НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Насока и направление на енергията / Направление на енергиите

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Насока и направление на енергията

Най-често използвани думи в беседата: може, число, има, упражнение, ръка, воля, числа, прави, волеви, говори, човек, страх, аз, случай, показва, всички, действия, живот, изберете ,

Младежки окултен клас , София, 4 Януари 1925г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


8.15 часа вечерта.

Любовта ражда доброто.

Доброто внася в нас Живот, Светлина и Свобода.

Размишление.

Прочете се резюмето „Ролята на свръхсъзнанието” и „Предназначението на гръбначния стълб”.

Прочетоха се темите „Защо се ражда и умира човек”.

Тема 11: „Какво зная аз?” Ще си зададете този въпрос на себе си и тъй, философски ще отговорите, в прикрита форма. Какво е казал Цезар? – „Дойдох, видях и победих”. Какво е писал на римския сенат? – Туй, което той е знаел. Ще мислите върху тази тема: „Какво зная аз”. Същественото, което знаете, не какво сте учили и какво са ви казали и какво сте запомнили, а каквото вие знаете. Самата тема е дадена в най-добрата си форма.

Тема 12: „Трите стълба на знанието”.

Между тези числа има ли сходство или някакво съотношение? Едно на кое съответства? (– На 10.)Две на кое съответства? (– На 11.) Три? - На 12; Четири? – На 13. Добре. Да допуснем, че ви се дава избор на тези числа, кои ще изберете? Изборът е свободен, всеки може да си избере каквото иска. Обаче, има и друго нещо. От тия числа не може да изберете които искате. (– Защо?) Допуснете, че аз ви давам една малка игла, обикновена, с която шиете, и ви дам едно въже по-дебело от пръста и ви накарам да вденете туй въже. Да кажем, то е дълго една педя. Може ли туй въже да го вденете в иглата така, както си е? – Не. Значи, изисква се мисъл. Вие трябва да разберете вдяването на туй въже. Как може да вденете туй въже? Ще го разнищите на тънки нишки и така цялото въже може да го прекарате през иглата.

Тези числа съществуват в природата така наредени. Те се намират и в живота, но не всяко число вие може да изберете. Да допуснем, вие сте една положителна личност – плюс сте и избирате числото едно, ще ви ползва ли този избор? (– Не, защото числото 1 е положително.) Аз говоря за живите числа в природата. Вие като сте положителен и числото 1 е положително, то ще произведе у вас едно неприятно състояние. (– Ще изберем числото 13.) Още по-лошо: 1, 4, 10, 13 – все са положителни числа. Като дойдете до числото 2, то е със знака минус. Следователно в дадения случай, щом вие сте положителен, вие трябва да изберете числото 2; щом изберете числото 2, може да изберете числото 12. Вече в 12 вие имате закон на резултати. Как е създадено 12? Числото 12 показва как може една положителна енергия да се превърне в една отрицателна енергия. Туй е закон – да знаеш как да превръщаш силите. Ние имаме 12 месеца, те показват един кръг. За да превърнеш една енергия и да я използваш във всички нейни проявления, ти трябва да направиш едно обръщение в 12 зодии. Вие може да изберете 2 и 12, но трябва да разбирате закона на 12-те, защото в 12 първата цифра 1 е положителна, вие ще се сблъскате с нея и трябва да прекарате тази енергия в числото 2, тогава 2-ката показва закона, метода и начина, с който трябва да действате.

Ако трябва да говорите, в дадения случай как трябва да говорите, кой говор е по-хубав: острият говор или мекият говор? (– Мекият говор.) Отблизо когато говориш, меко трябва да говориш, но когато трябва да говориш на един километър далеч, как трябва да говориш? (– Високо.) Тъй че, под силно и остро говорене всякога се разбира далечно говорене. И докато твоята реч пристигне на мястото, тия вълни на високото говорене отслабват и онзи там ги слуша много мекичко. Тъй че, някои хора ни се виждат много мекички, защото отдалече говорят, а колкото се приближавате към тях, гласът им става по-силен и вие казвате: „Грубо говори.” Рекох, тогава много наблизо сте дошли. Та и в природата често някои от нейните тонове, които тя издава, са силни, а други – слаби. Аз говоря за тоновете на природата. Някой път природата ни говори отдалеч. Тогава тя е много тиха, нежна се показва, но тогава ние не трябва да изменяме своята дистанция; а някои от нейните тонове, за да ги чуем, трябва да сме много близо до нея. Тогава тя ни се вижда странна. Та, рекох, има такива състояния и в природата.

Числото 1 е положително, показва насока, отдето идват енергиите; двойката показва насока накъде отиват енергиите; а тройката какво показва? – Показва работата, която тия енергии са извършили в дадения случай. Как ги наричате вие тези числа, средните числа? (– Неутрални числа.) Да, числа, които не са нито на едната страна, нито на другата страна. Разбира се, само едно неутрално число можете да го турите за дирек, за подпора, те не се местят. И всичките устои на живота са съградени все от тия числа – неутрални числа.

Във всяка една година знаете ли кои дни са положителни, кои дни – отрицателни и кои – неутрални дни? Онези от вас, които разбират астрология, трябва да прегледат малко колко дни има в годината положителни, колко отрицателни и колко неутрални. То е само една малка забава, едно упражнение, гимнастика на ума.

В окултната наука се изискват няколко условия (сили) от ученика. Първо, той трябва да има не само една силна воля, но благородна и устойчива и разумна воля. Само тогава може да се прояви волята му. Понеже, каквато и да е сила, с която ученикът работи в дадения случай, от него се изисква да има такава една воля. Тогава, той [е] като един чук, а знаете че всеки един чук само в една силна и разумна ръка, може да произведе приятен ефект. Иначе, този чук може някой да го вземе от ръката ти и да ти разбие главата, нищо повече. Чукът в слабата ръка или каквато и да е сила в ръката на един слаб човек е за него в ущърб.

Ние виждаме в съвременната култура мнозина, на които умовете са неприготвени. Като добият малко знания, това знание не ги ползва, то става за техен ущърб. Ще се стремите във вашето съзнание да се кали вашата воля, да бъде силна, разумна и устойчива. И след туй ще прилагате при изправянето на някои ваши минали погрешки. Всинца имате погрешки: лични и унаследени погрешки. Някои от тези погрешки се виждат, някои не се виждат. Някои се знаят, някои не се знаят.

Та, с волята си постоянно трябва да работите като един скулптор над себе си, понеже от тази работа ще зависи благото на вашия живот. За да може да прекарате един разумен живот на земята, да бъдете по възможност щастливи, непременно човек трябва да има силна воля. А силната воля е всякога разумната воля. В туй отношение вие трябва да изучавате математиката. Всички трябва да бъдете не математици, но да мислите математически, то е нещо точно определено. Някой може да каже: „Може и по друг начин.” – Не. В математиката не могат да бъдат нещата и тъй и тъй. Единицата, тъй както е поставена, не може да я замените с друго число. Тя е единица, нищо повече. Може да турите друг символ, но като количество, като сила, вие не можете да я замените с нищо друго в дадения случай. И след туй трябва да си служите с геометрията. Всякога трябва да превръщате математическите величини в геометрически форми, в най-красивите геометрически форми. Без това вашата воля ще бъде всякога слаба.

Например как може да уякчиш волята си? Да кажем, страх те е от мечка. Ето един умствен начин за укрепване на волята: няма да отидеш в гората при мечката, че да изгубиш и ума и дума, но ще си представиш, че тя иде в къщата ти. Мислено това ще става. И ти ще се постараеш да я погладиш по главата. Това е вече един опит и този страх, който естествено те обладава, постепенно ще почне да се самовъзпитава. Или някой път те е страх от сиромашия. Представи си, че ти си богат човек, имаш 10 милиона, имаш замък, къща, градина, всичко това на твое разположение; после, представи си, че почнете да изгубвате това-онова, станете последен голтак, нямате нито пет пари и се стремете да бъдете спокоен, като ходите при другите хора да не губите равновесието си. Всичко това мислено ще става. Туй е едно хубаво упражнение на ума. Ако вие това мислено не можете да направите с пълно съзнание… Това са маневри в живота. Като дойде действителния живот, да се не уплашите тогава. Военните нали преди война правят такива маневри – приготвляват се, че като стане война, да бъдат подготвени. И окултния ученик трябва да прави много маневри, за да може да кали своята воля. Туй, от което най-много те е страх, прави маневри в ума си, за да регулираш този страх.

Например много се гневите. Представете си, че някой дойде и ви обиди и мислено се постарайте да се не разгневите, вижте какво ще изпитате; те са много приятни упражнения. Тези упражнения може да ги правите, когато няма с какво да се занимавате. Когато има да учите няма да правите тия упражнения, но след като се изморите, учили сте 2-3 часа наред, седнете тогава за половин час или за 20 минути и направете такова едно упражнение. След туй вие ще се усетите освежен и при това ще придобиете нещо. На всички ви препоръчвам тия упражнения да ги правите, те са много ефикасни. И без това ще ви посрещнат много повече спънки в живота отколкото сега, тъй поне ще ги посрещате по-спокойно, щом разбирате закона. Сега, как разбрахте темата на разговора тази вечер? Кой от вас доброволно ще ми разправи със свои думи какво е разбрал?

Най-първо ще направите подготовката, а после опита ще дойде от само себе си. Да кажем, страх ви е от змия. Как да премахнете този страх? Ще хванете някоя умряла змия и като свикнете с нея, ще дойдете да опитате как може да хванете и живата змия. Така ще добиете известна опитност. (– Ако ни ухапе?) Вие ще вземете един чатал и с него ще я натиснете за главата и после пак ще я пуснете. Ще ѝ кажете: „Аз съм малко страхлива, затуй правя този опит, искам да не се плаша.” Това е за ученичка, пък ако е ученик, и той може да каже същото, че е малко страхлив и иска да не се плаши. Но най-първо умствено ще направите този опит. Когато дойде човек да прави положителни опити, трябва да бъде много внимателен, защото някой път може да пострада. Змиите са много сръчни и там човек трябва да бъде много пъргав да се запази. Хитри са змиите, не са тъй както вие мислите.

Сега това е само за изяснение. Те са упражнения, които много добре действат, благотворно действат, при това служат за едно каляване на мисълта. Някой път се насъбират все отрицателни мисли, почнат да те безпокоят. Седни, направи опит да не те е страх. Например някои от вас ви е страх от паяк, други от жаба, от мишка, от пиявица, всеки човек все има нещо, от което се бои.

Сега, за говора от близо и говора от далече. Когато от близо иде гласът, той е от сърце, пък щом някой говори само за недостатъците на хората, той е от далеч. Но има и друг случай: вие сте банкер, давате пари на заем с лихва, който иска пари, говори тихичко, после може и банкерът да говори тихо: „Ти сметките направи ли?” Казваш: „Ще почакам малко, след няколко дена.” Той си има пари, но понеже не знае дали ще може да ви кредитира, казва: „След няколко дена”, а в същото време праща агенти да види имате ли имущество, за да се осигури. Това все тихо се говори. Това говорене не е от сърце. Това е говорене от далече. Хора, които говорят от далеч, те не са хора на сърцето. Щом един човек ти прави добро с някаква замисъл, той отдалеч ти говори. Пък, когато се прави едно добро, без ние да очакваме каквото и да е благо, а просто, че това е една Божествена постъпка, такъв човек от близо ти говори. В такъв случай ти правиш едно добро, вървиш и сам се радваш на постъпката, без да имаш в ума си някаква облага.

Трябва да правите разлика между вашето естество и вашето съзнание, вашето аз. Защото в естеството на човека има много силни неорганизирания, т.е. много сили, които не зависят от вас. Има някои прояви, които са волеви – от вас зависят, а има известни действия във вашия организъм, които не са волеви движения – които не зависят от вас. Например биенето на сърцето не е един волеви акт. Как се наричат тия движения? (– Автономни.) Когато ние казваме, че някои неща можем да ги направим, подразбираме тия волеви движения, а има неща, които вие не може да направите. Например има неща, които ако изискват от вас, в дадения случай са невъзможни. Ако ви кажа да пренесете Витоша от едно място на друго, това е невъзможно сега за вас или да ви кажа да прехвръкнете от Земята на Месечината. Значи, изискват се неща невъзможни, а има неща възможни за вас в дадения случай.

При сегашните условия, когато говорим за воля, трябва да знаем, че има един кръг на действия, които са възможни, волеви движения са те, пък има и един друг външен кръг на действие, те са условни засега, те не зависят от вас. Тъй щото, когато говорим за волеви неща, разбираме тия, които са под контрол на нашата воля. А другите неща са под волята на други същества, по-високи от нас сили, които не се подчиняват на нас, а се подчиняват на други същества. Така ангелите разбират законите на растителното царство, но ангелите не разбират живота на животинското царство. Един ангел не може да произведе живота на животинското царство, не може да направи една коза, например. Там архангелите, те владеят този закон. Тъй щото, всички същества според своята разумност и възможност. Ангелите и те си имат свой район на действие. Разбира се, в сравнение с човешкия, той е много по-обширен, но в сравнение с по-възвишените от тях същества и тяхната дейност е ограничена.

Следователно ние, като завладеем тия волеви действия, всичките сили, вложени в нашето естество, тогава ще пристъпим към възможностите на този, външния кръг. В окултната наука съществуват и други методи, разумни методи разбира се, за проява на волевата сила.

Да направим едно упражнение: (Всички прави.)

Лявата ръка право надолу, дясната ръка настрани. Дясната ръка слиза върху китката на лявата ръка. Дясната ръка прави движение по лявата ръка нагоре, над главата, в дясно, настрани и надолу. Когато се прави това упражнение, произнася се следната формула: „Аз мога да направя всичко, което моят ум ми продиктува.”

Същото упражнение с движение на лявата ръка и следната формула: „Аз мога да направя всичко, което моето сърце ми продиктува.”

Туй упражнение е приятно за концентриране. Формулките може да произнасяте и мислено. Тогава е за концентриране. А ако ги произнесете гласно – тогава е за усилване. Тези упражнения са необходими за владеенето на мускулите, при това с тези движения вие подобрявате вашето кръвообращение.

Туй упражнение ще го употребявате за 10 дена. Но законът е следния: няма да употребявате двете едновременно. Щом сте паднал духом, тогава ще употребите първото упражнение (движение с дясната ръка). Понеже то е активно, ще превърне вашата пасивна енергия. Щом пък се усещате много енергичен, тогава ще употребите второто упражнение (с движение за лявата ръка). То ще урегулира вашите набрали енергии. Тъй че в разстояние на 10 дена всеки един, според състоянията си, ще употребява или едното или другото упражнение. Ще спазвате един закон. Тези упражнения ще ги правите докато ви е приятно, щом не ви се прави вече, спрете. Въобще движенията, които стават с дясната ръка, са по-ефикасни, помощни. А движенията с лявата ръка ние употребяваме само, за да възстановим едно равновесие.

Сега, друго едно упражнение: Прави. Ръцете хоризонтално настрани. Затворете очите си. Концентрирайте се нагоре. Тъй затворете ръцете си над главата като един триъгълник. Концентрирайте се. Разтворете ръцете си и ги дръжте малко хоризонтално. Снемете ръцете си долу.

Любовта ражда доброто!

Доброто внася в нас Живот, Светлина и Свобода.

IV година

12 школна лекция на

I младежки окултен клас

4.I.1925 година

Неделя 8 ч.в.

София

Направление на енергиите

Най-често използвани думи в беседата: може, число, има, упражнение, ръка, воля, числа, прави, волеви, говори, човек, страх, аз, случай, показва, всички, действия, живот, изберете ,

Младежки окултен клас , София, 4 Януари 1925г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Дванадесета лекция
4 януари 1925 г.

– Любовта ражда Доброто.

– Доброто носи за нас Живот, Светлина и Свобода.

Размишление

Прочетоха се резюмета от темите „Ролята на свръхсъзнанието“ и „Предназначението на гръбначния стълб“.

Четоха се работите върху темата „Защо се ражда и умира човек?“

Какво зная аз? (№11)&tema2=. Трите стълба на знанието (№12)#T96">За следния път ще пишете върху тема №11: Какво зная аз?

Ще зададете този въпрос на себе си и ще си отговорите философски, в прикрита форма. Какво е казал Цезар? – „Дойдох, видях, победих.“ Какво е писал на римския Сенат? – Туй, което е знаел.

И тъй, ще мислите върху темата Какво зная аз? и ще пишете само същественото от това, което знаете. Няма да пишете върху това, какво сте учили или какво са ви казали, или какво сте запомнили, но само това, което вие знаете. Темата е дадена в най-добрата си форма.

След тази тема ще пишете върху тема №12: Трите стълба на знанието.
Между написаните числа на чертежа има ли някакво сходство или някакво съотношение? Числото 1 на кое друго число съответства?

Отговор: На числото 10.

Числото 2 на кое число съответства?

Отговор: На числото 11.

Числото 3 на кое съответства?

Отговор: На числото 12.

Ами числото 4 на кое съответства?

Отговор: На числото 13.

Да допуснем сега, че ви се дава избор да си изберете едно от тия числа – кое число ще си избере всеки от вас? Изборът е свободен, но едно нещо трябва да знаете: че всеки не избира това число, което сам пожелава, но макар и несъзнателно, при избора той се подчинява на известни закони.

Въпрос: Защо?

Допуснете, че аз ви давам една обикновена игла за шев и ви накарам да вденете в нея едно въже, по-дебело от пръста ви и дълго една педя. Ще можете ли да вденете това въже в иглата, тъй както си е? – Не можете. За да се вдене това въже в иглата, изисква се мисъл. Вие трябва да обмислите как може да се вдене въжето. Как ще го вденете? – Ще го разнищите на малки, тънки нишки и така ще го прекарате постепенно през иглата.

Тези числа съществуват в Природата, наредени по същия начин. Те се срещат и в живота, но вие не можете да избирате, което число искате. Ще ме питате защо да не може да имате свободен избор? Представете си, че вие сте една положителна личност, значи плюс сте, но избирате числото 1. Този избор свободен ли е? – Не. Защо? – Понеже и числото 1 е положителна величина, каквато сте и вие, а това ще произведе у вас едно неприятно състояние. Аз говоря за живите сили в Природата.

Реплика: Тогава ще изберем числото 13.

Това е още по-лошо число. Числата 1, 4, 10 и 13 са все положителни. Числото 2 е отрицателно. Следователно, когато вие сте положителни, можете да изберете числото 2. Изберете ли числото 2, може да изберете и 12. Числото 12 е закон на резултати. Как е създадено това число? Това число показва как може една положителна енергия да се превърне в отрицателна. Има закон, който показва как могат да се превръщат силите. За да превърнеш една енергия в друга и да можеш да я използваш във всички нейни проявления, трябва да се направи едно обръщение, един цял кръг, да се мине през дванадесетте зодии. Та вие може да изберете числата 2 и 12, но трябва да разбирате законите на дванадесетте, защото в това число единицата е положително число и ще се сблъскате с нея. Затова енергията на единицата трябва да се прокара в числото 2. Това число показва закона, метода и начина, с който трябва да действаме.

Ще ви запитам следното нещо: как трябва да говорите в даден случай – меко или остро? Кой говор е по-добър, мекият или острият?

Отговор: Мекият.

Да, когато говориш отблизо, трябва да говориш меко, но когато говориш отдалече, от един километър разстояние, ще говориш остро, високо. Тъй че под остро и високо говорене се разбира говорене отдалече. И тогава, докато речта на онзи, който говори отдалече, стигне до определеното място, вълните на говора постепенно отслабват и този, който слуша, чува мекичък глас. Та когато някои хора ви се виждат много мекички, то е, защото говорят отдалече, а когато се приближавате към тях, гласът им става по-силен, по-висок и вие казвате за тия хора, че говорят грубо. Същото нещо се забелязва и в Природата: някои от нейните тонове са силни, а някои – слаби. Когато Природата ни говори отдалече, тя е много тиха, нежна, затова пък ние не трябва да изменяме своята дистанция по отношение на нея. За да чуем някои от нейните тонове, трябва да сме близо до нея – тогава тя ни се вижда страшна.

И тъй, числото 1 е положително. То показва посоката, отдето идват енергиите. Числото 2 показва посоката, накъдето отиват енергиите. Числото 3 показва работата, която са извършили тия енергии в даден случай. Такива числа като тройката ние наричаме средни, неутрални. Тия числа не са нито на едната, нито на другата страна. Само едно неутрално число може да се тури за дирек, за подпора на нещо, защото то не се мести. Всичката устойчивост в живота се дължи на неутралните числа. Когато се говори за положителни и за отрицателни числа, питам ви: знаете ли кои дни през годината са положителни, кои са отрицателни и кои – неутрални? Онези от вас, които се занимават с астрология, трябва да прегледат колко дни през годината са положителни, колко са отрицателни и колко са неутрални. Това ще бъде и една малка забава, едно упражнение за ума.

В окултната наука се изискват от учениците няколко условия, сили. Най-първо той трябва да има не само силна воля, но и благородна, устойчива и разумна воля. Защо му е такава воля? – Няма ли такава воля, той не ще може правилно да прояви силите, с които действа; има ли тази воля, всяка сила, която ще прояви той, ще представлява един чук, употребен разумно на своето място и време. А вие знаете, че всеки чук може да произведе своя ефект само в една разумна и силна ръка. Иначе някой може да вземе този чук от ръката ти и с него да ти разбие главата. Чукът или каква да е сила в ръката на слабия човек е в негов ущърб. Ние виждаме това нещо и в съвременната култура. Мнозина хора, на които умовете не са приготвени, като добият малко знания, не могат да ги използват и това знание вече е в техен ущърб. Ето защо вие трябва да се стремите да разширявате съзнанието си и чрез него да калите волята си – да бъде силна, устойчива и разумна. Имате ли такава воля, вие ще я прилагате за изправяне на своите минали погрешки. Всички имате погрешки, лични и наследствени, които трябва да изправите. Някои от тия погрешки се виждат, някои не се виждат; някои се знаят, някои не се знаят. Вие трябва постоянно да работите върху себе си с волята си, както един скулптор постоянно работи върху своята статуя, защото от тази работа зависи благото на вашия живот. За да прекарате един разумен живот на Земята, за да бъдете по възможност щастливи, трябва да имате силна воля. Силна воля пък е разумната воля. В това отношение вие трябва да изучавате математиката. Не казвам, че трябва да бъдете математици, но трябва да мислите математически, защото математическата мисъл е точно определена. Някой може да мисли, че нещата в математиката стават по няколко начина. Не, там нещата не могат да стават по няколко начина. Например тъй както е поставена единицата, тя не може да се замени с друго някое число. Вие може да турите в нея друг символ, но като количество, като сила вие в даден случай не може да я замените с нищо друго. Освен с математиката вие трябва да си служите и с геометрията: да превръщате математическите величини в най-красиви геометрически форми – без това нещо вашата воля ще остане завинаги слаба.

Ще ме питате: „Как можем да уякчим волята си?“ Ще ви дам един умствен начин за уякчаване на волята. Например страх ви е от мечка. За да се калите, не трябва да отидете в гората, да ви срещне някоя мечка, че да изгубите и ума, и дума, но ще си представите мислено, че мечката иде у дома ви. Вие ще си представите, че я гладите по главата. При този опит страхът, който се поражда естествено у вас, започва постепенно да се възпитава.

После, направете друг опит. Страх ви е от сиромашия. За да надделеете този страх, представете си, че сте богат човек, че имате на разположение десет милиона лева, замък, къща, градина, но започвате постепенно да губите това-онова, докато станете последен голтак, без пет пари в джоба. При това положение стремете се да бъдете спокойни между хората, да не губите равновесие. Ако не можете да правите тия опити, тия маневри мислено в живота си, то като се сблъскате с действителния живот, няма да издържите, ще се уплашите. Военните правят такива маневри преди война, та като се отвори някоя война, да бъдат подготвени. Ето защо и окултният ученик трябва да прави ред маневри, за да кали волята си. Прави такива умствени маневри срещу това, от което най-много те е страх.

Трети опит. Вие се гневите много. Как ще въздействате върху този гняв? Ще си представите мислено, че дохожда някой у дома ви и ви обижда. Вие сега ще се стараете да не се разгневите. Тия упражнения, тия маневри са много приятни. Вие ще ги правите, когато нямате друга работа. След като сте учили днес два-три часа и сте се уморили, ще иждивите двадесет минути или половин час най-много за такова едно упражнение. След това ще се почувствате освежен, като че сте придобили нещо. Препоръчвам тия упражнения на всички, защото те са много ефикасни. И без това в живота ви ще се явят много спънки и мъчнотии, а по този начин поне ще ги посрещнете по-спокойно. С тия маневри ще бъдете подготвени, та като дойдат тия случаи в живота ви, ще знаете как да постъпвате.

Четвърти опит. Да кажем, че ви е страх от змия. Как ще премахнете този страх? – Ще намерите някъде една умряла змия и ще я хванете с ръка. Ще я подържите малко, ще я погладите, докато свикнете с нея. След това ще се опитате да уловите някоя жива змия. По този начин ще добиете известна опитност.

Въпрос: Ами ако ни ухапе?

Вие ще вземете един чатал, ще я натиснете с него по главата, ще я погладите по тялото и после ще я пуснете. Ще й кажете: „Аз съм малко страхлива, искам да се каля в страха, затова правя този опит.“ Тъй ще каже ученичката, която иска да се калява, но същото ще каже и ученикът – и той ще признае, че е страхлив. Този опит ще направите първо умствено, защото когато човек дойде до положителните опити, трябва да бъде много внимателен, за да не пострада. Змиите са много пъргави, затова и човек трябва да бъде много сръчен, за да се запази от тях. Змиите са хитри, но не дотолкова, колкото вие си мислите.

Тия упражнения, които ви давам, действат благотворно върху човека и служат за каляване на мисълта. Някои от вас се плашите от паяк, други – от мишка, трети – от жаба, и т.н. Правете тия маневри, за да надвиете страха. Дойде ли ви някоя отрицателна мисъл, правете тия упражнения.

Ще ви дам друго обяснение за говора отблизо и говора отдалече. Когато гласът иде отблизо, той е от сърце. Когато пък някой говори за недостатъците на хората, гласът иде отдалече. Или ако вие сте банкер и давате пари под лихва, можете да говорите тихо. Казвате на длъжника си: „Ти направи ли сметките?“ Длъжникът също говори тихо, казва: „Ще почакаш малко, след няколко дни ще уредя сметките си.“ Банкерът ви говори тихичко, но в същото време изпраща свои агенти да видят имате ли имущества и какви са те, за да се осигури. Това тихо говорене не е от сърце – този глас иде отдалече. Хората, които говорят отдалече, не са хора на сърцето. Щом един човек прави добро с някаква задна цел, той говори отдалече. Когато пък някой човек прави добро, без да очаква някакво лично благо, то е по простата причина, че това е една Божествена постъпка – такъв човек говори отблизо. В такъв случай този човек, като прави добро, радва се за постъпката си, без да има предвид някаква облага.

Казвам: вие трябва да правите разлика между вашето естество и вашето съзнание, т.е. вашето Аз. В естеството на човека има много неорганизирана материя, т.е. много сили, управлението на които не зависи от вас. Има някои прояви, които са волеви и зависят от вас; има обаче някои действия във вашия организъм, които не са волеви и не зависят от вас. Как се наричат тия действия?

Отговор: Автономни.

Например биенето на сърцето не е волеви акт. Та когато кажем, че можем да направим някои неща, подразбираме, че те са волеви действия, а когато кажем за някои неща, че не можем да ги направим, подразбираме действия, които не са волеви. Например, ако ви кажа да пренесете Витоша от едно място на друго или да прехвръкнете от Земята на Месечината, тия неща са невъзможни за вас. Но в даден случай има неща, възможни за вас. При сегашните условия, когато говорим за воля, трябва да знаем, че има един кръг на действия, които са възможни – значи те са волеви движения. Но има и един външен кръг на действия, които засега са условни и не зависят от нас – те не са волеви движения. Тъй щото, когато говорим за волеви действия, разбираме тия, които са под контрола на нашата воля. А тия, които не са волеви действия, те са под контрола на чужда воля, под контрола на чужди същества, които седят по-високо от нас – и те от своя страна се подчиняват на други същества. Ангелите например, които седят по-високо от нас, разбират законите на растителното царство, но не разбират живота и законите на животинското царство. Един ангел не може да направи една коза например. Туй изкуство владеят архангелите. Тъй щото, всички същества имат свой район на действие според своята разумност и възможност. Разбира се, дейността на ангелите във връзка с тази на човека е по-обширна, но в сравнение с тази на по-висши от тях Същества е ограничена. Следователно, като завладеем всички волеви действия, всички сили, които са вложени в нашето естество, тогава ще пристъпим и към възможностите на външния кръг. В окултната наука съществуват ред разумни методи за проява на волевата сила у човека.

Упражнение: Всички прави! Лявата ръка надолу, дясната ръка настрана. Дясната ръка се поставя върху китката на лявата, после се движи нагоре по същата ръка, над главата, надясно, настрана и надолу. Когато се прави това упражнение, произнася се следната формула: „Аз мога да направя всичко, което моят ум ми продиктува.“ Същото упражнение се прави с движение на лявата ръка, като се произнася формулата: „Аз мога да направя всичко, което моето сърце ми продиктува.“

Туй упражнение е добро за концентриране, особено ако произнасяте формулите мислено. Това упражнение е необходимо за владеене на мускулите и за подобрение на кръвообращението. Ще правите упражнението в продължение на десет дена. Но законът е: да не правите едновременно движението с двете ръце. Ако сте паднали духом, ще употребите първото упражнение – движение с дясната ръка. Понеже това упражнение е активно, ще превърне вашата пасивна енергия в активна. Когато пък сте много енергични, ще употребите второто упражнение – движение с лявата ръка. То ще урегулира натрупалите се у вас енергии. Тъй че в продължение на десет дни всеки от вас, според състоянието си, ще употребява или едното, или другото упражнение. Ще правите тези упражнения, докато ви е приятно; щом ви станат неприятни, ще спрете. Въобще движенията с дясната ръка са по-ефикасни, по-мощни; движенията с лявата ръка се употребяват за възстановяване на силите.

Упражнение: Всички прави! Ръцете хоризонтално, настрани. Очите затворени. Отправете мисълта си нагоре! Ръцете затворени над главата, във форма на триъгълник. Ръцете разтворени и поставени хоризонтално. Ръцете спуснати надолу.

– Любовта ражда Доброто.

– Доброто носи за нас Живот, Светлина и Свобода.

НАГОРЕ