НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителят за музиката Извадки от беседи и лекции на Учителя Петър Дънов от тетрадки на Пеню Ганев и Елена Хаджи Григорова

продължение 1 ТОМ 16
Алтернативен линк

Учителят за музиката

Извадки от беседи и лекции на Учителя Петър Дънов от тетрадки на Пеню Ганев и Елена Хаджи Григорова99.
Трябва да имате една богата душа, да пеете. Мисли, пей! Мисли, пей! Като пееш, краката, ръцете знаят как да работят. Музиката е едно възпитателно средство. Като пееш, ти се спри на онзи тон, който ти се харесва, и ще ти дойде някой на помощ от Божествения свят.
(5.V.1937 год., сряда)

100.
Децата представляват астралният човек. Те живеят чувствен живот. Хайде да изпеем нещо! До онзи тон, до който аз мога да сляза музикално да пея, този е основен тон за мен. „Господи, Боже мой!" (Изпяхме.)

Публикувано изображение101.

Когато нямате сила, отпаднали сте, пейте тона „re". Искате да мислите - пейте тона „mi". Искате една работа сполучлива да излезе - пейте „sol-la-si-do". Когато тонът е чист, мисълта е права. Чистота на тоновете ви трябва при пеенето „do-mi-sol" - този интервал пейте. Правете упражнения, да събудите музиката у вас.
(15.IХ.1937 год., сряда)

102.
Светската музика е нагодена за човешкото тяло - тя събужда низшите чувства. Когато човек слезе в миньорните гами, страданията ще дойдат. Здраве ви трябва, затуй пейте: „Сила, живот и здраве".
(15.1Х.1937 год., сряда)

103. Гама на Любовта
Една гама на Любовта е една милионна част от грама. За да придобиете тази частица, трябва да работите 3000 години. Най-скъпото и най-святото нещо е тя. Не може да си играете с Любовта. Тя не позволява никакъв прах и нечистота. Единствената дреха, с която се облича Любовта, е музиката. И ако можете да дадете най-малко трептение на Любовта в този дом, в който влезете, всички спорове, ако има такива, ще спрат.
Бог е достъпен за нас само чрез Любовта. Няма да напуснем земята. Ние сме дошли тука, на нея, да работим, да я преобразим. Ние правим нещата без любов, затова и страдаме и затова умираме.
(19.IX.1937год., неделя)

104.
Музиката ще считате като едно от великите блага, чрез които светът се повдига. Нещастията идат, когато спрем музикалния ход на нещата. Основният тон е Любовта. На физическия свят основен тон е доброто, в духовния свят е справедливостта, а в Божествения свят е разумността. За в бъдеще ви трябват знания, за да можете да използувате музиката.
(10.IV.1942год., петък)

105.
Когато ви сполети нещастие, пейте! Ще пееш при всичките условия на живота. Пейте тона ,,Га". Музиката ще ви откупи. Кръвта Христова - това е Словото Божие. За да пее правилно, човек трябва да регулира мислите и чувствата си. Противоречията са необходими за регулиране, за хармонизация.
(7.ХII.1941 год., неделя)

106.
Музиката е да събуди едно хубаво чувство. Не се ли събуди хубаво чувство, няма да дойде и светлата мисъл и кръвта не може да се пречисти. Сърцето всякога пее. Рало, което оре, не ръждясва. Докато сърцето страда, то е ралото, няма да ръждясаш. Щом няма страдания, ръжда ще има. „Ба" е устойчивият тон. ,Де" и „mi" дават капитала, а „do" и „re" го разработват. За предпочитане са страданията, отколкото ръждата.
(7.ХII.1941 год., неделя)

107.
Хубаво е човек да пее. Няма по-лека работа от пеенето. Ако пеете, ритъмът на сърцето е правилен, външните условия се подобряват. Ако всичките хора пееха, животът им щеше да се подобри и много по-малко болести щеше да има. Щом не пееш, ще ръждясваш.
Мрачните времена преминаха вече, няма какво да се плашите. Страданията са работа. Страданията турят всичко в ред и порядък,
(7.XII.1941 год., неделя)

108.
Музиката събужда ума и сърцето. Тя образува връзката между ума, сърцето и волята. Ако пееш, бурята ще престане, ще се спрат малко да те послушат. Ако не пееш, те ще си продължат работата. Музиката е едно вътрешно състояние.
(7.XII.1941 год., неделя)

109.
Когато вятърът духа, това е по закона на музиката. Реките текат по същия закон, слънцето грее, цветята цъфтят и т. н. Всичко туй става по закона на хармонията. Като изпееш, като кажеш: „Милост, Господи!", тя ще дойде. Хората са господари, искат без да се молят, да успяват, „Ба" значи, че човек не трябва да бъде разточителен. Да започва и да свършва работата си добре. Значи да влезеш в закона на хармонията. От страданието - в хармонията, оттам - в Любовта и от Любовта в Бога да влезеш.
Щом тоновете не можеш да вземеш чисто, ти не можеш да пееш.
(7.ХII.1941 год., неделя)

110.
Единственото нещо, което тонира, това е Любовта. Любов към Бога и справедливост към ближния. Щом почнете да пеете, една малка светлина и топлина се явяват.
(7.XII. 1941 год., неделя)

111.
Музиката ще бъде най-добрият метод за възпитание. Един ден хората музикално ще се съдят. Имам да му давам - ще му попея. Тогава няма да има противоречия. Противоречията са от недоимъка, обедняване от любовта, от истината, от знанията. Вместо страдание ще има песен. Ще кажете: „Кога ще дойдат тези времена?"
(7.Х11.1941 год., неделя)

112.
Там, дето има лкобов, електричеството като минава, не прави пакости - гръмотевица не го поврежда. Който не пее, е празно гърне, силите небесни могат да го счупят. Които пеят, са пълни гърнета: пълни с любов, с идеи - електричество, гръмотевица няма да им направи никаква пакост.
(7.ХII.1941 год., неделя)

113.
За да пее човек, да бъде музикален, доста центрове трябва да бъдат развита на долната част отпред на челото. Когато ще пееш, най-първо да внесеш мекота в себе си, или да се хармонизираш с другите.

114.
Една нота е щастлива, когато някой я изпее както трябва. Ако можеш да изпееш един тон, който да повдигнеше трептенията на твоя организъм, всяка болест ще изчезне. Каквато болка имате, пейте тихо. Пеенето е чистене.
(9.ХII.1941 гоя, сряда)

115.
„Махар"е много сложна дума. Изпейте я! Как трябва да се излее думата „Осанна"? Изпейте я! Как трябва да я изпеете? Представете си, че щастието ви зависи от произнасянето на тая дума -как ще я произнесете? Как ще произнесете думата „сладко" и думата „кисело"?
Човек в говора си трябва да има музикалност. Коя е най-музикалната дума на българския език? Човек нищо не може да пее, ако не е близо до сърцето му. При пеенето трябва вдъхновение. Отдолу ако не е отпушено, не може да пееш. От долно „sol" като се почне, много лесно се пее. Пеене без усилие, С пеенето трябва да се позанимаете. Най-малко по половин час на ден да пеете. Като отиваш горе, ще ви накарат да изпеете нещо. Сегашната хармонична музика е еволюционен път.
(2.ХII.1943 год., неделя)

116.
За себе си да пеете. Кажете думата - вие сте доволен. (Изпяхме „Fir-fur-fen".) Когато пеете, трябва да се свързвате с един музикален свят, с тези, които разбират от пеене, и да не се стеснявате. Слушайте, като пеете. Щом имате добро настроение, добре пеете. Пеенето да не бъде еднообразно. И като пеете, да имате едно подбуждение. Всички стари песни, колкото отиват, се стесняват, слизане има, няма разширение. Като не обичаш никого, не ти се пее. Старите нямат стимул, затуй не пеят.
(2.Х11.1934 год., неделя)

117.
Туй, което организира живота в даден момент, то е основният тон. Любовта е само един момент, тя ни дава само един малък подтик, един тласък. Пейте и възпявайте Господа в сърцето си. Почнеш ли да пееш, почва животът да се урежда - не че е неуреден, но ти мислиш, че не е уреден. (Изпя се „Аз в живота ще благувам")
(21.III.1934 год., сряда)

118.
Музиката има свойство да изменя състоянията, тя има свойство да измени трептенията на тялото. Животът е едно музикално изложение на Божествения живот. Той е музикален ритъм. Изгубиш ли този ритъм, болестите идват. След като страда, Христос каза: „Дерзайте, аз победих света." Днес светът е победен. Победата на Христа бе пълна. Светът обаче не е завладян, а само победен. Под думата „завладян" разбираме свят, в който има ред и порядък, в който да влезе Любовта да управлява като закон.
(29.III.1935год., петък)

119.
Музиката ти служи само да събира силите, но тя няма да те научи как да живееш. Музиката разрешава противоречията. Човек, който пее, е на служба, професор е, а който не пее, е уволнен. Музиката е изкуство за човешкото сърце, а не за ума.
Най-първо освободете се от всички вътрешни ограничения и после пейте. Трябва да имаш обект, за да пееш: за Бога, природата или за другиго. Има една мъртва гама, която е много опасна, ако попаднеш в нея. Ако ти музикално се молиш, имаш всичката мекота на сърцето, всичката красота и молитвата ти е чута.
(29.III.1935 год., петък)

120.
Ако влезете в света на музиката, всички нещастия ще паднат от вас, като праха от тъпана. Ти като пееш, ще се свържеш с един свят възвишен. Ако научиш един тон правилно да вземаш, ще ти се продължи животът, а не че ще станеш велик музикант. Ако не пееш, няма да си здрав, нито философ. Ние сме като листата на едно дърво, което е Бог и затуй трябва да живеем добре. В истинското дърво листата не падат.
(24.ХI.1935 год., неделя)

121.
Има три начина за свиренето. Много малко музиканти се занимават с философията на музиката. Ако окото ти бързо схваща нотите, то ти технически ще свириш. Когато схващаш съдържанието на нотите, това е музика. Тона "do", преди да го чуеш, трябва да го чуеш в пространството - то е музика.
Всяка мисъл трябва да изпъква в ума ти като звук. Например за морала, да го чуеш като звук, а не да го четеш на книга. Когато свириш и гледаш нотите, то е механическо свирене. Без ноти да свириш.
(24.ХI.1935 год., неделя)

122.
Когато аз пея, пея първо за себе си, не за хората. Ако аз се науча да вземам правилно един тон, на мене животът ми се продължава. Знам философията на пеенето и тази на добрия, чист и свят живот. И затова живея така. Ако аз живея добре, имам разбиране за това.
Намериш ли се в трудно положение, кажи формулата: „Иова Ире".
(24.ХI.1935 год., неделя)

123.
Всеки един тон трябва да има физическите, органическите и психическите качества. Да го чувствуваш в сърцето и в ума си. Всякой трябва да бъде музикален. Докато вие пеете механически, ще имате едно дразнене у вас. Във всяко едно състояние трябва да има контраст, да го смените, иначе ще се образува едно болезнено състояние. Ако пееш с терци, има едни постижения, ако пееш с кварти - други. Тонът „fа" е съдържанието, храната. „Sol" е правилното храносмилане, а „si" е най-висшето духовно постижение. Между „mi" и „fа" можете да влезете в другия свят. „Lа" е соковете, които взимаме. „Dо-mi-sol-dо." Живот - "dо-fа", а красота - „dо-sol".
(29.Х1.1935 год., петък)

124.
Пеенето, музиката не трябва да бъдат за човека забавление, а едно мощно възпитателно средство, метод, чрез който да сменя своите отрицателни състояния, като упражнение. За пример: защо някой път човек пее весели, а някой път - тъжни песни? Казва: „Нужда имам от едните и другите."
Тъжните песни внасят по-голяма дълбочина у човека, разработват чувствата му. Скръбните хора са повече вглъбени в себе си, но имат по-тесни възгледи за живота, а веселите хора имат по-голяма ширина. Значи трябва да обръщаме внимание на музиката, да пеем.
Обаче има известни правила, които трябва да спазваш. Ако на физическото поле пееш много правилно, ако в музиката не съществува дисонанс, ще се случи нещо лошо. Ако изпеем една ангелска песен на земята, тя разрушава, защото иска простор. Ако на небето изпеем една песен като на земята, тя ще сгъсти нещата, всичко ще се помрачи. В съвременната музика има правила, но в природата има музика, правилата на която съществуват преди тия на съвременните професори по музика. Затова човек най-първо трябва да се научи да спазва тия правила на природата, а после да пее както иска.
(16.Х1. 1935 год., сряда)

126.
В говора, както и в музиката, има една разрушителна гама, която наричам гама на смъртта. Като свири човек или попадне на някой тон или дума от нея, все ще стане някоя пакост. Затова трябва да сме по-далече от една лоша мисъл или чувство в нас, да сме по-далеч от лошите хора, понеже вълните на звуковете на тази гама са къси и няма да ни засягат.
Само у гениалните музиканти всички органи на музиката са добре развити. В музиката човек трябва да е роден. С усилие човек може да постигне нещо. Ако причинността, способността да разсъждава у човека не бъде развита, той не може да направи връзка между причина и последствие.
(16.Х.1935 год., сряда)

127.Тоновете
"Do" е основен тон на живота.
"Rе" е измерението, дава посока, движение.
„Мi" е мек тон, дава разширение.
"Fa" е съдържанието, условията, при които животът може да се развива.
„Sol" е формата, в която може да се облече този живот,
"Lа" са добрите условия, мир, спокойствието.
„Si" е духовната страна на музиката, краят.
„Мi" и „si!" са съединителни места в един по-висш свят.
(16.Х.1935 год., сряда)

128. Гамата на живота
Както с музиката, така и с говора човек може да си строи или разрушава, според това дали си служи с гамата на живота или с гамата на смъртта. Засега на човека му е по-лесно да си служи с гамата на смъртта.
Време е човек да се научи да пее и да говори правилно, да си служи с гамата на живота, да проявява доброто в себе си, да постъпва съобразно с неговите закони, за да може да дойде новият ред на нещата: добрите условия да бъдат вътре в него, а злите същества, злото - вън от него. Тогава няма да прави престъпления, а ще се самовъзпитава и познава.
(16.Х.1935 год., сряда)

129.
В света има истински музиканти, музиканти авторитети. И ако вие не попаднете под тяхно влияние, никога музиканти не можете да станете.
Когато вие пеете или свирите, ако ги привлечете, те постоянно ще ви коригират. Тия истински музиканти, които дават на човека небесно вдъхновение, в късо време могат да го научат да пее или свири. Ако учите мъчно нещата, това показва, че сте в света на обикновените хора, че нямате съдействието на великите музиканти. При туй състояние хората винаги се раздвояват. А щом са раздвоени, мисълта им вече е неправилна - има нещо, което е вмъкнато от този свят. В Божествения свят няма раздвояване. Там темпото е отмерено, определено.
(18.X.1935 год., петък)

130.
Ти се грижиш за много работи, тревожиш се. Като си попееш, ще се научиш по-малко да се тревожиш. Музиката разрешава противоречията: ако вървиш по волята й, ще пееш навсякъде. Когато дойдете до пеенето, освободете се от всички вътрешни ограничения.
(5.IV.1935 год., петък)

131.
Има известни красиви гласове, които са крайно разрушителни. Човек трябва да бъде крайно внимателен към звуковете, които принадлежат към тъй наречената мъртва гама - гамата на смъртта. Човек трябва да има обект, за който да пее, нещо хубаво, за което да пее.
(5.IV.1935 год., петък)

132.
Ако не можеш да се молиш музикално, ако не туриш всичката красота, която умът ти може да даде, всичката мекота, която сърцето ти може да даде, най-интензивното желание, което волята ти може да даде, молитвата ти не може да има резултат.
Желанието на Бога е да ти помогне по всякакъв начин. Той е снабдил човека с всички средства, при нужда да знае как да се отправи към Него. Който функционира музикално, той може да бъде послушан, може да бъде Христов ученик.
(5.IV.1935год., петък)

133.
Музиката трябва да те залюби. Човек, когато иска да издигне себе си, трябва да обикне тези разумни същества от горе. Ти като живееш между добрите хора, ще се проявиш и ще се развиеш, а ако сам се мъчиш да станеш добър, нищо няма да направиш.
Има 1000 музиканти в ангелския свят, а 10 - в човешкия.
Музиката - това са музикални същества, които ако не те залюбят, ти музикант не може да станеш.
(25.IХ.1936 год., петък)

134.
Класическата музика е само едно парче. Свири на живота. Свири на умрелите. Когато им засвирите, да започнат да мислят. Свирете на животните. Всяко едно неприятно чувство е едно животно, една кобра - ако почнеш да свириш, няма да те ухапе. Музиката е дадена за лекуване. Ако при сегашния век вие не можете да пеете, да свирите, да сте весели, аз съжалявам.
(29.I.1937год., петък)

135.
Гамите на живота са различни. Каква песен трябва да пеете, за да се излюпи едно яйце? Коя гама? Гамата напрежение. За да накарате едно дете да ходи, свирете му гамата движение. А за да накарате един човек да мисли, ще му изпееш гамата „mi".
Ако пеете тихо, кои са съображенията ви и кои са, ако пеете силно? Отдолу въздухът да излиза нагоре, когато пеете. Трябва една мекота, за да се приложи сегашната музика, за да я изучите. Някои вземат тона вярно, а други - „ге", трети - „mi" и т. н. Това са състояния.
(29.I.1937год., петък)

137. Значение на тоновете
Който иска да се избави от едно ограничително състояние, да изпее вярно тона ,^о". Който има желание да върви напред, взема „ге" правилно. Който е решил правилно да мисли, взема „mi" вярно. Който иска да стане богат, взема „Га" вярно. Който иска да нарисува една картина - „sol". Който иска доходна служба, да си почива - „1а". Който иска да стане религиозен - правилно [да] взема „si".
(29.I.1937год., петък)

138.Закони на пеенето
Трябва да започнете от сегашната музика. Като пея 1/2 час, небето се прояснява и друг път, като пея 1/2 час, небето се покрива с облаци. Зная известни закони.
(29.I.1937год., петък)

139.
Пеенето трябва да има едно възпитателно значение. Пейте най-напред за природата, за цветята, за растенията, за реките и после за себе си. По 1 - 2 часа на ден пейте за самовъзпитание.
(29.I.1937год., петък)

140.
В едно събрание трябва да имаш най-малко един, който да хармонира с музиканта, да го обича, за да се прояви музикантът. Трябва да имаш самоувереност, щом се поколебаеш и пръстите да стъпват несамоуверено върху кордите, почваш да вземаш нечисто тоновете.
(29.I.1937год., петък)

141.
Игривите песни от планината са произлезли по-леките песни са плоски. Българинът е бил доста музикален, но му се явила една криза и казал: „Няма защо да се пее, мене яйце ми се пече на главата."
(29.I.1937год., петък)

142. Пробуждане на съзнанието
Сега да дойдем до въпроса за пробуждането на съзнанието. Има известни методи за това. На физическия свят пробуждането на съзнанието става чрез някоя голяма катастрофа. Ние вярваме в сетивата си, казваме например, че виждаме нещо, но за да вижда човек, трябва да има пробудено съзнание. А диханието на съзнанието - това е музиката.
(19.I.1936 год., неделя)

143.
Музикалният свят, това е една среда, чрез която душата на земята се проявява. За
рибата водата е среда, без която не може да се прояви. За птицата среда е въздухът. А за човешката душа, за висшето на човека, за проявлението на духа, е необходимо пробуждане на съзнанието. Музиката пък е активната страна в съзнанието.
(19.I.1936 год., неделя)

144.
Окова, което един цигулар изпълнява, то е само предисловие на музиката. Всъщност хората още не знаят какво нещо е музиката. Онази, истинската музика възкресява мъртвите, тя е могъщо нещо.
Съвременното поколение може да употреби всички усилия, може да разполага с пари, книги и пр., но без музика то не може да бъде възпитано.
(19.I.1936 год., неделя)

145.
За да се прояви Любовта, е необходима среда. Човешкият ум е средата, в която тя се проявява. А средата на ума е съзнанието. За да се прояви последното, необходима е музика, тя е неговата среда. Тъй се образува една непрекъсната верига.
(19.I.1936 год., неделя)

146.
Ако при сегашните условия сме музикални, бихме надделели хилляди препятствия и мъчнотии, които ни сполетяват. За основен тон в музиката да се вземе оня момент, в който съзнанието се пробужда.
(19.I.1936 год., неделя)

147.
Музиката борави с едни къси вълни, които проникват навсякъде. За да се избавим от песимизма, трябва да боравим с късите вълни. Песимистите се нуждаят от проветряване на излишни впечатления и мисли.
(19.I.1936 год., неделя)

148.
За да могат хората да разбират нещата, трябва непременно да са музикални, музиката в тях да бъде нещо насъщно. Истинската музика прогонва всички болести. Болестите се произвеждат от най-грубите, немузикални същества. Във всички положения, като изпеем една песен и работата стане, показва, че това е истинската музика. Ако хората станеха музикални, ние можехме да спестим голяма част от времето си и да вършим работата си много по-лесно от сега. В музиката човек трябва да има голямо постоянство.
(19.I.1936 год., неделя)

149.
Новият човек трябва да бъде музикален. Един ден ние ще приемаме по радиото музикалните творби от Слънцето, а някои и след 1000 години още слушат музика от Слънцето. Тази слънчева мелодия веднага ще влее живот в един анемичен човек. Ние, съвременните хора, залагаме някъде знанието, което Бог е вложил в нас.
(19.I.1936 год., неделя)

150. Без музика не може
Жената е влагата в света, която носи плодове. Мъжът е вятърът, който духа, лъха и всички си почиват. Вятърът и влагата, като се съединят, дават общото изобилие. Но всичко това не може да стане без музика. Влагата без музика не може да се пренесе. Вятърът без музика не може да духа. Слънцето без музика не може да грее.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ