НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Закон на енергията / Закон за енергиите

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Закон на енергията

Най-често използвани думи в беседата: електричество, може, страна, има, сега, дясната, лява, себе, двама, мозък, положително, енергия, човек, опит, знаете, отрицателно, глава, единия ,

Младежки окултен клас , София, 10 Май 1922г., (Сряда) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


11 школна лекция
на I Мл. ок. клас
10.V.1922 г. сряда, 7 ч. в.
София

Тайна молитва.

Прочетоха се част от темите за „Приложението на кармата в живота“.

Това сега е теоретическата страна на кармата. Останалото ще дочетем следующия път. Едно практическо упътване.

Физическото тяло, това е една инсталация, то е проводник на електричеството. Физическото тяло е една велика инсталация на природата. В тази инсталация двояко функционират положително и отрицателно електричество и положителен и отрицателен магнетизъм. Сега вашите тела не са тонирани, физически не са тонирани. Повечето от вас сте положителни, другата част сте отрицателни. Сега, ако двама от вас, които имат положително електричество, се съберат, непременно ще има сблъскване. И след туй ето какво ще се зароди: щом се съберете и говорите, като се отдалечите един от друг, вие чувствувате едно неразположение в себе си, единият е недоволен и другият е недоволен. В дадения случай, ако един от тях не може в себе си да измени положителното електричество в отрицателно, той е длъжен да намери един другар с отрицателно електричество. Сега туй е на физическото поле. Ще се зароди една вражда и вие ще станете активен, активен в проявяване на характера си. Активността, която е добра, може да стане и груба. По този начин се явява грубостта като резултат. Мъжът и жената безразлично, може да станат груби. Понеже електричеството избира най-късия път, а грубостта е изявление на късия път.

Сега, ако се съберат двама, на които електричеството е отрицателно и двамата са негативни, пак ще се отблъснат, пак ще се зароди едно недоволство в тях. Но недоволството ще носи съмнението, страха, и двамата ще се съмняват, ще се боят един от друг, ще се боят.

В първия случай и двамата, които са положителни ще се бият, ще се дуелират. Един от двамата трябва да умре. Положителен е.

Във втория случай, всеки един го е страх за живота си. Дуел няма да си обявят, но у тях като резултат ще се яви лицемерието и измамата. По околен път, по някой хитър начин единият ще гледа да обвърже другия и така да си отмъсти.

Сега щом искаш да се дуелираш трябва да знаеш, че електричеството е положително. Ти действуваш на физическото поле. Щом у вас се заражда страхът, съмнението, лицемерието във вас електричеството е отрицателно. Вие сте на негативната страна на електричеството. И вие, и вашият противник сте негативни. Защото, ако вашият противник беше положителен, а вие негативен, вие щяхте да го обичате, той ще е човекът, на когото ти мязаш.

Добре. В този случай, когато вие сте недоволни и сте изгубили вашето равновесие, в дясната страна на вашия мозък има набрано повече електричество, отколкото трябва. В дадения случай, значи, има повече електричество набрано в дясната страна на двамата души, следователно, те са груби. Ако електричеството се набере на лявата страна и у двамата души, те са негативни...

Сега разбирате ли? Вас може да ви смущава мисълта, туй негативно електричество, което не може да влезе в работа, не се е трансформирало в деятелност, какво ще стане. Понеже няма противоположен полюс, то е отделено. Сега, каквато и форма, фигура да употребя, може да ви разясня. Понеже вие сте млади, аз ще употребя вашия живот за пример. Да кажем, вие сте три приятелки, но едната е по-силна, привлича две от приятелките към себе си, но с едната се обича повече и повече дружи, а с другата – по-малко. Част от нейната енергия се асимилира от приятелката, която тя обича, а известна част, предназначена за втората приятелка, остава неизползвана и се набира. Ако се набере в дясната страна на мозъка, индивидът огрубява; ако е в лявата – той се облагородява. Ако енергията остане на лявата страна на тялото, той ще бъде умърлушен, недоволен от себе си. Какъв е церът? – Ней трябва друга приятелка, която да асимилира енергията. Туй електричество е трън в плътта. Значи трябва да намери приятелка, която ще употреби, асимилира точно това електричество.

Добре. Сега туй за лекуване е вярно. Ама вие давате задължение, че няма да злоупотребите с правилото. Всеки, който злоупотреби, ще бъде най-строго наказан. Такова наказание, каквото никога не е ставало. Ще употребите правилото само за добро. Давате честна дума. /Отговарят: „Да“/. Вие може да злоупотребите с правилото, понеже на някои може да приложите вашето положително електричество, да усилите злобата на някого. По този начин хората един друг се докарват до отчаяние. Ако твоята дясна страна е наелектризирана по този начин, ще намериш една приятелка, в която лявата страна има излишък, и тя да постави своята лява ръка на дясната страна на главата ти и ти ще поставиш своята дясна ръка на лявата част на главата ѝ, и у двама ви веднага вашето разположение ще се измени. Може да не турите ръцете на главата, но ако се хванете двете за ръце, веднага ще се измени електричеството, трансформиране може да стане. Сега може да направите първия опит. /Запитват: кога да ги правим и може ли с други?/ Когато някой път сте много неразположени, другари с другари да направят опита, момичета с момичета, жени с жени, мъже с мъже. Сега аз говоря принципално, защото има много жени, които са мъже, има много мъже, които са жени. Аз говоря: мъж с мъж – разумния принцип, жена с жена. Ние туряме любов с любов и мъдрост с мъдрост. Затуй в школата трябва да се нареждате. Тъй както сега сте наредени, не сте добре наредени. Трябва да се нареждате според този закон, да има постоянна хармония. Учениците на окултната школа, като срещнете някой индивид, който нарушава мира ви, ще се пазите от него. Най-малко половин метър на страна ще сядате. Ако не можете физически да се отдалечите от него, мислено ще създадете това разстояние. Ще се нареждате по закона на симпатията. По закона на симпатията, двама, които си хармонират, като се съберат, и двамата почнат да мислят и да чувствуват хармонично. Но пък, когато двамата се съберат и имат такова състояние: единият мисли, а другият не мисли, единият мисли, а другият чувствува, не си хармонират. Трябва едновременно и двамата да мислят, и двамата да чувствуват и двамата да действуват. Единият да мисли негативно, да чувствува негативно и да действува негативно; другият да мисли положително, да чувствува положително, да действува положително.

Тъй, най-първо за регулиране на физическото тяло едно правило. Ще направите един опит и ако има резултат ще ви дам второ правило. Туй правило ще го употребите да видим дали ще може да се регулирате. /Запитват: кои са признаците, когато електричеството е в лявата страна?/. Щом си готов да се караш, с първия, когото срещнеш, искаш да се скараш, електричеството е на дясната страна, пък щом си неразположен, песимист, то е на лявата страна. Това е закон на физическото поле, ще го проучавате, после ще го принесем в астралния свят, в духовните тела. То е един метод. Той е малък, микроскопически опит, който ще правите и ще ми съобщавате резултатите. Не мислете, че изведнъж ще имате сполучлив опит. Този опит трябва най-малко 99 пъти, 100 пъти да правите. В тези опити аз искам да се развие вашето съзнание. Аз общо казвам в дясното полушарие. Това електричество може да бъде набрано в разните центрове и после по-специално да го проучаваме, но изобщо принципът е верен като казвам в дясното полушарие. Щом имате неразположение, ще кажете на себе си: „Електричество имаме“. Ще го турите на райота. Може да го турите по следующия начин: ще намерите някоя ваша другарка и ще направите опита. Опитът, който ще правите може с лица от класа да правите, може с някои лица вън от класа, някое бедно момиче, но ще избирате да ви е симпатично, да е в пътя на вашата еволюция. Като правите опита, вие му помагате да върви в същия път. Ако направите това на онзи, който върви в противоположно направление, връзвате се. Щом отправите ума със своята енергия, вие ще почувствувате едно облекчение. Туй състояние често се ражда у всички. Понеже ние не изпълняваме закона, набира се излишна енергия. То е изостанал багаж, като онези богати хора, които много готвят, а малко ядат. Яденето все вкисва и слугите го изхвърлят навън. Често и в нас електричеството се вкисва, а когато се вкисне, вече разрушава. Най-първото правило: когато се набере електричество на дясната страна, то е от опит доказано, ако гладиш с дясната ръка дясното полушарие, състоянието се влошава, той ще почне да се сърди, а ако му гладите лявата страна, той се укротява. За туй дадох правило: когато слънцето ви пече, веднага с двете ръце ще гладите косата си, ще разтривате главата, ще вземате туй електричество от главата и може да избегнете всеки слънчев удар. И може при едно възбудено състояние да направите пак едно малко гладене. Космите са добър проводник на електричество. Сега разбира се, разни магнетически школи има, които употребяват тези начини за магнетизиране, за тониране. Употребяват същите закони и правят големи пакости. Ученикът на окултизма никога не трябва да позволява да го хипнотизират. Трябва да ви дават пари без полица, на доверие. Ако вярват, да ви дадат, искат ли полица, не вземай на заем. Предпочитайте да ходите гладен, но не подписвайте. Тъй говори окултната наука: пари без запис и без полица, който дава – вземи и върни ги пак на време.

Сега от вас искам едно правило: да бъдете искрени към себе си. Всяка сутрин за две седмици, като станете, ще си помислите: искрени ли сте вие спрямо душата си. Душата разбирам, най-висшето у човека, Божественото, което е проявено. Искрен ли е човек спрямо душата си и през деня готов ли е да извърши всичко, което тази душа желае и му нашепва и ако съгреши, да се извини преди нея, да не се оправдава, да се извини да каже истината тъй, както си е. Стане погрешка, ни най-малко нито да я намалява, нито да я увеличава, а да констатира факта, тъй, както е, тъй, както природата го е констатирала. То е необходимо за развиване вашето съзнание, да схващате нещата правилно, без увеличение и без намаление.

Тайна молитва

Сега направих тази малка забележка, за да не злоупотребите. Злоупотребението може да седи в следующето: В окултната школа всички опити стават съзнателно. Съзнанието седи в следующето. Ако аз турям ръката си върху някоя глава, в мене трябва да има съзнание давам ли или вземам. Ако давам, туй, което давам, ще бъде ли в полза и туй, което вземам, ще ме ползва ли. Ако туй, което давам, не принася полза, и туй, което вземам, мене няма да ме ползва...Аз най-първо след като дам и след като взема, трябва да благодаря, понеже ние работим с известна Божествена енергия. За тази енергия, която тече през мене или през вас, всякога се държи отчет. Природата си има часовници, които отбелязват колко се изразходва и за кого, и през вашия мозък и през ръцете колко енергия е минала, всичко туй в тази инсталация е строго отбелязано и се туря на сметка, не само на сметка, но и резултатите на тази енергия правят тази енергия да има отглас в общото битие. И следователно, като турите ръка на някоя глава, знаят какво е произлязло и вас ви държат като един отговорен фактор. Туй не го казвам да се страхувате, но за да знаете, че всяка една работа, която вършите, да бъде благородна. Принципално действие, не със страх. Всякога подтикът на вашата душа трябва да бъде извършен в съгласие с Бога, с великото, в хармония с Бога. То е великото в света – да работим разумно. За тия положения при други условия малко ще се спрем. Многото обяснения в окултната школа са обременителни, защото опитите, които ще правите, те ще ви обяснят много положения, които сега ви са тъмни.

Без страх в Любовта безгранична!

Когато имате някой въпрос тъмен, ще попитате, защото и другите ученици, на черното братство и те ще ви посещават. Може вечерно време да се мени настроението ви и вие не знаете как може да ме посетите. Ще ви обясня тази тъмнина. Няма да се плашите. И тя си има закони.

Закон за енергиите

Най-често използвани думи в беседата: електричество, може, страна, има, сега, дясната, лява, себе, двама, мозък, положително, енергия, човек, опит, знаете, отрицателно, глава, единия ,

Младежки окултен клас , София, 10 Май 1922г., (Сряда) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Тайна молитва.

Четоха се темите върху Приложението на кармата в Живота.

Темите ви представят теоретичната страна на въпроса за кармата.

Често се говори за физическия живот, за физическото тяло на човека. Какво представлява физическото тяло - физическото тяло е проводник, т.е. велика инсталация на силите в Природата; чрез тази инсталация минават двата вида природни сили: положително и отрицателно електричество, положителен и отрицателен магнетизъм. Засега вашите тела не са физически тонирани: едни от вас са положителни, а други - отрицателни, т.е. едни имат в себе си повече положително електричество, а други - повече отрицателно електричество. Ако се съберат на едно място двама души, които имат положително електричество в себе си, те непременно ще се отблъснат; ако влязат в разговор помежду си, след раздялата те веднага ще изпитат неразположение на духа си, недоволство. Ако в дадения случай единият от тях не може да превърне положителното електричество в отрицателно, тогава те трябва съзнателно да се разделят, временно поне, и всеки да потърси за себе си другар с електричество, противоположно на своето; иначе във всекиго ще се събуди някакво враждебно чувство по отношение на другия, вследствие на което той ще прояви активност в характера си и най-после, като резултат на тази активност, ще дойде грубостта. Дали този човек е мъж, или е жена, е безразлично - той ще изяви своята грубост, понеже електричеството се движи по къси линии, а грубостта се проявява по най-късите линии. Ако се съберат на едно място двама души с отрицателно електричество в себе си, те пак ще се отблъснат, вследствие на което между тях ще се яви известно недоволство, съмнение, страх - те ще се страхуват един от друг. Следователно, когато се срещнат двама души с положително електричество в себе си, те ще станат толкова активни, че ще се бият, ще се дуелират помежду си; ако пък се съберат на едно място двама души с отрицателно електричество в себе си, те няма да се бият, няма да се дуелират от страх за живота си, но между тях ще се яви лицемерие, измама - единият ще гледа по околен път чрез измама така да обвърже другия, че да му отмъсти.

Тъй щото който иска да се дуелира с някого, той трябва да знае, че и в двамата електричеството е положително; когато се срещнете с някой човек и във вас се роди страх, съмнение, лицемерие, ще знаете, че и в двамата електричеството е отрицателно. Ако се срещнете с човек, в когото електричеството е противоположно на вашето, вие ще се обичате. Каквото е отношението между двама души с еднакви електричества, такова е отношението на човека към самия себе си, когато двете половини на мозъка са с еднакво или с противоположно електричество. За да бъде човек добре, хармонично разположен, в двете половини на мозъка му трябва да има противоположно електричество; оттам и при срещата на двама души с еднакво или разнородно електричество в мозъка се пораждат хармонични или дисхармонични отношения. Например ако и в двамата електричеството в дясната половина на мозъка е положително, те ще бъдат груби един към друг; ако в лявото полушарие на мозъка и в двамата е събрано отрицателно електричество, те ще бъдат подозрителни един към друг.

Мнозина се смущават от мисълта какво ще правят с отрицателното електричество, ако не могат да го впрегнат на работа. Ще приведа един пример от вашия живот, за да видите по какъв начин можете да приложите закона за асими- лиране на тази излишна енергия. Представете си, че една от ученичките в класа е по-силна и привлича към себе си други две, обаче обича едната от тях повече и с нея дружи, с нея разговаря повече, а другата стои настрани. Двете приятелки, които се обичат повече, взаимно асимилират своето електричество; във втората обаче, която е по-малко обичана, остава неизползвана част от енергията и, вследствие на което се събира или в дясната, или в лявата част на тялото и. Ако тази енергия остане в дясната половина на тялото и, тя огрубява; ако остане в лявата половина, тя става недоволна, подозрителна към себе си и към близките си. Какво трябва да направи, за да се излекува от това положение? Тя трябва да намери друга приятелка, която да я обича - само по този начин излишната енергия в организма и ще се асимилира.

Сега, като знаете този закон, ще бъдете много внимателни, няма да злоупотребявате с него; който злоупотребява с този закон, той ще бъде толкова строго наказан, както никога в живота си. Като знаете закона, ще си служите с него само за добро; всеки в себе си трябва да даде честна дума, че никога няма да злоупотреби с този закон. В какво седи злоупотреблението с него? Човек може да злоупотреби с този закон, когато съзнателно отправи към някого своето положително електричество - с това той увеличава количеството на същото електричество в дадения човек, вследствие на което усилва неговата грубост и го докарва до ожесточава- не, до озлобяване. Когато дясната страна на някой човек е положително наелектризирана, той трябва да намери такъв приятел, лявата страна на когото да има противоположно електричество на неговото, за да могат двата рода електричество взаимно да се неутрализират. Как може да стане това неутрализиране? Единият от тях трябва да постави лявата си ръка върху дясната страна на другия, а той - дясната си ръка върху лявата част на главата на своя приятел и няма да забележат как ще придобият разположение. Това може да се постигне и само с хващане на ръцете, целта е да се трансформират енергиите и в двамата. Вие можете да правите този опит, да видите как работи този закон. Ще правите опита, когато сте неразположени, при това всякога ще го прилагате по две другарки, по две сестри заедно или по двама другари или братя. Като казвам, че ще се хващате за ръце сестри със сестри и братя помежду си, имам предвид различните принципи, които действат в Природата: Любов с Любов, Мъдрост с Мъдрост. Като гледам как сте наредени на столовете, намирам, че законът не е спазен - учениците в училищата трябва да се нареждат така, че помежду им да има пълна хармония.

Като ученици на окултна школа, вие трябва да знаете закона за трансформиране на енергиите и да го прилагане на- място. Ако срещнете човек с противоположни на вас сили, с което нарушава вашия вътрешен мир, стойте далеч от него; ако не можете физически да се отдалечите, мислено се отдалечете. Как ще стане това - като си представите мислено известно разстояние. Значи когато сядате някъде или когато се събирате на разговор, когато общувате помежду си, всякога спазвайте закона на симпатията. Щом двама души си симпатизират, между тях ще има пълна хармония: когато единият мисли, и другият ще мисли; няма ли симпатия помежду им, единият ще мисли, а другият ще чувства - това разногласие на силите създава между тях ред дисхармонич- ни състояния. За да има хармония между двама души, те едновременно трябва да мислят, да чувстват и да действат, при това, ако единият мисли, чувства и действа положително, в това време енергиите на другия трябва да бъдат отрицателни. Тъй щото ще правите този опит за регулиране силите на тялото си; ако имате резултати, ще ви дам и други опити.

- Кои са признаците, по които можем да познаем кога има излишък от електричество в лявата и кога - в дясната страна? Когато човек е готов да се кара с всеки, когото срещне на пътя си, това показва, че в дясната страна на мозъка му има излишък от електричество; когато човек е неразположен духом, когато изпадне в песимистично състояние, това показва, че в лявото полушарие на мозъка му има излишък от електричество. Това се отнася до енергиите на физическото тяло, същото може да се каже и за енергиите в Астралния и в Духовния свят. Ще правите опити за урегулиране на тези енергии и ще следите за техните резултати. Не мислете, че само от един опит ще имате някакви резултати; сто опита може да направите и едва да получите микроскопичен резултат. С тези опити се цели да се развие съзнанието ви, да се кали волята.

Като казвам, че електричеството се събира в дясното или лявото полушарие на мозъка, имам предвид общото положение; иначе електричеството може да се събира в някои специални центрове на мозъка, но пак или в лявата, или в дясната страна. Щом сте неразположени, ще знаете, че имате излишък на електричество и ще го впрегнете на работа. Как ще впрегнете това електричество на работа - ще намерите някоя ваша другарка, от класа или извън него, която да е на почти еднакво развитие с вас, и ще направите опита върху нея; като направите опита, ще имате двойна полза - от една страна, вие сами ще се освободите от излишното електричество, а от друга страна, ще помогнете на вашата другарка да върви в Правия път, в който и вие вървите. Обаче ако направите този опит с лице, което върви в противоположно на вас направление, вие ще се свържете с него и ще преживеете някакво противоречие.

Сега, като ученици, налага ви се често да правите този опит, защото като не изпълнявате още законите както трябва, в мозъка ви се събира излишък от електричество, с което непременно трябва разумно да се справите. Този излишък от енергия представлява изостанал багаж от миналото, какъвто остава от богатите хора, които много готвят, а малко ядат; като остане ядене, което не може да се използва, то започва да вкисва и слугите се виждат принудени да го изхвърлят навън. Вследствие натрупването на излишно електричество в мозъка същият процес става и в целия човешки организъм - тук-там се извършват процеси на вкисване, на разлагане, а където има вкисване, там всякога става разрушаване. Когато в едната или в другата страна на мозъка ви се натрупа голямо количество електричество, вие сами можете да си въздействате: например ако електричеството е натрупано в дясното полушарие на мозъка, няма да гладите главата си с дясната ръка, за да не усилите състоянието си, но ще гладите дясната страна на главата си с лявата ръка; и обратно - ако имате излишък от електричество в лявата страна на главата си, ще я гладите с дясната си ръка. При този опит ще забележите едно успокояване и състоянието ви ще се смени. Ето защо лятно време, когато Слънцето силно пече върху главата ви, гладете косата си с двете си ръце; чрез ръцете си вие ще отнемете електричеството от мозъка си и ще избегнете всякакъв слънчев удар. Правете този опит и при най-слабо възбуждение, да видите какви резултати ще имате.

Има много школи по света, които използват тия методи и правила за магнетизиране, за тониране, но като не знаят точно законите, с които Разумната Природа си служи, те правят големи пакости на учениците си. Окултният ученик не трябва да позволява да го хипнотизират. Който иска да ви даде пари, той не трябва да ви иска полица - щом иска да ви услужи, нека ви даде на доверие; иска ли полица, никакви пари не взимайте назаем - за предпочитане е гладен да ходите, но по никой начин не подписвайте полица. Окултната школа препоръчва на учениците си: ако някой може да ви даде пари назаем без запис, без полица, вземете тези пари, услужете си с тях и ги върнете навреме.

Сега, аз искам от вас следното нещо: да бъдете искрени към себе си, към своята душа. Всяка сутрин в продължение на две седмици при ставането си още си задайте въпросите: „Искрен ли съм спрямо душата си? Готов ли съм през целия ден да извърша всичко онова, което душата ми желае и нашепва? И ако сгреша нещо, готов ли съм, без да се оправдавам, да се извиня пред нея, да кажа Истината, както е в действителност?" - значи щом направите някаква погрешка, нито я намалявайте, нито я увеличавайте, но констатирайте я пред душата си както е, както и Природата я е констатирала. Тази искреност спрямо душата ви е необходимо условие за развиване и пробуждане на съзнанието ви, за да схващате нещата правилно, без никакво увеличаване или намаляване. Под думата душа разбирам Божественото начало в човека, висшата му проява на физическия свят.


Като ви давам ред опити, обръщам вниманието ви върху искреността с цел да няма никакви злоупотребления. Защо не трябва да се злоупотребява с тях? Защото всички опити в Школата трябва да стават доброволно и съзнателно. Например когато поставяте ръката си върху главата на някой човек, вие трябва да знаете вземате ли нещо от него, или давате. Ако вземате нещо, трябва да знаете ще ви ползва ли това, което вземате; ако давате, пак трябва да знаете ще се ползва ли от полученото онзи, който взема. Ако това, което давате, никому не принася полза и ако това, което вземате, не ви принася никаква полза, тогава и даването, и вземането са безпредметни. За да се осмисли и използва добре и даването, и вземането, човек трябва да благодари. Енергията, която тече през онзи, който дава, и през този, който взема, е Божествена и за нея се държи сметка, тя не може и не трябва напразно да се изразходва. Природата разполага с точни часовници, които отбелязват колко и за кого се изразходва тази енергия и не само това, но Природата следи и колко енергия изтича от мозъка, колко - от ръцете на човека и т.н.; Природата е велика инсталация на енергии и държи точна сметка за всичко, което се изразходва. Тя следи още и за резултатите, които се получават при изразходването на тази енергия; последното е особено необходимо, защото именно резултатите дават възможност на тази енергия да добие от- глас в общото Битие. Следователно достатъчно е да сложите ръката си върху някоя глава, за да знаят вече точния резултат на вашата работа и да ви държат отговорни за това. Аз не казвам това, за да ви наплаша, но да знаете, че за всяка работа, която вършите, се държи сметка и да бъдете внимателни. Работете принципно, съзнателно, а не от страх; подтикът на вашата душа трябва да бъде в съгласие, в хармония с Бога, с Великото в света - това значи разумна работа.

Сега, може да са останали някои тъмни въпроси за вас, но ще знаете, че те се обясняват чрез опитите. Ако трябва много да се говори, за да се обяснят тези опити, тогава знайте, че многото говорене често обременява човека. Това, което днес е тъмно за вас, утре, като изгрее Слънцето, ще стане ясно, светло.

Без страх в Любовта безгранична!

И затова, като се натъкнете на някой тъмен въпрос, питайте, да ви се обясни. Ако не питате, вие ще се заблудите, защото едновременно с учениците от Бялото Братство ще ви посещават ученици от Черната ложа. Каквото и да става с вас, който и да ви посещава, не се страхувайте, не се плашете от тъмнината - и тя има свои закони, които по обратен път ще изучавате, като вървите от Светлината към тъмнината и от тъмнината към Светлината.

Тайна молитва.

НАГОРЕ