НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Групиране на сили / Трансформиране на енергиите

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Групиране на сили

Най-често използвани думи в беседата: човек, живот, може, има, система, енергия, духовния, сега, аз, десетичната, природа, свят, земя, правилно, бъде, трансформират, мисли, всички ,

 Младежки окултен клас , София, 4 Април 1926г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Двадесет и първа лекция
4 април 1926 г.

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

Размишление

Чете се резюме на темата „Жабата като символ“.

Чете се темата „Произход на десетичната система“.

Сега ще ви задам няколко въпроса, върху които да размишлявате. Като ученици, вие сте изучавали естествените науки, учили сте за стоножките, за паяците и т.н. Запитвали ли сте се защо Природата е турила сто крака на стоножката? Защо е турила четири чифта крака на паяците. Както виждате, Природата си служи с ред числа: с десет, със сто, с хиляда и т.н. Оттам произлизат подразделенията на нещата на десет, на сто, на хиляда и др. От друга страна тя работи с числата седем, четиринадесет, двадесет и едно и т.н. Ние наричаме тези групи от числа гами: една гама, две гами, три гами и т.н. Изобщо Природата си служи с различни числа. В химията например виждаме как по един, по два, по три и повече атома от различни елементи се съединяват помежду си и образуват сложни тела или съединения. Това се обуславя от валентността на елементите. Коя от двете системи е по-правилна: седмичната или десетичната? – Десетичната. Кабалистите си служат повече с десетичната система. Числата, с които си служим в живота, не са абсолютно точни, заради което те са разделени на по-малки от тях. Например единицата може да се дели на десет. Получената десета част също се дели на десет, и т.н. И при това положение обаче пак се оказва известна непълнота. Тъй щото числата, както и фигурите, с които геометрията си служи, са непълни мерки. Квадратът, правоъгълникът, петоъгълникът, шестоъгълникът, кръгът представляват ограничени светове. Те са мерки, с които можем да си служим само при известни условия. Колкото и ограничени да са тези мерки, все пак човек трябва да има знания, да си служи с тях.

В какво се заключава истинското знание? – В познаването и разбирането на първичните образи, с които Природата си служи. Геометрията, с която Природата си служи, наричаме първична, идейна. Геометрията и математиката, с които съвременните учени си служат, са преводи от образите на Природата, нагодени според условията на сегашния живот, според състоянията му. На какво се дължи остаряването? – На образуването на сложни съединения, които се натрупват в тъканите, без да може организмът да ги усвои. Ако се приеме, че клетките са безсмъртни, един ден те ще се разпаднат, ще прекъснат своята деятелност, вследствие на което човек умира. Във всеки организъм съществува една централна клетка – монада, около която всички останали клетки се групират и образуват даден организъм. Докато организмът е жив, между централната клетка и всички останали клетки съществува известна връзка. Щом тази клетка започне да се къса, клетките се разединяват една от друга, отделят се от централната клетка и организмът умира. Това наричат хората смърт, разваляне на съдружието. Както човек губи силата си и отново я придобива, както може да прогресира и регресира, същото става и с въглерода. Като минава от минералното в растителното и от растителното в животинското царство, като стигне дори до човека, въглеродният атом постепенно се развива, придобива нещо повече от това, което по-рано е имал. Както печели нещо, така той може и да изгуби. Като изгуби силата си, той става инертен, недеятелен, мъчно влиза в съединения с други елементи. Следователно всички елементи, които са изгубили своята първична сила, изгубват своята активност, вследствие на което те могат само да се наслояват, да образуват утайки, които говорят за един завършен процес. И след това трябва да минат години, за да може даден елемент отново да придобие силата си. За да влязат тези елементи в съединения, нужни им са специални условия.

На същото основание, когато казваме, че известен орган е атрофирал, това показва, че клетките на този орган са изгубили своята деятелност, своята първична сила. Ако не са изгубили силата си, изгубили са стремежа си едни към други, вследствие на което между тях не може да става никакво взаимодействие. За да не изпада в такова състояние, човек не трябва да държи дълго време в ума си мрачни, отрицателни мисли. Ако в това състояние става поляризиране в човека, т.е. така се явяват две противоположни идеи, той може да излезе от своята скръб и да смени състоянието си. Например някой човек заболява сериозно, но едновременно с това в него се явява надежда, че ще оздравее. При това положение той наистина оздравява. Обаче има случаи, когато в болния не се явява никаква надежда за оздравяване. Той казва: „С мене всичко е свършено.“ Когато в желанията на човека се яви някакво раздвояване, той се бори, но поне се движи. Обаче яви ли се в него едно отрицателно желание, без някакво раздвояване, работите му не вървят добре. С този човек всичко е свършено. Човек се натъква на големи опасности в живота си, когато в ума му се родят непостижими идеи. Има идеи, постигането на които е толкова възможно, колкото е възможно човек да прекара водата на Великия океан през отверстие, голямо като тънка игла за шев. За колко милиона години може да изтече водата през такова малко отверстие? Можете ли да прехвърлите водата на Великия океан на друго място? Или можете ли да измените посоката на движението на водата във Великия океан? Когато един континент потъва, друг се явява. Когато един човек умира, друг се ражда. Изобщо има идеи, които при сегашните условия човек по никой начин не може да постигне.

Сега да се върнем към въпроса за десетичната система. Кой е научил човека да си служи с тази система? – Тя му е останала в завещание от неговите предци. Те са първите учители на човечеството. Това, което хората днес учат, е написано от първите им учители. Всичко, каквото днешната наука познава, е предадено от първите учители на човечеството. Съвременните учени правят преводи от оригиналните произведения на своите предци. Някой съвременен учен работи върху даден въпрос от науката цели 20 години и най-после открива нещо. Много естествено е, че ще открие. Като мисли усилено върху даден въпрос, той нагажда мозъка си така, че го довежда до положение да възприема мисли чрез внушение от разумни същества, които се намират във висшите светове. Този учен е трябвало да напряга мозъка си 20 години наред, докато направи връзка със същества от разумния свят. Следователно чрез мисълта си човек се свързва с интелигентни центрове във Вселената и по този начин предава тяхната мисъл. Ако цялото човечество може да направи съзнателна връзка с възвишения свят, това ще се ознаменува като нова епоха в културата. При това положение човек ще може да добива знанията си направо от този свят. Някои от посветените египтяни са придобивали знанията си именно по този начин. Те са били поставяни в магнетичен сън, през което време излизали от тялото си и се издигали високо в пространството, отдето наблюдавали Земята и разположението Ă около другите планети. Така те са проверявали такива неща, които по никакъв теоретически начин не биха могли да научат.

Пред сегашните хора се открива още по-велико бъдеще. За тях иде нещо по-велико, по-красиво. За да дойде до Новата култура, човек трябва да се откаже от своя обикновен, дребнав живот. Дребнавият живот на човека не е нищо друго, освен живот на бръмбара, който ту излиза от дупката си, ту се скрива. Като падне някоя сламка в дупката му, той започва да се качва и слиза от нея, да я изследва, да разсъждава как се е създала. Бръмбарът не може да си отговори кой е създал сламката и как е станало това, но човек може да му обясни всичко, защото той вижда нещата. Когато в ума на човека влезе някоя нова идея, и той се намира в същото положение, в каквото бръмбарът – по отношение на сламката. Всяка нова идея за него е подобна на сламка, която пада в скривалището на бръмбара. Ако в ума на човека проникне съмнението, той веднага изскача от дупката си. Защо? – Съмнението не е присъщо на неговата душа и внася смут в него. Той иска да се освободи от съмнението. Щом види желанието на човека за освобождаване, разумното начало в него му казва: „Време е вече да излезеш от дупката си.“ – „Какво трябва да правя?“ – „Птица трябва да станеш.“ Това са правите мисли, правите разсъждения в живота. Хората се подсмиват на бръмбарите, без да си дават отчет, че в ежедневния си живот те постъпват като бръмбари. Понякога те са нерешителни, двоеумни са като бръмбари. Като хора те трябва да бъдат смели и решителни, без страх, със строго определени идеи за нещата. Страхът може да бъде вън от тях, а не вътре в тях. Човек трябва да бъде господар на своя страх, да го управлява, както мечкарят управлява мечката. Човек трябва да тури юлар на страха си и да започне да му удря на тъпан, да го разиграе малко. Разгневи ли се човек, нека тури юлар на гнева си и да го разиграе малко. Какво виждаме днес? Наместо човек да разиграва страха, страхът разиграва човека. Наместо човек да разиграва гнева, гневът го разиграва. Това, което човек днес преживява, ще послужи като материал за бъдещата наука. Това, с което сегашната наука се занимава, науката на миналото ни най-малко не се е интересувала от него. Например съвременните учени изучават как расте ябълката, как става разклоняването Ă, колко клончета растат отдолу и т.н. Те знаят, че първо се явяват два семедела, после още два, които се разполагат на кръст, симетрично, и постепенно се разклоняват. Двата семедела представляват две възможности при развиване на ябълката. И тъй, като дойдем до растенията, ясно виждаме двата живота: материалистичния и духовния. Първият е изразен в корените, а вторият – в клоните. Геометрически тези два вида живот могат да се представят във вид на триъгълници (фиг.1).Триъгълникът АВС представлява материалистическия живот – живота на корените. Триъгълникът СА1В1 – духовния живот – живота на клоните. При правилно развиване на растенията енергиите и соковете на корените вървят към клоните, а енергиите и соковете на клоните слизат към корените. Тази обмяна помага за растене и развиване на растенията. Такава обмяна става и в човека: енергиите от физическия му живот отиват в духовния, а енергиите от духовния му живот слизат във физическия. Това значи правилна обмяна, правилно превръщане на енергиите. Енергиите от нисшия живот трябва да отидат във висшия, там да се преработят. Така преработени, те слизат отново в нисшия живот, за да го повдигнат на по-високо стъпало. Тъй щото, когато се говори за духовен живот, това не подразбира само живота на клоните, но и живота на корените – подразбира пълния живот. Духовният живот включва в себе си и физическия. Под духовен живот съвременните религиозни хора разбират само живота на клоните, вследствие на което в тях настава израждане. Израждането подразбира анормално състояние на човешкия организъм, в което енергиите му не се трансформират правилно. При слизане на енергиите от Духовния свят във физическия и при качването им от физическия в Духовния е нужна наука, с която човек трябва да се справя. В тези два процеса се крие смисълът на истинския живот. Следователно, ако не знае да трансформира правилно енергиите на своите нисши желания, човек може да заболее. Това заболяване ще се отрази върху чувствата му, върху неговия духовен живот. Ето защо, едновременно с анатомията и физиологията на физическото тяло, човек трябва да изучава анатомията и физиологията на астралното си тяло. По този начин само той ще може правилно да трансформира енергиите на своя организъм. Болестите на съвременните хора се дължат именно на неразбирането на закона за превръщане на енергиите. За да дойде до естествено приложение на този закон, човек трябва да живее висок морален, идеен живот. Дали ще се занимава с музика, с художество, с изкуство – за всичко се изисква идея. Някой художник рисува портрет на велик човек. Той първо трябва да спре вниманието си върху челото, върху носа и брадата му, да изчисли техните съотношения, и тогава да пристъпи към работата си. За да нарисувате един човек, както трябва, необходимо е да го познавате, да знаете каква е била мисълта му, какви са били неговите чувства и постъпки.

Като пишете темите си, не трябва да вадите общи заключения от един факт само. Някой от вас е писал, че десетичната система е произлязла от това, че човек имал по десет пръста на ръцете и на краката си. Ако е така, какво ще кажете тогава за стоножката, за осмокракия паяк и т.н? В пътя на своето творчество Природата си е служила не само с една, но с много системи, които не са в противоречие. Между всички системи на Природата има пълно съотношение. Едно дете знае да брои до три. Като се върне от училище, то започва да брои пред майка си: 1,2,3. Неговата система се състои само от три члена. Друго дете брои до шест – системата му се състои от шест члена. Вие броите до милиарди, но колцина от вас са броили от едно до милион, без да се отегчат? Като дойдат до някое място, спират. Вземете житни зърна и пребройте от тях милион зрънца. Само по този практически начин ще разберете какво нещо представлява милионът.

Често се запитвате защо човек не издържа в живота. Защо не издържа на изкушенията? – Това се дължи на силно развитата стомашна система на човека. Стомахът представлява физическия живот на човека, изразен в триъгълника АВС на фиг.1. Ако стомашната система на някой човек е силно развита, той не може да издържа пред големи изкушения и се проявява като неморален – много яде, много пие. Той не е в сила да превърне своите физически енергии в духовни. Вторият триъгълник, СА1В1, представлява умствения живот на човека. Когато умствените енергии вземат надмощие в живота на човека, в него се явява желание да стане виден човек на Земята. За да не изпадне в тщеславие, човек трябва да знае как да трансформира енергиите на своя мозък. Изобщо енергиите във всички светове трябва правилно да се трансформират, за да не създават наслоявания в човека. Този закон трябва да се спазва при възпитанието на младото поколение. Веднъж дошъл на Земята, човек трябва да слиза и да се качва правилно. Това представлява съчетание на материалното с духовното, вследствие на което човекът ще се грижи еднакво и за двете свои естества. Материалният живот без духовния няма смисъл. И духовният живот без материалния няма смисъл. Нито Дух без материя може да съществува, нито материя без Дух. Човекът трябва да бъде духовен, но същевременно трябва да бъде и материален. Обаче между двете му естества трябва да има пълна хармония.

Материалното и духовното естество в човека са условия за постигане на възвишения живот, към който той се стреми. Като знае това, човек не трябва да отрича нито материалния, нито духовния живот. Те трябва взаимно да се допълват, всякога да са в правилна обмяна помежду си.

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

Трансформиране на енергиите

Най-често използвани думи в беседата: човек, живот, може, има, система, енергия, духовния, сега, аз, десетичната, природа, свят, земя, правилно, бъде, трансформират, мисли, всички ,

 Младежки окултен клас , София, 4 Април 1926г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


"Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!"

Размишление

Чете се резюме на темата "Жабата като символ".

Четоха се темите "Произход на десетичната система".

Откъде е турила природата сто крака на стоножката? Как й е дошло наум да си направи сто крака? У паяците колко чифта крака има? (Четири чифта.) Десетичната система съществува в природата. Вземете запример химиците, които правят разлагане. Известни елементи се съединяват по известен брой. Каква е химическата теория за съединение на елементите? Кой човек е по-учен – който знае да брои до десет или до двадесет? До двадесет. Коя система е по-права – седмичната или десетичната? Десетичната. Кабалистите имат десетичната система. Десетичната система се преповтаря. Има една промеждутъчна система, вече влиза в друг един свят, запример с мерките, с които ние си служим, не може да се измерва всичко. И числата, с които ние си служим, не можем всичко да измерим. Тогава числата не са пълни. Кръгът е един органичен свят, триъгълникът – също органичен свят, мерки - само при известни условия можем да си служим. Петоъгълникът, шестоъгълникът – също. Трябва да знаем съчетанието какво е, триъгълникът си има свой произход, също и кръгът.

Знанието седи да се стремим към първичните образи. Има една първична геометрия, която съществува, аз я наричам идейна, извън времето и пространството. Сегашната геометрия и математика са преводи, нагодени към условията, при които сега живеем, при които сега материята се развива. Сега вземете в съвременната химия, нали, ако един елемент го турите в ред съединения, в края на краищата той ще изгуби своята сила. Да кажем, един въглероден атом, ако го прекарате в ред химически съединения, прекарате го от едно царство в друго. Най-първо е, да кажем, в неорганическата материя, после влиза в растенията, после влиза в човека, какво ще бъде състоянието му? (Според сегашната химия няма да се промени, понеже можем и обратно да го върнем.)

Тогава как ще определите на какво се дължи у нас остаряването? (Обясняват го със сложните съединения, които образува тялото.) Да кажем, те казват, че ако клетките са безсмъртни, един ден се разделят, и тогава общият организъм умира. Когато се създава един организъм, образува се една монада, която е център на всички тези клетки, образува се една вътрешна връзка и когато се скъса тази връзка между монадата и нейните помощници, това наричаме смърт. Разваля се съдружието. Но кои са причините, за да се развали туй съдружие? Сега, разбира се, един въглероден елемент може да прогресира и регресира, както един човек. Той може да придобие и да изгуби своята сила. Като изгуби своята сила, той стане инертен. Не можеш да го заставиш да влезе в никакво съединение. Където го туриш, той е индиферентен.

И следователно всички онези елементи, които са изгубили своята първична сила, образуват само наслоявания. Може да минат векове, докато отново придобие силата си. Всеки един елемент може да изгуби своята първична сила, може и да я придобие. Има елементи, които се съединяват само при известни условия. При едни атрофирани органи клетките са изгубили своята сила. Няма туй взаимодействие – не че нямат достатъчно сила тези органи. Ако дълго време поддържаме едно и също състояние, винаги има опасност. Някой път вие изпадате в едно мрачно състояние, но същевременно то е поляризиране – има две идеи, в мъката, през която минавате, дълбоко се крие една надежда. Аз съм болен, но аз си казвам: "Е, ще оздравея." Има тази надежда вътре, има една борба. Но има такива състояния, където у този човек няма никаква надежда, и той свършва. Казва, с мен всичко е свършено вече. Докато у човека има известно желание, което е раздвоено (има две желания едновременно), докато тази двойственост съществува, човек се движи. Но когато остане само една основна мисъл (не в този смисъл основна), а отрицателна основна мисъл, тогава е свършено с него.

Може ли, да кажем, земята да я поставите на върха на една игла, на една обикновена игла, с която вие шиете? Възможно ли е? Същата идея може да си турите и във вас, ако пробиете с една тънка игла една малка дупка, можете ли изчисли за колко милиона години може да изтече великият океан? Вие може да изчислите, но казвам, в коя посока ще го турите да тече? Къде ще прехвърлите тази вода? Може ли да го прехвърлите в друга някоя посока? Не може. Когато един континент се повдига, друг потъва. Когато един се ражда, друг умира. Скачените съдове или тези колела, които гребат водата – едната когато се пълни, друга горе се празни. От една страна, се пълни, от друга, се празни. Въпросът – още за десетичната система. Природата си има една система, с която си брои нещата. Преди човека са предшествали други разумни същества, които са го научили, и тази десетична система е предадена от предците на човечеството.

Кога човек е дошъл на земята? Човек е дошъл от друг свят и първите учители са предали тази система и са се върнали назад. Всичко, което е написано от тях, това учим сега. Всички правила и закони, които сега се изучават в науката, те са предадени, те са написани. Сегашните учени хора само превеждат. Един учен човек, той ще мисли двадесет години, казва, измислих нещо. А той като мисли, мисли, мисли, мозъкът стане способен и по закона на телепатията възприеме – тези учените хора му внушат, казват му. Мисълта, да кажем, как е произлязъл един бръмбар. Двадесет години е трябвало да мисли, за да направи една връзка и да му съобщят. Тъй е и с астрономията. Когато ние мислим, свързваме се с интелигентни центрове във Вселената. Ако ние направим такава връзка, ще настане една нова епоха в културата. Ще може да добивате направо познания, в каквото да е направление – поезия, музика, литература. Египтяните, онези, които са посвещавали в храмовете, туряли са ги в катафалки, привеждали са ги в магнетически сън, извеждали са ги в пространството, да видят как е устроен светът. Да те изпратят в пространството, да видиш как е създаден светът и да се върнеш, и да помниш, то е висока култура. Дълбоки познания са имали египтяните.

Пред сегашните хора стои едно бъдеще още по-велико. Ние няма да повторим онова, което египтяните са вършили, нещо по-велико идва, нещо по-хубаво. Най-първо човек трябва да напусне обикновения живот, дребнавия. Аз казвам, трябва да се напусне живота на бръмбазъняците. Аз гледам тези бръмбазъняци, седи пред дупката си, мина, той се крие, казва: "Тази опасност мина." Втори път, пак се крие. Някога се заинтересувам от неговия живот, бутна със сламка в дупката, той изскочи. Той си прави разсъждения за сламката. Почне да си мисли по кой начин тази сламка се е създала, аз може да му разправя, понеже аз виждам, но той не може да разбере как сламката е влязла в дупката му. Не е ли същото, когато една нова идея влезе в твоя ум, не е ли сламката, която е влязла? Тя не е свойствена на вашия ум. Влязла ви една идея на съмнение, тя не е свойствена на вашата душа, тя е една сламка в душата ти, и ти изскочиш. Туй разумно същество казва, дошло е време да излезеш от дупката. Бръмбазъняк няма да бъдеш. Ами какво? Птица.

Те са отлични мисли, туй е здравото мислене. Ние сега се смеем на бръмбазъняците, но в ежедневния живот нашите постъпки са точно като на бръмбазъняците. Някой път той е тъй нерешителен, тъй двоеумен, както бръмбазъняка. Пък като човек той трябва да има строго определени идеи – да не го е страх. Не да бъде без страх, но като има страха, той да има един юлар на страха и както мечкарят води мечката си, да си носи тъпана. Страха ще го извадиш, ще го поразиграеш. Лошото не е там, че има страх, но този страх да си има юлара. Гневът и той не е лош, но трябва да си имаш юлар, да го поразиграваш. А сега наместо човек да разиграва гнева, гневът разиграва човека. За в бъдеще много неща има, с които естествените науки ще се занимават. Кои са причините, как растенията се разклоняват? Например, когато ябълката поникне, как започва разклонението, колко клончета започват отдолу. (Двата семедела. След туй още два на кръст и вървят симетрично, постепенно се разклоняват.) Сега откъде се съпоставят тези две клончета в ядката? Тези двете възможности, тези разклонения откъде се появиха? Оттам започваме, а има известна култура, която е направила този план. Има целия план за приготвяне на растението.

Десетичната система, това е начин на живеене, метод за живеене. И като проучвате в кабалата сефиротите, първият сефирот как е името му? Кетер – корона. Евреите в това са специалисти. Еврейска наука е тя. Вие (към един брат) можете ли да ни разправите нещо по сефиротите, можете ли да ни разправите нещо за кабалата? (Брат Елиазер прави кратко изложение на кабалата, книгите Битие и Зохар.) Мъдростта като не я разбрали хората, образували магьосничеството, или аз го наричам мъдро забавление наместо мъдро учене.Тук имате триъгълници, то са все енергии. Да кажем туй (I) е материалистичното положение на човека. При един правилен живот физическите енергии трябва правилно да се трансформират в духовния свят. Туй съществува в растенията - енергиите от корените се трансформират в клоните и енергиите от клоните се трансформират в корените. Когато кажем, че трябва да живеем духовен живот, не разбирайте един едностранчив – този живот трябва да бъде един пълен живот и за корените, и за клоните, и за цвета.

Сегашните религиозни хора, като кажат "духовен живот", разбират само горе – и следствие на това настава израждането. Израждането е едно анормално състояние на живота, енергиите не се трансформират правилно. При слизането на човека, на духа от духовния свят, трябва да знаете как да трансформирате енергиите и във физическия живот, и при качването – обратния закон. Най-първо трябва да научите да трансформирате енергиите надолу към земята. При възлизането трябва да научите обратния закон – да трансформирате енергиите от земята към слънцето. В тези двата процеса седят условията за истинския смисъл на вътрешния живот. Красивият живот е там.В средата има още един триъгълник. Тъй аз го означавам с този кръг. Има понякога известни желания у човека, които трябва да се трансформират. Само по един начин могат да се трансформират. Ако вие не ги трансформирате правилно и ако те са долу във физическия ви живот, ще образуват едно болестно състояние на физическото ви тяло. Ако тази енергия е в духовния ви живот и не я трансформирате правилно във физическия ви живот, ще образува заболяване на чувствата ви, на душевните ви състояния.

Изисква се да изучавате и физиологията, и анатомията и на астралното тяло – физиологията и анатомията и законите, по които енергиите се трансформират. Всички съвременни болести се дължат на туй неразбиране да се трансформират енергиите. Има ред данни и факти, които още не искаме да изнесем – при сегашното състояние на хората те няма да принесат полза, както и много открития като аеропланите и други послужиха за разрушение. Може за в бъдеще да се използват за добро. Значи хората трябва да бъдат морални. И в съвременната наука, и в изкуството, във всички изкуства – пак същото. Вземете в рисуването. Рисуваш един човек, трябва да имаш идея. Тези фотографи, които фотографират хората, вършат голяма пакост, изкарат те, приличаш на арапин, това е толкова смешно. Това, казват, е портретът на Толстой. Хъм.... Щом видя образа на Толстой, аз вземам какво е неговото чело, носът му какъв е, после веждите, ширината на брадата, фигурата. Донякъде тези външни очертания, вече имаме една груба фигура на Толстой – математически трябва да работите, да си строите. Щом видите образа на Толстой, не се спирайте на външната краска. Най-първо вземете носът какъв е, ушите, веждите, започнете да работите математически – дойдете да разберете какво нещо е бил Толстой. Най-първо как е мислил, какво е било състоянието на неговите чувства, на неговото сърце, и волята му каква е. Ама, казва, някой прилича на учен човек. Че кой не прилича от вас? Някой от вас прилича на Гьоте, друг на Платон, на Сократ и т.н., това са уподобявания.

Сега ще дойдете до здравата мисъл. Ние изведнъж общи заключения не правим. Казват, понеже човек имал десет пръста, оттам излязла десетичната система. Правя следователно възражение, ами стоножката, осмокракият паяк? В природата, както ние я схващаме, тя е разумна, много системи има. Ние си служим с една система, но по-напредналите същества имат друга система, но тези системи не са в противоречие, съотношения има. Едно дете се научи да брои до три, върне се, разправи на майка си: едно, две, три, неговата система е три. Друго дете се научило до шест, седем, осем, девет – и аз вярвам, че вие вече до милиард смятате. Но до милион никой от вас не е чел. Но колцина от вас са чели до сто хиляди. Правили ли сте опит да четете до един милион? (Кой ще си губи времето?) Но ако вие прочетете един милион житни зрънца, ще разберете какво нещо е милионът. Практически ще разберете какво нещо е милионът. Ако аз напиша това число в реалност, колко дена ще ми вземе? Представете си този триъгълник (долния). Това е човекът.

Представете си в този триъгълник (I) – това е човекът, който иска да трансформира физическата енергия. Допуснете, че стомашната система е по-силно развита и ако неговите нужди са големи, мислите ли, че този човек може да бъде морален?Щом дойде до стомаха, мъчно ще може да трансформира той своите физически енергии в духовния свят. Представете си, че другият триъгълник (II) - имате умствения свят. Той е тщеславен, това са набрани енергии, засяга се неговият индивидуален живот. Той иска тук, на земята, да стане знаменит човек. Как ще се трансформира неговата енергия? Преди години имаше в Сливен млада мома, идва при мен и ми казва: "Искам да се оженя еди за кого си, че макар и две години да го водя." Каквото желаеше, това и стана. След година ги срещам, тя го напуска. "Аман, казва, да знаех, не се оженвах за него." Тя го напуска и бяга.

Питам сега, туй разбиране ли е на живота? Туй е напластяване на известни енергии, които разумно трябва да се трансформират в духовния свят, обмяната трябва да бъде правилна. За в бъдеще при възпитанието всеки трябва да знае в неговото естество – той е същество и материално, и същество духовно, значи същество, което е слязло от небето към земята – туй значи материално. Имало е проекция отгоре надолу. С мисия е дошло. Туй същество е дошло, като е дошло до земята, до крайните предели, иска да се върне назад. Тъй че, ти не можеш да се върнеш, ще слезеш и ще се качваш, и при двата процеса трябва да има правилна обмяна.

Казвам, материалния живот разбирам само между слизането и качването – енергиите трябва да са правилно разпределени. Материалният живот без духовния няма смисъл. И духовният без материалния няма смисъл – тъй е за земята. Духовният човек без тяло какво ще прави на земята? И най-силният човек без духа какво ще направи? Пък и най-силният човек с тяло, но без ум, без дух, какво ще направи? Аз казвам така, сложете на най-умния човек глава като на мравката, какво ще направи с тази глава? Вас трябва да ви поставят силни контрасти, за да видите колко е смешно.

Човек трябва да бъде духовен, трябва да бъде и материален, но трябва да има равнодействие. Това са само процеси в природата. Това са условия за правилния живот. После ще почнем да живеем. Материалното и духовното, това са само условия за правилния живот. После ще почнем да живеем. Материалното и духовното, това са само условия за онзи живот, към който се стремим, така наречения идеен живот. Не е въпросът да отричаме материалния живот и няма какво да отричаме духовния живот – смяна има между.

Станете сега!

21.10 часа

"Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!"

Двадесет и първа лекция на Младежкия окултен клас

4-ти април, 1926 г., неделя, 19 часа

София – Изгрев

НАГОРЕ