НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

37. Неделно утринно слово: 19 апр. 1942 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

37. НЕДЕЛНА БЕСЕДА, УТРИННО СЛОВО

държана на 19 април 1942 г.


Като станете сутрин, най-първо ще изречете на Господа каквото си научил от другите хора. После ще Му разкажеш какво си научил от себе си, т.е. ще изказвате общоприетите молитви на Господа, и молитва със свои думи.

От толкоз хиляди години Христос казва: „Каквото попросите в Мое име, ще ви бъде.” Христос беше човекът на Любовта. Значи каквото попросите в името на Любовта, ще стане. При закона на Любовта, каквото искаш, ще стане. Например боли те крак, ще искаш да оздравее крака ти, и той ще оздравее. Ако нямаш обуща, ще искаш обуща и те ще дойдат. Няма да искаш две неща. При Любовта няма да искаш две неща изведнъж. Ти ще искаш само обуща, пък те ще видят. Ако си гологлав, ти пак от тях, ще ти дадат и шапка. Но ако искаш едновременно и обуща и шапка, то е вече безочливо.

Съвременното християнство не са усвоили още елементите на Любовта.

При Любовта, най-първо ти трябва да възприемеш Божията Любов. Трябва да знаеш как да възприемеш първият елемент на любовта.

Любовта се отличава със следното: Любовта дава най-първо най-малкото. Толкоз малко ти дава, че с микроскоп трябва да го гледаш. Пък ако ти даде много, то е злополука. Големите работи не са любов. Любовта не се отличава с това.

Любовта в начало дава най-малкото, а пък в края дава най-голямото.

И в природата отначало си турен в земята като малко семенце, като си го турил, като го поливаш повече, после виждаш, че израства голямо дърво и дава много плод. Божествената Любов е подкваса за човешката любов. Във вашата любов, трябва да приложите Божествената, да я подквасите, и тогаз става един свят.

Една диня, ако не я напече слънцето, не може да узрее, остава зелена. Това е злото и човешкото. Пък това, което прави динята да узрява и да стане сладка, това е Божествената Любов. Там гдето няма сладчина, това е човешката любов. Човешката любов е блудкава. Силата на Любовта е в предаването на Божествените елементи.

Сегашните хора мислят, че Любовта замайва. Никога тя не замайва! Като дойде Любовта, умът ти ще бъде свеж. Любовта никаква погрешка не прави. Забележете децата, които имат любовта, колко са внимателни. Онези, които нямат любов, никакво внимание и благородство няма в тях. Аз виждам, че Любовта ще влезе във вас. Вий сте били в училище. Когато ти обичаш своят учител, лесно заучаваш техните предмети, пък, когато не ги обичаш, не сте изучавали лесно предметите им.

Любовта е необходима за здравословното състояние. Тя е първият елемент за здравето. Ако ти не приемеш най-малкият елемент на Божествената Любов, не можеш да бъдеш здрав, ще бъдеш изложен на болести. Като приемеш най-малката Божествена Любов, тя ще те освободи от болестите. Ако дойде болестта, тя ще те държи само 24 часа.

Сиромашия си имал по-рано, същия метод, пак като дойде за една-две седмици, ще мине за един ден. Та всички работи, като дойде Божествената Любов в човека, ще стават лесно. Христос казва: „Който е видел Мен, видел е Отца ми.”

Любовта издържа всички изпити. Единствената сила в света, която издържа както и да я изпитват, тя е Любовта. И няма друга сила, която да може да издържа като нея.

Човекът на Любовта никога не можеш да го извадиш от релсите му.

Любовта е единственото нещо, което задоволява човешката душа. Като пожелаеш нещо, то идва, щом имаш Любов. И Писанието казва: „Преди да попросите, ще ви дадат.” Та Господ е приготвил благата, само трябва да напомним. Пощаджиите раздават писмата. Раздавачът се е позахласнал, задържа писмата, та ние задържаме някой път Божиите благословения. Сега една работа трябва да започва с малката любов, и трябва да свършва с голямата любов.

Човешкото започва с голямата любов и свършва с малката любов. Бог Се проявява към хората с най-малката любов.

В бъдеще, напредналите същества ще се проявят чрез хората. В бъдеще хората ще се проявяват чрез най-голямата любов. От небето слиза най-малката любов, която ражда изобилието на Земята, пък от Земята отива към Небето най-голямата любов.

На Земята вий обичате някого. Човешката любов отначало е голяма. Казва той: „Аз съм готов да умра за тебе! Всичко, което имам, давам!” Всичко обещава, но в края на краищата нищо не дава. Човешката любов е такава.

В любовта няма „ще”. Като поискаш, всичко има. Щом се молиш и не се дава, нямаш любов. При любовта, щом се молиш, се дава, но ти трябва да бъдеш най-малкото. Това най-малкото, което ти се дава, ще донесе голямото.

Щом между теб и Бога няма други същества, любовта идва, пък щом между теб и Бога има други същества, ти не приемаш любовта. Никога не допущайте между Бога, между вашата душа и Бога другиго. Само Едного имаш право да туриш между себе си и Бога - Христа. Христос казва: „Дето са двама или трима, там съм и аз.”

Всяка отрицателна мисъл, която влиза в тебе, противодейства на основния тон в тебе, на Божественото състояние на любовта. Ти без любов си направил една работа, не си вземал основния тон на любовта. Затова в света вие не можете да успеете, ако не възлюбите Бога с всичкото си сърце, душа и дух.

С други думи казано, ти в света не можеш да успееш, ако не възприемеш Божествената Любов напълно. Щом си изложен на Божествената светлина и топлина, плодовете ще узреят.

Казваш: „Да живеем добре.” Ти не можеш да живееш добре, ако не си възприел любовта. Ти като възприемеш истинската любов, ще бъдеш първо щедър към всички, ти си извор - всички ще дойдат да пият. Човек който обича, не прави разлика. Всеки който идва при теб, ще ти донесе нещо ново.

Обикновеният като дойде, ще ти донесе нещо ново и като дойде един духовно развит човек, ще ти донесе пак нещо ново. Обикновените хора стават талантливи, а талантливите стават гениални.

Гениалните стават светни. Гениалният като светне, става мира, Светията като светне, става светлина.

Духа, който живее в тебе, ти носи мира. Като дойде Духът в тебе, ти имаш мир. Един от светлите Духове като ти проговори, той образува мирът в теб. Мирът е постоянно нещо, мирът е непреривно нещо. Той е най-голямата хармония, която съществува в душата ти. Ти чуваш онзи глас на хармония вътре и имаш мир. Имаш мир, защото отвътре ти се казва, че всичко ще свърши добре.

Сутрин като станете при изгрева на Слънцето, пейте за Любовта, на обед пейте за Мъдростта, пък вечер - за Истината. И ако може да изпеете за Любовта, Слънцето няма да залязва, ще стане чудо и вий ще се повдигнете толкова високо в атмосферата, във вашето съзнание, ще видите, че Слънцето обикаля и никога не залязва.

Ще свирите. Ако хубаво свирите на едно цвете, то ще напъпи и ще цъфне. Ако само напъпи, още му свириш за цъфтене. Ако посеем една семка и като свирим, семката ще изникне. Растението е пораснало, сега значи свириш хубаво. Ако растението цъфне и узрее плод, тогаз е най-хубавата любов. По-хубава любов от тази на Земята няма.

Под семка се разбира една душа, която се разцъфтява като я обичаме. Разбираме и нашата душа като възрастна и се разцъфти да даде плод, като люби хората. Аз бих желал вий да се храните с плодовете на любовта. Сутрин като станете, посейте една семка във вас. Засвирете или запейте, да израстне от семката растение, да цъфне, да върже и да узрее плод. Пък вий чакате да дойде Христос да донесе любовта.

Христос дойде на време и донесе любовта и Го разпънаха, и Го обраха. При първото идване на Христа Го обраха, а пък сега няма да Го оберат! Христос е вземал мерки за това!

Искайте с любов, търсете с любов, вземайте с любов.

Това е трудна работа, но е работа без закон. Не искам да ви съдя, но аз влизам в положението ви. Има трудни работи в музиката. Големи майстори едва могат да ги вземат. А пък ти си дете, не знаеш да свириш. След 10-20 години упражнение, това дете като се упражнява, ще свири.

Вий сте свирили много добре „Цвете мило, цвете красно”, пък сега пеете и свирите „Горо ле горо зелена, и ти вода студена”.

Третото парче е „Изгрява слънцето”, четвъртото парче е „Идва новия живот”, петото парче - „Раздавай плодовете”, шестото парче ...

Любовта кара природата да държи една сказка и тя говори, и тя ще ни изсвири едно парче. То ще бъде един ангел на любовта, който ще свири.

Чували ли сте ангела на любовта да свири? Какъв израз имат очите му като ги погледнем? В шестата степен ангелът на любовта ще дойде да посвири. Затова Христос казва: „Онези които чуят гласа Му, ще оживеят.” Неразположен си сутрин, попей си малко.

Изпей това: „Бог е Любов”. Аз ще приема тази любов с всичката простота на моето сърце, и като едно разумно дете ще я приложа.

Старите обуща, шапка и прочие, ще ги хвърлите. Ще си приготвите дрехи от най-чист ленен плат, саден на земята с любов и изработен с любов. Хубави ленени дрехи от главата до петите, една дреха направена от слънчеви лъчи, от сгъстена светлина, изтъкана дреха. От светлината може да се направи дреха, тя е най-хубавата дреха, която може да се изтъче.

Казвам сега: понеже вече на Земята се изтъкават станове за правене на дрехи от светлина, и ти сега можеш да си заръчаш вече една дреха. И желая да ви видя един ден облечени с дрехите на светлината.

Днес бъдете доволни от онова, което имате, това е най-малкото. Днес като сте доволни от онова, което имате, тогаз и великото в света, и то ще дойде.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ