НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

14. БОЖЕСТВЕНИТЕ ПРИНЦИПИ, ЗАКОНИ И СИЛИ В АСТРОЛОГИЯТА

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк


14. БОЖЕСТВЕНИТЕ ПРИНЦИПИ, ЗАКОНИ И СИЛИ В АСТРОЛОГИЯТА



УЧИТЕЛЯТ казва: Бог е познаваем за човешкото съзнание само като проява на човешката любов, проява на мъдрост, проява на истина, проява на правда, проява на добро. По друг начин не е познаваем.

Божествената Любов определя КОЛИЧЕСТВОТО на всички видове условия за човешкия живот, на всички неща изобщо.

Божествената Мъдрост определя КАЧЕСТВОТО на всички видове условия и неща изобщо.

Божествената Истина определя СИЛАТА на всички условия и неща изобщо.

Божествената Правда определя ТРАЙНОСТТА на всички условия и неща изобщо.

Божествената Добродетел определя ПЛОДОТВОРНОСТТА на всички условия и неща изобщо.

В материалния свят, цялата природа, изобщо всичко е условно, зависещо от отношението към Божествената Любов.

Всичко е променливо, зависещо от проявлението на Божествената Мъдрост.

Всичко е гранично, зависещо от отношенията към Божествената Истина.

Всичко е временно, зависещо от отношението към Божествената Правда.

Всичко е относително, зависещо от отношенията към Божественото Добро.

Проявите на Бога като Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел биват вътре в човека и вън от човека, в природата.

Проявите ма Бога като ЛЮБОВ, вътре в човека, става чрез неговите чувства.

Проявите на Бога като МЪДРОСТ, вътре в човека, става чрез мислите.

Проявите на Бога като ИСТИНА, вътре в човека, става чрез желанията.

Проявите на Бога като Правда, вътре в човека, става чрез словото, говора изобщо.

Проявите на Бога като ДОБРО в човека става чрез движенията, делата изобщо.

Проявите на Бога в природата става по следния начин:

Божествената Любов дава всичките си благословения чрез слънчевата топлина.

Божествената Мъдрост се проявява и дава всичките си благословения чрез слънчевата светлина.

Божествената Истина се проявява и дава всичките си благословения чрез чистия въздух.

Божествената Правда се проявява и дава всичките си благословения чрез чистата вода.

Божественото Добро се проявява и дава всичките си благословения чрез земята и плодородието изобщо.

От проявите на Господа вътре в човека като Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добро зависи устройството, развитието, дейността и ползотворността на телесните усетоспособиости и телесните органи изобщо.

Устройството и дейността на устата и вкусът изобщо се управляват от принципа на ЛЮБОВТА.

Устройството и дейността на ушите и слуха изобщо се управляват от принципа на МЪДРОСТТА.

Устройството и дейността на очите се управляват от принципа на ИСТИНАТА.

Устройството и дейността на носа и обонянието се управляват от принципа на ПРАВДАТА.

Устройството и дейността на осезанието се управляват от ДОБРОДЕТЕЛТА.

ПАЛЕЦЪТ в човешката ръка показва връзките, отношенията и обмяната на човека с БОЖИЯТА ЛЮБОВ, т. е. до каква степен човек е работил под ръководството на Божията Любов.

ПОКАЗАЛЕЦЪТ в човешката ръка показва до каква степен човек има правилно отношение и обмяна с БОЖИЯТА ИСТИНА.

СРЕДНИЯТ ПРЪСТ показва до каква степен човек има отношение с БОЖЕСТВЕНАТА ПРАВДА, т. е. до каква степен е работил под ръководството на Божествената Правда.

БЕЗИМЕНИЯТ ПРЪСТ показва до каква степен човек е работил под ръководството на БОЖЕСТВЕНАТА МЪДРОСТ.

МАЛКИЯТ ПРЪСТ показва до каква степен човек е работил под ръководството на БОЖЕСТВЕНОТО ДОБРО.

АСТРОЛОГИЯТА е НАУКА, основана от самия БОГ, за изучаване от човека Божествения порядък вътре в себе си и вън от себе си, т. е. в природата, а Божественият порядък е създаден от проявите на Бога, като ЛЮБОВ, като МЪДРОСТ, като ИСТИНА, като ПРАВДА, като ДОБРО, вътре в човека в духа му, в душата му, умът му, сърцето му и тялото му, а също и вън от човека в природата, чрез ПРИНЦИПИТЕ, ЗАКОНИТЕ, СИЛИТЕ и ФОРМИТЕ.

Астрологичните зодиакални знаци имат отношение към Божествените принципи, от тях извират (изхождат) всички видове основни начала, закони, сили, качества и свойства както и формите, следователно Зодиакалните знаци означават БОЖЕСТВЕНИТЕ ПРИНЦИПИ, светилата в Слънчевата система, показват БОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАКОНИ, съчетанията между светилата, показват БОЖЕСТВЕНИТЕ СИЛИ, а астрологичните домове показват БОЖЕСТВЕНИТЕ ФОРМИ.

Следователно рожденият хороскоп на даден човек ни показва този човек, как е свързвал помежду им БОЖЕСТВЕНИТЕ ПРИНЦИПИ, ЗАКОНИ, СИЛИ и ФОРМИ и какви отношения има към тях, т. е. за каква цел ги употребява.

Защото в човешкия свят на човека са дадени възможности да прави добро и зло, т. е. да преобръща доброто в зло, или злото в добро. Човек прави зло тогава, когато не се ръководи от Бога и не работи с Божествено знание, тогава всичко, каквото му се случва на такъв човек, се преобръща на зло. Човек може да прави добро само тогава, когато спазва Божествения порядък вътре в себе си и вън в природата, тогава той се ръководи от Господа, има Божествено знание, с което си служи, благодарение на което всичко, което му се случва в живота, се преобръща на добро.

Обратно казано, човек, който най-много обича Господа и винаги се стреми да се ръководи от Господа, да се учи от Господа и да опазва Божествения порядък вътре в себе си и вън в природата, такъв човек живее и работи при слънчева светлина и ясно може да вижда, кое е добро и кое е зло.

Човек, който не обича Господа и не се учи и стреми да се учи от Господа, може да се уподоби на такъв, който жиеее в пълна вътрешна и външна тъмнина, следствие, на което, той непрестанно се спъва, защото не вижда нищо.

10,11,12 домове са управлявани от принципа на БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ.

Знаците, светилата и съчетанията между светилата в тия домове в даден хороскоп, показват какви са връзките, отношенията и обмяната със световете на Божествената Любов, или накратко казано каква е любовта на човека към Бога и разбирането му за Бога, количество, качество, сила, трайността, плодотворността на човешката любов към Бога.

7, 8, 9 домове са управлявани от принципа на Божествената Мъдрост.

Знаковете в тия домове, светилата в тях, съчетанията между светилата в даден хороскоп показват какви са връзките, отношенията и обмяната на човешката душа с Божествените закони, с Божествената Мъдрост изобщо, схващане, разбиране на човека за Божествените закони, или накратко казано, по тия домове се познава количеството, качеството, силата, трайността и плодотворността на Божествената Мъдрост, проникнала в човека.

4, 5, 6 домове са управлявани от принципа на Божествената Истина.

Зодиакалните знаци, светилата в тези домове, както и съчетанията между светилата в даден хороскоп показват връзките, отношенията и обмяната на човек със световете на истината, схващанията му и разбирането за истината изобщо, количеството, качеството, силата, трайността и плодотворността на истината в човека.

1, 2, 3 домове са управлявани от принципа на Божествената Правда и добро, следователно зодиакалните знаци по тия домове, светилата в тях и съчетанията между светилата в даден хороскоп ни показват какви са връзките, отношенията и обмяната на човек със световете на Правдата и Доброто, показват още количеството, качеството, силата, трайността и плодотворността на правдата и доброто в човека, изобщо казано какви са схващанията, разбиранията на човека за Правдата и Доброто.

Колкото повече добротворците стоят по-високо на хоризонта и колкото повече образуват добри съчетания помежду си, както и с другите светила, толкова повече добродетели получава такъв човек и толкова повече се поддава на влияние и ръководство на съществата от висшите светове, поради което доброто ще преобладава в такъв човек и обратно: колкото повече злосторници биват по-високо на хоризонта и колкото повече лоши съчетания образуват помежду си, както и с другите светила изобщо, показват, че такъв човек ще се поддава повече под влиянието на злосторните духове изобщо.


Над хоризонта


Всички светила, които в момента на раждането на даден човек се намират над хоризонта, попадат в светлината, под влиянието и под контрола на свръхсъзнанието, т. е. на човешкия дух и на висшите Божествени светове, затова всички сили, качества и свойства, всички събития, които са свързани със светилата над хоризонта, ще бъдат осъзнавани от човека и затова каквито и да са влиянията на тия светила върху живота и съдбата на човека, човек ще извършва действия умствени, духовни или физически, под влиянията на тези светила, винаги съзнателно.


Под хоризонта


Всички светила, които в момента на раждането на даден човек се намират под хоризонта, то влиянието на такива светила спадат към областта на подсъзнанието на този човек, поради което добрите или лоши влияния на тези светила върху живота и съдбата на човека, ще бъдат несъзнателни за него и неговите умствени, духовни или физически деяния ще бъдат предимно

несъзнателни, т. е. под влияние на неочаквани и непредвидени добри или лоши (приятни или неприятни) настроения.


Публикувано изображение


Накратко казано, светилата, които са над хоризонта на даден човек, в момента на раждането му, ще изразяват влиянията си върху него главно чрез ума му и затова ще бъдат винаги осъзнавани от него.

А светилата, които са под хоризонта в момента на раждането на даден човек, техните добри или лоши влияния върху живота и съдбата му ще се изразяват главно чрез сърцето му, т. е. чрез чувствата, желанията и настроенията, затова стават несъзнателни.

Важно астрологическо правило, което гласи:

Всички видове съчетания на всички светила помежду им във всички видове хороскопи, било за човеци или явления в природата, винаги трябва да се разглеждат или тълкуват винаги в три отношения, а именно:

Влиянията на съчетанията на физическото поле;

Влиянията на съчетанията на духовното поле; и

Влиянията на съчетанията в умственото поле, т. е. върху физиката на човека и волята му, върху сърцето и чувствата и желанията и върху ума, и мислите, и идеите му.

В градините или домовете на първия квадрант, т. е. чрез 10, 11, 12 домове, човек изучава посредством ДУХА си, проявите на Бога, като ЛЮБОВ, образуващи всички принципи.

Във втория квадрант, т. е. в 7, 8, 9 домове и градини човек изучава проявите на Бога като МЪДРОСТ чрез ДУШАТА си, създаващ всички видове сили.

В третия квадрант, т.е. в 4, 5, 6 домове и градини човек изучава чрез СЪРЦЕТО си, дейността и проявите на Бога като ИСТИНА, създаваща всички видове сили.

Четвъртият квадрант, т.е. в 1, 2, 3 домове и градини човек изучава чрез УМА си, проявите на Бога като ПРАВДА, създаваща всички порядки в природата.

Чрез АСЦЕНДЕНТА с всички видове негови съчетания с разните светила, човек изучава проявите на Бога като ДОБРО, посредством усетоспособностите си.

Когато в даден квадрант няма никакви светила, тогава гледаме какви знаци заемат домовете, след това намираме кои светила са представители на тия знаци, после разглеждаме какви съчетания получават тия светила с другите и чак тогава заключаваме какви са връзките, отношенията и обмяната на човека с всичко, което попада в областта на даден квадрант.

Примерно: Ако в хороскопа на някой човек 10 дом се заема от зиака Публикувано изображение(Везни), 11 дом от знака Публикувано изображение(Скорпион), 12 дом от знака Публикувано изображение(Стрелец) и няма никакви светила в тези домове, в такъв случай представителите на поменатите знаци ще бъдат ВЕНЕРА, МАРС и ЮПИТЕР. А за да видим как човек ще изучавай разбира проявите на Бога като Любов чрез 10, 11, 12 домове ще трябва да намерим Венера, Марс и Юпитер, да разгледаме техните съчетания и местоположението им, защото ако местоположението на поменатите светила примерно се намират във втори квадрант и са предимно с добри съчетания, такъв човек ще разбира проявите на Бога като Любов, посредством или косвено, чрез душата си, или като закони.

ПЪРВИЯТ КВАДРАНТ в хороскопа, в зависимост от знаците, които са там, от светилата, които са там и съчетанията им, или от представителите на знаците и съчетанията на представителите показват, до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа с ДУХА си или със силата си.

ВТОРИЯТ КВАДРАНТ в зависимост от знаците, представителите на знаците и съчетанията им, от светилата, които са във втория квадрант и съчетанията им показват до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа с ДУШАТА си.

ТРЕТИЯТ КВАДРАНТ в зависимост от знаците, които заемат домовете му, от естеството и знаците на светилата, които са представители на знаците в този квадрант, от светилата от този квадрант и съчетанията им показват до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа със СЪРЦЕТО си.


Публикувано изображение


ЧЕТВЪРТИЯТ КВАДРАНТ в зависимост от знаците, които заемат домовете им, от съчетанията на светилата, които са представители на тези знаци и от светилата на четвъртия квадрант и съчетанията им показват до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа с УМА си.

От знака, който стои на АСЦЕНДЕНТА, от съчетанията, които образува Asc с другите светила се съди до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа с ВОЛЯТА си т. е. с тялото си.

Естеството на светилата, които се намират в 10, 11, 12 домове, както и количеството, и силата, и качествата на съчетанията, каквито могат да получават от другите светила или образувани помежду им, са свидетелства, как е устроено, развито и как се проявява ПРИЧИННОТО или ДУШЕВНОТО тяло на човека, а душевното тяло на човека е главният управител на всички други човешки тела.

Следователно, колкото повече добротворци се намират в 10, 11, 12 домове, колкото повече те са по-добре съчетани помежду си, или образуват добри съчетания с други светила и колкото по-добри съчетания, толкова пo-добре, т. е. по-правилно е устроено, по-правилно действа ПРИЧИННОТО тяло на човека, чрез което тяло той възприема, обработва и се храни с Божествени благословения.

Колкото повече злосторни светила се намират в 10, 11, 12 домове, колкото по-лоши съчетания образуват помежду си и с други светила, толкова по-неправилно бива устроено, неправилно развито ПРИЧИННОТО тяло в човека, поради което такъв човек не може правилно да възприема Божествените благословения, не може правилно да се храни с небесния хляб и не може правилно да разбира проявите на Господа, както Л.М.И.П. и Добро, както вътре в себе си, така и вън от себе си, в природата.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА



НАГОРЕ