НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите / Ролята на противоречията. Влияние на планетите

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите

Най-често използвани думи в беседата: има, може, течения, слънце, човек, планети, свят, сега, юпитер, всички, земя, аз, време, бъде, противоречие, кръг, всичко, знаете, влияние ,

 Младежки окултен клас , София, 16 Ноември 1924г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


(Младежки Окултен Клас, 16.11.1924 Неделя, София)

Любовта ражда Доброто.

Доброто внася в нас Живот, Светлина и Свобода.

Размишление.

Прочетоха се темите „Основните мисли от I лекция тази година“.

Как бихте означили противоречията с един математически знак? (– От знака на опозицията може да си послужим: или .) А как бихте изразили съгласието математически? или ?

Каква роля играят противоречията в природата? Защото всяко противоречие си има известна роля. Де се раждат противоречията? Нали при сили, които с еднакви? Две положителни сили с в противоречие. Защо? (– Положително и положително се отблъскват.) Има две течения на електричеството: Едно положително течение на електричеството от центъра на Слънцето и друго положително електричество – от центъра на Земята. Когато те се срещат, се отблъскват, понеже електричеството, което иде от Слънцето, иска да проникне центъра на Земята, да направи един цял кръг и електричеството, което иде от центъра на Земята и то иска да направи един кръг, и като се срещат, те се спират в своите действия. Защо? Има противоречие. Тогава на помощ на това противоречие идат две други течения: едно магнетическо течение от Слънцето и друго магнетическо течение от Земята. Те идат и отклоняват теченията на електричеството. Едното отклонява електрическото течение на Слънцето в дясно, а другото отклонява електрическото течение на Земята в ляво. И ние казваме: Положително с отрицателно се съединяват. Схващате ли идеята каква е? Сега туй обяснение ще го вземете като една математическа вероятност. Вие сами ще мислите върху тия течения. Аз ги турям в закона на математическите вероятности. Ето защо трябва да работите, защото в окултната наука никога не може да се приеме нещо, което не е доказано. А всяко нещо вие можете да го проверите в себе си.Сега тия течения, които идат от Слънцето, проникват в цялата слънчева система. От Слънцето минава един кръг, който минава през центъра на Меркурий. После друг кръг, който минава през центъра на Венера и т.н. през всичките центрове на планетите. Това са все електрически течения, които правят тия кръгове. Но такова едно съчетание: всички планети да бъдат на една права линия се случва много рядко. Но представете си, че те са в разни положения, както е обикновено, разбирате ли тогава как се влияе на Земята?

Това са течения от Слънцето, които отиват към всичките планети.А има и други течения от разните планети към Земята. Да допуснем, че някой от вас е под влиянието на Юпитер, значи 482 милиона мили е далеч от Слънцето, той няма да бъде жежък темперамент, няма да има темперамента на Венера, т.е. тия електрически течения се различават, защото тия токове, които излизат от Слънцето, не с едни и същи. Това са течения, които идат от други сфери, от други светове. Трябва да се начертае и друга една картина, да видите как Слънцето съставлява част на друго едно слънце и около него има такива течения, но тия течения са по-интензивни, по-силни в своите трептения. А тия течения на Слънцето те са вторични, те са които влияят на хората.

Ако някой човек е накрая на слънчевата система, питам: за колко време ще дойде светлината до него? Светлината иде на Земята за 8 минути, нали? Тогава до Юпитер за колко минути ще иде? – Приблизително за 40 минути. До Сатурн? Тъй че до последната планета ще вземе около 5 часа, докато стигне. Ако вие се намирате под влиянието на Юпитер, Слънцето или тази интелигентна светлина ще ви повлияе другояче, отчасти ще повлияе тя на вашето развитие, само на някои части на вашия мозък ще повлияе. А как ще ви повлияе Юпитер? Ще повлияе на личните ви чувства, после ще повлияе донякъде на милосърдието. Но неговото влияние няма да подигне всички чувства у вас, няма да повлияе на цялото развитие на вашия организъм. Затова трябва всички планети да влияят върху вас.

И такива влияния има от всичките планети. Това са слънчеви течения и вие сте един фокус, дето всичките тия течения по целия космос се събират във вас и ако някой, който може да види, ви погледне, ще види колко много кръгове има около вас, това са все различни влияния, различни течения. И вие мязате като омотан в една паяжина с хиляди нишки от главата до петите, така ще бъдете опасани. И това са все влияния, които дават подтик на вашите чувства, на вашето тяло. И всичките тия нишки трябва да ги пазите. Ако някой път скъсате една нишка – има същества, които ще ви спрат. Има такова спиране в еволюцията, докато дойдат други същества, да я съединят, всички нишки се спират. Когато някой скъса някоя нишка той се спира и цялата раса спира, всичко около него е в застой, а другите, които не са спрени, се развиват.

Като ви рекох, че трябва да живеете добре, подразбирам, понеже не знаете тази дълбока наука, да не скъсате тия нишки, защото щом скъсате, ще се спре развитието ви. Някои казват: „Аз мога да скъсам една нишка.“ Лесно се къса нишката, но мъчно се връзва. И в този смисъл може да се каже, че човек е изтъкан. Целия космос тъче. Всички тия течения тъкат човека.

Сега аз ви давам тази идея, за да бъдете в живота си сериозни – туй, което ви е дадено, да го пазите. Ще си кажеш в себе си: „Туй няма да го изгубя аз!“ Тази е мисълта, която искам да ви дам за сериозността във вашето развитие. Човек постоянно се мени. Всеки ден вие ще бъдете под влиянието на разните планети. Човек постоянно се движи и попада под разните влияния. Всички хора се движат в разни посоки: едни отиват към Слънцето, други се връщат от там. И тъй постоянно движение има в разните посоки. Да кажем сутрин сте под влиянието на Меркурий. След туй може да попаднете под влиянието на Венера или на Юпитер и т.н. Но през целия ден влиянията на всичките планети ще минат през вашия организъм и вечерно време, като заспите и тогава вашия астрален двойник ще бъде пак под влияние на тия течения, само че в друга форма. Тъй щото и когато сте буден и когато спите, цялата природа работи върху вас.

Законът на развитието поставя човека в хармония от тия влияния в слънчевата система. Щом се скъсат някои от тия нишки, тогава става подпушване и у човека се явяват известни кармически последствия. Например, ако влиянията на Марс станат господстващи в живота на някой човек, той ще стане военен, ще мисли само за войни, как да се бие. И тогава, за да го изцерим, какво трябва да направим? Трябва да го турим във влиянието на друга планета. Като дойдат влиянията на Юпитер върху него до известно време той ще бъде благоразумен, ще се самовладее, но щом тия влияния вземат надмощие, той става горделив и се счита като главния бог Юпитер – заповядва и др. А, за да го излекуваме, трябва да изменим влиянията. Някои от тия планети действуват религиозно върху човека, но ако дълго време прекара там, неговият ум съвсем може да се разшири, той ще се зарази с някои егоцентрични религиозни вярвания. Затуй и от там ще го изместим. Човек трябва постоянно да отива към Слънцето и да се връща до някоя планета, но винаги ще трябва да прави едно движение към Слънцето. Изискват се строги правила, защото който не знае тези правила може за влезе в някой трен и да го закара там, дето не трябва. Значи, трябва да знаеш тарифата, тук-там няма. Като влезнеш в тия течения, трябва да бъдеш много точен, защото другояче можеш да влезнеш в някое течение и да отидеш там, дето не трябва.

Та влиянията на всичките тия планети образуват Слънчевата система. Някои влияят положително, други – отрицателно и тъй съграждат темперамента на човека. Всеки един темперамент е лош, когато не е съграден добре. Когато сангвиническият темперамент е доброкачествен, по-хубаво от това няма. Когато нервният темперамент е доброкачествен, по-хубаво от това няма. Когато холерическият темперамент е доброкачествен, по-хубаво от това няма. Когато флегматическият темперамент е доброкачествен, по-хубаво от това няма. Следователно те се балансират, двата отиват с положителните течения и другите два отиват с отрицателните течения и между тях има едно преплитане, стават силови обмени. Всеки един темперамент си има известен орган, който е най-силно развит. А тия органи са центъра на тия сили, които функционират в живата природа. И всички вие сте под тяхно влияние.

Сега вие можете да кажете: „Мен не ми трябва астрология, аз не се занимавам с това.“ Ти можеш да не се занимаваш, но небето се занимава с тебе. Ще каже една топка на детето: „Аз нищо не искам да зная за тебе.“ Но детето казва: „Аз искам да се занимавам с тебе.“ Топките трябва да разбират туй свойство: магнетическото влияние на цветовете. Ако една топка е червена, за да се избави от децата, тя трябва да измени цвета си, тогава те ще я захвърлят и тя ще е свободна. Следователно вие трябва да разбирате влиянието на тия планети, понеже те, като ви вземат в своя кръг, вие като една топка ще скачате и после ще се научите действително, че трябва да разбирате астрологията.

Астрологията се занимава с физиологическия процес на човешкото развитие. А тия процеси вие трябва да ги знаете. Това е едно основно знание вътре в окултната наука. И всеки един, който иска да има един нормален ум, едно нормално сърце, трябва да разбира тия влияния на планетите. Знаете ли какво нещо е нормален ум? Нормален ум наричам аз, който не се стряска от мъчните задачи в живота. А нормално сърце наричам, което не се дразни от малките работи. Сърцето трябва да чувствува. Можеш да чувстваш болка, можеш да страдаш, то е в реда на нещата, но да се стряскаш, това не е позволено. В природата няма стряскане. Стряскането произвеждаме ние. В природата има страдания, интензивни страдания, но стряскане там няма. Стряскането, това е един опасен процес на отскачане, на прекъсване, а туй прекъсване е много ужасно. Седи някой, стресне се: „Какво ще стане с мен?“ Че като се стряска, стряска, най-после от него нищо не остава. Сътресенията, стрясканията, те са за човека удари. Затуй ще избегнете стрясканията. А за да се избегнат те, човек трябва да има вяра във великия закон, който работи в Божествения свят. Понеже всичко туй представлява една разумна система, тия планети са ги образували разумни същества и тия течения са под строгия контрол на тези същества и чрез тях те влияят през пространството на хората. Когато един възвишен дух иска да ви повлияе в една насока, ще бутне известен бутон и ще изпрати тия течения, ще ти помогне. А когато иска да те спре, пак ще бутне един бутон, противоположно действие ще прати. Тъй щото те ще си служат с тези течения или да ви подтикнат към добро или да спрат направлението на вашата мисъл или вашето желание.

Та ще се съобразявате с онзи велик закон на космоса, който действува хармонично във всички направления. Ще си турите за задача да се хармонирате астрологически. Всички трябва да знаете кой от коя планета повече се влияе. Тогава съобразно тази система нареждайте се по местата си. Ще се научите от астрологията кой с кого се допълня, кои си противодействат и кой трябва да влезне помежду, за да се примирят. Тъй искам да бъдете наредени в класа. Ще турим тази система на нареждане.

Сега една задача ще ви дам: Астрологически да се наредите. Колко души от вас разбирате астрологията, сега ще ви дам работа. Горе-долу всеки да знае под какво влияние пада. Венера с кого върви? – С Марс. Меркурий? - С Юпитер. Слънцето? – С Меркурий и Луната. Сатурн? - с Юпитер и т.н., ще ги хармонираме. Да видим няма ли да тръгне. Ще направим един опит. Тогава до следващия път ще може ли всеки един от вас да знае под чие влияние пада. Само точно да се определят типовете. Помежду вас може и по друг начин да се постигне хармония. Ако всеки седне с когото обича приблизително пак може да си хармонирате. Но понеже вашата обич се мени, постоянно ще си мените местата. Някои ученици от първите чинове, след известно време, ще ги намерите най-накрая. А други, от последните чинове, гледаш ги, дошли до най-предния ред. И тогава този ученик ще го нарекат малко ексцентричен. А то е едно желание у него да намери някого с когото да си хармонира. Това е един вътрешен стремеж. Ние ще направим един опит, за да се избегне това натегнато състояние, което се заражда у вас сега в класа. Натегнатото състояние седи в това: известни стари идеи, които имате от света, носите ги със себе си, и сега новите идеи влизат в сблъскване с вашия ум. А ние не искаме да има никакво сблъскване, затова във вашия ум трябва да има място за всяка идея, за да не става никакво сблъскване. Щом идеите се сблъскат, те не могат да произведат този хармоничен резултат, който се очаква при новите идеи. Този начин на разсъждение ще ви повлияе да се образува едно хубаво настроение на духа ви.

Често онези, които следват окултната наука, но не с запознати много добре с тия клонове на науката (астрология, хиромантия, френология и др.), та когато в живота ги нападне една меланхолия или обезсърчение, едно рязко променяне от едно състояние в друго, не могат да си помогнат. Например ако някой мине от едно религиозно състояние в негативно състояние към Сатурн, веднага той ще се обезвери и трябва да действат върху него тия магнетични влияния на Слънцето, да му се отклони ума от тези отрицателни мисли и той ще се хармонира. Казва някой: „Не вярвам в нищо.“ Но утре, щом го извадите от това течение, ще каже: „Аз съм се заблуждавал.“ Защото в света има едно перспективно отклонение: може да видим нещата, които никак не съществуват и да считаме упражненията за реалност. Там е опасността. А когато виждаме и самите реалности, няма опасност.

Та, понеже вие сте млади, крехки сте още, вашият организъм е крехък, вие не може да издържате, вашите мозъци не са тъй гъвкави, за да могат да издържат ония силни движения, които някой път се намират в природата. Постоянно трябва да се калявате, но да се калите правилно. Мозъкът ви да се кали, да стане гъвкав, еластичен, издръжлив, за да можете да използвате теченията и като влезете в живота, да бъдете приготвени за всичките противоречия, които може да срещнете и да може да побеждавате, не да бъдете победени. Като влезете в света няма да ви посрещнат с финикови вейки и много пъти ще ви посрещнат много недружелюбно и тогава трябва да разбирате как трябва да постъпвате.

Някои казват: „Да се изолирам.“ Как ще се изолирате? Казвате: „Аз постник ще стана.“ При майка си и при баща си да се изолираш, но влезнете в някое село, гладен сте, имате нужда, как ще се изолираш тогава? Нямате средства, не сте свикнали и да просите, как ще постъпите? Да кажем, най-после сте заставен да влезнете в някой двор. Хубаво, сега начина: как ще си поискате хляба? Ако сте един цигулар, ще си извадите гъдулката и ще свирите, или ако знаете едно изкуство, може да работите, ще влезете в двора, ще видите от какво има нужда този човек, ще му свършите работата и той ще ви помогне. Пък, ако нямате никакво изкуство, ще постъпите прямо, да кажете, че имате нужда, нищо повече. Но все таки едно изкуство трябва да знаете.

Изкуствата произтичат от планетите. Меркурий ще ви научи да бъдете търговец. Какво може да ви научи Юпитер, кое изкуство поддържа той? (– Висшата търговия, финансите, дипломация.) Сатурн? (– Той го бива за началник на отделението, после и дребните занаяти, обущар…) А Слънцето има отношение към изкуството, около държавниците, около двора завзема все по-блестящи служби, а между учените има отношение към изкуствата. Първичната идея, която съществува в космоса, разбира: към Божествения двор, към Божествената държава трябва да се движим. А понеже хората са забравили тази Божествена държава, те гледат на тази държава, която хората са създали. А първичното чувство е към Божествената държава, към Бога. Трябва да знаете, че всичко в космоса има съвсем друго предназначение, отколкото тук на земята.

Сега може да направите този чертеж с краски да се различават тия кръгове, може да употребите 7-тях цвета на дъгата. Може вместо на кръговете да турите тези цветове на планетите.

Сега да дойдем до противоречията. Противоречията в света, това са възможностите, в които вие можете да се развивате. Междините, това са местата, дето човешкият ум, човешкото сърце може да се развива и расте. Всяко противоречие дава една възможност на човека. Например роди се едно противоречие в живота, но туй противоречие ще ти даде една нова мисъл. Значи, дава една нова възможност. Противоречията съществуват и в науката, но това са възможности за учените хора да се родят нови идеи. Противоречия в науката, това е една възможност за нови изследвания. Противоречия съществуват и в духовния свят. Те съществуват и в невидимия свят и те дават възможност за истини, които нам са потребни. Та тия естествени противоречия вие ще ги считате като възможности, няма да се оплаквате. Най-първо ще разгледате обективно туй противоречие и ако то не може да ви донесе никаква полза, то не е противоречие. Защото естествените противоречия, в природата всякога носят полза. Използвайте тия противоречия, те дават възможност за растене.

А там дето съществува хармония, там вече човек може да се прояви. При хармонията и при радостта човек е свободен, там може да прояви своята воля. А противоречията му дават само възможност да може да прояви една идея. А при хармоничните съвпадения астрологически тия противоречия ни дават възможност да се проявим като разумни същества, като същества, които сме свободни. Те са моменти само, защото трябва да знаете в този закон свободата няма време и пространство. Духовният и физическият свят се отличават по две неща: времето и пространството в духовния свят е несъизмеримо, а времето и пространството във физическия свят е съизмеримо. Следователно нашето време и пространство в духовния свят не съществува, понеже е съизмеримо, а в духовния свят съизмерими неща не съществуват. Те са отражения.

Какви с възможностите на едно същество от духовния свят? Всеки един от вас си представя сега Георги Марков. Но има още един Георги Марков. Този Георги Марков тук на физическото поле не може да посети тия планети, той може само да ги гледа и да си мисли за тях, а онзи Георги Марков в духовния свят ще му вземе най-много два часа да иде при всичките планети да ги разгледа и да се върне. Тъй щото във възможностите на този Георги Марков и на онзи Георги Марков има разлика. Това се отнася до всинца ви. Не е само за Георги Марков. Та когато се върне онзи Георги Марков разправя на този Георги Марков какво има по планетите. А този Георги Марков долу слуша и казва: „Не те разбирам.“ А онзи казва: „Няма нищо, ще се разберем по-нататък.“ Всеки ден иде той и по един или друг начин се старае по малко да разкрие от това, което е видел. А понеже разполага с едно несъизмеримо време и пространство, той е търпелив. А, че ти си разбирал малко, той е доволен и на това. Постоянно идва при този Георги Марков на земята, разправя му и пак се връща на планетите. Най-после този Георги Марков почва да се радва и казва: „Някаква идея ми дойде.“ Той се вдъхновява, това е поетическият гений.

Всеки има по един гений, само трябва да го долавя. Това не е нещо фиктивно, това е една действителна истина. Те го наричат ангел хранител. Той е толкова интелигентен, толкова светло лице има, такъв глас, такива трептения има около него и от него диша живот. И когато иде, всякога се усещаш радостен, всичко ти е светло; пък като си заминава, си неразположен духом. Той като идва си радостен, като си заминава – скръбен си, усещаш се стеснен в сърцето. Той все ходи по планетите, не само по планетите, но и още по-далече ходи той и се връща. Някой път и той ще те пита: „Я, ми кажи ти нещо сега из твоя живот.“ И ти почнеш да му разправяш тъгите си и скърбите, а той седне и те слуша и почне да смета, смета. После бутне едно бутонче и веднага се изменят теченията, тебе ти светне. Но дълго време ще му разправяш и няма да го лъжеш. Той казва: „Право казва.“ И записва всичко каквото му кажеш. Понеже, ако право казваш – и резултатът ще бъде прав. Ако криво казваш – и резултатът ще бъде крив.

Та невидимият свят или духовният свят взема живо участие за разумните хора на земята, които разбират, всеки ден ги посещават. Затуй ние искаме да приготвим условия да разбирате вече небесния език. А той, ангелът говори отлично на твоя език, той много добре те разбира и отлично говори на езика ти. Той, като дойде при тебе, няма да те кара да учиш неговия език, ти, като идеш горе, тогава ще учиш неговия език, но щом дойде Духът, той говори отлично на твоя език.

Сега да направим едно малко упражнение: Сега представете си, че ръцете ви са в Слънцето. Ще направите един малък кръг да обхванете първата система – Меркурий. Като се прави този кръг с ръцете произнася се: „Меркурий”; вторият кръг – малко по-голям: „Венера”; третият кръг – още по-голям: „Земята“ и т.н. Кръговете стават все по-големи: „Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.“ (Ръцете са напред.) Сега ще кажете тъй:

“Всичко каквото Бог е вложил във Вселената, благото, което е определил за нас, да дойде и да се реализира в нашата душа.”

С кръгове на ръцете ще кажете: „Амин, тъй да бъде!”

Амин, то значи: Всичко тъй да бъде. Всичко тъй, както е написано, тъй да бъде. Амин е дума, която не може да се преведе, тя е свещена дума, която включва всичко хубаво и Божествено в нас.

IV година, 5 школна лекция на I-ви Окултен Младежки Клас, 16.XI.1924 год. 8 часа вечерта, София

Младежки Окултен Клас
16.11.1924 Неделя, София

Ролята на противоречията. Влияние на планетите

Най-често използвани думи в беседата: има, може, течения, слънце, човек, планети, свят, сега, юпитер, всички, земя, аз, време, бъде, противоречие, кръг, всичко, знаете, влияние ,

 Младежки окултен клас , София, 16 Ноември 1924г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Пета лекция
16 ноември 1924 г.

– Любовта ражда Доброто.

– Доброто носи за нас Живот, Светлина и Свобода.РазмишлениеПрочетоха се няколко от работите върху темата „Основните мисли от първата тазгодишна лекция“.

С какъв математически закон бихте изразили противоречията?

Отговор: Ние можем да си послужим със знака на опозицията:

или (=)

Как бихте изразили математически съгласието?

Отговор: Със следния знак: , или със знака на равенството (=) .


Каква роля играят противоречията в Природата? Всяко противоречие играе известна роля в Природата и в Живота. Де се раждат противоречията? – При еднаквите сили. Обикновено две положителни сили биват в противоречие. Щом се срещнат, те се отблъскват. И в електричеството има две положителни течения: едното течение иде от центъра на Слънцето, а другото иде от центъра на Земята. Когато се срещнат, те се отблъскват, понеже електричеството, което иде от Слънцето, иска да проникне в центъра на Земята и да направи един цял кръг; също тъй и електричеството, което иде от центъра на Земята, иска да направи един кръг, и като се срещнат, те се спират в своите действия. Защо? – Противоречие има между тях. Тогава в помощ на това противоречие идват други две магнетични течения: едното иде от Слънцето, а другото – от Земята. Те отклоняват теченията на електричеството: едното отклонява електрическото течение на Слънцето вдясно, а другото отклонява електрическото течение на Земята вляво. И ние казваме тогава: положително с отрицателно се съединяват. Схващате ли каква е идеята? Ще вземете туй обяснение като една математическа вероятност. Вие сами ще мислите върху тия течения. Аз ги поставям в закона на математическите вероятности. Вие трябва да работите, понеже в окултната наука никога не се приема нещо, което не е доказано, а вие можете да проверите всяко нещо в себе си.И тъй, тия течения, които идват от Слънцето, проникват и в цялата Слънчева система. От Слънцето излиза един кръг, който минава през центъра на Меркурий; после излиза друг кръг, който минава през центъра на Венера, и т.н. Значи от Слънцето излизат кръгове, които минават през всичките центрове на планетите. Това са все електрически течения, които правят тия кръгове. Но много рядко се случва такова съчетание, при което всички планети да бъдат на една права линия. Обикновено те са в разни положения. Знаете ли тогава какво влияние ще окажат те върху Земята?Значи има разни течения от Слънцето, които отиват към всички планети, но има и други течения от разните планети към Земята. Да допуснем, че някой от вас е под влиянието на Юпитер, който е 432 милиона мили далече от Слънцето. Такъв човек няма да бъде с горещ темперамент, няма да има темперамента на Венера, защото електрическите и магнетическите течения, които идват от Юпитер, се различават от тия токове, които излизат от Слънцето – те не са едни и същи. Това са течения, които идват от други сфери, от другия свят. Може да се нарисува и друга картина: да видите как Слънцето съставлява част от друго едно Слънце, около което също тъй има течения, но те са по-интензивни в своите трептения. И тъй, теченията на нашето Слънце са вторични; те са, които влияят на хората. Ако някой човек е накрая на Слънчевата система, питам: за колко време ще дойде светлината до него? Слънчевата светлина иде на Земята за осем минути. Тогава за колко минути ще отиде до Юпитер? – Приблизително за четиридесет минути. Тъй че слънчевата светлина ще употреби около четири и половина часа, докато стигне до най-отдалечената планета във Вселената. Ако вие се намирате под влиянието на Юпитер, то Слънцето, или тази интелигентна Светлина, ще повлияе другояче върху вашето развитие – тя ще повлияе само върху някои части от вашия мозък. Как ще ви повлияе Юпитер? – Той ще повлияе на личните ви чувства, а донякъде и на милосърдието. Неговото влияние няма да се отрази върху цялото ви развитие. Затова всички планети трябва да влияят върху вас. И така е в действителност. Всяка планета оказва по-голямо или по-малко влияние върху вас. Това са слънчеви течения. И вие сте един фокус, дето всички тия течения от целия Космос се събират във вас. И ако ви погледне някой ясновидец, ще види много кръгове около вас. Това са все различни влияния, различни течения. И вие мязате на мушица, омотана от главата до петите в паяжина, с хиляди нишки. Така сте опасани и вие от много кръгове на разни планети. И това са все влияния, които дават подтик на вашите чувства и действия. Вие трябва да пазите всичките тия идеи. Ако някой път скъсате една от тия нишки, ще дойдат същества, които ще ви спрат в еволюцията, и вие не ще можете да се развивате, докато не дойдат други същества да съединят скъсаната нишка. Тъй че щом някой човек скъса една от тия нишки, той се спира в своето развитие, спира се и цялата раса: всичко около него е в застой.

Като ви казвам, че трябва да живеете добре, с това подразбирам да не късате тия нишки. Като не знаете тази дълбока наука, щом скъсате една от тия нишки, развитието ви ще спре. Някои казват: „Аз мога да скъсам една нишка.“ Можеш, защо не, но трябва да знаеш, че нишката се къса лесно, а мъчно се връзва. И в този смисъл може да се каже, че човек е изтъкан. Целият Космос тъче. Всички тия течения изтъкават човека.

Сега аз ви давам тази идея, за да бъдете сериозни в живота си, да пазите това, което ви е дадено. Ще кажеш: „Аз няма да загубя това, което Бог ми е дал!“ Аз искам да ви дам тази мисъл за вашето сериозно развитие. Вие ще бъдете всеки ден под влиянието на разните планети: човек постоянно се движи и попада под разните влияния на планетите, вследствие на което постоянно се мени. Всички хора се движат в разни посоки: едни отиват към Слънцето, други се връщат оттам. И тъй, има постоянно движение на хората в различни посоки. Да кажем, че сутрин сте под влиянието на Меркурий; след това може да попаднете под влиянието на Венера или на Юпитер и т.н. През целия ден обаче влиянията на всички планети ще минат през вашия организъм; и вечерно време, като заспите, вашият астрален двойник ще бъде пак под влиянието на тия течения, само че в друга форма. Тъй щото и когато сте будни, и когато спите, цялата Природа работи върху вас. Законът на развитието поставя човека в хармония с влиянията на Слънчевата система. Щом се скъсат някои от тия нишки, у човека става подпушване и се явяват известни кармически последствия. Например, ако влиянията на Марс станат господстващи в живота на някой човек, той ще стане военен, ще мисли само за войни и за бой. И тогава какво трябва да направим, за да изменим такъв човек, т.е. да го освободим от тия влияния? – Трябва да го турим под влиянието на друга планета. Като дойдат върху него влиянията на Юпитер, до известно време той ще бъде благоразумен, ще се самовладее, но щом тия влияния вземат надмощие, той става горделив и започва да се смята като главния Бог Юпитер – на всички заповядва. За да го освободим от тия влияния, трябва да го поставим при други, по-благоприятни. Някои от планетите действат върху религиозните чувства на човека, но ако прекара дълго време там, неговият ум може да се разшири много и той ще се зарази от някои ексцентрични религиозни вярвания. Затова ще го изместим и оттам. Човек трябва постоянно да отива към Слънцето и оттам към някоя планета, но винаги ще трябва да прави движения към Слънцето. Но за това се изискват строги правила. Който не знае тези правила, може да влезе в някой трен и той да го закара там, дето не трябва и дето не е мислил да ходи. Значи трябва да знаем тарифата, за да пътуваме, а да не вървим произволно. Като влезеш в тия течения, трябва да бъдеш много точен, защото иначе можеш да влезеш в друго някое течение и да останеш там, дето не трябва.

Та влиянията на всички тия планети образуват Слънчевата система. Някои влияят положително, други – отрицателно, и тъй съграждат темперамента на човека. Всеки темперамент е лош, когато не е съграден добре. Когато сангвиническият темперамент е доброкачествен, по-хубаво нещо от това няма; когато нервният темперамент е доброкачествен, по-хубаво нещо от това няма; когато холеричният темперамент е доброкачествен, по-хубаво нещо от това няма; когато флегматическият темперамент е доброкачествен, по-хубаво нещо от това няма. Следователно те се балансират помежду си. Първите два темперамента отиват с положителните течения, а другите два отиват с отрицателните течения и между тях става едно преплитане, една обмяна на енергия. Всеки темперамент си има известен орган, който е най-силно развит. Тия органи са център на сили, които функционират в Живата Природа. Всички вие сте под влияние на тия сили.

Сега вие може да кажете: „Не ми трябва астрология, аз няма да се занимавам с нея.“ Ти можеш да не се занимаваш, но Небето се занимава с тебе. Това е все едно някоя детска топка да каже на детето: „Аз нищо не искам да зная за тебе.“ Детето обаче казва: „Аз искам да се занимавам с тебе.“ Топките трябва да разбират магнетическото влияние на цветовете. Ако една топка е червена, то за да се избави от децата, трябва да измени цвета си; щом не е червена, те ще я захвърлят и тя ще е свободна. Следователно вие трябва да разбирате влиянието на планетите, защото като ви вземат в своя кръг, вие ще бъдете за тях като една топка и ще скачате, но после ще се научите, че трябва да разбирате астрология.

Астрологията се занимава с физиологическия процес на човешкото развитие. Вие трябва да знаете тези процеси. Това е едно основно занимание в окултната наука. И всеки, който иска да има нормален ум, едно нормално сърце, трябва да разбира влиянията на планетите. Знаете ли какво нещо е нормален ум? Аз наричам нормален ум този, който не се стряска от мъчните задачи в живота. Нормално сърце наричам пък това, което не се дразни от малките работи. Сърцето трябва да чувства – можеш да чувстваш болка, можеш да страдаш, то е в реда на нещата, но да се стряскаш, това не е позволено. В Природата няма стряскане – ние произвеждаме стряскането. В Природата има интензивни страдания, но стряскане няма. Стряскането е един опасен процес на отскачане, на прекъсване, а туй прекъсване е опасно нещо. Някой седи, стряска се и казва: „Какво ще стане с мен?“ И като се стресне веднъж, дваж и повече пъти, най-после нищо не остава от него. Сътресенията, стрясканията са удари за човека. Затуй ще избягвате стрясканията, а за да се избегнат, човек трябва да има вяра във великия закон, който работи в Божествения свят.

Всички планети представляват една разумна система. Те са образувани от разумни същества, затова тези течения са под строгия контрол на тези Същества и чрез тях те влияят на хората през пространството. Когато един възвишен дух иска да ви повлияе в една насока, той ще бутне известен бутон и ще изпрати тия течения – чрез тях ще ви помогне; когато пък иска да ви спре в пътя, ще бутне друг бутон и ще ви прати противодействащо влияние. Тъй щото те си служат с тези течения или да ви подтикнат към Добро, или да спрат направлението на вашата мисъл или на вашето желание. Та ще се съобразявате с онзи велик закон на Космоса, който действа хармонично във всички направления. Ще си турите за задача да се хармонирате астрологически. Всеки за себе си трябва да знае от кои планети се влияе повече. Тогава, съобразно тази система, трябва да се нареждате на местата си в класа. Ще се научите от астрологията кой с кого се допълва, кои си противодействат и кой трябва да влезе помежду им, за да се примирят – тъй искам да бъдете наредени в класа.

Сега ще ви дам една задача: за следния път да се наредите астрологически. Колко души от вас разбират от астрология? На тия, които разбират, ще им дам работа. Всеки от вас трябва да знае приблизително под какво влияние спада. Венера с кого върви? – С Марс. Меркурий? – С Юпитер. Слънцето – С Меркурий и Луната. Сатурн? – С Юпитер. Ще се опитате по такъв начин да се хармонизирате, да видим как ще тръгне работата. Ще направим един опит. Тогава ще можете ли до следния път всеки от вас да знае под чие влияние спада? Типовете трябва да се определят точно. Хармонията помежду ви може да се постигне и по друг начин: ако всеки седне до този, когото обича, пак ще можете поне приблизително да си хармонирате. Но понеже и вашата обич се мени постоянно, често ще си местите местата; след известно време учениците от първите чинове ще намерите на последните места, а тия от последните чинове ще дойдат на първите места. Такива ученици ще наречете малко ексцентрични. Това се дължи на желанието у тях да намерят някого, с когото да си хармонират – това е един вътрешен стремеж. Ние ще направим този опит, за да се избегне това натегнато състояние, което често се заражда между вас в класа. Натегнатото състояние седи в това, че известни стари идеи, които носите в себе си от света, се сблъскват с новите идеи, които влизат във вашия ум. Ние не искаме да става никакво сблъскване във вас, затова във вашия ум трябва да има място за всяка нова идея. Щом идеите се сблъскват, те не могат да произведат този хармоничен резултат, който се очаква при новите идеи. Този начин на разсъждение ще ви повлияе, за да се образува във вас едно хубаво настроение на духа.

Често онези, които следват окултната наука, но не са запознати с разните клонове на тази наука, като астрология, хиромантия, френология и др., не могат да си помогнат, когато ги нападне меланхолия или обезсърчение, или една рязка промяна от едно състояние в друго. Например, ако някой минава от едно религиозно състояние в едно негативно състояние на Сатурн, той веднага ще се обезвери и за да се отклони умът му от тези отрицателни мисли, върху него трябва да действат магнетичните влияния на Слънцето и той ще се хармонира. Някой казва: „Не вярвам в нищо.“ Но щом го извадите от това течение, ще каже, че се е заблуждавал. Защото в света има едно перспективно отклонение: можем да видим неща, които никак не съществуват, и да ги считаме за реални – там е опасността. А когато виждаме и самите реалности, няма никаква опасност.

Понеже вие сте още млади, крехки, вашият организъм не е в състояние да издържа. Вашите мозъци не са тъй гъвкави, за да могат да издържат ония силни движения, които някой път стават в Природата. Постоянно трябва да се калявате, но правилно да се калявате. Мозъкът ви трябва да се кали: да стане гъвкав, еластичен, издръжлив, за да можете да използвате теченията в Природата, та като влезете в живота, да бъдете приготвени за всички противоречия, които може да срещнете, и да излезете победители, а не победени. Като влезете в света, няма да ви посрещнат с финикови вейки: много пъти ще ви посрещнат недружелюбно, а при такива случаи трябва да разбирате как да постъпвате. Някои казват: „Да се изолираме!“ Как ще се изолирате? Казвате: „Аз ще стана постник.“ Лесно е да се изолирате при майка си и при баща си, но опитайте да се изолирате в някое село. Влезете в някое чуждо село, нямате работа, нямате пари, огладнели сте, питам ви: как ще се изолирате сега? Нямате средства, не сте свикнали да просите – как ще постъпите? Да кажем най-после, че сте заставени да влезете в някой чужд двор. Хубаво, по какъв начин ще си поискате хляб? Ако сте цигулар, ще извадите цигулката си и ще свирите; или пък ако знаете някое изкуство, ще влезете в някой дом, ще видите от какво се нуждаят тия хора там и ще им услужите. По този начин и те ще ви нахранят. Пък ако нямате никакво изкуство, ще постъпите прямо: ще кажете, че имате нужда от средства, че сте гладни – нищо повече. Все-таки трябва да знаете едно изкуство.

Изкуствата произтичат от планетите. Меркурий ще ви научи на търговия. На какво може да ви научи Юпитер? Кое изкуство поддържа той?

Отговор: Висшата търговия, финансите, дипломацията.

Сатурн?

Отговор: Той е добър за началник на отделение, за дребни занаяти –като обущар и др.

Слънцето пък има отношение към изкуствата.

Реплика: Хора, които са под негово влияние, стават държавници, придворни, изобщо заемат все по-блестящи служби.

Първичната идея, която съществува в Космоса, подразбира движение към Божествения двор, към Божествената държава. Понеже хората са забравили Божествената държава, те гледат на светската държава, създадена от хората. Първичното чувство е към Божествената държава, към Бога. Трябва да знаете, че в Космоса всичко има съвсем друго предназначение, отколкото тук, на Земята.

Сега, които от вас искат, могат да нарисуват чертежа за планетите с краски – да се различават кръговете един от друг. Можете да употребите седемте цвята на дъгата. Можете да турите тези цветове на планетите, вместо на кръговете.

И тъй, да се върнем към противоречията. Противоречията в света са възможностите, чрез които вие можете да се развивате. Междините пък в живота – това са местата, дето човешкият ум и човешкото сърце могат да се развиват и да растат. Всяко противоречие представлява една възможност за развитие у човека. Щом се роди едно противоречие в живота ти, това противоречие ще ти донесе една нова мисъл – значи то крие в себе си една нова възможност. Противоречия съществуват и в науката, но това са възможности за учените хора – да се родят в тях нови идеи; те представляват възможност за нови изследвания. Противоречия съществуват и в Духовния свят; те съществуват и в Невидимия свят и дават възможност за истини, които нам са потребни. Вие ще считате естествените противоречия като възможности за постигане на нещо ново, затова няма да се оплаквате от тях. Най-първо ще разгледате туй противоречие обективно и ако не може да ви донесе някаква полза, то не е противоречие, защото естествените противоречия в Природата всякога носят полза. Използвайте тия противоречия! Те дават възможност за растене. А там, дето съществува хармония, човек може вече да се прояви. При хармонията и при радостта човек е свободен – там той може да прояви своята воля. Противоречията пък му дават само възможност да прояви една идея. При хармоничните съвпадения тия противоречия астрологически ни дават възможност да се проявим като разумни същества, като свободни същества. Това са само моменти, защото трябва да знаете, че в закона на Свободата няма време и пространство. Духовният и физическият свят се отличават по две неща: в Духовния свят времето и пространството са несъизмерими, а във физическия свят са съизмерими. Следователно нашето време и пространство не съществуват в Духовния свят, понеже те са съизмерими величини. Несъизмеримите неща в Духовния свят са само отражения.

Какви са възможностите на едно същество от Духовния свят? Всеки от вас може да бъде разгледан като физическо същество, но може да бъде разгледан и като духовно същество. Като физическо същество човек не може да отиде на планетите, а само може да ги наблюдава и да си мисли за тях; като духовно същество човек може да отиде на всичките планети, да ги разгледа и да се върне – това ще му отнеме най-много два часа. Тъй щото във възможностите на духовния и на физическия човек има разлика. Това се отнася за всинца ви. Когато духовният човек се върне от своята разходка по планетите, той разправя на физическия човек какво има там. Физическият човек го слуша и казва: „Не те разбирам.“ Духовният му казва: „Няма нищо, по-после ще се разберем.“ Духовният човек всеки ден дохожда при физическия и по един или друг начин се старае да му открие това, което е видял и научил горе. Понеже той разполага с несъизмеримо време и пространство, у него има търпение; че ти си разбрал малко, той и на това е доволен. След дългото постоянство на духовния човек физическият човек започва най-после да се радва, вдъхновява се и казва: „Дойде ми някаква идея.“ Това е резултат на поетическия гений у човека. Всеки има по един такъв гений, трябва само да го долови. Това не е нещо фиктивно, но действителност, една Истина. Някои го наричат ангел хранител. Той е толкова интелигентен, с толкова светло лице, с такъв нежен глас, с такива висши трептения наоколо си, че от всяка негова клетка диша живот. И когато иде той, всякога се усещате радостни, всичко наоколо ви е светло, но щом си замине, ставате неразположени, чувствате стеснение в сърцето си. Някой път духовният човек ви запитва: „Кажете ми сега вие нещо от вашия живот.“ И вие почвате да му разправяте за вашите тъги и скърби, а той ви слуша и почва да мисли как да ви помогне. Той бутне едно бутонче и веднага теченията във вас се изменят и ви светва. Но дълго време ще му разправяте, без да го лъжете. Той ви изслушва внимателно и казва: „Право говорите.“ И след това си записва всичко, каквото му казвате. Ако казвате право, и резултатът ще бъде прав; ако казвате криво, и резултатът ще бъде крив. Та Невидимият или Духовният свят взема живо участие в живота на разумните хора – те посещават всеки ден тия, които разбират. Затуй и ние искаме да приготвим условия за вас, та да разбирате вече небесния език. Ангелът говори отлично на твоя език, той те разбира много добре. Той, като дойде при тебе, няма да те кара да учиш неговия език, но ти, като идеш горе, няма да го разбираш и ще трябва да учиш неговия език.

Сега да направим едно малко упражнение. Представете си, че ръцете ви са в Слънцето: ще направите един малък кръг да обхванете първата система – Меркурий; после ще направите втори кръг, малко по-голям, и ще си представите, че обхващате Венера; третият кръг ще бъде още по-голям, ще обхванете Земята, и т.н. Кръговете стават все по-големи: Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. (Ръцете напред!) После ще произнесете думите: „Всичко, каквото Бог е вложил във Вселената, благото, което е определил за нас, да дойде и да се реализира в нашата душа!“ Ще правите кръгове с ръцете си и ще кажете: „Амин – тъй да бъде!“

Думата амин значи: всичко да бъде тъй, както е написано. Амин е дума, която не може да се преведе – тя е свещена дума, която включва всичко хубаво и Божествено в себе си.

НАГОРЕ