НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(Продължение)

ПЕТЪР МАНЕВ ТОМ 18
Алтернативен линк

(Продължение)


Житно зърно, Г. ХІІІ (1939), кн. 6, с. 145 ÷ 147

рубрика Астрологични комбинацииДруго  вторично  достойнство  е  елевацията.  В  тесен  смисъл  на  думата,  под  елевирана, издигната планета се разбира  оная,  която  е  най-близко до  зенита.  В по-широк смисъл,  всяка планета, която е по-близко до зенита от друга, се счита издигната по отношение на последната.

Например, една планета във 2. дом е издигната по отношение на друга в 3. дом, която е по- близо до надира и по-далеч от зенита, отколкото първата.

Смята се за добър признак, когато в един хороскоп са издигнати благотворни планети. Това важи и при аспектите - една квадратура между Марс и Венера, при равни други условия, се счита по-мека, ако добрата планета - Венера в случая - се намира в елевация над Марс, отколкото ако имаме обратния случай.


б) Общо влияние на планетите в домовете


Тук ще дадем думата на Синдбад - Д-р Вайс, съответно на бившия председател на дружеството на английските астролози — Бейли.

„Ако една планета в един хороскоп се намира в определен дом, то тя упражнява съгласно своята природа влияние върху всички работи на тоя дом. Дали това ще стане в благоприятен, неблагоприятен или среден смисъл, зависи от нейните достойнства и слабости и нейните аспекти, обуславя
следователно всеки път едно синтетично обхващане на всички фактори, които дохождат под съображение. Обаче, пред всеки синтез трябва да вървят познанията на тия фактори. Поради това, ние ще дадем по-долу едно късо изложение, как една планета само според своето естество, без оглед на знака, в който тя стои, и аспектите, които тя получава, би действувала върху работите на съответния дом. При това, за по-просто, нека отминем въздействията върху характера и заложбите и нека вземем под внимание само другите значения на дома.

Най-краткото, най-прегледно и най-сгодно за първоначалното изучаване изложение дава Бейли в своите частни лекции, поради което намираме за добре да публикуваме по-долу неговите данни, непроменени от наши или чужди прибавки; ние бихме желали, обаче, тук веднага да подчертаем, че нашите възгледи много пъти се различават от тия на Бейли и че ние следваме точно неговото изложение само за това, защото то е именно така удобно за начинающия”. (Синдбад - д-р Вайс).Слънцето в 12-тях домове


І - Способност за заемане на отговорни места; изобщо успех.

ІІ   - Финансови успехи от предприятия. Помощ от страна на високопоставени.

IIІ - Влияния от страна на роднини върху живота народения. Печалба от интелектуална работа и
пътувания.

ІV - Печалба от наследство. Последната част на живота е по-важна.

V   - Успех в спекулации. Амбиция да се подобрят жизнените условия. VІ - Печалба чрез
служащи на родения. Здравето е слабата страна.

VIІ - Животът е под силното влияние на други. Обществено признаване и изпъкване през някой период
на живота.

VІІІ  - Облаги от съдружници, печалба от завещания. Мистични тенденции.

IX - Печалба от пътувания. Успехи във философията и във връзка с религията. Дълбочина на
мисълта.

Х   - Издигане по чин и положение. Способност за ръководство, организиране и контрол.

ХІ -  Влияние  от  страна  на  познати  върху  живота.  Облаги  от  страна  на  познати  и
благодетели.

ХІІ   - Способност да се превъзмогнат всички пречки. Въпреки това, съществува повече тенденцията да
остане човек неизвестен, отколкото да постите слава.Луната в 12-тях домове


I - Много промени. Признание от страна на обществото. Стремеж към ръководна роля.

ІІ   -  Колебания във финансовото положение. Печалба от обществени дела.

Ш - Влияния от страна на роднини върху живота. Множество малки пътувания.

ІV - Опитности в домашния живот. Много промени в последния период на живота.

V   - Склонност към удоволствия и развлечения. Много опитности в чувствения живот.

VІ - Много промени в служащия  персонал  на  родения,  който  обикновено  сам  би бил повече
годен за слуга, отколкото за господар. Слабо здраве.

VІІ   - Популярност в обществото (в добър или лош смисъл). Много промени и вражди в живота, силно
повлиян от връзки с други.

VIІІ - Животът на родения е силно повлиян от смъртни случаи. Собствената смърт е повече или
по-малко публична (на улицата, при пътуване и пр.).

ІХ -  Много  големи  пътешествия.  Капризност  и  вечна  жажда  за  новости  във  висшите
области.

Х   - Популярност. Обществено признаване. Много промени в положението. Често влияния от женска
страна.

ХІ -  Приятелства,  познайнства  и  женски  влияния  от  нетрайно  и  променчиво  естество
играят важна роля в живота на родения.

ХІІ   - Липса на обществено признание. Опасност от някакво недоброволно затваряне или оттегляне. Тайни вражди от женска страна.


Меркурий в 12-тях домове


І -  Издигане,  благодарение  на  интелектуални  способности  и  дела.  Живот  пълен  с
промени и деятелност.

ІІ   - Финансови печалби и успехи, които се дължат на личната способност и сръчност.

ІІІ - Опитности от отношенията с братя и сестри. Много пътувания и промени. Печалби от
интелектуална дейност.

ІV - Животът е силно засегнат от семейните работи в смисъл на много промени. Особено последната
част на живота е изпълнена с дейност.

V   -   Много   опитности   с   деца   и   удоволствия.   Множество   малки   затруднения   в
спекулативни работи. Непостоянство в чувствения живот.

VІ - Много трудности и пречки в личните работи при липса на признание.

VII   - Много, но незначителни вражди, малки борби и затруднения в обществения живот. Много промени
във връзките с другия пол.

VIIІ  - Малки затруднения във финансовите работи, свързани с брака и сдружаванията.

ІХ - Печалба от пътувания и работи, свързани с чужбина. Много занимания в областта на висшата
духовност.

Х   - Много промени в положението и заниманието. Успехи в търговския живот. ХІ - Много
приятели. Печалби от връзки с интелектуалци.

Х- -  Много  тайни  вражди,  грижи  и  разочарования  във  връзка  с  непризната  лична
интелектуална дейност.Венера в 12-тях домове


І - Обществени успехи. Удоволствия. Лек жизнен път.

ІІ   - Печалби от изкуство или дейност, свързана с удоволствия. Задоволителни финансови условия.

ІІІ - Много пътувания за удоволствие. Приятни отношения към роднини.

ІV - Любов към домашния живот и щастие в него. Много успехи на старост.

V   - Успех и печалба във връзка с художествена дейност. Много опитности в чувствения живот и с
деца.

VІ - Вярна прислуга, голям комфорт. Лошо здраве поради прекалявания.

VІІ   - Щастлив брачен живот. Популярност. Успехи в правни дела и в сдружавания. VІІІ  - Финансови
печалби от брака и сдружавания, завещания. Приятен край.

ІХ - Благоприятно за пътувания и отношения с чужбина. Любов към всичко хубаво и към висшата
духовност.

Х   - Обществено признание и популярност. Печалба от художествена дейност” (Бейли).


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ