НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителят за музиката Извадки от беседи и лекции на Учителя Петър Дънов от тетрадки на Пеню Ганев и Елена Хаджи Григорова

Продължение 3 ТОМ 16
Алтернативен линк

Учителят за музиката  Извадки от беседи и лекции на Учителя Петър Дънов от тетрадки на Пеню Ганев и Елена Хаджи Григорова

Продължение 3


230.
Тонът „mi" е жълтият цвят. „Rе" е портокаловият цвят, в който се изразява индивидуалността. Музиката е силна само ако вие можете да съчетаете известни тонове и да съчетаете известни думи, които да съответствуват на тоновете. Ти искаш да станеш музикант, да свириш, но всяко едно упражнение трябва да съдържа ония тонове, които дават подтик на пеенето, защото има тонове, които се губят.
(16.XII.1932 год., петък)

231.
Сонатите са най-елементарните музикални парчета. Ариите са малко по-продължителни от сонатите, а симфониите са грандиозни, величествени. Мелодията се отличава с голямо огъване на линиите, когато хармонията се отличава с голяма широта и простор, разширение и простор. И линиите на хармонията са по-правилни, а на мелодичните песни са огънати. „Sol" дава простор. В „sol" има светлосин цвят, който показва условията. При „sol" мъчнотиите са по-малко. При „Lа" са по-големи мъчнотиите. Ти не можеш да имаш постижения без доброто и разумността. Най-първо човек трябва да има една идея. Ти като имаш една идея, условията ще дойдат.
(16.XII.1932 год., петък)

232.
Животът е, който създава всички работи. Щом вие имате живота, щом вие живеете, щом можете да пеете, всичко е постижимо. Щом не можеш да пееш, нищо не е постижимо. Тогава, щом ти можеш да живееш и щом можеш да говориш, всичко е постижимо. Щом можеш да мислиш, всичко е постижимо, щом можеш да страдаш, да се радваш, всичко е постижимо.
Страданието показва пътя на постижението. Мъчнотиите са път на постижението. Само че в мъчението постижението е по-далеч от клона на дървото, а при страданието - това е близкият път. По този път трябва да вървиш. Като страдаш, постижението е близко, а когато се радваш, ти си в постижението си. Постигнатото не е реалност, макар че ти го виждаш.

Публикувано изображение

(16.ХII.1932 год., петък)

233.
Пеенето е музикална способност, то е дарба на ума, а не чувство. Разположението за пеене е здравословно състояние. Хора на плача аз наричам победени хора. Победа има само когато става чрез закона на доброто, на Любовта, на Мъдростта. Мнозина имате желание да се запознаете с ангелите. Онази светлина и знание, които ангелът ще ти донесе, то е, което ще ти помогне, него ще носиш в себе си, а не какво ще кажат хората за тебе. Тяхното мнение не е важно. Музиката има Божествен произход.
(27.ХI.1932 год., неделя)

234.
Музиката е най-красивият метод за възстановяване на естественото състояние, което природата е турила в човека. Тонът „до" е основният тон, откъдето започва първата човешка мисъл, мисъл, която се отличава от животното. „Во" показва, че човек е излязъл от животинското царство и е влязъл е по-висше царство.
(14.ХII.1934 год., петък)

235.
Щом вътрешно можеш правилно да пееш, ти имаш правилна мисъл. Здравословното състояние е естественото положение на човешката мисъл. Всеки един от вас е един художник, който рисува природата. Ако я рисувате както трябва, от това рисуване зависи вашето бъдеще. Изпейте „разположи се". Тя има 4 гласни.

Публикувано изображение

(19.XII.1934 год., петък)

236.
Ако влезете в другия свят, той е свят на пеене. Пеенето там не е кряскане, а думите, мислите музикално ги изказваш. На вас ви трябва музика за оглеждане на вътрешните състояния. Когато пееш, да мислиш. Като чувствуваш при пеенето, ти помагаш на дробовете. С външното пеене се образува една хубава аура. Това е здравословно. Ще пеете за главата си, ще пеете за дробовете си, ще пеете добър да станете, ще пеете за стомаха си и после за цялото си тяло ще пеете. Всеки един от вас трябва да има по една песен „Аз ще мисля право".
(22.II.1935 год., петък)

237.
Сопранът е майката на пеенето. Басът - бащата. Тенорът - големият син. Алтът е дъщерята. Сопранът е светлина, басът - топлина, тенорът дава широчина, алтът определя границите. Ако знаете да пеете алта, ще знаете да моделирате нещата, да ги хармонизирате, да ги нареждате.
(24.V. 1940 год., петък)

238.
Музиката може да употребите като лекарство. Като се разболееш, почни да пееш. Ако пееш, когато си болен, тогава си певец. Музиката в съвременния живот е потребна. Вие много енергия харчите.
(5. VII. 1940 год., петък)

239. Хармония
Човек, който критикува хората и разглежда кой е крив и кой не е крив, не е в сферата на хармонията. Той не е в свръхсъзнанието си. В свръхсъзнанието съществува пълна хармония. Значи човек трябва да разглежда нещата чрез свръхсъзнанието. Любовта трябва да бъде справедлива. Също и Мъдростта. Справедливостта е качество на духа. Тя е от Божествения свят.
(16. VIII.1940 год.)

240.
Първата октава ако може да вземеш правилно, ти може да излезеш из противоречията на физическия свят. Втората октава е на духовния свят, третата октава - на умствения свят, четвъртата - на причинния свят.
Ти тона „Lа" не може да вземеш правилно, ако твоята мисъл не е организирана. „Si", ако вземеш правилно, тапия ще вземеш. „Fа" - градинар си. Един поет е градинар. В оня свят работа и учене има.
(25.IX. 1940 год., сряда)

241.
Музикално всички тонове са свързани със земята. Например, ако някой не е взел правилно тона „Fа-диез". тебе ще те заболи главата. Някой път от неправилно взет един тон цяло сътресение може да стане със земята.
(29.Х.1940 год., неделя)

242.
Музиката е за да координира нещата - правилно да дадеш и правилно да вземеш. Да обичаш е изкуство. И правилно да постъпваш е изкуство. Пеенето е по-високо изкуство.
(1.ХI.1940 год., сряда)

243.
Музиката има един хармоничен мотив с постижение. Да употребите музиката за самовъзпитание. Молитвата трябва да бъде с постижение, затова трябва да бъде музикална. Тя трябва да бъде хармонична. Музикалното чувство не е развито сега. Любовта е нещо музикално, чувствуваш нещо приятно. На окултния ученик му трябва музиката, за да сменя своите състояния.
(12.II.1937 год., сряда)

244.
Българинът е изгубил музикалността, понеже е изгубил любовта си към Бога. Той изнася всичко пред хората за баща си, за майка си. Хубавите работи може да изнася, но лошите не трябва. Може, но пред някой философ. Българинът мяза на американеца, обича разнообразието. Американецът казва: „Пари да има, музика ще си купя, радио, грамофон."
(1.ХII.1937год, сряда)

245.
Всеки един от вас трябва да се упражнява, трябва да се учи. Без музика не може да се молиш. Като се молиш, да забравиш себе си, да забравиш всички скърби и несгоди. Работите ще ти тръгнат, ти си спънка. Като тръгне твоята работа, на стотина други ще тръгне. Честният човек е музикален човек. Ти трябва да си туриш в ума си да се научиш да пееш.
(10.II.1937год., сряда)

246.
Първата музика е на старите, хармоничната - на младите, а третата е на красотата с постижения. Много от вас са музикални, но не работят. Не оставяйте за друго прераждане, защото няма да ги има тези условия. Животът е един мелодичен кръг. Всички певици, които искат да пеят, искат да се харесат на хората. Не се пее така. Певецът е един проводник.
(10.II.1937год, сряда)

247.
Пазете се, има и астрални крадци, има и астрално знание. Ако твоят дух, душа, ум, сърце пее, ще ти остане ли време да се караш? Дълбока история е пеенето на птиците. Има песни без разрешение . Има и песни с разрешение. Песните с разрешение тонират. Песните без разрешение*
детонират. Духовните песни тонират, а светските - обратното. Неуспехът ви се дължи на непеенето. Във вярата е разрешението, а в Любовта е постижението.
(10.II.1937 год., сряда)

* разрешение - в смисъл решаване на проблем, задача. (Бел. М. И.)

248.
Миналото е песен на стария, настоящето е песен на младия. Тонът „ге" дава движение, ход, а „mi" - почваш да мислиш. Правете превод на песните. Турете мисълта си: „Господи, искам да пея." Като попееш, начни да мислиш. В другия свят като отидеш, трябва да пееш.
(10.II.1937 год., сряда)

249.
Някои се държат за народните песни, но те трябва да се пречистят. Музиката не позволява да губиш ритъма, нито да продължаваш. Чрез пеенето ще научите търпение. Всякога, когато ви дойде едно мрачно състояние, значи в миналото този час сте го прекарали немузикално. Като почнеш да се сърдиш, почни да пееш и ще видиш, че ще ти дойде светлина. Това е за самовъзпитание. Трябва да подчинявате човешкото на Божественото. Вие пеете все на миньорна гама.
(10.II.1937год., сряда)

250.
Бъдещият живот без музика е нещастен. Музика е да почнеш да мислиш, да чувствуваш и да постъпваш. Съвременните хора вземат механически музиката. Съвременната музика е механическа. Петолинието е търговска работа. Петолинието е Меркурий - търговец е той. Хубавите песни на умрели хора не ги пейте. Разваляш ги.
Има една музика с 6 линии. Младият пее, изправя се, а старият се изкушава. Това са алегории. Когато не мисли човек музикално, главата на човека натежава и [той] я навежда. Не е пял за главата и за различните органи, и те заболяват. Щом запееш например за ръката, мисълта се насочва на тоя орган и кръвта приижда, и органът оздравява. Без музика се стесняват и с музика се разширяват кръвоносните съдове. Щом живеете добре, вие сте в Господа, не живеете ли добре, вие сте извън Бога. Да има една вътрешна обмяна. Музиката е най-добрият проводник на Божествените сили.
(1.IV.1942 год., сряда)

251.
Всеки един тон, който може да вземеш, ще ти предаде едно качество. Има три основни октави. В една гама вземеш ли „до", тягостното състояние ще мине. Не пееш ли, тягостното състояние ще те държи дълго. Добрите мисли, говориш ли за тях, ти си вътре, не говориш ли за тях, ти си вън. Добрите мисли, чувства, постъпки те въвеждат вътре. Вие имате механически препятствия в музиката. Младите моми и цигулари пеят и свирят, за да хванат някого. Това е материална музика.
Не пееш ли, ще боледуваш; пей, задаси здрав, за да живееш хармонично. В природата става обмяна. Музика, в която умът, сърцето и волята не вземат участие, не е музика. Не мислиш ли както трябва, гласът надебелява.
(1.IV.1942 год., сряда)

252.
В дърветата мъжът ражда, то е мое разбиране. У хората жената ражда. Под думата „раждане" - значи учи се да пее. В човешкия свят мъжът е на заден план. Ако живееш добре, чувствата, които изработваш, мисълта, ще те ползуват. В духовния свят чувствата са важни, а в умствения свят -умът. В невидимия свят по пеене най-първо държиш изпит за редник, а постепенно се повишаваш до генерал. Мнозина не отговарят на чина си.
Човек трябва да знае как да използува гнева си, за което е надъхан.
Аз не разбирам цял живот вие да пеете, но има един ден - пееш, една работа се извършва с пеене. Има и едно вътрешно пеене. Пее ли ти нещо вътре у тебе, работите ти вървят.
(1.IV.1942 год., сряда)

253.
Ако майката ти те е заченала в ума си без музика и в духовния свят - без чувства, и на земята - без добри постъпки, вашата работа е загубена. Не си правете илюзия, че в света можете да бъдете почитани без добра и светла мисъл, без музикално чувство и постъпки. Злото без музика не може да се победи. Всяка немузикална мисъл, чувство носят отрова.
(1.IV.1942 год., сряда)

254.
Артериалната система у човека е мажорна гама, а венозната система е миньорна гама. Музиката приравнява нещата и на всяко нещо дава своята цена и съответната необходимост. Ако искате у себе си да произвеждате съответната енергия, трябва да умеете как да пеете, свирите. В древността музика са учили, без музика са нямали успех.
Щом си неразположен, показва, че не пееш. С песен ще научиш много повече, отколкото 20 години да учиш морал.
(1.IV.1942 год., сряда)

255.
Мислите, чувствата и постъпките са семена, които Бог ти дава, да засявате. Да пееш, това значи да сееш. По-лесна работа от пеенето няма. Събудите се сутрин - какво ви коства да си запеете? Навсякъде и всякога си пейте. На земята някои от хората представляват тона Бо, други -Яе и пр., всеки е различен тон. Някои представляват мажорна гама, други са миньорна гама, някои са хроматична гама.
Не кипвай за нищо и никакво. Не си пял, затова твоят приятел не е успял да дойде на уреченото време. Човек, който не знае да пее, никакъв покой не може да има.
(1.IV.1942 год., сряда)

256.
Средата на Моцарт е била много груба. И Моцартовата музика дойде да омекоти тая среда. И сега, която музика иде, има за цел да омекоти тая среда. Старайте се да бъдете проводници на новата музика.
Светлината е музика за ума, топлината е музика за сърцето, а силата е музика за волята. Ум без светлина е груб, сърцето без топлина е грубо и тялото без воля е слабо.
(1.IV.1942 год., сряда)

257.
Духът Божий е едно същество, най-музикалното в света. Да пееш значи да се измиваш, да привличаш Божественото благословение в света. В новата епоха ще влязат ония, които знаят да пеят.
Стар съм, защото не живея добре. Човек, който не пее, отслабва, остарява, оглупява. Не да казваш другите да пеят. А ще кажеш: „Ще пея за ума си, за сърцето си, ще пея за тялото си."
Музиката продължава живота. Отбиете ли едно музикално течение, няма чрез какво да се обновявате.
(1.IV.1942 год., сряда)

258.
Всички хора, у които музикалното чувство е развито, живеят добре. У които е вложено музикалното чувство, но не работят, ги задигат преждевременно от тоя свят. Всички музикални парчета, които ви се дават, пейте ги. Не мислете, но започнете една песен както и да е.
Препятствия има в ума, чувствата и волята. Музиката е един резултат. Речта на човека трябва да бъде музикална.
„Ще постигна всичко, що желая." Пейте го. Когато пееш, не мисли, че си възрастен. Тази песен е за смяна на състоянията у човека *.
(1.IV.1942 год., сряда)

* В песнопойката на Мария Тодорова е отбелязано отзад, че тази песен е дадена през 1942 год.; същата песен я има на стр. 93: „Песен на светлия път", където е нотирана, с текста. От тетрадката на Пеню Ганев извадихме онези цитати, които той си е записал, присъствувайки на тази лекция на общия окултен клас на 1.IV.1942 год., сряда. На корицата на тетрадката той си е записал песента, която представяме тук {вж. Стр. 709 от оригинало, а тук стр. 659). (Бел. на съставителя Вергилий Кръстев.)

259.
Музиката е основана на Божествената мисъл. Ако не знаеш да мислиш, да чувствуваш Божествено, никаква музика не можеш да изразиш, не можеш да пееш. Най-хубавата музика се предава с четвърт тонове. Трябва да пееш, да се регулират теченията в тялото ти.
Има етерно пеене. Има пеене, което като пееш тихо, трептенията отиват надалеч. Чак на Месечината ще те чуят. Силното пеене надалеч не отива. С мисъл всичко става. Когато душата е будна, отговаря се на молитвата. С музика да се възпитаваш. Музиката може да даде най-добрите методи за възпитанието.
(25.III.1942 год., сряда)

260.
Хубавата мисъл трябва да ви радва, ако искате да сте добри певци на мисълта. Трябва да се храните с разнообразните плодове на музикалните тонове. „Sol" в дадения случай изразява чистота. Онези, които обичат чистота[та], много естествено вземат „sol". Слушаш ли неверни тонове, то ще ти се отрази за бъдеще.
(27.III.1942 год., петък)

261.
Има известни отношения между образите. Всички образи са създадена от разумни същества. Човешкият дух, душа, ум и сърце пеят. Човешката воля е останала много назад. Тази музика, която има сега, е за човешката воля. „Dо" е основен тон.
В бъдеще ще има специални училища, чрез музика ще си поправят лицето. Музиката е най-хубавата козметика. Най-хубавите работи се предават музикално.
(8.IV.1942 год., сряда)

262.
Музиката ще считаме като едно от великите блага, чрез които светът се повдига. Нещастията идат, когато спрем музикалния ход на нещата. Основният тон е Любовта. На физическия свят основен тон е Доброто, в духовния свят - Справедливостта, а в Божествения свят
е Разумността. За в бъдеще ви трябва знание, за да можете да използувате музиката. Едновременно трябва да бъдат заняти и умът, и сърцето.
(10.IV.1942 год., петък)

Песен на светлия път


(за смяна на състоянията)


от УчителяПубликувано изображение, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ