.

Ако при дисхармонията между Юпитер и Уран, Уран е по-високо в хороскопа и е по-силен, това показва, че такъв човек е съгрешил в минали животи в областта на творчеството и на окултните науки, допуснал е много грешки като окултен ученик.

Всяка хармония между Юпитер и Уран е свидетелство в каква степен човек с разума си в минали животи е бил носител, проявител и служител на Божествената мъдрост с мислите си, чувствата, желанията, делата и словата си.

Дисхармонията между Юпитер и Уран показва, че като окултен ученик човек е проявил непослушание, неизпълнение спрямо Божествената воля за осъществяването на Божествените мисли и внушения.

Когато Юпитер е в хармония с Нептун според степента на хармонията, съдим доколко човек в миналите си животи е бил носител, проявител и служител на Божествената любов с разума си, до каква степен е проявил Божествената любов в областта на идеите, мислите, словото и делата си.

Ако при хармония между Юпитер и Нептун, Нептун стои по-високо в хороскопа и е по-силен, в такива случаи благородните и вдъхновителни Нептунови влияния ще усилят благородните и творчески влияния на Юпитер, т. е. проявите на Божествената любов у човека ще допринесат да се развият дейността и проявите на висшия творчески разум.

В такива случаи човек се проявява като творец в областта на философията, религията, нравствеността с най-висши идеи, той има най-висши вдъхновения, откровения и прозрения. С такова влияние е руският философ Вл. Соловьов.

Когато Юпитер и Нептун са в хармония, а Нептун е по-високо в хороскопа и е по-силен, в този случай положителните Юпитерови качества за засилване на положителните Нептунови качества и прояви. Човек под такова влияние е изключителен творец в областта на изящните изкуства и е развил и доразвива най-висшите духовни дарби, способности и добродетели, чрез които придобива най-големи духовни богатства от висшите светове.

Ако Юпитер и Нептун са в съединение и заемат ръководно положение в хороскопа, човек през втората половина на живота си ще има най-добрите условия и възможности да придобие множество велики духовни опитности; съновидения, пророчески прозрения, излъчвания и видения в другите светове, каквито са имали пророк Данаил, евангелист Йоан, апостолите Петър и Павел.

Хармонията между Юпитер и Нептун е свидетелство, че такъв човек е бил в миналите си животи окултен ученик и най-добър служител на Божествената любов с всичкия си разум, с цялото си сърце и с цялата си воля. Такава хармония показва, че през втората половина на живота си човек ще срещне най-добрите си приятели - окултисти, от които тогава ще научи най-ценното в живота си.

Когато Юпитер е в дисхармония с Нептун в хороскопа на някого, това е свидетелство, че той в минали животи като окултен ученик е направил много прегрешения спрямо Божествената любов, не е бивал носител, изявител и служител на Божествената любов, когато е бил духовен ръководител, духовен служител или духовен учител.

Според дисхармонията между Юпитер и Нептун, съдим, доколко са големи допуснатите прегрешения от човека.

При дисхармонията между Юпитер и Нептун, ако Юпитер стои по-високо в хороскопа и е по- силен, човек е прегрешил като творец в областта на философията, религията и нравствеността.

Ако имаме дисхармония между Юпитер и Нептун, и Нептун стои по-високо от Юпитер, в такива случаи човек е направил прегрешения в областта на изящните изкуства.

При хармония между Юпитер и Плутон в зависимост от нейната сила съдим в каква степен човек с висшия си Юпитеров разум е станал господар на всички влияния, внушения и сили, идващи от низшите светове, от царството на Плутон.

В такива случаи човек е придобил светлината и знанието да преобръща злото в добро, т. е. да бъде слуга и добър ученик на висшите светове, да подчинява своята низша природа, която е под влиянието на Плутон, на висшата си природа, управлявана от Юпитер.

При хармонията на Юпитер с Плутон, ако Юпитер е по-високо и е по-силен в хороскопа, човек се проявява като откривател и управител на големи подземни богатства, които ще оползотвори за благото на цял народ.

При хармонията между Юпитер и Плутон, ако Плутон е по-високо и е по-силен в хороскопа, човек ще се стреми с всички законни средства да придобие богатства за себе си и за своите близки.

Когато Юпитер и Плутон са в дисхармония, според силата на дисхармонията можем да съдим до каква степен човек като държавник, управник, народен представител или духовен водач е станал проводник, носител и изявител на идеи, мисли, схващания и разбирания, внушени му от низшите Плутонови светове.

При дисхармония между Юпитер и Плутон, най-големите изопачени схващания и разбирания на човека са в това, че той мисли да приложи своите идеи и замисли с насилие и лъжа, с тиранични средства.

Колкото по-голяма е дисхармонията между Юпитер и Плутон, толкова по-големи са насилията и лъжите, които човек е проявил спрямо народа си и спрямо ближните си.

Хармоничните съчетания на Юпитер с добротворците е свидетелство до каква степен човек в минали животи е бил добър ученик и добър слуга на висшите светове, доколко е бил носител,


изявител и служител на техните идеи и замисли, доколко е направил добрини на висшите светове и какви дарби и способности е получил като заплата.

Дисхармонията между Юпитер и добротворците е свидетелство, че човек в минали животи, бидейки на ръководни, обществени и държавни служби е направил прегрешения, като е пропилял много време и благоприятни условия, не е проявявал доброто навреме и на място, не е изпълнил волята и внушенията на висшите светове навреме.

Хармонията на Юпитер със злосторниците е свидетелство до каква степен човек е станал разумен господар и учител на по-низшите светове от себе си, доколко е успял да накара своята низша природа да бъде служител на по-висшата.

Дисхармонията между Юпитер и злосторниците показва до каква степен човек се е поддал да бъде обсебван от идеите и мислите на низшите светове, доколко е станал техен проводник и какви висши дарби и способности е изгубил поради разрушителното и понижаващо въздействие на низшите светове.

Чрез Юпитеровия разум, който управлява всички дарби и способности, човек може да има връзки, отношения и обмяна с всички висши светове, от които да получава всички жизнедателни творчески сили и жизнедателна творческа светлина. Също така само чрез Юпитеровия разум човек може да стане добър господар, добър учител, добър управник на своята низша природа, както и на низшите светове. Следователно, според количеството и силата на хармоничните съчетания, които Юпитер образува с другите светила, съдим до каква степен човек притежава творчески сили и творческа светлина от висшите светове и до каква степен проявява хармонично творчество в пo- низшите светове.

Колкото е по-голяма и по-силна хармонията на Юпитер с добротворците, толкова повече човек може да бъде носител, изявител и служител на доброто, осъществител на доброто в умствено, духовно и материално отношение.

Според количеството и силата на хармониите между Юпитер и другите светила, са развити, действат и дават плодове висшите дарби, способности и добродетели, обработвани от Юпитеровия разум.

Колкото повече и по-силни съчетания има Юпитер главно с добротворците, толкова повече са усъвършенствани и се проявяват добродетелите и способностите на Юпитеровия разум: любов и вяра към Бога, любов към обществените идеали, вродена съвестност, вродено човеколюбив, любов към отечеството, любов към мира, към Божествените закони и Божествения ред, любов към всички добродетелни идеали и замисли, любов към младото поколение и грижи за него, стремеж към установяване на хармонично обществено устройство.

Колкото повече хармонични съчетания има Юпитер, главно с добротворците, колкото по- силен е по дом и знак той, толкова повече човек може да бъде добър държавник и общественик, толкова повече добрини може да направи на народа си.

Силно хармонизиран Юпитер, главно със Слънцето и другите добротворци, може да бъде най-добър реформатор, основател, водител, учител в областта на религията, философията, нравствеността, законодателството.

Юпитер със силни дисхармонии, особено със злосторниците, показва, че такъв човек е скъсал връзките си, отношенията и обмяната си както с висшите, така и с низшите светове. Според количеството и силата на дисхармониите, които образува Юпитер с другите светила, можем да знаем до каква степен човек е нарушил Божествените закони, не е изпълнил Божествената воля, доколко е внесъл нечистота, безредие и тъмнина в съзнанието си и в околната среда.

Светилата, с които Юпитер образува хармония, в зависимост от нейната сила, показват в кой свят и до каква степен човек е проявил творчество, добродетелност, общополезна дейност, до каква степен той е изпълнил волята Божия, доколко се е ръководил от природните закони при дейността си.
Обратното на гореказаното бива при дисхармоничните съчетания на Юпитер с другите светила.


Хармоничното съчетание на Юпитер с добротворците показва доколко и каква работа човек е извършил за висшите светове, доколко е бил носител, изявител и служител на Божествените и ангелски идеи и замисли с мислите, желанията, словата и делата си, а също така означава какви богатства притежава човек във висшите светове, какви благословии получава от тях. Какви условия и възможности има за правилни връзки, отношения и обмяна с висшите светове.

Дисхармонията на Юпитер с добротворците означава човек, който е изгубил доверието на висшите светове, който има дългове и неизпълнени обещания спрямо тях.

Юпитер в дисхармония с добротворците показва, че висшият разум няма условия и възможности, няма творчески сили и творческа светлина за прояви и постижения в областта на философията, науката и изкуствата, няма условия и възможности за постижение в умствения и духовния светове.

Юпитер с преобладаващи хармонични съчетания със злосторниците показва, че такъв човек е насочил стремежите и силите си към придобиване на материални блага, към дейност в областта на материалния свят.

Юпитер в дисхармония със злосторниците показва нечистотата, безредието, изопаченията, заблудите и тъмнината, които човек е внесъл в материалната си дейност, в материалния свят.

Хармонията на Юпитер с добротворците показва количеството и качеството на приятелите, съидейниците, почитателите, привържениците и съмишлениците, каквито човек може да има между висшите слоеве на обществото.

Силата и дълготрайността на любовта на гореказаните приятели може да се определи от силата на хармониите между Юпитер и добротворните светила.

Дисхармонията на Юпитер с добротворците показва липса на приятели между висшите слоеве на обществото.

Хармонията на Юпитер с неутралните светила или със злосторниците показва приятелства и връзки с голям брой люде от низшите слоеве на обществото. Тя означава също условията и възможностите за дейност и постижения в средите на низшето общество.

Дисхармонията на Юпитер със злосторниците и неутралните светила показва врагове, неприятели от средите на низшето общество и липса на условия и възможности за успешна дейност всред тези среди, с които е свързан живота на лицето.

По количеството и силата на дисхармониите, които образува Юпитер със злосторниците, съдим за количеството и силата на враговете, които човек ще има всред низшето общество, а също така за количеството, силата и трайността на неприятностите, загубите, нещастията изобщо, които човек ще има с люде от низшите обществени среди.

По количеството и силата на хармоничните съчетания, които Юпитер образува с добротворците, особено със Слънцето, а също и с останалите светила, съдим в каква степен са правилно устроени, доколко са здрави и правилно действат органите и системите, които се намират под влиянието на Юпитер: артериалната кръвоносна система, обонянието, слуха, горните странични части на главния мозък, горната част на малкия мозък, белите дробове и дихателната система изобщо.

При хармоничните съчетания на Юпитер с повечето светила човек може правилно да възприема и оползотворява жизнедателните сили на въздуха.

Обратният на този резултат имаме при преобладаващи дисхармонични съчетания на Юпитер със злосторниците, особено със Слънцето.

В такива случаи органите и системите, управлявани от Юпитер, са неправилно устроени и
слаби, предразположени към разстройство и заболяване, в зависимост от силата на дисхармониите, които Юпитер образува със злосторниците.

Светилото, с което Юпитер образува най-голямата хармония, показва откъде може да дойде най-голямото добро, какво може да бъде то по количество, качество и трайност, както и в коя област човек може да има най-голямо творчество, успехи и постижения.

Съзнателно, разумно и целесъобразно човек може да получава хармонични въздействия от Юпитер по много начини: като дружи с лица, които имат силно хармоничен Юпитер в хороскопа си, като проучва задълбочено творчеството на писатели със силно хармонично влияние на Юпитер, какъвто е например Л. Н. Толстой.

Всички философи, които се занимават с религиозни въпроси, попадат под влиянието на Юпитер. Литератори със силно хармонично влияние на Юпитер се занимават с религиозни и обществени въпроси.

Основният цвят на Юпитер е синият. Той има отношение към вярата. Следователно, който иска да усили вярата си, нека възприема хармоничното Юпитерово влияние от синия цвят чрез цвета на облеклото и околната обстановка.

Най-силни, най-хармонични и най-благотворни Юпитерови влияния човек може да получи, като придобие навика да гледа често денем ясно-синьото небе. В този случай Юпитеровите влияния са най-силни върху умствения и духовния живот на човека.

Колкото повече и по-силни са хармоничните съчетания на Юпитер с добротворците, толкова повече, по-силни, по-разнообразни и многостранно развити са висшите творчески дарби и способности на човека, чрез който той възприема, разбира и оползотворява благословенията, идещи от висшите светове.

Когато Юпитер има дисхармонични съчетания с добротворците, резултатът в това отношение е точно обратен.

Колкото повече и по-силни са хармоничните съчетания на Юпитер със злосторниците, толкова по-голяма е дейността на висшия творчески разум в областта на низшите светове, които чрез Юпитеровия разум биват организирани, управлявани и оползотворявани.


Преобладаващите дисхармонични съчетания на Юпитер със злосторниците показват низшите сили, лошите навици, противоестествените инстинкти, които пречат за правилното развитие и правилната дейност на висшия, творчески разум.


Липсата на всякакви съчетания на Юпитер с другите светила показва, че такъв човек не притежава особени дарби и способности, сочи липсата на условия и възможности да се прояви такъв човек в областта на творчеството.

В органическия живот на човека най-висшата дарба на Юпитер се проявява в обонянието, колкото повече, по-силни са хармоничните съчетания на Юпитер с другите светила, толкова по- развито е обонянието на човека. Такъв човек по миризмите може лесно да разпознава чистотата и качеството на човеците и нещата.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ