НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

6. НАЙ-ВАЖНИТЕ ПОКАЗАЛЦИ В ХОРОСКОПА

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

6. НАЙ-ВАЖНИТЕ ПОКАЗАЛЦИ В ХОРОСКОПА1. СЛЪНЦЕТО е показалец на Божествения дух на човешкия дух, на силите и възможностите, които притежава човешкия дух, на всички жизнедателни, творчески сили, които човешкият дух получава от Божествения дух.

Следователно положението на Слънцето в хороскопа по знак показва от какъв Божествен извор човешкият дух черпи жизнедателни и творчески сили.

Съчетанията на Слънцето с другите светила ни показва как са насочени и оползотворени жизнедателните и творчески сили.

Положението на Слънцето по дом ни показва, какви плодове човек ще събира през целия си живот изобщо.

Накратко казано Слънцето в хороскопа е показалец, до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа с Духа си.

Добрите съчетания на Слънцето с другите светила ни показват доброто, което човек е научил да прави от Господа.

Лошите съчетания на Слънцето с другите светила ни показват нарушенията, които човек е направил в Божествения порядък, чрез погрешните си идеи, схващания и разбирания за Бога и за себе си.

2. ЛУНАТА е показалец в хороскопа на човешката душа, човешкото тяло, на човешката личност, а също така и на природата, а още на майката, жената, сестрата, приятелката, женския свят изобщо. Следователно добрите съчетания на Луната с другите светила, ще ни покажат до каква степен човек е възлюбил Господа с душата си и доколко спазва Божествения порядък, вътре в себе си, с мислите си, чувствата си, с желанията си, със словото си и с делата си, както и вън от себе си в природата, по отношение на всичко, с което е свързана Луната.

Когато Луната ще бъде в лоши съчетания с другите светила, то по количеството и силата на лошите съчетания, можем да съдим до каква степен и в какво отношение човек е нарушил Божествения закон, нарушил е Божественият порядък вътре в себеа си и вън от себе си, т. е. в природата с мислите си, чувствата си, словото си и делата си, с всичко, на което е показалец Луната.

3. МЕРКУРИЙ е показалец в хороскопа на човешкия ум, на знанието, което човек е придобил от Божествената мъдрост, и какво може да направи и постигне човек изобщо.

Следователно добрите съчетания на Меркурий с другите светила са показалец до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа с ума си, доколко е служил на Господа с ума си, до каква степен е спазвал Божествения порядък в себе си и в природата чрез ума си и доколко умът му се ръководи от Господа и притежава Божествено знание.

Накратко казано, добрите съчетания на Меркурий с другите светила ни показват доколко човек правилно храни умът си с естествена и чиста храна и по естествен начин.

Лошите съчетания на Меркурий с другите светила е показалец за заблужденията, изопачаванията, на грешките изобщо, които човек е правил в миналите си животи изобщо, защото не е следвал, не се е ръководил от БОЖЕСТВЕНИТЕ закони и порядки вътре в себе си и вън от себе си, в природата.

Накратко казано, лошите положения на Меркурий по знак и по дом и лошите съчетания с другите светила ни показват, до каква степен човек е нарушил Божествения порядък вътре в себе си и в природата главно с ума си, т. е. с идеите и мислите си.

Показва още, доколко човек е хранил ума си с неестествена храна, т. е. с низши мисли и идеи и по неестествен начин.

4. ВЕНЕРА в хороскопа е показалец на човешкото сърце и на човешката любов изобщо във всичките й видове и прояви. Още по-добре казано, Венера е показалец до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа със сърцето си, доколко разбира правилно проявите на Господа като любов със сърцето си, доколко е готов да служи със сърцето си, какви са изобщо богатствата на човешкото сърце, за придобиване на радости и щастие.

Венера е показалец още на майката, сестрата, приятелката, жената и женския свят изобщо, а също така и на всички видове изящни изкуства.

Добрите съчетания на Венера с другите светила, както доброто й положение по знак и по дом, ще ни покажат до каква степен човек спазва Божествения порядък в себе си и в природата, посредством чувствата си, желанията си и какво количество и качество ще придобие плодове за щастие.

Лошите съчетания на Венера с другите светила са показалец до каква степен човек е изопачил Божествената любов, чрез сърцето си, нарушил е порядките на Божествената любов в себе си и в природата, чрез неестествени чувства и желания, показва още с каква неестествена храна и по неестествен начин е хранил сърцето си, в миналите си животи изобщо.

Общо казано, лошите съчетания на Венера с другите светила ни показват количеството и силата на заблужденията, изопаченията, които човешкото сърце има по отношение на Божествената любов, на прегрешенията, които човек е направил изобщо.

5. М. С. (горният меридиан) е показалец на най-висшето Божествено място, Божественият връх, чрез който човек може да направи най-силните и най-много връзки, отношения и обмяна с Бога.

Следователно, от естеството на светилата и от разните му съчетания с другите светила, което светило е най-близо до меридиана или възхожда към него, можем да съдим, до каква степен, в какво отношение и по какъв начин човек разбира Господа, т. е. проявите на Господа като Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добро вътре в себе си и вън в природата.

Следователно, ако добротворец се възкачва към меридиана, то по количество и силата на добрите съчетания, които добротворецът образува с другите светила, можем да съдим за количеството и силата на добрите Божествени прояви, които човек правилно възприема от Господа, правилно ги разбира и правилно ги проявява вътре в себе си и вън в природата.

М. С. е място в хороскопа откъдето човек получава най-много Божествени благословения за духа си, за душата, за ума и за сърцето си.

Затова, когато добротворец се възкачва към меридиана и получава предимно добри съчетания с другите светила, в такъв случай човек правилно възприема Божествените благословения, правилно ги разбира и оползотворява, а когато добротворец, който е най-близо до меридиана, получава повече лоши съчетания, това показва, че такъв хороскоп ще получава Божествено благословение, но поради нехайство и разни заблуждения, няма правилно да употреби тези Божествени благословения.

Накратко казано, колкото повече благотворци възхождат към меридиана и колкото повече получават добри съчетания от другите светила и помежду си, това показва, че толкова повече, такъв човек ще получава Божествени благословения, ще заема високо обществено положение, ще се ръководи от Господа и ще може да направи големи добрини, както на себе си, така и на обществото.

Щом добротворец възхожда към меридиана, това е указание, че за идеал човек си е поставил доброто, стреми се към доброто, обича доброто и когато греши, съзнава грешките си и ще има желания да ги изправи.

Когато обаче злосторник възхожда към М. С., това показва, че за идеал в живота си или за върховна цел човек си е поставил някакви обикновени, човешки желания.

Следователно, в такъв случай, ако злосторникът е предимно с добри съчетания, човек ще употребява Божествените благословения за лични и обикновени човешки постижения.

Ако обаче, злосторника има предимно лоши съчетания, човек ще употреби Божествените благословения за постигане на големи пакости на себе си и обществото.

Накратко казано, по количество на злосторниците, които възхождат и са най-близко до М. С. и по силата на лошите им аспекти, може да съдим до каква степен и в какво отношение човек ще изопачава и ще опорочава Божествени, умствени, духовни и материални благословения и до каква степен ще има възможност да прави пакости на себе си и на обществото.

Когато добротворец, а също и злосторник се възкачват към меридиана, това показва, че такъв човек още не е разграничил и не различава добре доброто от злото. Не разбира правилно какво е Божествена проява в истинския чист вид и какво е проявявал на други същества, които са изопачили Божественото в себе си.

6. АСЦЕНДЕНТЪТ (Азс) е също така твърде много важна точка в хороскопа на човека, защото тя е най-важният показалец за устройството, развитието и състоянието, главно на физическото тяло, а после и до всички материални условия, необходими за поддържането на здравето на тялото или накратко казано, Асцендентът е показалец на всички положителни, т. е. здравословни, и отрицателни, т. е. болезнени предразположения, изобщо на всички сили, качества и свойства, каквито притежава тялото на човека.

Също така Асцендентът е показалец дали връзките, отношенията и обмяната на човешкото тяло с природата са правилни или неправилни.

Всички светила, които в момента на раждането са образували добри съчетания с Асцендента, то според силата на добрите съчетания ще притежават положителни, здравословни сили, качества и свойства на физическото тяло, а всички светила, които в момента на раждането на човека са образували лоши съчетания с Асцендента на хороскопа му, ще придават през целия живот отрицателни, нездравословни сили, качества и свойства на физическото тяло.

С други думи казано, всички светила, които образуват добри съчетания с Асцендента в момента на раждането, то според силата на съчетанията си показват до каква степен правилно са устроени, правилно са развити и правилно работят тези органи или части на физическото тяло, които се управляват от светилата, образуващи добрите съчетания в случая.

Светилата, които в момента на раждането образуват лоши съчетания с Асцендента, то според силата на съчетанията си, показват до каква степен и в какво отношение неправилно са устроени, неправилно се развиват и неправилно работят тези органи, части на тялото, които се управляват от светилата, образуващи лоши съчетания.

Общо казано Асцендента е показалец в зависимост от естеството на знака и в зависимост от всички добри и лоши съчетания с разните светила с Асцендента е свидетелство какво е естеството, количеството, качеството, силата, трайността и плодотворността на материята, от която е съградено тялото на човека.

СЛЪНЦЕТО показва как човек разбира проявите на Господа като истина в себе си чрез съзнанието си, чрез ума си и чрез сърцето си.

ВЕНЕРА показва как човек разбира проявите на Господа като любов в себе си и чрез сърцето си.

МЕРКУРИЙ показва как човек разбира в себе си проявите на Господа, като мъдрост, чрез ума си.

Всяко ДОБРОТВОРНО светило, според количеството, силата и трайността на добрите съчетания, които образува с другите светила показва КОЛИЧЕСТВОТО, КАЧЕСТВОТО, СИЛАТА, ТРАЙНОСТТА и ПЛОДОТВОРНОСТТА на ДОБРОДЕТЕЛИТЕ, които човек е обработил и придобил.

Всяко ДОБРОТВОРНО светило, образуващо добри съчетания с добротворците, е свидетелство, че човек обича известни добродетели и се стреми да ги увеличава.

Всяко ДОБРОТВОРНО светило, образуващо добри съчетания със злосторниците, показва, че такъв човек има стремеж своите добродетели да предаде на другите човеци, които нямат такива добродетели. С други думи казано, такъв човек работи с добродетелите си и възпитава правилно другите, които нямат добродетели.

Всяко ДОВРОТВОРНО светило, което образува лоши съчетания с другите благотворни светила, показва, че такъв човек в миналите си животи е имал изработени добродетели и в последствие ги е изоставил. При такива случаи казваме, че такъв човек е прегрешил.

Всяко ДОБРОТВОРНО светило, което получава лоши аспекти със злосторниците, показва, че такъв човек в миналите си животи с дарбите и способностите, които е притежавал, е послужил на злото, подчинил се е на злото, сдружил се е с него, смесил е доброто и злото, за такъв човек се казва, че е направил прегрешение.

Всяко ЗЛОСТОРНО светило, което получава добри съчетания с добротворните светила показва, до каква степен и в какво отношение низшите сили, които са свързани с това светило, се подчиняват на Божествените добродетели и са в услуга на доброто изобщо. С други думи казано, до каква степен човек се поддава на възпитание, по отношение на доброто.

Всяко ЗЛОСТОРНО светило, получаващо лоши съчетания с добротворци, показва в каква степен и в какво отношение силите на доброто и силите на злото са в борба в човека.

Всяко ЗЛОСТОРНО светило, получаващо добри аспекти от други злосторни светила, показва взаимно усилване на добрите качества, свързани с тези светила.

Всяко ЗЛОСТОРНО светило получаващо лоши съчетания със злосторни светила, показва взаимно усилване на всички лоши качества, свързани с тези светила.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ