НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

38. Неделна беседа : 19 апр. 1942 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

38. НЕДЕЛНА БЕСЕДА

държана на 19 април 1942 г.


Човек сега има пет сетива развити. Всичките сетива са дванайсет. Има още седем сетива, които трябва да се събудят. Аз ще ви запитам сега, в небето са взели решение да ви турят чиновници, всички вий, които сте тука. Ще ви поканят като чиновници на Земята, доста големи постове и с доста големи чинове - кои професори, кои министри, кои свещеници, кои генерали.

Ще кажете: „Как ще докажете това?” Аз не вярвам в доказването не нещата. Какво ще доказваш на един човек? За нещо ще кажеш да стане, и то става. Какво ще му доказваш?! При Божественото всичко е възможно. Ние трябва да се възвърнем към Божественото, което беше вложено в нас, в Рая, в Адам и Ева. Като съгрешиха, те бяха изгонени от Рая, изпъдиха ги извън Рая.

Ние мислим, че знанието, което хората добиват в света не е силно. С това знание нищо не се добива. Божественото носи свободата. Под добро, разбирам любовта, а пък зло е самооблащение.

Злото само по себе си ограничава човека, нищо повече. Нищо добро в света не може да стане без волята Божия. Нищо зло в света не може да стане без волята на хората. Следователно, когато правите зло, действа човешката воля, пък когато правите добро, действа Божията воля.

Всеки човек, който се подчинява на Божията воля, прави добро, и всеки човек, който не се подчинява на Божията воля, прави престъпление.

Умният човек без любовта остарява и оглупява, пък глупавия човек, научен човек с любов поумнява и дете става.

Адам и Ева, направени по образ и подобие Божие са други, пък Адам и Ева, направени от пръст и от Неговото ребро, и те са други. Първите Адам и Ева са били направени по образ и подобие на Бога. Човек по любов и мъдрост прилича на Бога.

Нашата Вселена има повече от сто милиона Слънца. Ако турите на всяко Слънце по 12 Планети и после и спътниците им, тогаз ще видите колко небесни тела има нашата Вселена. Тези които са създали Вселената, знаят имената на всички тези небесни тела.

Бог всичко това го обхваща, начертал е пътищата и знае кой къде се намира в дадения момент. Той и теб има предвид. Не само големите, но и малките има предвид. Знае и тебе как ще свършиш!

Като седите пред Неговото лице, ще имаш всичкото благословение. И като ти каже една дума, да я считаш за свещена. Една дума ще ти каже, но тя ще бъде за теб един талисман. Ако ти каже: „Люби!”, ти люби, нищо повече. Ако ти каже: „Обичай!”, ти обичай, нищо повече. Ако ти каже: „Говори истината!”, ти говори истината. Ако ти си на умиране и произнесеш името на Истината както трябва, ти ще възкръснеш.

Мислите ли, че един човек, който обича Бога, може да умре? Преди да се измени една гъсеница, може да премине в по-висша форма, на пеперуда. Има светия, който като отидете на Небето, ще го видите, че не е вече съвършен светия с брада, а е станал един ангел, в небето е вече ангел, млад и красив. Какво е изгубил? Става ангел, който да се разхожда по цялата Вселена, навсякъде носи Божиите благословения. Който се сподоби с бъдещия век, няма да живее по този начин.

Ако ние съвременните хора можем да носим ризите на любовта, знаете ли какви умове щехме да имаме? Ако в нас влезе Божествения ток на любовта, никакви нечисти пориви не ще останат в тялото ни. Ние трябва да възстановим първоначалното си състояние. Какво ще бъде нашето положение? На нас ни трябва Божествено съзнание, което да примири противоречията, които съществуват в душата, ума и сърцето, да премахнем това терзание, което постоянно съществува в нас.

Ако ти не можеш да любиш, какво даваш тогава на човечеството? Човечеството днес се нуждае от любов.

Всички хора умират от безлюбие. Всички хора да станат проводници и да извикат любовта, че цял свят да се изпълни с Божествената Любов, и да не умират хората. Човек като дойде на 120 години, да бъде свеж и красив, да ходи като млад момък, като млада мома и като дойде до 120 години, да повика братята си и да им даде угощение, и да си замине за онзи свят.

На Месечината има около сто хиляди жители, учени хора. След смъртта на човека дето казват Чистилище, то е отиване на Месечината. Там е Чистилището.

Пък ако сте пратени, ще отидете на Слънцето. Пък ако сте отишли на Месечината, от там ще отидете на Слънцето. В двата случая, преди да отидете на Слънцето, ще отидете на Венера, Марс и пр. И после от Слънцето ще се върнете пак на Земята. Жителите на Месечината не дишат въздух, а етер. Те имат етерни тела, те имат етерни ябълки, портокали и пр. Като ядеш един етерен портокал или ябълка, те се стопяват в устата като бонбони.

Христос е облечен от материята на Слънцето - фина материя. Той има отлична дреха. Христос е душа, Която има обич към всички души на човечеството и желае тяхното добро. Христос желае повдигането на цялото човечество. Той има всичко най-добро желание за всички онези съзнателни души, и работи за тях. Той като те види, ще каже, той кротко говори, ще каже като те види: „Твоите работи ще се оправят! Осветявай името Божие! Изпълнявайте волята Божия! Желайте идването на Царството Божие на Земята!”

Ние някой път седим и казваме: „Дотегна ни живота!” Живота без любов е тягост, няма нищо по-тежко от това. Но другото е живот с любов. Най-лошия живот с любов, никой не иска да се раздели от него, той носи блага. Та всички опитайте това. Аз като говоря за него, говоря като Един, Който ви е дал живот, дал е всички блага. На Него се радват всички живи същества.

Ние всички хора трябва да имаме почитание и уважение към Бога, и като дойде до Него, всички спорове трябва да престанат, и да се роди в нас една радост, да сме готови да пожертваме всичко за Него. Това, което можем да очакваме от Него в бъдеще, ще дойде. Бог ще внесе мира, Бог ще примири народите, Той ще даде плодородие и ние като дойдем до Него, да кажем: „Да се освети името на нашият Бог, на Когото ние служим!”

Желая ви едно нещо, пожелавам ви днес Слънцето, което днес Бог е създал, да ви се усмихне, Месечината да ви се усмихне, звездите да ви се усмихнат и вятъра и цветята, всичко, което Бог е създал, да ви се усмихне!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ