НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

3. Закон на Опуленс: из кн. „Смени в природата”, ООК, 9 ян. 1929 г., сряда, 6.14 ч.

Савка Керемидчиева ТОМ 32
Алтернативен линк

3. ЗАКОН НА ОПУЛЕНС

от томчето „Смени в природата”, Общия клас, 21 лекция,

9 януари 1929 г., сряда, 6 часа и 14 минути


Учителят влезе.

Добрата молитва.

Размишление върху Милосърдието.

Какъв ден е днеска? - 9 януари.

Какъв час от годината са деветтях дена? Търговецът дълго време като е вземал стока в дюкяна си, какво състояние се ражда у него? След като е приел тази стока и канил, в него се ражда желание да си замине. Не иска всеки, който мине да влезе в дюкяна му, и като се изпразни дюкяна му, трябва да се радва еднакво като е празен и като е пълен. Към сърцето му се дава да се изпълни и след това пак се дава да се изпразни. Как ще си обясните тези психологически процеси? Този процес съществува.

Сърцето е един търговец, отворил се е, иска да продаде стоката си, през която се забере парса отворена. По-голям търговец от сърцето нема, и по-голям фалимент от този няма, по-голяма печалба пак от него няма. Като влезе кръвта, тъй е намерил търговец и теб учи този търговец.

Да оставим сега това. Думата търговец не е на мястото си. Не казвай търговец.

Сега мислите ли, че у всички народи понятието за търговия да е едно и също?

Значи има един ритмус в природата за възпитание. Най-първо се заражда едно течение, което слива се за възприятие. После, след като постигнеш най-високата си точка, у човека се ражда едно желание да използва и друга идея. Като слезе надолу, у човека се ражда желание да излезе нагоре. Тогаз идеята за слизане и качване, то си има своите търговски камари, да не взема пулса. То не е право да взема пулса. Не може ли природата на направи нещо по-хубаво? За сега това е измислила.

Но сърцето още не е завършено. У мъжа има едно сърце, у жената друго сърце. Тя пожела и прави, после и по нравите и повече по количеството, което различават се тези сърца.


* * *


[Тука има една схема на сърцето. Няма как да я предадем.]


* * *


Но работата е тогава напразно.

Когато сърцето у жената е пълно, когато у мъжа има желание да купува, у жената има желание да продава. Когато жената иска да продаде, мъжът купува. То е обмяна на тия две сърца.

Някои иска да бъдат доволни едновременно и двете сърца. Не може да бъдат пълни. Едното може да бъде в процес на пълнене, другото може да бъде в процес на изпразване.

Тогава тия двете сърца образуват една елипса. Всяко едно сърце е един полюс. И в природата тези полюси се местят. Друго е местенето на един център. Сега този закон съответства, то трябва да бъде единия полюс.

Мнозина от вас, които не сте запознати със законите на природата, с видните учени, те разбират какво нещо е закон. А сега какво се разбира под закон? Това е детинско определение. Някои искат да бъдат доволни едновременно и двете сърца. Не могат да бъдат пълни. Едното ще бъде в процес на пълнене, другото ще бъде в процес на изпразване.

Тогава тези двете сърца образуват една елипса. Всяко едно сърце е един полюс. И в природата тези полюси се местят. Друго е местенето на центъра. Тук трябва да бъде единия полюс.


* * *


[Следва елипса с две сърца в двата полюса.]


* * *


Сега мнозина от вас, които не сте запознати от законите на природата. Сегашните видни учени добре разбират какво нещо е закона. Сега какво се разбира под закон? Това са детински определения. Нещата трябва да стават по този начин.

Законът е един метод в природата, за да се извърши един процес в две противоположни посоки, да се образува цял един кръг.

Законите съдят един човек. На помощ помагат на съдбата.

Този човек, когото обвиняват и го съдят съдиите, той е мъжа.

Оправдават съдиите някой човек, това е жената. Аз говоря за жената в природата.

В природата всякога мъжът е воювал, а жената всякога е била нападана.

Голямото нещастие на мъжа е в това, че той с години все иска да осъди жената, и не може да я осъди. Помощта е на нейната страна. Понеже мъжа досега не знае страдание, той не е страдал. По някой път ще отвори война, ще се бие с някого, ще си тури на пръстите страдание и на жената.

Разбирайте ме сега като говоря за жената, защото Божествената Любов, която се проявява, тя е всякога на правата страна. Това е онзи строгия принцип, от който произтича злото в света.

И злото и доброто си имат една и съща основа. Злото може да се определи тъй, когато човек иска да опази себе си, този акт на неговото определение.

Казва: „Аз съм човек, трябва да се проявя.” С този акт той е направил зло, той се отделя идейно от хората. Казва: „Аз пет пари не давам за другите. Моята глава ражда тия работи.” Онзи който си казва така, и аз мисля като него.

В този момент Учителя е един философ, или когато иска да се проявите във философстване, каквото искате.

Требва да тръгнат двама души. Дойде един, казва: „Да хванем този път.” Другия: „Не, другия.” Спорят, кой път да хванат - левия или десния, и след три-четири километра пак се срещнат. Не става на един път.

Някой като хване в един път, закъснее. Казва: „Нали ти казвах, че моя път е по-добър от твоя?” Питам тогава, каква разлика има, че сте взели вие да определите един път? В какво седи, във времето ли е било, или в разстоянието? Вие имате едно желание, искате да го реализирате.

Малките деца си мерят с една връв височината. Имат желание да растат и не може да растат. Питам сега, от къде е тази идея, за да расте? Мисълта за тази идея на растене, най-после дойде известно време, и то не се мери повече. Като достигне до известна възраст, почва да разбира, че по-нагоре не може. И тъй растенето, развитието в света е един процес по права линия, защото аз разбирам правата линия. Ония, късите процеси, има процеси, които са праволинейни.

Аз ви споменах онзи ден, българинът казва: „Не си криви душата.” Онзи който не разбира този психически закон, значи не ни въвеждай в правите линии. Тя е сложна математика.

По-сложна математика от правите линии - няма. Правите линии разрешават работата. Не си криви душата, и следователно, ако една линия е крива, вие ще кажете: „Той е правдив човек.” Ако една линия крива застои, ако в тази елипса половината точки на кривите линии няма да съвпаднат към центровете, към полюсите, всякога ще се разпределят тези прави линии към двата полюса.

Но да вземем една крива линия в кръга, като казваме, че всички точки на кривата линия са еднакво отдалечени от центъра. Следователно като казваме: „Не си криви душата”, трябва да определим, защото има криви линии на доброто и криви линии на злото. Има криви линии на доброто. Правата линия не е само права линия по линията на доброто.

Злото в света е относително, защото за едни е добро, за други не е. Допуснете, че вий влизате в един двор на богат земеделец. Има само едно агънце на 4-5 месеца и веднага заколвате агнето, опичате го. Всички вий сте радостни и весели, обаче вий не считате, че постъпката на този земледелец, като е заклал това агне, вий това не считате за престъпление. Обаче от гледището на овците, те казват: „Откак дойде този земледелец, донесе едно зло!” А в същото време за причина донесе едно добро. Зависи значи от състоянието на човека, и както ние казваме, че злото е относително.

Има известни наши желания, които не може да се реализират, а някои се реализират. Когато не се реализират, причиняват известно страдание, когато се реализират, причиняват радост. Има известни желания, които като се реализират, причиняват известна радост, и като се реализират, причиняват пак радост. И се сменят. Има известни болести, които след себе си носят скърби. Има известни скърби, които след себе си носят радост. Сега всички вий очаквате в живота, като че радостите ви трябва да идат една след друга, защото някой иска постоянно да има радост в живота.


* * *, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ