НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

24. Неделна беседа: 11 ян. 1942 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

24. НЕДЕЛНА БЕСЕДА

държана на 11 януари 1942 г.


Словото бе Бог.

Искам да ви наведа на една нова мисъл, защото знанието, което сега го имаме, ни носи нещастие. Всеки един, който се мисли щастлив, не знае какво ще стане до утре. Ние се оплакваме, търсим коя е причината.

Причината на злото седи в безсъзнателния живот, тъй наречен физически живот. Една капка енергия се търкаля, и ако не се махнеш от пътя й, ще те претрепе. Причината на всички спънки в света са все материални работи. Хората се карат за шапки, за обуща, за една педя земя и за някое парченце хляб, и някои ще се отклонят едни от други. Казват: „Света е лош!” Ние нямаме право да се произнасяме върху картината на един художник и да казваме, че картината му е лоша. Защо? Защото да се произнесеш, трябва да рисуваш по-добре от него.

Трябва да положим нашата вяра, когато обичаме в света. Но една вяра, която не е подкрепена от Мъдростта, вяра, която не е подкрепена от Любовта и една вяра, която не е подкрепена от Истината, тя не ни трябва. Училища трябват на човека. Необходимо е да мисли добре, да чувствува добре и да постъпва добре.

В постъпките седи неговата активност, проявява се неговата сила.

В чувствата му влиза живота, проявява се неговата душа.

В неговата мисъл, се проявява неговия Дух. Духът е нещо отвлечено, невидимо. Единственото нещо, което не се вижда, то е Божествения Дух. Някой път искате да знаете какво нещо е любовта.

Любовта със знание не се добива. То е един вечен опит на човешката душа. Тя постоянно опитва любовта, която се проявява, и всякога ще бъде незнайна. Бог Се проявява като Любов. Що е Бог? Той носи живота, Той е светлина. В светлината животът добива условия да се прояви. Той е мисъл, той дава простор на човешката душа. Живот без Любов, носи смърт, живот без Мъдрост, носи глухост, живот без Истина - носи робство.

Някой човек е облечен и иска да си осигури живота, но един пакостник промислил да обере един американски милионер, който носи торба с долари, американски долари. И най-сетне сполучва да задигне торбата на богаташа. Капитанът на парахода му казва: „Парахода потъва!” Той оставя торбата.

Питам те: „Защо ти е тази торба, и това богатство, когато парахода потъва? Питам те защо ти е тази торба и това осигуряване, когато парахода потъва?” Когато ние, съвременните хора се осигуряваме, парахода потъва. После като говорим за Любовта, разбираме спасителната лодка, с която трябва да напуснем парахода, и тя ще ни изнесе на брега.

Ние търсим нашето спасение отвън: искаме да забогатеем, да се учим, че да спасим човека. Като се ражда, човек носи всичкото знание в себе си, само че на това знание се изисква условие, за да се прояви.

Светиите, или онези, които наричате святи, имат радио и приемат новини от Слънцето, Венера, от Месечината, и от всякъде. Важно е да говориш с онзи свят. Хубаво е да имаме общности от онзи свят. Онзи свят е красив свят. Само на хората не пожелаваме да отиват в онзи свят и насила ги държат вън, защото ако отидат в онзи свят, няма да искат да се върнат. Онзи свят се нуждае от напреднали хора, които да помагат.

Душата им загазила на Земята, трябват пионери, които да проповядват Истината. Самите хора, трябва да носят живота. Като дойде Христос, цитираш ли Мойсея? Той казва: „Както ни е Учителя научил.” Вие казвате: Мойсей така е казал, Исайя така е казал, Данаил така е казал.” Като четеш Авраама, гледай да имаш неговите опитности, Данаил също. Тогава имаш опитностите. Той влезе в общение с другия свят. Йоан богослов - също. И ние можем да видим, но когато видите някой работи от онзи свят, не трябва да разправяте. Има работи, които не се разправят. Ти като заравяш пари в земята, разправяш ли къде си ги заровил? Ще мълчите. Като садиш орехи, не казвай на децата къде си ги посял. Те ще отидат, и ще ги извадят. Имаш някоя мисъл, но може да я провериш. Например, искаш да посетиш един свой приятел. Ти може да отидеш в неговата стая, на един-два километра разстояние. Нещо ти казва: „Не отивай!” Ти отиваш и него го няма в къщи. А пък, като речеш да го посетиш и чувстваш една пълнота, нещо ти казва: „Иди!”

Медицината вижда, че причините на всички болести се дължат на едно неравновесие, което съществува между човешката мисъл, човешкия живот, човешките чувства, сърцето и човешката воля и телото. Ако внасяме в себе си правата мисъл, тя освобождава, ако внасяме правите чувства, те освобождават. Едно хубаво чувство, внася елексира на живота. Ако вий може да внесете едно хубаво чувство в един болен човек и да му кажете: „Ти ще оздравееш”, и той да повярва, непременно ще оздравее.

Други енергии, които на човека са необходими, за да смила храната си, да приема телото енергия от храната. Как ще си обясните следното: човек двайсет минути след като се е хранил, вече чувствува сили? Той като приема храната с езика си, и като я обръща в устата си, като дъвче храната, възприема енергията и я препраща в нервната система. Човек има енергия за път. Каквото стомахът смила и се добие, то е придатък.

Като ядем правилно, придобиваме храна чрез нервите си. Човек който не придобива сила чрез нервите си, не яде правилно, той яде лошо.

Човек, който яде и не мисли, той не е ял. Човек който е недоволен в яденето, той създава отрова в себе си.

Ние съвременните хора се нуждаем от приятели, които да подкрепят нашият ум, нашето сърце и нашето тяло. Кой е Онзи, Който свободно подкрепя нашият ум, сърце и тяло? Единственият, Който може да ни подкрепи, е Бог - в Него живеем. Ако храним за Него най-хубавите мисли и чувства, ако Му служим от сърце, и Той всякога ще ни подкрепя, в Него живеем. Той счита, че Неговия живот и нашия живот, са един живот. Христос казва: „Аз и Отец едно сме.”

Ние сега искаме да се отделим от Бога. Къде ще се отделим, къде ще отидем? Настава един момент в света, когато всичко трябва да правиш за Господа. Ако учиш, за Господа да учиш. Каквото и да правиш, за Него да го правиш. Всичко в ума ти е ангажирано с Божествената мисъл. Онзи, Който ни приобщава към знанието, Той е Бог. Онзи, Който ни приобщава към добрите чувства, Той е Бог. Онзи, Който ни приобщава към добрите постъпки, Той е Бог. Онзи, Който ни желае здравето, Той е Бог. Бог иска да въздигне един живот на щастие между хората.

Понеже хората идат да работят за себе си, от там иде нещастието.

Въздуха купуваме ли го? Където и да отидеш, въздуха е на твое разположение. Където и да отидеш, светлината е на твое разположение. Ако ние обичаме Бога, ние ще имаме на разположение всичко. Един свят ще се отвори.

В света има музика, за която ушите на хората са глухи.

Ако тръгнете по пътя на Божията Любов, не онази любов, която трае година и половина, но онази любов, която и смъртта не може да я победи - тя може да те заведе на небето и да те върне. Тя ще ви развежда по целия свят, по цялата Вселена, на Слънцето ще ви води, на Месечината, на Юпитера, на Сатурн, навсякъде където искате, ще ви води. Говоря за онази любов, която може да задоволи всичките ваши нужди. Но трябва да се научите да слугувате така, както ангелите слугуват.

Любовта и обичта запример има ли, тя всякога е толкова внимателна, за най-малките работи промисля на време.

Няма нещо по-красиво от схващането за Бога.

Няма по-красиво лице от лицето на Бога. Ти като Го погледнеш, ще забравиш всичко. Той не мисли за греховете на хората. Като види, че са ги избили, казва им: „Станете!” И всички стават, облечени с най-хубави тела. За какво ще скърбите? Като дойдете на гробищата, казвате: „Станете братя!” И всички станат. Отидете в други гробища, и там станат. Ще отидете при дърветата, ще им кажете: „Дайте плод!" Навсякъде лесно ще става с Божията Любов.

При Любовта ще се научим да ценим онова хубавото, ценното в човека. Ще ценим човешкия дух, човешката душа, човешкият ум, човешкото сърце и човешкото тяло. Да имаме свещен трепет както към себе си, така и спрямо другите. Към това трябва да се стремят всички хора. Това е Новото Учение, което трябва да се внесе в света.

Този свят е сянка на онзи свят. За да се познават хората един други, трябва да имат вътрешна връзка между тях. Ти обичаш един човек. Господ ти е направил едно добро. Ти си бил в голяма нужда, ти си бил изоставен от всички хора, а Той ти е направил добро безкористно. Това добро духът ти и душата ти не могат да го забравят. Където и да срещнеш този човек, казваш, че го обичаш. Затова не се отказвай от доброто желание, което подтиква вашето сърце.

Не се отказвайте от добрите желания, които подтикват вашето сърце. Вий казвате: „Доброто не се цени!” Но има Един, Който го цени. Най-малкото постигнато добро, което човек направи, Бог го цени. Той го записва в книгата на живота.

Всяка една хубава мисъл, колкото и да е малка, тя се записва. Ако ние живеем по Бога, ще се изменят условията ни.

Казвам: Възлюбете Господа! Някои ли трябва да видим или всички трябва да видим? Под думата някои се разбира цялото. И като обичаш цялото, обичаш всички, обичаш всички части - еднакво цениш всички. За това се изисква съзнание. Един ден челото ще се оформи, от челото ще се формира. От челото излизат три равни части. От средната част на лицето, от средната част на сърцето излизат чувствата. Пък под носа се показва физическия живот, брадата.

Ако вие не се свържете с праната, не може да бъдете здрави.

Първото нещо сутрин като станете, е да разпознаете всички странични мисли, чувства и постъпки и да ги отстраните. Тези мисли, които ви обичат и само онези чувства, които ви обичат да останат. Като обичате, да не се тревожите. Какво ще стане със света? Няма да се свърши света, но един нов свят ще се образува. Бог ще преустрои Земята и всички хора. Какъв дял вий ще вземете в новия свят?

Нов ред иде сега в света. Въздухът ще бъде толкова деликатен, че вий с вашите дробове ще се задушавате.

Трябва да си образувате органи да дишате етер. Много по-сложни са органите за дишане на прана. С новите органи, ще може да пътувате до Месечината.

Аз говоря за новото на способните, на тези, които разбират.

Въпроса е за онези от вас, които искате да станете безсмъртни. Трябва да възприемем любовта, ще доловим новото и новата свобода. Тази нова свобода, ще ни освободи от всички ограничения, в които се намираме.

Шестата раса, която иде, любящите хора, ще стават видими и невидими.

Не са хората господари на света, Бог е господар. Всички хора на Земята, един ден ще следват Божия закон, и тогаз всички ще бъдат свободни. Докато не сме господари, не сме свободни. Сега Господ казва на всички хора: Вий сте братя. Никакви господари няма, всички сте слуги. Ще служите, ще работите, по-силните ще помагат на по-слабите. Всички ще се готвят за един почтен труд на любовта.

Любовта премахва всички болести в света, нищо повече. Моментално ги премахва! Ние страдаме от зарази и от нечистота. Дишането ни не е дишане, яденето ни, не е ядене, мисленето ни, не е мислене.

Когато дойде Христос, трябва да ни намери всичките цъфнали, да сме завързали, да имаме плодове. Трябва да намери лози, които са увиснали с грозде. Всички хора да са готови да изпълнят Божия закон по любов, не насила. Бог иде, Той ще преустрои света. Няма да го преустрои по един механичен начин. Всички вий ще влезете в един свят. Този свят ще се затвори за вас, друг свят ще се отвори. Когато мравката напуща своя свят, кой свят напуща? Трябва да влезе тогаз в света на хората. Тези жилища, в които ще влезете, са създадени за вас. Само че са грандиозни, направени от мрамор, вратите са направени от скъпоценни камъни, постлани са със злато и с най-хубавите килими. Няма кал в онзи свят, няма и клозети, няма и гробища. И помен няма от тях! Това са места чисти, дето хората не плюят. Там има хорове да пеят, които вземат 4-5 октави, гласовете се чуват на половин километър далеч, не се чуват в пространството. Сега това, което ви говоря, е една хилядна част. Човек трябва да влезе там, за да види, с думи не може да се изкаже.

Казвам: Онова, което Бог е приготвил за онези, които го любят е толкова грандиозно и хубаво, че заслужава всички страдания, които ще претърпим! Те не могат да се сравнят с бъдещите блага и с бъдещата слава, която има да се изявява! Изявяването на любовта и придобиването на свободата, е в освобождението от смъртта. Това е голямото благо в сегашния живот. Не се обезсърдчавайте! Бъдете смели и решителни!

Не съжалявайте за вашите погрешки, но всяка ваша погрешка поправяйте. Вземете за девиз: всичко можем да направим за Божията Любов. Благодарете на Бога за любовта, която ни е дал сега. Да благодарим за тези тела, които имаме сега, за да се удостоим и да имаме в бъдеще бъдещите тела, които ни приготовляват.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ