НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Потребното

ТОМ 20
Алтернативен линк


Потребното


- Кажете ни нещо, което Вие мислете, че трябва да  знаем, което ни е потребно истински - каза една студентка, като си  извади тетрадката от чантата. - Аз бих искала да си го запиша.

Мнозина се засмяха. Учителят я погледна внимателно и каза тихо:

- Хубаво правиш. Разумният цени разумното.  Запомнете: Истината не зависи от заключенията, които ний правим, но  заключенията трябва да излизат от истината, ако искаме да имат стойност.

Знайте, че само разбраният природен закон дава  вътрешна сила и външни възможности. Човек е израз на това, което носи в  себе си, но свободен е само този, който сам се ограничава.

Животът на всички хора се определя от онази велика постоянна идея, която те имат за Бога.

- Как да го разберем това? - обади се някой.

- Разчитайте на онова, което Бог е вложил във  вас, а другите неща са само спомагателни средства - те сами ще дойдат на  своето време.

- За живота ни кажете нещо - помоли студентката.

- Животът има за цел любовта. Смисълът на любовта  е стремление към светлината. Стремежът на светлината е към свободата.  Любовта всякога дава. Само даване, което разширява живота, е правилно  даване.

- Как да даваме и защо? Днес хората са толкова лоши - обади се някой.

- Когато мислиш за погрешките на хората, за злото  - цапаш си ума. Помнете: винаги, когато твоят ум е смутен, когато  твоето сърце е смутено и твоята воля - ограничена, ти си на кривата  страна. Правата мисъл е оная, която е свързана с разумните сили на  природата. Правата мисъл внася в душата мир, светлина и свобода.

- Кажете ни тогава една права мисъл! - пресече някой бързо и всички впериха погледи в Учителя. Той се усмихна.

- Та всичко, което ви говоря, е права мисъл. Но  ето ви още една за вас: Нямаш право да потискаш извора да извира, но  можеш да му дадеш каквото си направление искаш.

- А в що е тогава силата на човека? - запита високият студент и без да си дава сам отчет защо, смъкна си фуражката.

- Силата на човека не седи в неговото богатство,  нито в неговото знание, нито във физическата му сила или добрина - това  са само капитали, с които той може да работи. Силата на човека седи в  неговото разбиране на Великите Божи закони, които направляват неговия  живот.

В Битието е поставен като основа законът на  свободата - всеки е свободен да мисли както иска, но всеки ще си носи и  сам последиците от своята мисъл. Ние сме свободни в мисълта си, но ако  тя не е в хармония с мировите закони, последствията на тая мисъл ни  ограничават. А успехът седи в поправените погрешки. Помнете - всяка  идея, които носи радост, свобода и светлина, е Божествена.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ