НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

V.III.IV Господният Дух действува

Летопис Вергилий Кръстев ТОМ 11
Алтернативен линк

IV Господният Дух действува


Господи на Любовта,
Ти си изпълнението на всичкия закон вътре в нас. Ти си радост на всички от сега за през всичките векове. (2 август 1921 година Търново.)
Аз ще изправя всичко.
Уповавай на думите на Господа Бога Твоего. Все що е казал, то ще бъде.
Верен и Истинен е Господ на всичките свои обещания. (18 януари 1931 година.)
Бог е Любов. От Него произтича Живота във всичката си пълнота.
Всичко ще стане тъй както е Той начертал и определил. (16 октомври 1941 година, Изгрев.)
Думите на Господа Бога Моего:
„Верен и Истинен.
Аз мога да любя, добър да стана,
да живее в мен Бог и да се проявява.
Аз мога да обичам, силен да стана
и Бог в мен вечно Славата си да проявява.
Любовта и обичта ще ме научат
на Бога слуга да стана"
(11 септември 1942 година, Изгрев.)
Да пазя Името Божие свято. Да поддържам Царството Божие праведно. Да върша волята Божия доброволно. (29 септември 1942 година, Изгрев.)
Велик е Бог в Любовта си. Велик е Бог Господ в Мъдростта си. Велик е Бог в Истината си. Той със Силата си крепи всичко. Бог Господ в Любовта си показва, в Мъдростта си просвещава, в Истината си освобождава. Милостив и жалостив е Господ. Неговата Благост е над всичко. Всесилието му крепи всичко. В Господа всичко живей и се движи. Той е веселие и радост на всички. АУМ и ABA вечна Слава.
Правя угодното на Духа Святаго. Бог Господ е над всички.
Да възлюбиш Господа Бога, Единният, Верният, Истинният, Вечният, Вселикият, Неизменяемият, начало и край на всичко, Който пребъдва в Любовта отначало до край. Него да възлюбиш с всичкото си сърдце, с. всичкия си ум,
с всичката си душа, с всичкия си дух, с всичката си сила.
Той възстановява всичко.
(19 март 1943, сутрин 3 часа, петък.)
8. Божият мир иде. На прага е.
Царствата земни ще слушат и ще служа на Господа, който е
създал небето и земята и човека.
(20 декември 1943 година, 2 часа и 30 минути, сутрин.)
9. Неизразимата Божия Любов, Мъдрост и Истина. Плод на Божия Дух.
(1 юли 1944 година, 12 часа на обяд, дом Темелков.)
10. Благословените Божии пътища на изявленията му. Той изявеният.
(2 август 1944 година, 1-3 часа сутрин.)
11. Милостта Господня.
Верен, Истинен бъди всякога.
В това Бог благоволява.
(1944 година, Мърчаево, дом Темелков.)
12. Милостта на Господа Изправление и упование Обещанията Господни
Всичко се гради на неговата Любов Той всякога милва. Благоутробен е. (10 ноември 1944 година вечер.)
13. Истина в душата, светлина в ума, чистота в сърдцето. (24 юни 1922 година, София.)
14. Постави страж на сърдцето си, докато е рано и учител на ума си, докато е време и предай юздите на живота си в ръцете на Неговия Дух.
Нека Господ ти бъде ръководител и краят на живота ти ще се увенчае със сполука. (30 юни 1922 година.)
15. Възлюби Истината с душата си, Правдата с Духа си. Следвай Мъдростта с ума си и Любовта със сърдцето си. Прилагай Добродетелта със силата си.
(6 юли 1922 година.)
16. Нашата любов да бъде като Божията Любов. (16 юли 1922 година, Чам Курия.)
17. Твоята Любов да бъде като едната проявена Божия Любов.
18. И дойде Той при мен и видях Неговото присъствие. И благ бе Той към мен във всичките си пътища. (16 юли 1922 година, 3 часа след обед, Чам Курия.)
19. В Любовта ти да има мекота. В езикът ти да има Мъдрост. В погледът ти да има Истина.
В решенията ти да има Правда.
В постъпките ти да има Доброта.
(16юли 1922 година, 3 часа след обед, Чам Курия.)
20. Любовта създава всичко.
(17 юли 1922 година, 8 часа сутринта, Чам Курия.)
21. 1987 година, 7 март Обещанието Господне.
Идването на Божия Дух. У. (Учителят). М. В. У. (Мировият Велик Учител)
(17 юли 1922 година, 11 часа сутринта, понеделник, Чам Курия.)
Забележка на редактора:
1. Божественият Дух слиза върху Петър Дънов на 7 март 1897 година и той става Учител.
2. Христовият Дух влиза в Петър Дънов август 1912 година, в село Арбанаси и Той става Мировият Учител.
3. Господният Дух идва върху Петър Дънов на 16 юли 1922 година, в Чам Курия и Той е Всемировият Учител на Вселената Духът -Беинса Дуно.
В него е светата Троица: Божественият дух, Христовия Дух и Господния Дух.
Той е Емануил, живият Бог на земята.
22. Вложи думите на Любовта в сърдцето си; Словата на Мъдростта в ума си; Лъчите на Истината в душата си.
Ходи с целостта на Духа си в пътят Господен.
Слушай думите на Живота.
Прилагай ги прилежно с неуклонна вяра
и непрестанна Любов.
Той ще те крепи с крепката си десница.
Неговата Виделина ще весели сърдцето ти.
(18 юли 1922 година, 3 и 50 часа сутринта, вторник, Мусала,
първото езеро.)
23. Люби без страх,
Мисли без противоречие,
Действувай без извращение.
(24 юли 1922 година, 2 часа след обед, Чам Курия.)
24. В Любовта бъди неизменна. В Мъдростта бъди постоянна. В Истината бъде неуморна.
(12 март 1923 година, към ученика Аверуни - верният ученик.)
25. Ученикът трябва да учи великите истини на Божествения живот навреме.
Привидното отсъствие на своя Учител да използува в дело за Царството Божие. (12 април 1923 година, София.)
26. Ти като душа трябва да разбереш отношението си към Бога.
(8 май 1923 година, 4 и 30 часа след обед, София.)
27. Морал - това е отношение към Бога. (8 май 1923 година.)
28. Ученикът трябва да има чувство към Бога и отношение към Учителя.
(9 май 1923 година, 7 часа сутринта.)
29. Трите закона на синархическата верига
1. Люби Господа Твоего с всичкото си сърдце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила.
-В него ти ще намериш твоето здравие, твоето щастие, твоето блаженство.
2. Люби ближният си както себе си.
-В него ще намериш основите на твоето повдигание.
3. Бъди съвършен както е Отец Твой съвършен.
-В него ще намериш връзките на вечния живот, извора на всички блага.
(21 септември 1909 година, София.)
Забележка: Преписано от ученика Аверуни на 1-та страница на Библията на Учителя Дънов на 18 януари 1924 година в дома Гумнерови на ул. „Опълченска" 66, град София.
30. Любовта разкрива Бога в нас. (3 септември 1924 година.)
31 .Послушанието е Божествената връзка между ученика и Учителя му - То сее светлина в сърдцето му. (21 октомври 1924 година.)
32. Изворът що извира, реката която тече, нито се връща, нито се обръща. Тя напред отива към морето. Душата, която има светлина всичко право разрешава. Ученикът, който в Любов, Мъдрост, Истина расте,
него Учителят познава. В него съмнение, колебание не остава.
Раните на силната душа лесно заздравяват.
Огънят на Истината прави душата чиста като кристал.
Само Божията Любов носи вечния живот.
(19 декември 1924 година, София.)
33. Служение на Бога. Това е Великата Божествена наука на живота.
(13 юли 1925 година, 7 и 30 часа сутрин, Мусала.)
34. Велик ден.
Люби Истината. Тя е свещеният път, Бога на вечната Любов. (2 май 1926 година, София.)
35. От Духът всичко расте, цъфти, върже и зрее. (18 декември 1926 година, София.)
36. Закваси сърдцето си и думите на устата си с Любов. Слухът и умът си с Мъдростта.
Зрението и Духът си с Истината. Ръцете и силата си с Правдата. Краката и подвига си с Добродетелта. (1909 година.)
37. Твоето Слово е Живот, Твоят Дух е Любов.
Ти си, Господи, наша Виделина, Ти си наша опора, В Тебе е нашата Сила.
(11 април 1928 година, сряда, 9 и 10 часа, Изгрев.)
38. Търпение. То е активно пасивно положение. Например: Той е осъден, а се самовлада и издържа.
39. Мълчанието е закон на слушането.
40. При Бога, който живее, той никога не остарява. Той всякога е млад.
При Господа има здраве, щастие, блаженство: светли мисли, светли чувства.
В него е всичкия живот. Той е Любов, Светлина и Свобода
всегдашна.
Уповавай на Господа.
(30 август 1930 година, езерото Елбур, Рила.)
41. Любовта е път за животът. Мъдростта е път за светлината. Истината е път за Свободата.
Приеми, онова, което иде от обятията на Този,
който е родил всичко.
(12 юли 1933 година, Изгрев.)
42. Пътят на праведният е път на зазоряване.
Всеки, който върви по него има мир и радост в душата си. (24 декември 1934 година, Изгрев.)
43. Любовта носи живот, Мъдростта - Светлина, Истината - Свобода.
Служи на тях.
(24 юни 1936 година.)
44. Вяра основа на знание.
Вяра, чрез която идат Божиите блага. (19 август 1936 година, Изгрев.)
45. The Mighty (Мощният)
I' am Presence! (Аз съм присъствуващият!) Отдолу свещеният подпис на Учителя Дънов - Духът Беинса Дуно.
(3 ноември 1936 година, вторник, Изгрев.)
46. Учи и работи, в пътят на Любовта ходи, така Мирът ти с теб ще бъде. (януари 1937 година, Изгрев.)
47. Живот, знание, свобода, това Божият Дух иска.
(1 януари 1938 година, Изгрев.)
48. Бог е Дух и които му се кланят с Дух и Истина да му се кланят. Подписът - Беинса Дуно.
(23 декември 1938 година.)
49. Светли мисли, топли чувства, добри постъпки това душата иска.
(31 октомври 1940 година, Изгрев.)
50. Блажена е душата, която се учи в търпение. (1 януари 1941 година, Изгрев.)
51. Доброта, правда, милосърдие са пътища на човешката душа.
52. Светът на Любовта е светът на Вечния Живот. (14 октомври 1941 година, Изгрев.)
53. Цветът, който цъфти; Плодът, който зрее; Светлината, която весели душата са блага на Бога.
(6 юли 1944 година.)
54. Ходи с всичкото незлобие на сърдцето си и Мирът ти ще изгрее като утринна зора. (2 май 1942 година, Изгрев.)
55. Добрите постижения носят радост на душата. Следвай пътя, в който провидението те е поставило. Това е благото на Духа.
(19 август 1944 година, Мърчаево.)
56. Бог царува на Небето, Бог царува и в живота.
Да бъде Името Му благословено.
57. Бог е Дух.
И Божият Дух носи свободата на човека.
58. Само светлият път води към Истината.
59. Любов безгранична! Мъдрост непрестанна. Истина постоянна.
60. Стани и в Истината Крепък бъди. Стани и в Любовта Топъл бъди. Стани и в Мъдростта Светъл бъди.
Забележка: Всички мота са извадени от фотокопия на две тефтерчета на Учителя Петър Дънов.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ