НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Десетте думи (Графология) / Десетте думи

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Десетте думи (Графология)

Най-често използвани думи в беседата: има, начало, човек, може, показва, букви, пише, всички, сега, истина, думи, дума, вдъхновение, буква, представлява, работа, почерка ,

 Младежки окултен клас , София, 3 Януари 1926г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


„Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!"

Размишление

Прочете се резюмето от темата „Еволюция на елементите". Прочете се темата „Най-умният бръмбар".

Някои от вас, които обичат да пишат, да излязат да напишат десет думи. Всеки по една, но тъй, естествено, както си пише. (Излязоха десет души и написаха подред думите.)

1. Начало 2. Истина 3. Виделина 4. Правда 5. Проникване 6. Вдъхновение 7. Майка 8. Красота 9. Дух 10. БезконечностПо какво се отличават тези думи? Защо не са написани еднакво? Сега как ще обясните? Вземете първата дума: „Н" е отделно, а другите четири букви са съединени. Случайно ли е, или не? Следващият има всички букви свързани, когато третият има три букви разделени, а другите са свързани. После как е в числото 5? „Про" е разделено от „никновение". Сега отгадайте защо първият постави „начало"? Каква е подбудителната причина. Ще разсъждавате много, естествено, обективно. Ако отидете при някой човек земеделец, който произвежда само жито, че му искате нещо, нали ще ви даде жито. Ако отидете при някой, който изкарва само царевица, нали ще ви даде царевица? Тъй че всеки според занятието си ще ви даде. Питам сега, вие като производители – това са произведения на вашия живот – може ли да отгадаете каква е мисълта, която произведе началото?

Вторият пише: „Истина." За да има начало, нали някой работи, трябва да има условия, път, простор. За да има начало, трябва да има свободни ръце, трябва да има работници, които да градят. Значи истината в дадения случай това са условията, работниците, които могат да съградят или да изпълнят това начало. Но за да се гради висшето, какво трябва? Трябва да има виделина, после – правда. На тези работници трябва да се плаща навреме. Думата „проникване" каква връзка има? Да кажем, сеете нещо, трябва да проникне. Но ако им се даде на тези работници да сеят и не проникне, каква работа би била тя? Значи, като садите, всичко редовно трябва да проникне. После "вдъхновение". Онези, които работят с вдъхновение, трябва да работят. Да работят за кого? Както майката работи без користолюбие, да влагат в сърцето си и после да виждат красивата страна на своята работа, после да има сила и дух в него, да може да победи, и безконечност – като че работи тази работа за безконечност.

Десет души дадоха основните точки на една лекция. То са елементите на една цяла лекция. Може да се развие една цяла тема. „Начало", много хубаво. Всяка работа трябва да има начало. Началото е човешката глава. Щом като има глава, началото започва. Къде е истината? Истината в човешкото лице се изразява в очите. Истината в обикновения живот се изразява в свободата, която можем да дадем на другите. В човешкото тяло къде бихме ги турили – началото, истината, виделината и т.н.?

Защо онези думи не са написани еднакво? Защо се различават? Нали вие сте учили правилото как да пишете? Краснопис всички сте учили. Според вас коя дума по законите на краснописа е най-добре написана?


Да допуснем, някой пише Картинка: тъй, пък други Картинка: , други пише или . Защо някой пише „д"-то нагоре, друг надолу? Например „Н"-то е отделено, според правилата написано ли е както трябва? Според законите на краснописа как го пишете? Забележете, че тези букви са взети от стари йероглифически, те са символистични. Тази черта – това е течение – само между две разумни същества може да се прояви мисъл. Или само между два бряга може да потече река. Туй показва възможностите да се появи едно течение.

В дадения случай „а"-то – това е растение, нали това е семенце? Туй семенце пуска най-първо коренче надолу, после израства нагоре. За да има каквото и да е начало, трябва да има условия, при които туй начало може да се прояви. В дадения случай началото това са закони. То е пак един символ, йероглифически, който показва с какво почва органическият живот. С растенето, нали? Тогава каква роля играе „л"-то и „о"-то?

Този ъгъл колко градуса е! От 30 градуса. В астрологията какъв аспект представлява? Хармоничен. А същевременно сега може да ви се вижда малко пресилено, туй е закон на противодействие, тези две линии. Значи любовта произвежда закон, който противодейства на всички нисши прояви на човешкото естество. Да любиш, значи да въздействаш на себе си или да въздействаш на всички свои лоши пориви. Тъй е, когато пентаграмата е обърната с върха надолу – противодействие на небето. Обърната нагоре – в съгласие с небето. И в дадения случай „л" -любовта започва на български, не можем да любим, докато не противодействаме. Или с други думи, казано на съвременен език, в любовта се изисква жертва, ще противодействате, от вас трябва да излезе нещо.

Появява се друг един въпрос? Пет – „л"-то, противодействието се явява пето поред от началото. Едно съвпадение. Началото показва в своята пета степен, че се появява човешката интелигентност. Тогава ние имаме през колко основни стадии е минал човек: 1. през растенията, 2 през рибите, 3. през птиците, 4. през млекопитаещите, 5. човек.

Ще се спрем върху проявата на човешкия характер. Първото, ще забележите – буквите са хубаво написани. „Н" – тъй както е написана първата дума, показна едно разположение, душевно спокойствие и с добро разположение на душата. Тъй както са поставени буквите, показват едно душевно разположение. Вторият, който писа, показва, че в него има промени. Той не е от спокойните натури, но малко нервозен, сприхав. Не е до неговото съзнание, а органическа проява. Сега „виделината" показва самонадеяност, самоувереност. Тъй както е написана, показва в характера самоувереност. А „правдата" – практичен е този, който го е написал, той предпочита един заек в кошарата, отколкото два в гората. Петият – „проникване". Какво впечатление ни прави по външната форма? (Деликатност.) Самата дума, както е написана, показва едно преодоляващо влияние на мекота и черти, които той е наследил по женска линия. Този, който написа „вдъхновение", в него има повече въображение и красота. „Майка", който написа, в него жест има, щедър е, като има. „Красота" – познат е със света, казва, много нашироко няма да се простираш, пестелив е много. „Дух", който написа, той пише много хубаво, само всякога оставя работата си в някои отношения недовършена. Този, който пише „безконечност", той не е разточителен.

Често вие може да си въздействате чрез писание. Някои недъзи, които има у вас, може да ги поправите чрез писането. Писането е един начин за самовъзпитание. Като метод хубаво е по някой път човек да седи и пише, да се учи на търпение. Онези, които нямат търпение и бързат, може да развиват търпение и чувство на красота. Има известни черти, които съответстват. (На българския характер ли се дължи, че на всички българи писмото е много различно, а на другите нации – почти еднакво?) И в тях има много голямо разнообразие.Онези, които изучават графологията, обръщат внимание, в тях някои турят на „т чертата (t) по-горе или по-долу. В български е важно кога пишат „о". Когато „о"-то отгоре е отворено, тези хора са искрени. На тях и построението на пръстите съответства. В едно отношение има една добра страна, но в друго отношение по някой път показва нещо, което трябва да задържа в себе си. Някой задържа повече, отколкото трябва, други казва повече, отколкото трябва – две противоположности.

Законите, които така се отразяват върху почерка, отразяват се и върху човешките черти. В изкуството се отразяват, в говора, навсякъде. (Какво значение има дали са отделени първите букви?) Можем да кажем, първата буква, както е отделена, иска да каже -всяко нещо, което започва, да има един план, да бъде сигурен, да има една определена идея. Затуй отделя „Н"-то (Начало.) Работа, с която започва. Ако вие бихте писали с печатарски букви писмо, тогава характерът ви би ли се познал? По какво бихте познали у някой дали има изкуство музикалност? „Начало", „вдъхновение", „виделина" донякъде си приличат, има някои общи черти. Това значи има изкуство, приличат си -стремеж към изкуството, каквото и да е. „Начало" има един малък стремеж към изкуството, проявява се.

„Истината", който писа. Сега например в нея „и", после „с" го прави по-малко, понеже това показва промените. Тя иска по възможност да ограничи известни промени, които стават, та на „т" той е закон на промените в материалния свят, туря по-голям устой. Един вътрешен стремеж бързите промени, които стават в нея, да може да ги овладее. Тя може да го прави по-голямо. Напишете още сега всеки по едно предложение, че да влизат в него всичките думи по ред, както са написани, да има смисъл. Глаголи може да си турите каквито искате. (Десет души прочетоха своите предложения, повечето бяха доста сполучливи. „В началото на всяка работа трябва да има истина, виделина и правда, за да проникне вдъхновението, както в майката красотата, която носи духа на безконечността.")

„Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!"

Осма лекция

на Младежкия окултен клас

3 януари 1926 г., неделя, 19.30 часа

София – Изгрев

Десетте думи

Най-често използвани думи в беседата: има, начало, човек, може, показва, букви, пише, всички, сега, истина, думи, дума, вдъхновение, буква, представлява, работа, почерка ,

 Младежки окултен клас , София, 3 Януари 1926г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

Размишление

Чете се резюме на темата „Еволюция на елементите“.

Чете се темата „Най-умният бръмбар“.

Сега да излязат десет души и да напишат по една дума, но естествено, както обикновено пишат. Написаха се следните думи: начало, истина, виделина, правда, проникване, вдъхновение, майка, красота, дух, безконечност. Като разглеждате написаните думи, виждате, че всички са написани съвършено различно поради това, че са писани от различни хора. В думата начало буквата Н е отделена от останалите пет букви. Случайно ли е това, или не? В думата истина, пи- сана от друг, всички букви са свързани. В думата проникване представката про е отделена от останалата част на думата. Защо първият, който излезе да напише една дума, написа именно думата начало? Размишлявайте естествено, обектив- но по въпроса. Ако отидете при земеделец, който изкарва жито, той ще ви даде жито; ако отидете при такъв, който изкарва царевица, той ще ви даде царевица. Изобщо всеки чо- век може да ви даде това, което той сам е произвел, което е негово произведение. Следователно, когато човек пише или говори, написаното или изказаното е негово произведение. Тогава можете ли да кажете каква е била подбудителната причина, че първият, който излезе пред дъската, написа ду- мата начало?

Вторият, който излезе пред дъската, написа думата истина. Какво знаете за Истината? – Истината прави човека свободен. Тя му развързва ръцете, дава му условия, простор, работници, които да градят, да поставят начало на замислената от него работа. Свободата дава възможност на човека да пристъпи към известно начало, което той си е поставил. Обаче за да пристъпи към съграждане на нещо високо в себе си, човек се нуждае от Виделина – третата дума. Дето има работници, там трябва да се приложи Правдата, навреме да им се плаща. Каква връзка може да има между думите проникване и градеж? Между градеж и сеене има известна връзка. Следователно, когато сее, човек очаква семето да поникне, да покълне. И когато говори нещо, той пак очаква да види изграденото, да се издигне то над земята. Какъв градеж е този, в който няма никакво издигане на това, което се гради? Когато работниците градят, те трябва да вършат всичко с вдъхновение. Вдъхновението изисква безкористие, както майката отглежда детето си. Който работи безкористно, с вдъхновение, само той има условия да се радва на плодовете на своя труд. Който работи с вдъхновение, безкористно, той има Дух и сила да победи всички мъчнотии, да се справи с трудностите на живота. Така завършена работата, тя е дело на Вечността.

Сега, както видяхте, десетте видимо случайно избрани думи дадоха възможност за развиване на една лекция. Те представляват десет необходими елемента за развиване на една лекция. Значи всяка работа трябва да има начало. Началото представлява човешката глава. Дето има глава, там има и начало на нещата. Истината пък се изразява в човешкото лице, главно в очите. В обикновения живот Истината се изразява в свободата, която можем да дадем както на себе си, така и на другите. По-нататък вие сами помислете на кое място в човешкото тяло можете да поставите Виделината, Правдата и т.н. Също така помислете защо всички хора не пишат еднакво. Защо например някои хора пишат буквата д нагоре, а други – надолу? Нали правилата, по които учителите учат децата да пишат, са еднакви? В първо отделение всички деца пишат буквите по един и същи начин, но впоследствие всяко дете започва да изменя начина на писане на буквите и в течение на две-три години всяко дете има свой строго определен почерк. Защо? – Защото в почерка се влага нещо индивидуално. Изобщо почеркът на човека изразява неговия характер. Всички промени, които човек претърпява, се отразяват и върху неговия почерк. Който знае да чете по почерка, той може с най-големи подробности да опише характера и индивидуалността на човека.

Буквите, с които съвременните хора си служат, са взети от египетските знаци, от йероглифите. Буквата Н в думата начало представлява течение, движение между две успоредни линии. Напречната линия е течението. Успоредните линии пък представляват отношение между две разумни същества. Всяко отношение между две разумни същества създава условия за мисъл. Колкото по-правилни са отношенията между тия две същества, толкова по-правилна е мисълта им. Буквата Н представлява още река, през която е прехвърлен мост. Само между два бряга може да има течение. Буквата А представлява семе, което има условия да порасте, да покълне. Като се постави в земята, семето се пуква и пуща корен- чета надолу и стъбълце нагоре.

Казвам: начало може да има само там, дето има условия за проява на това начало. Началото представлява съвкупност от закони, с които органическият живот започва. Това означава буквата Ч. Значи органическият живот се изразява чрез растене. Буквата Л представлява остър ъгъл, приблизително равен на 30 градуса. Същевременно буквата Л представлява закон на противоречие. Думата любов започва именно с буквата Л. Значи Любовта е закон, който противодейства на низшите прояви на човешкото естество. Да любиш, това значи да въздействаш на своите лоши пориви. Докато не ограничи своите низши прояви, човек не може да люби. С други думи казано, Любовта изисква жертва. Който люби, той непременно трябва да пожертва нещо от себе си. Който разумно жертва, той е истински човек – човек на Любовта. Числото пет представлява човека на добродетелите, а същевременно изразява петте фази на развитие, през които чо- векът е минал в органическия свят: през растенията, през рибите, през птиците, през млекопитаещите и сега, в петата фаза – във фазата на човека.

И тъй, като изучавате почерка на човека, ще дойдете до положение да разбирате човешкия характер. Кръглите букви говорят за човек с добро разположение на духа. Острите, ъглести букви говорят за нервен човек, със сприхав характер. Когато буквите излизат извън реда на обикновеното писане, това показва голяма самоувереност, голяма самонадеяност. Когато в почерка на човека буквите не са установени, а са разнообразни и се приспособяват според условията, това говори за голяма практичност. Такъв човек предпочита един заек в кошарата, отколкото два в гората. Когато буквите са тънки, деликатни, това говори за човек с мекота, която е наследил от майка си. Този човек върви по женска линия. Широките, обемисти букви говорят за човек със силно въображение и с чувство към красотата. Той има желание да обръща внимание на хората. Когато буквите са свободно написани, без никакви правила, това говори за човек с голям жест в живота. Той е щедър, свободен човек. Дребен, ситен почерк показва пестеливост. Който има такъв почерк, той казва, че човекът не трябва да се простира нашироко. Когато някой започва в писането си добре, коректно, но към края изпуща по една буква или не довършва думите, това показва, че работите му започват добре, но не се довършват. Той всякога оставя нещо незавършено. Когато буквите са едри, равномерни, добре заловени една за друга, това говори за разумен човек, който не е разточителен, който знае как да се справя с енергиите на своя организъм.

Сега, като знаете, че почеркът е във връзка с човешкия характер, вие можете да се упражнявате в това направление, да се самовъзпитавате. Чрез постоянни упражнения в писа- не вие можете да се освободите от някои свои недъзи и да развиете в себе си известни добродетели. Който е нетърпелив, той трябва всеки ден да пише поне по половин час. Ще вземе писалката и ще пише красиво, спокойно, без бързане. По този начин той ще развие своето търпение и чувство към красивото.

Като изучавате почерка на хора от различни нации, ще видите, че те коренно се различават в характера си. В българите е забележително това, че те нямат нищо общо в почерка си: нито във формата на буквите, нито в посоката на писането. Всеки българин пише съвършено своеобразно и се различава по почерка си от другите българи. Когато буквите а и о са отворени отгоре, това показва голяма откровеност. Добре е човек да бъде откровен, но той трябва да знае кое къде да говори и доколко да се отваря. Някои хора са откровени повече, отколкото трябва. Други пък са затворени повече, отколкото трябва. Това са крайности в характера, които трябва да се възпитават. Изобщо забелязано е, че характерът на човека се отразява не само върху неговия почерк, но и върху отделните удове на неговия организъм – върху пръстите на ръцете, върху чертите на лицето и т.н. Нека всеки от вас се опита да напише едно изречение, в което да влизат десетте думи. Думите трябва да бъдат в този ред, в който са написани.

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

НАГОРЕ