НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Наряд и упътвания / Как да се молим

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Нарядъ и упътвания (вторникъ)

Най-често използвани думи в беседата: истина, мога, молитва, отговорите, себе, въпрос, може, всичко, злато, сила, глава, поемете, дълбоко, живот, всички, прочетете, хора, земя ,

Съборни беседи , В.Търново, 25 Август 1925г., (Вторик) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Вторникъ.
5 ч.с.
25 августъ

Утринна молитва.

Ще ви направя една бѣлѣжка. Когато четете „Добрата молитва“, най-първо ще поемете дълбоко въздухъ така, че да можете да я прочетете на едно вдишване, а които не могатъ – поне на двѣ–три вдишвания. При туй постоянно и често вдишване и издишване на въздуха, силата на молитвата се губи. Когато се молимъ, трѣбва да имаме присѫствието на духа, да бѫдемъ много тихи, да владаме ума си. Ние трѣбва да бѫдемъ тихи и разположени, за да бѫде и умътъ ни съсрѣдоточенъ: въ всѣка дума да се влага смисълъ. Така се образува онази мощна сила, ония вълни, които се изпращатъ навънъ, за да се привлѣче Божията сила, та Духътъ да работи повече. Тогава всички ще приематъ тази мекота, тази радость, която търсятъ. Да прочетемъ една молитва, не е достатъчно да се изкаже тя само на думи.

Сега, всички ще поемете дълбоко въздухъ и ще се концентрирате, като че нѣмате никакви връзки съ земния животъ. Земниятъ животъ е една раница, която не е толкова важна. Въ дадения случай ще турите тази раница на земята и ще бѫдете като новородени. Слѣдъ молитвата може да турите по една, двѣ, три, десеть раници на гърба си, това вече зависи отъ васъ, но въ врѣме на молитвата – никакви раници. Ще бѫдете тъй будни, тъй свободни, като че живѣете на небето. Какво ще стане утрѣ, това не е важно, то не ни интересува. Днешниятъ день е Божи день. Този день именно ни интересува, за да можемъ да добиемъ едно Божие благо. Днешниятъ день трѣбва да се отличава съ едно благо, което Богъ ще ни даде.

Ще прочетете молитвата тихо, всѣки за себе си. Като прочетете първото изречение: „Господи Боже нашъ“, ще се спрете, ще поемете дълбоко въздухъ и ще продължите молитвата. Дѣто се спрете, отново ще поемете дълбоко въздухъ и пакъ ще продължите нататъкъ.

И тъй, по новия начинъ, чрѣзъ дълбоки вдишвания, ще четете молитвата. Нѣма да бързате.

1.

Добрата молитва.
2.

Благославяй, душе моя, Господа!
3.

Благословенъ Господь Богъ нашъ.
4.

Отче нашъ.

Лозинка за прѣзъ деня: „Най-послѣ, братя мои, укрѣпявайте се въ Господа, и въ силата на Неговото могущество“. (Ефесяномъ 6 гл. 10 стихъ.)

Днесъ за четиво ще имате: 14 глава отъ Матея; 9 глава отъ Марка; 15 глава отъ Лука; 14 глава отъ Иоана. Да се прочете и 22 бесѣда: „Той повелѣва на слънцето да грѣе“.

Любовьта е най-високиятъ върхъ въ свѣта.

Мѫдростьта е най-великата сила въ живота.

Истината съдържа най-красивия животъ въ себе си.

Който не се е качилъ на най-високия върхъ, може ли да знае нѣщо за Любовьта? Кой кѫдѣто се е качилъ, това знае.

Който не е опиталъ силата на Мѫдростьта, може ли да знае, какво нѣщо е тя?

Който не е възприелъ Истината въ себе си, може ли да опита красивия животъ? Задавайте си въпроса, безъ да си отговаряте. Речете ли да си отговорите, трѣбва да кажете: ще се кача на върха! Туй, обаче, не е отговоръ, защото „качването“ подразбира единъ вѫтрѣшенъ процесъ.

Какъ ще отговорите на втория въпросъ? Ще кажете: започвамъ да изпитвамъ вече тази сила. Ще отговаряте въ положителенъ смисълъ. Отговорътъ на първия въпросъ: – „ще се кача на върха“ – нека ви бѫде като моделъ. По този образецъ ще отговорите на третия и на други въпроси. Тогава азъ ви задавамъ въпроса: мога ли да бѫда добъръ? Какъ ще отговорите? Вие ще кажете: мога. Този отговоръ не е правиленъ. Ще отговорите: коренитѣ на моя животъ сѫ добри, и азъ съмъ добъръ. Подъ „коренитѣ“ подразбирамъ Божественото. Само отъ Божественото излиза добрината. На въпроса „мога ли да бѫда богатъ“, отговорътъ е: като събера всичкитѣ пари отъ земята, мога да бѫда богатъ. Или, като събера всичкото злато, ще бѫда богатъ. Питамъ тогава: може ли да съберете всичкото злато? Може да го съберете само по единъ начинъ. Всичкото злато е разпръснато въ човѣшката кръвь. Всичкото злато пъкъ, което се намира заровено въ земята, е съединено съ човѣшката кръвь. Тамъ то е въ разтворъ. Като обикнешъ всичкитѣ хора, ти ще имашъ всичкото злато, ти ще бѫдешъ богатъ.

На въпроса „мога ли азъ да бѫда силенъ“, отговарямъ: всичката сила е въ Бога. Азъ и Богъ едно сме. На въпроса „мога ли да имамъ най-красивия животъ“, отговарямъ: живиятъ всѣкога има Истината въ себе си. Всички хора, който нѣматъ Истината, сѫ мъртви – мъртви въ грѣховетѣ си. Живи хора сѫ само тия, който иматъ Истината. Животътъ, значи, носи Истината въ себе си. Безъ Истината нѣма животъ.

5.

Гимнастически упражнения.

Как да се молим

Най-често използвани думи в беседата: истина, мога, молитва, отговорите, себе, въпрос, може, всичко, злато, сила, глава, поемете, дълбоко, живот, всички, прочетете, хора, земя ,

Съборни беседи , В.Търново, 25 Август 1925г., (Вторик) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАЩе ви направя една бележка. Когато четете Добрата молитва, най-първо ще поемете дълбоко въздух така, че да можете да я прочетете на едно вдишване, а които не могат – поне на две-три вдишвания. При туй постоянно и често вдишване и издишване на въздуха силата на молитвата се губи. Когато се молим, трябва да имаме присъствие на духа, да бъдем много тихи, да владеем ума си. Ние трябва да бъдем тихи и разположени, за да бъде умът ни съсредоточен: във всяка дума да се влага смисъл. Така се образува онази мощна сила, ония вълни, които се изпращат навън, за да се привлече Божията сила, та Духът да работи повече. Тогава всички ще приемат тази мекота, тази радост, която търсят. Да прочетем една молитва, не е достатъчно да се изкаже тя само на думи.

Сега всички ще поемете дълбоко въздух и ще се концентрирате, като че нямате никакви връзки със земния живот. Земният живот е една раница, която не е толкова важна. В дадения случай ще турите тази раница на земята и ще бъдете като новородени. След молитва може да турите по една, две, три, по десет раници на гърба си, това вече зависи от вас, но във време на молитвата – никакви раници. Ще бъдете тъй будни, тъй свободни, като че живеете на Небето. Какво ще стане утре, това не е важно, то не ни интересува. Днешният ден е Божий ден. Този ден именно ни интересува, за да можем да добием едно Божие благо. Днешният ден трябва да се отличава с едно благо, което Бог ще ни даде.

Ще прочетете молитвата тихо, всеки за себе си. Като прочетете първото изречение:“Господи, Боже наш“, ще се спрете, ще поемете дълбоко въздух и ще продължите молитвата. Дето се спрете, отново ще поемете дълбоко въздух и пак ще продължите нататък.

И тъй, по новия начин, чрез дълбоки вдишвания, ще четете молитвата. Няма да бързате.

1. Добрата молитва
2. Благославяй, душе моя, Господа!
3. Благословен Господ Бог наш
4. Отче наш

Лозинка за през деня:

● Най-после, братя мои, укрепявайте се в Господа и в силата на Неговото могъщество.
( Послание към ефесяните, 6-а глава, 10-и стих)

Днес за четиво ще имате: 14-а глава от Матея, 9-а глава от Марка, 15-а глава от Лука, 14-а глава от Йоана. Да се прочете и 22-ра беседа: И заповяда на Слънцето да грее.

● Любовта е най- високият връх в света.
Мъдростта е най-великата сила в живота.
Истината съдържа най-красивия живот в себе си.

Който не е възприел Истината в себе си, може ли да опита красивия живот? Задайте си въпроса, без да си отговаряте. Речете ли да си отговорите, ще трябва да кажете:“Ще се кача на върха!“ Туй обаче не е отговор, защото качването подразбира един вътрешен процес.
Как ще отговорите на втория въпрос? Ще кажете: „Започвам да изпитвам вече тази сила.“ Ще отговаряте в положителен смисъл. Отговорът на първия въпрос: „Ще се кача на върха“, нека ви бъде като модел. По този образец ще отговорите на третия и на други въпроси. Тогава аз ви задавам въпроса: „Мога ли да бъда добър?“ Как ще отговорите? Вие ще кажете: „Мога.“ Този отговор не е правилен. Ще отговорите: „Корените на моя живот са добри – и аз съм добър.“ Под корените подразбирам Божественото. Само от Божественото излиза добрината. На въпроса: „Мога ли да бъда богат?“, отговорът е: „Като събера всичките пари от Земята, мога да бъда богат.“ Или: „Като събера всичкото злато, ще бъда богат.“ Питам тогава: може ли да съберете всичкото злато? Може да го съберете само по един начин. Всичкото злато е разпръснато в човешката кръв. Всичкото злато пък, което се намира заровено в земята, е съединено с човешката кръв. Там то е в разтвор. Като обикнеш всичките хора, ти ще имаш всичкото злато, ти ще бъдеш богат.

На въпроса: „Мога ли аз да бъда силен?“, отговарям: всичката сила е в Бога. Аз и Бог едно сме. На въпроса: „Мога ли да имам най-красивия живот?“, отговарям: живият всякога има Истината в себе си. Всички хора, които нямат Истината, са мъртви – мъртви в греховете си. Живи хора са само тия, които имат Истината. Животът значи носи Истината в себе си. Без Истината няма живот.

5. Гимнастически упражнения

25 август, вторник, 5 ч.

НАГОРЕ