НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

2. Планетни влияния

ГЕОРГИ РАДЕВ ТОМ 18
Алтернативен линк

2. Планетни влияния

Житно зърно, Г, I, кн. 2 (Ш. 1924), с. 17 ÷ 24   

рубрика Астрология

  
Един от най-светлите изводи на съвременната наука е негли извода, че всичко е Слънце: сгъстена и преработена слънчева енергия. Слънцето е сърце на нашата система, то крепи в лъчите си живота на всичко живо. И астрономи и физици, които следят промените на земния магнетизъм - жизнения флуид на земята - в зависимост от слънчевата радиация, най-сетне идват до заключения, които граничат с истините, що астрологията твърди. Те признават, че "промените на земния магнетизъм се дължат на видимото движение на Слънцето, Луната и пр., промени, които стават по непознати закони (Joubert-Traite d'eiectricite). С. Flammarion, като говори за междузвездния магнетизъм, за магнитните сношения на Земята със Слънцето, съвсем недвусмислено подчертава: „Каквото и да бъде естеството на силата, която работи, онова което знаем и което е безспорно, то е че една магнитна връзка, невидима и същевременно могъща, свързва нашата земя с централното светило на нашата система, и че феб-Аполон държи всички ни в крепката си ръка. Тази тайнствена връзка между светилото-управител и планетите, които хармонично гравитират около него, е един вид родство, което се отличава от всемирната гравитация и което е не по-малко тясно. Едно двойно притегляне управлява звездния космос”. Наблюденията върху вариациите на слънчевите петна - като външен белег на дейността, що кипи на Слънцето — дава повод за любопитни статистични проучвания. Идва се до извода, че климатични промени, плодородие, дори женитбите са във връзка с живота на Слънцето. Това са десетки, леки докосвания до древната астрологична истина.

Че живеем чрез Слънцето - това не е тайна за никого, дори за животни и растения. Явно е влиянието и на Луната: непрекъснатият ритъм на приливите и отливите постоянно ни натрапва това. Фактите, които наблюдаваме показват, че тя влияе мощно върху развитието на органичния живот на земята. Влияе и върху физиологичния и психичен живот на човека. И това влияние се мени спроти нейните фази, спроти ония ъглови разстояния, в които тя идва преди всичко със Слънцето. Защото установява се, че първите две мени на Луната носят по-други влияния, отколкото последните две - след пълнина. Интересни наблюдения са правени в тази посока. За пример мъртва жаба, оставена на лунни лъчи, кога Луната се намира вече на разсип, много бързо се разплува. Остър нож, изложен презнощ на открито, когато Луната се празни, отъпява и става негоден за по-нататъшна употреба, колкото и добре да се наточи след това. Явно е, че лунната енергия на разсип действува разрушително върху органичната и неорганична материя. А и сума други наблюдения са правени. Знайно е за пример въздействието на Луната върху душевно болните, например върху сомнамбулите. Знайно е влиянието на месечината и върху физиологичния живот на жената. А многобройните наблюдения върху животни и растения, чийто живот и бит са понякога така явно свързани с промените на Слънцето и Луната, не само подгатват, а и рязко подчертават реалността на тези влияния. Кой не знае, че целият живот на растения и животни - от процесите на разплод и размножаване до зимния сън, който заспиват някои животни - зависи от годишните времена, сиреч от промените в космичната поларност на слънчевата енергия?

В такъв случай някои от „пустовериците” на народа няма да излязат дотам пусти. За пример това дето народът се пази да сее на разсип или да сече дърва през дните, когато Луната се празни, не са негови приумици, а факти извлечени от всекидневния му опит. Той може да не знае тяхното астрологично основание, ала опитното им оправдание той отлично знае. Но по това ние няма да се спираме надълго и широко: на запад има сума писано по този въпрос.

Едно във всеки случай е явно: че Слънцето и Луната влияят мощно върху живота на земята и върху ония същества, що я населяват.

Дотук наистина няма нищо ново. Това са отдавна установени научни факти. Новото - за някои - започва с учението на астрологията, че влияят върху живота на земята и човека не само Слънцето и Луната, а и останалите планети от слънчевата система.

Стъпим ли върху почвата на динамичната теория на трептенията и вълнообразните движения, ние идваме до едно чисто научно обяснение на планетните влияния. Наистина знайно е, че всички планети, които еднакво са обгърнати от мощната слънчева радиация, създават свои силови полета, които вън от общите си свойства, носят специфични, индивидуални особености. Тези полета непрекъснато се менят в зависимост от положението на планетите в пространството (във физичен смисъл на думата пространство, не геометричен), в зависимост от техните съотношения и създават онова огромно море от планетни течения, в което се развива живота на системата. Това сложно силово поле се мени всеки миг, и астрологията изучава тъкмо тия постоянно променливи трептежни състояния на нашето пространство.

Положението на планетите относно Земята като център (координатната система не важи), техните взаимни конфигурации са ония астрономични фактори, които обуславят енергетичното състояние на пространството, което обкръжава земята. Това, което обикновено се нарича земен магнетизъм, всъщност
една още твърде малко позната съвкупност от енергии, подлежи на непрекъснати промени, които се отразяват върху целокупния живот на земята и на съществата, що я обитават.

Но астрологията не спира дотук. Тя не се задоволява само с проучване на небесната механика, с анатомията на небето. Тя изучава вътрешната динамика на небето, физиологията му и ония духовни влияния, който светилата упражняват. Тя учи, че зад тези светила и техните хармонични движения, стоят разумни същества, които регулират и канализират планетните течения, обладаващи няколко степени на проява: не само физична. И наистина, кой от нас като види един навит часовник, чиито стрелки с такава планомерна точност ни показват времето, не знае, че нечия разумна ръка го е навила? Слънцето, Луната и планетите-това са големите показалци на времената, в астрологичен смисъл на думата.

Ето защо всички мъдреци твърдят, че има време за всяко нещо, сиреч, че всяко нещо трябва да се извърши при онези естествени, благоприятни за него условия. Така астрологията наистина се явява ключ на всички окултни науки. И истинските окултисти от всички времена не вършат нещата когато им
скимне, както върши днешният човек. Днес се лекува кога да е, операции се правят кога да е, всичко се започва все на сполуки. И да се не чудим, че понякога не успяваме: то е, защото излизаме да сеем на сняг, или се греем на лунни лъчи, вместо на Слънце. А ако на някои
хора  им  върви,  то  е  защото,  астрологически  погледнато,  те  инстинктивно  се  подчиняват  на планетните течения, които у тях действуват в дадения миг хармонично.

Следователно не е все едно кога се ражда човек, кога поема той първата вдишка като независимо от живота на майката същество. В този миг то приема оня миговен отпечатък на мировото трептение, който определя главните линии на неговата съдба, на неговия път в живота.

И астрологията определя общите условия, материални и духовни, всред които индивида се ражда и проглежда в бъдещето ония благоприятни или неблагоприятни фази, в които неговия живот ще минава в своето развитие.

Тук му е мястото да направим едно късо отклонение. Много се е писало, спорило, разисквало върху това - не е ли учението на астрологията учение фаталистично, сиреч не се ли обуславя живота само от звездните влияния, като се пренебрегва личната воля.

Астрологията никога не е отричала индивидуалната воля и винаги е твърдяла, че тя може да реагира на звездните влияния, които представят само ония възможности що се представят на човека в даден миг. Всъщност астрологията се занимава само с една част от ония сили, които обуславят живота на човека. Индивидуалната воля тя не отрича. Не отрича съществуването и на други фактори.

Накъсо астрологията учи, че Слънцето, Луната и планетите упражняват чрез съвокупността на своите трептения, влияния върху една определена част от сложното човешко естество.

Самите планетни влияния, законите, които ги регулират и границите, в които те се проявяват, подлежат на опитно изследване.

И онези, които твърдят, че астрологията била някаква пустоверна останка от старината и че не почивала на опитни факти, повтарят, робски овързани за чужда мисъл, една стара, отдавна овехтяла песен.

Астрологията — в своята практична част - е поставена на строга научна почва и си служи с ония методи, с които си служат всички други науки.

Данните на астрологичното издирване са строго математични: дата и място на раждането, сиреч изчисляване положението на Слънцето, Луната и планетите по еклиптиката за дадено място и време на земното кълбо.

Самата техника на астрологията е строго математична. Астрологичното изследване е един вид математичен психологически анализ, въз основа на ония астрални съответствия, които представят основата на нейните закони.

Психологичната интуиция е необходим елемент за едно истинско астрологично издирване. То е едно необходимо качество на истинския астролог.

Днес на запад с голямо усърдие се разработва научната астрология. Ще приведем тук някои и други откъслеци от Paul Flambart, виден френски астролог, един от най-бележитите работници в областта на научната астрология. Неговите изследвания са строго научни: чрез прилагане на статистичните
издирвания и теорията на вероятностите, той научно показа не само реалността на астралните влияния, а и очерта един сигурен път за проверка на нейните закони. Така бидоха подхвърлени на проверка и сума правила, които са дадени без научна обосновка в някои астрологични съчинения, предимно
средновековни.

В статията си „Астрологията експериментална наука ли е?” той казва: „Астрологията почива на изчисления и факти. Изучаването й е наистина сложно, подпомогнато от онази своего рода астрологична интуиция, ала основата й е математична и осезаема”.

„Астрологията може лесно да разбули всичката си убедителност за математика, отдаден на психологични издирвания.”

„Всеки  от  нас  притежава  свой  хороскоп,  сиреч,  математични  данни,  които  разкриват  в известни граници неговите способности и неговата съдба.”

„Тия данни са съчетанията на планетите, тяхното положение по еклиптиката в мига и мястото на раждането. Ясно е за всеки едного, който е изследвал голям брой хороскопи („небето” на един човек в мига и мястото на раждането), че съществуват закони на съответствие между планетните съчетания и
характера и бита на изучавания индивид.”

Като експериментални доказателства ние предлагаме следните:

1-о. Намиране часа на раждането като се познава дадена личност, сиреч, някои рязко изпъкващи качества на характера и деня на раждането.

2-о. Астралната наследственост, сиреч, подобие в съчетанията на астрологичните фактори у лица, между които има тесни роднински връзки, съчетания, които в обикновените случаи, в хороскопи на лица без кръвни връзки, не се срещат в същия размер.

(Този въпрос P. Flambart е разработил най-богато. От тия изследвания с научна очевидност произтича онова, което Астрологията твърди: че човек не се ражда кога да е, произволно).

3-о. Статистики на хора, чиито характер носи известни ясно определени, отличителни черти.

4-о. Планетни преходи (транзити), които показват важността от преминаване на планетите през различни точки на рождения хороскоп едни от най-важните преходи са тия, които указват смъртта).

5-о. Различни тълкувания и предсказания и т. н.

„Светилата управляват в известни граници съдбата на човека. Бъдещето е до нейде отнапред дадено, ако не по форма, то поне в потенциал. Свободната воля, обаче, играе роля, която никой сериозен астролог не е отричал.*)”

„Астрологията е едничката наука, способна да даде каква-годе представа за смесицата от фаталност и лична свобода, която съставя нашата земна орис, независимо от непосредната намеса на Провидението.”

„Последният фактор изисква компетентност от друго естество, това ние почтително предоставяме и на други”.

„Една бележита фаза от човешкото съществуване не идва никога без рязко изразена намеса на планетните влияния. Това условие, ако не е винаги достатъчно, е поне необходимо”.

„Като познаваме обществената среда, лесно е да предвидим формата, в която ще се развие дадено планетно течение, в което попадат по необходимост хората, и което те не могат да избегнат, защото е по-силно от тях. А оттук и предсказването на събитията, което е почти винаги възможно, като се
подпомогне астрологичното издирване с психологичната интуиция.”

„Явно е следователно, че астрологията може да предскаже бъдещето, сиреч една фаза от човешкото развитие, без да е потребно, затова някакво вълшебство, както не е потребно то и на астронома, когато той предсказва едно слънчево затъмнение за пример.”

„И така астрологията, астралната психология, в своя математически език, притежава един напълно научен критерий, който произтича от законите на астралните съответствия”.

Лесно може да се провиди тогава ползата от прилагане на астрологията в медицината, психологията, педагогията,  социологията,  па  и  във  всички  отрасли  на  живота.  Наука  за „времената” - астрологията е ключ на всички окултни науки.


------------------------------------------------------------------------------------------
* Едно старо астрологично изречение твърди: Светилата предразполагат, но не налагат.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ