НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

13. Вести: Една интересна сказка

(Сп. «Житно зърно», г. IV, 1929 г., кн. 10, стр. 284-286) ТОМ 20
Алтернативен линк

13. Вести

ЕДНА ИНТЕРЕСНА СКАЗКА(Сп. «Житно зърно», г. IV, 1929 г., кн. 6-7, стр. 284-286)

През миналия месец януарий, на 23., във Военния  клуб, от името на читалище «Инвалид» държа една твърде интересна сказка  брат Любомир Лулчев.

Сказката бе интересна, защото разглеждаше, важния въпрос: «Разпознаване характера по лицето, ръцете, почерка и пр.»  - с други думи, това бе сказка в защита на окултните науки френология,  физиогномия, астрология, хи-романтия и графология - науки и твърде  стари, и с огромна литература на чужди езици. Особено у нас тези научни  дисциплини не са известни. Ето затуй именно сказката на Лулчев беше  интересна, навременна и важна. В един от най-големите салони в София,  препълнен от отбрана публика, умело, силно и ясно бяха изнесени методите  и принципите на четене великата, живата книга на природата.

Сказката беше знаменателна от друга страна затуй,  че тя се явява като начало на редица подобни сказки в София и в  провинцията, които ознаменуват едно ново отнасяне към окултните науки.  Пред чисто научните доказателства - и логически, и математически, и  нагледни (с много картини), - голямата аудитория бе завладяна и  спечелена за каузата на окултните науки - за което свидетелствува  извънредно големият интерес и единодушното желание да се отворят курсове  по тези научни дисциплини. Непосредствено след самата сказка, сказчикът  беше блокиран от любознателни и интересуващи се студенти, студентки и  граждани, които му задаваха въпроси, а след това, в дома на сказ-чика  постоянно се стичаха хора да се записват за курсовете и да го питат - до  такава степен сказката беше нова, интересна и аргументира научно.  Отрадно впечатление направи, че младежта - и то академичната младеж, се  интересува вече живо от тези въпроси.

По съдържание сказката беше ясна, жива,  увлекателна; с много сполучливи образи и примери бяха илюстрирани  отвлечените идеи, и нещо особено важно - това беше сказка, издържана във  всяко отношение от педагогическо гледище. Всичко беше показано нагледно  с много картини, тъй че за всички мисълта на сказчика беше ясна, защото  те наблюдаваха картините, които говорят по-красноречиво и от най-добрия  оратор.

«Ние си заминаваме от този свят непознати. Ние  изучаваме нещата вън от нас, а малко познаваме себе си в този век.  Съвременният човек е оставил живота да тече механически. В по-първите  времена наблюдателността се е изисквала от условията на живота». Така  започна сказката си брат Лулчев. По-нататък той изтъкна, че окултните  науки ще има да играят една грамадна роля при превъзпитание и обнова на  човечеството.

Окултните науки, разкривайки ни характера,  заложбите, темпераментите, съдбата - наши и на близките ни, научавайки  ни да четем живата книга на природата, която пише по лицето, ръцете,  черепа с линии и форми, се явяват една необходимост и за учители и  родители като помагало при възпитанието, и за лекари - като помагало за  диагнозата и прогноза на болестите, и за съдии -като средство за  разпознаване престъпниците, и за всички интелигентни хора. Та кой не  иска да познава себе си, за какво е роден той, коя му е слабата страна а  характера, която трябва да поправи; кой не иска да знае характера на  своята жена, на своите приятели и съдружници, на своите началници или  подведомствени? Тия знания имат огромно значение за живота и поведението  на всеки човек и те биха ни освободили от хиляди страдания, ако се  съобразявахме с тях. Особено те ще бъдат плодотворни в областта на  възпитанието.

По-нататък сказчикът изложи класификациите на  човешките типове според окултните науки. Първо - има хора на ума и хора  на сърцето (дуалистична класификация). Има и тройна класификация и други  класификации. Конкретно, с примери от живота и с картини, сказчикът  поясни как може да се чете по линиите на лицето и ръцете. «Всяка форма  изразява съдържание. Линията е граница на две сили. Правата линия сочи  на равновесие.» «Право чело показва конкретен ум, уравновесен. Нос  гърбав - хора, които мислят.» «Изострена форма на пръстите - показват  идейни, дейни, артистични натури. Меките ръце- мързел; твърда, суха ръка  - може да се разчита на нея. Дълги пръсти -хора на високи идеали. Къси  пръсти - обичат да бъркат в чужди джебове» и т.н.

На места сказчикът беше много духовит и с някои  сполучливи примери разсмиваше цялата аудитория - по този начин повече от  два часа той можа да държи прикована голямата аудитория.

Всички отделни факти бяха свързани със закони и  принципи на живата природа, подкрепени с такива из математиката, и това  още повече придаваше цена на изложението. Към края сказчикът много  сполучливо се опита да характеризира българина и славянина като типове,  от смесването на които се е получил днешният българин. Българинът от  старо време е изобщо властническа натура, докато славянинът е обичал  свободата и мирния труд. И двамата са работели периодично. В сливането  на двата типа е и причината за раздвоението у българина. Ние виждаме  тези два стремежа да се борят и днес у българския народ.

Много хубаво бяха нарисувани типовете на  българина и славянина. Изобщо, тази сказка, тъй богата на идеи, жива,  нагледна и аргументирана, заслужено има голям успех. Нека се надяваме,  че тая и ред други сказки от тоя род ще се повторят в София и в  провинцията, защото светлината на живото знание е нужна всякога, и  особено днес. Запознаване с окултните науки при един висок морал ще  направи преврат във всички области на живота.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ