НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителят за музиката Извадки от беседи и лекции на Учителя Петър Дънов от тетрадки на Пеню Ганев и Елена Хаджи Григорова

Продължение 4 ТОМ 16
Алтернативен линк

   Учителят за музиката Извадки от беседи и лекции на Учителя Петър Дънов от тетрадки на Пеню Ганев и Елена Хаджи Григорова


Продължение 4Който е роден музикант, може да учи музика. Певци, родени музикално, имат магия в гласа си. Името на Бога е песента. Беден си - изпееш ли една песен при един богат, ще ти кажат: „Ела тука!" А ти отиваш и му говориш за Бога, а не можеш една песен да изпееш. Светът не се нуждае от критики, а от образци. Гърлото на човека е радиото, а самата песен иде отдалеч някъде. Най-добрите певци са на Слънцето. Там са най-възвишените същества, които управляват цялата Слънчева система.
(3.V.1942 год., неделя)

264.
Страдате, защото не сте музикални. Най-първо трябва да обърнем внимание на гласа си. Ти трябва да дадеш красота и съдържане на човешката реч.
Първото положение на певеца е, когато влезе в залата да пее, да събуди желание да го слушат. И второто положение е слушателите да пеят отвътре. Любовта е най-хубавото пеене. Като [я] чуеш, всичко преобразява, болните оздравяват и примирява всички противоречия.
(19.VII.1942 год., неделя)

265.
В музиката има 7 тона, които, вземаш ли ги вярно, човек ще станеш. Не ти върви. Не ти върви - ще се научиш да вземаш тона „rе" тъй, както трябва. Ако с някой човек не ти върви, ще се научиш тона „mi" да вземаш вярно. Ще се научиш справедливо да го изпяваш. Ако искаш да отидеш при Бога, ще се научиш да вземаш „si" и т. н. Музикант, който пее, но е невежа, болен или сиромах, аз не вярвам а него.
(19.VII.1942 год., неделя)

266.
Музикантът е гений. Аз не говоря за музикалните плочи. Аз не вярвам в един философ, който не знае да пее и да живее. За мен музиката е брашното, от което можеш и хляб, и баница да направиш. Бог е турил музиката в главата на човека, над веждите, на границата.
Мекото в терците ще намериш, а в квартата има сила. Тя е по-груба.
(19.VII.1942 год., неделя)

267.
Тоновете на сърцето се изразяват чрез баса. Жените в музиката са бас, а мъжете - сопран. Трябва да чувствуваш песента вътре у вас. Сутрин, като станете, да чуете хармонията, да я усетите чрез сърцето, а тоновете на ума - чрез сопрана. Мъжете са сопрани. Това е човешката мисъл. Когато тоновете на ума и на сърцето са верни, образува се хармония между ума и сърцето. Тази хармония трябва да се чувствува.
(19.VII.1992 год., неделя)

268.
Който има едно благородно сърце, един светъл ум и една широка, красива душа, той може да пее. Който е истинска певец, има една малка светлинка под лъжичката.
(1.Х.1936 год., неделя)

269.
Мислете за Бога. Аз ще ви кажа. За да изучите онази велика музика, почни да пееш най-първо за Бога и ще видиш как ще се развиеш и ще придобиеш необикновена дарба.
Този човек, на когото съзнанието се е пробудило, той е учен човек. Виждане има само когато съзнанието е пробудено. Съзнанието диша чрез музика. Музиката, това е дихание на съзнанието в човешкия ум. Музикалният свят, това е една среда, чрез която душата на земята се проявява. То е, в което висшият свят може да се прояви.
Рибата без вода не може да живее. Птицата без въздух не може да се прояви. Човешката душа, висшето в човека, ако съзнанието не се е пробудило, като среда, човешкият дух не може да се прояви. Музикалната страна, това е активната страна, в която съзнанието се проявява. В света всички нещастия произтичат [от това], че хората не знаят какво нещо е музиката. Не мислете, че това, което един цигулар може да ви свири, е музика. Това е предисловие на музиката.
Музиката, за която ви говоря, като засвирят, умрелите ще скачат. Умрелите ще бъдат кротки при обикновената музика, но при музиката на съзнанието умрелите възкръсват, нищо повече. Единственото, силното нещо е музиката. Съвременното поколение без музика не може да се възпитава. Туй да го знаете. Възпитание, култура да създадете - не може без музика.
(19.I.1936 год., неделя)

271.
В музиката има всички сили, за да преодолееш всичките препятствия, които съществуват. Ако ние при сегашните условия сме музикални, бихме надделели хиляди препятствия, мъчнотии, които сега ни се случват. Музиката си има свои методи, свои формули. За пример аз определям основния тон в музиката - той е онзи момент, когато съзнанието се пробуди. Когато човек започне да се самосъзнава, първият момент на самосъзнанието, че той е човек, туй е основният тон на музиката. Той е „до". Но сега този тон, който имате, не е камертонът, той е далече. Основният тон е, когато умът се пробужда и съзнанието започва да функционира. Съзнанието се качва по тази музикална стълбица, която има 25 000 тона.
(19.I.1936 год., неделя)

272.
Сега имаме осем октави в пианото. Даже, последната октава, човешкият слух, ухото, не е в състояние да я схване. Ние нямаме още певици, които да вземат тези тонове на пианото. Няма нещо музикално, но развива се твоето съзнание постепенно. Та казвам: Музиката борави с едни къси вълни, които проникват навсякъде. За да се избавиш от песимизма, трябва да оперираш с късите вълни на музиката. Когато някой човек стане песимист, то е болезнено състояние. С много дълги вълни оперират песимистите. Техният ум е така заоблачен, че им трябва проветрение на излишните впечатления и мисли. Защото мисълта, това е един сбор. Мисълта представлява долина, в която се събират мислите - втичане на мисълта на едно място.
(19.I.1936 гоя., неделя)

273.
Ти не можеш да бъдеш музикален, ако нямаш хармонични мисли, чувства и постъпки.
Само хармоничните мисли, само хармоничните чувства и само хармоничните постъпки дават условия за една хубава музика.
(12.II.1937год., петък)

274.
Човек може да бъде певец на себе си. Не е необходимо и всеки няма да стане певец да пее вън през този живот, защото не е дадено.
Ако ти пееш само със своята музикална способност, ти не си музикант. В пеенето трябва да вземат участие всичките способности, нищо повече. И умът ти, и сърцето ти. Пеенето привлича живота. Ако искаш да привлечеш живота, попей си малко. Паднал си духом - спри се, започни да пееш „Зора се сипва, праща светлина". Музиката е един начин за премахване на известни недъзи. Животните, които могат да пеят, пеят, а онези, които не могат да пеят, те играят. Ако ти помислиш за Бога, и Той ще помисли за тебе. Вие сте ученици, ще срещнете мъчнотии при промяната на вашето състояние. Всички страдания са от това, че насоката на живота е спряна. Пътят ти към Бога трябва да бъде вечен.
(1929 год.)

276.
Музиката на Бетовен идва от по-възвишени светове. Тя дава израз на борбата, която съществува между доброто и злото. Бетовен е олицетворение на доброто и злото. Затова е могъл да създаде тази контрастна музика. Музиката е говор за тези, които могат да я разберат.
Моцарт е по-млад дух. Той е по-изработен, защото неговите аспекти са по-благоприятни. У него нещата идват наготово. Той свири това, което чува. Той е само проводник, докато Бетовен твори. Бетовен живее, пречупва през себе си това, което създава, Моцартовата музика е река, която тече по готово корито, а тази на Бетовен - самият той си проправя коритото, тя се бори със стихиите.
Музиката на Учителя, тя е полезна и чиста, храна за душата на човека. Тя възпитава, тя събужда духа на новия човек. Това е същественото, а формата е само средство - дреха.
(от тетрадка на Пеню Ганев)

277.
Пеенето е проветряване на душите. Когато пеете, живейте вътрешно, виждайте всяка дума, тъй както когато се молите. Трябва да прониквате във всяка сричка. Само така ще се свържете с невидимите сили, които са около вас и ви шепнат. Пеенето е тониране с ангелския свят.

278.
Който иска да се занимава с музика, трябва да впрегне ума на работа. Във вътрешния живот на човека има три ключа: ключ на ума, на сърцето и на волята, или силата.
По-добре е да чуеш една сладка дума, отколкото да помиришеш едно цвете. Но този, който ти казва сладката дума, а не пее хубаво, затова по-добре е да помиришеш цветето. Цветята пеят много хубаво, но трябва да изберете с деликатна миризма, а не силна. Има цветя със силна миризма, които могат да спънат цигуларя или певеца. Ако имате едно чувство със силна миризма, ще спънете своята музика. За да пеете и свирите хубаво, трябва да имате възвишени чувства. Всякога музиката започва с най-висши чувства.
(23.III.1934 год., петък)

279.
Музиката има религиозен произход. Вдъхновението в музиката идва от горната част на човешкия мозък и когато не можете да пеете хубаво, имате нисши чувства. Когато пеещ или свириш, духовно трябва да се повдигне твоето съзнание и нищо земно да не те смущава.
Най-първо започнете да регулирате вашите чувства, повдигнете ги, ако искате да напреднете в музиката, и тогава ще дойде да изучавате музиката като метод засамовъзпитание. Сегашната музика е като средство за самовъзпитание на цялото човечество и като метод за регулиране на чувствата. Когато хората почнат да пеят и свирят, това ограничение у хората ще изчезне. Музиката е един метод, чрез който можете да си въздействувате и да оправите своите работи.
Не е възможно да се приближите при Бога, ако не сте музикален. Все едно мъртвец да иска да отиде в живота, ако не е музикален. Само в живота има музика. Музиката започва от живота. Музиката, това е признак на живот, на съзнателен живот. Когато в тебе има съзнание, че трябва да живееш добре, това е музика. Когато вземеш правилно тоновете, това показва, че си намерил метода на постижение. Когато искаш да отидеш на гости, изпей първо една песен - ако взимаш вярно тоновете, ще те приемат добре; и обратното.
(23.III.1934 год., петък)

281.
Основният ключ на живота, това е Любовта. Ти не можеш да го ориентираш правилно без Любовта. Без този ключ ти никъде и никога не можеш да се ориентираш. Това е наука. Каквото и да правиш: и когато слизаш, и когато се качваш, трябва да изхождаш от този ключ. Когато пееш, ти трябва да си доволен. Ако не си доволен от пеенето си, значи ти си харчил повече енергия, отколкото си получил. А музиката е метод за набавяне на енергия.
(23.III.1934 год., петък)

282.
За да можете да пеете добре, трябва да се научите да дишате. А вие искате да пеете - да научите закона на дишането. Певецът и цигуларят трябва да дишат дълбоко. Цигуларят и певецът, преди да започнат да пеят и свирят, трябва да дишат дълбоко. Също така и преди да мислиш, трябва да поемеш дълбоко въздух и после мисли. И тогаз ще имаш правилна и положителна мисъл. И пак ще имаш отрицателна мисъл. В гамата на живота няма дисонанс. Там между всичките тонове има хармония.
(23.III.1934 год., петък)

283.
Когато пееш, тури двата пръста - показалеца и средния пръст - на музикалния център на главата и почни да пееш. Музиката трябва да произведе реакция в твоята мисъл, да почнеш да мислиш. Този, който не може да пее, трябва да пее. И който не знае да ходи, трябва да пее, за да проходи. А вие търсите своето щастие там, дето никога няма да го намерите. (Извън музиката.) Музиката е път за постижение.
(23.III.1934 год., петък)

284.
Комуто носът е заострен на върха, взима слабо тоновете, докачлив е за малки работи и е сантиментален. Ти искаш да станеш богат и учен. Не можеш да станеш богат и учен, ако не можеш да пееш. Казваш: „Не мога да изпея." Не може да имаш постижения, ако кажеш, че не можеш да постигнеш. Ако се научиш да пееш, ще улесниш пътя си. Да не мислиш за какви и да е много работи. Мисли, че всичките ти работи са уредени. Ако искаш да пееш добре, сутрин си намажи гърлото с малко влага, т. е. сутрин се помоли на Бога и помисли за ангелите, които хубаво пеят. Вий не сте слушали още ангелски хор. Един ангелски хор е от 144 000 души.
(23.III.1934 год., петък)

285.
Ти никога не можеш да предизвикаш да те обичат, ако не вземаш тоновете правилно.
Любовта е най-силният момент в природата. При Любовта ти искаш да дадеш нещо от себе си и същевременно да вземеш, да стане обмяна, а това е животът! Самоотричането е закон за стремеж нагоре, за да възприемаш това, което иде от горе, от Бога. Бог не се нуждае от глупави, болни и своенравни хора. У Бога има един идеал. Онова, което Той ти дава, ти да го възприемеш и използуваш.
(23.III.1934 год., петък)

286.
Адептите, като искат да направят някой окултен опит, всякога пеят. Те окултните формули ги произнасят с музика. Ако произнасят една формула без музика, няма да има нито глас, нито слушане, нито ще бъде чута от горе. Някой път имаш някое състояние и не можеш да се побереш в кожата си - тогаз привлечи музикалната влага, разтвори това състояние и всичко това да излезе от вас.
(23.III.1934 год., петък)

287.
Вие трябва да имате разположение към музиката, за да бъдете музикален. Най-първо се научете правилно да постъпвате, правилно да постъпвате с природата. Това е капитал - ако го нямате, не може да спечелите. Този капитал трябва да бъде в обръщение, за да спечелите, за да бъдете щастливи. Употребиш една мисъл и не ти върви, употребиш друга, която да ти даде подтик. Самообладанието е един вътрешен закон, да избирате вашите [чувства].
(24.I.1936 год., петък)

288.
Не се занимавайте със състоянията на другите хора: че някой до тебе спи - не обръщай внимание. Съзнанието ви трябва да бъде будно. Вашите чувства, ако не знаете да ги контролирате, те са врати на всички изкушения. Тогаз изпейте: „Сила, живот и здраве носят всичките блага на живота."
В пеенето, като пееш, трябва да измениш едно твое състояние и да мислиш, че като тебе никой не може да пее. Животът е, който пее. Младите повече пеят, защото повече живот имат. Ако мислите, ако пеете, повече живот влиза във вас. Причината не търсете отвън, тя е във вашите очи, уши, обоняние. Без него не може.
(22.II.1936год., сряда)

289.
За да пее човек, трябва да има висока култура, трябва да е излязъл из противоречията.
Когато двама души не се разбират, не са музикални. Най-първо ще възпитавате музикалността. Как ще нагласите ума си, имате противоречиви чувства. Само с мислене тази работа не става. Например: имаш да даваш - ще мислиш, но в тази мисъл имаш желание да платиш, в тебе има един прогрес. Вие мислите, че щастието иде от вън. Отчасти е вярно. Говорът трябва да се отнася към нещо реално. Най-първо човек има отношение към Бога, към природата; ако него разбереш, второто - отношението към ближния, ще дойде.
(24.I.1936 год., петък)

290.
Един музикант, който не иска да му се развали вкусът за музиката, като чуе грамофона, трябва да си запуши ушите. Музиката е естественото състояние на съзнанието. Туй, с което съзнанието почва да функционира, да мисли, аз наричам основен тон. Всякога човек трябва да се радва само на това, което той е разбрал. Радвай се, когато ти пееш, радвай се и когато другите пеят. Музиката има отношение към човешкото съзнание и човешката мисъл. Онзи, който иска да употреби музиката за възпитание на своя живот, не трябва да се учи от грамофонните плочи, а да се учи от живия музикант. Основния тон човек има, когато започне да мисли. Успоредно могат да вървят само двама разумни хора. Неразумните се блъскат.
Тона „до" можеш да изпееш правилно, ако си уверен, че големите мъчнотии може да преодолееш. Пеенето е дадено за хармония. Ако не може да туриш ума, сърцето и волята си в хармония, ти не може да се развиваш правилно. Ти трябва да знаеш, че скръбта е последната граница, зад която [е] радостта. Скръбта и радостта са един интерзал. Разбирането и неразбирането са също един интервал. Знанието води към незнанието. То води към една област, където не знаеш по-нататък. Като кажете един тон, да зазвучат в умовете ви всичките тонове, ще имате един акорд. Оставете мнението, че не можете да пеете. Ако жабата си позволява да пее, защо вие да не пеете?
(31.I.1936 год., петък)

292.
У вас вътре има един меланхолик; попейте му, бутнете го - това е внушение. Неразположен сте - пейте. Кракът ви е изкълчен - бутайте го, за да се намести. Имаш едно болезнено състояние -попей му. Станете музикални. Музиката е един метод за добиване [на] енергия.
(31.I.1936 год., петък)

293.
Там, дето има любов и знание, човек може да пее, там всичко става. Музиката е израз на Любовта и знанието. Хармонията е там. Щом попеете, на вас ви олеква, нещо се снема. Ти не може да обичаш, ако не се отвориш, да възприемеш нещо; и туй, което си възприел, на него ставаш израз после. Чрез музиката вие ще приложите втория закон - Любов към ближния.
Издишането, това е музика. Мислиш, значи възприемаш; пееш, значи даваш - издишаш. Не може да бъдеш силен, ако не си умен. Ти не може да си умен, ако не мислиш. Нашите чувства, това са Божията мисъл. Тези елементарни работи човек трябва да знае.
(31.I.1936 год., петък)

294.
Злото иде при тебе, за да вземе нещо от тебе и да се върне назад. А доброто идва при тебе да ти остави нещо и си отива, но пак се връща. Всяка една мисъл, която излиза и се връща при тебе, разчитай на нея. Същото е и с чувствата.
Има ограничения, които може да премахнете с тона „до". Когато искаш да постигнеш нещо, трябва правилно да вземеш тона „mi". „МГ" е съединително. Ако в умствения свят нещата са лесни и постижими, „mi" може правилно да вземеш. В „sol" има мекота. Там е цъфтене, но отвън условията трябва да бъдат меки. А при „mi" отвътре условията трябва да бъдат меки. „Dо" представлява мъчнотиите на физическия свят. „Sol" - мъчнотиите на духовния свят, „mi" - на умствения свят.
Любовта е туй, което носи светлина и свобода. Със светлината и свободата всичко може да направите. Щом имате любов, вие ще знаете законите на духовния свят. Вие като вярвате в Бога, ще бъдете един гениален музикант.
(31.I.1936 год., петък)

295.
Да мислиш за Бога, то е закон за тониране: да се тонира духът, душата, умът и сърцето. Никакъв успех не можеш да имаш на земята в нищо, ако твоят дух, душа, ум и сърце не са тонирани. Вие не знаете Любовта като изкуство, също музиката като изкуство нея знаете. Тонът -това са организираните трептения на живота. Музиката е начин за правилно организиране на материята, на мислите, чувствата. Ти, като произнасяш тоновете, като пееш, се тонираш.
Да се научите да говорите музикално. Сила Божия е то! За да печелите, трябва да имате знание. Благото на живота не седи в изобилието, а в малкото. Научете се да обичате Бога.
(18.II.1936 год., петък)

296.
Трябва да обработвате идеите, които имате. Защото не е достатъчно човек да е само даровит певец. Необходими са упражнения. На сегашния език липсва музикалност. За да се даде истинският образ на нещата, трябва говорът да бъде музикален. Противоречията и страданията, които човек сега живее, произтичат от това, че езикът му не е музикален. Като кажете на някого, че го обичате, той се съмнява, защото думите не съдържат обичта, те са като книжните пари, А една музикална дума е силна, динамична. Чрез нея всякога може да се прояви реалността. Тя е като кибритена клечка. Щом я драснеш, и се появява огън. Въздействието на музикалната дума е върху всички еднакво.
При сегашните условия, докато човек не се научи да говори музикално, любов не може да има, нито щастлив може да бъде. Бъдещият език ще бъде построен върху основата на музиката. Дотогава човек не може да живее реално. В невидимия свят, във вътрешния свят, не може да говориш, докато не чувствуваш и не мислиш. Музикалният език е мощен! Научете поне една музикална дума - тя е ключът. При музикалния език можете да се родите изново. Щом остарявате, щом се изморявате и могат да ви пакостят, вие говорите на сегашния език.
(25.ХII.1935 год; сряда)

297.
И когато говорим за разумност, подразбираме такова фино развитие на чувствата, че отдалеч още да виждате нещата и техните последици. Ето защо аз настоявам да станете музикални. Музиката спомага за развитието на духовните чувства. Тя е един метод на мисълта - външната страна на човешката мисъл.
Права мисъл не може да има без музика в света. Тя не може да се прояви. Музиката е най-красивият език, с който човек може да говори. В нея всичко е отмерено. Когато човек пее, той има най-хубавото разположение за работа. Всички мъчнотии му се струват играчка. Когато пее, и в най-голямата тъмнина да е, тя ще се разпръсне. Но човек трябва да владее онази музика, която възлиза и се разширява, онази музика, която разредява материята. Защото има една музика, която внася тъмнина, която сгъстява и тика надолу. Тя е музика на тъмнината. Такава е музиката на съвременните кабарета - музиката на подземията.
(3.I.1935 год., петък)

298.
Духовната музика е магическа музика. Тя не може още днес да се разкрие, понеже хората ще я използуват за зло. При нея, като изпееш една песен, веднага онова, което нямаш, ще дойде през пространстврто. Помнете следното: Музиката е свят, през който трябва да минете, за да ви се отворят всичките възможности. Разбира се, аз не говоря за музиката като едно изкуство за препитание, говоря за музиката като една наука за съзнанието. Тогава ще се научите да пеете по два начина: като пеете, ще разредявате материята или като пеете, ще я сгъстявате. Така ще се научите да моделирате материята. А това е магически закон.
(3.I.1935 год., петък)

299. Песента „Аин фаси"
На 7.Х. 1931 год., сряда, общ окултен клас, лекция „Пътят на постиженията", Учителят даде една нова песен:
„Аин фаси, мекри заси, фин земру, ашан меру, суаси син месул, сума си зен фесул."
Преводът: „В небесните ширини, в морските глъбини, дето светлината обитава и животът постоянно се проявява."

300.Пеене с мисъл
Сегашните хора турят в пеенето чувствуване, затова не успяват. Мисъл трябва да се тури при пеенето.
(28.11.1937год., неделя)

301. Певците
Сопранът, тенорът, алтът имат специални мускули, които ако не знаеш как да ги свиваш, не може да правиш правилни упражнения. Един певец, за да знае да пее, трябва да знае да прекара кръвта отпред на челото и после - в ларинкса. Причината на неразположението е отвътре. Силната мисъл и чувство сами чистят. Силният извор сам се чисти, а слабия от вън го изчистват.
(7.III.1937год., неделя)

302.Певец на себе си
Човек може да бъде певец на себе си. Не е необходимо и всеки няма да стане певец отвън сега, макар да ви говоря за музиката, защото не е дадено.
За да бъдеш музикант, ти трябва да определиш отношението между два тона. Ако не знаеш математика и геометрия, ти не може да станеш музикант. За да бъдеш добър, какво ти е необходимо? Сърцето трябва непреривно да бие, а не тъй бързо, отсечено да бие.
(12.III.1937 год., сряда)

303. Упражнение
Пейте „mi" 5 секунди, 6-7, 10, 15, 20, 30, 40, 50 секунди; като дойде до 60 секунди продължително, вие спрете - имате вече достатъчно търпение. Правете тези упражнения.
(17.III.1937 год., сряда)

304. Плосък и объл глас
С какъв глас ще се молиш, като отидеш при Господа? С музикален глас ще Му говориш, да вземе участие умът. Певци на себе си ще станете. Има практически методи в гласа. Плоският глас се образува от мъчнотиите. Онези хора, които са обичани, имат объл глас. Ще гледате да се освободите от плоския глас. Облият глас е магнетичен. Моли се на Бога да ти помогне да развиеш облия глас. Има песни с плоски гласове. В природата облият глас най-лесно се справя с мъчнотиите, а плоският глас - мъчно. За да се справиш, трябва да знаеш откъде да започнеш. Разумният човек лесно се справя с мъчнотиите.
(17.III.1937 год., сряда)

305. Гласът е отглас
Гласът ти трябва да бъде отглас на вашата мисъл, да даде нужните трептения. Вашият глас трябва да бъде четен. Вие отивате при Бога и носите един нечетен плод - плосък глас. С плосък глас в Царството Божие не може да влезете.
(17.III.1937 год., сряда)

306. Пеене при неразположение
Като не си разположен, боли те кракът например, почнете да му пеете. Всички животни обичат музиката. Индусите с гласа си извикват зверовете, змиите и ги разпръсват.
Имаш хрема или гърлото те боли - попейте. Благодари, че те е хванала хрема. То е процес на чистене. Ако ле ви хваща хрема, лошо е за вас. Треската с висока температура е едно благословение. Тя лекува всички болести. Огънят на треската изгаря бацилите.

307. Гласът е разумна сила
От гласа на човека зависят много работи. Има разумни и неразумни звукове. За да не ви обичат хората, причината е във вашия глас, когато говорите на другите. Плосък глас имат всички ония, които имат завист, омраза. Объл глас имат всички ония, които имат доброто в себе си. Когато говориш, ти трябва да се вслушваш приятно ли говориш. Гласа на човека Господ го е дал като разумна сила.
Плоският глас всява ужас, трясък, не вдъхва вяра. Хората се приближават към Бога, за да изправят своя глас.
Ще се научите да се концентрирате, ще си отваряте горното си гърло. В облия глас има нещо приятно, привлекателно. Вярата, надеждата, любовта, разумността ще усилят облия глас. Щом човек има объл глас, той е добър. Когато дойде един при вас с объл глас, приятно ви е да седи повече, а ако дойде някой с плосък глас, не можете да го търпите. Лаенето на кучето, ревът на магарето са плоски гласове. Човек едвам е почнал да проучава човешкия глас. В природата ги има всички видове гласове.
(17.III.1937год, сряда)

308. Пеенето и висшите вибрации
Когато пеете, ще образувате ония висши вибрации, които ще ви излекуват. Гласа си употребете за лекуване. С облия глас вие се хармонизирате с всички добри хора и разумни същества, които идват да ви помогнат, само като кажете една дума. Трябва да имате чисто сърце, после - светлина вътрешна, за да се помолите на Бога. Ако нямаме тази вътрешна светлина, много органи боледуват от нашето тяло.
(17.III.1937год., сряда)

309. Подмладяване с песен
И гласът, като не се упражнява, огрубява. Вземи да четеш и вслушвай се, не други да те слушат.
Пейте: „Мога да кажа, че слънцето утре ще изгрей." По 10 минути сутрин попейте. „Де" е тон на движението.
„Тьги, скърби, вдигай, слагай, право върви..." Тая песен, като професор: първи път като я изпеете, ще си турите бележка; втори път като я изпеете, пак ще си турите бележка, ще се оценявате сам. За да се подмлади човек, трябва да пее. Пей на своята мисъл, на своята воля.
(17.III.1937год., сряда)

310. Вътрешно пеене
Вътрешният Учител което ви каже, проявете го навън. Щом пея и аз се харесвам, и хората ме харесват. От вътрешното пеене се образува външното. Вътрешното пеене е разумно пеене. В школата трябва да се научите всички добре да пеете и добре да говорите. Да се интересувате от хубавия говор.
Ще напуснете плоските гласове и ще започнете с облите гласове. Те са магнетични. Всички благословения ще дойдат чрез облия глас. Спокойствие ви трябва.
(17.III.1937год., сряда)

311. Основни тонове и краските на дъгата
Който не може да пее и не иска да пее, не може да влезе в новото учение. Който не може да оценява краските, цветовете на светлината, той не може да влезе в новото учение.
Червеният цвят. Който не може правилно да възприема основния тон на червения цвят, той не може да разбере Любовта.
Портокаленият цвят. Който не може да приема основния тон на портокаления цвят, той не може правилно да развие своя индивидуален живот.
Зеленият цвят. Ако не взема правилно тона на зеления цвят, той не може да бъде здрав, не може да бъде и богат.
Жълтият цвят. Докато човек дойде до положение правилно да възприема основния тон на жълтия цвят, той никога не може да бъде учен, философ, музикант, художник или поет. Той ще си остане обикновен човек, който тъпче земята както всички живи същества.
Синият цвят. Докато не може да възприема правилно основния тон на синия цвят, човек не може да бъде религиозен.
Тъмносиният цвят. Който не може правилно да възприема основния тон на тъмносиния цвят, той никога няма да разбере дълбокия смисъл на живота.
Виолетовият цвят. Който не може правилно да възприема основния тон на виолетовия цвят, той никога няма да бъде господар на себе си.
(25.VII.1937 год., Рила)

312. Човекът е цигулка
Струната „sol" представлява духът в човека, струната „ге" - сърцето на човека, струната ,Да" -умът на човека, струната „mi" -душата.
Който иска да работи върху духа си, той ще се упражнява на струната „sol". Който иска да работи върху сърцето си, той ще се упражнява със струната „ге". Ако човек иска да работи върху ума си, ще се упражнява със струната „1а". И най-после, ако човек иска да работи върху душата си, ще се упражнява на струната „mi".
(25.VII.1937 год., Рила)

313.
Новото в света, това е музиката. Ако не си музикален, ти не може[ш] да мислиш, да чувствуваш и да постъпваш. От мислите, чувствата и постъпките зависи нашата музикалност. Всяка сутрин ще пееш, всяка сутрин ще се раждаш. Ако днес запееш, ще изправиш погрешките на вчерашния ден. Петелът, като пее, не става причина да изгрее слънцето, но той оповестява изгрева на слънцето. С пеенето по-лесно и по-добре се живее.
1/2 (половина нота) значи мъж без жена, господар без слуга, ученик без Учител.
1/3 (нота) - значи дом без деца. 3/3 - дом с деца.
Квартата е дом с баща, майка и деца. Терцата са баща, майка и син.
(24.ХI.1937год., сряда)

314. За да свириш и пееш
За да свириш, ти трябва да имаш мисъл и чувство, душата ти да влезе в цигулката. Свирене без мисъл и без чувство е механическо. Ако дойдете до Божията Любов, всички ще бъдете певци. Аз, като чуя мома да пее, ще ви кажа ще бъде ли щастлива или не. Същото е и с момъка.
Ако си болен, почни да пееш: „Аз ще оздравея!" (Учителят пее.) Пей: „Аз вярвам, Господи, ти ме обичаш." За да пеете „Бог е Любов", трябва да си представите, че имате един хубав, узрял плод, с хубава украса, който ще го изядете.
Пейте нови песни, които не сте пели. Например: „Мен ме майка роди право да мисля, право да чувствувам." Друг текст: „Надеждата в мен е постижение, а Любовта в мен е обновление". Премия ще има за тези, които ще изпеят правилно.
(24.ХI.1937год., сряда)

315. Музикални звезди
Кое е по-хубаво: да снемате звездите от небето или да ги качвате? Вие всички снемате звезди. Една светла мисъл или желание е снемане на звезда. Великите хора са звезди. Трябва да ги снемем, да ги доведем до нас, да ги четем. Бах е една музикална звезда. Шуман е също музикална звезда.
Има течения на човешките мисли и чувства. Има течения, които могат да те изхвърлят навън. Има духовни течения, по които трябва да вървите паралелно.
(26.ХI.1937 год., петък)

316. Ритмус на свещеното подобие
Музиката не седи в цигулката, а в човешката душа, която се стреми да се изрази навън. Ти никога не можеш да свириш, ако имаш една лоша мисъл или лошо желание, или лоша постъпка. Такова свирене, при такива състояния, е тъпанарство (биене на тъпан). Като ви говоря за музиката, не говоря за тази, външната музика. Да седнеш на пианото, то е най-лесното. Когато пеете или свирите и нямате обертонове, хората не искат да ви слушат. Туй е един затворен ритмус. Има един побеждающ ритмус - всичко във всичко. Той има свещено подобие в себе си. Ритмус на свещеното подобие. Какво разбирате под това? Един човек, който ви обича, ако няма отглас на вашата любов, показва, че във вашата любов няма обертонове и хармония. Любовта е музика.
Любовта не е в бързането. За всяко нещо има време. Като говори човек, трябва да е музикален. При говоренето да има обертонове. Когато хората не ме обичат, показва, че аз не обичам Бога. Каквито са моите отношения към Първата причина, такива са отношенията на хората към мен.
(28.Х11937год., неделя)

317.
Музиката е способност, която принадлежи на Божествения свят.
Не вземайте музиката като мода. Външната музика не е музика. Музиката излиза от душата Тя произтича от свръхсъзнанието. Който е музикален, излиза от него една светлина при музиката. Вътрешната красота на човешката душа, хармонията - това е музиката.
(1.ХII.1937 год., сряда)

318.
Религиозните песни са на чувствата. Чувствата са малки деца, искат да им свирят. Правилно да мислиш, да чувствуваш и да постъпваш е хармония. А музиката е хармония. Като дойдете до музиката, трябва да бъдете свободни, както при яденето. Никой да не обръща внимание на никого. Кой как яде, да ти е приятно. Под музика аз разбирам съзнанието, проявлението на човешката душа! Колко от вас са се проявили музикално? Кой ще излезе сега от вас да пее?
(1.ХII.1937 год., сряда)

319.
В музиката човек трябва да е много разположен, да няма никакво стеснение, а сега ви е страх. То е хубаво отначало да те осмеят, като пееш. Отначало е дисхармонията, а после иде хармонията. И светът е така създаден - първом е била дисхармонията.
Когато има ритъм и музика, и чувства се предават. Българските песни като пеете, все няма разрешение. Човек трябва да бъде весел. Във всичко да вижда хубавото. Страхът препятствува на музиката. Бяхме под робство - като вземеш да пееш, веднага излиза робът в теб. Съвестта е върху страха. Страхът това са корените на човешкото съзнание. Не трябва да излиза горе.
(1.XII.1937 год., сряда)

320. Великото в хармонията
Великото в света е туй, което не може да се изрази. Всичко в света е разумно. Първото нещо е човешката душа. Второто нещо е човешкият дух. С явяването на духа, животът се явява. Третото нещо е свещеният трепет. Свещеният трепет, това е хармонията в света. Хармонията - човек се е родил. Свещеният трепет е хармонията. Четвъртият принцип е поляризирането. Петият принцип е ритъмът. Ритъмът има своите опасности, има приливи и отливи. Когато имате отлив в ритъма, трябва да се качите в духовното поле. Щом се страхувате, там има отлив в музиката. Ритъмът дава материалите на хармонията.
Добрият, умният, силният човек са все музикални. Като казвам да пеем, то е да се проявят всички дарби. Който бърза, времето в него не е развито.
(1.XII.1937 год., сряда)

321. Музикантите на Изгрева
Оттука, от при нас, ще излязат музикалните гении. Всички музиканти тука са дошли при нас. И Бах, и Бетовен е тук. Бах е дал съдържанието, а Бетовен е развил формата. Дето е Господ, там е и Бах, и Бетовен. Господ е тука и всички музиканти са тука. И Бах, и Бетовен, и Моцарт, и всички са тука, понеже Господ е тук (на Изгрева). Пожелавам ви веселие и радост.
(1.XII. 1937год., сряда)

322. Светът на певеца
Един певец е певец, защото той знае как да подхранва своята ципица на ларинкса. Трябва да свършиш музикална академия, за да разберете какво нещо е музикална основа.
Който знае да пее, той е влязъл в един свят на прогрес, там има хармония и ритъм. Немузикалността е живот без ритъм. Нещастието е един превратен стремеж назад, а щастието е стремеж напред.
(8.XII.1937 год., сряда)

323.
Музикален човек е този, който едновременно слуша пеенето на земята, и на духовния, и на Божествения светове. За да може да пее човек, четири елемента се иска:
Първо - той трябва да има едно отлично сърце.
Второ - да има един отличен ум.
Трето - да има една отлична душа.
Четвърто - да има отличен дух.
При пеенето сърцето може да даде един свещен трепет; цветът на пеенето се дава от ума. Съдържанието се дава от душата, а цената, стойността - от духа.
(5.XII.1937год., неделя)

324.
За да бъдеш музикант, нужни са условия. Не може да бъдеш музикант, ако нямате хармоничен мозък и симпатична нервна система и ако нямате развито ухо. Условията ние ги създаваме.
Музиката повишава трептенията на тялото. При неразположение, пейте си.
(17.XII.1937 год., петък)

325. Певецът е вътре в нас
Някои работи чрез баса, други чрез тенора, алта или сопрана ще се постигнат. Не е ли публиката хармонично настроена, ще спънат музиканта. По-грешката е сега в това, че който пее или свири, сега иска да угоди на публиката.
Има нещо в нас, което ни коригира отвътре. И ако се вслушаме в този си вътрешен глас, той ще ни научи да пеем. Певецът е вътре у нас. Като пее той, ние ще го слушаме и ще се научим да пеем.
После, и един богат има вътре у нас и ако го слушаме, и ние богати ще станем.
При пеенето, ти трябва да дойдеш до трептенията на златото и диаманта. А има и още по-горно, когато се пее с Любов. Вие още не сте чули пеене с Любов. Сегашните ни чувства са болезнени, затова нямаме ясна представа за живота.
(24.XII.1937год., петък)

326.
Терцата е триъгълник, а квартата е квадрат.
Малката терца звучи миньорно. Малката терца ще те избави, да се не удавиш, ако я разбираш. А при голямата терца ще. изгориш, ако не я разбираш.
Когато пее някой, не трябва да се приближаваш до него, нито да се отдалечаваш. Цялото тяло на човека трябва да трепти, когато пее, за да образува тонове.
Страхливият човек издава трепетлив тон. Когато пее някой, ако не му трепери при пъпа, ако не излиза топлина, не може да пее. Човек трябва да се роди музикант, не само да има орган да пее. И когато ходи, музикално да ходи, музикално да говори. Музиката трябва да се взема като един възпитателен метод. Страданията са миньорен метод.
Трябва да разбирате закона на ритъма и хармонията.
(4.II.1938 год., петък)

327.Пръстите на музиканта
Гледайте тялото на човека стройно ли е, музикално ли е. Малкият пръст на ръката е „mi" -значи мисли. Безименният пръст до него, е „sol". Средният пръст е „si" = правдата, а показалецът е „ге" = движението.
Слънчевият пръст - Аполон, безименният пръст - обича красотата. Да" носи качествата на „mi" и на „sol", то се е родило между двата пръста: малкия и безименния (Слънчевия). За да можеш да пееш или свариш добре, трябва да разбираш законите на музиката. Животът е една велика симфония. Искате да бъдете щастливи. Но щастието почива върху известни закони.
Щом пръстите са дълги, те са басови акорди, а кьсиге пръсти са високите акорди, ти искаш в малко време да постигнеш много. Двете ръце са един дует - сопранова и басова партии.
(4.II.1938 год., петък)

328. Пробуждането на съзнанието
Пробуждането става по един музикален начин. Могат да те събудят или с миньорна гама, или с мажорна гама. При миньорната гама са взели нещо от тебе, а при мажорната гама ти дават.

329. Падеревски - великият полски пианист
Падеревски има голяма енергия, която не може да излезе навън. От притеснение е остарял. Той има гениални очи, но не е намерил разрешение.
Лунната сонатаt има разрешение само при слънчевата светлина. Всички религиозни хора са все лунна соната. Лунната соната може да те изсуши. В лунната соната човек се събира в себе си, да даде отчет, а при слънчевата човек се разширява.
Падеревски е музикант политикан. Там се е спънал. Той, както е настроен, е положителен, издръжлив. Падеревски е един колективитет на цял един народ. Падеревски е един опит, който прави едно музикално общество, за приложение на музиката. Очите му са гениални, дават добро изпълнение. Той си затваря очите. Гледайте природата със свити очи, с един малък процеп и вие. През малката дупчица виждате повече. Вниманието е повече концентрирано, отколкото през голямата цепка. За в бъдеще и малките деца ще свирят като Падеревски. Големите музиканти, каквото придобият, ще го турят като общ капитал за всички. Човек е музикално създаден. Падеревски е едно разцъфнало цвете и всички пчели излизат, събират мед. Това значи да слушаш Падеревски,
В съня си човек всичко онова, което си слушал през деня, го обработваш. Лунната соната е обработване на спечеленото.
(4.II.1938 год., петък)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ