НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

VIII. Документи на Пеню Ганев

ТОМ 16
Алтернативен линк

Документи на Пеню Ганев


I. Пеню Ганев, учител в село Кумарица, се назначава в новите земи - 18.1V.1944 год.


1.
До Господина Пеню Б. Ганев с. Кумарица, Софийско

М.Н.П.
II. Софийски окол. учил. инспектор
№ 156 18.IV.1944 г.
София - с. Ботунец
Съгласно т. 3 на окръжно № 677-о от 15 март 1944 г. на Министерството на народното просвещение, съобщава ви се, Господине учителю, че вие сте определени за преместване в новите земи за учебната 1944/45 година.
Ако има причини за отменяваме изпращането Ви, съгласно т. 5 и т. 6 на същото окръжно, направете постъпки навреме, като заявлението Ви бъде получено в инспекцията най-късно на 5 май 1944 г.
Когато причините са от семеен или материален характер, подкрепете заявлението с необходимите документи, а ако е от здравословен характер, освен подаденото заявление, ще се явите лично на преглед пред медицинската комисия в канцеларията на училището в с. Своге -Софийско, на 7 май 1944 г. в 8 часа сутринта.
Околийски училищен инспектор: (подпис)
(печат)

2.
Софийска областна реквизиционна комисия
№ 1223 3.V.1944 г.
София
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Софийската областна реквизиционна комисия удостоверява, че Пеню Ганев Бобев -първоначален учител в с. Кумарица, Софийско, е граждански мобилизиран към същата реквизиционна комисия от 13 април т. г. и продължава да бъде като такъв.
Дава му се настоящото, за да му послужи гдето стане нужда.

(печат)
(подпис)

3.
Подполковник - Подпредседател Областната рекв. комисия (Горов)
М.Н.П.
II. Софийски окол. учил. инспектор № 224 15 май 1944 г. с. Ботунец, Соф.
Съобщава Ви се, че молбата относно преместването Ви в новоосвободените земи, не се уважава.
И софийски окол. учил. инспектор: (подпис) Секретар: (подпис) (печат)

4.

Софийска областна училищна инспекция № 7357 23 авг. 1944 г. Кюстендил
До Госп, Пеню Б. Ганев, учител с. Кумарица, Софийско Копие: до г. Окол. учил. Инспектор с. Своге, Софийско Директора (Главния учител) с. Кумарица, Софийско Пунктовия учител с. Малашевци, Софийско
Съобщава Ви се, че със заповед № 2499 от 7.VIII. т. г. на Министерството на народното просвещение, Вие се премествате от 15.1Х.1944 г.; с право на пътни и дневни пари, при първоначалното училище в с. Селце, Крушовско, като се запазва постоянното Ви място в старите предели на страната.
за Областен училищен инспектор: (подпис)
Секретар: (подпис)
(печат)

II. Документи на Пеню Ганев за музикалното му образование


1.
До Г-на Столичния градски училищен инспектор в София

Заявление
ст Пеню Ганев Бобев, учител вс. Кумарица, Софийско
Господине инспекторе,
От 1923 година досега съм учителствувал. Външно не съм се проявил като отявлен противник на мракобесните правителства, които обезчестиха народа ни от 1923 год. до историческата дата 9 септемврий т. г. Все пак в исторята на моя живот има няколко документални случки, които твърдят, че аз не съм вървял в крак с властниците.
Още ученик в 7ми клас на Поповската см. гимназия, имам намалено поведение за разпространяване нелегална литература.

До Госп.
Пеню Г. Бобев, учител с. Кумарица, Софийско
През 1923 год., учител в родното си село - Водица, Поповско, укривах у дома си нелегални комунисти и земеделци, осъдени на смърт и дирени от полицията. Единия от двамата снабдих с нужните документи и чрез моя позната през Ямбол, Елхово препратих в Турция.
През 1924 год. имах анкета от Шуменски училищен инспектор и със заповед № 36 от 14.11.1924 год. съм наказан с мъмрене по чл. 86 буква „в" от закона за Народната Просвета.
През 1925 год. бях уволнен от родното си село, задето не гласувах с белязана бюлетина, за да докажа, че не съм против сговора.
Със заповед № 4949 от 26.Х.1933 год. на Министерството на народната просвета бях уволнен като неудобен за границата от с. Равна, Царибродско. И след три месеца без място ме изпратиха в турско училище из Родопския край.
Учителствувах по села из Поповско, Царибродско, Кърджалийско, Моравско и Софийско. От селяните навред обичан, защото това е отзвукът на моята душа.
През този си скитнически живот аз не губех времето си напразно. Две неща запълваха всичкото ми време извън преките ми задължения в училище и извън него. Те са: научната литература и музиката. Аз се отдадох с цялата си жар да уча цигулка, пеене и теория на музиката. Като дойдох в Софийско учител, започнах редовно да вземам уроци по цигулка от музикалния педагог Христо Петков. Това лято започнах да вземам уроци по пиано и завърших един курс по хармония.
Във всички училища, където съм учителствувал, съм ръководил училищни хорове в училищата и някъде съм ръководил такъв с моми и момци.
Два пъти се явявах на конкурсен [изпит] за Столичен учител, но способността и знанието не ми помогнаха, защото ...!!
За да мога да продължа музикалното си образование, а същевременно и да бъда полезен на ученици и колеги, като учител педагог и ръководител на училищен хор, аз Ви моля, Г-не инспекторе, да ме назначите първоначален учител в София.

2.
Бележка
О.Ф. комитет в с. Кумарица, Софийска околия, дава настоящата на Пеню Ганев Бобев, учител в същото село, в уверение на това, че в миналото не е проявен като фашист, а понастоящем е добър отечественофронтовец и ръководител на ученическата организация „Септемврийче" в училището ни.
Настоящата да му послужи където стане нужда.
4.1Х.1946г.
с. Кумарица Председател: (подпис)
Секретар: (подпис) (печат)
[на гърба:] № 777
4 септемврий 1946 год.
Соф. Окол. о. ф. комитет потвърждава Сл. бележка от о. ф. комитет в с. Кумарица на Пеньо Ганев Бобев.
Председател: (подпис)
Секретар: (подпис) (печат)

3.
Държавна
Музикална академия № 432 10 август 1925 г. София

УВЕРЕНИЕ
Дирекцията на Държавната Музикална Академия уверява, че Ганев Пеню е бил курсист във вторикурс в 25-дневния курс по музика при същата академия, открит съгласно окръжно № 10271 от 22 май 1925 г., от Министерството на Народното Просвещение, като е слушал лекции по следните предмети: хармония, солфежи, история на музиката, наука за инструментите, методика на пение, хор и цигулка.
Директор: (подпис) (печат)

4.
Държавна
Музикална академия № 780 14.III.1926 г. София

УВЕРЕНИЕ
Дирекцията на Държавната Музикална Академия уверява, че Ганев Пеню е бил курсист в трети курс в 25-дневния курс по музика при същата академия, открит съгласно окръжно № 14829 от 7 юлий 1926 г. от Министерството на Народното Просвещение, като е слушал лекции по следните предмети: хармония, солфежи, понятиеза контрапункт и др., история на музиката, практическо упътване по инструментация, методика на практическа лекция, хорово пение, записване мелодии, организация ученически оркестри, цигулка.
Директор: (подпис) (печат)

5.
Софийска
областна учил. Инспекция № 3012 30.III.1938 год. гр. София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Софийската областна училищна инспекция удостоверява, че Пеню Ганев Бобев учителствува непрекъснато от 15.ГХ.1934 год. до днес и продължава да служи при първоначалното училище вс. Равна, Годечка околия. През това време същият не е уволняван по чл. 70, нито е наказван по чл. 74, букви „г", „д", „е", „ж" и „з" от Закона за народното просвещение.
Настоящото се издава на Пеню Г. Бобев, за да му послужи при явяване на конкурсен изпит.
Зам. обл. учил. инспектор: (подпис)
за Секретар: (подпис) (печат)

III. Къде е работил Пенк) Ганев

(Сведение по негов документ)
  Къде е служил     На каква длъжност     От кога до кога

1.
с. Водица,
волнонаемен
от 15.IX.1923
Поповско
прогимназиален
до 14.IX.1925
учител
2.
с. Крепча,
редовен
от 15.IX.1926
Поповско
първоначален
до 14.IX.1929
учител
год.
3.
с. Губеш,
редовен
от 15.IX.1929
Царибродско
първоначален
до 14.IX.1930
учител
4.
с. Равна,
редовен
от 15.I.1930 до
Царибродско
първоначален
3.Х1.1933
учител
5.
с. Игловръх,
редовен
от 13.I.1934
Кърджалийско
първоначален
до 14.I.1934
учител
6.
с. Равна,
редовен
от 15.IX.1934
Царибродско
първоначален
до 30.X.1938
учител
год
7.
с. Алдоми-
волнонаемен
от 7.XI.1938
ровци, Софийска
прогимназиален
до 25.ХП.1940
учител
год.
8.
с. Чепинци,
редовен
от 26.ХП.1940
Софийско
първоначален
до 31.VIII.1941
учител
год.
9.
с. Сувойни-ца,
редовен
от 1.IX.1941
Сурдулишко
първоначален
до 14.IX.1942
учител
год.
10.
с.Чепинци,
редовен
от 15.IX.1942
Софийско
първоначален
до 9.XI.1942
учител
год.
11.
с. Игловръх,
редовен
от 10.XI.1942
Кърджалийско
първоначален
до 11.X.1948
учител
год.
12.
София
редовен
от 12.X.1948
„Дианабад"
първоначален
до 31.VIII.1954
у-ще „Петър
учител
год.
Абаджиев"
13.
София,
редовен
от 1.IX.1954
34 основно
първоначален
у-ще „В.
учител
Коларов"


IV. Документи на Пеню Ганев от военните власти


1.
1-а АРМЕЙСКА ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА) ВРЕМЕНЕН ВЕТЕРИНАРНО-ПОДОФИЦЕРСКИ КУРС

Свидетелство
№ 6313
Дадено на Ветеринарния Младши Подофицер Бобев Пенкз Ганев, родом отс. Водица, околия Поповска, окръг Шуменски, набор 41/1916, в удостоверение на това, че той е следвал при поведение Примерно временния Ветеринарно-Подофицерски Курс при 1-а Армейска Ветеринарна Лечебница и на изпита е показал успех по:
1. Теоретически познания Много добър
2. Практически познания Добър
Поради което на основание заповедта по Действующата Армия № 997/ 1917 год. със заповед № 572 § 6. по поверената ми лечебница е произведен Ветеринарен Младши Подофицер, без право на свръхсрочна служба след демобилизацията.
гр. Скопие,
27Септ. 1917 год.
Началник на лечебницата,
Санитарен Подполковник: (подпис: Плакидов)
(печат)

2.
ЩАБ НА 29-й ПЕХОТЕН ЯМБОЛСКИ ПОЛК

БИЛЕТ
№ 2471
Щабът на 29-й Пехотен Ямболски полк дава настоящия на Ветер. Мл, Подоф. от Картечната рота на същия полк Бобев Пеню Ганев, родом от село Водица, Поповско, в удостоверение на това, че той, съгласно телеграмата от Началника на 3-а Балкан. Дивизионна област под № 1463 т. г., основана на такава от Щаба на Действующата Армия № 2275 с. г., се уволнява в безсрочен отпуск от 21-й Март т. г., понеже е от набор 1917 год.
Умоляват се военните и административни власти да не му препятствуват до пристигане до местожителството му с. Водица. Гр, Ямбол, 25 март 1919 год.
Командир на полка,
Полковник (подпис)
Адютант,
Поручик (подпис)

3.
Командир
29 Пех. допълв. Дружина № 2310 5 юний 1941 г. гр. Ямбол

Удостоверение
Щабът на 29 Пехотна Допълваща Дружина удостоверява, че запасният ветеринарен младши подофицер Пеню Ганев Бобев, набор 1897 година, от селото Водица, околия Поповска, като завършил Ветеринарната школа в гр. Скопие на 1 април 1918 година е преведен на служба в 29 Пехотен Ямболски Полк и на 21 март 1919 година - уволнен. Същият е бил на фронта.
Настоящото се издава, за да му послужи за освобождаване от временна трудова повинност.
Горното с подпис и печата на дружината се удостоверява.
Полковник (подпис) (печат)

4.
Министерство на войната
Военно-историческа комисия № 4609 10 декемврий 1942 год. София

Удостоверение
Военно-историческата комисия удостоверява, че 29-и пехотен Ямболски полк и 1-а армейска ветеринарна лечебница през войната 1915/1918 година е бил в оперативната зона от 1-и октомврий 1915 година до 29-и септемврий 1918 година.
Настоящото се издава на Пеню Ганев Бобев от с. Водица, Поповска околия, живущ в гр. София, по писмена молба № 4160/1942 година, за да му послужи за класиране и за пенсия.
(подпис)
Председател на комисията (печат)

5.
„ГУРГУЛЯТ" София, 19.Х1.1942 год.
ДРУЖЕСТВО НА
ЗАПАСН. ПОДОФИЦЕРИ СОФИЯ № 1258

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Дава се на Пеню Ганев Бобев, от с. Водица, Поповско, жив. София, кв. Изгрева № 13, в удостоверение на това, че той е организиран дружествен член и е редовно отчетен до 31 Март 1943 год. Същият притежава лична карта № 7923/ 942 год. като участник във войните на фронта.
Настоящото му се дава по негово искане в два екземпляра, за да му послужи за пенсионното отделение и за класиране съгласно закона на запасното войнство, публикуван в Държавен вестник брой 103/941 година.
Председател: (подпис)
Секретар: (подпис)
(печат)
ЩАБ
1-а ПЕХ. СОФИЙСКА ДИВИЗИЯ ПО ЛИКВИДАЦИЯТА
№ 3333 18 Септември 1942 год. СОФИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Щабът на 1 -а пех. Соф, дивизия по ликвидацията удостоверява, че запасният редник от 1-а Армейска Ветер, лечебница Пеню Ганев Бобев от с. Водица, околия Поповска, през войната 1915/1918 год. е служил мобилизиран в същата част от 1-и Юний 1917 год. (спр. заповед № 55 § 3) до 25и Декемврий 1917 год. (спр. заповед № 593 § 8).
Същият е изпълнявал не щатна длъжност и е служил през горното време в оперативната зона на военните действия.
Дава се, за да послужи пред пенсионното отделение за пенсия, съгласно закона за запасното войнство (Държавен вестник брой 103 от 14 май 1941 г.).
(подпис)
Подпоручик Завед. Ликвидацията Ликвидатор: (подпис) (печат)

7.
КОМАНДИР
29. пех. Допълваща дружина № 4118 9 октомврий 1942 год. гр. Ямбол

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Щабът на 29-а пех. Допълваща дружина дава настоящото на Пеню Ганев Бобев от с. Водица, околия Поповска, в уверение на това, че той на 1.1.1918 година е преведен от ветеринарната лечебница при 1-а Отделна армия в 1. карт. рота на 29-й п. полк, като мл. подофицер и зачислен на 24 лева годишна заплата. На 21.Ш.1919 година уволнен от военна служба от нестр. рота на с. полк и в същия чин. (Справка заповеди № 412 § 4 - 1917 г. и 48 § 4 - 1919 год. по 29-й пех. Ямболски полк).
Той е взел участие през войната, бил е мл. подофицер, не е заемал щатна длъжност и е получавал (24) двадесет и четири лева годишна заплата.
Настоящото му се издава по повод заявлението му Вх. № 4572, за да му послужи за пенсия и класиране, съгласно Закона за общия съюз на запасното войнство - Д. в. брой 103/941 г.
Горното с подписа и приложен печата на дружината се удостоверява.
(подпис) Майор (печат)

8.
До Дирекцията на пенсиите (отделение за изслужено време) София

Заявление
от Пеню Ганев Бобев редовен първоначален учител в с. Кумарица, Софийско
От 1и юний 1917 год. до 25и декемврий 1917 год., всичко 6 месеца и 25 дни, съм служил в първа армейска ветеринарна лечебница и от 1.1.1918 год. съм служил в I карт. рота на 29. пехотен Ямболски полк, всичко 8 месеца и 29 дни. Всичко 15 месеца и 24 дни съм бил в оперативната зона през войната от 1.Х.1915 год. до29.1Х.1918год.
Моля почитаемото пенсионно отделение да ми изчисли каква сума се следва да внеса за горното време, за да ми послужи прекараното във войната време за пенсия и за класиране.
27.I.1943 год. С почитания:
София П. Ганев (подпис)
[на гърба:]

Приложение:
1. Удостоверение № 3333 от 18.1Х.1942 год. от щаба на 1-ва пех. Софийска дивизия -София.
2. Удостоверение № 4118 от 9.Х.1942 год., издадено от щаба на 29. пех. доп. дружина.
3. Удостоверение № 4609 от 10.ХП.1942 год., издадено от Военно историческата комисия -София.
4. Удостоверение №1258 от 19.Х1.1942 год., издадено от Дружеството на запасните подофицери.
5. Удостоверение № 178 от 12.Х.1942 год., издадено от пунктовия учител с. Водица, Поповско.

9.
6° военно окръжие

Повиквателна карта
(За в случай на мобилизация)
Запасният подоф. Пеню Ганев Бобев от с. Водица, община Водишка, да се яви в 7и пехотен Пресл. полк, поделение № 37 в гр. (с.) Дивдядово, на втория ден от обявяване на мобилизацията.
От управлението на окръжието (печат)
[на гърба:]

Упътване:
1. Тази карта важи за безплатно пътуване по Българските държавни железници и параходи.
2. Всеки повикан е длъжен да се яви в определената част точно в указания ден. Неявилите се наказват чрез съд.
3. При явяване в частта картата се представя. Затова тя трябва да се пази.
4. Всеки повикан трябва да носи със себе си: здраво горно облекло, 2 чифта долно облекло, 2 кърпи за лице, 2 кърпи за нос, 2 чифта чорапи или партенки и 1 чифт навои.
Който запасен се яви със собствено формено облекло, здрави ботуши или обуща за навои, ще получи веднага стойността им по пазарни цени.
(IV Министерско постановление от 10.1.1936 год., протокол № 199 от 14.1.1936 год.)

V. Писма на Георги Куртев до Филип Илиев от с. Баня, Бургаско


1. Писмо от 4.Х.1942 год.
Обичний Филипе,
Понеже Милю го няма, то съобщавам ти, че на 6и този месец, вторник, на обед ще дойде в селото ви сестрата Савка Керемидчиева, стенографката, пратена от Учителя. Ще я придружава Василка. За това съобщете на всички братя и сестри, във вторник да бъдат в село, ще има да се кажат важни неща.
Пригответе обед, защото като се наобядват, ще заминат за Тержумен и оттам ще заобиколят всички села.
С братски поздрав: Г. Куртев
Айтос
4.Х, 1942 г.

2. Писмо от 16.IV.! 949 год, 16.1У.1949Г., Айтос
Добрий брат Филипе,
Наложи се, че на 25-того, вторий ден на Великден, да дойдете на градината. За това ще те очаквам. Ще си вземеш хляб за ядение. Това наше събирание няма връзка с гостите, които очакваме. Те не се знае кога ще дойдат.
На 25 вечерта ще се срещнем. На другия ден ще си отидете.
С поздрав: Г. Куртев
Ще ви очаквам.

3. Молитва за България, написана с почерка на Георги Куртев
Господи, направи България остров на мира всред океана на днешното безумно човекоизтребление. Запази народа ни докрай настрана от войната. Дай ум и разум на нашите управници, да изпълнят обещанията, в името на които застанаха начело на народа.
Помогни да се осъществят съединените Европейски щати, за да се избегнат за в бъдаще по този начин всякакви войни.
*
Произнасяйте тази молитва три пъти всяка сутрин след ставане.
Препишете я веднага 10 пъти и в разстояние на 24 часа я изпратете на 10 души ваши познати.
Нека тази молитва да се издигне безспирно към небето от целия български народ.

VI. Разпродажба на Изгрева


1. Бележки на съставителя Вергилий Кръстев
1. След събитията от 1957/1958 год. и започването на процес срещу Братството поради задължения към държавата, всички вещи на Изгрева бяха оценени и после продадени на предишните им собственици.
2. Прави се списък и всеки внася пари и за тези пари, по усмотрение на комисията, на всеки един изгревянин се предава някаква вещ.
3. Така, чрез фактура от „Всестранни услуги" № 2769 от 4.ХII.1958 год., на Пеню Ганев се предава два бакърени казана, бакърен чайник, чугунена печка и печка радиатор - чугунена, оценено за 1500 лева, което навремето е голяма сума.
4. Така, чрез фактура от с. п. „Всестранни услуги" „Оказионен магазин" с № 01357 от 3.Х11.1958 год., на Пеню Ганев се предава, или той изкупува, литографски камък за 20 лева. Това е литографският камък на Пентаграмата или на Антиминса. Това никой не може да каже днес, към 2002 година. На гърба на фактурата е отбелязано," че този литографски камък е у Славчо Печеников (Написано е: „Литографският камък е у Славчо (долу) - В. Пашов", с почерка на Влад Пашов).
5. Всички вещи са оценени от чиновниците на заложна къща или т. нар. оказионен магазин, който е към „Всестранни услуги" гр. София. Парите се предават на тях, а за сметка на това изгревяни откупуват вещите на Изгрева.

2. Как се откупуваха местата на Изгрева и как се защищаваха (Бележки на съставителя Вергилий Кръстев)
1. В „Изгревът" том I, стр. 173 - 174, Борис Николов описва как е купена една голяма нива и как е раздробена.
2. За раздробяването на местата на Изгрева виж „Изгревът" том I, стр. 585-593, том V стр. 718 - 721.
3. Представяме един договор, при който се вижда, че Гена Папазова купува 300 м2, Райна
2 2 2 2 Захариева - 555 м , Стоянка Илиева - 300 м , Юрданка Писинова - 300 м , Никола Антов - 300 м и
тримата: Славчо Печеников, Борис Николов и Димитър Стоянов - 537 м . Така се раздробяват
местата и не се изпълняват думите на Учителя, че всеки трябва да купи по 1000 м2, т. е. 1 декар.
4. Как всеки защищава своето място от посегателствата на регулацията, се вижда от едно Изложение на Пеню Ганев, написано собственоръчно.

3.

Договор за продажба на недвижим имот
Днес, на ... 1931 год.,
доруподписаните Ангел Николов Ангелов и Величко Иванов Преславски от гр. София, от една страна, и Гена Йонева Папазова от гр. Орхане, Йорданка Ив. Писинова от гр. София, Райна Блъскова Захариева от гр. София, Стоянка Христова Илиева от с. Богданов Дол, Брезнишко, Никола Антов Вълчев от гр. София, Славчо Георгиев Печеников, Борис Николов Дойнов и Димитър Стоянов, всички от гр. София, сключихме настоящия договор за покупко-продажба на долуозначения недвижим имот от 2600 м , както следва:
1. Ангел Николов Ангелов и Величко Николов Преславски прехвърляме правото на собственост и фактическото владение още днес на Гена Йонева Папазова от собственото си място, находящо се в землището на с. Слатина в местността „Къро", 608 кв.м. на стойност 21 280 лв. при съседи: Михаил Влаевски, Мариус Попов, Иван Жеков, Върбан Христов, Никола Антов и Славчо Печеников; на Юрданка Ив. Писинова - от собственото си място, находящо се в същото землище и местност, 300 кв.м. на стойност 10 500 лв. при съседи: Райна Захариева, Васил Гьондов, Коста Петрунов, Мара Златева и Стоянка Илиева; на Райна Блъскова Захариева - от същото място, находящо се в същото землище и местност, 555 кв.м. на стойност 19 425 лв. при съседи: Здрава Попова, Николина Христова, Васил Гьондов, Йорданка Писинова, Стоянка Илиева и Славчо Пече-ников; на Стоянка Христова Илиева - от същото място 300 кв.м. на стойност 10 500 лв., при съседи: Райна Захариева, Арон Фархи, Юрданка Писинова, Коста Петрунов и Никола Антов; на
Никола Антов Вълчев - от същото място 300 кв.м. на стойност 10 500 лв., при съседи: Славчо Печеников, Райна Захариева, Стоянка Илиева, Арон фархи и Гена Папазова; и на Славчо Печеников, Борис Николов Дойнов и Димитър Стоянов-от същото място 537 кв.м. на стойност 18 795 лв., при съседи: Здрава Попова, Николина Христова, Райна Захариева, Никола Антов, Гена Папазова, Ив. Жеков и Върбан Христов.
Срещу продажната стойност на гореказания имот по цена 35 лв. кв.м. на обща стойност 91 000 лв., от които 70 000 в брой и 18 795 в полици, получихме от купувачите както следва: от Гена Йонева Папазова - 10 080 лв., от Юрданка Ив. Писинова - 4730 лв., от Райна Блъскова Захариева -9730 лв., от Стоянка Христова Илиева - 4730 лв., от Никола Антов Вълчев - 4730 лв., от Славчо Георгиев Печеников, Борис Николов Дойнов и Димитър Стоянов - в полица 7000 лв. с падеж 31 декемврий 931 год., или: в пари - 34 000 и в полица - 7000 лв.
2. Същите продавачи се задължаваме в срок до 31 дек. т. г. да снабдим купувачите с надлежните нотариални актове за продадения от нас имот, като разноските за снабдяване с нотариалните актове се заплатят от купувачите.
3. Ако продавачите нарушат владението на купувачите и не оспорят правото на собственост, или това направят някои правоприемници, или пък някои трети лица, задължаваме се да заплатим една неустойка от 80 000 лв. - двоен размер на взетото капаро, като договорът в такъв случай се счита унищожен по право.
4. Имота продаваме освободен от всякакви тяжести: привилегии, ипотеки, възбрана и др,, а ако се окажат такива след продажбата, ще отговаряме лично за тях и в случай на принудително отнемане на имота от ръцете на купувачите от кредиторите, се задължаваме пак да заплатим уговорената неустойка.
5. В случай на отчуждаване на същия имот за държавна или общинска полза, сумата, добита от това отчуждаване, е в полза на купувачите.
6. Всички подобрения и повишавания стойността на имота, станали след датата на дадения договор, са в полза на купувачите.
7. Купувачите Гена Йонева Папазова, Йорданка Ив. Писинова, Райна Блъскова Захариева, Стоянка Христова Илиева, Никола Антов Вълчев, Славчо Георгиев Печеников, Борис Николов Дойнов и Димитър Стоянов приемаме купения от нас имот при условията, указани от продавачите, изложени в този договор.
Настоящият договор се състави в един оригинал и по един препис за всеки един от купувачите.
Продавачи:
Купувачи:
Свидетели:

4. Обяснения на Пеню Ганев във връзка с обвинителния акт № 55
(чернова)
Пеню Ганев Бобев В обвинителния акт пореден № 55 на страница 6, на 6 ред, като се брои
отгоре надолу
Това, което казах на 3.Х.1957 год., думите ми не са вписани вярно.
Аз казах, че отидох по работа в дома на Никола Антов (с когото сме непосредствени съседи и тогава бяхме близки приятели). Заварих на масата шише с вино, пържени кюфтета от месо и другарката Кина Петкова пържеше в тиган още кюфтета, така че стаята и антрето бяха задимени от изпаренията на пържещите се кюфтета. Лицето, което щяха да гощават, бе техникът Ковачев от техническата служба при Благоевския районен съвет. Точната дата не помня, когато заварих тая картина, но бе през 1956 год. през лятото.
Когато бяхме в добри съседски отношения, Н. Антов ми каза, че той, благодарение на близки от техническата служба при Благоевския районен съвет, успял да си оформи дворното място в самостоятелен парцел и че знаейки, че неговите съседи не се интересуват от план, от регулация, той си постига целта, [отгоре е написано: и ул. „10", на която е неговият дом, от 8 метра намалил на 6 м.] Ние бяхме до неммоверност слепи и наивни идеалисти, че вярваме на всеки, който се нарече „брат". Когато се изложи планът и се съобщи всеки да отиде и го прегледа и в законния срок да направи своите възражения, ние, съседите на Н. Антов, никой не отиде да го прегледа и никой, значи, не направи възражения. След изтичане законния срок, всички съседи получихме писма от техническата служба, да отидем да си получим сумите от Българската народна банка, които са за взетата от дворните ни места земя и предадени на Н. Антов по регулация.
Никола Антов ми е говорил, че улица „Десета", на която е неговият дом, е била по план 8 метра, но той замолил техниците и улицата е намалена на 6 метра.
Когато заварих в дома на Н. Антов подготовката за гощавката на техника от техническата служба Кавачев, разбрах, че той е приятелят на Н. Антов, с когото другарски се разговаряха.
При събранието на 3.Х.1957 год. казах не че с тая гощавка е подкупил техническото лице, за да ми вземе от дворното място, за да си оформи парцела, което стана през 1948 год., а гощавката на техника бе през 1956 година - 9 години след отчуждаването на част от моя двор и от дворните места на съседите. Така че, и дума не може да става, че гощавката през 1956 год. е станала, за да подкупува техника, задето му оформил дворното място в самостоателен парцел. Аз изнесох тоя факт пред О. Ф. събранието, за да обрисувам моралния лик на Антов. Пред обществото „Бяло Братство" той минава за вегетарианец и въздържател, а гощава гостите си с кюфтета и ги черпи с вино. За илюстрация на горното аз казах как аз посрещам и гощавам гостите си невегетарианци. Аз казах, че когато встъпих в брак с другарката си през 1949 година, моите гости свидетели при бракосъчетанието ние нагостихме с изобилна вегетарианска храна и ги черпихме със зелев сок.
По второто ми обвинение казвам следното: Никола Антов насаме ми е говорил, че Симеон Григоров Арнаудов ще бъде уволнен. Скоро след тая закана на Никола Антов, Симеон Г. Арнаудов бе съкратен от военнопредставителния хор на Министерството на отбраната в София,
Като допълнение ще прибавя и някои изказвания и факти, които не съм изказал пред събранието на 3.Х.1957 г.
Пред мен Н. Антов се е заканял да нанесе втори побой на битата от него Елена Щерева Андреева.
Заканяше се да нанесе побой на Беса Жечева Панайотова.
През лятото на 1955 г, Н. Антов съпровождаше рейсовите коли, които откарват и докарват летуващите от общество „Бяло Братство" от кв. „Изгрев" до Рила, местността „Полечица" зад Говедарци и обратно. На 19.VIII.1955 г, връщайки се от Рила, рейсът, препълнен с летовници, спря пред агенцията на рейсовите коли в Самоков. Мина повече от час, летовниците нервничат, изказват негодувания, но Н. Антов го няма. Зададе се най-после. По улицата вървеше в зиг-заг. Седна до мен на най-първите места в рейса. Миришеше на бъчва с вино.
25.Х.1958год.
Дал сведения: П. Ганев
[на друг лист:]
Любен Гавраилов дойде у дома на 28.1Х.1957 год., събота вечер, и ми каза следното: „Пеньо, утре сутринта не дохождай в салона! Утре кръв ще се лее! Приятел си ми и имаш три деца, не дохождай в салона!"
На ... дойде Христо ... и ме помоли да го фотографирам. Главата му бе разбита и широка рана зееше на темето му. От раната по темето, челото, лицето, дрехите по гърдите бяха облени в кръв. Каза ми, че Н. Антов го е бил и че снимката ще му е нужна за съда, защото той ще съди Н. Антов за нанасяне на побой.
През 1956 год. посетих рано Н. Антов. На нощната му маса имаше пистолет.

5. Как се отчуждаваха имотите на частни лица на Изгрева

1.

Известия
Година IX, брой 63 8.Vin.1958 г.

Притурка към брой 63
Сталински районен народен съвет- София
Съобщение. Съобщава се на собствениците на имоти планоснимачни № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, съставляващи парцел I в квартал № 2 -„Сталин", по плана на гр. София и парцел II от същия квартал, че с протокол № 23 от 17 юли 1958 г. на изпълнителния комитет на СГНС те се отреждат за нуждите на Министерството на Транспорта и съобщенията за построяване на телевизионен център и радиодом. В 14-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение заинтересуваните собственици могат да направят писмени възражения по решение на СГНС до техническия отдел при Сталинския райсъвет - бул. Стамболийски № 3 5, V етаж.
От съвета.

2.
Сталински райсъвет     До Пеню Ганев Бобев
отдел „Технически" ул. 10-та № 6
№ 7970
18.VIII.58
София
Моля, явете се в 7-дневен срок от получаване на настоящото в Техническия отдел при Сталински РНС, находят, се на бул. Стамболийски № 5, V етаж, в стая № 20 от 13 до 16 часа, като носите със себе си Нот. акт на имота Ви пл. 8 от кв. 1 м. Сталин (Изгрева), също удостоверение от ЖСДИ, от което да е видно по кой параграф Ви е освободен имотът.
При непредставяне на горните документи ще считаме, че не сте собственик иа въпросния
имот.
Н-к отдел: (подпис: не се чете)
печат)
19.VIII.58г. (подпис: не се чете)

3. Заявление от Пеню Ганев
До другаря Началник на отд. „Технически" при Сталински РНС - София

Заявление
от Пеню Ганев Бобев, жител на ст. София кв. „Изгрева" ул. 10 № 6а
Другарю Началник,
Съгласно писмото Ви от 18.VIII.1958 г. под № 7970 относно кв. № 1 план 8 на собствения ми имот, за доказателство, че имотъте моя собственост, представям Ви следните документи:
1. Удостоверение № ... от ... VIII.58 г, издадено от ЖСДИ Сталински РНС в София.
2. Нотариален акт за продажба на недвижим имот от 2.1.1933 г. том I № 4 регистър 5 дело № 5 от 1933 година.
3. Нотариален акт за продажба на недвижим имот том IX № 146 регистър 1917 дело № 1831 от 31.VIII.1935 год.
4. Тайно завещание към нотариално дело № 1943 от 6.Х1.1945 година на V нотариус при Софийския околийски съд.
Моля, след проверката на нотариалните актове и тайното завещание, същите документи да ми се предадат веднага.
София, 20.VIII.1958 г. С другарски поздрав: (подпис: П.Ганев)

6. Бележки на съставителя Вергилий Кръстев
За доказателство, че някои постройки на Изгрева са направени с планове, одобрени от общината, поднасяме един документ.
Това е план за постройка на Пеню Ганев, Елена X. Грпигорова, Борис Николов, Славчо Печеников, Гена Папазова, Никола Антов, Йорданка Писинова и Стоянка Илиева. На този план има 3 скици, подробен план за страеж на къща. Представена за одобрение на 7.VIII.1935 г. при Софийското областно инженерство и подписано от архитекти. Отдолу личат подписите на 8-те стопани. Утвърждаване е резолюцията на инженера от 7.VIII.1935 г.
Така че идва ред и къщата на Пеню Ганев да бъде разрушена и да се построят там новите легации на СССР, а семейството получава за къщата апартамент в „Дианабад", в който си заминават двамата съпрузи, а днес там живее синът им Петър Ганев.

VII. Как Пеню Ганев се сдоби с място и къща на Изгрева (Бележки на съставителя Вергилий Кръстев)


1. Елена Хаджи Григорова е една от онази група, която закупуват една нива от около 2600 кв. м и си я разделят по 600 кв. м. Виж „Изгревът" том II стр. 173 - 174.
2. Елена чрез писмо № 3330 от 14.VIII.1934 г. притежава 592 кв. м на Изгрева празно дворно място.
3. Пеню Ганев закупува от Елена 1/2 идеална част от нейното място.
4. По-късно на това място се издига къща, видно от приложения план от 7.VIII.1935 г. и от удостоверение № 9268 от 21.Х.1940 г.
5. С удостоверение № 971 от 22 май 1947 г. се вижда, че на Елена има записано място и къща.
6. В спомените си Пеню описва как строи своята къща на Изгрева. Разказваше ми, че отива при Учителя да Му иска пари. Учителят му казва: „Имам пари, но те са братски пари, на Господа са. На когото съм дал пари, никой не е прокопсал с братските пари. Затова намери от някой и вземи назаем." Така и прави - взима назаем и построява къщата.
7. По-късно, на 6.ХI.1945 г. Елена прави завещание на Пеню и му завещава своя дял от къщата и мястото. Тя си заминава от този свят на 31 .Х. 1948 г. Пеню е вече с къща и парцел.
8. В тази къща той живее, раждат му се 3 деца. И накрая тя бива разрушена, както и останалите къщи на Изгрева, за да се строят там легации на СССР.

Слатинско селско общинско управление № 3330, 14.VIH.1934 г. с. Слатина, Софийско

Удостоверение
Слатинското селско общинско управление - Софийска околия удостоверява, че според основните данъчни книги на общината за периода 1929/34 финансова година на името на Елена х, Григорова Накева от гр. София има записано на стр. 2101 в отдел II под пореден № 1 (592) петстотин деветдесет и два кв. м, празно дворно място.
Настоящото се дава да й служи пред училищните власти.
Кмет: (подпис: не се чете)
Секретар бирник: (подпис: не се чете)
(печат)

2.
Нотариус при Софийския областен съд

Записка
31 юли 1935 г.
№ 236 том 8
за вписване Нотариален акт за продажба иа недвижим имот
Представена от Пеню Ганев Бобев, учител, от село Водица, община Водишка, Поповска околия.
(гербова марка за 5 лв., гербова марка за 2 лв.) Такса:
по чл. 1 табл. З.П.И. 50 лв. по чл. 13 табл. З.П.И. 10 лв.
Всичко 60 лв.
По кв. № 26861/935
Съдържание:
Вписва се нотариален акт № 146 том IX с дата 31.VII.1945 година, издаден от I нотариус на Софийския областен съд, с който Елена Мици Накева X. Григорова, учителка, о София, продава на Пеню Ганев Бобев, учител, от село Водица, Водишка община, Поповска околия, (1/2) една втора идеална част от своето собствено място (нерегулирано) от (592) петстотин деветдесет и два квадратни метра цялото, съставляващо част от цялата нива от (2,6) два декара и шест ара, находящо се в землището на село Слатина, Слатинска община, Софийска околия, на местността „Къро", при съседи на цялата нива: Боне Митов, от две страни Баучер и братя Колеви, за сумата (3000) три хиляди лева.
Купувач: (подпис: П. Ганев)
Нотариус: (подпис: не се чете) (печат)

(марка за 5 лв., фонд съдебни сгради) На партидната книга том 181 страница 56
Столична голяма община (Таксови марки за 3 лв. и за 10 лв., печат)

VI Кметско Представителство № 9268, 21.X.1940 г. София-Слатина

Удостоверение
VI-то Кметско Представителство на Столичната Голяма Община, София-Слатина, удостоверява, че на името на Пеню Ганев Бобев, жител на София-Слатина, по данъчните книги на представителството за периода 36/40 година на стр. 2345 има записано къща с дворно място с данъчна оценка 51 800 лева. Настоящото се дава на Пеню Ганев Бобев по повод заявление вх. № 9686 от 21.Х.1940 година, справка данъчните книги на представителството, за да послужи пред училищните власти.
VI-ти Км. Представител: (подпис: не се чете)
(Ат. Буров)
Секретар бирник: (подпис: не се чете) (печат) (Н. Димитров)

4.
Столична народна община 6, кметско представителство № 971, 22 май 1947 год, София
кв. № 9655 от 22.V.47 г.

Удостоверение
Столичната народна община - VI км. представителство удостоверява, че в основните данъчни книги на градските части на общинаата има записани по партида № 813 на името на Елена X. Григорова следните недвижими имоти:
№ по ред
Къде се намира имотът
Данъчна оценка
Сградата е построена:
Улица; №
на местото
на сградата
всичко
а) до края на 1939 г. или
б) през коя година
(за същата година се отнася и оценката)
1.
кв. Царица Йоанна
11 840
1000
12 840
до 1939 год.
Съгл. чл. 7 от зак. за еднократния данък върху имуществата, посочената данъчна оценка на мястото трябва да се умножи, при декларирането, с множител 5, а оценката на сградата - със съответния множител, според годината на построяването на сградата.
Забележка: Към 17.Ш.1947 г. е дължал общински данъци и такси
и за 1947 год лв.
Всичко: лв.
Това удостоверение се издава, за да послужи при определяне на еднократния данък върху имуществата.
Ръководител бюро: (подпис: не се чете)
(печат)
Ако лицето има части отсъсобствени с други лица имоти, трябва да представи за тези имоти отделно удостоверение.

5. Завещание на Елена Хаджи Григорова в полза на Пеню Ганев
Оригиналът обгербван с 642 лева
Препис извлечение

Тайно завещание
Днес, 6 ноемврий 1945 година аз, Елена Хаджи Григорова Мицинакиева, родом от гр. Воден, Македония, а живуща в квартал „Изгрев" при София, жителка на село Слатина - Софийска голяма община, намирайки се в здрав ум, непринудена от никого, чрез това тайно завещание правя завещателни разпореждания в полза на: сестрите си Олимпия и Савка Хаджи Григорова Мицинакиеви от гр. Воден, Македония, и на Пеню Ганев Бобев, родом от село Водица, Поповска околия, а понастоящем учител в село Кумарица, Софийско, и жител на същото село, които да владеят в сила след моята смърт и обявявам, че завещавам:
1
2. На Пеню Ганев Бобев, когото назначавам за мой универсален наследник (понеже аз съм госпожица и нямам живи родители) завещавам всичките си недвижими имоти (дворното ми място, заедно с постройката върху него, находящо се в квартал „Изгрев" - София, при граници: от запад Пеню Ганев Бобев, от юг Стойнка Илиева и от изток Славчо Печеников и Никола Антов), всичките си движими имоти (дрехи, покъщнина, библиотека, цигулка и други) и пари. На същия завещавам още всички мои права и суми, които има да се изплащат след моята смърт на моите наследници, посмъртната помощ от посмъртния фонд при Министерството на Народното просвещение, сумата, която се изплаща при смъртта на пенсионер от пенсионния фондна бившите държавни служители за изслужено време и пр.
Това е моята последна воля и желая тя да бъде точно изпълнена след моята смърт.
Това мое тайно завещание по моя молба написа севлиевският адвокат Стефан Лазаров Тошев и то точно тъй, както аз му го продиктувах. И след написването му той ми го прочете - и понеже аз разбрах, че завещанието е добре написано, че то изразява напълно моята воля, в удостоверение на това, че аз го одобрявам, като мое тайно завещание, аз го подписвам саморъчно.
Аз, завещателка: (п) Ел. х. Григорова
Това тайно завещание по изричната [молба] на Елена Хаджи Григорова Мицинакиева от гр. Воден, Македония, а жителка на село Слатина - Софийска голяма община, написах днес, на 6 Ноемврий 1945 година и то точно тъй, както тя ми го продиктува, аз, севлиевският адвокат Стефан Лазаров Тошев, в удостоверение на което и аз преподписвам това завещание.
Аз (п) Ст. Л. Тошев
При откриване на завещанието присъствували и подписали:
Молител: (п) П. Ганев
Свидетели: 1. (п) Г, Йотов
2. (п) Ал. Найденов
3. (п) В. Петров
4. (п) С. Николов
V Нотариус: (п) Д. Н. Спасов
Верно с оригинала, приложен към нотариално дело N 1943/945 г. на V Нотариус при Софийския околийски съд.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ