НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

23. КОЙ Е СВРЪХЧОВЕК?

ТОМ 20
Алтернативен линк


23. КОЙ Е СВРЪХЧОВЕК?

(ЕДНО ИЗЯСНЕНИЕ И МНЕНИЕ)

(В. «Алфа», г. I, бр. 3, сряда, 5. V. 1924 г, стр. 4)

Научих се, че една следствена инстанция е  задавала на последователите на г-на Дънова въпроса: дали те считат, че  г-н Дънов е свръхчовек.

Правя следното разсъждение върху този въпрос:

Понятието «свръхчовек» доби гражданственост след  публикуването на «Така каза Заратустра». Това понятие - основа и цел на  цялата книга - е идея на Ницше. Идеята си за «свръхчовека» Ницше я  нахвърли в дебели щрихи -само като идеал. Завършил ли е той типа на  свръхчовека или е останало още да допълня? На този въпрос може да  отговори само Ницше. А когато се бяха обърнали към него за разяснение на  «свръхчовека», Ницше нищо не можа да отговори, защото вече беше луд...  Той беше в лудницата, а «Така каза Заратустра» от ръка на ръка обикаляше  земното кълбо. Явиха се коментатори. Явиха се и ницшеанци. Имаше  ницшеанци както между разбойниците, тъй и между светиите. Кой разбира  по-добре свръхчовека?... Всеки тълкуваше Ницшевия свръхчовек по своето  разбиране. Едни взеха максималната интелигентност у човека като мерило  за свръхчовечество; други - максималното сърце (доброта); трети -  максималната воля, независимо в какво направление, положително или  отрицателно. И ето, наред с Тамарлана, Александра Великий и Наполе-она -  изтребители на човечеството - подредиха и Мойсея, Буда, Конфуция,  Христа, Толстоя: антиподите станаха свръхчовеци. Всеки почна да вижда  «свръхчовека» в образа на своя идеал. За военния Наполеон беше  свръхчовекът; за учения - Едисон; за моралиста - великите учители; за  нашата младеж-Ботев, Левски, Делчев. Кой беше правият, и кой сега е  прав?

Ницше - вдъхновителят на модерната литература,  поведе след себе си плеяда художници на перото: Ибсен създаде своя  свръхчовек - своя многоли-чен свръхчовек във формата и съдържанието на  Брандта, на Нора, на Боркма-на; Хамсун - своите Нагел и Глана;  Пшибишевски - в героя на своя Ното 5ар1епз; Арцибашев - в своя Санин...  Няма повече да изброявам... И днес има толкоз типове на свръхчовека,  колкото и различни подстъпи към идеала за свръхчовека, формиран в  мировъзрението на художника или у даден индивид...

Като правя бегло тези разсъждения, казвам:  понятието за свръхчовека е разтегливо и като тъй, то няма своя форма,  нито определено съдържание и смисъл. Това понятие е само идеал и е равно  далече от всекиго «както от май-муната-до човека»... И има толкоз  понятия за свръхчовека, колкото и мнения по всеки мъглив въпрос, който  се свършва в далечината на човешкото знание. Защото качествата, които  Ницше даде за «свръхчовека», те са днес непознаваеми от човешката  психология, нито още й принадлежат.

Като правя горното разсъждение, оставам на  мнението, че въпросът -поставен и задаван в този вид - никого не ще  доведе до нищо, защото понятието «свръхчовек» днес-за-днес е без реално  значение, инак в литературата ясно биха се установили върху неговата  форма, съдържание и смисъл точно тъй, както здраво са се установили  върху понятията: господар, слуга, буржоа, пролетарии - положения, ясни  със своите материални признаци.

Свободомислящ
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ