НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

НАРОДН И БУДИТЕЛ И (N. Б.) (Основни статути)

ТОМ 20
Алтернативен линк

НАРОДН И БУДИТЕЛ И (N. Б.) (Основни статути)

1. Народни Будители (N. Б.) е братство от человеци, без оглед на пол и народност, които, като признават Върховната Правда, чрез безкористен жи- вот прилагат Истината, която  е достъпна като най-висш идеал, за да помогнат на своя народ да добие  повече светлина в ума, мир в душата, изгодни условия за труд и живот в  страната си.

2. Където и да бъде, в каквото и да е  общество, предприятие, партия, учреждение, в каквото и дело да участвува  Народният Будител, той винаги помни своето предназначение: да  помогне за  реализиране Върховната Правда между хората - и се старае да бъде неин, макар и най-малък, служител.

3.  Народен Будител (N. Б.) може да бъде всеки, който разбира горната цел;  намира в себе си достатъчно сили, за да я прояви, макар и в най-малка

12

форма, и има безкористно желание да  помогне на своя народ с всички сред- ства, които му дават условията и  законите на страната и неговата собствена, любов към Братята человеци.

4.  Приемането на всеки нов член-брат става под моралната гаранция и  препоръка на двама по-стари членове и след даване пред всички братя  след- ното обещание:

«Обещавам се пред себе си, моите  Братя и висшата Правда, в крайното тържество на която вярвам, от днес  нататък да вложа всички свои сили в без- користна работа за моя народ, като го будя за всичко добро и му помагам както и с каквото мога.»

5. Вътрешният ред и методи на работа се определят в духа на горните статути от групите и техните ръководители.

Общото направление се ръководи от Събора на Народните Будители (С. N. Б.) и от старшите братя (С. Б. N. Б.)

Времето на добрите хора иде - будни бъдете!

Любов със Светлина, Светлина с Мир, Мир с Радост!

За   повече  сведения  се  отнесете  до  Централата  Народни  Будители (Ц.  N. Б.), булевард «Тотлебен» № 22, София, или до ръководителите на Народ-  ните Будители (Р. N. Б.) във вашето село или град.

Ръководители вГ-н                                          ул                           №Г-жа                                          ул                                №

(На задната корица на книгата «Възкресение»

Библиотека «Народни Будители» («БиНаБу») излиза периодично.

Всичко относно библиотеката се адресира до г-н Минчо Сотиров, запа- сен полковник - ул. «Цар Симеон» № 27 - Бургас

Други запитвания или сведения да се отправят до централата на «Народ- ни Будители» - бул. «Тотлебен» № 22 - София.

Вторият  номер от същата библиотека под заглавие «Живата вода в Бъл- гария» с  мненията и късата биография на съвременните «Народни Будители», ще  излезе наскоро.

Химнът на «Народните Будители» е турен под печат. Поръчки на същия адрес.Постъпили суми за образуване на фонд «Народни Будители» (ф. N. Б.): ОтХ.                                         лева 1000.-

От  Алфиери Бертоли                лева 100,- От един брат                           лева 100,- От една сказка остатък            лева 20,-

Цена 5 лева за в полза (Ф. N. Б.)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ