НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

39. Мистичен поглед върху живота: Неделно утринно слово, 7 юни 1942 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

39. МИСТИЧЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ЖИВОТА

Неделна, утринна беседа, държана на 7 юни 1942 г.


Някои говорят за онзи свят, но все този свят описват. Не съм видял един да ми разправи за онзи свят, разправят все за този свят.

Казано е: „Око не е видяло и ухо не е чуло.” Някой казва, че на сън ходил там. В този свят е бил. В онзи свят като отиде човек, трябва да спре сърцето му, трябва да излезе от тялото си. Някой е бил на кино, на кино като е видял война, война ли е това? То са снимки такива.

Какво нещо е шега? Шегата е един плъзгав път. Човек трябва да бъде много внимателен, защото всяко нещо, с което може да подиграеш другите хора, то ще засегне и тебе, опетнява се човешкият ум. Всяка една мисъл, която се образува, остава един отпечатък. Трябва да знаете, че всяка една мисъл, чувство и желание, упражняват влияние върху тялото, върху мозъка, дробовете, стомаха и прочие. Някои мисли удължават ръцете, някои мисли ги скъсяват. Някои мисли повдигат горната част на главата да расте нагоре, а пък някои мисли спитяват главата.

Най-важното: всеки от вас има по трима души. Това дето казват, че всеки си има по един ангел, който живее на небето и друг в духовния свят, и пак живее на Земята.

Този който живее в Божествения свят е баща, този който живее в духовния свят е майка, пък този, който живее във физическия свят, е син.

Има три пътя, по които може да се ориентираме в живота. Аз говоря за Любовта като врата, през която може да влезете в Божествения свят. Мъдростта е врата, през която може да влезете в духовния свят, Истината е врата, през която може да влезете във физическия свят. Хората тепърва има в бъдеще де учат този свят.

Всеки от вас трябва да има знание, да се подмлади. В един месец отгоре да се подмлади човек, не е мъчна работа. Ще обикнеш хората, няма да виждаш никаква погрешка в тях, и каквато погрешка видиш у някого, ще я поправиш. Художника нали отива при един ученик, който рисува и му поправя картината? Ако ги остави, те сами себе си не могат да поправят.

Любовта, Мъдростта и Истината са филтър, те са три филтъра.

Човек докато не мине през филтъра на Любовта, Мъдростта и Истината, не може да се пречисти. И като се филтрира и светне, за него ще стане всичко, за него ще стане ясно, не само ясно, но ще добие смисъл. Всички ще му станат мили. Дето минава, на всичко ще се радва и всичко ще му говори.

Мнозина от вас сте вече дряхли, остарели. Трябва да се роди желание у вас да слугувате на Бога и да бъдете добри слуги. Но да излезем от този свят. Не да излезем от този свят, но трябва да го изучаваме и да го поправим. Ние един ден ще излезем от този свят, но трябва да го поправим хубаво, че тези които ще дойдат след нас, да го намерят хубав. И ние тогава ще влезем в един друг свят, който е приготвен за нас.

Христос казва: „Отивам да ви приготвя място.” Другия свят, в който ще влезем, други ще го приготвят за нас. И като влезем там, ще ни е приятно да живеем. Пък къщата, която ще обитаваме, трябва да я направим хубава. Хората, които не мислят така, ще ни казват: „Като напуснем Земята, нека да става тук каквото и да е.” Това не е закона на Любовта, Мъдростта и Истината.

Този живот докато не го уредим хубаво, не можем да излезем от тука. Докато не свършим училището, не можем да напуснем училището. И ако не свършим училището, с хиляди години ще стоим и не те пущат, ще учиш. И сто години може да седиш в първо отделение, докато не разбереш, че трябва да учиш. Няма да се намери един университет, който да те приготви за матура.

Един човек, който лекува, трябва да разбира Божиите закони. Един разправя на един човек, който боледуваше от зъб и беше му отекла страната: „Малко ти е Любовта! Ако обикнеш Господа, веднага зъбът ще спадне! Боли те зъба, понеже нямаш любов, направил си някоя погрешка. Онзи ден, когато минаваше покрай храма един човек, ти поиска да му направиш една услуга, пък ти му каза една бяла лъжа, че си занят.” Той ми каза: „Та кой ти го каза това?” - „Каза ми болестта, болестта ти ми го каза. Ти не му отслужи, и ако тази вечер решиш да поправиш това, сега ще спадне зъба.” Той каза: „Ще поправя това.” И зъба спадна.

Лъжата подпушва кръвообращението, става бент и се образува цяло едно наслояване. Някой път се отразява на зъба, някой път на носа, някой път на корема, и прочие.

Ако ние бихме живели по законите на Божията Любов, Божията Мъдрост и на Божията Истина, ний щяхме да имаме здраво тяло, здрави умове и тези кризи, които сега прекарваме, се дължат на миналото.

Когато в сърцето оперира Божията Любов, в ума Божията Мъдрост, в тялото Божията Истина, тогаз човек е свободен и няма никакъв страх.

Колко е приятно един човек, когато е свободен, тогаз усеща, че всички хора могат да любят, и вижда Господа навсякъде, и в малките буболечки Го вижда. Това познание на Господа, прилича на следното: като влезеш в една градина, където има много плодове: грозде, сливи, ябълки и вземеш всеки един плод, и вкусиш, и ти е приятно. Трябва да дойдете до едно положение, да имаме това.

В старо време се казва, Бог казва: „Опитай ме и виж, че Съм благ!” В целия свят, който виждаме, във всички образи, се проявява Божественото. Един художник, който е гениален, рисува една картина, това е негово изобретение - то е Божествено. В един човек, който живее добър живот, Бог е Който Се проявява. Но той не е поет.

Новото учение в света е следното: да слугуваме на тази обширна Любов, на Любовта на безсмъртието, да слугуваме на Мъдростта на безсмъртието и да слугуваме на Истината на Свободата на безсмъртието.

И този живот, трябва да го придобием още тук на Земята, а не като умрем. Че тогаз, ако ти се отнасяш грубо към себе си, ще туриш хиляди хора да се отнасят зле освен със себе си и с другите.

Онова, което Бог е намислил, никой не е в състояние да измени. Могат да минат хиляди години, но това ще стане. Това, което Бог е начертал, то ще стане. Дошло е време да съзнаем това и да не се плашим какво ще стане със света. По-добър свят от сегашния, не е имало. Миналото не може да се сравни със сегашното. Както виждате, пълен е света, пространството отгоре с ангели. Те са разградили света. Тинята ще изтече и ще дойде чистата вода.

Аз виждам, че злото, лошите хора и Дявола са вързани вече!

Всичко това се чисти, виждам и така е. Ако вашите очи бяха отворени, щяхте да се смаете, като че някоя илюзия виждате. Тази година растенията са по-весели, по-свежи. Миналата година имаше болести по растенията, а тази година са свежи.

Бог е решил да изправи света. И е решил за всички онези хора, които Го познаят, и които вършат волята Му, всички блага идат за тях.

И сега ще вземете букварите, и ще четете. И старите от вас, трябва да учат. Вие искате да отидете на онзи свят. Онзи свят не е курорт. Там дето има курорти, там няма онзи свят. Онзи свят е свят на занимание, не на почивка. Онзи свят е свят на свещена работа. И като влезете в него, ще ти олекне, и ще имаш с какво да се занимаваш.

Ние на Земята сме за почивка тук. Всички вий сте дошли тук, понеже много сте работили в онзи свят и сте дошли на Земята за развлечение. Тук е курорт. Вий сега сте на курорт, а пък в онзи свят няма курорт. Там като влезете, има учение, има работа. Там може да останете като един учител свободен. Христос казва: „Аз и Отец ми едно сме.” Трябва да изучаваме закона на единството, на Любовта. Отец, Христос и ние да бъдем вече едно. Да започнем вече работата, и като започнете работата, Слънцето ще изгрее малко по-другояче. И звездите и Луната ще изгреят малко по-другояче, растенията малко по-другояче ще се проявят. Като минавате покрай растенията, те ще ви поздравят и ще ви кажат: „Тръгнали сте по най-добрия път - този свещен път на Любовта, който Бог е приготвил за онези, които Го любят.”

* * *, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ