НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Бележки от разговори с Учителя

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Бележки от разговори с Учителя

Най-често използвани думи в беседата: има, сега, свят, може, работи, всички, дойде, всичко, хора, казва, дава, живот, брат, човек, бог, работа, друг, бъде ,

Извънредни беседи , София, 22 Април 1927г., (Петък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Присъстват всичките 14 души, в 16 ч. и 10 мин. идва и Учителят.

Добрата молитва

Молитвата на Царството

Господнята молитва

Молитвата на Триединния Бог

91-ви Псалом

Мотото: Бог царува на небето, Бог царува на земята, да бъде името Му благословено!

Учителят: Ще прочета 105-ти псалом: "Славословете Господа..."
Изобщо верующите във всички векове са искали Бог да се изявява в чудеса. Ако външните чудеса могат да повдигнат един народ, евреите са първите - най-много чудеса у тях са ставали. Но какво е състоянието днес на евреите? Не е духовен Израил, който е по плът такъв, но онзи е духовен, на когото съзнанието е винаги готово да изпълни волята Божия. И те винаги са били покровителствани, това е начатъкът. Няма народ, който да е имал по-големи страдания от еврейския. Който има материални разбирания, ще има опитността на сегашните евреи, но ако има вътрешно разбиране, ще има опитността на християните. Ако искате да разбирате Божиите закони, не можете да се отделите от цялото. Ако ръката ви влиза съзнателно в някоя работа, то и другите органи могат ли да останат спокойни? И цялото човечество е тясно свързано помежду си.

Преди години искахте да се даде на българския народ много земя. Ако многото земя може да направи един народ силен, то русите трябва да бъдат най-щастливи! Но богатството, което Бог даде на руските царе, те не обработиха с него вътрешно страната, вътрешната страна. Не е много земя, която прави хората силни, нито богатството, те са само едно средство, тях можем да използуваме само като блага.

"Земята ще я наследят кротките" е казано. Всичко в света е тясно свързано. В ума си ще пазите един велик закон: всеки орган си има велико предназначение - стомахът, дробовете и пр. Те си имат и своите помощници, адютанти: бъбреците, дебелото черво и пр.; за дробовете - артериите, вените. Там са източниците на ума. Мозъчната система - също. Всеки народ си има своето предназначение в общото Божествено тяло и всеки от вас си има предназначението в това общо Божествено тяло, и оттам вие трябва да започнете вашата работа - иначе ще се объркате. Някои от вас искате да имате жезъла, но и жезълът на Мойсея оправи ли евреите? Всичко им даде, но те пак забравиха миналото. Наядете се, но като се мине малко, пак сте недоволни. Тоя закон на храненето ще го пренесете във вас в духовен смисъл. Нас противоречията в света не трябва да ни смущават. Мойсей трябваше да води борба с всички племена и вие в тази борба трябва да победите. А нашето учение, което влиза сега в света, и вие го носите, вие трябва да победите. С какво ще победите? - С любовта. И само с любовта вие ще можете да победите. Най-първо светът трябва да се разтопи. За да победите нещо, вие трябва да го разтопите и да извадите всички нечистотии, и да останат само добрите сокове. Вие сте ръководители и някой път с тия, които ръководите, влизате в противоречие. Това са енергии набрани и трябва да дойде един по-висок живот и да турнете тази енергия в действие. Страданията са един процес, в който твърдите предмети трябва да се превърнат в жидкост*. В духовния свят щом не можете да мислите, да чувствате, показва, че има сухота, а щом има сухота, суша, ще има и глад. Чувствата са камъни, от които ще се съгради духовния свят, а мисълта е жидката материя - без вода не може да се гради.

В целия свят, където и да сте, ще забележите едно противодействие, едно вътрешно противоречие. Така и Павел казва: "Всички търсят своята свобода." И наистина, и руси, и българи, и разни секти, всеки, който работи в своя дом, търси тази свобода. Първото качество, което трябва да имате, то е да имате правилно разбиране за живота. Ще ви говоря за неща, които са ви известни, но вие трябва да разберете вътрешната страна. Да бъде човек лекар, проповедник, учен и пр., то е частично разбиране. Животът включва всичко в себе си. Евреите под ръководството на Мойсея не разбраха вътрешния смисъл на живота, на своя живот.

Ще си правите къща: давате на инженер да ви направи изчисленията за потребните ви материали. Доставите ги, построите я. Какво ви е дала къщата? - Хигиенически условия. Имате, да кажем, пари в банката, но явява се въпросът - здравето ви? Щом сте хилав, ще прекарате един лош, не добър живот, а трябва ви здраве, трябва доброта. А добър човек е онзи, който разпространява повече знания, дава на другите, който всичко дава. Но вие ще кажете, че имате жена, деца. Ако би могло без тях, Бог щеше да остави това, нямаше да ги има. И знаем ние, че най-първо Бог създаде мъжа без жената. Като дойде жената, дойде и грехът. Като дойдоха децата, роди се убийството, дойдоха престъпленията на физическия свят. Жената откъсна плода и сгреши. Вие сте дошли до една точка на замръзване - аз ви следя. Вие сте дошли до положението на онзи търговец, който, като няма мющерии*, чеше се, мести си краката един върху друг и само си спомня за миналото. Това е закърпване, въздействие е това. Без противоречия не може. Това е процес на безверието. И вие с вашите вярвания трябва да съберете тия ценни книжа и отидете като някой търговец в друга земя, и ги смените в нови ценности, и започнете нова търговия. Кои от вас сте господари на вашите деца? Като им дадете свобода, те стават лениви и почват да пият, ядат и вие им плащате греховете. Казва законът: "Ако те съблазнява ръката ти, отрежи я." Ако ти е израснала една конска ръка, нея ще отрежеш, тя е атавизъм от миналото. Имаш израснал шести пръст, него ще отрежеш. Във физическия свят сме се освободили, но в духовния свят има много пороци на миналото, които се явяват, и с тях трябва да се борим ние. Има една къса процедура, която казва: "Възложете товара си на Господа, на Бога!" Имате един човек, който е сляп и търси пътя си с една тояга, опитва къде е здравият път, твърдата почва, твърдата земя, и с тия си проверки той върви напред, но нищо не вижда пред себе си. Тоягата е нашият ум - с него все опитваме и вървим. Друг начин, за да вървиш напред, е да виждаш, и Бог, като ви е отворил очите, вие имате светлина и тогава вървите напред, без да имате нужда да опитвате другия метод. Имате да извървите един дълъг път, да кажем, до слънцето. Вие можете да отидете с най-бързите възможни средства, а може и волска кола, и с биволска. Но в последния случай вам ви е потребно да имате по пътя провизии, когато при бързите превозни средства, тогава не ви са толкова потребни провизии или в много по-малко количество. В духовния свят ви е всичко приготвено - няма да носите никакви провизии. Това е: "Хвърлете товара си на Господа" - няма вие да го носите. Вие прегрешите някога - ще се обърнете към Господа.

Новото учение ще го приложите на дело. Но вие ще кажете: "Заради любов аз ще му кажа!" С казване не става. То после ще дойде. Желязото го греете, то омеква. Това е умът, който казва: "Да омекне това желязо!" После с чука го очуквате и му давате потребната форма, а големите майстори стопяват, изливат и получават исканата форма. И в нас, помните онзи Симеон поклонник, дойде една година и работи примерно, дойде и втората година - но не работи вече. Защо? Примерът е заразителен, трябва работа, и то от всички ви. Като дойдете до Бога, ще оставите всички световни работи. Докато Бог не те освободи, не започвай работа - стой, чакай, но започнеш ли веднъж, работи с усърдие, и то докрай.

На вас, ръководителите, ви липсва нещо съществено. В някой дом има богатство, но жена му недоволна от него - като дойдат гости, почва да се оплаква. Какво правите с тези жени? Жената е сърцето на човека. Някъде мъжът е недоволен - това е умът. Докато твоят ум и твоето сърце не дойдат в хармония, ти не можеш да изпълниш Божията воля. Как ще посрещнете един дошъл гост, ако мъжът и жената в една къща са скарани? И у нас, ако умът и сърцето не са хармонични, как ще посрещнете Господа, като ви дойде на гости? Това състояние е една необходимост за растене.

Сега друг пример ще ви приведа - ако вие както един допотопен човек, като един таралеж, който си е турил бодли, как ще прегърнете един ваш приятел? - Може ли да направите това? Ще бягат от вас, но и той се чуди защо бягат от него. На тоя ваш приятел ще кажете да си промени таралежовото облекло в меко, не бодливо. От мое гледище всичко, което става, е за добро. Небето ще го обърне в добро. Винаги благодарете Богу за всичко, което става. Дойде ви безверие, възложете го на Бога и вижте какво Бог ще направи от вашето безверие. В духовния свят изключение няма - там всичко е за добро. Сега тази мисъл да ви направя по-ясна. Черната ложа се е разделила на два лагера: едни са влезли в нашето братство като верующи и най-първо ви казват правите истини.

Има само три основни пътища: на любовта, на мъдростта и на истината, по които ще достигнете вашите желания. По пътя на любовта - чрез топлината, по пътя на мъдростта - чрез светлината и хармонията, и по пътя на истината - чрез свободата. Сега на това, практическото приложение, на което вие сте ръководители, имате 10 души, които не ви слушат. Питате първия: "Така добре ли е?" - Приложете го по неговия план. - Питате втория - приложете го и по неговия план, пак не върви! Питате третия - същия резултат. Най-после вие ще кажете: "Значи приложение трябва на всеки метод" и най-после остава Божественият метод, той само ще даде резултат. Тия хора пратете ги да работят, да обучават други, но виждате, че не дава резултат, вие само ще наблюдавате тяхната дейност, как те си прилагат урока, но спокоен ще бъдете, не ще се нервирате, ще чакате крайния резултат и ще се молите, и ще учите и вие урока си. Един наш приятел казваше на друг: "Ще ви обеся всички, да ме слушате!" После въздържание трябва, не се увличайте в погрешката на някой друг приятел. После бъдете внимателни в израженията си. Един брат казваше на една сестра: "Аз ви хрантутя тук!" Ами че този хляб е братски, ние сме го взели, а не той. Ще му кажете на тоя брат: "Не, вие не ще ме храните, а Господ ще ме храни, при Него съм дошла." Гледам, две сестри духовни се карат. Едната вътре в палатката, а другата отвън стои и по "духовно" се карат. Казвам на едната: Ти, сестро, защо не влезеш в палатката вътре? А на другата казвам: Ти, сестро, защо не излезеш от палатката навън - така по-лесно ще се разберете. Изисква се едно сплотяване вътрешно - да не се допуска съмнение. Дадеш 2000 лева, разходвали се - не проявявай съмнение за разхода им, ражда се дисхармония.

Човек някой има двояк език: говори едно, а в сърцето му друго има. Иска добро да каже, а говори съвсем обидно. Един брат казва на жена си много обидни думи, а на другия ден й казва, че не бил й рекъл нищо. Будно съзнание трябва. Иначе показва, че има останки от старото учение - трябва думите да бъдат много добре обмислени. Пращам двама от вас да помирите двама братя, които имат да дават помежду си 30 000 лева, и вие нямате, и те нямат, и който ви праща, и той няма. Ще питате тоя, който има да взема: "Ти колко оценяваш Божията Любов?" И ще проверите дали я оценява до 30 000 лева, и по този начин ще стане помирението.

Ще опитате кой каква работа може да върши. Ще пратя двама души при някой затворник, който иска помощ, при някой болен - сестри може да подготвите, а законът е там, че трябва да имате присърце една работа. Вървите, в джоба си държите беседи - раздавате ги на комуто трябва. И така, някой може да помага на болни, някой може да помирява скарали се двама души, някой може да проучва някоя област на окултната наука, някой да работи в приложението на някои опитности. Например брат Ватев искаше да уреди нещо в чифлика, но трябваше майстор да дойде, за да тръгне работата с успех. В Търново колко души сменихме, не вървеше, сега Стамат Добрев работи - има присърце и умение. Трябва и систематизиране в работата, и организиране. Трябва и в духовния живот да има план за работа, Духът работи много умело, нека Той ви ръководи и ще видим Бог как работи. Сега изберете си вие кой какво иска да работи.

(Брат Д. Цанев: Няма условия, още и подготовка няма.)

Учителят: Ще почнете от малкото.

(Брат Д. Цанев пояснява в какво се състои неподготовката - слабост в знанията и моли за знания.)

Учителят: Знаете оня анекдот. Като правили шилото, казали му: "Ти стани остро, стани шило, та хубаво работи." То казало: "Сила трябва." Рекли му: "Ти стани шило, да пробиваш гьон, каиши, а друг с тебе ще работи." Та и вие сега станете шило, приложете историята на шилото, с вас има кой да работи!

(Брат Д. Цанев: То се е видяло, че трябва да се работи, но завъртете копчето и да започнем да работим, та глави ли ще се трошат, но да се започне вече работата. Виждаме като че и Вие искате вече да ни дадете...)

Учителят: Има хора, които трябва да минат през ножа на лекаря. Случаят с оная жена, която отишла при Кочев във Виена, да се лекува. Казал й: "Ти си здрава вече", но тя пак отишла и се оперирала. Брат Гарвалов идва бързо една вечер и ми казва: "Два удара има вече майка ми, отворете й път да си замине." Ами че това е най-лесното. Мерки трябва да се вземат да не се докарва до болезнено състояние - то да се предотврати. Едно условие: след залез слънце да не ядете - но и да се не съблазните. Преди залез слънце се нахранете малко и леко, та да не се въртите през нощта.

(Брат Д. Цанев: Давате ни, Учителю, по лъжичка, повече ни дайте и ще тръгне.)

Учителят: Който дава по лъжичка, ще даде и лъжицата, и чашата. Всичко ще дойде от духовния свят, но вътрешното съзнание да дойде, един подтик трябва да дойде. Без учител нищо не може да се направи. Или родител, или водач, все трябва да има подтик. И в света като има една натегнатост по отношение към нас, та като се яви наблягание, вземат от топлината на обществото ни. Пишат вестниците - това не трябва да ни интересува; разликата е там, че като пишат лошо, неприятно ни е, а като пишат добро, разположени сме. Сега вие какво искате?

(Брат Пан. Ковачев: Положението е такова, че нито назад, нито напред - трябва да ни преведете през моста, наводнение има.)

Учителят: Ще чакате да премине наводнението, но ще ви пренесем, това ще стане! Примери имаме много от наши приятели, оздравяли от сериозно боледуване. Гръдоболните хора най-лесно се лекуват, като работят в горите, в лозята. Тя е психична болест, която мъчно се лекува - трябва урегулирване на чувствата. Иска се режим спартански. То е инертно състояние, търсят сянка, лениви са, мнителни са. Метод за лекуване: всяка сутрин да ходи с две стомни за вода на 1 километър разстояние, това усилие - опнати ръце - е гимнастика и дава сила на дробовете. Водата е добър проводник на магнетизма и слънчевата енергия и дава сила на организма. Ще се умият на извора, чешмата, и ще си носи самичък вода. Втори метод - болният от туберкулоза трябва да прави топли промивки, топла вода сутрин 5-6 чаши да изпие и измие вътрешностите си, да разшири дробовете си и получи свободно дишане, да се изпоти и да прави разходки. Вечер също - 5-6 чаши топла вода, а те пият студена вода. Воля трябва на гръдоболния, а те губят волята си - затова им трябва водач. Топлата вода разлага серума на микробите, които се развъждат в дробовете. Най-добрият серум против туберкулозния микроб е водата. Може и магнетическо лекуване чрез паси - от главата надолу покрай краката. Главата е свързана със слънцето, стомахът със земята, а с пасите течението от слънцето прекарвате през центъра на земята и после от центъра на земята прекарвате течението към центъра на слънцето. Но който прави паси, ще почувства в своите дробове болките на болния, но да не се съмнява и да си измие ръцете, и вътрешно съмнение да не остава. Който лекува, и той се изтощава, както болните от туберкулоза са сухи и слаби, и трябва да бъдете много внимателни.

(Брат Драган Попов: Тогава може да се помогне на румънския крал!)

Учителят: Румънският крал трябва да си замине, за да се оправи положението. Ние можем да го излекуваме, но да върне Добруджа на българите и Трансилвания на Австрия, но не ще я даде, а ще иска да ни даде 100 000 лева за лечението му, но те не ни трябват. За доброто на политиката той трябва да си отиде. Трябва да имате успокоение. Вие трябва да бъдете спокойни, вие сте на кораба, ще излезете на брега, но корабът ще си отиде, па и всичко ваше материално ще си отиде с кораба. Ще преминете в нов живот, всичко е за добро - във всичко ще успеете за славата Божия.

(Брат Емануил Иванов: Трябва ли да изкористим духовното учение за наша полза - да искаме да ни се дава или само да изпълним всичко за слава Божия? Знания да придобиваме, смятам, че ни е потребно.)

Учителят: Вие сега сте на положението, гдето инсталацията е завършена, а ви трябва само ток. Вие знания имате повече от всяка окръжаваща среда - трябва да ги разработите само, повече не е потребно на външния свят. Една наша сестра ми казваше, че след като била отчаяна, имала една духовна опитност и сега намирала смисъл в живота, между външните хора се чувствувала силна.

(Брат Емануил Иванов: Слаби сме, нечисти сме, знанията ни са слаби, как ще дойде Духът да работи тогава в нас?)

Учителят: Старият начин е: като отидете на баня, телякът взема гъбата и ви търка, за да ви се отворят порите, това не е още пречистване. Новият начин е: топлата вода, отвътре съгряване. Най-малко три чаши, а пет-шест чаши ще ти дадат разширение на порите и потта ще се яви. Вие мислите за това, което знаете, а не мислите за това, което не знаете. Мислете за това, което можете, а не за онова, което не можете. Учете се в ред упражнения, например да препратите една своя мисъл, като се молите, и молитвата ви да дава резултат: като се молите, препращайте мисълта си и трябва да възприемете отговора!

(Пример с брат Земан в Казанлък, преди три седмици станал, разказва брат Захари Желев. Брат Земан бил в много отруднено положение материално. Молил се. Чул чукане на тавана и схванал, че трябва да пише. Попада му един вестник под ръка, взема молив и пише под тиха диктовка вътрешна: "Мир"! Отговаря: "Мирът носи Божията радост." Продължава да пише: "О, маловере, защо мислиш за утрешния ден? Ти трябва да преминеш през тъмнината, за да влезеш във виделината!" И наистина, на другия ден получава суми от три места от свои длъжници и си урежда и той свои задължения висящи.)

Учителят: Ще покопаете малко, за да излезе вода, поне няколко капки. Влага трябва. Сегашният физически живот ни отдалечава от Бога. Трябва да имате толкова, колкото ви е потребно. За дълъг път малко багаж носете, а за близкия път можете да носите повече, гърбът ти да е свободен. Аз искам от вас, от вашия килер да махнете всички стари скъсани дрехи и непотребни вещи вкъщи. Като погледнеш тях и си помислиш, че ще можеш някога да ги облечеш, ти вече привличаш нещастието и го очакваш - махнете всички стари вехтории. И в духовния свят също изхвърлете всичко скъсано, старо. Кураж да имате - както военният в своя револвер. Като го похване или някой похване костурката си, окуражава се. Не бъдете като "духовните" хора, които показват пътя на хората, а сами нямат опитност. Но трябва всяко нещо да бъде направено по любов. Всяка мисъл да бъде с любов, всяко действие да бъде с любов, а всички дела без любов за света са загубени от земята, от света. Любов трябва - "Бог е любов", и затова се казва: "Бог толкова възлюби света, че даде в жертва Сина Своего единороднаго." Първият метод е: да възлюбиш Бога. Какво можеш да направиш? В това трябва пребъдване - в онова, което можеш да направиш. Най-първо трябва да знаете да служите на Бога и тогава само ще знаете каква работа ще си изберете - трябва свобода. Искате да станете фурнаджия - къде ще отворите вашата фурна? Там, гдето хората имат нужда от хляб, а не при друга фурна, където не ще имате мющерии и ще бъдете заставени да затворите фурната си. И Христос казва: "Ако не ядете Моя хляб, няма да имате живот вечен." Та и вие трябва да сте готови да давате хляб, та и вас даже може да изяждат. Трябва ви усърдие - да изтърпите докрай и да бъдете не пасивни, а активни. Настанало е време да се работи в България. Децата вече са израснали, трябва да ги оставите свободни. Който иска да се прояви, да бъде свободен. Но грешал, не казал по вашему, оставете го, той вече е казал. Кое е важно? Мястото ли, гдето ще седнеш, или храната, която ще ядеш? Това са малки работи, които внасят дисхармония. Отрадно е, че у всички наши приятели има желание да направят добро и гледам сестри някога работят така, щото и 10 000 лева да им дадеш, навън няма да го направят. Ангелският живот не може да се приложи на земята, но при сегашния живот, кое е приложимо при сегашните условия - това да намерим. Хората, които са яли и пили, искат духовен живот, а духовните хора искат поповете да захвърлят кадилниците и пр. Но и на поповете им се поисква да поиграят, но като си погледне попът расото, въздържа се - това живот ли е? Някой си брат вегетира, но скрито си похапва месце - осъждат го. Оставете го, той не яде скришом - за Бога няма нищо скрито. То от по-рано още му се ядяло... Не бива фанатизъм. Злото не седи в яденето на месото, но онзи, който е заклал животното, е вложил най-голямата отрова в месото и ти го ядеш. В пустинята си, имаш само сух хлебец, а има си овчар с мляко и той ти дава от него. Защо да не вземеш и си надробиш сухия хлебец. Млякото е добра храна, но от здрав човек го вземете. Може един престъпник да ти издои мляко - не пий това мляко. Вино не вземайте от кръчмар. Направете си сами 60-100 литра вино и като го пиете, ако ви опива, вие не сте още чист. Ще го турите в бутилки, заровете го в земята и като лекарство ще го вземате. От невидимия свят дават упътвания за виното да се направи сладко. Салициловата киселина, с която пресичат виното, не е добра - отровна е. (Тук Учителят донесе отгоре, от стаята си, една чашка сухо грозде и ни даде по три зърна - вид "Хафуз-Али" и пита : Това нарушение ли е на поста днес? Не е, това е еликсир, жизненост. Нали постът е дишане - храните се с въздух, а в гроздето, печено от слънцето, има кондензирана енергия. Постът е условие, средство за получаване храна от Бога. Гроздето да се изсуши на слънце и яде, е най-добрата храна. Човек на земята остарява от очакване, и само от очакване остарява.

******

Тази година не ще е гладна. Слънчевите петна показват, че ще е добра - без петната щеше да бъде гладна. В България може да има голямо благословение, но управляващите и духовенството пъдят това благословение, а българите са добри. Някои от управниците и духовенството турнаха онзи свинарник и те са вътре в тях, за да ни мирише, и иска притежателят им или скъпо да си продаде мястото на нас, като съседно до нашето, или за тормоз. Лоши мисли ни пращат по някой път. Аз лесно ще се справя със свинете, но имам друга работа сега. Той от свинете ще изгуби, но от кокошките ще спечели - те може да останат. Едното им куче, като го пуснали, разпердушини кокошките му...

Знаменателно е, че нищо не ни се изгуби досега на Изгрева. Само на Л. Лулчев се изгубиха някои работи, но то е от наши хора взето. Някой от видните граждани идва, гледа и се чуди, па пита: "Какво ви плащат?" - "Нищо" - му отговарят приятелите. Интересуват се те. Идва професор от Агрономическия факултет с учениците си да гледат пчелите ни, проверяват и как сеем - нови методи намират у нас.

За разрешение на някои въпроси може и с жребий да се ползвате. Там Господ ръководи. Интересуват се хората за учението ни, като го приемат и го приложат, ще бъдат здрави, щастливи, ще имате и мир.

Искат някои конкретизиране на учението ни. А то е в малкото шишенце в лабораторията. "Ама било Христовото учение", а не нещо ново. Искат символа на учението. Ами че то още не е засегнато в своята вътрешност. Имаме мотото: "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!" - то е вътрешната страна, вътре в нас е скрито. Ако преведете външните системи в света върху вътрешните - духовните - те са все същите. Образува се една банка, има вече влогове в нея и почват да се явяват клиентите, хората, на които ще се помага, същото е и в духовния свят - енергиите се разпределят.

(От странство, от много места искат вече да направят връзки с нас: от Италия, Англия, Чехия, Норвегия, Япония. Преди две седмици идват двама норвежки професори. Те били във връзка още от Норвегия с наши някои братя и нарочно, идвайки на изток, потърсили Учителя, гдето ги завеждат от "66" на Изгрев при Учителя. Почувствували се особено радостни, като стъпили на нашето място и всичко харесали. Има един французин от Франция, който държал връзки с наши приятели, изучавал български език и искал да дойде, и да вземе участие в една екскурзия с окултното общество на Учителя ни. Търсят, търсят вече връзка. Лошите хора ще се бият, а добрите хора ще се групират.)

Отче наш

8 ч. и 30 мин.

Всички ръководители се събрахме в 11.00 часа на Изгрева на общ разговор.

******

На Изгрева - 17.00 ч., на двора

Луната при пълнолуние от началото издига водата, действа с издигание на водата до 50-60 метра нагоре и затова е полезно тогава да се сее, пресажда, копае и пр. Обработванието има повече сокове тогава. Но като изсмуква добрите сокове, изсмуква и лошите и прави хората лунатици. Турците нали имаха луната за емблема - променчиви в политиката си са били винаги, нищо не изпълниха от 50-60 години. Всеки народ има своите пипалца: българите за към Цариград и Солун; русите към Проливите; гърците към Цариград; сърбите към Солун, а англичаните туриха преграда на тия аспирации, но пък завладяха Гибралтар. Испания и французите са ангажирани в Мароко - това е английска политика, да ги ангажирва. Италия даде на Мароко оръжие. Бреговете на Африка са за производство.

******

В стаята на Учителя - 18.00 ч.

Тайна молитва

Сега представете си, че се намирате на един параход. Светът е морето. Всеки пътник си е купил билет. Някои ги хваща морската болест. Всеки от парахода си има своята специална работа: всеки матрос се занимава със своята работа или се учи, а параходът си върви тихо и спокойно. Пътниците са разумни, морето, и то е разумно. Щом хората почнат да живеят един неразумен живот, настъпват критични времена. Всяко течение, и то си има своя път на движение. Всеки си има своята работа. В един университет си има разсилен, но той все си е разсилен - не свършва университета. А има и ученици, и тяхната работа, главната им работа е да учат и те трябва да учат, за да свършат университета. В самата природа има градация и учениците са на степени. Има два живота: материален - той е ограничен, има и друг живот - той живее над почвата отгоре. Материалният човек е в мъчнотии, а това са корените, но те не са живота, а са условие и един ден человек трябва да се изтегли от корените и след това още да се изправи нагоре. Всяко растение мисли как да си изтегли главата - това е коренът, а малките коренчета, които изчерпват соковете, са космите - растението е с главата надолу. Животното мисли само как да си набави храната. Птицата хвърчи само храна да намери, вечерта се скрие в дупчица, благодари, че си е намерила храна и не мисли за утре. Така е и с животното. Човекът, който се е запънал в материята, той мисли как да се изтегли от тая материя. Така че, като дойдем до човека, той започва да мисли, размишлява в сърцето си. И вие по някой път мислите за храната си. Оня студент, който е в университета, какво мисли? Върху урока си. Чака професора си да го слуша по какво ще говори. Е, по какво говори професорът? По разните отрасли на науката, но в една лекция всичко не казва. В ред години само студентът ще научи разните предмети: антропология, геометрия и пр., и като свърши университета, ще стане учител. В света съществуват знания и у вас трябва да се явят желания да учите. Трябва да имате един силен стремеж да придобиете знание. Това са затруднения, мъчения, или все едно, че членовете...човек е заобиколен от ред същества. Плаши те една мисъл, че скоро ще "свършиш". По кой начин става страхът в человека? - Само от съмнението. Ами ако баща ти те обича, трябва ли да се страхуваш? Твоите братя, сестри са се замогнали, трябва ли ти да се страхуваш? И в духовния свят, за да има успех, трябва да съществува една постоянна връзка между всички души. В человека, за да се зароди една светла мисъл, тя трябва да дойде от горе - от невидимия свят. Ако един ден тая светлина се смалява, то и човек става мрачен. Тая светлина работи върху ума и върху сърцето. Работи в две състояния. Тая светлина за един ясновидец е видна. Когато има повече светлина, тогава съмнение няма. Що е вечен живот? Вечният живот е живот без препятствия, без ограничения. Формата не се разрушава в него. Сегашната форма се разрушава постепенно и постоянно и така ще отива, докато добие безсмъртно тяло.

Истината не можете нито да придобиете, нито да предадете, ако нямате тази опитност. Този Божествен закон се отличава с една черта на разширение. Той много дава, нищо не взема, само дава. Като подложите шишето си, той го пълни. Кой каквато форма занесе, нея ще напълни - запълни. Противоречията зависят от вашите разбирания. При слабата вяра се стеснява истината и не я възприемате напълно. Както железарят: ту изстудява желязото, ту го нагорещява. Има и духовни хора, които лесно се нагорещяват и лесно изстиват. Такива хора са от рода на желязото. Има и радий, който пък не изгаря, ако и хиляди години да гори. Духовният человек трябва да бъде радий, да притежава качествата на радия, никога да не изгаря, а сам да бъде силен. Та има духовни хора, които обещават ви нещо, но след половин час не изпълняват обещанието си - отказват се от него. Ние ще се борим с ония величини, които при всичките векове и времена остават все едни и същи - това са постоянните величини. Една овца се мени, но остава все овца. Във всички общества, и в най-мистичните, има хора, които влизат и излизат - те не са готови, а се приготвят, те се наричат временни студенти, слушатели. Да допуснем, че и в нашето общество се образува един комитет, както в световните общества - тук нямаме положението като на онзи ректор в университета, избран да управлява своето учреждение. Обаче в духовния свят законът е друг. Той, духовният свят, си поставя своя ръководител на обществото. Тоя ръководител трябва да се роди, той в една година не става, той си е роден за такъв. Роденият за проповедник си остава такъв, каквото и да прави, каквото и да върши, гдето и да ходи. В тази работа трябва да имате най-първо съзнанието, че от духовния свят ви е нещо възложено и тогава отвън ще дойде една запалка и като се запали отвън, тогава ще четат. Да кажем, че един от вас е ръководител на 5-10 души, как ще ги ръководи? Тогава вземете за пример ятото щъркели, какво прави ръководителят им? - Дава им насока и като се умори той, старият щъркел, който е бил много силен, дава водачеството на следния след него, но му казва да пази посоката, а той постоянно обикаля всички други и пак се връща, и застава начело на ятото. Това е работата на Божествения Дух. Той се проявява чрез този водач. И ние трябва да убедим външните хора, че тоя е пътят за отиване към духовния свят. Сега, от това ято заболее някой - те не се спират заради него, а го оставят на някое затаено място и си продължават пътя. И у нас заболяват някои, много често заболяват - това са пречки в дейността на обществото. Ще бъдете много внимателни и ще се пазите от заболяване в широк смисъл.

Черната ложа за да пречи на някой, казва му: "Какво си видял, като си се молил толкова време?" И той си смути душата. И гледаш, живее някой по Бога, но не му върви, а друг не върви по Бога, а е богат. Това са кармични работи. Ако вървиш по Бога и си беден, то ако не беше по Бога, щеше да се изгубиш досега съвсем. Пример: Англия от ред години дава уроци на държавите - Русия на Далечния изток, Германия в колониите, България разкъса на Берлинския конгрес, но сега и тя се намира в затруднено положение. Против нея работят ред други държави и тя има да разрешава една важна задача. И ако най-малко се разслаби, ще се нахвърлят върху й и ще се изгуби цялата й култура.

Има едно единство, но то съществува само между всички мистични общества - те управляват сега. Следователно и ония, които се подчиняват на тоя велик закон, те само успяват в света. И вие в България трябва да се освободите от попщината, т.е. да се внесе свобода. Човек може да направи хиляди добрини, но една лоша постъпка може да заличи всичките му добрини. Някой път пък е обратното - хиляди злини се заличават от една добрина. Като правиш злини, ти се ограничаваш, т.е. като направиш злина някому, тя ще внесе в тебе, в сърцето ти тегота.

Има известни желания, които трябва да се санкционират от невидимия свят, за да се реализират. Нищо в света не е произволно. Една река приижда, разширява се, казват - потоп става! Това не трябва да те плаши - тя пак ще се събере в коритото си, това е временно състояние на реката.

Който иска да услужи и да служи на едно общество, той трябва да даде повече от себе си време, труд и средства, а и всеки трябва да бъде пример на ръководство, за да се подкрепи главният ръководител. Кой е по-усърден, един католически свещеник ли, който се моли три пъти на ден, или онзи человек, който излиза сутрин и след два часа се върне, на обед пак излезе и след време се върне, и вечер същото прави - каква е разликата между двамата? Тоя човек Иван, да кажем, е ходил три пъти да оре на нивите на три вдовици. Каква е разликата? Ако тоя свещеник е благочестив и се моли три пъти на ден заради хората, то с неговите молитви дъждът навреме ще дойде и всичко Бог дава общо на хората, то с неговите молитви и онзи човек също какво добро е направил - вдовиците знаят.

Та казвам, и вие жертва ще правите от усилията на духа, който имате в себе си. Не да бъдете видян от хората, а само от Бога. Ако един ръководител има две спирачки, как ще върви? Казвам му: Вдигни спирачката! И сега на всички ви казвам: Вдигнете спирачките и вървете напред, та каквото ще да става с целия свят. Вземете пример от мене: поповете
толкова говориха, аз спрях ли се? - Вървя си. На един болник ще правите операция, ще изстисквате цирея му, та макар и да го боли, но като оздравее, ще ви благодари. Та сега и от невидимия свят правят такива операции - болки има, но това не трябва да ви смущава. Та казваме сега: "Божественият Дух работи! "Ще се качиш на Витоша, ще се изпотиш, ще пиеш топла вода и ще се върнеш жизнен, защото си погълнал праната. Никога не допускайте съмнението. Оня, който отваря и затваря, той не греши. Със света ще имаме връзка, ще имаме вливане и изливане. Вие ще се стремите - това, което препятства в Братството, то е един личен елемент. Обидил някой някого - той се оттеглил от Братството. Ами и в света ще те обидят – ще те нарекат лъжец и пр. И от света ли ще се оттеглиш? Вие трябва да имате силни гърбове. Сега вие ходите при хората, но ще дойде време хората да дойдат при вас и ще ви искат да им говорите. Поповете каквото и да правят, в края на краищата всички вегетарианци, въздържатели, туристи, скаути, всички тия младежи ще дойдат, да им говорите. Вие трябва да знаете закона. Те нямат място още. Аз зная този закон. Оня, който има място, той е редовен ученик, така както в канцеларията си отивате и мястото си имате - определено ви е то. И вашето място е определено. Така че вие сте повикани и ще говорите на човека. Той ще ви слуша и ще възприема. Така и при мене постоянно идват. Духовенството сега е в една мъртва зона и те искат да излязат от тая мъртва зона, но друг да оставят на свое място. Искат ние да влезем в църквата. Мъртвата зона наричам тяхната мисъл. Казва ми един младеж: "Бях между социалистите, между земеделците бях и все имах мисъл. Влязох между поповете, сковаха мисълта ми - мисълта ми се скова." Казвам му: В мъртвата зона си влязъл. Вие не ще се безпокоите за мъртвите, за църквата, какво ще стане с нея - тях ще ги погребем." Оставете мъртвите да погребват своите мъртви!" - казва Христос. Има места, гдето има мъртви зони. Щом влезете в такава, външният свят ви изчерпва силата, лицето ви загрубява, измъчвате се.

Сега тоя свинарник тук е израз на българската политика. Той е на запад, зад гърба ни. С него ще се повдигне ли цената на мястото? Техните влияния внасят една инертност в хората, които се молят. Да бъде инертен човек, това са все методи на католическата църква, на католицизма, да пречат на делото. Какво ще стане с тях? - Христос ги прати в морето! Но няма оръжие, което да може да противостои на Божието оръжие, на Божието дело. Духовенството иска и проповедници да бъдат, и пари да им плащат, а българинът иска и обича да слуша, а пари да не дава. Ние на селяните ще покажем пътя на живота - не ще им говорим против поповете, нито против църквата. Като казвам "попщина да няма", разбирам: да няма дух на разногласие. Когато един страда, другите да му помогнат. Вие с мисълта си можете много добре и полезно да действате. Пример: един пътник в гората вижда лъв, който отива към него. Уплашен, той чува глас: "Кибрит имаш ли в джоба си, драсни една клечка." Драсва и около му тревата се запалва, и лъвът избягва. Това е било гласът на майка му, която в този момент се е молила за него и със силата на мисълта си му е помогнала. И вие сега ще турите силата на мисълта Ще се молите един за друг. Нали сега, на 8-ми май, ще имат конгрес - ще насочите мисълта си да се изпълни волята Божия, а не тяхната воля! Към тях можем да бъдем снизходителни, но не и да изпълним тяхната воля. Ние трябва да имаме само едно мнение: да бъде славата Божия, а това е възкресението на хората - да служат на Бога!

Всички ще се молите, които са заквасени - като минава през вас Божествената светлина, да отиде и във всички тях и да растат в пътя към Бог. Ония, които се оттеглят, да дойдат пак, т.е. ония души, които се отделиха от невидимия свят, пак да дойдат. Ние не говорим за техните телеса, те не ни интересуват. В тайно работите ще вървят по-добре, отколкото открито и шумно да се работи. Вие се боите, че някои страдат - без смущение на духа ви, това е волята Божия.

В материалния живот как се поддържа горението - натрупват дърва повече. И в умствения свят имате много мисли, но една трябва да бъде съществената, а другите нека стоят в резерв. С тая, едната мисъл само ще изпълните волята Божия. Учен човек е този, който изпълнява волята Божия. И като се назначи у нас една екскурзия, отменение вече не може да има: дъжд, вятър - нищо не трябва да пречи, слабите ще се раздрусат. И селяните наоколо ни се чудят, че някой не се е разболял, чудят се на тази ни смелост. Досега от екскурзии не сме имали нито един болен. Природата към слабите, страхливите е взискателна, а към смелите е нежна, мила и им дава съдействието си за добър резултат. Та и вие сега, каквото решите, изпълнете го. Бог прати Мойсей при фараона - но ожесточи сърцето му. - Защо? - За да знаят после евреите в сравнението си с Бога и фараона каква е разликата. Ожесточението на сърцето е да разкрие техните кирливи ризи и наистина се ожесточава тогава човек. И сега на поповете се ожесточава сърцето - изнасят им се кирливите ризи! Казват ни: "Изведохте ни хората из църквата!" Цигуларят като престане да свири, хорото се разпръсва; и ние им свирихме в църква, но излязохме; вътре сме били лоши и вън лоши пак. Но сега нека поповете сами си правят тухлите - Израил не ще се върне пак в Египет да прави кирпичи на фараона. Църквата сега е административно учреждение - служи само за обреди, а не и вече църква, каквато трябва да бъде. Сега трябва да се служи на Бога. Ние ще оставим тях, ние ги знаем отпреди 5-6000 години какви са! Но сега съдбата започва от дома Господен, от дома на духовенството ще започне съдбата, тям е дадено много и ще се иска много. В Русия съдба има за духовенството. А и тук ще дойде по друг начин - отвън ще дойде. Духовенството не играе никаква важна роля. Работата ще караме тихо, всичко ще се закваси, а с поповете ще остане хилавото: хроми, куци и метиляви кози и овци. Какво е положението на един овчар, да му вземат здравите овце и му оставят хромите? Духът Божий ще дойде, ще стане обнова постепенно. Сега се подготвя една расова война, ако Европа не се вразуми, това до 10 години най-много ще стане, а след тая война ще видите какво ще стане! Работи и чеството се събужда и организира, а духовенството се страхува от това. Трябва да дойде любовта, която да примири двете крайности, а не да се използват едни други, както сега. Всичко това ще го видите - няма да
умрем, а ще се изменим всички. Тия раса и калимавки ще си отидат. За нас Царството Божие е дошло, ние го виждаме - ред и порядък се турга. Англия е против духовенството - борба води тя с католицизма. Православието има и носи духа на католицизма. Не е положението, което прави човека - глупавият човек, където и да го туриш, все си е глупав.

Всички, които имате някои съществени въпроси, утре сутринта ще ги кажете. Можем да посрещнем слънцето тук. Най-спешните въпроси, които не търпят отлагане, ще ги кажете. В 5 ч. и 30 мин. сутринта да бъдете тук. Можем през годината да се събираме един-два пъти и да разискваме и разрешаваме такива въпроси. Всеки може да намери по един специален метод да работи. Ние ще турнем други да се борят вместо нас, а ние ще работим оная вътрешна работа, която друг не може да върши. Видите окултният закон какъв е: поповете като мислят постоянно за нас и ние сме в ума им, те се свързват и финансирват от нас, и обедняваме, затова трябва други да турим на фронта, а ние като мислим за тях лошо, пак се свързваме и обедняваме, затова оставете ги, не мислете за тях. Ние ще употребим всички сили, за да се изпълни волята Божия. Насилието - това е най-слабата страна, най-слабото оръжие и то е на тяхната страна, а силата е на нашата страна - Духът. Духовете казваха на Христа: "Защо ни мъчиш?" Т.е. защо ни ограничаваш да не правим зло? На пияницата като не даваш вино, казва: "Защо ме мъчиш?" На крадеца като не позволяваш да краде, казва: "Защо ме мъчиш?" На вълка като не даваш агне, казва: "Защо ме мъчиш?" Дяволът като не бе послушан от Христа, остави Го и ангелите дойдоха да Му слугуват. Сега дяволът не прави камъните хлябове, не качва хората на черквата, а казва: "Съборете кубетата на църквите!"

Мото за тази вечер: Евангелие от Йоан 5:5 - "И там имаше някой си человек болен от тридесет и осем години" - това е емблема на вярата. Най-после побеждава. Болният вдига одъра си и си отива. Тук е скрита идеята. Тоя болен е чакал Христос 38 години, докато дойде - това е за ученика. Къпалнята е учението. Ангелът е интелигентността, която е оставил у хората. Сега ангелът е Духът, Който трябва да слезе и да размъти водата, т.е. да турне от своите магнетически сили, от своите магнетизации, за да стане водата животворна. Христос не му казва: "Влез и се окъпи, ти 38 години си гледал как се къпят хората", ти нямаш нужда да се къпеш. Които се окъпаха, ни помен не остана от тях - та и вие сега да сте от тия, които не влизат в къпалнята, а си вземат одъра и си отиват.

Сега лозето дава плод и няма кой да го бере.

(Обмениха се мисли да се напише нещо за историята на Братството - възложи се и ангажираха се някои братя да сторят това.)

Утре 5 ч. и 30 мин. сутринта да сме на Изгрева.

20 ч. и 25 мин.

22-ри април, 1927 г., петък София

----
*жидкост - от рус.ез. течност [бел. на коректора]

*мющерии - купувачи, клиенти

Най-често използвани думи в беседата: има, сега, свят, може, работи, всички, дойде, всичко, хора, казва, дава, живот, брат, човек, бог, работа, друг, бъде ,

Извънредни беседи , София, 22 Април 1927г., (Петък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ