НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8. „С ТЕБ Е БОГ! ТИ ЩЕ ПОБЕДИШ" - ПЕСЕНТА НА УЧЕНИКА

ТОМ 16
Алтернативен линк

8. „С ТЕБ Е БОГ! ТИ ЩЕ ПОБЕДИШ" - ПЕСЕНТА НА УЧЕНИКА


Още в началото на Школата, във втората година на Общия окултен клас, в който всеки петък присъствуваха учениците от Младежкия клас. както и онези по-възрастни братя и сестри, Учителят започна да говори за окултната музика и да дава песни. Тези моменти са отбелязани в беседите и те са отпечатани за следващите поколения. Стенографите записваха, след това дешифрираха и беседите бяха отпечатани. Музикантите имаха задължението заедно с Учителя да нотират песните и да ги отпечатат, но това стана много късно, едва през 1938 година, макар че братските песни бяха отпечатани през 1927 година. Но песните на Учителя, за да се отпечатат, трябваше да чакат много години. Защо? Ще си отговорите сами.

А сега ще ви разкажа за една песен, която Учителят даде още на 21 януари 1923 година, във втората година на Общия окултен клас. Текстът на песента бе отпечатан заедно с лекцията в отделна поредица от книжки. Това е 16 лекция, озаглавена: „Тъмното петно в съзнанието". Заглавието отговаря напълно на онова, което ще разкажа, защото то продължава и до днес, 45 години след заминаването на Учителя от Земята.

В този ден, аз присъствувах в клас, когато Учителят даде тази песен. Това беше след като даде една формула на учениците. Може би това е песента, от всички песни на Учителя, където една окултна формула е облечена в подходяща мелодия от Учителя и дадена на учениците. Аз я запомних и научих. Песента бе записана на нотен лист от Ирина Кисьова и бе предадена на Боян Боев, който слагаше записаните песни в една папка, след като обикновено минаваха за проверка пред Учителя. Това бе правило, но понякога имаше и изключения поради небрежността на приятелите. Учителят бе наредил всички песни да се записват в една голяма тетрадка и аз съм виждал музикантите, включително и Ирина Кисьова, да ги записват там. По-късно нареди да се препишат в още една тетрадка, но това не бе направено, поради непослушанието и своеволието на учениците.
Така навремето лично Ирина Кисьова ми бе дала препис от тази песен и аз я знаех и я пеех. Много хубава песен, но малко приятели я пееха. А защо ли? Защото тя се загуби. Възрастните приятели си заминаха отвъд, дойдоха младите, които не знаеха за тази песен.

След заминаването на Учителя беше издадена песнарка от Мария Тодорова, като в нея трябваше да влезнат всички издавани и неиздавани песни на Учителя. Когато излезе от печат, аз започнах да я преглеждам и какво да видя в нея не е включена тази песен. Отивам при Мария Тодорова и питам: „Защо, Мария, не си включила песента: „С тебе е Бог! Ти ще победиш!"? Ти си длъжна да я дадеш!" Мария се стресна, стана веднага и провери в посочената от мен лекция: Общия окултен клас, година втора, 16-та лекция. Тя чете, мисли, после ме накара да я изпея и я изслуша докрая. „Да, спомням си, има такава песен" призна тя. Извади пред мен две папки с песни от Учителя, записвани през различни години, и започна да прелиства песен след песен, но не я намери. Уточнихме се да се провери къде е тази песен. Провериха при брат Боев, който отначало държеше тези папки, но той вдигна рамене. Провериха и при Ирина Кисьова, тя обясни, че я нотирала и я предала да се сложи в папката.
Накрая се оказа, че някой взел да си препише песента, но не сметнал за нужно да я върне. А това се случваше често с приятелите, защото всички смятаха, че живеят по закона на свободата и могат да бъдат напълно свободни и съответно - безотговорни, както бе в този случай.

Накрая се стигна дотам, че тази песен не бе отпечатана и само аз я зная и само аз останах жив да свидетелствувам за мелодията на тази песен, защото думите са отпечатани и няма как да се загубят вече.

В тази лекция Учителят говори за погрешките на учениците и разглежда въпроса така: че те се намират в човешкото съзнание и представляват едно тъмно, черно петно в съзнанието ни, съставено от гъста материя, през която не може да преминава Божествената светлина; така съзнанието ни остава повече или по-малко помрачено и ставаме пасивни за възприемане на Светлината, която носи чисти мисли, чисти чувства и прави действия. Така че в онзи момент, онзи, който е трябвало да изпълни задължението си докрай, не е бил с будно съзнание, съзнанието му не е било обгърнато с чиста светлина и се е получила дисхармония между него и Божествената мисъл, дошла като светлина с идването на песента на Учителя, свалена от Божествения свят.
Така че главното задължение на ученика е да държи съзнанието си будно, да използува Божията светлина, която идва и слиза чрез Словото на Учителя, и да бъде концентриран винаги чрез ума си в своите задължения като ученик на Школата. От ученика се изисква постоянство. Тогава ти ще се обърнеш към своята душа, ще потърсиш светлината на своето съзнание, за да може да се осветли всичко около теб и да се почувствуваш като душа и като лъч от светлината на Бога, изпратен на Земята да учи, да твори и да съзидава себе си като ученик.

С теб е Бог! Ти ще победиш! Твоята победа е и моя победа! Аз вярвам в един Бог на Любовта, в един Учител на Мъдростта и в един дух на Истината!

Това е тази окултна формула, дадена от Учителя за ученика на Школата на Бялото Братство, заедно с нужната мелодия, още през 1923 година.

Беше направена грешка от едно поколение и тя премина в друго поколение и може да се предаде в трето поколение като недъг и недостатък у учениците; да не могат да владеят будно съзнанието си при изпълняване на задълженията си към Школата. Трябва да се освободим от тази погрешка и да изправим погрешката на онези, които са я допуснали, защото в тази лекция на Учителя е отбелязано следното: „Нашите грехове са против Бога. Като направите грях в Школата, вие огорчавате Бога... И всеки окултен ученик трябва да бъде свободен от всички недъзи, да може да учи правилно. То е необходимо да дойде Божествената Мъдрост," (стр, 38 от 16. школна лекция на Общия окултен клас от 21.1.1923 год.)

Необходимо е, според Учителя, да дойде една Божествена Мъдрост, която да изпрати светлина в съзнанието ни и да го направи будно за възприемане на Божиите мисли, идващи чрез Словото на Учителя. И чак тогава ще се научим да контролираме тези малки петна в нашите съзнания, които пречат за възприемане на Светлината, слизаща от духовния свят и наречена Виделина на вътрешния живот на ученика. И тогава тази формула може да заработи у ученика и тази песен да се изпее от неговата душа. Защото тя е предназначена за човешката душа и за пробуденото човешко съзнание. А ученичеството започва от пробуждането на човешката душа и от разширяването на човешкото съзнание чрез Светлината, дошла в ума му като светли мисли, чрез Виделината като светлина за пробуждане на неговата душа и чрез Славата като светлина, дошла от Божествения свят да пробуди неговия дух. И тогава ще може да се каже: „С теб е Бог! Ти ще победиш! Твоята победа е и моя победа!" Амин.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ