НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Природни методи / Природни методи

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Природни методи

Най-често използвани думи в беседата: сила, всички, сега, може, човек, има, себе, бъдете, силни, христос, бог, живее, аз, любов, прояви, силен, разбирам, мене, стане ,

Общ Окултен клас , София, 13 Април 1922г., (Четвъртък) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


7. школна лекция на общия окултен клас,
13.IV.1922, Четвъртък, Ст. София.

Т. м.

Ще направя няколко бележки.

Когато някое младо растение поникне от земята, то е крехко, а природата, за да го направи пъргаво, гъвкаво и подвижно за работа, праща му малко полюлявания и раздвижвания от въздуха. Туй, което въздушните течения извършват за растенията, за да ги укрепят, същото извършва и човешкият ум за растежа на духовното тяло на човека. И когато влизате тук, в школата, ще ви подложат на разни ветрове, от всички посоки. Туй да го имате пред вид. Това е закон! Но да не ви е страх. Който влезе в тази школа и го е страх от някакви дупки – да няма течение – той не разбира закона. На ветрове ще бъдете изложени от всички посоки, от изток и от запад, от север и от юг, от всякъде. И на други ветрове още ще бъдете изложени. Тия ветрове понякога ще бъдат придружени отгоре с благотворен дъжд, по някой път с лапавица, по някой път с град. Всички тия положения ще дойдат, туй трябва да го имате пред вид.

Сега туй, което става в природата, ще стане и вътре във вас. Не стане ли така, вие не сте на прав път. Ако някой ви проповядва някое учение без мъчнотии, без ветрове, без лапавица, без град и без дъжд, това не е Божествено учение, това не е учението на Всемирното Бяло Братство. Туй са принципи, това са положения, които трябва да държите в ума си и да ги опитате. Ако някой от вас се съмнява, имате време, ще ги опитате, но ще констатирате този факт, защото ние се приближаваме към изучаване на една положителна наука, в която законите не мязат на законите в сегашната наука. В тази наука, в която ви въвеждаме, няма абсолютно никакви изключения, там всичко е точно определено. Като казвам „точно определено“, не разбирам, че е ограничено. Не! Две противоположни мнения има в окултната наука, в окултната школа. Безграничното включва в себе си граничното и граничното включва в себе си безграничното. И тогава казвам, че положението е такова: само безграничното може да се прояви, а туй, което е гранично, не може да се прояви. Само силните хора могат да се проявят, а слабите – не могат. Само онази светлина, която е силна, може да се прояви, а светлина, на която вибрациите са слаби, не може да се прояви. Следователно, от вас искам да бъдете силни хора, не слабодушни, разбирате ли? От вас се иска да бъдете най-силни ученици, най-способни, най-даровити, най-талантливи. Който не е способен, да се труди, за да стане способен. Който не е даровит, не е талантлив, да се труди, да стане способен, да прояви своя талант, а неспособният да пробуди своята способност. Няма какво да се обезсърчавате, това е едно положение.

И тъй всички ще вложите в умовете си мисълта, че трябва да бъдете силни, но не да изнасиляте себе си, а да подигнете себе си. Следователно, всеки човек, който има сила да подигне себе си, ще може да подигне и ближния си, а всеки, който изнасилва себе си, изнасилва и ближния си. Тъй говорят законите на Бялото Братство. Те гледат как постъпваме спрямо себе си и от там знаят какво ще бъде положението ни към другите. Ако аз изнасиля себе си, мога да говоря много приятно, много сладко, но нищо няма да излезе. Законът е верен. Следователно, ще имате сила, не да изнасилвате себе си, а да подигнете себе си. Туй е моралът – да се подигнем над сегашния морал в света. Да подигнем себе си! Тъй че еди-какво си казал някой учен, някой пророк или светия, че светът така е създаден – трябва да се издигнете над общия уровен, над това мнение. Да не изопачавате правите думи на Христа! Аз питам: Всички тези съвременни хора били ли са във времето на Христа, чули ли са какво Той е говорил, какво е казал? Казват: „Не сме чули, но са ни го предали“. Туй, което е писал този апостол, ти сигурен ли си в това? „Еди-кой си какво казал“. Не, не ние имаме други доказателства за онова, което Христос е говорил, ние имаме една архива, в която всичките думи на Христа са написани със златни букви. Знаете ли в каква велика книга, на какви листа са написани Христовите думи? Там са написани всички думи. Всички посветени ученици на окултната школа четат от това Велико Евангелие. Туй е Евангелие! А сега, искат да ни убедят, че туй Евангелие е свещено, дадено ни от Духа Светаго. Не, не, от Духа Светаго е онуй Евангелие, което Христос е проповядвал. Евангелието, което Христос е говорил, се е отпечатило на листата, всичките му беседи са напечатани на тази книга, дума по дума на тази Велика книга. Каквото Христос е говорил, тъй както се възпроизвежда всяка дума, изговорена върху фонографа. Туй Евангелие го разбирам! И колко думи, колко притчи, колко неща са напечатани върху листата на тази книга, за които светът даже и не подозира!

И тъй, първото положение, което се поставя в туй Евангелие, е следното: Бъдете силни, защото Бог живее вътре във вас! Защо? Такъв е законът. Чудни са хората! Ама ще каже някой: „Апостол Павел е казал, че когато сме слаби, тогава сме силни и когато сме силни, тогава сме слаби“. Да, ап. Павел е бил окултист и знаете ли какво е искал да каже той с това! То значи: когато мисля като човек, слаб съм, а Бог, Който живее в мене, ме прави силен. Когато някой е силен, това значи, да съзнава, че Бог живее в него. Слаб съм, като човек, но понеже Бог живее в мене, силен съм. Като казвам, че Бог живее в мене, тази дума пак е неразбрана. Бог не може да живее в мене или вътре във вас. Вие още не сте проявени, как ще живее Господ във вас? Вие 10 пъти на ден се изменяте, как ще живее Господ във вас? В Писанието, нейде, ап. Павел казва: „Вие сте храм Божий“. Кое е храм Божий? – Душата ви. Вашата душа е нещо велико! И следователно, ние сега градим тези малки храмчета, в които душата ще се смали. Туй вечното, безграничното, тъй ще се смали, че да влезе в този малък храм на Любовта. Душата знае закона на смаляването, тази малка душа може да стане гранична и безгранична, в едно и също време. За Бога, колкото е лесно да бъде безграничен и безконечен, толкова е лесно да стане граничен и конечен, заради нас. Когато ми кажат, че едно същество е конечно, много нещо разбирам. Аз разбирам, че величието, интелигентността и Любовта на Бога са толкова големи, че Той се смалява в туй малко същество, за да опита всички негови радости и скърби, да го подигне, за да разбере то величието Му. Туй е най-великото, най-чудното в Бога. Туй разбирам Бог! Този Господ ви препоръчвам, Господ, който може да слезе до вашия уровен, от там да ви подигне и да ви направи като себе си. В какво? Да бъдете като Него силни, да разберете живота на другите същества и да подигнете и тях.

Това е учението, което Христос е учил. Сега това, което имаме, не е морал. Ние оставяме сегашния морал и ви даваме нови принципи, които трябва да имате и да ги разработвате. Когато разработва принципите вътре в душата си, вие ще се почувствувате силни и мощни – силни и мощни да претърпявате всичко.

Сега ще обясня и думата „търпение“, от окултно гледище. Всеки ученик от школата на Всемирното Бяло Братство трябва да бъде търпелив. Но как? Някои, запример, се въздържат и казват: „Аз бях много търпелив, въздържах гнева си“. Да въздържаш гнева си, това не е търпение. Търпеливият човек е богат човек, който постоянно изплаща дълга си на всеки, който идва при него. Той има сила в себе си. Да въздържаш гнева си, това не е търпение, това е мъчение. Сега проповедниците искат да ни убедят, че мълчаливият бил търпелив. Не е търпелив такъв човек. Когато друг се радва и весели, той мисли за съвсем друго нещо. Търпеливият човек, като дойде някой при него, той го пита: „Какво искаш от мене?“ – Ти ми дължиш. „Колко?“ – Плаща. Той постоянно пее своята песен. А сега като дойде някой при някого, казва му: „Ти си безчестен“. Той мълчи, нищо не плаща, въздържа се, казва: „Добре ме наругаха, аз съм много търпелив човек“. Никакво търпение не е това, ти си човек на мъчението. Но тук, в тази школа, никакво мъчение няма. Преди да влезете в тази школа, докато влезете, мъчение има, но като влезете в нея, трябва да бъдете търпеливи, весели, да обладаете цял свят. Тъй ще разберете търпението като ученици. Като дойде някой при мене, ще го питам: „Търпелив ли си? То значи, че имаш да ми даваш“. Някой казва: „Ти ме обиди“. Що е обида? Имаш дълг, дължиш. Колко? – Еди-колко си. Веднага: Колко лихва? – 10–20%. Аз няма да обеля зъб. Ще отворя кесията си – „заповядай!“ Доволен ли си? – Доволен съм. Ще се ръкувам. Ще дойде при тебе някой. „Аз съм обиден“ – Ще отвориш кесията си, ще платиш и ще се свърши въпросът. Всички ученици така ще уредите въпроса помежду си. Ще отворите кесиите си и ще плащате. Като дойде, ще платиш. Туй е учението, което Христос е проповядвал. И ако туй учение се прилагаше, християнският свят щеше до сега да се подигне, щеше да се оправи. А сега с какво се занимавате? С въпроса: „Спасил ли ни е Господ или не“. Като ни е пратил Господ на земята, ние сме спасени. Ние сме спасени още когато сме излезли от Бога. Следователно, Христос всичко е предвидил. Христос е проявление на тази Любов. Той изпраща Любовта към онези, които е спасил отначало. Но понеже те са готови и сега да възприемат Любовта, те са били в зачатие. Майката кога храни детето си? Тези хора не разсъждават върху тази философия. Ами когато онова дете е в утробата на майка си, сучи ли от гърдите ѝ? Не, млякото ще остане за майката. Тя задържа млякото си за времето, когато се роди детето ѝ. Следователно, през времето на своето ембрионално състояние, докато се родим, Бог ни е чакал, за да прояви Любовта си. За някои от нас, които сме родени, има мляко, а за някои – твърда храна. Колкото по-нататък вървите, повече ще опитвате благата. Следователно, ние сме в онзи период, когато Божията Любов се проявява към учениците. Значи ние сме в най-прекрасното състояние, когато Бог съизволява да се прояви на учениците. Какво по-хубаво има от това, когато бащата каже на сина си: „Синко, вземи си торбичката и иди на училище“. И целият космос, с всичките слънца и планети, е създаден, като едно предметно училище, и всички вас ще ви разхождат по всички планети, слънца и по месечината, ще ходите навсякъде да учите. Разни посоки ще вземете в екскурзиите си и пак ще се срещнете. Но ще питате: След колко милиони години ще се срещнем? Не, едно пътешествие от 10 милиони години можем да го съкратим на 1 час или на 1⁄2 час, а друго пътешествие от 1⁄2 час може да го разтеглим в 100 милиони години. То е въпрос на движение, на бързина. Зависи какъв влак ще вземем, с каква скорост, с каква бързина. Там е въпросът, с какъв влак ще пътуваш. Ако се качите на един влак с голяма бързина, слънцата ще минат край вас много бързо, не ще може да разгледате всички хубости и ще си кажете: „Минахме из вселената и нищо не видяхме“. Ако пък вземете един трен, който пътува с малка бързина, на едно място ще се спрете, на друго място ще се спрете, ще видите всяка планета. Между тези планетни пространства има такива светове, каквито съвременните хора и не подозират, те мислят, че туй, което виждат, само то е. Не, има други светове, които не могат да се видят със съвременните телескопи. Айнщайн казва, че няма време и пространство. Аз разбирам езика му: няма време и пространство, но има състояния.

И тъй първото положение за учениците е да бъдете силни. Ще турите в ума си мисълта да имате сила. Тогава за придобиване на тази сила ние имаме вече методи. Има закони как да придобием сила. Ще ви поставим на изпит и ще видим дали тази сила, която ще придобиете е за вашето подигане или за изнасилването ви. Ако я употребите за изнасилването си, тогава ще ви дадат обикновена сила, а ако я употребите за вашето подигане, ще ви дадат Божествена сила. Когато говоря за Любовта, подразбирам, че само Божествената Любов е единственият, великият закон в света, който може да гарантира тази сила. Ако бъдете с такава Любов, тази сила ще ви се гарантира, а ако бъдете с обикновената любов, ще ви дадат обикновена сила, а тази сила всички я имате.

Сега тези са положенията, които трябва да вложите в ума си. Това е учението, което Христос е учил. То е най-простото учение, което Христос е проповядвал на хората тогава.

Сега разбрахте кой е силен човек. Но кой е слаб човек? Силен и слаб. Всеки, който не употреби силата, която има, за своето подигане, става слаб. Щом не употребиш тази Божествена сила за своето подигане, ти си слаб, а слабият, щом употреби малкото си сила, която има, за своето подигане, става силен. То е същият закон, както като дадете условия за развитие на онова житно зърно, силата му се увеличава и разраства. В математиката, тук, на земята, частта не може да бъде равна на цялото. В окултната наука, в окултната математика, обаче, има друго твърдение: всяка част е равна на своето цяло и всяко цяло е равно на своята част. Тогава как ще примирите тия противоречия? Следователно, отношенията на тази математика не са механически, но са органически и психологически. Процесът е, значи, вътрешен. Сега как се изразява това математически? Ако речем да го доказваме, трябва ни ред лекции, ред формули от тази сложна математика и след като се направят всички процеси, въпросът пак остава неразрешен. Това е само едно твърдение, което при сегашните условия на живота не може да се обясни. А истината е следующата: че слабият човек, микроскопическият човек в света, ако върви по великите Божествени закони, един ден може да бъде силен. Туй е необходимо заради нас, да бъдем силни.

И тъй силата е едно качество на Божествения дух. Значи – силата е движение. Всички тия движения човек трябва да ги влада.

Прочетоха се темите върху „Предназначението на 5-те чувства“. Избра се една комисия от трима души, мъже, която да извади същественото и най-важното от прочетените теми.

Мъже, подразбирам интелигентността да работи, мъдростта да работи, защото за Любовта няма още място. Сега щом се яви Любовта в света, ние плачем, а трябва да мислим. Ще направите един хубав извод. Тъй щото учениците, като се трудят, могат да кажат някои хубави работи, нали?

Ще ви задам друга една тема, върху която да напишете пак нещо, а именно: предназначението на водата.

Вие си записвайте темите, даже и онези от вас, които не пишат, защото те са свързани помежду си.

Т. м.

Природни методи

Най-често използвани думи в беседата: сила, всички, сега, може, човек, има, себе, бъдете, силни, христос, бог, живее, аз, любов, прояви, силен, разбирам, мене, стане ,

Общ Окултен клас , София, 13 Април 1922г., (Четвъртък) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Т. м.

Когато младото растение поникне, то е крехко, нежно. За да го кали, да го направи гъвкаво, подвижно и годно за живот, природата го излага на ветрове и бури, които люлеят и раздвижват въздуха, а с него заедно и младото растение. Това, което правят въздушните течения за укрепване на растенията, същото прави и човешкият ум за растението и развиването на духовното тяло на човека. И тук, в школата, ще ви подложат на различни течения и ветрове от различни посоки. Това е неизбежен закон. Който се страхува от вятър и от течения, той не разбира закона. Ще бъдете изложени на различни ветрове – топли и студени и от различни посоки. Понякога ветровете ще носят благотворен дъжд, а понякога град, сняг и т.н.

Всичко, което става в природата, става и във вас. Това трябва да го знаете. Ако между природата и вас няма известно съотношение, вие не сте на прав път. Ако ви се проповядва учение без мъчнотии, без ветрове, без дъжд, без град, това не е Божествено учение, не е учението на Бялото Братство. Това са принципи, които трябва да държите в ума си и да ги опитате. Ако се съмнявате, ще ги подложите на опит и ще се уверите в истинността им. Вие ще изучавате една положителна наука, законите на която нямат нищо общо със законите на преходната наука. В положителната наука няма никакви изключения, там всичко е точно определено. Под думите „точно определено“ не разбираме, че нещата са ограничени. В Божествената наука, т.е. в положителната, в абсолютната наука има две противоположни положения: безгранично и гранично. Безграничното включва в себе си граничното и граничното включва безграничното. Обаче само безграничното може да се прояви, а не и граничното. Само силният може да се прояви, но не и слабият. Само силната светлина може да се прояви, но не и слабата. Следователно вие трябва да бъдете силни хора, а не слабодушни; вие трябва да бъдете способни, даровити хора, а не посредствени, неспособни. Слабият трябва да се упражнява, да стане силен; бездарният трябва да се труди, да развие своите дарби, да прояви своя талант; неспособният трябва да работи, да стане способен. Усилия, труд и работа се иска от вас, няма защо да се обезсърчавате.

И тъй, вложете в умовете си мисълта да бъдете силни. Да бъдеш силен, това не значи да се изнасилваш, но да се повдигнеш. Който има сила да повдигне себе си, ще има сила да повдигне и ближния си. Който изнасилва себе си, изнасилва и ближния си. Това са закони на Бялото Братство. Както постъпвате спрямо себе си, така ще постъпвате и към другите. Можете да говорите приятно, сладко – това нищо не значи. Ако изнасилвате себе си, сладките думи нищо не допринасят. Като се повдигне над себе си, човек едновременно се издига над обикновения морал. Той не се влияе от мнението на обикновените хора, нито от самозваните пророци, но сам изучава нещата, сам се домогва до Истината.

Много хора четат Евангелието, цитират Христовите думи, а някои се осмеляват да го изопачават. Те твърдят с голяма увереност неща, за които малко знаят. Отде са получили тези сведения? Чули ли са какво е говорил Христос? Ще кажат, че направо нищо не са чули, но им е предадено от Апостолите. Помнете: има доказателства за това, което е писал Христос. Има една архива, в която се пази великата, свещена книга с думите и притчите на Христа, написани със златни букви. Всички посветени ученици от Божествената школа четат от великото Евангелие, което Христос е проповядвал. Всичките беседи на Христа са напечатани в тази велика книга, дума по дума, както днес се произвежда всяка дума, произнесена пред микрофона. Колко думи, колко притчи са напечатани върху листата на тази Свещена книга! Съвременните хора не подозират нищо за съществуването на тази книга. И тъй, първото нещо, което се поставя в това Евангелие, е следното: „Бъдете силни, защото Бог живее във вас!“ Защо? – Такъв е законът. Ще кажете: „Апостол Павел е казал, че когато човек е слаб, тогава той е силен и обратно, когато е силен, тогава, именно, е слаб“. Знаете ли, какво е искал да каже Павел с това? – Когато мисля като човек, аз съм слаб, но Бог, Който живее в мене, ме прави силен. Когато съм силен, аз съзнавам, че Бог живее в мене. Като казвам, че Бог живее в мене, това пък е неразбрано. Вие още не сте проявени, как ще живее Бог във вас? В Писанието е казано: „Вие сте храм Божий“. Кое е храм Божий? – Душата, която е нещо велико. Сега ние градим малки храмчета, в които душата ще се смали. Вечното, безграничното тъй ще се смали, за да влезе в малкия храм на Любовта. Понеже душата знае закона, тя може да бъде гранична и безгранична в едно и също време.

Колкото е лесно за Бога да бъде безграничен, толкова е лесно да стане, заради нас, граничен и конечен. Когато кажат, че едно същество е конечно, аз разбирам, че величието, интелигентността и любовта на Бога са толкова големи, че Той се смалява в това малко същество, за да опита неговите радости и скърби, да го повдигне, за да разбере величието Му. Това е най-великото и най-чудното в Бога. Този Бог, Който може да слезе до вашия уровен, оттам да ви повдигне и да ви направи като Себе си – Него аз ви проповядвам. Да бъдете силни като Него, да разберете живота на другите същества и да ги повдигнете, това е учението, което Христос е проповядвал. Оставете сегашния морал настрана и приемете новите принципи. Вложете ги в душата си, работете с тях, за да се почувствате силни и мощни, да претърпявате всичко.

И тъй, само онзи може да претърпява, който има търпение. Ученикът трябва да бъде търпелив. Какво означава търпението? Някой мисли, че като въздържа гнева си, е търпелив. Да въздържаш гнева си, това не е търпение, но мъчение.

Търпеливият не се мъчи. Той е вътрешно богат и готов на всяко време да плаща задълженията си. Той има вътрешна сила, която му дава възможност да понася всичко с радост. Ще кажете, че търпеливият човек е мълчалив. Не всеки, който мълчи, е търпелив. Някой мълчи пред кредиторите си, защото не е готов да плати дълговете си, или не иска да ги плати, а не защото е търпелив. Той се мъчи, а не търпи. В школата мъчението се изключва. Докато сте вън от школата, можете да се мъчите, но влезете ли веднъж в школата, ще търпите, ще бъдете радостни и весели и ще понасяте всичко, което ви се случва, съзнателно и с Любов. Търпението се изпитва лесно чрез кредиторите. Дойде някой при вас и ви казва, че му дължите. Кажете ли, че ви обижда, че не му дължите нищо, вие не сте търпелив.

Търпеливият не възразява, нито се оправдава. Той изважда кесията си и плаща всичките си задължения, с лихвите заедно. Някой иска обяснение от вас, защо сте го обидили. Ако сте търпелив, пак ще отворите кесията си и ще платите. Докато не задоволите кредиторите си, кесията ви ще стои отворена. Ученикът трябва да бъде готов да плаща. Само по този начин той ще разреши задачите на своя живот. В това се заключава Христовото учение. Ако християните бяха готови да плащат дълговете си търпеливо и с Любов, досега светът щеше да бъде изправен. Днес повечето християни се занимават с въпроса, спасени ли са, или не. Според нас въпрос за спасение не трябва да става. Човек е спасен още с излизането си от Бога. Затова, именно, Бог го е изпратил на земята. Веднъж спасен, човек е дошъл да учи и да служи на Бога, да изпълнява Неговата воля.

Как се познава, че човек е спасен? – Чрез Любовта, която Бог отправя към него. Христос е проява на тази Любов. Кога майката храни детето си? – Когато се роди то. Докато е в утробата на майката, детето се намира в ембрионално състояние. Следователно и човек, докато е в ембрионално състояние, не познава Любовта. Щом се роди. Бог отправя Любовта си към него. За неродените още храната се приготвя, новородените се хранят с мляко, а въэрастните – с твърда храна. Колкото расте човек, повече блага го очакват. Значи, ако сте ученици, радвайте се на Божията Любов, която се проявява към вас. Това е най-великото състояние, когато Бог съизволява да се прояви като велик Баща на ученика и казва: „Синко, вземи книжката си и иди на училище“.

Вселената, с всички слънца и планети, представя предметно учение. Като я изучавате, вие ще обходите всички звезди, слънца и планети като екскурзианти. И в пътя си вие ще се срещате. След колко години ще се срещнете, това зависи от интензивността на вашата мисъл, от бързината на вашия влак. Можете да се срещнете след хиляди или милиони години, а може и след часове. Колкото по-бързо се движите, толкова по-малко неща ще видите. Ще минавате и заминавате през планетите и ще кажете, че нищо не сте видели. Ако се движите по-бавно, ще се спирате на всяка планета или слънце и ще ги изучавате. Тогава ще видите, че в междупланетните пространства има цели светове, за съществуването на които съвременните учени не подозират. Тези светове не могат да се видят със сегашните телескопи. Това са състояния, през които минава човешката душа. Когато Айнщайн казва, че няма време и пространство, той разбира състоянията, през които духът и душата минават.

Да се върнем към въпроса за силата. Вложете в ума си мисълта да бъдете силни. Съществуват закони, методи и правила за придобиване на сила. Внимавайте как ще използвате силата си – за вашето издигане, или за падането ви. Човек пада, когато изнасилва себе си. Следователно, ако се изнасилвате, ще ви се даде сила като на обикновен човек; ако се повдигате, ще ви се даде Божествена сила. Само Божията Любов е в състояние да запази силата, която е дадена за вашето повдигане. В този смисъл силен човек е онзи, който употребява силата си за своето повдигане, както и за повдигането на своите ближни; слаб човек е онзи, който употребява силата си за изнасилване, както на своите ближни, така и на самия себе. Страшно е да изнасилва човек себе си. Колкото и да е малка силата ви, прилагайте я за вашето растене, както житното зърно, поставено при добри условия, израства и дава изобилно плод. Казано е в Писанието: „Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш небесни“. Може ли малкото да бъде като голямото? В обикновената математика това е невъзможно, но в духовната и в Божествената математика частта е равна на цялото, и цялото – на частта. Това е противоречие за обикновената математика, но не и за живата, Божествена математика, дето отношенията не са механически, а органически. Значи слабият ще бъде силен и силният – слаб. Това подразбира мисълта, че частта е равна на цялото, и цялото – на частта. Кога слабият човек ще стане силен? – Когато живее според Божествените закони. И обратно, ако силният живее според човешките закони, непременно ще отслабне.

И тъй, бъдете силни, както е силен Бог. Силата е качество на Божествения Дух.


(Чете се темата: „Предназначението на петте сетива“.)

Тема за следващия път: „Предназначението на водата“.

Т. м.

7-ма школна лекция на общия окултен клас, 13 април 1922 г., четвъртък, Ст. София.

НАГОРЕ