НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

СЪЩЕСТВЕНИ РЕФОРМИ

ТОМ 20
Алтернативен линк

СЪЩЕСТВЕНИ РЕФОРМИ


Налага се, крайно време е да се направят  съществени реформи в изуч-вание явленията на живата Природа - от  забавачницата - до университета. Това справедливо мнение, изказано от  много видни авторитети в чужбина, па даже и в нас, ний само повтаряме  със слабия си глас. Сега всичко в нас се проучва по форма, понякога и по  съдържание, а почти никога не се разкриват нещата в техния смисъл. И  затова ний си оставаме повърхностни в своите знания, складове от факти,  несвързани с живата природа, факти често даже без ясно видим смисъл и  връзка или пък много изкуствено наредени. Ако в една обикновена машина  всяка нейна част има, освен своята форма, и съдържание, винаги и основен  смисъл - идея, която тя реализира в общия комплекс от движение - а  цялата тя представлява материализиране целесъобразна комбинация на  инженер-конструктора; не е ли смешно да мислим, че заобикалящият ни свят  е лишен тъкмо от този вътрешен смисъл и се състои само от случайно  струпани «факти»? Наистина ний не всякога можем да проникнем достатъчно  дълбоко в самите факти, за да схванем «вътрешния» смисъл, който често е  от по-горна категория,  стояща над обикновените наши разбирания - но все пак той е възможен да  бъде постигнат, ако не като несъмнена и завършена ценност, то поне като  една възможност, която отваря широка перспектива на човешкия ум и дух.

Ако си представим, че сме една свещ запалена и изживяваме всекими-нутно своето стопявание и превръщание в «нищо»,  мислим ли, че сме се добрали до същината на живота? Но едно разумно  същество, което е запалило тая свещ и чете на нея, дава смисъл и на  нашия собствен процес, ако ний можем само да се свържем с него.  Себепожертвуванието, колкото и да изглежда противоестествено от чисто  физическа гледна точка, винаги е логично и целесъобразно явление, щом се  погледне от едно по-висше идейно схващание.

Изучванието на един часовник от външна форма, или  по вътрешното му съдържание - сбор от разнородни колелца, никога няма  да ни даде истинската представа за часовника. Неговото собствено  въртение и функционирание е също само част от оная основна идея, която е  вложена в него да координира нашата мисъл с вървението на небесните  тела и в това движение да намери мярка и регулатор за собствените ни  дела. С тия малки примери ний искаме да наведем будната мисъл към  по-дълбоко схващание на ежедневния живот, а също тъй - към една  преоценка на обикновените методи за преподавание «науки» и знание в  съвременните школи - които понякога достигат до профанира-ние и  светотатство с науката.

Най-ценното в изучвание науките нека не бъде сбор  от факти, които може да съхранява всяка книга и шкаф в коя да е  библиотека, а развивание на умствения и сърдечен психичен живот на тия,  които тепърва има да влизат в живота; да приемат правилно направление в  унисон с природните закони; да се стремят към високи и благородни цели;  да са готови на самопожертвува-ние, което ще рече да може да влизат в  колективното съзнание на обществото, следователно да бъдат действителни  негови членове; най-после, да имат онзи постоянен импулс на идеен  стремеж към реализирание на някой идеал в живота, без който той се обръща в обикновено вегетирание.

Идеалът - това е моторът на живота!  Без него ний имаме само сиви лутащи се сенки, които наподобяват по  външната си форма человеци, но на които липсва същественото - оригинална  мисъл, възприет в душата идеал и неудържимият стремеж да го реализира.  Това са само живи мъртъвци, които сменят своите миражи всеки ден -  тичащи днес насам и утре - нататък; облаци, които всеки случаен вятър  откарва по една или друга посока; безплодни цветя, които завяхват, преди  да са разцъфнали добре - и с това мислят, че са живели!

Зная, ще се възрази, че днес условията са тежки. Това е вярно. Но вярно е и друго - че условията - това сме ний самите.  Положението на един балон е в зависимост от външните условия, но също  така не по-малко и от неговото вътрешно съдържание - количеството и  подигателната способност на газа, с който е напълнен. Неговото положение  е всекимоментният резултат от тия два фактора. Положението на человека в  обществото е същото. Неговото идейно състояние  е, което му гарантира общественото положение. Тук вече трябва да кажем  горчивата истина за идейния хаос в съвременните позитивни науки, ония  основни направляющи величини, които характеризират съвременния  «напредък», и които следователно са бреговете, между които, ще - не ще,  нашата школна младеж ще протече и преживее няколко от най-хубавите  години на своя живот.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ