НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XIV. КАК СЕ ИЗДАВАШЕ И ОТПЕЧАТВАШЕ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ!

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА(1899-1990 ) ТОМ 9
Алтернативен линк

XIV. КАК СЕ ИЗДАВАШЕ И ОТПЕЧАТВАШЕ СЛОВОТО

НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ!Етапите, през които са минали предишните поколения може да се проверят от последващите циркулярни писма, които са изпращани в разстояние на десетина години по време на Школата 1922-1944 год., така също и след нея.

Избрахме някои от тях за да се запознаете с проблемите на книгоиздаването, разпространението. С една дума учениците на Учителя не купуват отпечатаното Слово. С две думи българина не купува и не чете Словото на Учителя Петър Дънов. С три думи: По времето на Школата и след това българина не купува, не чете и не се интересува. За сега толкова.

*

* *

1 София, 30 август 1923 г.

Писмо циркуляр № 3

Любезни братя и сестри,

По въпроса за напечатванието протоколите на 1 младежки окул тен събор, съобщаваме ви следното:

Книжките са вече напечатани в гр. Русе със средства, които комисията, натоварена с това печатание, зае. Раздаванието им се проектираше да стане на Събера в Търново, обаче след запрещението на последния налага се да бъдат изпратени в провинцията.

За да може това да стане, а същевременно - комисията да се издължи, умоляват се братята и сестрите в НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ да изпратят списъците на желающите да притежават тия книжки, заедно със сумата в препоръчено писмо по 12лв. на книжка. Тая сума е най-долната, на която можеше да стане напечатванието. Желателно е сумата и списъка да се изпратят общо за всеки град, нещо което ще улесни комисията.

Освен това, съобщава се на братята и сестрите, че книжките са напечатани по необходимост в повече екземпляри, та могат да притежават от тях и ония братя и сестри, които нямаха възможност да присъстват на събора. От същите книжки може да се раздаде и на по-възрастните братя и сестри, споделящи идеите, които ни занимаваха през този събор.

Адрес: Георги Томалевски- ул.„Веслец" №47

София.

От Комисията *

* *

До братята и сестрите в гр. Орехово

1

2.

Н. Л. К. Б. А.

Любезни братя и сестри.

За нуждата от просветен фонд се доста говори на младежкия събор, тая година и вярвайки, че представителите на всеки град са осветлили по тоя въпрос останалите братя и сестри в провинцията, не ще излагаме надълго причините и обстоятелствата, които го създадоха и целите, които ще се преследват с него, а само бегло ще ги очертаем.

1. По обстоятелствата, които го създадоха: липсата на сплотеност при просветната работа в цялото братство, което обстоятелство препятствува за бързото и ясно ориентиране в посоките на общия идеал и впоследствие за последователно формиране на един общ по принцип мироглед, базиращ се на

тоя идеал. Причините за това са вътрешни и външни.

2. В стремежа си да намали по възможност до минимум влиянието на тия причини, които са често и от материално естество, Братството, чрез представителите си, основа просветен фонд, който за чисто външни удобства, носи името „Просветен ф. „Житно зърно" оставайки си обаче независим от това последното.

3. Целите му ще бъдат: оставайки непричастен в инициативата на каквито и да било предприятия, било от общ или от частен характер в Братството, в кръга на чисто просветното и то специално книжовно дело, да подпомагам това братско начинание в пътя на реализирането му със средствата, които ще се втичат в касата от всички доброволни вноски, отстрана на братята и сестрите и от възможните приходи от самото дело.

Не ще и съмнение, че една от най-важните цели ще бъде подпомагане по възможност по-бързото излизане на съборни книжки, беседи, брошури и пр.

За да се улесни технически както оформяването и засилването, тъй и правилното функциониране на този фонд и поставянето му на разположение на всяка благородна инициатива в просветния път, биде избран по общо съгласие на събора подходящ касиер, а Младежкия клас в София, от своя страна избра Просветен комитет от трима братя и три сестри.

Както биде вече уговорено на събора, всеки град - център си избира местен касиер, който ще има грижата, след като събере вноските от околията си, всеки три месеца да ги внася на централния касиер, брат Жечо П. Жеков в София.

За да може веднага да почне да функционира и да могат да бъдат посрещнати някои основни и от първостепенна важност нужди, необходимо е, както се казва на събора, първата вноска да постъпи по възможност веднага.

Вноските се изпращат на адрес:

Жечо П. Жеков, кантора Цанев - Сердика № 21.

Всичко отнасящо се до фонда или въобще до просветното дело на адрес: Кръстю Тулешков, ул. „20 април " № 20.

София, 26. VII. 1925 г.

С. Б. А. Е А.

От комисията

3. Драги братя и сестри,

Както знаете, на събора в Търново доста продължително разисквахме върху въпроса за печатането на лекциите от „Специалния клас". Учителят говори след това в същия смисъл и улесни вземаното решение от наша страна на тоя въпрос. „Просветният комитет" се заема да издаде тия лекции и да ги издава за в бъдеще в собствената наша братска печатница, поддържани от „Просветния фонд". С това печатане ще се улеснят всички твърде много. Всеки ще може за някакви си 7 лв. да има навреме лекцията. Спомнете си неудобствата с преписването.

За да се улесни обаче, просветен фонд" в издаването, необходими са средства. Като най-удобен във всяко отношение се явява начина: всеки брат или сестра от „Специалният клас" и то обезателно всеки по-отделно внася веднага предплата, абонаменти за10лекциите. 70 лв. Със събраните суми ще бъде осигурено за 2 месеца излизането на тия лекции. След изтичането на 2 месеца абонаментът се възобновява и т.н. Повтарям, това е най-удобния начин, фондът не разполага със средства, и ако не бъде подпомогнат по тоя начин не ще може да изнесе напечатаното на лекциите.

Освен това, моля от името на „Просветния фонд" вас, младите братя и сестри, да вземете присърце работата на тоя „Просветен фонд" и да агитирате непрестано помежду си и между възрастните братя и сестри за събирането постоянни помощи за фонда. Той дава своите плодове: издава наряда, съборни лекции и пр. Погрижете се, всеки 2-3 месеца да подкрепяте фондовата каса с някоя сума. Не забравяйте, че ние, младите трябва да бъдем примерни по идеализъм и разумното ценене на необходимото и да влагаме всичко за преуспяване на идейното и необходимото.

30 септември 1925 г.

София Братски поздрав: За „Просветния

комитет": Кръстю Тулешков Ако сте съгласен, брат Краев съобщете ни веднага, а също и изпратете и сумата. Мислим е и наложително да почнем веднага печатането на лекциите.

Братски поздрав: Кръстю Тулешков *

* 2

За всички братя и сестри,

Работата е единственото условие в живота ни, което ни се постоянно налага в разни видове и посоки. В един вид и посока тя издига в идейно отношение, а в друг вид ни само спъва. Иска ли питане, че ние хора, които познават онова, което може да бъде цел в нашия живот, ще трябва постоянно, съзнателно да направляваме усилията си към истинска работа, която ще ни доведе до тая цел ?Да проявим повече идеен живот! В пътя на духовното растене се върви с жертва и мъдрост. Трябва да ценим онова, което Учителят ни дава и с благоговение да използваме по възможност повече от светлината, която той сее.

Лекциите от Младежкия клас III год. са всички излезли от печати струват 120лв. изцяло. Всеки може да си ги купи. Почваме да печатаме IV годишнина. Те всички ще струват също 120 лв. Това е една нищожна сума. Запишете се всички, съберете сумите и веднага ги изпратете за да можем веднага да почнем работа и скоро да я свършим и да продължим все напред. Ние не трябва да се спираме. Нима ние трябва да ви говорим за богатствата скрити в тия лекции?

Не забравяйте едно, че купувайки си лекциите вие покрай оная голяма полза, която ще имате лично за себе си, ще подпомогнете изобщо просветното дело в братството. Затова не щадете малките суми, които трябва да дадете, а съзнайте, че в това даване вие съединявате акта на жертвата с условията за добиване мъдростта.

София, 31.1.1927 год. С братски поздрав:

К. Тулешков, ул. „20 април" № 20, София

5. Братя и сестри,

Издаването лекциите на Младежкия окултен клас е изостанало твърде назад, поради липсата на средства. А голямо е желанието на учениците от класа да набавят любимите си и тъй необходими лекции от Учителя - техните учебни пособия.

Класът взе върху себе си инициативата за издаване лекциите, основа, живо подкрепян от всички, фонд и започна делото си. Сега със събраните средства се издаде беседата от Учителя, държана на 22 март т.г., която Ви се изпраща. Получените срещу нея суми ще бъдат за усилване създадения фонд. По такъв начин ще се пристъпи с няколко крачки по-близо до денят, в който ще видим реализирано тъй отдавна замисленото, тъй необходимото и той много желаното начинание на класа.

Беседата, която Ви се изпраща е предназначена за най-широко разпространение и вън от нашите среди. Цена 4 лева.

Изгрев, 5.IV. 1934 г. От Братското книгоиздателство

П.П. Беседата „Бъдещото верую на човечеството" Също може да се дават и на външни хора.

*

* *

I
6. София, 9 ноември 1928 г.

До братята ръководители на кръжоците

Любезни брат,

Напоследък една група братя взеха присърце разрешението на жизнения въпрос относно нашата книжнина, нейното отпечатване и разпространение на по-евтина цена. След като разгледахме съвместно този въпрос, нам се възложи да ви съобщим следното.

Досегашният начин на отпечатване беседите и лекциите на Учителя е съпроводен с редица трудности от материален характер, които си имат своето обяснение, но това не може да бъде предметна настоящето. Ето защо обмисли се един по-съвършен начин за обзавеждане на цялото книгоиздателство на Братството ни, който начин сега споделяме с Вас. Заключението, до което се е достигнало по този въпрос след дълго обмисляне е следното:

Там дето има наши братства може да се отдели за Господа известно количество земя (няколко декара или повече). Всичката работа по нея: оран, сеитба, жетва, вършитба и пр. ще се работи от братството. С приходите ще могат да се задоволят няколко нужди: на първо място може да се подкрепи фонд книжнина /Срещу което могат да се пращат безплатно лекции и беседи в този град или село/; с друга част може да се подкрепи развоя на братската печатница, която е във връзка с изданията ни и други общобратски нужди; останалата част може да се употреби за някои местни нужди на братството.

Всяка работа, вършена от съзнание, че се работи за Господа, донася своето благословение. Понеже в самата идея, така изложена, да очакваме че тя ще ни донесе радост да видим добър плод. Каква по-хубава задача, беседите и лекциите на Учителя да се поднесат всекиму на възможно най-евтина цена и всеки да ги има още в първите дни след говоренето им. В кръжоците могат да се разменят мисли върху тая идея и ако се намери за разумна и навременна може да се пристъпи към реализирането й. Уверени сме, че всичко това ще намери и Вашето одобрение, та в най-близките дни да се пристъпи към приложение на идеята. И така още тази година да имаме доброто начало на добро уредено братско книжовно дело.

Всичко става в духа на свободата. След хубаво обмисляне, може да се вземе решение според местните условия за обща работа и приходи. Ще ви се дадат всички подробни сведения по този въпрос и други въпроси свързани с този от един брат/Слави Камбуров/ който да посети всички места. Тези, които няма да бъдат посетени, могат да се отнесат писмено до него за по-подробно осветление. Адрес: Слави Камбуров - Нова Загора.

При разговора в горната група се изтъкна, че много по-подходящо би било, ако всяко село или град си определи свой парцел земя , която да обработва.

Нека идеите, словата на Учителя да проникнат до най-отдалечените кътове. Колко е важен един мощен печат за резпространение великите идеи на Новото Учение!

От група ученици

П.П. От страна на Братското книгоиздателство Ви съобщаваме, че е упълномощен брат Петко Епитропов да урежда всички сметки на книгоиздателството. Молим да му се дава всичкото съдействие, за да се улесни добрия ход на тази братска работа. На същия може да се правят и вноски от настоятелите, обаче за всяка вноска да се пише на брат Жечо Панайотов, ул.„Опълченска" № 66 - София, като се обозначи точно предназначението на сумата.

Същите *

* *

7.

София, 7 декември, 1928 г.

Любезни брат,

„Божията Любов носи пълния живот".

Известно Ви е, че във връзка с тазгодишното изпълнение на наряда, всеки от нас трябва да има трета серия беседи на Учителя ни. От много места ни запитват и желаят да им се набави тази серия беседи, обаче, изданието отдавна е изчерпано и по тази причина никому не може да се услужи.

Ето защо, отправяме настоящето запитване до всички братства да ни се яви, какъв е броят на желаещите да си набавят трета серия беседи, и колко души могат да си я купят, и ако се укажат достатъчно такива, ще се нареди отпечатването им в братската печатница. Колкото повече желаещи се яват, толкова по-евтино ще бъде изданието. Молим по възможност до 20 дек. да ни се съобщи, колко души от вашето братство желаят да си доставят тази серия беседи.

Миналата седмица се изпрати на всички третата беседа от 11 серия. И след няколко деня ще Ви се изпрати и четвъртата беседа. Цената им е по пет лева. За де се улесни издаването на следващите беседи от серията, молим всички, които не са внесли аванс да сторят това, или най-малко да си заплатят веднага стойността на изпратените им четири беседи/от 11 серия/. Също така молим закъснялите с вноските си по последните четири няколко издания да побързате с отчитането, било чрез брат Епитропов, ако Ви посети случайно,

или направо до София.

Съобщаваме Ви също така, че докрая на този месец ще се отпечатат останалите четири лекции от IV година на Младежкия клас. Заедно с това се приготовляваме за издаването на V година от тези лекции. Намираме за най-удобно изплащането да става чрез абонамент, който се определя на 100 лева за цялата годишнина /за около 30 лекции/. Апелираме към всички братя и сестри, както от Младежкия клас, така и от Общия клас, да се абонират на тези лекции, като още отсега започне внасянето на абонамента. Това ще бъде грижа на настоятелите, като за улеснение могат да събират абонамента и на части. Нам само ще се съобщи броя на абонатите, за да им се изпратят нужните екземпляри. Ив този случай разчитаме, че настоятелите ще проявяват всичката добра грижа за събиране на абонаментите /абонатите могат да бъдат лица само от двата класа/, както и да се грижат за навременното внасяне, само от което ще зависи редовното излизане на тазгодишна от лекциите.

Идеите, които се разнасят чрез „Житно зърно" са необходими не само нам, но и на цялото общество. Ето защо, добре е, то да бъде получавано и в читалищата. За тази цел нека онези братя и сестри, които желаят да абонират по някое читалище в околните градове и в селата на околията, макар и на свои средства, и да ни внесат абонамента. Това ще подкрепи самото списание, нещо много необходимо за сегашния момент от живота на списанието.

Ония, които се нуждаят от II серия беседи, могат да си я набавят от брат Никола Ватев - Русе, ул. „Видин" № 7. Цената е 50лв., екземпляра/14 беседи/

Моля адресирайте писмата до брат Жечо Панайотов, ул. „Опълченска" № 66, София-

В очакване отговора Ви по въпроса за III серия и другите въпроси, поздравляваме Ви най-сърдечно.

За братското книгоиздателство:

В. Пашов *

* *

8.

София, 20.11.1929 г.

Любезни братя и сестри,

Божията любов носи пълния живот!

С настоящето имаме за цел да Ви съобщим и да Ви обясним известни положения, явили се с течение на дните след писмото ни от 15 януари т.г.

Съгласно молбата на участвуващите в Старозагорската сбирка, в София са определени шестима братя: Тодор Стоименов, Боян Боев, Георги Радев, Начо Петров, Стоян Русев и Жечо Панайотов, на които се възлага ръководството на книжнината ни. Същите, заедно с определените от всеки кръжок в провинцията, ще се грижат за добрия ход на работите ни, като своевременно разглеждат възникналите въпроси. Последните двама от поменатите софийски братя ще се занимават с текущите неотложни работи и ще подписват окръжните писма, предварително разглеждани от казаните шестима души. И в бъдеще вноските и исканията на книги ще отправяте до брат Ж. Панайотов, ул. „Опълченска: № 66, който ще отговаря на всички запитвания и обяснения, които биха се поискали от провинцията. До него ще се адресира и всичко, отнасящо се до Просв. комитет.

След проверката, която на 31.XII. направихме на сметката Ви

установихме, че на тази дата имате да вземате от нас.....лева. Тази сума се

получава след записване всички изпратени Ви през 1928г. беседи, включително до N° 4 от 11 серия и цялата четвърта годишнина от Младежкия клас; взети са предвид и всички внесени от Вас суми и аванси. Желателно е, през тази година всеки настоятел да усвои да си записва всичко във вид на сметка, като за основа вземе сумата показана в настоящето за остатъка на 1 януари. Това ще е за общо улеснение и лесни проверки.

Вярваме, че всички сте получили първите пратки от беседите девета серия; в бъдеще ще получавате редовно по една беседа седмично. Надяваме се, всички братя и сестри, които имат възможност, да внесат по 50 лв., една трета от стойността на цялата серия. Молим настоятелите, след получаване девета беседа от серията, да започнат събирането на втората част от абонамента, пак по 50 лева, която сума ще бъде за беседите номера 12 до 23. Събираните суми, молим да ни се внасят своевременно за наше улеснение.

Съобщаваме Ви, че беседите трета серия са под печат в Русе и ще се доставят от брат Ватев; ония настоятели, които ни съобщиха по колко броя искат от тази серия, ще знаят, че щом бъде готова ще им се изпрати направо от Русе. Оттук сме съобщили в Русе, где и колко броя са поискани, а ако имате нови искания, молим отправяйте ги до брат Ватев /улица „Видин" № 7 -Русе/. Нему ще се правят и изплащанията, по цената, която ще Ви се съобщи по-късно.

Със съдействие на Учителя, предприето е да Ви се изпраща веднага след говоренето на беседите и лекциите съкратен вид от тях; по този начин всички братя и сестри ще имат възможност да следят мислите, които Учителят разглежда в най-последно време. Всичко това ще Ви се изпраща безплатно, а разноските ще се посрещат от общите средства на книжнината ни, която вярваме постоянно ще се подкрея с вноските на всички братя и cecтpи.

От страна на редакцията на списание „Житно зърно" сме помолени да ВИ явим, че Ви се изпраща 8 и 9 книжка от списанието, а 10 е под печат. Изпраща Ви се покана за записване абонати за петата годишна на списанието; разчита се веднага да съберете достатъчно абонаменти, които да подпомогнат незабавното издаване на първата книжка от V година, тъй като желание на редакцията е, да издадат / книжка до 22.Ш. Списъците на абонатите и сумите за града и околията Вида се изпращат от Вас - като настоятел, а записването на абонати да става от повече души.

Уредниците на библиотека „Водолей" Ви съобщава, че до 28 ще бъде изпратена първата книжка „Хирология"от тази библиотека, на абонатите. Може да се заемете да разпространявате тази книга - ще Ви се прави 30% отстъпка.

Най-после, апелираме към всички братя и сестри, да се абонират за лекциите от Младежкия клас - пета година, за да стане издаването им по-евтино.

За братското книгоиздателство: (п) Ж. Панайотов (п) Ст. Русев

П.П. За книгата „Хирология" пишете до Н.Нанков, бюро „Рекорд" бул.

„Дондуков" № 16, да ви изпрати исканото число книги.

София, 20 март 1929 г.

Любезни братя и сестри,

Изпращаме ви Каталог на нашите издания. Искаме да ви обърнем внимание, че този каталог е важно събитие в нашата книжнина.

Предговора е писан на символичен език. Нашето общество трябва да се подготви на този по-висш начин на изразяване на идеите. Нека този каталог да се пръсне както в града, така и в околията между всички подходящи хора: учители, чиновници, младежите, работниците, в селата и пр.

Освен това ви изпращаме и покана за събиране и абонати за 9,10 и 12 серии. Събиране на абонати за тези серии не трябва да става само в нашата среда но и във външните кръгове. Приятелите, които желаят да запишат между своите познати.

Записването на абонати има голямо предимство за братското книгоиздателство, защото то не разполага с големи суми и затова предплатените суми много улесняват при изплащането на разходите.

Надяваме се, че ще направите потребното при получаване на тези покани. Уверени сме, че те ще дадат добър резултат. 11 серия се приключва с 8 беседи и непосредствено след това почва 12 серия, която ще обгръща неделните беседи, които Учителят почна през февруари, т.г. Цената на всеки номер ще бъде 5 лева, както беше и за 11 серия.

Искаме да ви обърнем внимание, че 9 серия ви се изпраща в повече екземпляри отколкото 11 серия. С това се гони целта да се направят усилия за пласиране на беседите между гражданството: учители, младежи, работници, селяни и пр. За да се улесни това, реши се следното:

Всичко онова, което се продава вън от братството настоятелите ще го заплащат по Злева, като разликата от един лев ще бъде за възнаграждение на онези, които ще полагат труд за разпространение на беседите. Понеже в същото време е нужна стойността на изпращаните беседи да постъпват в най-скоро време в касата на книгоиздателството, желателно е всяко братство да заплаща от свои средства тяхната стойност и после да се събират сумите при продажбата на беседите. Това същото е и в духа на говореното при срещата в Стара Загора.

Могат да се използуват за разпространение на беседите и вестникопродавците и тези, които продават книги по будките; също така някои книжарници. Иска се само малко общителност, от който и да е член на братството, който се заема с тази работа.

Изпраща ви се освен това и списък на тези наши издания, които са предназначени само за братя и сестри от школата. Този списък на книги да се оповести на всички братя и сестри от школата в града и околията, за да си набавят, докато ги имаме в наличност.

Скоро излиза първия брой от петата година на „Житно зърно". Вярваме да се направят усилия за записване на абонати както в нашите среди, така и вън. Както направиха някои братя, полезно е тези, които желаят да подарят беседите на Учителя на някои читалища и да ги абонират на свои средства.

Като предаваме редица нови издания, ние влизаме в положението на всички братя и сестри, че те за да си набавят тази книжнина, трябва да отделят повече материални средства. Но и сега ние апелираме към всички съзнателни братя и сестри редовно да си набавят изпращаната им книжнина, която се издава, понеже сега именно е важно да се издаде тази книжнина.

С братски поздрав за братското книгоиздателство: /Подпис:/ Стоян

Русев, Жечо Панайотов

9.

София, 31 май 1929 г.

Любезни братя и сестри,

Божията Любов носи пълния живот!

Известно Ви е, че внесените от абонатите суми, са за изплащане до 12 беседа от печатаната по настоящем девета серия беседи. Понеже наближава да получите 12 беседа, за да сме готови за по-нататъшното издаване на серията, молим да започнете събирането нова вноска пак по 50 лева за вторите 12 беседи /от№ 13 до №24/. От някои места се изказва мнение, беседите да се издават на цели томове, вместо на брошури; този въпрос се разгледа и като се взе предвид желанието и на други, реши се печатането да продължи по същия начин - в брошури, за избягване други неудобства.

Молим настоятелите, щом получат № 12 от беседите, останалите неразпродадени беседи, да ни се върнат тук в София. Стойността на това, което ще ни върнат, ще се намали от дългът им. Желателно е, обаче, тия изостанали беседи да се откупят от братството Ви и да останат на разположение при Вас за Ваши нужди.

Използваме случая да ви явим, че сметката Ви на 31 май до № 9, IX серия,

показва дълг.....лв. Сумата, която имате на лице срещу този Ви дълг, молим

внесете ни я незабавно, понеже постоянно ни са потребни суми за изплащане печатането на беседите. До 12 беседа включително ще Ви се изпраща количеството, което досега сте получавали. Ако след това желаете да се увеличи или намали, молим явете ни веднага.

Изпратеният Ви през м. март каталог „Нови мисли" имаше за цел да прокара общото схващане, да разпространим нашите книги не толкова между членовете на кръжоците, колкото между всички обществени хора, които ни симпатизират и трябва да бъдат запознати с новото велико учение. Молим Ви всички да имате присърце тази работа. За разпространители и продавачи на книгите, описани в каталога, може да се заемат лица и не от братството, доста е да бъдат добре напътени, честни и изправни в сметките си. На всички, които продават нашите издания, ще се прави 25 на сто отстъпка от цената показана в каталога. Тази отстъпка ще се прави и на книгите от школата, описани в изпратения Ви отделен списък, за набавяне само от школниците. Поръчки на книги, молим да се правят само от настоятеля, който е във връзка с нас. Молим по-често да ни уведомявате за хода на абонирането като подписката продължава непрекъснато; желателно е да знаем броя на редовните абонати, а внесените от тях абонаменти, ще очакваме да ни се внасят своевременно.

В началото на годината беше открита подписка за абонати на лекциите от Младежкия клас - пета година. Със съжаление трябва да се признае, че се отзоваха едва 35 абонати и са внесени от тях 3500 лв. можахме да издадем 3 лекции, които се изпратиха на всички. При това положение, апелираме особено към младежите и към всички останали братя и сестри, да се абонират за тия лекции, по този начин да ни се даде възможност да издадем останалите лекции от годишнината.

Приятно ни е да Ви съобщим, за сведение, че внасяните за книжнината помощи, досега възлизат кръгло на 17 000 лв. Мнозина от братята и сестрите са си определили в месеца „Ден за Бога" и спечелените суми внасят в този фонд. Други пък, са възприели препоръчения начин - чрез обработване и засяване ниви и градини, да внасят прихода в този фонд, чрез който се цели да се осигури издаването на беседите.

10.

Да бъдат благословени всички добри начинания. Общите усилия ще ни помогнат в постигане нашата цел.

Очакваме настоятелите да ни се обадят по всички гореизложени въпроси и Ви поздравляваме сърдечно.

Братското книгоиздателство:

(п) Ст. Русев (п) Ж. Панайотов

11 АПЕЛ

Прави впечатление, че за списание „Житно зърно" много малко от абонатите са внесли абонамента си. Ние вярваме, че всички имат доброто желание да подкрепят това наше единствено братско списание, но отлагат вноските си по разни причини. Необходимо е по-скоро да се изплатят абонаментите, за да не се спъва списанието. Квитанции по пощата няма да се изпращат, затова, молим настоятелите да събират абонаментите и да ни ги изпращат. Също и тия абонати, които са се абонирали отделно да се издължат по-скоро.

Необходимо е да получават списанието поне около сто читалища в България. С това списанието ще постигне една от своите цели - проникване сред широките народни кръгове, истините, които се печатат в страниците на списанието. А това ще стане, когато списанието стане достъпно навсякъде. Молим настоятелите ни да съобщят на приятелите, че желаещите от тях могат да абонират някои читалища, даром на свои средства. Могат и направо в редакцията.

Ония приятели, които сами не могат да се абонират за списанието, нека запишат един външен абонат. С общи усилия може да се постигне много нещо - в някои градове доста е направено в това отношение.

Ще очакваме!

От Редакцията на „Житно зърно"

София, 27 май 1929 год.

*

* *

12. Любезни братя и сестри,

Само проявената Божия Любов носи пълния живот! В състоялата се към края на месец август среща на братята ръководители се разгледа въпроса по нашата книжнина. От доклада на книгоиздателството ни се констатира, 1, че на склад са останали доста книги непласирани, по простата причина, че мнозина от братята и сестрите не са си ги набавили и 2, че средствата на книгоиздателството по горната причина, а също и поради скъпия днес печат, са твърде недостатъчни за гладкия вървеж на работата. По този повод се изказаха следните мнения:

1. Важна задача на цялото братство и в бъдеще остава грижата за отпечатване всички говорени от Учителя беседи и лекции. Средствата за това отпечатване ще се набавят чрез усилена продажба на готовите досега беседи

и чрез събиране на нови суми.

2. Всяко братство да направи предплатена поръчка за готови беседи в размер на 1000 лева които ще се поемат било от братята и сестрите за библиотеките им, или ще се употребят за разпродаване между народа. Тази поръчка ще се заплаща с 50% намаление от цените по каталога.

3. Основа се фонд чрез подписка от доброволни и безвъзвратни вноски от всеки брат и всяка сестра, който фонд ще се увеличава до размер 100 000 лв. Тези вноски ще се правят месечно, тримесечно или полугодишно, според възможните на всеки едного, според местните условия. Така образуваният фонд ще служи като постоянен капитал за отпечатване беседите, но всякога заеманите суми ще се връщат на фонда след разпродаване беседата, за чието отпечатване са били заети.

4. Понеже досега са се разпродавали твърде малко от отпечатваните беседи и особено от школните лекции, заради това се изказва мнение да се направят усилия за харчене по-голям брой лекции, като за тая цел всеки от нас вътрешно да съзнае и непременно да набавя за себе си всяка беседа и лекция, щом бъде отпечатана. За неделните беседи да се направи нещо повече: всяко братство да взима от неделни беседи освен по един идва екземпляра за редовните членове, но и още по няколко десетки екземпляра за постепенно разпространяване - както намери за добре, или да ги продава, или да ги подарява, дето е нужно. Онези пък братя и сестри, които желаят да си вземат по два екземпляра от новоизлизащите беседи, единият ще му се отстъпва на половин цена.

5. За да сме подпомогнати в продажбата на беседите навън, да се дават обявления в местните вестници. Също така вестник „Братство" да помества подобно обявление за беседите.

6. Да се влезе във връзка с книжари, на които да се дават беседи за разпродаване. Това да се направи във всеки град от местните ръководители, които могат да правят едно намаление в цените до 30%.

7. Като добър начин за подпомагане издаването на беседите се посочи, някои желающи братя и сестри да се ангажират за отпечатване на техни средства една или повече беседи. Обикновено за една беседа се изразходват от - 4 хиляди лева.

8. Възприетият в братството „ Трудов час" може да се приложи и за разпространение на беседи. За този час да се продадат няколко книжки.

9. Да се използува братският каталог за книгите ни като средство за продаване беседите; чрез каталога да се препоръчват и предлагат на хората книгите ни. Там дето каталога е привършен, да се поисква ново количество от София. Каталогът да се дава на по-интелигентни лица, които са заинтересувани.

10. Да се направи потребното от всяко братство за разпространение на списанието ни „Житно зърно", списвано от наши братя. Неговото разпространение ще бъде подготовка на читателите му да потърсят и беседите. Така щото да се записват нови абонати между съмишленици и външни лица.

Като прочетете в едно общо събрание на братството в града и настоящето, решете по закона на любовта и свободата какво можете на местни условия да направите вие по двата тези въпроса: усилване издателския фонд и разпространение на беседите. Вашите решения съобщете ни незабавно. А също така и незабавно действувайте.

София, м.октомври 1930 г. С братски поздрав:

Братското книгоиздателство


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ