НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

IV. Разговори с Учителя ОТ ТЕТРАДКИ НА ПЕНЮ ГАНЕВ И ЕЛЕНА ХАДЖИ ГРИГОРОВА

продължение 2 ТОМ 16
Алтернативен линк

31. Из разговор с Учителя на 22.Х11.1937 год., сряда
Музиката
Музиката е място на рая, будическото поле. Щом ти можеш да пееш, трепти ти сърцето, ти си в рая. В нашия салон е раят; и светиите, и ангелите са тука и този салон е голям. Не е такъв малък, какъвто го виждате.
Никой никого не трябва да засенчва.

Свободен
Свободен е човек, който се проявява такъв, какъвто Господ го е създал.
За да се освободим от животинските състояния, трябва да мислим.

Различаване
Когато започнем да различаваме доброто от злото, то е ангелско състояние, а когато започнем да го съзнаваме, то е Божествено. Низшите духове не обичат да гладуват.
Никой няма право да ти каже, че ти нямаш Бож[ествената] Любов, нито ти пък за другите [го] казвай.
Никой кардинален въпрос не можете разреши, докато не станете слуги на Бога.

Страданията
Страданията идат от неразбиране. Ако ти започнеш да слугуваш на цялото човечество, да забравиш себе си, страданията ще изчезнат.

Лоша мисъл
Никога не оставяйте една лоша мисъл да работи в съзнанието ви. Тя ще спре вашия прогрес. На вас ще направи пакост.

Миналото
Като почнете да се повдигате, вие виждате вашето минало.

Мисли за Бога
Необходимо е човек да забрави себе си, да мисли само за Бога.
Като дойде Любовта, злото ще изчезне.
Ние сме необходими на Бога, за да се изрази Неговото разнообразие.
Въпреки че не сте добри, вярвайте, че сте добри. По-добри хора от вас в България няма.
Вярвайте, че и другите хора са добри. Вярвайте, че Бог ще спаси тебе, но и другите ще спаси.

Духът
Духът е дошъл сега. Пейте сега, а не чакайте да дойде. Той е дошъл.
Като срещнеш един човек, ти може да не го поздравиш, но в себе си кажи: „Той е много добър човек." Кажи в себе си: „Ти си много добър човек."

Доброто
Имайте моето добро на ваше разположение.
Който ходи при Господа, човек става.
Казаната дума на Мойсея: „Изуй обущата си!" - то значи изуй животинското, изуй човешкия характер и така се яви при Бога.
Отсега нататък трябва да имаш кой да те учи, да имаш модел. Досега сами сте се учили. Пееш - трябва да имаш модел.
Аз на всинца ви мога да поправя живота, но това няма да е за ваша полза.

Как да обичаш
Да обичаш някого значи да имаш една добра черта за него - че е способен талантлив, даровит; а да го прегърнеш, това не е любов.

Целувка
Може физически, астрално да целунеш, но Божествено не целунеш ли, не е целувка. На физическото поле най-после се целува. Там има бомби, взривни вещества.
Момците не жертвуват от себе си, не дават, а това е кражба. Взимаш само с целувката. Работите в любовта не са разбъркани, а в безлюбието са разбъркани.
Грехът е едно болезнено състояние.
Ако една твоя постъпка ограничава другиго, държат те отговорен; ако го освобождаваш, възнаграждават те.

Женитбата
Както вие се жените тук, това не е Божествено. Еднобрачието значи само една жена ще имаш; и като си замине тя, ти за друга няма да се жениш. Тя ще ти бъде във всичките полета и животи. Това е Божествено. И като твоята жена друга няма. Това е строг морал, ако искате да знаете.
Има една своеобразна свобода, която не е на място. За брата и за сестрата трябва да имаш едно свещено чувство. И после, не трябва да ставаш съблазън,
Най-първо ти и жена ти трябва да станете слуги на Бога. И след като вършите Божествената работа, може да се целунете. А вие, преди да сте свършили Божията работа, се целувате и забравяте тенджерата и тя прегаря.

Христос
Христос е говорил от причинния свят.
Щом една жена не обича Божественото в мъжа си, там е прегрешението. Също и мъжът трябва да обича Господа у жена си.
Любов, милосърдие, кротост, въздържание; а тщеславието, гордост - това е старото учение.
Всяка постъпка, щом е на мястото си, тя е на мястото си.

Грехът
Грехът е извън организирания свят.
В организирания свят, и да искате, не можете да грешите. Там искаш да заколиш кокошка, но няма. Тук се карате за столове, а там няма столове.
В организирания свят нито се женят, нито за мъж отиваш.
Ако Бог беше ограничил Ева, [тя] нямаше да прегреши, но щеше да й отнеме свободата.
Бог иска да имаме вътрешна свобода.

Сиромашия
Всичката слабост на хората произтича от сиромашията. Всеки един, който се изкушава, е сиромах.

Богат
Богат е оня, на когото сърцето, волята и умът са на място.
Силен е този, на когото волята почва да работи. Всички, които грешат, нямат воля.
Всичката погрешка е, че ти не обичаш жена си като себе си и тя не те обича като себе си.
Там, дето се намеси волята, при едно лошо желание или мисъл, там е престъплението.

Целувка
Ти мислиш, като целунеш една жена, че ще придобиеш нещо. Нищо няма да придобиеш. Същото е и ако станеш богат.
Волята Божия
Аз мога да ви дам всичко, ако обещаете да вършите волята Божия. Но ако не обещаете, и да искам - не мога. Там съм слаб.

Обичта. Жената
Ти една жена като я обичаш, само като я погледнеш, като се допреш до нея, ти получаваш. Тя ти дава много от себе си, понеже е благородна и повдигната. А щом няма какво да ти даде, не е повдигната и благородна. Ти я хващаш да я целуваш, за да вземеш нещо от нея.
Една жена, която носи богатство, която е благородна и повдигната, само като я погледнеш, тя изобилно ти дава и ти се задоволяваш. У тебе не се явява желание да я целуваш.
Една жена, която много я целуват, показва, че тя няма нищо в себе си.
Щом станеш свободен, ти няма да се жениш, както сега се женят. Ще дойде начинът чрез вселяване да идват душите, а сега идат чрез въплотяване.
Изпитанието е като слязат долу - ще направят погрешката.
Опасността в сегашната женитба е, че като се оженят, двойниците им се преплитат и това причинява големи страдания.
Съдбата сега започва от праведните, после ще дойде за грешните.
Съдбата сега е вътре в нас.
Ще дойде време, когато любовта ще вземе надмощие.
Не съди никого.

32. Из разговор с Учителя на 24.XII.1937 год., петък
Учение, синко, то е доброто постижение. Най-силната линия е правата линия. Които искат сила - чрез правите линии, а които искат мекота - чрез кривите. Кривите линии дават мекота, а правите - сила.
Притеглянето е една разумна сила.
Щом си без идея, ти си на периферията.
Който върви по права линия, много силен трябва да бъде.
Изгубиш ли си идеала, връщай се към центъра, от периферията - към центъра.
„Образ и подобие" - едното е форма, а другото е съдържание. Приликата, духовното е съдържание, а външното е формата.
Да знаеш всеки предмет къде е поставен - това е пространство, а наредените предмети е времето. Ако няма никакви предмети, какво ще мислим за пространството, как ще си го представим?
Нашето разбиране за света е илюзия, а не е светът илюзия.

Познаването
Малките неща можем да ги познаем, като ги увеличим, а големите - като ги намалим.

Знанието
Знанието се уподобява на книгите, които магарето носи. Ако книгите се четат и прилагат, то е разумният човек; ако се само пренасят, то е магарето, натоварено с мощи.
Постижението стои в приложението.
Създаването на света е по права линия. Бог иска от него благо да даде и на другите да се развиват, не иска сам да бъде.
Един грам да имаш от умствената материя, е достатъчно.

Най-лесният път за постижения
Най-лесният път за постижения в света е любовта.
Мъчнотии ще имате големи в света, но с любов ще ги преодолеете.
Любовта влада и правата, и кривата линия.

Свободата
Свободен човек, това е най-голямото постижение, да няма нищо да го мъчи.
Да накараш мъчнотиите да ти слугуват, това е постижение, към него се стремим сега.
Щом не сме свободни, значи не обичаме Бога. А щом мъчнотиите ни се подчинят, това значи - обичаме Бога.
Няма по-хубава наука от любовта. Ние мислим за любовта, че си губим времето, а мислим за големи работи.
Силната любов, като дойде при тебе, тя ти дава, не ти отнема.
Само Бог може да ни научи как да любим.
Не отидете ли при Бога да ви научи как да любите, вие не можете да любите.
От любовта всеки ще вземе толкова, колкото му трябва. Любовта по малко идва, да приготви нервната система, защото тя е толкова силна, че ако изведнъж дойде, тя ще разтопи нервната система.
У животните нервната система не може да приеме любовта.
У един светия нервната система е така силна, че той може да приема и да издържа на повече любов.

Недоволен, закъснял
Щом се усеща недоволен, закъснял в пътя си, трябва да усили хода си.

Рибата
Рибата я пекат, защото искат да й кажат: „Ти като риба не трябва да останеш. Трябва да промениш тази форма." После като птица я хващат в курника и я колят, казват й; „Ти като птица няма да останеш." После като вол я впрягат на нивата. Искат да му кажат: „Ти в тази форма не трябва да оставаш, а трябва и тази форма да промениш." На човека страданията искат да му кажат: „Човек не трябва да останеш, а трябва да промениш и тази форма, да станеш ангел."
Един ненапреднал дух, като дойде, отнема тялото му и го обсебва - тогава човек подлудява. Значи този човек е бил глупав, че си е дал тялото да му го обсебят. Напредналите духове, когато идват, те не обсебват тялото, а внасят просветление в съзнанието на човека.
12 е закон на жертвата.
В 13 - бащата и синът е там, затова бащата е толкова строг, затова трябва да премине към 14 и 15: да дойде майката - любовта, законът на жертвата, и тогава числото става щастливо.

Пеенето
Някои работи чрез баса, други чрез тенора, алта или сопрана ще се постигнат.
Не е ли публиката хармонично настроена, ще спънат музиканта. Погрешката е сега в това, че който пее и свири, сега иска да угоди на публиката.
Има нещо в нас, което ни коригира отвътре. И ако се вслушаме в този си вътрешен глас, той ще ни научи да пеем.
Певецът е вътре у нас. Като иде той, ние ще го слушаме и ще се научим да пеем. После, и един богат има вътре у нас и ако го слушаме, и ние богати ще станем.

При пеенето ти трябва да дойдеш до трептенията на златото и диаманта. А има и още по-горно - когато се пее с любов. Вие още не сте чули пеене с любов. Сегашните ни чувства са болезнени, затова нямаме ясна представа за живота.
Ще се излекуваме, като започнем да мислим за мъдростта, да дойде.
Бог е във всичките степени и Той учи низшето как да служи.

Служиш ли на умните, те ще те оценят, а служиш ли на глупавите - не.
Като ви говоря да обичате и да слугувате, трябва да разбирате: на най-умните и на най-добрите и най-любящите, на повдигнатите, а не на егоистите и себелюбците, на използвачите и лошите, на по-низшите от вас. Бог е в низшето и Той го учи и възпитава, а ти търси умните и добрите, да се учиш от тях. В тях е Бог.

Като тръгнеш към умните хора, през въздуха мини, за да не те срещнат глупавите; а на връщане - по земята.
Отсега трябва да се научите да служите на Бога, защото в бъдеще ще ви дадат нещо, например ще ви дадат Земята - как ще я управлявате?
Пък сега казвате: „Защо ми трябва да бъда добър?"
Ти като обичаш другите - себе си обичаш.

Окултен ученик
Аз ако бях един окултен ученик, щях да търся най-умните хора, при тях щях да отида да им слугувам и тогава няма да мисля за себе си. А вие отивате да слугувате на глупавите хора.
Ще служа на всички, но които са над мене; а тези, които са под мене, те ще служат на мене, а не аз - на тях. Бог е всичките степени и Той учи низшето как да служи. Като служиш на умните, на добрите, те ще оценят услугата ти, а глупавите - не.

33. Формула за една година, дадена от Учителя на 9.I.1938 год.
„Аз живея по любовта, както Христос е писал, че животът ще се оправи с любовта, както Господ е писал. Аз ще изпълня Неговия закон. Да се поправи животът, както Той е казал!"
(Сутрин, обед и вечер да се произнася.)

34. Разговор с Учителя на 2.II.1938 год., сряда
Зимата е бас,
пролетта е алт,
лятото е сопран,
а есента е тенор.
Пролетта значи - пролято е нещо, пролято, което излято,
Зима - значи, което взема.
Есента е туй, което се сее.
Зимата - туй, което взима.

35. Разговор с Учителя на 4.II.1938 год., петък
Без вътрешна обич и любов, човек не може да прогресира. Цветето казва: „С корените ще обичам земята, а с клоните - слънцето." Сърцето е растение, а умът - животното. Животното се храни с растенията. Чувствата са растенията. При страданията, корените на живота се усилват, а при радостите, клоновете се развиват.
Където има пеене, стой и слушай, а където няма пеене, върви, не се спирай!

36. Из разговор с Учителя на 9.II.1938 год., сряда
Силата на човека седи в любовта му, която има към Бога. Мисълта ни не е толкова светла. Имаме много лоени свещи. 800[0] години се скитаме из пустинята [и] не сме още отишли в Ханаанската земя.

Свобода
В който ден ще ядеш от забраненото дърво, ще изгубиш свободата си.
Сега носим втората лъжа: искаме да станем богати и учени. Знанието е вложено в нас. Сега ни трябва само светлина, за да разберем.
Ти се считаш изхвърлен на пътя, понеже си излязъл извън Бога и си станал като Бога.
Бог те е пратил да учиш, а ти бягаш от училището навън.
Женитбите стават не навреме и не както трябва.
Няма по-мъчна работа [от] да накараш двама души да се обичат. Можеш да кажеш на двама души да се обичат, но е трудна работа.
След като се оправи Божественото, ще се оправи и човешкото.
Ние сега мислим, че сме мъже, когато не сме, и жени, когато не сме. Какъв мъж си, когато не знаеш как да мислиш?
Сегашното положение на хората е една разгласена машина, която трябва майстор да я поправи.
Всички трябва в себе си да се се върнем да обичаме Бога. Мъчнотиите няма да си заминат, но лесно ще се спогаждаме.
Един лош човек като бие един добър, ще му се натъртят ръцете и ще се откаже.
Като залюбиш Господа, грехът ще се премахне, ще го печеш като риба.
Ние сме в Христа, но трябва да го съзнаем, да се обърнем към Него. Христос казва: „Без Мене не можете нищо да направите."
Роденият от Бога грях не прави и не умира, а всеки, който умира, не е роден от Бога.

Покаянието
Покаянието, значи, това е един товар, една раница, която трябва да се снеме.
Като си спасен, ще отидеш на нивата - това е възраждане. Като отиде да работи, той ще бъде осиновен. Новораждане е това. После иде посвещение и възкресение.

Грешникът трябва да се покае, но праведният каква нужда има от покаяние? На болния ще му кажеш да се лекува. Но на здравия - няма нужда.
Първо да изпълняваме волята Божия, да славим Бога, да желаем да дойде Царството Божие.
Като възкръсне човек, той ще дойде на земята да работи. Христос нали след като възкръсна, явяваше се на учениците и след като се възнесе, пак се явяваше.

Цялото знае какво нещо е частта, но частта не може да знае какво нещо е цялото. И Христос знае какво нещо сме ние, а ние не знаем какво нещо е Христос. Христос е цялото, а ние - частите.

Религията представя една богата трапеза, но никой не може да се произнесе за яденето какво е, докато не е ял. Много ядене има в нея. Хората не носят еднакво съдържание. Едни имат по-много и по-ценно съдържание, а други - не. Както едни страница на Библията са по-съдържателни, а други - не. Но всяка страница все има нещо. Така и всеки човек е една страница от Библията.

37. Из разговор с Учителя на 16.II.1938 год., сряда
Изгрев аз наричам да не мине ден от да не направиш микроскопическо добро, а вечер, когато залезе слънцето - най-голямото добро.
При скръбта отиваме към центъра, стесняваме се, а при радостта се разширяваме, отиваме към периферията.

Добрият
Добрият човек има здрав гръбнак, той раздава.
По-добре е [човек] да излезе с товар, а да се върне без товар. Без работа нищо не се постига. Трябва да се цени времето.
Всяка една буква, която пишеш, показва целия ти характер. По почерка се познава целият характер на човека. Та, каквото пишеш, внимателно пиши.

Доволен
Човек при всичките условия трябва да бъде доволен.
Да бъдем снизходителни във всички неща. Божественото доволство расте, а човешкото се смалява.
Човешката любов се смалява, тя започва с много любов и постепенно се смалява, а Божествената расте.
Лошите хора не са родени от Бога.
Роденият от Бога, като направи една погрешка, и туй, което у него съзнае погрешката, то е от Бога и веднага я изправя.
Пък ние сега гледаме тези, които са от хората родени, не от Бога.
Лятно време е по-далече Слънцето от Земята.
Хората трябва да се освободят от заблужденията.
Един мъж не трябва да каже, че жена му е лоша; и да я не счита за роб, но да благодари на Бога, че му я е дал да му бъде другарка в живота, и да вижда в нея най-хубавото. Същото е и жената за мъжа. И двамата са изпратени да изпълняват волята Божия. И двамата да се чувствуват свободни и да се ценят.

Добри
Като казвам, че всички хора са добри, аз не разбирам, че всички кукли-хора са добри. Аз правя разлика между добри хора, които са родени от Бога, и кукли-хора, които са родени от хора.
Новата люзбов
Като видиш един човек, не унижавай неговия ум, неговото сърце и тяло, не му прави пакост -това е новата любов.

Щастливи
Ако Господ не е вътре у нас, не можем да бъдем щастливи. Мъж- жена
Един мъж на жена си трябва да гледа [като] на дъщеря на Бога, която Бог му я е дал да я възпита и Господ му казва: „Тя е малко своенравна, но ти ще бъдеш много внимателен към нея." Ако тя направи някоя погрешка, той трябва да се обърне към Бога, на Него да каже, а не да хука жена си. Същото да прави и жената. Жената на мъжа си да направи нещо безкористно, без да иска и той да направи на нея безкористно.
На женени хора в работата не се месете. Тя е тяхна частна работа. Когато са се оженили, не са питали никого. Ако се карат, и двамата да отидат при Господа. Той ще ги съживи. Тя е работа на Бога.
Всички няма да умрем, а ще се изменим, като дойде Божията любов.

Да идете да кажете по една сладка дума на вашия ум и на вашето сърце. Те са ви господари. Кажете: „Благодаря на Бога за добрия ум, който ми е дал и за сърцето." Умът пази децата, а сърцето ви служи.
Любовта е най-голямата сила, с която можем да работим.
Всякой, който дойде при тебе, помогни му. Няма някой от вас, който да не може да помогне. Ако дойде някой при мен, аз ще му дам едно житно зърне и ще му кажа: „Иди го посей и за 5 години ти ще има какво да ядеш."
Като се моля, аз духовно живея, уча се да дишам.

Дишането
Всичките несгоди са, защото не дишаме правилно, не се молим какте трябва.
Човешки изпитания
Като четете Йов, ще видите какво нещо е човешки изпитания. И Христос в един момент каза: „Господи, защо си ме оставил?" Христос за вас направи пътя, пък вие сега, всичките хора, трябва да вземете участие при павирането на пътя, да помогнете.

Свобода
Всяка една душа да бъде напълно свободна. Каквото направи, съвсем по свобода да го направи.
За да си уредиш работата, трябва хиляди кокошки да продадеш. Хиляди кожи да одереш и на хиляди овци вълната да острижеш.
Тази жена, обикни я като дъщеря на Бога, като твоя сестра. За да се обичат двама, то не е от хората, а е от Бога.
Един човек, на когото можеш да разчиташ и никога няма да те измами ти помага както на себе си, то не е от хората, а от Бога.
За да се обикнете, аз трябва да вляза в ума на жена ти и в твоето сърце отвътре да ви говоря. А така, отвън да ви говоря, нищо не става. По човешки разрешение няма.
Светът чрез страдания ще се поправи. Това е от голямата любов на Богг към нас.
При кого да идем? Кой е по-добър от Господа?

38. Разговор с Учителя на 11.I.1939 год.
Не декламирайте старите работи, онова, което се е говорило в миналото.
Всичкото зло все от любов се върши. Вълкът изяжда овцата от любов. Човекът пие виното от любов.
Това, що сте направили, от немай-къде си го направил. Например буболечицата влиза във водата от мухите, волът влиза гонен в дама от големите горещини и пр.

За великата жертва, която природата ти прави за теб, ще благодариш за тия блага.
Има правилна любов на надеждата, има правилна любов на вярата и има правилна любов на любовта.
Детето обича майката за млякото, за това, което му е дала.
Човек обича някого, ако е дал нещо за него.

Радваш се за онова, което си разбрал и скърбиш за онова, което не си разбрал.
Не е лесно да се учи човек. Семето може да е хубаво, но ако не го посяваш, за да се прояви, то грешката е в тебе.
От невидимия свят нашата вяра я проверяват.
При всичкото ни добро желание, не зависи от нас за поправянето на света. 1/3 от човека зависи, 1/3 - от ангелите и 1/3 зависи от Бога.
От какво имат хората нужда - ако им помогнете, ако свирите, ако пеете, градите къщи, ушиете дрехи, то ще ви се радват.
Всичко в себе си да турнете в ред - в ума си, сърцето и волята си. На стомаха си давай по-хубава храница, на ума давай хубави мисли, на ръцете си - топли ръкавици. Реформи в хубавото правете.

Светът е оправен и единствените неоправени сме ние. По низините снегът се е стопил, а ние сме на върха, по планините, и още при нас снегът не се е стопил. Страдате ли, то вашият сняг се топи. Радвате се - вие сте се стоплили и сте горе на чист въздух, на хубаво слънце.
Всякога няма да бъдеш един и същ. Един път ще си дърво с хубави плодове, друг път -животно, друг път - човек, ангел, стар и млад и пр.
За да опиташ надеждата, трябва да си на земята, за да опиташ вярата, трябва да отидеш при ангелите, а за да опиташ любовта, трябва да отидеш при Бога.

При едно посещение на Любовта, тя по един подарък ви донася, не два.
Вашите любовни писма не отиват, защото адресът им е погрешен.

39. Разговор с Учителя на 14.IV.1940 год.
Въздухът, водата, храната са проводници на Любовта. Любовта е над всичко и важното е до нея да се дойде, а не да се взимат формите за любов, формите са само проводници.
Едно време бе: „Блажени нищите духом", а сега е: „Блажени, които любят."
Някога бе: „ Блажен съдът, който съдържаше водата, с която да се напоят градините", а сега е: „Блажен изворът, от който ще пият всички жадни и от потоците на който ще се полеят всички нивя, полета и градини. Най-силно в света е Любовта. Човекът на Любовта не се бие. Той гледа на сопите на биющите си като на сламки, които, като ги духне, се разпръсват.
Силни бяха някога на земята, после силата се прехвърли в морето, сега - във въздуха: значи, горе, по-горе, още по-горе, докато се дойде до Този, Който стои най-отгоре.
Най-силна е светлината, затова се казва, че тъмнината я не обзе.

40. Разговор сУчителя на 4.IX.1940 год.
Вие с физически средства искате да оправите духовния и Божествения живот. На физическия [свят] действува силата, в духовния свят - разумността, а в Божествения свят - любовта. Там се живее!
Вие тук сте в рая. Това в света го няма: музика с живот и чист въздух.
При паневритмичните упражнения, ако ви се отворят очите, ще видите, че участвуват много души, невидими, напреднали същества. Упражненията от Паневритмията трябва да ги свържете с дишането.
Карате ли се, вие не дишате дълбоко. Карането, пререканието е чупене на камъни. С това нищо не се постига.

41. Разговор с Учителя на братска вечеря на семейството, 23.Х.1940 год., сряда, 7 ч вечерта
Това съчетание на Юпитер и Сатурн ще дойде пак след 20 години, но тогава ние не ще бъдем в Кали-Юга. Тази епоха ще свърши след 2 години. Тя е тъмна епоха. От 1942 година почва Сатия-Юга, която е светла епоха и носи благоприятни условия. От нисшите мисли трябва да се освободим вътрешно, не външно. Без любовта нещата остават тайна. Когато не обичаш някого, ще намериш някое извинение. Онзи, който не следва закона на Любовта, ще дойде връх него законът на необходимостта.
Държавата ще ги експроприира, богатствата на богатите. Така ще стане сега. Ще им вземе богатствата държавата. Ако ти един ден изкараш добре, и другите дни ще живееш добре. Да не мислиш да се осигуряваш за старини. Богатството е сняг; като дойде новият век, този сняг ще се стопи*. Много параходи са потопени английски в морето.

*След 9.IX1944 год. дойдоха на власт комунистите и те взеха богатствата, парите на всички, включително земята я одържавиха. Това трая от 1945 до 1990 г. - 45 години, така, както бе предсказал и определил Учетелят Петър Дънов. (Бел. на съставителя Вергилий Кръстев.)

Запитват Учителя. - Ако германците минат през България, няма ли да я атакуват?

Учителят. - Има неща невъзможни. Това е възможно толкова, колкото рибите могат да нападнат магаретата и обратното. Сега трябва да се разтоварвате и да не бъдете ...

Една сестра каза: - Искаме да постигнем много неща, но не можем.

Учителят: - Ето коя е причината. За постижение на едно нещо се искат три условия: с ума ще искаш, със сърцето си ще търсиш и с волята си ще хлопаш и ще правиш усилия. Тези са думите на Христа: „Търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори." Под „искане" се разбира да научиш законите, чрез които ще ги постигнеш. Под „търсене" се разбире „обичане". Всичко това ще става чрез свързване с Бога.

Старата епоха няма да мине така лесно. Змията търси тясно място, за да си съблече кожите, така е и с човека. Самоотричането е вътрешен процес, не е външен. Когато [човек] се самоотрече, да го направи с радост и да не съжалява. Един иска да бъде червена ябълка на дървото, но първо трябва да бъдеш в корените долу.

Пчелата по уханието познава цветята на разстояние 5-6 километра. Също така и идеите на новата епоха се носят из въздуха. Всички искат да видят Царството Божие и да видят хората добри. И то ще дойде, но после.

Гонят евреите, това е вършитба. След това ще дойде веене (на плявата, за да се отдели житото). 8 глава 19 от Евангелието на Йоана, стих 15, се казва така. Евреите казали на Пилата: „Не познаваме друг цар, освен Кесаря" (на римляните). А Кесар значи Кайзер, И сега им дойде на глава. Германците са старите римляни. И те ги питат сега: „Защо вие не приемате това учение?" Те трябва да кажат: „Съгрешихме!" Славяните са Юдиното племе. От тях ще излезе лъвът. В пророк Даниила се казва: ще падне от небето един малък камък, който ще падне и ще изпълни цялата земя. Това е новото учение. Думата „българин", „българи" значи „бугари", а това е място на Бога.

Остаряването е внушение. То е хипноза на Черната Ложа. От 42 години човек започва да учи. Хората искат сега Любовта, но тяхната нервна система не е в състояние да издържи една секунда. Любовта стои 1/300 000 част от секундата. Светлината се движи с 300 000 км в секунда. Любовта дава помощ на ума, сърцето и волята и остава блага на всички клетки. Всеки ден Любовта посещава човека 1/300 000 част от секундата и за такова време тя ще облагороди сърцето, ще обнови целия човек. Макар и толкова малко, то е от значение, защото малкото има такова действие.
Колко пъти вие сте срещали ангели, които са ви спасявали и правили добро!

Каза една сестра: - Искаме да ги видим.

Учителят: - Те идват инкогнито. Има много работи от вътрешната страна на природата, но още не сте способни да ги видите, В онзи свят не може да видиш този, когото не обичаш. Мойсей видял само гърба на Бога. А Захарий, като видял ангела, онемял, а Даниил и Исая паднаха в несвяст. На бойното поле ще се яви ангелът.

42. Разговор с Учителя на 9.ХII.1941 год., сряда
Когато сърцето пее, помага на ума, а когато умът пее, помага на сърцето.
Хората могат да се разберат по мирен начин, за 5 пари работа, а се бият. Добрите хора сега се раждат.
Танковете и топовете ще оправят сега света. Там никаква философия няма. Силните ще победят, а сега искат всички да победят. Двама силни има: единият с чуковете бие, а другият с гърба си търпи. Злото не е силно. Ние, силните, сме се подчинили на слабите. Трябва да подчиним злото.

Всички, които живеят сега в оня свят, проповедници стават, виждат по-грешките.
Да обичаш Бога значи с благодарност да приемаш и да даваш по малко. И като плачете, да сте весели. В любовта и в обичта виждам всичко.
Без музика не може да се оправи сърцето. Тя принася ухание. Който има музиката, е добър.
Мисли за здравите хора и ще оздравееш.
Слънцето, звездите ви поздравляват. Обръщайте внимание на това.
Божественото отвътре познава Божественото отвън и почват да работят. За в бъдеще ще се създадат добри условия. Атмосферата ще се пречисти. Сега е нечиста.

Ако повдигат хората и себе си, повдигат всичко. Добрият живот в тях ще ни постигне и нас.
Имайте жива вяра без колебание, че Бог ще ви помогне в работата.
Когато дойдат млади при вас, станете млади.

43. Разговор сУчителя на 10.IV.1942 год., петък
Щом пожелаеш някого да имаш като собственик, той става лош. Стремежът един към друг, е за да го освободиш. Щом не го освобождаваш, се явява реакцията. Приближават ли се хората много, започва ритането. В свободата ти не можеш да се усамотиш. Ти даваш свобода и на теб дават, но пак имат отношения.

Тепърва има какво да учим в природата. В бъдеще например представи си, че има певица, която ще пее за ревматичните и ще ги лекува. Друга певица ще пее за друга болест.
Физическата свобода е 1/3. Духовната свобода е 2/3. Божествената свобода е 3/3=1. Работете за пълната свобода в трите свята.
Представете си, че има същества, които оформят свят във въздуха. А представете си, че има същества, за които скоростта на слънчевата светлина е биволска кола.

Да виждаш е една мъчнотия, а да не виждаш е друга мъчнотия. Да примириш душата с материята, то е искането на хората да снемат слънцето и да го турят в мазето си. Ако ходиш в доброто, ще срещнеш онзи, който те обича, а ако не ходиш в доброто, ще срещнеш този, който ще те набие.
Онзи свят не е за вас. Сега онзи свят за вас е зима, а когато за вас стане земята пролет, тогава ще отидеш там. Оня свят се разбира широкият свят, а тоя свят е тесният, ограничен свят. Като разбереш тоя свят, ще разбереш и оня свят. По-добър свят за забавление е тоя.
Щом в света има един Бог, това значи, че имаш една глава. На цялото човечество трябва да има една глава. Там, гдето всеки един човек намери за себе си смисъл, там е единството. Единият -ние разбираме обширния свят, който обобщава всичко. В Любовта е изобилие. Умният човек ще направи на бедния къща с големи прозорци, за да влиза изобилна светлина и въздух. А на богатия ще му направи къща с малки прозорци. Малката семка става голямо дърво, но после пак се ограничава в малката семка.
Да любиш Бога, това значи да живееш в реалния свят на изобилието, в широтата. Всичко, което ни обкръжава - светлина, храна, въздух и пр., е Любов.

Ние сме букви в ръцете на Твореца. Той както иска поставя всички букви в стройни строфи. Някъде ще сте главна буква, някъде - малка, в началото, в края; някъде - прилагателно, някъде -съществително и пр.

Ангелът наблюдава един нещастен човек и се занимава с него като с цвете. Туй, което минават ангелите, не е минало. Ангелът не е бил човек. Онези, които са паднали, са вече долу, а ангелът си стои горе. Ние сме филтри, пречистваме нещата. Ангелът може да ти помогне, ако бъдеш разумен.

Природата сладките работи обгръща в горчиви обвивки. Ти не трябва да се плашиш от горчивите обвивки на живота. Вие преживявате недоволствата на вашето поколение от хиляди години. Недоволствата им ще траят, докато ги пратят на земята, да започнат да работят.
Хората се безпокоят, когато отиват за оня свят, защото отиват неподготвени. Когато отиваш в странство и език не знаеш, и средства нямаш, ти се безпокоиш. Но ако имаш изобилни средства и знаеш езика, вие не се безпокоите. Избитите люде сега по фронтовете стават работници.
Радвайте се и се веселете за всичко това, що става, разбираш или не го разбираш.
Материалният живот трябва да бъде един резултат на умствения и душевния живот.

44. Разговор с Учителя на 12.IV.1942 год., неделя
Между веждите слънцето изгрява. При философския център на главата е зенитът, а отзад е залезът.
„La" е щедър тон, но иска да работим. „Sol" дава ухание.
Дълбокото дишане от мисълта зависи. Докато не помислиш, не може дълбоко да дишаш. Мисълта е, която вкарва въздуха в дробовете ни. При дълбокото дишане сърцето взема участие, а в хармоничното взима участие и умът, и сърцето, и волята.
Предметите при центъра се движат медленно, а при периферията - светкавично. Изток е справедливост. Запад е материализъм. Юг е доброто, а север - Истината.

45. Разговор с Учителя на 2.ХII.1942 год.
На физическия свят по-хубаво от работата и от ученето няма. В духовния свят по-хубаво от свободата няма. А в Божествения свят по-хубаво от Любовта няма. При една тревога малка измират около 5 милиона клетки. В Божествения свят няма какво да носиш. Без торби се ходи там. Каквато опитност имате, трябва да я използувате.

46. Разговор с Учителя на 8.ХII.1942 год., вторник
При Учителя. Боев, Еленка и аз * Разговор. Педагогически въпроси

Да се говори за чиста и нечиста храна. Свободата е в чистата храна. В нечистата храна човек не е свободен, явяват се болести. Чиста храна. И растения има нечисти. Има отровни растения. В чистотата на храната стои здравословният живот.
Там, гдето има чистота, има и разумен живот. Въпросът да се изнася за чистотата, а не че причиняваме страдания.
Любов към всички съществува. Ябълка узряли сама се жертвува, а кокошката кречи.
Растенията знаят да сгъстяват светлината. Растенията са сгъстена светлина и топлина.
Месоядните животни са сгъстена енергия от нечисти мисли и чисти.
Без отплата няма да стане. Ангелите ни се отплащат, защото
Морал - не морализирай. За Любов да се говори, а не за да морализираш.
Като почнеш да любиш, вярата ще дойде и от вярата се явява надеждата. От Бога започваме с любовта, а от хората - с надеждата. Бог има надежда у хората: кога, кога, кога ще стане.
Знаете ли какво зло правите, като съветвате един лош човек да се моли на Бога? Лошият ще опетни небето. Той трябва да се разкае, първо да се очисти.
Учителят с мисълта и чувствата си петни децата. Децата носят нечистотите на родителите.
Говорят за възпитание, а нямат основа, нямат понятие за душа.
Религиозните, в стремежа да се осигурят, създадоха [кумирите?]. Църквата е търговия.
На сучещото дете ще говориш да суче добре и да не хапят майка си. Детето като люби, детето ще разбере какво нещо е да не причинява страдание.
Употребете метода ми, който аз съм приложил отначало досега. Вие прилагайте любовта и има кой да я разнася. Аз съм напълнил света и чрез въздуха ще започнат да възприемат новото.
Който се качи на планината, е юнак, а не [който седи] в катакомбите. Планините възпитават хората с чистотата си. Как ще се оправи светът? Светът е като безброй коли. Половината са с пълни коли, а другите - празни.
Да се говори за ново, да няма къде да се хване. Всичко да е гладко.
В гимназията ще говорите за храна, която дава сила, за калории и пр.
На месоядното, ако няма месо да буди апетита му, а само растения, плодове, той ще забрави.
Не говори за греха, [за] лъжата, защото той, като му споменеш за лъжата, тя е като месото, което подбужда инстинкта и апетита на хищника.
Юнак ще стане, юнак от чистата и хубава храна.
Като влезе учителят, по 5 минути най-малко - в дишане [да се упражнява с децата], и ще дойдат децата до душа [до състояние да са души]. Колкото тялото е по-пластично, толкова и душата е по-пластична. Душата е по-материална, отколкото тялото.
Сутрин, преди занятия, както в класа аз правя, така и вие правете. Тези движения вече могат да ги прилагат. Понякога силите, светлината влизат през лявата, а някога - чрез дясната страна.
Нека германците да прочетат беседите на немски и тогава да дойдат.
Във вдишката и издишката.
Аз ако бях основен учител, щях да занеса на децата една хубава ябълка; после - круша, дюля и да видя какви впечатления ще произведе тя върху тях, какви впечатления ще произведе. И после ще я нарежем на дребно, всяко дете да си хапне.
Не изнасяйте тези методи на учителството, а го прилагайте [и след] 10 години ще се учат ат вас, от методите ви.
Ако искам да правя добро, ще посадя семка от ябълка, че след 5 - 6- 10 години да родят ябълки, че от тях да дам на децата или хората. Или малко жито да се посее и прекопае, без лоша дума, и във всичките работи да пеят.
Всяко дете да си има по едно дърво. Или по малко, по някои стъбла зеленчук. От частното става общо. И от общото - частното. Частно - детето ще се грижи за стъблото [зеленчук] и дървото, а общо - те ще принадлежат на всички.
Някога децата да са общо, да се хранят, а някога и с родителите си.
Не коригирайте другите учители с движенията в песните. Нека си останат с тях, каквито те си имат, неестествените.
Християнството не измести еврейството, а еврейството си върви, и християнството си върви. Който обича, да напусне неестествените движения и да напусне старото и да започне да прилага новото.
Най-първо грешникът да се очисти, че тогава да се моли.
Свето да се не хвърля пред свинете.
За каквото [човек] се моли с дълбочина на душата си, молитвата се чува.
В народните ни хора няма творчество.

47. Формули от Учителя.

Свещената формула
Щом дойдеш до едно противоречие в себе си, една невъзможност за тебе, ще кажеш: „У Бога всичко е ВъзмоЖно. Аз Живея В Него. И с Неговата мъдрост всичко мога да постигна." Щом туриш това, Бог, Който живее в тебе, ще почне да действува. Щом си в съгласие с Него, Бог работи с тебе; щом не си в съгласие с Него, Той не работи с тебе.
Защото ние сме израз на Бога. Бог работи с нас, за да се прояви. И щом ние работим с Него, ние сме в хармония с Него и Той ще се прояви. Този закон може да проверите само като се намерите в едно безизходно положение - в пустинята сте, изложени сте на явна смърт. От нийде няма помощ. Тогава може да опитате как работи този закон. И ще видите, че и в пустинята може да ви се даде помощ.
(31.1.1929 год, София)

Формула на Духа
Проявената Любов на Духа, Проявената Мъдрост на Духа, Проявената Истина на Духа Носят пълния живот на Бога, На Единния, Вечния Бог на Живота.

Формула на ума
Само умът носи моето щастие,
Само умът носи моята сила,
Само умът носи възможности,
от които аз може да се ползувам.
Аз ще се държа с моя ум, ще бъда с моя ум!

Формула на душата
Бог е вложил всичко в моята душа. Аз искам да стане волята Божия, както Бог е определил за мен.
(3.V.1936 год„ неделя)

Формула на владичеството на Бога
Бог царува на Небето и Неговата воля е абсолютна! Бог царува на Небето, Бог владее и в Ада, Бог царува и в мене.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ