НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Законът на внушението. Закон за равновесието / Закон за внушение и закон за равновесие

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Законът на внушението. Закон за равновесието

Най-често използвани думи в беседата: природа, човек, има, може, сили, себе, случай, аз, част, знаете, сърце, мисли, работи, сега, положителни, състояние, дум, всичко, ум, чистота ,

 Младежки окултен клас , София, 28 Декември 1924г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


(Младежки Окултен Клас, 28.12.1924 21:15 Неделя)

8.15 ч.в.

Любовта ражда доброто! Доброто внася в нас Живот, Светлина и Свобода!

Размишление.

Прочетоха се темите: „Предназначението на гръбначния стълб.”

Тема 10: „Произход на съзнателните и подсъзнателните движения у човека.“ Ще опишете движенията, всяко помръдване ще опишете.

Как пази човек своето физическо равновесие. Например, главата е по-тежка. Как пази човек своето равновесие? Как седи главата на раменете? Спокойна ли е човешката глава или постоянно се движи? (– Движи се.) В какво направление се движи човешката глава? Две течения има у човека. Забелязали ли сте когато пътувате по екскурзии или вървите по пътя, щом се отвлече вниманието ви, родят се значи две противоположни мисли в ума ви, веднага ще паднете или на лицето си, или на ляво, или на дясно. Защо падате? Тия наблюдения трябва да ги правите във вашето подсъзнание. Например ходите с някого и питате: „Защо на еди-кой си господин животът е тъй нередовен?“ И като кажете тъй, паднете на едната или на другата страна. Това падане е свързано с човека, на когото оценявате характера.

От чисто наследствено гледище тия неща са ясни. Да допуснем, вие се раждате в известна фамилия, член сте там, да кажем във фамилията АВС. Как действува наследственият закон по отношение на живота? Да кажем А е вашия дядо. Някога той се е разгневил и намислил да удари някой човек по пътя и да му пукне главата. Той само е проектирал тази мисъл, но не я реализирал, разболял се и умрял. Тази негова мисъл се е отложила, но тя е останала в неговото подсъзнание. Той има син, който се оженва и на него се ражда син, да кажем В. Този син точно ще изпълни туй внушение, което дядо му е намислил. Този син ще изпълни туй желание да срещне един човек на пътя и да го удари по главата. У вас се заражда по някой път едно желание да биете някого. Вие сте забелязали някои деца на пътя какво правят: минава някой старец, те вземат един камък и го ударят, защо? (– Това са външни мисли, от миналото.) Сега аз ви навеждам на този велик закон, за да разбирате нещата защо тъй стават. Вие мислите, че е безразлично какво мисли човек, не. Или вие ще извършите този акт, или поколенията след вас. Тъй щото в природата търсете причината на тези постъпки.

Тогава математически какво ще бъде отношението? А е причината, В какво ще бъде? В В се изразява идеята. Тъй щото много ваши състояния се дължат на миналото. Седите вие и сте неразположен духом. Иде ви по някой път на ум да извършите нещо недобро. Тази мисъл е вложена от някой ваш дядо. Може би преди 100 години, преди 200 или 300 години от някой ваш прадядо. А вие ще бъдете изразител на тази, старата мисъл. Следователно вие с контра идеи ще се противопоставите на тази първоначална идея. Как? – Ще се върнете назад до А. С, в този случай, е само резултат, но не е причина. Ще се върнете назад. Ако синът на А е бил добър човек, ще апелирате към него. Следователно ще почерпите сили, за да регулирате тази мисъл от А.
Сега да изясня. Да допуснем, че имате един канап, или една връв, или едно въже. Вие сте хванали само единия край, а другия край са хванали двама души. Вие не сте свободен. Туй въже е завъртяно около ръцете ви – вие теглите и те теглят. Внушението от тяхна страна е по-силно. Те ви теглят и най-после ви повличат. Вие не искате, какво трябва да стане? Трябва да дойде някой друг да хване при вас въжето, за да се балансират двете сили. Затуй трябва да учите закона на равновесието. Не трябва да се самооблащавате [*самооблащава – книж.остар.(от рус. самообольщение) самозаблуда, самозаслепение, самоизмама.], че всичко може да направите сам. Всеки, в дадения случай, е слаб. Трима души на физическото поле могат да бият едното, но и един може да бие трима, па даже и 10 души, но се изисква голяма сръчност, за да набие 10 души. Аз в историята помня само един такъв случай и то ето какъв: Един американски проповедник набива 10 души. Цяла една тайфа пияни влизат и искат да развалят събранието. Той слиза от амвона, набива ги хубаво, връзва ги и ги туря долу пред амвона, качва се и си държи проповедта. Накрая главатарят на тази банда се обръща към Бога. Но в такъв случай трябва да имате присъствие на духа. У вас, младите има една черта, която ви липсва, често вие губите присъствие на духа. Когато сте в клас, тогава сте много сръчни, но когато сте сами, тогава трябва да се опитате. А законът на внушението работи единично.

Та, най-първо трябва да изличавате тези подтици, които работят върху вас. Ще правите наблюдения. Някои мисли действат върху задната част на главата ви. Вие трябва да се освободите от тях. Някои мисли действат в стомаха ви, тези мисли действат по наследство и ти слушаш нещо постоянно ти казва: „Хляб, ядене!“ Ти се поддадеш на туй внушение и постоянно мислиш за това. Не, не му е времето сега да ядеш, от долу иде тази мисъл, туй внушение иде наследствено; други внушения има, които идат по-отгоре – от под лъжичката. Те са по-благородни внушения; третите идат от предната част на главата, те не са опасни. По някой път внушенията идат от слепоочните очи. И тогава ще почувствувате едно силно притискане на главата. Тогава именно трябва да знаете да трансформирате вашата енергия, да прекарате тия енергии на горе към предната част, разумната част на мозъка си.

Най-главното в живота – всички трябва да имате един идеал. Всички трябва да сте свързани с някой човек, който седи по-горе от вас, който има морален стабилитет. Аз го наричам – човек с морални устои. А този човек може да бъде някой ваш добър дядо, тук или в Америка да е живял и да е заминал, с когото да сте свързани и когато дойде едно противоречие веднага да си спомните за него, защото приятелят е необходим в такъв случай. За нужди са приятелите.

Затуй сега ще се заемете да изследвате тия енергии. Не да попаднете в тях, да мислите само за тях, защото има друга една опасност тогава, човек може да си самовнуши. Самовнушението може да дойде отвън чрез впечатления. Например, минавате вие по пътя. Може да видите някой човек паднал и си счупил крака. В вашето подсъзнание това направи силно впечатление. След година може да се яви у вас някоя болка в крака, без да знаете причината й. Много болести има, които нямат никаква органическа причина, а усещате болка. После, може да сте забелязали, като вървите по софийските улици, да кажем, а те са пълни с разни мисли, някой път вас не ви се иска да минете през някоя улица, защо? Като един чувствителен човек усещате, че влиянията не са приятни там и не искате да минете. Следователно човек не трябва да се предава на такива влияния от улицата. В такъв случай минете през друга улица. Ако минете през някои улици вие може да възприемете лошите мисли на някой човек, който е минал преди вас, т.е. те да намерят место във вас, щом вие не сте достатъчно концентриран. Тази сутрин аз видях едно лице, при това свещеник, така се огрубило лицето му, че нищо свещеническо няма в него. Такава една грубост имаше на лицето му.

Та, рекох, виж външните влияния са подействали даже и на един свещеник. Вие в света има да се борите с ред противоположни сили и трябва да бъдете разумни, т.е. трябва да разбирате закона на внушението. А този закон на внушението изисква чистота на мисълта. Всякога трябва да имате чиста и ясна мисъл. Никакво раздвояване на ума! То ще дойде, но не го допускайте да вземе място у вас. В момента, в който вие допуснете едно раздвояване, винаги човек губи своето равновесие. Питам: онези акробати, които минават по тънки въжета, как минават? -Присъствие на духа имат; онези авиатори, които отиват 3, 4, 5, 7, 8 км. нагоре – присъствие на духа имат. Ама представете си един страхлив човек, който ще изгуби присъствие, какво ще стане с него? Разбира се, всичките авиатори имат едно качество: у тях центърът на страха е по-слабо развит. Страхлив човек авиатор не става. Авиаторите са смели. Сега някои хора трябва да употребят много големи сили, да не бъдат страхливи. Например вие изпитвате страх, но трябва да турите воля, за да покажете, че не ви е страх. Някой път ви е страх, а се преструвате, че не ви е страх. Не, вие ще си представите страха: страх ви е, нищо повече. Но няма да давате место на страха си. В животинското царство у по-нисшите животни страхът си има място, но един човек, който е тръгнал по пътя, страхът често може да го спира. Например колебанието от какво произтича? – От страх.

Та, сега имате да ликвидирате с всичките тия наследствени прояви, които се явяват в ума ви. 50% от тези прояви са наследствени и по закона на наследствеността вие можете да ги изхвърлите. Как? Например някой ден нямате разположение, казвате: „Не ми се учи днес.“ Какво ще направите? – Седни и учи! -“Ама нямам настроение!“ -Седни и учи! Настроението ще дойде. Седни на масата си, нищо повече! Внушение е то. Закон на повторение е то. Ти си отлагал, отлагал и казваш: „Нямам настроение.“ Не, ще седнеш и ще учиш без настроение! Употребете тогава и вие едно внушение, ваше внушение. Да кажем, нямате разположение да идете някъде, абсолютно нямате разположение. Кажете тогава цял един час наред: „Ще ида, ще ида, ще ида…“ И като повториш цел един час тези думи най-после ще отидеш и оттатък ще минеш. После, направете друг един опит: имате силно желание да идете някъде, но това место няма да ви ползва никак. Кажете тогава така: „Няма да ида, няма да ида, няма да ида…“ И няма да идете. След като повториш една дума, има си известни числа – 100 пъти, 200 пъти, 3-4-5 стотина пъти, туй повторение представлява цял един цикъл и около вас се образува цяла една сила, която ще даде подтик да бъде движението ви за или против, т.е. или в положителен или в отрицателен смисъл, което е за добро.

И тогава аз казвам, в природата има два метода, с които тя си служи: когато природата действува със своите положителни сили, тя произвежда в нас всякога негативни състояния; когато природата действува със своите негативни сили, тя произвежда в нас всякога положителни състояния. Туй трябва да го знаете. Едно негативно състояние у вас се дължи на положителните влияния от действията на природата. Обратния процес: когато природата действува със своите негативни сили, у човека се произвеждат положителни състояния.

Как ще преведете минус с минус и плюс с плюс? Човек и природата могат ли да се примирят? (п.ч.) Когато природата работи, човек ще възприема, човек ще плаща. Когато природата стои негативно, тогава тя ще плаща. Взаимообразно ще си действат. Но всякога трябва да знаете, когато дойде едно негативно състояние у вас, природата действува със своите положителни сили и те са разумни. Това не е един признак, че вие сте извън законите на природата. Ни най-малко, макар че не сте разположени, но трябва да знаете факта, че природата действува със своите положителни сили и то е за добро. И когато вие сте в най-добро разположение на духа си, трябва да знаете, че природата работи със своите негативни сили. И в единия и в другия случай трябва да знаете, че то е за ваше добро. Тогава имаме 1, 2, 3, 4. При 3 и 4 движението трябва да мине през кръст.

И действително така е, от лявото полушарие енергиите отиват в дясното, и от дясното полушарие отиват в лявото, прекръстосване става. Едната страна е негативна у човека, а другата е положителна. Но те се менят. Изобщо се казва: лявата страна е отрицателна, а дясната е положителна. Но често има едно променение на тия сили. Лявата ръка, в която действат въобще отрицателните сили, в горната си част на ръката тя е положителна, а долната, вътрешната част на ръката (дланта), тя е отрицателна; дясната ръка, която е положителна по отношение на лявата и тя в горната част е положителна, а долната (дланта)) е отрицателна.

И тогава имате: и знаете ли как се съединяват знаците? Пак същото прекръстосване става. Отрицателната част на ръката е всякога гладка, по нея никакви косми не растат, а тази част на ръката, дето е положителна, там има косми. Двете устни са отрицателни, но горната част на устата е положителна – там се образуват мустаците. Тогава горната част е положителна, а долната е отрицателна.

Чрез закона на внушение може да се случи следното: когато природата действува със своите положителни сили и вие искате да бъдете положителни, тогава вие сте в стълкновение с природата, тогава се образува триене; тогава стават мозъчни сътресения и тогава хората подлудяват. Всеки, който се бори с природата, подлудява. И всеки, който се бори с Бога, подлудява, нищо повече! Значи, природата не обича ти да се бориш с нея. Ти ще отстъпиш не от страх, ти ще използваш нейните сили. Когато тя работи, ти ще почиваш, а когато тя престане да работи, ти ще започнеш да работиш. Следователно, ние не трябва да бъдем два положителни знака в природата. Плюс и плюс какво дават? (– Отблъскват се.) Е, какво означава отблъскването? В какво направление отиват силите тогава? Да допуснем, тук имате две топки А и В. И двете са положителни. Най-първо ще се яви едно желание да се приближат (А1В1), но после пак се отблъскват; пак се приближават, пак се отблъскват. Как ще обясните това явление? (– Електричеството става разнородно, щом се приближат двете топки, едното електричество се неутрализира, тогава се отблъскват и т.н.) Добре. Тогава, в първия случай имаме и при двете топки знака плюс (А, В). Във втория случай (А1В1) имаме минус и плюс – привличат се топките. После пак се отблъскват. Къде отиде отрицателното електричество? (– Отрицателното електричество отива в земята С. И на мястото се явява пак положително електричество. Топките пак се отблъскват.) Добре. Това е един геологически закон. Промени стават и в клетките. Какво отношение има земята към тия две топки? Ние допускаме, че те са съзнателни.

Известни величини вие ги означавате с минус, а други – с плюс. Вземете -5 и +5. Тия две величини равни ли са? (– Като алгебрични величини не са равни, само по абсолютна стойност, без знака, са равни, но иначе не са равни.) Ако имаме в термометър 5° над нулата, едно и също ли означават? (Те не са равни величини.) – Защо?

Представете си следното: тук имате жена (ж). Тя е негативна в природата (– ) и мъж (м), той е положителен в природата (плюс). Но тази жена бие мъжа си и физически го бие и по ум го бие. Как тогава ще си обясните тогава това? Действително туй е вярно, но относително е вярно. Сега тия разсъждения са извън науката, те да не ви бъркат на вашата наука. Вие трябва да ги държите отвън. Те със само един посторонен капитал, а вие дръжте си вашия капитал.

Как бихте означили настроението, положително ли е, или отрицателно? Кой е създал настроението? Мъжете или жените? (– Жените.) Т.е. под думата „жена“ разбираме „живот“, под „жена“ вие ще разбирате живота. Кой е създал негативните сили: животът или умът? Под думата „мъж“ ще означаваме винаги ума в неговата целокупност, а под думата „жена“ ще разбираме живота в неговата целокупност. Живот и жена са близки. Жена и мъж се различават само по едно качество. Жената въобще е символ на живот, тъй щото тя не засяга формулата на сегашните жени. А положителните сили са създадени от що? Например смелостта на какво се дължи? Дължи ли се на човешкия ум? От какво произтича смелостта? От ума ли? (– Не от ума.) Хубаво. Думата „интензивност“ на какво се дължи, на ума или на сърцето? (– На сърцето.) Правете наблюдения, щом мислите и във вас има известно безпокойствие, то се дължи винаги на сърцето. Когато сърцето ръководи, в мислите винаги има безпокойствие. Когато умът работи, тогава има чистота, човек е тих и спокоен, невъзмутим, тогава човек се повдига.

Ще знаете, когато умът работи сам, човек всякога е тих, а когато сърцето ръководи, човек всякога се намира в едно състояние тревожно: реши едно, смени го – все прави и все недоправи. Казва: „Еди колко книги ще прочета, туй ще направя, онуй ще направя“, и в края на краищата нищо не направя. Всеки ден хиляди желания сменява, все решава, решава. После, като го попиташ: „Защо не го направи“, каже, че условия няма. Аз наричам сърцето е едно дете, което знае само да яде. Ако майка му е сготвила нещо, то всичко изяжда. Но не е ли приготвила нищо, целия ден ще има само цирикане. Такова нещо е сърцето. Англичаните го наричат: „място на постоянно безпокойство.“ Когато дойдат тия състояния, ще ги познавате, те са на сърцето. То е детинско състояние, едно детинско своенравно състояние. От неща нищо и никакви, които пет пари не струват, някой минал и те побутнал, дигнеш цял скандал. Детински работи са това. Такова е състоянието на сърцето.

Та, всички трябва да се владеете, т.е. да се не поддавате на такъв детински устрем. Вие ще употребите за сърцето си този пример на циганката, той е много хубав за тези състояния. Разболяло се циганчето, казва: „Мамо, геврече.“ -“Ще купим, мама, ще купим.“ -“Халвица, мамо.“ -”Ще купим, ще купим.“ Че смокини, орехи, ябълки… Всичко искало. И тя все му купувала: „Ще купим, мама, ще купим.“ Най-после то умряло и циганката казала: „Е, мама, от всичко поне си хапна.“ Като дойде едно такова фалшиво желание в сърцето ви, кажете: „Ще бъде, ще бъде“, и оставете го там. И като умре вашето циганче, т.е. не да умре, но вашето състояние се трансформира от едно в друго, по-високо. Тогава кажете: „Действително, всичко постигнах“, т.е. постигнал си да трансформираш своите желания. Смърт значи трансформиране от едно състояние в друго, минаване от един образ в друг. Не е страшна смъртта. То не е ограничение, тъй ще схващате вие. И тогава ще бъдете близо до истината.

Щом дойдат някои неприятности, вие ще спрете и ще кажете в себе си: „Ще бъде, ще бъде.“ Тихичко ще го кажете и отминете. Не се противопоставяйте на вашите желания. Голяма погрешка е това. Никога не влизайте в борба със себе си. Едно правило ще ви дам: Не се бори със себе си! Какво ще постигнете? Изслушай себе си, добре разсъждавай и извади поука. Но не се бори! Например някой казва: „Това нещо няма да го направя.“ Не, не се бори със себе си, изслушай спокойно, не разрешавай въпроса предварително. Туй желание не е твое. Двама души се разговарят там, аз ги слушам, мисля си, че това нещо е за мене, но си казвам: „Няма да участвам вътре.“ Че туй преди всичко не се отнася до мен, аз мога да изслушам тия двамата, те може да искат да идат на разходка, това мен не засяга. Ние се вплитаме в това, като казваме: „Това за мен не се отнася, аз това няма да направя, или онова ще направя…“ Нито едното ще направиш, нито другото няма да направиш.

Първото нещо, ще се борите със себе си! Но всякога обозначавайте своите навици. Щом видиш една погрешка, вземи я, поглади я, потупай я, кажи й: „Ти си много добра и ще бъдеш тъй добра, няма да ми правиш много пакост.“ Поговори й мъничко. Тя разбира. И мнозина от вас, които са решавали така: „Аз това няма да го направя“, колко от вас сте успели в това отношение? Правили ли сте опит! Някой иска да изкорени някой лош навик от себе си. От къде ще го изкорениш? Този навик почти няма никакво твое съществувание, то е само една илюзия във вашия ум. И онзи, който иска да корени от себе си своите навици, аз го уподобявам на един човек, на когото лицето е очернено. И той почне да се оглежда в огледалото и казва: „Е, очисти се, де!“ Ще се очисти ли някога? – Никога. И вие сега гледате в едно огледало. Огледалото никога няма да очисти черното ви лице. Вие по никой начин не може да го изчистите само като се оглеждате. Тогава какво ще направиш? Ще се разсърдиш и ще удариш огледалото на земята. Ще се очисти ли черното ви лице тогава? Мислите ли, че вашите петна ще се махнат, ако счупите огледалото?

Може би туй дегизиране в дадения случай е потребно за вас. Да допуснем, тебе те гонят. Дойде някой и те нацапа хубаво. А така, като си начернен, няма да те познаят. Няма ли да се зарадваш в този случай, че си черен? Туй дегизиране е по-хубаво в случая, защо ще го снимаш от лицето си? Туй е по отношение на ония неприятни състояния, които вие може да опитате. Не ги считайте, че са нещастия за вас. Като станете, ще имате едно неблагоприятно състояние, спрете се и погледнете в природата. Тогава ще знаете, че в следващия момент ще се сменят вашите състояния.

И тъй, като станеш, ще кажеш така: „Аз няма да се боря със себе си, но ще бъда в хармония със себе си. Аз няма да бъда в противоречие с природата, но ще бъда в хармония с природата. Аз няма да бъда в противоречие с Бога, но ще бъда в хармония с Бога.“ Туй си помисли само. Произнесете тези думи и вижте как веднага ще се измени вашето състояние. Един – два пъти тихичко кажете на себе си. Така човек може да създаде в себе си велик характер. Защото природата сама по себе си е красива.

В дадения момент вие имате работа с интелигентни същества около вас, които са минали около вашия път и го познават много добре. И те са готови да ви услужат, като някой виден професор в някоя лаборатория как помага на студентите си. Правете опити и работете! Ако не излезе опита, ще помолите този професор да ви покаже как се прави опита. Той ще започне да работи с вас и ще ви даде всичките наставления, които са необходими. Той ще ръководи опита, вие ще работите. Следователно когато вие се намирате в едно противоречие с живота, ще повикате едно от тия разумни същества, които са ваши приятели, но ще ги слушате. И опита, който правите, ще бъдете много внимателни. Този опит става във вас, вие сте една лаборатория, а вашите мисли и вашите желания, това са елементите там. Тъй животът е приятен, ще повикате професора и така с всичкото смирение ще внимавате, ще го слушате и ще отбелязвате всичко, което той прави. Еди кое шишенце на кое място се намира… Ще отбелязвате всичко в книжката си. Трябва да бъдете внимателни към себе си. Към това ще приложите и тази вътрешна опитност, която ще даде една стабилност на характера ви. Туй ще създаде онова състояние на тази вътрешна чистота, която е потребна за развитието на ума. Защото има неща, които се разбират само при една вътрешна чистота на съзнанието.

Ако искате да развиете ума си, непременно трябва да имате чистота. Не чистота, какво се разбира сега. Чистота в кръвта, чистота в сили, които действат във вас. Чистота, чистота. Значи да не са смесени, първични трябва да бъдат силите. То значи чисти сили. С тях трябва да работите сега. И тия сили хората ги употребяват да се обичаме, да бъдем разумни… Всичките тия термини трябва да се преведат в един строг научен начин. Не научен начин, защото често науката не може да даде един подтик, но да се направят тия неща достъпни за един положителен живот, че да добиете една увереност във вътрешния си живот, да знаете, че има един закон, с който може да се работи.

Сега ще работите с един закон на внушението в себе си. Ще кажете тъй: „Ще ида, ще ида, ще ида…; ще се моля, ще се моля, ще се моля…“ Вземете ред от тия думи, силни думи и ги повтаряйте много пъти. Ето какво ще направите през тази седмица: ще си изберете една дума за понеделник, каква дума ще бъде тя? Той е ден на Месечината. В вторник ще вземете друга дума; в сряда – друга; в четвъртък – друга; в петък, събота и неделя ще свършите. За една седмица е това. Вие сами ще си изберете думите. Аз искам да видя какви думи ще изберете. Ще започнете сутрин. Тази избрана от вас дума ще я произнесете 100 пъти, на обед – 100 пъти и вечер – 100 пъти. Вие още не сте запознати с този закон. Ето как ще си изберете думата: ще се спрете тихо и спокойно, няма да се колебаете и тъй като се успокоите в себе си, в съзнанието ви ще изпъкне една дума, тя е за вас. И тя ще ви се понрави. Например ако съм аз, в понеделник ще кажа: „Ще чистя, ще чистя, ще чистя…“ и ще броиш на пръстите си 100 пъти. Природата обича точността. Тя не си играе в такъв случай. И ако ти не произнесеш 100 пъти, оставиш само едно, тя ще те хване за ухото. Ще броите точно 100 пъти. Но няма всички да избирате „чистя“. Може да изберете друга дума: „Ще нареждам, ще нареждам, ще нареждам…”; „ще пълня, ще пълня, ще пълня…”; „ще изпразвам, ще изпразвам, ще изпразвам…”; „ще мия, ще мия, ще мия…“ По-добре е глагол да употребите. Вторник: „Ще воювам…”; „ще изправям…“ (– Ще уча?) Във вторник не се учи. Тази философия учениците много добре знаят, във вторник не се учи. Т.е. всеки ден си има по няколко часа за учене. За вторник: „Ще побеждавам; ще превъзмогвам; ще напредвам; ще ставам…“ Сряда: „Ще уча, ще уча, ще уча…“ и т.н. Всеки един ще си избира по една дума. Седем думи за през цялата седмица. И тези думи да са силни в съзнанието ви. Ще си ги поясните, ще си ги запишете в едно тефтерче. Значи, през деня всяка дума ще я произнесете 300 пъти. Тогава имате седем деня по 300 пъти правят 2100 пъти.

Тези са малките опити, които имат добър резултат, ако ги изпълнявате добре. Те са едно подготовление за голямата работа.

Любовта ражда доброто. Доброто внася в нас Живот, Светлина и Свобода.

IV година 11 школна лекция на I Младежки Окултен Клас, 28.ХII.1924 година, 9.15 ч.в., Неделя

Младежки Окултен Клас
28.12.1924 21:15 Неделя

Закон за внушение и закон за равновесие

Най-често използвани думи в беседата: природа, човек, има, може, сили, себе, случай, аз, част, знаете, сърце, мисли, работи, сега, положителни, състояние, дум, всичко, ум, чистота ,

 Младежки окултен клас , София, 28 Декември 1924г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Единадесета лекция
20 декември 1924 г.

– Любовта ражда Доброто.

– Доброто носи за нас Живот, Светлина и Свобода.

Размишление

Прочетоха се работите върху темата „Предназначението на гръбначния стълб“.

За следния път ще пишете върху тема №10: Произход на съзнателните и подсъзнателните движения у човека. Ще опишете движенията у човека.

Как пази човек своето физическо равновесие? Например главата на човека е тежка. Как седи тя на раменете му? Спокойно ли седи човешката глава, или постоянно се движи?

Отговор: Движи се.

В какво направление се движи тя? У човека има две течения. Забелязали ли сте: когато пътувате по планините, когато правите екскурзии или вървите по пътя, щом вниманието ви се отвлече, значи в ума ви се раждат две противоположни мисли и вие веднага падате или на лицето си, или наляво, или надясно. Защо падате? Вие трябва да правите тия наблюдения. Причината за вашето падане се крие в подсъзнанието ви. Например ходите с някого и питате: „Защо животът на еди-кой си господин е тъй нередовен?“ Като запитате това, падате на едната или на другата страна. Туй падане е свързано с човека, на когото в случая оценявате характера. Защо еди-кой си човек води нередовен живот – това нещо от чисто наследствено гледище е ясно. Да допуснем, че вие се раждате като член във фамилията АВС. Как действа законът за наследствеността по отношение на вашия живот? Да кажем, че вашият дядо е А. Някога той се е разгневил и е намислил да удари някой човек по пътя и да му пукне главата. Той само е проектирал тази мисъл, но не я е реализирал. Защо? Случило се, че се разболял и умрял. Тази негова мисъл само се е отложила, но е останала в неговото подсъзнание. Дядо ви има син, който се оженва и нему се ражда син, да кажем В. Този син ще изпълни желанието на дядо си по внушение. Той ще срещне на пътя онзи човек, когото дядото искал да бие, и ще му пукне главата. Така у вас се ражда по някой път желание да биете някого. Вие сте забелязали как някои деца, като играят на пътя, вземат един камък и удрят с него някой старец. Защо? – Това са външни мисли, от миналото, на които те се поддават.

Сега аз ви навеждам на този велик закон, за да разбирате нещата, да знаете защо стават по един или по друг начин. Вие мислите, че е безразлично какво мисли човек. Не, не е безразлично. Вие или вашето поколение ще извърши известно действие, което се е зародило в ума на някой ваш дядо или прадядо. Ето защо вие трябва да търсите причините за всички ваши постъпки. Тогава какво математическо отношение ще има междуА и В? – Причината за дадена постъпка е А, а в В се изразява идеята. Тъй щото много ваши състояния се дължат на миналото. Например вие сте неразположени духом и по някой път ви иде наум да извършите някоя лоша постъпка. Тази мисъл или това желание е вложено от някой ваш дядо или прадядо може би преди сто, преди двеста или преди триста години, а вие сте изразител на тази негова мисъл. Следователно, за да не бъдете изразител на такива стари идеи, вие ще им противопоставяте контраидеи. Как? – Ще се върнете назад до А. В този случай С е само резултат, но не и причина. Ако синът на А е бил добър човек, ще апелирате към него. Значи от него ще почерпите сила, за да регулирате мисълта, предадена ви от А.

Ще ви изясня мисълта си. Да допуснем, че имате един канап или една връв, или едно въже. Вие хващате само единия край, а другия край хващат други двама души – туй въже е завъртяно около ръцете ви и вие не сте свободни: те теглят и вие теглите – внушението от тяхна страна е по-силно, затова те ви завличат. Какво трябва да стане, за да не ви завлекат? – Трябва да дойде друг някой да хване въжето при вас, за да се балансират двете сили. Затуй трябва да учите закона на равновесието. Не трябва да се самооблъщавате, че всичко може да направите сами. В дадения случай човекът сам е слаб. На физическия свят трима души могат да бият едного, но и един може да бие трима, па даже и десет души, но за последното се изисква голяма сръчност. От цялата история аз помня само един такъв случай. Той е следният: един американски проповедник набива десет души? Как? – Цяла тайфа пияни влизат в молитвеното събрание на този проповедник, искат да развалят събранието. Той слиза от амвона, набива ги хубаво, връзва ги и ги оставя долу пред амвона, качва се отново и си довършва проповедта. Накрая на проповедта главатарят на бандата се обръща към Бога. В такъв случай трябва да имате присъствие на духа. У вас, младите, често липсва присъствие на духа. Когато сте в клас, тогава сте много сръчни, но когато сте сами, тогава трябва да се опитате. Обаче законът на внушението работи единично.

Та най-първо трябва да различавате всички подтици, които работят върху вас. Затова ще правите наблюдения. Има мисли, които действат върху задната част на главата ви – вие трябва да се освободите от тях. Някои мисли действат по наследство върху стомаха ви и вие слушате нещо постоянно да ви казва: „Хляб, ядене!“ Вие се поддавате на това внушение и постоянно мислите за ядене. Не, не е време сега за ядене – тази мисъл иде отдолу, тя е наследствена. Други мисли идат чрез внушение от под лъжичката – те са по-благородни внушения. Трети мисли идат от предната част на главата – те не са опасни. По някой път идат внушения от слепите очи – тогава ще почувствате силно притискане на главата. Сега именно трябва да знаете да трансформирате вашите енергии и да ги прекарате нагоре към предната част на главата си, към разумната част на мозъка.

Най-главното в живота на всинца ви е да имате един идеал. Всички трябва да сте свързани с някой човек, който седи по-горе от вас, който има морален стабилитет. Аз наричам този човек човек с морален устой. Този човек може да бъде някой ваш добър дядо, тук или в Америка, да е жив или да е заминал. И когато се намерите в някое противоречие, веднага си спомнете за него, защото приятелят е необходим тъкмо в такъв случай. Приятелите са нужни. Ето защо сега ще се заемете да изследвате тия енергии. Като ги изследвате, да не започнете да мислите само за тях, защото има друга опасност – човек може да си самовнуши. Самовнушението може да дойде отвън, чрез различни впечатления. Например вървите по пътя и виждате някой човек паднал и си счупил крака. Това прави силно впечатление на вашето подсъзнание. След една година може да се яви у вас същата болка на крака, без да знаете коя е причината. Има много болести, които нямат никаква органическа причина, а усещате болка. После може да сте забелязали друго нещо: вървите по софийските улици, които са пълни с разни мисли, и ги възприемате някой път, затова не ви се иска да минете направо през някоя улица, по която имате работа, а обикаляте. Защо? – Като чувствителен човек вие усещате, че влиянията там не са приятни, и не искате да минете по тази улица. Но човек не трябва да се поддава на влияния от улиците. В такъв случай, ако сте слаби, минете през друга улица. Причината за лошите влияния по улиците са лошите мисли на някой човек, който е минал преди вас. Ако вие не сте достатъчно концентриран, тия лоши мисли ще намерят място във вас.

Тази сутрин видях едно лице, при това свещеник, което тъй много се е огрубило, че нищо свещеническо не е останало у него. От какво се е толкова много огрубило? – Външните влияния са му подействали. И на вас предстои да се борите с ред противоположни сили в света, но трябва да бъдете разумни, т.е. трябва да разбирате закона на внушението. Този закон изисква чистота на мисълта. Всякога трябва да имате чиста и ясна мисъл. Никакво раздвояване на ума! Раздвояването ще дойде, но не го допускайте да вземе място у вас; в момента, в който допуснете раздвояването, ще изгубите своето равновесие. Питам как минават акробатите по тънки въжета? – Те имат присъствие на духа. Авиатори, които се качват на три, четири, пет, седем, осем километра нагоре във въздуха, също имат присъствие на духа. Представете си, че един страхлив човек се качи на аероплан. Какво ще стане с него? – Ще изгуби присъствие на духа и може да падне. У всички истински авиатори центърът на страха е слабо развит. Страхлив човек авиатор не става, авиаторите са смели. Някои хора трябва да употребяват големи усилия, да се борят против страха. Например някога вие изпитвате страх, но употребявате волята си, за да покажете, че не ви е страх. Някой път ви е страх, а се преструвате, че не ви е страх. Не, вие трябва да бъдете естествени, да покажете, че ви е страх – нищо повече.Обаче като хора вие не трябва да давате място на страха. В животинското царство, у по-низшите животни, страхът си има място, но за човека, който е тръгнал в Божествения път, страхът често ще бъде спънка. От какво произтича колебанието у човека? – Пак от страха.

И тъй, вие трябва да ликвидирате с всички наследствени прояви и мисли, които се зараждат в ума ви. Най-малко петдесет на сто от тези прояви са наследствени и по закона на внушението вие може да ги изхвърлите. Как? Например някой ден нямате разположение на духа и казвате: „Не ми се учи днес.“ – Седни и учи! Настроението ще дойде. Седни пред масата си – нищо повече! Че не ти се учи, това е внушение, закон на повторение. Ти си отлагал много пъти и днес казваш: „Нямам настроение да уча.“ – Не, ще седнеш да учиш, без да чакаш настроение! Срещу това внушение и вие употребете едно ваше внушение. Да кажем, че нямате разположение да отидете някъде. Какво трябва да направите? – Повтаряйте цял час наред: „Ще отида, ще отида...“ Като повтаряте тези думи цял час наред, най-после ще отидете на това място. После направете друг опит. Имате силно желание да отидете някъде, но това отиване няма да ви ползва никак. Кажете си тогава: „Няма да отида, няма да отида...“ И ще видите, че няма да отидете. След като повтаряте една дума няколко пъти, ще имате резултат. Колко пъти трябва да се повтори една дума? – Има известни числа: сто, двеста, триста и повече пъти. Това повтаряне представлява един цикъл около вас и с това се образува една сила, която дава подтик да бъде движението ви за илипротив, т.е. или в положителен, или в отрицателен смисъл, което е за ваше добро.

Аз казвам: Природата има два метода, с които си служи. Когато тя действа със своите положителни сили, всякога произвежда в нас негативни състояния; когато пък действа със своите негативни сили, тя всякога произвежда в нас положителни състояния. Туй трябва да го знаете. Едно негативно състояние у вас се дължи на положителните влияния от действията на Природата; и обратно: когато Природата действа със своите негативни сили, у човека се произвеждат положителни състояния. Как ще примирите минуса с минуса и плюса с плюса? Човекът и Природата могат ли да се примирят? Когато Природата работи, човекът ще възприема, той ще плаща; когато Природата стои негативна, тогава тя ще плаща. Човекът и Природата ще си въздействат взаимообразно. Всякога обаче трябва да знаете, че когато дойде едно негативно състояние у вас, Природата действа със своите положителни сили, които са разумни. Това ни най-малко не е признак, че вие сте извън законите на Природата. Тъй че, когато не сте разположени, трябва да знаете факта, че Природата действа върху вас със своите положителни сили – това е за добро. И когато вие сте в най-добро разположение на духа си, трябва да знаете, че Природата тогава работи със своите негативни сили. Трябва да знаете, че и в единия, и в другия случай това е за ваше добро.

И тъй, имаме четири случая на движение на енергиите. При първия случай Природата е положителна, човекът – отрицателен; при втория случай – обратно; при третия случай и човекът, и Природата са отрицателни; при четвъртия случай и човекът, и Природата са положителни. Значи при третия и четвъртия случай енергиите трябва да се кръстосат.

И действително, така е: енергиите от лявото полушарие отиват в дясното и обратно. Изобщо, казва се, че лявата страна у човека е отрицателна, а дясната е положителна. Но често става смяна на тия сили. Например лявата ръка, в която действат отрицателните сили, в горната си част е положителна, а в долната, във вътрешната си част, дланта е отрицателна. Дясната ръка пък, която е положителна по отношение на лявата, в горната си част е положителна, а в долната част – отрицателна. И тогава имате следните знаци за двете ръце: л– = –+ ; +д = –+ . Знаете ли как се съединяват знаците? Става пак същото прекръстосване. Отрицателната част на ръката е всякога гладка, по нея не растат никакви косми, а на положителната част на ръката има косми. Двете устни са отрицателни, но горната част на устата е положителна – там се образуват мустаците. В такъв случай горната част на устата е положителна, а долната – отрицателна.Когато действа законът на внушението, може да се случи следното нещо: Природата действа със своите положителни сили върху вас, но и вие искате да бъдете положителни. Тогава вие влизате в стълкновение с нея и се образува триене, вследствие на което се явяват мозъчни сътресения и хората полудяват. Всеки, който се бори с Природата, полудява. И всеки, който се бори с Бога, полудява – нищо повече! Значи Природата не обича да се борят с нея. Ти ще отстъпиш пред нея, но не от страх – само ще използваш силите и. Когато тя работи, ти ще почиваш; когато тя престане да работи, ти ще започнеш да работиш. Следователно ние и Природата не трябва да бъдем два положителни знака. Плюс и плюс какво дават?

Отговор: Отблъскват се.

Какво означава отблъскването? В какво направление отиват силите тогава?

Да допуснем, че имате две топки А и В. И двете са положителни. Най-първо между тях ще се яви желание да се приближат (А1, В1), но после пак се отблъскват. Отново се приближават и после пак се отблъскват. Как ще обясните това явление?

Отговор: Електричеството става разнородно. Щом се приближат двете топки, едното електричество се неутрализира и топките се отблъскват, и т.н.

В първия случай и при двете топки имате знака плюс (А, В). Във втория случай имате минус и плюс (А1, В1), топките се привличат. После пак се отблъскват. Къде отива отрицателното електричество?

Отговор: Отрицателното електричество отива в Земята – С. И на мястото му се явява пак положително електричество, поради което топките пак се отблъскват.

Това е един геологичен закон. Такива промени стават и в клетките. Какво отношение има Земята към тия две топки? Ние допускаме, че те са съзнателни, живи същества.

В живота например вие означавате известни величини с минус, а други – с плюс. Вземете –5 и +5. Тия две величини равни ли са?

Отговор: Като алгебрически величини не са равни, но по абсолютна стойност, без знак, те са равни.

Ако термометърът показва +5є или –5є, това едно и също нещо ли означава? – Не. Защо?

Представете си следното положение: имате жена (ж),която е негативна в Природата (минус), и мъж (м), който е положителен в Природата (плюс). Обаче тази жена бие мъжа си и физически, и по ум. Как ще си обясните това нещо? Действително туй е вярно, но относително вярно. Тия разсъждения сега са извън науката. Нека те не бъркат на вашата наука. Вие трябва да ги държите отвън. Те са посторонен капитал, а вие трябва да държите вашия капитал, който имате.

Как бихте означили настроението – положително ли е то, или отрицателно? Кой е създал настроението – мъжете или жените?

Отговор: Жените.

Под думата жена вие ще разбирате Живота. Кой е създал негативните сили – животът или умът? Под думата мъж ние винаги ще означаваме ума в неговата целокупност, а под думата жена ще разбираме Живота в неговата целокупност. Животът и жената са близки. Жената и мъжът се различават само по едно качество. Жената въобще е символ на живота, тъй щото тя не засяга формата на сегашните жени. От кого или от що са създадени положителните сили? Например на какво се дължи смелостта? На човешкия ум ли се дължи? – Не, тя не се дължи на ума. Думата интензивност на какво се дължи, на ума или на сърцето?

Отговор: На сърцето.

Правете наблюдения. Щом мислите и във вас има известно безпокойство, то винаги се дължи на сърцето. Когато сърцето ръководи, в мислите винаги има безпокойство. Когато умът работи, тогава в човека има чистота, той е тих, спокоен и невъзмутим. Всичко това повдига човека.

Та ще знаете: когато умът работи сам, човек всякога е тих, а когато сърцето ръководи, човек всякога се намира в едно тревожно състояние. Той ту едно решава, ту друго решава; едно предприеме днес, утре го смени. Той все прави нещо и все го недоправя. Казва: „Еди-колко си книги ще прочета, туй ще направя, онуй ще направя.“ В края на краищата обаче нищо не направя. Всеки ден сменява хиляди желания, докато най-после, ако го попитат защо не изпълни всичко това, казва, че нямал условия. Аз наричам сърцето дете, което знае само да яде. Ако майка му е сготвила нещо, то изяжда всичко. Не е ли приготвила нещо, целия ден ще има само плач и хленчене. Англичаните наричат сърцето място на постоянно безпокойство. Когато дойдат такива състояния, ще ги познавате – те са състояния на сърцето. Те са детински, своенравни състояния. От нищо и никакви неща, които не струват ни пет пари, ти си в състояние да вдигнеш цял скандал – това са детински работи.

Та всички трябва да се владеете, т.е. да не се поддавате на такъв детински устрем. Вие ще употребите за сърцето си онзи пример за циганката, на която детето се разболяло, та казвало на майка си: „Мамо, геврече искам!“ – „Ще купим, мама, ще купим!“ – „Халвица, мамо!“ – „Ще купим, мама, ще купим!“ Смокини, орехи, ябълки – всичко искало то и тя все му казвала: „Ще купим, мама, ще купим!“ Най-после то умряло и циганката казала: „Е, мама, поне от всичко си хапна!“ Като дойде едно такова фалшиво желание в сърцето ви, кажете: „Ще бъде, ще бъде!“ – и там го оставете. И като умре вашето циганче, това показва, че вашето по-низше състояние се е трансформирало в по-висше. Тогава ще си кажете: „Действително, всичко постигнах.“ Това значи, че си постигнал да трансформираш своите желания.

Смъртта означава трансформиране на едно състояние в друго, минаване от един образ в друг. В този случай смъртта не е страшно нещо, тя не е ограничение. Тъй трябва да схващате нещата. Разбирате ли ги така, ще бъдете близо до Истината. Щом ви дойдат някои неприятности, вие ще се спрете и ще си кажете тихичко: „Ще бъде, ще бъде!“ – и ще си отминете. Не се противопоставяйте на вашите желания! Голяма погрешка е да се противопоставяте на желанията си. Никога не влизайте в борба със себе си. Ще ви дам следното правило: не се бори със себе си! Какво ще постигнете, ако се борите със себе си? Изслушай себе си, добре разсъждавай и извади поука, но не се бори. Например някой казва: „Няма да направя това нещо.“ – Не, не се бори със себе си! Изслушай всичко спокойно, не разрешавай въпроса предварително. Това желание не е твое. Двама души се разговарят някъде, а аз ги слушам, мисля си, че това нещо е за мен, но си казвам: „Няма да участвам в техния разговор. Преди всичко това не се отнася до мен. Аз само ще ги изслушам. Те може да искат да отидат на разходка, това не ме засяга.“ А ние се вплитаме в чуждите работи и казваме: „Това се отнася до мен, аз няма да го направя, или пък онова ще направя“ и т.н. Нито едното ще направиш, нито другото.

Първото нещо: не се борете със себе си! Щом видиш една погрешка, вземи я, поглади я, потупай я, кажи и: „Ти си много разумна, ще бъдеш тъй добра да не ми правиш много пакости.“ Поговори и мъничко, тя разбира. Колцина от вас, които са решавали, че това няма да направят или онова няма да направят, са успели в туй отношение? Правили ли сте опити? Някой иска да изкорени един лош навик от себе си. Отде ще го изкорени? Този навик почти няма реално съществуване, той е само една илюзия на вашия ум. И онзи, който иска да изкоренява своите навици, аз го уподобявам на човек, на когото лицето е очернено. Той почва да се оглежда в огледалото и казва: „Очисти се, де!“ Ще се очисти ли някога? – Никога. И вие сега се оглеждате в едно такова огледало. Огледалото никога няма да очисти черното ви лице. Ако се оглеждате само, вие по никой начин не можете да го очистите. Тогава какво правите? Разсърдвате се и хвърляте огледалото на земята. Ще се очисти ли черното ви лице сега? Мислите ли, че вашите петна ще се махнат, ако счупите огледалото? Може би туй дегизиране в дадения случай е потребно за вас. Да допуснем, че някой ви гони; дойде друг при вас и ви нацапва хубаво – като сте така очернени, няма да ви познаят. Няма ли да се зарадвате в този случай, че сте черни? Туй дегизиране в случая е на мястото си. Защо ще снемаш маската от лицето си? Туй е по отношение на ония неприятни състояния, които вие може би ще опитате. Не считайте, че те са нещастия за вас. Като станете сутрин и изпитвате едно неприятно състояние, спрете се, погледнете Природата и знайте, че в следния момент вашето състояние ще се смени на добро. Такъв е законът.

И тъй, като станете сутрин, ще си кажете следното: „Аз няма да се боря със себе си, но ще бъда в хармония със себе си; aз няма да бъда в противоречие с Природата, но ще бъда в хармония с Природата; aз няма да бъда в противоречие с Бога, но ще бъда в хармония с Бога.“ Произнесете тези думи и ще видите, че вашето състояние веднага ще се измени. Произнеси тихичко в себе си тия думи два-три пъти. Само така човек може да създаде в себе си велик характер. Само така ще разберете колко красива е Природата сама по себе си.

Във всеки даден момент вие имате работа с интелигентни Същества около вас, които са минали вашия път и го познават много добре. И те са готови да ви услужат тъй, както някой виден професор помага на своите студенти в лабораторията си. Правете опити и работете! Ако опитът ви не излезе сполучлив, помолете професора си да ви покаже как се прави този опит. Той ще започне да работи с вас и ще ви даде всички наставления, които ви са необходими; той ще ръководи опита, а вие ще работите. Следователно, когато вие се намерите в противоречие с живота, ще повикате на помощ едно от тия разумни същества, които са ваши приятели, но ще ги слушате. Ще бъдете много внимателни при опита, който правите. Този опит става във вас. Вие сте една лаборатория, а вашите мисли и желания са елементите в нея. Като постъпвате така, ще видите, че животът е приятен. Затрудните ли се, ще повикате професора и с всичкото смирение ще внимавате, ще го слушате и ще отбелязвате всичко, което той прави. Ще отбелязвате в книжката си кое шишенце на кое място се намира. Трябва да бъдете внимателни към себе си! При това ще приложите и вашата вътрешна опитност. Тя ще даде стабилност на характера ви. Туй ще създаде онази вътрешна чистота, която е потребна за развитието на ума ви. Защото има неща, които се разбират само при една вътрешна чистота на съзнанието. Ако искате да развиете ума си, непременно трябва да имате чистота. Какво се подразбира под думата чистота? – Чистота в кръвта, чистота във всички сили, които действат във вас. Значи всички сили във вас трябва да бъдат първични, а не смесени. С тях трябва да работите сега. И тия сили хората изразяват с думите: „Да се обичаме, да бъдем разумни“, и т.н. Всички тия термини трябва да се преведат на един строго научен език. Като казвамнаучен език, не подразбирам науката, защото днес тя не може да ни даде подтик, но казвам, че тия неща трябва да се направят достъпни за един положителен живот, от който да добиете увереност във вашия вътрешен живот, да знаете, че има един велик закон, с който може да се работи.

Сега ще работите със закона на внушението в себе си. Ще казвате: „Ще ида, ще ида, ще ида; ще се моля, ще се моля, ще се моля“, и т.н. Вземайте ред силни думи и ги повтаряйте много пъти. Ето какво ще направите през следната седмица: ще си изберете една дума за понеделник. Каква дума ще бъде тя? Понеделник е ден на Месечината. Във вторник ще вземете друга дума, в сряда – трета, в четвъртък – четвърта, в петък – пета, в събота – шеста, и в неделя ще свършите. Ще повтаряте много пъти тия думи, които вие сами ще си изберете. Аз искам да видя какви думи ще изберете. Ще започнете упражнението от сутринта. Избраната от вас дума ще я произнасяте сутрин сто пъти, на обед сто пъти и вечер сто пъти. Вие още не сте започнали със закона на внушението. Как ще си изберете думата? Ето как: ще се спрете в себе си тихо и спокойно, без колебание, и като се успокоите, в съзнанието ви ще изпъкне една дума. Тази дума е за вас – тя ще ви се понрави. Например ако аз правя упражнението в понеделник, ще повтарям думата ще чистя. На пръсти ще броите сто пъти. Природата обича точността, тя не си играе. И ако ти не произнесеш думата точно сто пъти, а само деветдесет и девет пъти, тя ще те хване за ухото. Ще броите точно сто пъти. Всички няма да изберете думата чистя, но ще изберете други някои думи, например ще нареждам, ще пълня, ще изпразвам, ще мия. По-добре е да употребявате някакъв глагол. Във вторник ще употребите думите ще воювам, ще изправям и т.н.

Въпрос: Може ли думата „ще уча“?

Във вторник не се учи. Учениците много добре знаят тази философия. Впрочем през всеки ден има определени няколко часа за учене. За вторник подхождат думите ще побеждавам, ще превъзмогвам, ще напредвам, ще ставам и др. За сряда подхожда думата ще уча и други подобни. Всеки сам ще си избере думите. Тези думи трябва да са силни в съзнанието ви. Ще си ги поясните и ще ги запишете в едно тефтерче. Значи всяка дума ще произнасяте по триста пъти. Седем дена по триста пъти правят две хиляди и сто пъти.

Това са малки опити, които, ако изпълнявате добре, ще имате добър резултат. Те са подготовление за голямата работа, която ви предстои за в бъдеще.

– Любовта ражда Доброто.

– Доброто носи за нас Живот, Светлина и Свобода.

НАГОРЕ