НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

56. ЗАЩО СПРЯ ВЕСТНИК «АЛФА»

ТОМ 20
Алтернативен линк

56. ЗАЩО СПРЯ ВЕСТНИК «АЛФА»


Драги братя и сестри,


Спомняте си всички това, което трябваше да  преживеем преди 6-7 месеца, когато като по даден сигнал от тайнствен -  но във всеки случай твърде влиятелен източник - послушните вестникари  започнаха обща кампания против Учителя. Всевъзможни и невъзможни  гадости, били и небили работи излязоха по техните страници, съединявани с  името на Тоя, Който никому никога не бе направил нищо лошо. Целта бе  явна: стремеше се да се създаде настроение и в ония смутни и разбъркани  времена да се разправят на бърза ръка с нас тия, на които светлината  нарушаваше дълбокия сън. Публиката, незнаеща истината, и вдъхновителите  на тия слухове, както и техният просветен «морал», започваше да се  вълнува, да се шушука за разтуряне на събрания и дори нещо повече - да  се линчуват «сектантите»!

Налагаше се едно париране. Устното слово беше  немощно в дадения случай, когато десятки хиляди вестници всекидневно из  всички кътове на нашата земя изливаха своите «възмущения» и  «негодувания» (платени богато, разбира се) срещу хората на Бялото  Братство. Нуждата изискваше да се справим по същия модерен начин.  Излизането на един вестник, в който можехме да изнесем истината - след  неколкократни безуспешни опити да сторим това чрез чужди вестници, -  ставаше вече необходимост. Изправено пред нея, софийското братство реши  издаването на «Алфа». Тая нужда се чувствуваше силно, натискът бе тъй  голям, че дори някои братя от провинцията, чакащи достатъчно дълго, се  видяха принудени да излязат със свой вестник и разпръснат колко-годе  лъжите, които се хвърляха всеки ден по адрес на нас и поради мълченето  ни, добиваха изгледи на достоверност.

При това положение, да се чака събирание на  нужния капитал, за да се обезпечи финансово предприятието, редакционният  комитет сметна за излишно, вярващ твърдо в своите братя и в светостта  на каузата, която защищаваше; разбиращ добре значението на тия бурни  дни, в които ненавистта растеше и приближаваше бурята, - той сметна  всеки ден за протакане, изгубен - и започна с минимални суми, събрани  набързо и отчасти взети назаем.

Но излязъл един вестник направо само за наша  защита при толкова други, които говореха против нас, би изгубил още  отначало 50 на сто от своя кредит пред очите на хората - а тъкмо това ни  бе нужно в дадения момент. Заедно с отблъскване неверностите по наш  адрес, се постави друга благородна цел -обединявание сродни духовни  течения. Ето защо «Алфа» по съветите на Тоя, Който винаги ни е  ръководил, излезе като «свободна трибуна», в която пръв път се даде  място и на хора от други духовни течения. На страниците на «Алфа» пръв  път се събраха статии и имена на хора, които дотогава бяха се държали  настрани, като принадлежащи на разни духовни течения и «секти». А  третата -и още по-важна - цел бе, да се дава веднага като притурка  изцяло всяка неделна беседа на Учителя, за да може по такъв начин думите  Му, най-късно следната неделя да стигат всички кътове на земята ни, до  всички жадни души - задача, от която не сме се отказали, и която си  остана нереализирана изключително поради липса на материални средства,  които все чакахме да постъпят.

Добре или лошо списвана, «Алфа» постигна известни  цели още от самото начало: органът на свещеническите братства се видя  принуден (бр. 19 от «Пастирско дело») да излезе с официална декларация, и  според изследванието, което е направил, г-н Дънов е много коректен  человек спрямо всички.

Същевременно интересът на столичното общество  растеше към нас и «Алфа», започнал с 200 четци (вън от братството),  стигна да се чете редовно от около 600 души, освен от абонатите наши  братя.

Но пренебрегната финансова страна на  предприятието скоро започна да ни напомня за себе си. Сумите постъпваха  мудно. Нямащи пари да платим на администратор, а задоволяващи се само с  услугите (временни) на свободните братя и сестри - непостоянни, разбира  се, поради тяхната заетост, ний се намерихме пред куп нередовности в  експедирането на вестника, отговорите на писма, и ред други мъчнотии, с  които не бихме искали да ви занимаваме. Маса от тях преодоляхме, но  другите не са по личните сили на редакционния комитет, затова се  обръщаме към вас за съдействие.

Драги братя и сестри,

Въпреки нашите очаквания, по много причини «Алфа»  не получи оная материална подкрепа, на която би трябвало според нас да  разчита. Около 200 абонати (цяло и 1/2 годишни) и внесени суми всичко  около 23 000 лв. при разноските 31 000 лв., които се направиха за  издаването на 10-те броя «Алфа» (в 42600 екземпляра), ни поставиха  натясно после в невъзможност да продължаваме издаването му - да му дадем  временно ваканция и обърнем към вас за материална помощ, понеже  печатарите започнаха да искат това, което им дължим, а и ний лично не  сме богати хора, за да можем да им платим.

Драги братя и сестри, редакционният комитет сега  работи абсолютно безплатно, като смятаме, че това е негов дълг - но  печатарите и търговците на хартия искат своето и трябва да бъдат  задоволени. Без да искаме да обвиним някого, редакционният комитет  смята, че 200 души абонати и 23 000 лв., внесени за 6 месеца, са твърде  малка подкрепа за тази голяма задача, с която бе се натоварила «Алфа», и  която за всеки просветен брат и сестра е много ясна. Да се прекрати  издаването й значи, според нас, да изоставим едно добро начало, за да се  видим утре заставени отново да го започваме, може би и при много  по-неблагоприятна обстановка, а от друга страна - със своето  непостоянство да създадем лошо име за себе си, и едно още по-голямо  недоверие в обществою по отношение на самите нас. А че можеше да се  направи нещо повече за «Алфа», мислим ний, ни говорят ред факти от  другите духовни общества, един от които искаме да цитираме: Преди 6  месеца от официалната църква на адвентистите се отделиха 30 души,  нарекли себе си «адвентисти-реформатори», понеже признавали ненасилието и  вегетарианството. Те са интелигентни млади хора, силни по дух, но не  богати. След 6 месеца те имат общ капитал от 100 000 лв. и една купена  печатна машинка. Излизането на «Зорница», «Свобода» и пр. органи на  духовни групи, свидетелствуват същото.

«Алфа» при тия условия на разпространение и по  целите, които гонеше, не можеше да се печати и разпространява за  печалба. Често пъти в интереса на Делото тя бе изпращана и давана на  хора, които нищо не плащаха. При нейния ограничен тираж - около 3500  екземпляра, от които само известна част заплащана по 1 лев, а другата -  по 65 ст. (с пощенски разноски) (чрез настоятели и будки), когато тя ни  струва приблизително 85 ст., много ясно е, че тя имаше загуба, която  трябваше и можеше да се покрие или с увеличение тиража - ако имаше поне  1000 предплатили абонати, или с увеличение на цената. Първото не  зависеше от редакцията, второто би турило бързо точка на  разпространението й между външните хора, което бе и една от  преследваните цели - ето защо не посмяхме да го направим.

Драги братя и сестри, в името на скъпата идея, за  която според силите и разбиранията е служил и ще служи «Алфа», ний ви  молим за подкрепа, която според нас би се изразила в следното:

1. Нека всеки брат и сестра се абонират и внесат абонамента си;

2. Да се избере във всеки град кореспондент и  настоятел, който да ни държи в течение живота на братството и получава  вестниците без посредството на будкаджиите;

3. Да се отдели от всички макар и минимална сума за фонд «Алфа», с който би се покрили на първо време направените дългове;

4. Да изкажат писмено общо формулирани мненията  си както по въпроса по списванието, така и за цената и желанието да ни  подкрепят материално в бъдещето;

5. Да представят списък на абонатите си и нови  адреси на разните хора в техните или други градове, на които би могло да  се праща «Алфа».

Излизането занапред на «Алфа» е тясно свързано с  вашата помощ - ето защо ний смятаме за излишно да напомняме възможността  на вашето усърдие за голямата задача, която предстои всекиму да сподели  според силите си.

Дано Божията любов, която е в сърцата ви, ви каже  това, което ний сме пропуснали, за да ви стане още по-ясно значението  на вашата помощ за бъдещето.

С. Б. Л. Е. Л 138

Редакционният комитет

____________________
138 - Само Божията Любов е Любов. (бел. М.И.)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ