НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

V. Учителят за музиката

Извадки от беседи и лекции на Учителя Петър Дънов от тетрадки на Пеню Ганев и Елена Хаджи Григорова ТОМ 16
Алтернативен линк

Учителят за музиката

Извадки от беседи и лекции на Учителя Петър Дънов от тетрадки на Пеню Ганев и Елена Хаджи Григорова1. Пеене
Пеенето седи в правата мисъл. Добрите хора са най-добрите певци. Понеже сте развалили вашия ларинкс, затова не можете да пеете.
Ако тона „do" не можеш правилно да вземеш, у тебе напрежението не е естествено, не е правилно.
Ако ,,re" не вземаш, движението у тебе не е правилно. Движиш се като пияния.
Ако „mi" не вземаш правилно, не можеш да оформяш нещата.
Който пее „fa" хубаво, никога сиромах не става (във всичките светове).
Ако „sol" не вземеш правилно, нито архитект, нито възпитател, нито обущар, баща и пр. не можеш да бъдеш. Този тон е в мисловния свят, в причинния, дето задачите мъчно се решават.
На четирите свята, ти трябва да станеш баща. На причинния като станеш, там добиваш своето съвършенство.
(21. V. 1939 г., неделя, 5 ч сутринта)

2. Права постъпка
Да постъпваш правилно значи да не причиниш вреда най-първо на себе си, после да не вредиш и на другите - да бъдеш внимателен.
,,La" е основа на доброто.
Ако „sol" не вземаш правилно, умен не може да бъдеш.
Ако „si" не може да вземаш правилно, ти религиозен не може да бъдеш. Всички дисонанси в живота произтичат от неправилното вземане на тона „si". Ева ,,si" не можеше да вземе. Тя яде плода не навреме. Прибърза. Тя научи ,,si" от змията, както я научи. Да вземаш тона ,,si" правилно, вярно, значи да виждаш добре, да нямаш погрешки. Добре е човек сам да заличи погрешките си.
От правилното взимане на „fa" зависи и правилното кръвообращение.
Ако си нервен, почни да пееш „sol".
Целият наш организъм е създаден музикално. Мнозина се силят да бъдат добри, без да са музикални. Всички тонове трябва да се взимат правилно. Умът е построен на ключа „sol", а сърцето - на ,,fa".
Един тон ако не вземате вярно, като отидете горе, ще ви върнат обратно на земята, 10 години да поучите, докато го научите добре. Всичките ни нещастия се дължат на кривото пеене.
Изопачили сте я, музиката. Специализирайте по един тон, който ви се падне по жребие. Ако знаеш да пееш, ще бъдеш между ангелите.
(24.V.1939 г, сряда)

3. Уравновесителна сила
Човек не може да пее, ако не мисли, ако не чувствува и ако не постъпва добре. Умът, сърцето и волята ти трябва да бъдат перпендикулярни, за да пееш, Можеш да пееш външно, то е механически.
Пеенето се различава на онези певци, които са пратени. Има обикновени певци, които пеят механически, външно. Те се вдъхновяват, като им платите, и пеят.
Когато на една болест или неразположението му попеете и то си отива, добър певец си, пениален. Пеенето е уравновесителна сила. Неразположението произтича винаги от чувствата.
(10. V.1939 г., сряда)

4.Пеенето е способност.
Трябва да пееш, да развиеш тази способност. Тя ще служи за основа и за друпи способности да развиваш.
Физическият свят, добре разбран, става духовен. Духовният свят, добре разбран, става Божествен. Божественият свят, добре разбран, става физически. Махар е натовареният, който носи всички тежести, който слиза, а Бену е този, който дава живот, украшение, утешение. Всеки един от вас е едно проявление на Бога.
(10. V.1939 г., сряда)

5. Благословение на Бога
Когато пеете, трябва най-първо да помислите. Щом имаш разположение, пее ти се. Това е нормално положение. И обратно; щом нямаш разположение, не ти се пее. От всяка песен, която пееш, иде едно благословение от Бога. Доколко[то] ти се отваряш при пеенето, дотолкова блага ти се дават от горе.
Пейте и възпявайте Господа с духа си, с душата си, с ума си, със сърцето си. От главата до петите, всичко да пее във вас.
Ако мислиш добре, ако чувствуваш добре и ако постъпваш добре, работите ти ще вървят, ще имаш един хубав обед. Като пееш, да се освободиш от вътрешната сиромашия.
(10. V.1939 г., сряда)

6. Свещеният огън
Когато дойде един човек при тебе, дай му от твоя свещен огън, че като си отиде вкъщи, да не замръзне от студ, а да си запали огъня с твоя огън, да се стопли. Хляб не му давай. Този свещен огън произтича от живота в нас, от нашата душа.
Тонът ,,la" е плодът на Божествения огън. „Давай, давай" започва с тона ,,la". (Учителят пее: „да-да-да-да".) Когато влезе Божественото учение у вас вие ще се подмладите. Да благослови Бог свещения огън на нашето сърце.
(10. V.1939 г, сряда)

7.Музиката и мисловният свят
Ония елементи, от които светът е създаден, това е идея. Те идват от мисловния свят. Музиката принадлежи на умствения свят. Музика има и в разумните чувства и постъпки.
Не може да бъдеш музикален, ако не мислиш, не чувствуваш и не постъпваш правилно. Музиката, това е правилен начин как да постъпвате. Щом не знаеш как да мислиш, как да чувствуваш и как да постъпваш, значи не знаеш да си нагласяваш арфата на ума или на сърцето.
(12.V.1939 г, петък)

8. Начин за освобождение
Имаш неразположение - почни с тона „do-do". Това е новият начин за освобождение. У вас са вложени всички дарби, като семена. Посявайте ги и работете. Мислите са семена за вашите дарби. Днешния ден използувайте. Не оставяйте за утрешния ден. Утре носи други възможности.
(12. \/.1939 г, петък)

9. Роден за певец
Ако ти си родена за певица, никой не може да те спре. Октава и половина всички трябва да пеете и естествено да ви бъде.
Тонът „re" дава истинска пластична походка. „mi" дава формата. Който е груб, „mi" не може да взема. За да бъдеш мъжествен, „fa" трябва да вземаш вярно. Мнозина от вас „re" не могат да вземат - нямат походка. Мекотата дава пластичност и почивка. Без мекота човек терците не може да ги взема, става нервен, изгубва. Вие не може да обичате, ако не пеете.
(17.V.1939 г, сряда)

10.
Пеенето е дихание на Бога.Пеенето е закон на дишането. Първото дихание, което Бог е вдъхнал на човека, е било музикално - музика. Да вдишваш значи да слушаш.
(17.V.1939 г, сряда)

11.
Скръбта е дисонанс. Тонът „do" е напрежение, „re" е движение, „mi" е въртение, „la" -добиване. Тя има четири значения. Като попаднете в мрачна нощ, трябва да се молите. Молитвата е коригиране. Ще слезеш и ще почнеш оттам, отгдето Бог е почнал, и ти ще почнеш оттам.
(17.V.1939 г, сряда)

12.
Пеенето е дишане. Ако пееш на всяко страдание и болест, те ще изчезнат. При всяка работа дръжте таз и свещена идея: Бог ни е вдъхнал дихание. Щом не си разположен, значи взел си фалшив тон. Докато пееш, ти ще живееш. Пеенето е дишане.
(17.V.1939 г, сряда)

13.
Пробуждането на съзнанието у човека е музика. Животът започва с музика. Казваш: „Нямам условия да пея." А да завиждаш, да се съмняваш, да одумваш и пр. - имаш условия.

14.
Бог е вложил музиката във вас. Почнете да я развивате. Всички светии се вслушват в песните на вашето сърце и оттам си съставят понятие за вашето развитие.
(31.V.1939 г, сряда)

15.
Музиката е изкуство на ангелите. С нея можеш да се повдигнеш. Всеки един от вас има по едно изкуство. Щастието ви зависи от ларинкса. Да пееш, да говориш, да чувствуваш, да мислиш, това е музика.

16. Молитвата на музиканта
По три пъти на ден трябва да се молите Господ да благослови езика ви и ларинкса. Божествената мярка е вътре в теб.
(7.VI.1939 г, сряда)

17.
Музиката е да се обнови нервната система, а не за да станете певци. Който няма едно светло чувство и светла мисъл, не може да пее. Песента „Киамет" е разрешение на мъчнотиите.
(7.VI.1939 г, сряда)

18. Певци
Добрите музикални певци имат хармония между мисли, чувствай постъпки. За да ви се постави гласът, най-първо трябва да ви науча да мислите, да чувствувате и да постъпвате. Ако човек беше на небето, нямаше да му се изяви Божествената Любов. Христос беше музикален. Той слезе в страданията, за да Му се изяви Божията Любов. В бъдеше ще пеете! Вие и сега добре пеете.
(14.VI.1939 год., сряда)

19. Музикант
Ти не можеш да си музикант, докато не можеш да мислиш, а не можеш да мислиш, ако нямаш любов. Ако светлината може да ме научи как да живея и как да служа на Бога, това е Любовта.
(2.VII.1939 год., неделя)

20. Трансформаторът
Музиката, хармонията е най-големият трансформатор. Музика има във вашето сърце и воля. Всички мисли, чувства, които имат отношения към вас, те ви интересуват. И ако пренебрегнеш тези неща, които имат отношение към тебе, всички нещастия ще те сполетят. Трябва да създадете едно състояние у вас, което да ви дава подтик.
(13.Х.1939 год., петък)

21.
Ако искаш да станеш музикант, ще впрегнеш ума, сърцето и волята си на работа. Също и другите дарби. Само методите не са еднакви. Духът, например, ще дойде у вас, когато станете способен и достоен за Него. Защото, като ти дадат „своето", ти не трябва да направиш нито една погрешка. И на вас не ви дават да бъдете например музикант и т. н., защото правите погрешки. Докато правите погрешки, ще бъдете глупави, невежи и пр. Няма да ви дадат „вашето" - това, което Бог е определил за вас.
(13.Х.1939 год., петък)

22. Хармония
Музиката я препоръчвам, защото тя е трансформатор. Музиката е нещо Божествено. Да живеем, да мислим, да чувствуваме - това е вътрешна хармония
(12.Х1.1939 год,, неделя)

23. Музикант да бъдеш
Трябва да имаш едни отлични ръце, за да бъдеш музикант, а да бъдеш пешеходец - да имаш едни здрави крака ти трябва.

24. Обич към пеенето
Ти не можеш да станеш певец, ако не обичаш пеенето. Същото е и за науката, за доброто и красотата. Каквото обикнеш, такъв ставаш. Ако ти не обичаш свещения хляб, житото, хубавия въздух, човек няма да станеш.
(19.Х1.1939год, неделя)

25. Верни токове
Верните тонове изглаждат всичките противоречия, затова трябва да пеете. Ако не знаете как да пеете, „si" не можете да вземете правилно. Ако не знаете как да постъпвате, „la" не можете да вземате правилно. Щастливият живот е живот за музиканта.
(16.Х1.1938 год., сряда)

26.
Певец може да станеш само ако по 8 ^ 10 часа на ден пееш. Само с по десетина минути пеене певец не се става. Ако сте ясновидец, ще видите каква енергия излаза от мозъка на музиканта. Когато с музиката се занимаваш, имате жълта светлина - тя излиза от мозъка.
(21.Х.1938 год., петък)

27. Октавите
Първата октава представлява физическия свят, втората октава - астрал-ния свят, третата октава- умствения свят. Четвъртата е причинният свят, петата октава - будическото [поле]. Четири октави може да вземете.
(11.IX.1938 год., петък)
28.
Мислите са гами. Всички мисли са ноти. И те си имат гами, тактове и т. н.
(16.XII.1938 год., петък)

29. Преподаване с пеене
В музикалния свят с пеене се преподават предметите. „Do" е напрежение, „sol" е постижение.
(16.XII.1938 год., петък)

30. Самовнушение музикално
Ако искате да се самовъзпитате, говорете на себе си музикално. Не говорите ли на ума, сърцето и на волята си, не говорите ли им музикално, те няма да ви разбират.
(16.XII.1938 год., петък)

31.
При пеенето, създавайте си образа. Песента „Аз мога да кажа" * е от духовния и от Божествения светове. Говори се за едно друго слънце, при което всичко цъфти и зрее, и мисли, и чувствува.
(2.ХII.1938 год., петък)
*Още за тази песен вж, на стр. 727, № 727 от оригинала; нотите и текстът на песента са на стр. 728 от оригинала. (Бел. М. И.}

32.
При пеенето трябва да изпъкнат всички картини, които природата ви дава, за да
потекат нейните сили във вас. Например в песента „Мога да кажа". Когато слънцето изгрее, дава форма; когато слънцето изгрее, дава съдържание и смисъл.
(2.ХII.1938 год, петък)

33. Тоновете и енергията
Когато пеете една песен, гледайте да пеете ни много сухо, ни много влажно.
Тонът „mi" показва, че трябва най-малката енергия да се похарчи. „Re" - хармонични движения. „Fа" - работа на светлината. Туй, което работи с нас и осмисля нещата, то е „fа". Има едно „fа" в сърцето, в мисълта и на физическия свят. Когато изпееш „fа", да почувствуваш топлина в сърцето и светлина в ума. Най-първо трябва да нагласяте ума. Пейте в трите свята. Да събуждаш с песента твоята мисъл, чувство и воля за работа. Това е пеене.
(2.ХII.1938 год., петък)

34.
Сутрин изпейте тона „do". „Dо" включва всички тонове в себе си. В своето движение този тон, като преминава всички гами, той взема и „rе", „mi", „fа", ,sol", „lа", „si" и в седемте октави се връща пак на „do". Заключението е, че „do" съдържа всички тонове в себе си.
(23.ХII.1938 год., петък)

35.
За да учиш музика, трябва да се тонираш. Петте линии, това са 5-те човешки чувства. В бъдеще ще бъдат 6 чувства. Тонът придобива качества в своето движение. Увеличават ли се трептенията, увеличава се цветът на тона. Тоновете в следующите октави си менят цветовете. По-долните, по-ниските тонове са по-топли, а високите съдържат повече [светлина]. За да се движи топлината и светлината, се иска сила. „Dо" има 16 обертона. Всеки тон има 16 качества.
(23.ХII. 1938 год., петък)

36.
Само в Божествения свят има пеене. Да свириш и пееш, това е най-хубавата работа. Във физическия свят има мъчение, в духовния свят има труд а в Божествения свят има работа, т. е. пеене и свирене.
(28.Х11.1938год, сряда)

37.
Докато не вложиш любов в ума си, сила в сърцето си и красота в тялото си, ти не можеш да
пееш.
(28.ХII.1938 год., сряда)

38.
Поетите са за земята, а музикантите- за небето. Живеем ли разумно сме на небето, неразумно ли живеем, сме на земята.
(4.I.939 год., сряда)

39. Октави
Първата октава като изпееш, ти можеш да излезеш из противоречията на физическия свят. С втората октава ще излезеш от противоречията на духовния свят. С третата октава - на умствения свят. С четвъртата октава-на причинния свят.
Ако тона „ге" не можеш правилно да вземеш, във физическия свят правилно не може да ти върви.
(25.IX.1940 год., сряда)

40. Пеене в няколко свята
Някой път умствено може да си попееш, някой път да си попееш чувствено - в духовния свят, а като не може, тогава опитай се във волята - на физическия свят да си попееш.
Ти ако тона „1а" не може да вземеш правилно, твоята мисъл не е организирана. Ако тона „si" вземеш правилно, тапия ще вземеш. Ако вземеш правилно „Га", градинар си, обработваш нещата.
(25Ж1940год, сряда)

41.
Музикант наричам този, който като ти изсвири нещо, ако те боли глава, да ти мине,
(22.V.1938 год., неделя)

42. Събуждане на музиканта
Искаш ли да станеш музикантин, трябва да намериш един музикантин, който да събуди чувство за музикалността у вас. Само при музикалния човек ще се събуди музикалното чувство във вас.
(22. VI.1938год., сряда)

43.
Певец, който знае да пее, гладен няма да остане. Ако мислиш да дойдеш на земята и да бъдеш щастлив без да пееш, това е абсурд. На щастието трябва да пееш.
(29.V.1938 год., неделя)

44. Тон
Когато има мисъл, тонът върви гладко. Духът е, който ви вдъхновява и насърчава. Всеки да си пее за своето вдъхновение. Мисълта при пеенето трябва да е концентрирана. Тонът „mi" носи мекота, за да избегнеш противоречието. „Га" е съдържание, сладчина, „sd" - това е, което дава.
(1.IX. 1939 год., петък)

45.
Изучавайте музиката, както изучавате растенията. Изучавайте музиката без правила. С правила ли я изучаваш, това е механическа музика.
Студено ли ти е, пей със затворена уста. Лекувайте се с песен. Когато пееш, мисли за думата и за тона, а не върху това какво ще кажат хората.
Слушайте добрите певци и музиканти, гледайте добрите хора, за да станете такива. Изгубиш ли музиката, и работите ви се разбъркват.
(1.IX. 1939 год.)

46.
Музиката спада към духовния свят и тя развива вярата. Ти ако имаш силна вяра, веднага ще прозреш и ще видиш бъдещето. Човекът на вярата вижда нещата. Който не вярва, само чувствува нещата, а ги не вижда.
Пейте. Неразположението тури настрана и пей. С потриване нищо не става. Десетки милиони струва едно гърло и вие не го оценявате, не го упражнявате, вие губите. Най-хубавият инструмент ви е даден. Щом не сте разположен, щом ти се плаче, то е време да пееш.
Вътре в себе си пей, за да станеш човек, не гледай какво хората ще кажат. Не се поддавайте на такива немузикални състояния. Всяка отрицателна мисъл, песимизъм, отчаяние - това не е музикално. Всяко нещо, което дава подтик на мисълта, на чувствата, на постъпките - това е поезия. А музиката заглажда най-лошите работи, тя ги помазва с масло.
„Когато моето слънце изгрее, аз зная какво ще направя" - по тези думи да си съчини всеки нова песен и да му тури мелодия (тема за идущия път).
(17.1.1936год., петък)

48.
Музиката има отношение към човешкото съзнание и човешката мисъл. Един музикант, който не иска да му се развали вкусът за музиката, като чуе грамофона, трябва да си запуши ушите.
Музиката е естествено състояние на съзнанието. Онзи, който иска да употреби музиката за възпитание на своя живот, не трябва да се учи от грамофонните плочи, а да се учи от живия музикант.
(17.1.1936 год., петък)

49.
Ако ти не можеш да мислиш музикално, никога не можеш да пееш.
И ако някой сега пее, то се дължи, че в миналото е мислил. За да пее човек, той трябва да има висока култура, трябва да е излязъл из противоречията навън. Когато двама души не се разбират, не са музикални. Най-първо ще възстановите музикалността. Най-първо вие трябва да имате разположение към музиката, за да бъдете музикален, не само да имате инструменти.
(24.1.1936год., петък)

50.
Песента е външен израз на Любовта. Когато гласът ви почне да трепери, тогава вие сте добри певци. Трябва да се даде израз на пеенето. Като се научите да мислите, всичко ще дойде. Без светла мисъл, без добри чувства, без добри постъпки, без музика нищо не се постига в света. Както при слънцето всичко се топи, така и при песента всички мъчнотии се стопяват. Мъчнотиите са вътрешни. Новото възпитание с музика ще бъде, а досега хората са възпитавани без музика. Като попееш на болката, тя се пресича. Трябва да пеете по закона на хармонията, весела, мажорна песен, а не миньорна.
(31.I.1936 год., петък)

51.
Пеенето ви трябва да бъде като насъщен хляб. Храната да се сдъвква. Мислете музикално. За да се пее хубаво, най-първо трябва да се мисли върху смисъла. Съзнанието да не бъде раздвоено, че ще ви слушат хората.
В пеенето разбирам: в единия полюс ще посадиш, в другия полюс ще порасне. Една идея, ако не спре на едно място, тя не може да расте. Най-първо ще дадеш движение на тона, но ще дойде до едно място, дето трябва да спре, за да почне да расте.
За да бъдете специалисти по пеене, трябва цял живот да посветите. Някои са родени за музиканти, но всички трябва да знаете по нещо. Музиката да ви служи да помагате на вашата мисъл, а не за да развеселявате хората. За себе си като пее човек, хубаво пее.
(31.I.1936 год., петък)

52.
Пеенето е дадено за хармония. Тона „до" ще вземеш правилно, ако си уверен, че големите мъчнотии може да преодолееш. Ако не можеш да туриш ума, сърцето и волята си в хармония, ти не можеш да се развиваш правилно.
(31.I.1936 год., петък)

53.
Ти трябва да знаеш, че скръбта е последната граница, зад която седи радостта. Скръбта и радостта са един интервал. Разбирането и неразбирането е също интервал. Знанието води към незнание. То води до една област, където не знаеш по-нататък.
(31.I.1936 год., петък)

54. Акорд
Като кажете един тон, да зазвучат в ума ви всички тонове, ще имате един акорд. Изпейте гамата с „и". „И"-то означава движение, то замества „ге".
(31.I.1936 год., петък)

55.
Неразположен ли сте, пейте. Станете музикални. „Аз смея да кажа, че мога да пея сега. При нея всичко се топи, при нея всичко тъй расте." Там, дето има любов и знание, човек може да пее, там всичко става.
(31.I.1936 год., петък)

56.
Музиката е един израз на Любовта и знанието. Хармонията е там. Щом попеете, на вас ви олеква. Ти не можеш да обичаш, ако не се отвориш да възприемеш нещо и туй, което си възприел, на него ставаш израз отпосле. Чрез музиката вие ще приложите втория закон - любов към ближния.
Издишването-това е музика. Мислиш - значи възприемаш. Пееш - значи даваш, издишаш.
Любовта е за да изправи човек чувствата си, за да почне Божията мисъл да функционира в
него.
(31.I.1936год., петък)

57.
Има една музика, която раздвижва, друга, която организира, и трета, която внася мисъл. Трябва да мислиш. Не може да предаваш музика на един, който не е музикален.
(5.II,1936 год., сряда)

58. Органическо пеене
Туй, което се отнася за всички, то е органическо. При органическото пеене се образуват обертоновете, има една мекота, човек се насърчава.
Никога човек не може да пее, ако не тури в хармония мислите си и чувствата си. При дисхармонична среда не може да се пее.
Човек трябва да има една вътрешна самоувереност, когато пее. Има едно състояние, когато пеете, тоновете сами идват при тебе, обичат те, а има и такова, че тоновете бягат от певеца, трябва да ги гони, не го обичат. Трябва да те обичат тоновете.
(7.II.1936 год., петък)

60.
Светът на музиката са живи, издигнати същества; като вземеш една нота, тя ще ти проговори, ще те коригира. Някой път лесно се пее, някой път - мъчно. Гениалните певци са съединени с много напреднали същества, които им помагат. Добрият проводник лесно преодолява мъчнотиите и обратно е за лошия проводник.
(7.II.1936 год., петък)

61. Цигуларят как да свири
Един цигулар, преди да почне, трябва да изсвири на публиката едно свое парче за тонирането на публиката, второ парче - за да я завладее, трето - да почне да чувствува и четвърто - да почне да мисли. За музикантите трябва една нова школа.
(7.II.1936 год., петък)

62.
Класическата музика не е идеална, тя е едностранчива. Трябва да се дадат нови образи, друга класическа музика да се създаде. Бетовен, Бах и пр. нищо не са създали, те са били само проводници. Зад тях са били хиляди гениални умове, които са работили. Те търсят своите форми и постоянно работят. Не искай да бъдеш нито Бах, нито Бетовен.
(7.II.1936 год., петък)

63.
Който е музикален, всякакъв може да бъде. Която цигулка при всички условия на времето може да свири хубаво, тя е разнообразна.
Много труд се иска, за да се научи човек да свири и да пее. Колко се е пънкал един виртуоз, за да се качи там, на онова стъпало! И ти, като се помъчиш, ще се качиш там. Пък има други, по-стари духове, които още по-горе са се качили.
(7.II.1936 год., петък)

64.
Красивият певец е човешката мисъл, която може да привлече вашето внимание. Един лош човек не може да пее. Пеенето спада в света на доброто. Дето има музика, там царува доброто.
Онзи, който пее, показва, че материалните работи са подобрени, той почва да мисли, да чувствува. Който пее, мислите му са музикални, също и чувствата, и постъпките.
(б.III.1936год., петък)

65.
Талантливият музикант изразява музиката, а геният я създава.
(8.III.1936 год., неделя)
Не можеш да пееш хубаво, ако не си свободен в чувствата си, за да може да се концентрираш.
(13.III.1936 год., петък)

67. Тон
Взема ли един неверен тон, веднага у мен се явява неразположение. Когато пеете, вие не чувствувате любов, затова рядко трябва да се пее песента „Бог е Любов". Трябва да чувствуваш един свещен трепет и като изпееш „Бог е Любов", Бог ще дойде този ден да ти покаже какво нещо е любовта. Ще дойде този ден някой път при тебе, да ти направи най-голямата услуга. Ако вие бяхте пели „Бог е Любов" както трябва, каквато болест и да имате, тя ще изчезне. Когато пее човек „Бог е Любов" както трябва, всичките неразположения изчезват. Музиката, пеенето трябва да бъде един метод за поддържане на здравето.
(9.III.1938 год., сряда)

68.
Някой път на Изгрева свирите на тази гама, която носи скръб. Аз съжалявам. Против себе си не говорете, понеже сте създание Божие, Не казвайте, че не можете да свирите, че не можете. Можете, но трябва да се упражнявате.
Всеки един от вас е диригент и вашият език е капелмайстор. Трябва да знае да говори.
Някой като ти пее, каквато болест имаш, ще изчезне, а друг като пее, каквито недъзи има той, те ще дойдат у тебе. Някой път аз като пея, се изяснява небето, а други път - не. Не поменувайте името Господне напразно.
(23.III.1938 год., сряда)

69.
Музиката не търпи съмнение. Щом мислиш и чувствуваш добре, ти ще го изпееш добре. Не трябва да се колебаеш и да мислиш, че няма да го изпееш.
Ще учиш да пееш заради самата музика. Ти ще пееш, за да получиш Божието благословение. Не в пеенето, а в самото разположение да пееш, ти ще получиш благословението. Има една вътрешна страна на пеенето.
(15. IV. 1938 год., петък)

70. Песента „Фир-фюр-фен"
„Fir-fur-fen, tao bi aumen". Значи „движа се, ще цъфна". Кажи: „Аз съм кал, от която Бог ще направи най-хубавото гърне." От калта, която е утебе, направи хубави грънци. Лошото у тебе, това е калта. Изработи я и направи грънци и ги тури в пещта да се опекат. Тази кал трябва да се опече. Ако минеш през пещта, умен ще станеш. Ако не обичаш огъня, ще изгориш. Без пеене нищо не може да се постигне. Пеенето отваря един път, дава едно разположение за възприемане Божиите блага. Има вътрешна и външна музика.
Калта да превърнеш на гърне и да се изпече. Условията да се използуват, благото да го възприемеш и да го използуваш. Това значи „Fir-fur-fen, tao bi aumen".
(25. III. 1938 год, петък)

71. Добрите условия
Да мислиш, да чувствуваш, да постъпваш добре и да пееш добре, това са условията, върху които се съгражда животът; и който ги има, може всичко да постигне. Вие вземате музиката само като едно външно изкуство. Обръщате внимание само на външната й страна. Музиката има и други страни, това е съдържание и смисъл. Ако имате само формата, владеете я само като едно външно изкуство, нищо няма да постигнете. Ще имате само 1/4 постижение. Ще пеете, някъде ще ви нахранят и това е всичко. Ползата е само на физическото поле.
Но ако имате правилна, светла мисъл, правилни, благородни чувства и добри постъпки и добро пеене и свирене - тогава сте музикант в пълния смисъл на думата. Всичко можете да постигнете. Да разрешиш една мъчнотия - ти си музикален. Мислете правилно, чувствувайте и постъпвайте добре и пейте и свирете добре!
(25.III.1938год., петък)

72.
Пееш ли, ще получиш една кесия с пари. Не пееш ли, нищо не ще получиш. Щом знаеш да пееш, природата ще ти даде една кесия с пари, а щом не пееш добре, изгонват те навънка.
Онази музикална система е вярна, която подхранва ума и сърцето.
Онези, които искат да им тръгне, трябва да бъдат музикални. Не тази външна музика, но да имат музикалност в мислите, в чувствата и в постъпките. Ние трябва да дадем само израз на музиката. Ние сме заобиколени с музикални същества.
(30.III. 1938 год., сряда)

73. Песента „Аин фаси"
„Аин фаси, мекри заси, фин земру, ашан меру, суаси син месул, сумаси зен фесул." Превод: В небесните ширини, в морските глъбини, дето светлината обитава и животът постоянно се проявява.
(7.Х.1931 год., сряда)

74.
„Аин фаси!" Единствената философия, която човек трябва да разреши, е следната: той трябва да превърне скръбта в радост. Скръбта е едно вътрешно неразбиране на живота. Човек никога не може да пее, ако не е радостен. Ако има радост, той може да пее добре, но щом има скръб, той никак не усеща разположение. Ако скърбящият може да пее, той е намерил един преходен пункт, една жичка, от която вече животът може да възлиза. А щом човек се лиши от пеенето, това показва, че той се намира в трудно положение и няма простор. Ние имаме два елемента, с които можем да обосновем един щастлив живот. Единственото място, дето можем да слушаме Божия глас, то е при скръбта.
(21.Х.1931 год., сряда)

75. Тонове
„Dо" е пътят на Любовта. „МГ' е пътят на Истината. „Sol" е пътят на Мъдростта.
(1.III.1940 год., петък)

76. Тодор Мазаров *
Мазаров е пял по три минути на ден, да се упражнява, в миналите му животи. Той е пял хиляди години, за да има днешното положение. Той е влял голяма любов към своя ларинкс. Много е внимателен в говора си. Една вечер два часа като пее, 40 000 лв. му плащат.
Трябват ти 30 000 години по три минути на ден да пееш, за да се съберат 48 години. Първата дума като кажеш, да е музиката. Като кажеш: „Аз живея", да помислят, че „и всички праведни в мене живеят". Така е почнал Мазаров.
(21.II.1940 год., сряда)

77. Поезия и музика
Поезията е забавление за предметния обективен ум в човека. А музиката е забавление на сърцето. За да станете музикален, трябва да започнете с правилния музикален говор.
(21.II.1940 год., сряда)

78.
Мазаров, като отиде на вратата на рая и им изпее една песен, ще го пуснат да влезе затри дни в рая като хорист и после пак ще го пратят на земята. Той е направил една крачка до рая, но вие не можете да припарите до рая. Нищо не сте изработили.
Мазаров е най-високият връх в България. По-рано беше затворен, дарбата му - непроявена. Но сега, като я разви и работи повече върху нея, оценен е от всички. Той внесе радост и вдъхновениеу целия народ. Той е изпратен за Славата Божия.
(21.II.1940 год., сряда)

79.
Мазаров е едно цвете от невидимия свят, изпратен за България. Мислите ли, че той сам е цъфнал? Ангелите са му помогнали. Същото е и за вас. Колкото скръбта ви е по-голяма, толкова ангелите ви се радват и ви поливат. Страданието е съдържание, а радостта е смисълът. Мазаров е плод на целия български народ.
(21.II.1940 год., Сряда)


* Тодор Мазаров (роден в с. Павел-баня на 2.1.1905 гад., умира на 17.IX.1975 год. във Виена). Оперен певец тенор. Артист в Софийската народна опера от 1932 до 1937 гад. През лятото на 1937 год. спечелва първо място а музикалния конкурс във Виена. От 1937 до 1953 год. изпълнява всички оперни роли за тенори. Притежава лирико-драматичен висок глас от италиански тип. Единствено той, със своето балканско гърло, е можел да пее ролята на Арнолдо въа „Вилхелм Тел" от Джоакино Росини. Вярвал е, че в България ще се роди тенор, който да го замести достойно, за да се постави отново операта „Вилхелм Тел" във Виенската опера.
Биографичен очерк за Тодор Мазаров вж. в Приложение I, стр. 741 ■ 744 оригинала. (Бел. на съставителя Вергилий Кръстев)
  
80.
Музиката е за сърцето. Ако имате любов към Бога, ближния и себе си, ще можете да изпеете песента „Духът Божий" както трябва. Трябва да имате едно чувство на вдъхновение, да почувствувате любовта като песен, тогава ангелите ще се заинтересуват и ще си подадат ухото да ви чуят и ще ви посетят. Заемете се да изучавате песента „Духът Божий" тъй, както за в операта. Пейте я, като се вслушвате, пейте я за себе си, а не за пред народа. Говорът ви да бъде музикален. Без музика никакъв прогрес не може да направите.
(21.11.1940год., сряда)

81
Цигулар е оня, че като засвири, бурята да престане. Или певец е оня, който, като изпее една песен, воюващите да се примирят. Трябва да дойде Паганини да посвири с вас и те напълни. Трябва да дойде Божественото да напълни главите ви, да намести ума и сърцето.
(22.Ш.1940. год., петък)

82.
Музикант не можеш да станеш, ако не я обичаш. Същият закон е за всички науки. В музиката е законът. Ти не може да приложиш един закон правилно без музика. Законите се справят с фактите, а фактите - с принципите. е съставяне, „mi" е разредяване, „sol" е
разширяване. Съвременната музика е една сянка на една музика в природата.
„Do-mi-sol" - изгряване. „Sol-mi-do" - залязване. „Do" - физическият свят, сгъстяване, „mi" -духовният живот, разширение, „sol" - умственият свят, разширяване.
(24.IV.1940 год., сряда)

83.
Българинът иска изведнъж много да се разшири. Народната музика е един затворен кръг. Има материален, душевен и Божествен ритъм. Времето определя границите между две величини. Музикалният свят, за да поправи света, трябва да излезе из този затворен кръг. Има една гама, в която трябва да влезе бъдещият темп на бъдещия свят.
(29.V.1940 год., сряда)

84.
Ако искаш да учиш музика, трябва да имаш ясна представа, да познаваш едно музикално парче, да знаеш нотите, да прозвучи ясно у тебе всеки тон. У вас тоновете не са ясни, защото удряте много.
(23.IV.1937год., петък)

85. Гами
Мажорните гами са светлинни гами, а миньорните са топлинни гами. Някога трябват светлинните гами - мажорните, а когато има нещо да се опита - топлинните гами, чрез проблясване в неговите чувства.
(23.IV.1937год., петък)

86. Музикалният ритъм
Двадесет години ви трябват да научите правилния ритъм, като всеки ден свирите по 2 часа на ден. Природата да пее.
Буря ако има, тя ще спре, защото природата иска хармония. Някои предчувствуват тази буря и ние по обратен път можем да я спрем. Всички трябва да пеете, да се възпитавате.
(23.IV.1937год., петък)

87. Бетовен, Моцарт, Бах
Ако не искате да мислите, бих ви препоръчал да свирите Бетовен. Ако нямаш любов към поезията, бих ви препоръчал да свирите Моцарт. Ако не ви се живее - да свирите Бах.
(9.V.1937год., неделя)

88.
Вие сте остарели и не можете да се подмладите без музика. Аз не говоря за тази външна музика. За мен един артист не е музикант. Аз говоря за една музика, която изключва всички недъзи. Музиката е способност, дарба, вложена в човешката душа от Бога. Чрез нея минава Божествената енергия. Вие не можете да запазите това, което сте придобили, защото не сте музикални, не мислите. А то е закон на инволюцията.
(5.V.1937 год., сряда)

89.
Ти ще успееш с разумното си сърце, с ума, с душата и с духа. Душата е сопран, духът е бас, умът е тенор, сърцето е алт. У вас има цял квартет.
Отдолу започва духът. Вие започвате с главата надолу. Туй не е музика.
(5.V.1937 год., сряда)

90.
В музиката трябва да знаеш на всеки тон каква част на времето да дадеш. Най-първо ще започнеш с разумното в себе си, а външното отпосле ще дойде. Всички вземахме най-ниския тон и се получи нещо като гръм. Това е духът. Вие се стремите към високите тонове.
(5.V.1937 год., сряда)

91.
Хармонията изсушава, а мелодията овлажнява. Ако няма хармония у вас, не може да растат и зреят желанията. В музиката има една страна - всичко е възможно в нея и с нея.
(5.У.1937год., сряда)

92.
На вас ви трябва светлина. Вие се блъскате, защото нямате светлина. Вие като влизате в салона (на Изгрева), колко от вас са влизали с песен? Аз ще пея „Господи, Боже мой" и в главата ми се явява светлина и нещата ми стават ясни и разрешавам една мъчнотия. Светлината е храна за душата. И трябва да храним душата с цветовете, с ония възвишени мисли, иначе доникъде не може да отидете. Топлината, и тя е храна за душата.
(5У.1937год., сряда)

93.
Музиката е един правилен начин за усъвършенствуване на човешката душа.
Хармонична мисъл и чувство - това наричам аз музика. И който пее, него никой не може да го раздразни. Мислещото, музикалното сърце у човека разрешава всичките противоречия.
(5.V.1937 год., сряда)

94.
Всяка сутрин, като станеш, запей: „Господи, аз съм готов да изпълня волята Твоя."
(Учителят пее на дебело, с ниски тонове.) Ниските тонове са на духа, а високите тонове - на душата. И като започнете да пеете с духа си и с душата си, знаете ли какво ще стане тука, на Изгрева? Тази музика е предисловие. Ако не я знаете, ще ви върнат от небето, да я научите. Ако не знаете сегашната музика, как ще научите небесната музика?
(5.V.1937 год., сряда)

95.
Тези, които искат да мислят правилно, тона „mi" взимат вярно. Тези, които искат на Бога да служат, „si" тона взимат вярно. Искате ли да пеете, хората да ви похвалят, това не е музика. Аз, когато пея, мисля. Не искам хората да ме слушат и да ме хвалят. Това е чувствуване, щом искам да ме хвалят.
Няма защо да ходиш да се оплакваш на хората, когато имаш едно недобро състояние, но ще седнеш и ще започнеш да пееш и веднага ще се измени състоянието. Изкусните музиканти, артистите, дават само картини с музика, а аз измъщам яйцата, измътям яйцата и се излюпват пилците. Вие всички пеете хубаво, но искате да се харесате на хората. Знаете ли какво значи да се харесвате на хората? Всеки ще иска да се потърка до вас, а това знаете ли какво е? Много даровити музиканти са изгубили своята дарба от това. Вие не трябва да харесвате света, да им обръщате внимание. Това е опасно, вие губите. Нищо не печелите. Оставете сцената за артистите. Те не са музикални, а са само представители на музиката. Душата до тенора може да слезе и като дойде дотам, духът й казва: „Стига до тука."
„Господи, Боже мой". (Пее Учителят и ние - с Него.) Ще пеете без правила. С правила нищо няма да научите. Ще мислите при пеенето и ще се вслушвате. Такова не сте слушали, което сега ви пея и свиря. Като запеете, бурите на сърцето да се изгубят.
(5.V.1937год., сряда)

97.
Още като се събудиш, изпей нещо - което ти дойде на ума. Никой няма да ти държи сметка, че хубаво не си пял. Каквото ти дойде на ума, съчини го. Може да попееш на някой извор, на цвете, на храната. Жената, мъжът и децата. като седнат, да си попеят. Тъй интимно, каквото ти дойде, без да ги слушат отвън, знаете ли какво ще стане? С разумното сърце като мисли човек, правилно мисли. Ако пеете всяка сутрин, половината от товара ви ще падне.
(5.V.1937год., сряда)

98.
Нека се оформи у вас желанието за пеене. Правилата оставете настрана. Без правила ще пеете. И то определя нещата. Аз искам да мислите музикално, да се освободите, не искам да разбирате. Не се сравнявай с другите, а мисли, че ти имаш дарба да пееш. (Учителят имитира и пее.)
(5.У.1937год., сряда)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ