НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XIII. КАК СЕ ИЗДАВАШЕ СПИСАНИЕ „ЖИТНО ЗЪРНО"?

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА(1899-1990 ) ТОМ 9
Алтернативен линк

XIII. КАК СЕ ИЗДАВАШЕ СПИСАНИЕ „ЖИТНО ЗЪРНО"?

Редакцията на „Житно зърно" е на ул.„Веслец" 47, София. Първата книжка е излезнала м. февруари 1924 год. Излизат по 10 книжки всяка година от 1924 год. до 1944 год. Пълни 17 години. Последната книжка с брой 1-2 е 1944 год. Бомбардировките над София, войната, братството е в с.Мърчаево, разпръсването на редакционния съвет допринасят за спирането му.

Предоставяме ви само няколко сведения от различни години, с което може да се онагледят етапите, през които е минало списание „Житно зърно" в разстояние на 17 годишен живот.
1.1 София, 20 октомври 1923 год.

Редакционен комитет №2

До младите братя и сестри............

Любезни братя и сестри;

По списанието, чието издаване се реши на Младежкия окултен събор през м. юли т. г. съобщаваме следното:

От тукашния Специален Окултен клас се избра Редакционен комитет от 7 души - 5 братя и 2 сестри, а именно: Д. Гарвалов, Г. Томалевски, Г. Радев, К. Кузманов, К. Константинов, Паша Теодорова и М. Тодорова. Това стана сега, защото се чакаше пристигането на братята и сестрите - студенти и студентки от провинцията. Комитет осмисли по-важните въпроси свързани с издаването на списанието, говори с Учителя и това, което реши ви съобщава:

По отношение на програмата да бъдат застъпени следните отдели:

1. Общи статии по окултизма.

2. Специални въпроси из окултните науки.

3. Научни въпроси, разгледани в светлината на окултизма.

4. Кратки художествени литературни работи с окултно съдържание, а именно такива, които отразяват вътрешния живот на ученика.

5. Преглед на окултния свят и окултните книжки.

6. Отговори на важни въпроси повдигнати от четците.

7. Колективно разработени теми.

Списанието ще гледа никого да не критикува да не се бърка в политически въпроси и въобще да се занимава само с положителна работа.

Редакционният Комитет се избра с пълно доверие и поемайки отговорността за издаването на списанието ще съблюдава щото всичко направено и изнесено да бъде в духа на Новото Учение.

По отношение на моралната и материална издръжка на списанието разчитаме на братската подкрепа от провинцията. Списанието ще може да изпълни своята задача само, ако бъде изнесено с общи усилия. Ние вярваме, че всеки където и да се намира и каквото и положение да заема може пряко или косвено да бъде ценен сътрудник на списанието. Комитетът ще се вслушва във всяко изказано мнение по общата насока на списанието и ще бъде толерантен и внимателен към всичко, което се изпраща за печатане. Общото желание е да се поместват в списанието предимно оргиналниработи, а на второ място - преводни.

За материалната издръжка на списанието разчитаме на следното:

1. На вноска от 100 лв. 1/3 от обещаните 300 лв. от братята и сестрите, участвували в младежкия събор. В тези 100лв. да влиза абонаментът за 1 година, около 60 лв. а от останалите 40 лв. да се образува резервен фонд. За да се улесни и ускори работата желателно е тази вноска да се направи най-късно до 15 декември т.г.

2. На абонати, каквито могат да бъдат всички братя и сестри млади и стари, външни хора и т.н. за записване абонати вероятно ще бъдат изпратени специални печатни покани, в които ще бъде означено името на списанието, кога ще почне да излиза и т.н.

Като смятаме, че едно здраво организиране на издаването ще стане за 1-2 месеца и като имаме предвид някои важни астрологически съображения предполагаме, че списанието да почне да излиза към януари или февруари идната година. В началото още то ще се издава един пътна месеца в две печатни коли на хубава хартия, с хубава печатна техника, а ако има възможност и условия по нататък ще се издава и два пъти в месеца.

Надяваме се на пълната ваша поддръжка и ви изпращаме сърдечни братски поздравления.

Редакционният комитет

Всичко за списанието се адресира до Редакционния комитет: Г. Томалевски, ул. „Веслец" 47, София.

*

* *

До Братята и сестрите в Гр. ОРЯХОВО

Любезни братя и сестри,

В допълнение на писмото ни от 20.X. 1923 год. по отношение на списанието, съобщаваме ви следното:

Списанието, както се вижда от тук приложената покана със записване на абонати, започна да излиза от месец февруари тази година. То ще се нарича „Житно зърно". Това ние намерихме най-подходящо. То се одобри и от Учителя.

За да бъде осигурена материалната поддръжка на списанието за цяла година, необходими са от 40 000-50 000 лв. До сега са постъпили от общите вноски по 100 лева, около 10 000 лева. Останалата сума се надяваме да бъде събрана от абонати за записването на каквито ще трябва да бъдат положени най-големи усилия и в провинцията, и в София. При това положение списанието почва да излиза като заелите се с неговото издаване разчитат напълно за постоянната материална и морална подкрепа на всички братя и сестри. Списанието, както си спомват участвувалите в младежкия събор е тежко и общо дело. И материалните му, и моралните му успехи или неуспехи зависят изцяло от тях.

Материалът за първия брой е готов и тия дни се дава под печат.

Умоляват се братята и сестрите да направят отделен списък на далите по 100 лева, със сведения указани в поканата, а самата покана, в която ще се запишат новите абонати /по 60 лв./ каквито могат да бъдат всички, да бъдат повърнати преди 15 февруари.

Ръкописите изпращани за печат, да бъдат ясни, написани на едната страна на листа и да носят отдолу или псевдоним, или сигнатура, или името, според желанието на автора. Желателно е редакцията да знае имената и на ония автори, които са се подписали с псевдоним или сигнатура.

София, 19 февруари 1924 г. От Редакцинния комитет

/Кръгъл печат с надпис „Редакция Житно зърно - София/

*

* *

3. Ние знаем Бога само като Любов.

Любовта съединява хората. Това, което разделя хората не е от Любовта.

Учителят

Днес, в това изключително време, когато отделната личност и отделните народи са оградени до най-възможната висока степен със стените на егоизма, когато взимната вражда е взела максимални размери, дълг се налага на ония събудени човеци братя, приели Бога за върховен Господар и Любовта за едничък закон, да си подадат ръка и задружно се опитат да дадат с разумно слово и пример своята помощ.

А между човеците на земята ще трябва да дойде братското разбирателство та да се премахне онова, което днес тежи между нас - хората с духовно светоразбиране. Слънцето сутрина огрява най-напред най-високите върхове и тия които живеят там най-добре знаят, че едно е световното слънце. Догмите, сектанството, анатизма, които сковават свободната мисъл, трябва да отстъпят мястото си на широкото, свободно разбиране, имащо в основата си Божествената Любов. Времето за подобно братско единение между отделните духовни течения. От нас няма дг се изисква да загубим своята индивидуалност и характерност като отделни личности и общества. Няма да заставаме на някакви измислени човешки платформи, защото това е несвойствено на свободните хора и неизгодно за нашите задачи. Напротив, онова, което дава нашата украска като толстоисти, вегетарианци и Ученици на Бялото братство, теософи, евангелисти адвентисти и пр. е красиво и необходимо даже при днешните условия.

Единствено важно за днешния момент и епоха е еднаквостта, която имаме в схващането си по най-жизнените и кардинални въпроси на живота, а именно въпросите за насилието, братството, мирът и Любовта. Това е най-широката наша база и най-съществената ни платформа. На нея ще застанем, когато ще трябва да помагаме на нашите братя - човеци. Ще трябва да се сплотим, защото самото време ни определя обща работа и знаем, че сподавяния глас за братство и мир изхождат от едно сплотено мнозинство, по лесно се отеква в народната изстрадала душа.

Ще изключим от нас оня разделящ елемент, който се изразява в спор, одумване и пр. Времето, през което живеем най-малко изисква това. Няма защо да си поднасяме само правотата на нашите разбирания, ада си поднасяме завършени плодове на нашия опит. Ние пак ще си работим отделно даже по-усилено, а навън ще изнасяме само готовите, годни плодове.

Ще работиме искренно и неуморно и Бог ще ни помага, когато нашето усилие изхожда от Любовта.

Ако под знамето на войните и кървавите революции се е нареждало мнозинството жертви на незнанието великия световен принцип на взаимопомощта, то ще дойде ден, когато едно още по-голямо мнозинство от свободни хора ще се нареди под знамето на братството и мира.

По повод на всичко това в София заедно с пристигнали от Русия секретар на Л. Н. Толстоя се състоя първото учредително събрание на СВОБОДНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ДУХОВНИТЕ ТЕЧЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ. Подробности по това ще намерите в позива, който ви изпращаме, който позив е подписан от всички представители и на когото ще трябва да дадете широко разпространение в духовните среди.

Подобни събрания за опознаване и обмяна на мисли ще трябва да се направят и във вашия град и околия. Ще се приказва върху онова, което е общо между нас, а не върху онова, което ни различава. Пристъпете веднага към дейност с нужното съзнание и толерантност.

Очаквайте своевременно осветление по всички възникнали въпроси около сдружението.

Дерзайте във възвишеното дело на Белите братя - братството и мира.

Група ученици в София

София, 24 септември, 1924 г. /Кръгъл печат с надпис

Редакция Житно зърно-София/

Списание „Житно зърно" ул. „Веслец" №47 София

Имайки предвид това, че списанието се разпространява повече между братските среди, а неговото главно предназначение е да осветли външния свят върху окултните истини и новото учение, то редакционния комитет, разчитайки на това, че имате присърце разпространението на списанието, ще ви изпраща занапред от всеки брой по десет /10/ книжки, /освен абонаментите/ на които ще намерите пласмент за ръчна продажба по книжарници или будки в града ви.

Такива 10 книжки от последния /6 брой/ Ви изпращаме своевременно заедно с едно рекламно обявление на картон, което ще се закачи на мястото гдето ще се намира за продан списанието.

Продадените книжки ще се заплащат по 5 /пет/лева, а два лева остават като възнаграждение на книжаря или будкажията.

С тази братска услуга спомагате много на редакцията и на самото деля.

София, 1 октомври, 1924 г.

5.

Братски ви приветствува и благодари, Редакцията на Ж.З. /Кръгъл печат с надпис Редакция

Житно зърно - София/ *

* *

До бр. Михаил Краев -търговец Гр. ОРЯХОВО

Житно зърно Окултно списание 5, декември 1924 г.

София

Любезни братя,

С настоящето писмо ви изпращаме 5 екземпляра от поканата за записване абонати за втората годишнина на „Житно Зърно".

Не е необходимо да се напомня повторно значението от разпространението на списанието. За това разпространение ние разчитаме предимно на Вас и на братята и сестрите от вашия град или село.

През изтеклата година списанието бъде прието доста добре от четците у нас, обаче за мнозинството то остана неизвестно. През втората годишнина трябва да се направи всичко възможно за най-широкото му разпространение.

Както се съобщава и в поканата през втората година ще се направят подобрения в техническо и др. отношение, подобрения, които предполагаме да станат за сметка на увеличеното число абонати, тъй като абонамента и тая година остава 60 лева.

Надяваме се, че ще направите всичко възможно за записване повече абонати и ще съдействувате за широкото му разпространяване въобще. През престоящата година ще се изпращат пак по няколко броя за ръчна продажба, на които ще трябва да се намери пласмент.

За брат МИХАИЛ КРАЕВ Гр. ОРЯХОВО

В тия времена с малко духовна светлина, списанието се явява най-подходящо за изнасяне идеите на окултния мироглед и новото учение, на един по-достъпен същевременно по-научен език.

Поканите добре и отчетливо подпълнени ще се върнат в редакцията на ул. „Веслец" 47-София най-късно до 1 януари 1925год. Сумите е желателно да бъдат пратени своевременно за да се поеме редовното издаване, тъй като редакционият комитет в материално отношение разчита изключително на тях.

Братски привет, Редакцияонния комитет /Кръгъл печат с надпис Редакция

Житно зърно - София/ *

* *

6. Любезни братя и сестри,

И втората годишнина на „Житно зърно" изтича. Предстои трета. От нашите лични усилия зависи дали тя ще бъде по-успешна от изтеклите. Всички млади братя и сестри помнят насърчителните думи, които Учителят изказа, когато ни държа своята хубава беседа на събора. Нека неговите думи ни послужат като насърчение и като метод за осъществяване на нашата замисъл.

Така както се чертаят перспективите на близкото бъдеще, изглежда, че нашата книжнина има да изиграе известна роля. Негли за това беше подсещането на Учителя да се организира тази година книжнината. Обществото желае осветление. Има сума млади хора, които са в безпътица и чакат да им се посочи път и цел в живота. При днешните условия най-годно средство се явява книжнината. Преди векове, когато книгата е била редка -имало е само ръкописи пазени ревниво - жадните за просвета са тръгвали сами да дирят учители и просвета. Днес жадните за светлина дирят книги. Такъв е духа на времето и ние трябва да го схванем.

Та, новият редакционен комитет, който се избра в София, в състав пет сестри и пет братя, се обръща към всички братя и сестри, особено към досегашните настоятели, да развият - не казваме трескава дейност - а дейност подхранена от любов към общото дело. Желателно е списанието да се разпространи във външния свят. Следователно, натам трябва да се насочат най-вече усилията.

И така, нека братята и сестрите се постараят да презапишат старите абонати и по възможност повече външни. Направете позив към всеки брат и сестра да вземат присърце работата и да запишат поне по един абонат, измежду своите познати. Достатъчно е да се вземе присърце това и ще има резултати.

До започване новата годишнина има цели два месеца, значи, достатъчно време за работа, щом се положат съответните усилия.

Молим брата настоятел да ни държи постоянно в течение на работата, да ни осведомява за интереса към списанието в какъв темп върви - расте или не.

Защото, помнете, не разполагайки с други ресурси, списанието трябва да се облегне едничко на своите абонати.

До 15 декември ние трябва да разполагаме с известни налични средства за да почнем издаването на списанието.

Редакционният комитет ви поздравява братски.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Покани ще се изпратят допълнително. Пишете на адрес: Редакция „Житно зърно" - Оборище 14, София.

Забележка на Редактора: Последното изречение е написано саморъчно с почерка на Георги Радев. Отзад на листа е написал още: „Имайте добрината да прочетете писмото на всички братя". (С.Б.Л.Е.Л.) - Само Божията Любов е Любов.

*

* *

I—. София, 12 Ноември 1928 г.

7. Любезни брат Краев,

Излезе от печат 6-7 книжка от „Житно зърно". Тези дни ще я получите. Големи трудности причинява закъсняването в изплащането на абонаментите. Молим съберете абонаментите от неплатилите абонати и ги внесете колкото се може по-скоро в редакцията, за да се улесни навременното излизане на следующите броеве. Желающите могат да внесат, ако обичат и волни пожертвувания, за да се закрепи финансово списанието. Вярваме, че ще вземете присърце настоящата покана.

От редакцията на „Житно зърно"

Забележка на Редактора: Писмото до Краев е написано с почерка на Боян Боев.

*

* *

8. ПОКАНА

Открива се подписка за записване абонати за шестата годишнина на списание „ЖИТНО ЗЪРНО"

Вярно на своя дух, списанието ще третира и занапред ония живи въпроси, които се представят за разрешение пред човека с пробудено съзнание, човекът - освободен от остарелите религиозни, научни и социални догми. - То ще дава отзив на новото, което сега и както сега то се проявява в индивидуалния и обществен живот, в науката, изкуството и ще изнася основните закони на онази жива наука за природата, по които са построени всички органически форми и се развива всеки живот и всяка мисъл.

В списанието ще бъдат застъпени главно следните отдели:

/. Общи статии („Стари и нови схващания за живота" - „Моралните противоречия на нашето време" - „Съвременното боготърсителство" и др.).

II. Наука. В този отдел ще бъдат засегнати ония живи проблеми, които възникват на границата що дели механичното и материалистично схващане на живота от неговото органическо, биологически-жизнено схващане. По-специално, ще бъдат дадени редица етюди из областта на ония науки като астрология, физиогномия, хирология, графология, френология, които са се практикували в миналото, като гадателни изкуства, а днес - третирани с методите на съвременната наука имат за цел да анализират и обяснят сложния душевен комплекс на човека.

III. Изкуство. Ще бъдат поместени редица литературни работи -стихотворения, разкази и др., които по сюжет и разработка засягат духа на новото време. Ще се разгледат и някои характерни въпроси из областта на новото изкуство.

IV. Вести за духовния живот в България и странство.

V. Книгопис - Сведения за важни съчинения разглеждащи живота в светлината на новия опит и новата мисъл.

Списанието ще излиза всеки месец (освен юли и август) в обем две печатни коли, голям формат, започвайки от януари 1931 год.

Годишен абонамент 80 лева предплатени.

Който запише 5 абоната получава една годишнина безплатно.

На настоятели се прави 20 на сто отстъпка.

Всяка книжка ще излиза редовно в началото на всеки месец.

Адрес: Сп. „Житно зърно" - „Витошка" 3, Зет., ст. 369.

Абониране става и при централната книжарница - Чипев, бул. „Дондуков" - София.

*

* 1

Любезен брат,

Тук приложено ви изпращам списък на братята и сестрите, които получават беседи. Вие знаете, че по същия списък занапред ще им се пращат и сп. „Житно зърно". Със същата поща ви изпращам в пакет първа книжка от списанието. Списъкът, който ви пращам, го задръжте и по него занапред ще раздавате списанието и беседите, които ще получавате. Занапред в пакетите няма да се прилагат списъци. Ако стане промяна в списъка, ще ви се съобщи при съответната пратка и ще ви моля да я нанесете във вашия списък.

От първата книжка вие виждате, че редакцията се е постарала да направи възможното за подобрение не само съдържанието, но и външната форма, за разхубавяването на списанието.

Ще ви моля да обърнете внимание на братята и сестрите, всеки да се постарае да запише поне по един нов абонат между своите приятели и познати. Много е важно това списание да проникне нашироко всред народа, във всички слоеве, за да може да изпълни своята задача.

Поздрав до всички братя и сестри.

Учителят в последните беседи казва, че всичко ще се превърне на добро и че в скоро време иде един голям духовен глад. Всред днешните събития и страдания ще се пробуди съзнанието на човечеството, че едничкият път за изграждане на една нова светла култура на земята е духовният път, е възприемането на мощната вълна на любовта, която сега слиза отгоре и чието присъствие вече започва да се долавя от всички по-будни души.

Изгрев, 14.11.1941 г.

С братски поздрав: Б.Боев

До

в

Любезни

През своето седемнадесет годишно съществуване списанието „Житно зърно" е разчитало на сътрудничеството на своите добри и верни приятели. Това списание извърши и продължава да извършва своята мълчалива работа в душите на тия, които обичат светлината, вярват в неминуемата победа на любовта и в дълго чаканото царство на Божествената хармония.

В желанието си да разшири кръга на своите сътрудници, редакционния комитет на списанието се обръща към Вас с братска молба да станете занапред

негов сътрудник в отдела, като всеки месец до 12 число да пращате

своята статия на брат Боян Боев, квартал „Изгрев", София, 13.

Уверени сме, че Вие ще се отзовете без колебание на тая наша покана, защото познаваме и Вашата привързаност към идеите на това братско списание.

Освен посочения по-горе отдел, в който Вие можете да бъдете отличен сътрудник, свободен сте да пишете и в останалите отдели на списанието. За осветление, по-долу даваме отделите, които възнамеряваме да застъпим.

В очакване на Вашата статия, изпращаме Ви своите братски и сърдечни поздрави.

Изгрев, 17.II.1943 год.

Редакционен комитет

Отдели на списанието:

1. Резюме от беседите на Учителя

2. Общи актуални статии

3. Научни

4. Педагогия

5. Музика

6. Окултни науки /астрология, физигномия, френология, кабала, розенкройцерство/

7. Здравни въпроси /медицина, дишане, хигиена, паневритмия, светлолечение и пр./

8. Поезия

9. Преводи от други езици

10. Загадъчни явления

11. Разговори с Учителя /Репортаж от нашия живот/

12. Отзиви, вести и книгопис

13. Художествен отдел

14. Френско резюме


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ