НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Свидетелството на Духа

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Свидетелството на Духа

Най-често използвани думи в беседата: сега, има, аз, дойде, казва, мъж, духт, любов, може, дух, въпрос, христос, жена, всички, жени, мъже, бъде ,

Извънредни беседи , Беседи пред сестрите , София, 10 Ноември 1921г., (Четвъртък) 15:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


"А когато дойде Утешителят, Когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духа на Истината, Който от Отца изходи, Той ще свидетелствува за Мене."

Евангелие от Йоана 15:26

Ще ви прочета 15 глава от Евангелието на Йоана. Ще ви говоря за лозата. Има лози, които не са се развили. Ходили ли сте на лозе, когато лозата е без листа, виждали ли сте тогава каква е? После, когато се е разлистила, и после, когато е дала плод и е узряла. Не всички лози имат грозде. И аз ще ви чета за лозата, която има грозде. Ще ви говоря върху 26 стих от тази глава. Духът, това е най-възвишеното, най-чистото, най-святото, и в тази светост Духът носи условията на разумния живот. Употребявам тази дума "разумен", но бих могъл да употребя и друга дума. В най-широк смисъл, когато човек има в себе си разумния живот, той живее като музикант и като поет. Той е всякога весел, има мир в душата си, него светът не го тревожи, нищо не го смущава. Такъв човек не е дребнав. Той не се спира върху дреболиите на живота. Той се спира само върху онова - великото - което Бог е създал.

Сега, да допуснем, че някой донесе таралеж в градината ви. В градината има змия и той се насочва да я глътне. Змията го пита: "Защо постъпи ти тъй нечеловеколюбиво към мене?" Какво й отговаря таралежът? - „А ти как хващаш жабата? Тя кречи, ти гълташ, този занаят аз от теб го научих и затова правя този пръв опит да видя как стои тази работа." Питам сега, когато змията гълта жабата, Господ ли я е научил? То е пак нейно изкуство. Когато дойдете до живота, вие най-първо ще отделите ония всички видими качества, които съществуват в човешкия живот тук, което е създадено от самите хора, за да дойдете до чисто Божественото, а Божествен е Духът. И казва Христос: "Аз ще ви изпратя този Дух." А сега хората живеят без Духа. И ако вие запитате. "Защо хората не живеят братски?" - Как ще живеят братски?

Таралежът живее по таралежки, змията живее по змийски и т. н. И всички животни живеят, тъй както разбират. Духът го няма у тях, всеки един си има особено разбиране. И ако дойдем до хората, и пак има: "Защо той така постъпва?" - Той живее тъй, както разбира. - "Защо да не живее другояче?" - За да живее другояче, трябва да дойде Духът. Ако не дойде Духът, той ще живее тъй, както разбира. Ако вие искате принципално да се измените, да живеете друг живот, Духът трябва да дойде във вас. И този Дух като дойде, няма да се питате: "Този Дух в мен дали е Божествен?" Той е само един Дух, Великият Дух, Който носи светлина, Който носи мъдростта, истината, Който носи всичко в Себе Си. Той носи всичките блага от памтивека, носи ги в Себе Си, и няма друг като Него. Този Дух носи всичко в Себе Си и Той е разпоредител на всички блага. И когато дойде Той, хората почват да стават умни, гениални. Когато дойде някой, когото обичаш, приемаш го с радост, гощаваш го, вършиш всичко с любов, тогава Духът те е посетил, но когато Духът си замине, казваш: "Днес не съм разположен, в дома ми да не влезнеш, друг път ела." Защо? Духът е, Който е богат, а в тебе сега Го няма. Много естествено, когато аз съм болен, ще кажа: Днес не приемам гости. Защо? Защото съм болен. И освен, че аз не мога да приемам, но ако някой може да ми услужи, аз се нуждая от помощ - тогава може. Духът посещава само онези пръчки на лозата, у които има грозде. Сега аз не искам да се спирате върху въпроса: "Имаме ли ние грозде или не?" Вие си задайте този въпрос, дали имате грозде или не.

Обаче този въпрос вие не може да го разрешите, този въпрос го разрешава само Духът. И Христос, когато говори за лозата, Той обръща внимание върху плода. И тъй е, затова Господ обрязва тия лози, заради плода, който е вътре в душата. Важен е нашият плод, а не външната форма, не самата лоза, но туй, което излиза от нея. Сега, когато майката роди дете, какво очаква тя от туй дете? - Тя очаква нещо разумно, от устата на туй дете идва този плод. Ако тя роди едно дете глухо и нямо, и сляпо, да не може да говори, да има всички най-лоши навици, какво си казва майката тогава? Тя тъй си казва: "По-добре да не бях го раждала, не ми трябваше такова дете, дал ми го Господ, да ме показва с него." А когато роди туй, хубавото дете, с плода - гроздето, обърне се тя нагоре и казва: "Колко благодаря на Бога, че ми даде туй хубаво дете." Плодът е това. Плодът на вашата душа, той е вътре. И когато казва Христос: "Като дойде Духът, Той ще ви научи" и "Когато дойде Утешителят, Когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духа на Истината, Който от Отца изходи, Той ще свидетелствува за Мене", Той ще свидетелствува дали вие имате грозде, или нямате, после дали вашето лозе правилно се развива или не. Тъй щото всичките усилия в живота на една душа, на един човек на земята да бъдат насочени към известен плод, вън от този плод той не може да се радва никога. Кое е онова, което ви радва? Вас самите ви радва, ако имате някоя добродетел. Добродетелта, която живее във вас, вложена от Духа, тя ви радва.

И казва Христос, понеже Той представя Божията Любов и Мъдрост: "Духът, Който Аз ще ви изпратя, Той ще свидетелствува", а също и "Той ще ви научи и ще ви припомни." Какво ще ви припомни Духът? Духът ще ви припомни за всичките тия плодове, които вие трябва да имате в душата си. Защото, когато дойдат гроздоберачите, какво правят? Спират се - къде? При ония лозя, които имат грозде, а гдето няма - минават и заминават; и Духът, когато дойде, Той всякога ще се спре при една душа, у която има грозде. Три вида лози има: едни, които не са се развили, обещават нещо; други, които са се развили, листа имат много, това е втората фаза; и трети, на които плодът вече се е показал и очаква да узрее, и всеки, кой как погледне казва: "Тази лоза наближава плод да даде." И всички чакат да узрее и да опитат гроздето.

Кои са онези причини, които ви заставят да имате приятел? За да опитате неговия сладък плод. Това е причината. Искате да имате някой приятел, някоя приятелка. Защо?- Основните причини са това: всеки човек иска да опита плода на Духа. Сега, за да могат тия лози правилно да се развиват, за да може Духът правилно да работи във вас, тази лоза трябва да има почва, та три неща в живота са необходими: 1) почва, 2) семето и 3) онзи, който ще посее плода. Ако ние имаме почва, а нямаме семето, нищо няма да излезе; ако имаме лозата, а нямаме почва, пак нищо няма да излезе, а ако имаме почва и семе, а няма лозар, който да обработва семето, и това не може. Значи тия три елемента: почва, семе и самият лозар, който да обработва, са необходими. И тогава такава една лоза може да принесе плод. Сега ще направя едно сравнение. Почвата, това сте вие според думите на Христа, лозата, то е словото, което е вложено във вас, а лозарят, то е Духът, Който обработва. Това е Божественият Дух. Всяка една възвишена мисъл, всяко едно възвишено желание, които се разработват във вас, цъфтят и радват душата ви, те се подкрепят от този Божествен Дух.

Сега, за да може да дойде у вас Духът, да заживее този Божествен Дух, изискват се особени условия. Ще ви направя едно сравнение. Ако вие си направите къща и очаквате някой ваш приятел или наемател да живее, той най-първо ще разгледа каква е къщата ви, после ще избере ония стаи, които са най-хигиенични. Да имат източни и южни прозорци и прозорците да са големи и хубави, и после ще каже: "Вашите стаи са отлични, аз ще дойда да живея при вас." И когато Божественият Дух дойде да живее у човека, Той гледа дали имате истински светли стаи. Същият закон е и тук. И като четете цялата глава, ще разберете, че Христос разправя какви са условията, за да дойде Духът.

Едно от условията е любовта. Сега вие ще кажете: "Тази любов. Все за любов говори."Аз сега говоря за любовта в нейната трета степен, не за любовта като неразвитото лозе, нито за любовта като лозето само с листа, а говоря само за любовта като лозето с грозде. Вие може да имате любовта на неразвитите пръчки, може да имате любовта на разлистените пръчки, но най-важната любов, любовта от трета степен, то е, когато листата са хубави, а гроздето узряло. Тази лоза и отличният плод показват нейното вътрешно качество какво е. Затова казва Христос: "От плода ще ги познаете." Та сега и вас иска Господ да ви познае всинца ви от плода. И Той иска да ви опита. Вие се криете, но Той работи, да ви накара да дадете нещо, да ви застави да се изявите. Вие не искате да се изявите, казвате: "Не е дошло времето." Не, не, дошло е времето да се покаже естеството на човека. Но вие ще си кажете тъй: "Ако дам плода и ако той не е тъй, както трябва да е?" Там е всичкото, трябва да излезе всичко наяве, защото колкото по-рано излиза, толкова по-хубаво, понеже вие ще знаете какви сте. А сега вие имате за себе си едно понятие по-високо или по-долно. Тъй и вие ще знаете какви сте. Кое е най-хубавото грозде в България? - Мискет, турците го тъй наричат, после друго има - кечемемеси; после има едно като кехлибар, бяло, как го наричат? - Чауш.

Сега е необходимо Духът да се възприеме Без този Божествен Дух, без тия блага, вашият живот ще остане всякога непроявен И когато аз говоря за любовта, че трябва да се освободите, аз подразбирам любовта, която произтича от Божествения Дух, а не обикновената любов, която произтича от хората. Има любов, която произтича само от хората, тя е като прегоряла слама И тя живее ден и половина. Тя е толкова интензивна, че онзи, който я има, казва: "Аз без тебе не мога да живея." Но след ден и половина разбира тази любов и казва: "Не я искам, тя не струва." И следователно сегашните хора аз ви виждам все плачете за изгубената си любов. Писанието казва: "Понеже сте изгубили първата си любов."Тази любов я имат християните. Те като пламнат, казват: "Аз за Господа съм готов всичко да направя", но като дойде до жертвата - "Това е празна работа, човек пък да не е толкова идеален и толкова усърден, малко по-хладен да бъда." И свършва. И тази е първата любов, която свързва всички същества, тя ги сплотява, тя ги стопля като печка, която трябва всякога да подклаждате и да туряте дърва. Знаете ли как се подхранва тя? - Дойде някоя приятелка, вие малко сте изгубили доверието, но тя ви каже: "Колко сте хубава, колко ви обичам, искам дави прегърна и целуна." А вие се въодушевите, разположите се, но тя като си замине, след някое време кажете си: "Лъжа се аз, дали ме обичаше, или ме мрази?" На третия ден пак дойде и каже " Миличка", утре пак" Миличка", докато ви се загуби нещо и вие затворите вратата и кажете. "Тази "миличка" нея искам вече." А тази любов, за която аз говоря, за онзи Дух, Който иде, Той всякога носи, няма да ви каже някоя сладка дума, но Той ще ви донесе някоя хубава книга или ще ви донесе ябълка или круша, и ще ви каже: "Похапнете си малко, да разберете колко е благ Господ. Най-първо да опитате колко е благ Господ, че после да опитате колко съм Аз благ." А сега любовта каква е? Дойде бащата и казва: "Знаеш ли какво ти нося7 Една хубава кукла." Но тя нито се яде, нито се пие и след 4-5 дена дъщерята счупи куклата С такава кукла ще ни залъгват. Това било, че онова, обещават ни Царството Божие, а вие се питате дали е тъй? А когато дойде Духът, вие ще имате една жива положителна опитност, ще изпитвате навсякъде и ще разберете що е смисълът на живота. То е Духът, Той като дойде, ще свидетелствува, вие ще бъдете смели, решителни, с всички хора ще се справите. Защото няма да говорите вие, а Духът във вас ще говори. Как ще говори? Вашата душа ще бъде просмукана с тази Божествена любов и когато ще излезнат тия думи, те отварят вратата навсякъде. И ония, които искат да ви бият, по-малко ще ви бият. И след това и те ще се обърнат към Господа, и те ще почнат да Го славят. Тъй че опасни хора сме! Никой няма да остане ненаказан. Как? Всички, които ще дойдат, и те ще слугуват на Господа, тъй както и вие Необходимо е да пристъпите, да приготвите сърцата си за Духа. Сега духове имате вие, аз ги виждам, много духове имате, но тия духове аз ги наричам душички. Такива душички и духчета са, които ви обикалят. А когато дойде този, Великият Дух, всички тия душички и дучета ще слушат само този, единият. А сега, по някой път слушате и лошото, понякога тия малки душички кажат, че ти си глупав, че си тръгнал криво: "Гледай живота, ти трябва да си поживееш, ти си млада, почернила си се." Но туй почерняне, то не е учение на Духа. Божественият Дух никога не почерня. Почернят само тия, малките духчета Божественият Дух като дойде, Той внася светлина, внася мир, сади знание, носи здраве, щастие, блаженство Туй носи Великият Дух, когато дойде.

И казва Христос: "Аз ще ви изпратя този Дух." - Кога?-"Ако Моите думи пребъдват във вас и вие пребъдвате в Мене и ако вие имате любовта на Отца Ми, тогава Аз ще ви изпратя Духа Ако вие имате Моята любов, с която Аз ви възлюбих, когато Аз я показвам към вас и вие я показвате към другите." Към кои? Не, разбира се, да възлюбите всекиго безразборно. Може ли да любиш един камък? Нека се определим хубаво. Ти може да любиш само едно разумно същество, което има разум и което води съзнателен живот. Туй може да любиш, а другите работи не може да любиш. Може да се любят само две съзнателни души. Не може да любиш един камък, една мечка, разбирам в първата степен. Как ще я любиш? Следователно в любовта разбирам туй, разумното, има ли го, има и любов. Христос казва: "Както ви възлюбих, така и вие възлюбете." Разумното е възлюбил Той в света. Сега, този Дух вие няма да запитвате дали ще дойде при вас или не Ако вие вярвате в Христа, тогава ще дойде във вас. И Христос казва: "Аз ще ви изпратя Духа, ако вярвате." С коя вяра? Хората имат две понятия за Христа. Те мислят, Христос, сега, е излезнал от Бога и следователно да вярвам на света е станало чрез Него и всички хора са излезли от Него, следователно Той е пътят най-познат на хората. Първият, Когото познавате в света, като сте излезли, първият, Той е, Който ви е изпратил на тоя свят, и Той е, Който ви спасява. Следователно това е първият.

И казва Христос. "Аз съм алфа и омега, начало и край." Вие казвате: "Как да познаем Христа?"-Вие Го познавате, там не се спирайте. Познавате Го и ако не Го познавате, имате да давате; ако Го познавате, имате да вземате. Нали човека, който има от вас да взема, вие не го познавате, обаче този, от когото вие имате да вземате, него много добре го познавате. - Защо го познаваш9- "Има дами дава." Вие как познавате мъжа си?- Има да ви дава. Мъжът как познава жена си? - Има да й дава. Затова вие познавате мъжа си, да нямаше да ви дава, нямаше да го познавате. Следователно в този смисъл имаме познанство и любов. Когато казвам, възлюбям някого, значи имам да вземам от него. И ако Христос ни е възлюбил - има да взема »т нас. Затова ни познава и Той не отрича: "Вложил съм Аз капитал, няма да оставя да го изядете, Аз ви познавам и ви държа "Ти казваш, не Го познаваш, но Той казва: "Ти не Ме познаваш, но Аз те познавам." И следователно, щом ви познава, Той ще ви изпрати Духа, понеже хората са се заблудили из пътя, ще изпрати Духа, да свидетелствува за Него. Да изпълните Неговия закон, като Го познавате, да добиете смисъл и разрешение на всички въпроси, които вас ви вълнуват като женени. Вас ви вълнуват на първо място семейните въпроси. Най-първият въпрос на жената е семейният въпрос: какъв мъж ще има, какви деца, а след това идат другите въпроси, второстепенни разбирания, мнения. Тя е царица. Мъжът е, от който има да взема, а децата - които ще слугуват. Жената има големи претенции, тя обича децата, тя иска един министър, мъжът й е първият министър, а децата й са първите поданици. Казва: "Моето царуване." Сега туй констатирам. Туй е великата истина. Мъжът като съзнава това, той от осем хиляди години се бори да отхвърли това владичество на жената; бие я, но тя казва: "Макар и да ме биеш, аз съм царица." Макар и децата да я не познават, тя казва: "Вие трябва да знаете, че вие сте ми поданици, ще признаете това." Пак ви казвам, че тия неща са стремежът на човешката душа. И прави са жените. Жената трябва да бъде царица. Гдето тя поддържа, че е царица, харесвам, но гдето не признава, че мъжът е цар, това не харесвам и че децата, и те са царчета. Ако ги признае, от положителни съображения ще се роди един раздор. И Писанието така разрешава въпроса, казва: "Ще бъдат царе и дъщери на Бога живаго." Не признава жената, не казва: "Ще бъдете царици." Понеже жената е станала царица първа, сега мъжът се туря, защото неговият авторитет е подбит, но не на сегашния мъж авторитета.

И аз бих попитал сегашните жени: Вие вашия мъж срещали ли сте някъде? Какви са чертите на вашия мъж, по какво се отличава той? Казвате: "Не е най-важният въпрос." И затова светът се пита: "Аз как мога да разреша главния въпрос?" Жената мъчно го познава, тя мъжа го има като нещо второстепенно. Тя признава само децата си, нищо повече. И веднъж щом има деца, тя турне мъжа на опашката, а това го най-много шокира, той е вън от себе си. И сега знаете ли защо ви говоря така? Вие ще мислите, че аз искам да се нахвърлям отгоре ви, да ви нападам. Но и туй противоречие вътре в жената произтича от друго едно влияние. И затова най-нещастното същество - това е жената. Защо? Защото тя признава, че е царица, без да има някой, който да признае, че е тъй. Тя признава, другите отричат. Мъжът казва: "Ти си слугиня, нищо повече, ще готвиш." Майката каже на децата: "Вие, моите поданици." - "Как, поданици ли? Ти ще слугуваш." И й заповядват: "Не е тъй, както ти мислиш." И следователно в самия дом има един вътрешен раздор. Не само вън, но и вътре в самата душа има раздор. Аз отивам по-дълбоко, не гледам тъй, както светът гледа: тъй вътре вие сте раздвоени, голяма борба има. Защо си раздвоен? Някой път си доволен от себе си, някой път не. Защо си недоволен, кои са причините. Спорят все, вътре спор има голям, и тогава тази е една от причините, дето най-нещастното същество на земята е жената. И затуй нейният живот, 9/10 от живота, е само от сълзи. Скрива се в стаята, плаче, плаче, плаче и после ще се изтрие, ще излезне; втория ден -същото, третия - все си поплаква и казва: "Какво си мислех, а то какво е." Защо? - Няма Го още Духа. Духа Го няма, а когато този Дух дойде, Той ще възстанови всичко.

И Павел казва: "Сгодих ви за един мъж." Знаете ли този стих? - За кого? - За Христа. "Сгодих ви" - казва. И следователно дотогава, докато не признаете този мъж, който е глава на човечеството, а глава на този мъж е Бог, все ще има знаете какво - сълзи. Тъй е. И Христос на туй познанство ще изпрати Духа и "този Дух ще свидетелствува за Мене." И този е важният въпрос. Христос трябва да дойде между вас. Този мъж трябва да дойде вътре във вас. И тази борба, която още съществува, с нея трябва да се ликвидира веднъж завинаги. Дойде ли Духът, познаете ли Го вие, ще разберете кой е глава на вашия живот Духът е глава на живота. И когато Той дойде, вие ще се освободите от сегашните раздори. Тогава ще дойде новото познание, новото разбиране на природата, ще влезете във връзка с новите закони, които сега се поставят. И казва Христос в тази глава: "Всичко, каквото попросите от Мен, в Мое име, всичко ще ви се даде." Някой път някои не са спокойни. Защо? Щом има подписа на Христа, всичко става, но без Негов подпис нищо не става. И тъй, Духът е, Който внася всичките страдания. Страданията показват, че вие не сте се примирили напълно. Докато имате страдания - не сте познали вашия мъж, не вземайте познанството на мъж, тъй както вие познавате мъжа. "Познанство", аз употребявам тази дума в следующия смисъл: когато излезеш през месец май в някой приятен майски ден в гората и когато те огрее слънцето и ти чуваш птичките как хубаво пеят - то е познанство. И туй ти причинява една велика радост, ти се въодушевяваш. Туй е познанство, защото имай познанство, което ограничава. Щом ти познаеш твоя длъжник, ти го ограничаваш; щом намериш твоя вол и го познаеш, какво правиш? -Тургаш му юлара, вземаш остена и хайде. И сега, защо Христос е заминал горе на небето? Той знае, че юлар има за Него. В туй грешно състояние, в което сме ние, всеки ден бихме Го разпъвали. И следователно Той се е вдигнал толкова високо и чака. Изпратил е Духа Си, докато хората дойдат в съзнание. Вашият ум, сърце да бъдат готови да дойдат до туй съзнание - да изпълните волята на Христа. Туй е вътрешно дълбоко разбирание. Затова на първо място се изисква от всички ви да се обедините. Когато дойде Христос, всички жени трябва да станат една жена. Няма да бъдете много, но една жена. Всяка една от вас ще каже: "С нас какво ще стане?" Жените още себе си не познават. И първото нещо, жените трябва да познават себе си. По какво се познава една жена от друга? Кажете ми. Ако сравня две жени, всичките имат еднакъв стремеж. Едната иска да се ожени, и другата; едната иска хубаво да бъде наготвено, хубаво да се облече, и другата същото. Всичките им стремежи са еднакви. Няма нещо различно, едната да има нещо особено. Във всичките къщи един и същ живот. Сега, защо да не си дадат ръката - може да си повдигнат духа. Всички жени ако се обединят, още по-лесно може да го повдигнат. А сега всяка една от вас казва: "Аз да бъда първата." И тогава вашето положение мяза...аз съм привеждал и друг път тоя пример - слабата ви страна на неразбирание. В Европа отива на едно място един германски княз. Трябвало да го посрещнат в Дания или Холандия в един театър. И в града избрали 12 от най-хубавите жени, най-красивите, да го посрещнат. А между тия 12 трябвало да изберат една, която да му поднесе букет. Сега, коя ще бъде? Решили да гласуват. И в кутията намерили 12 билетчета с 12 имена - всяка една е гласувала за себе си И сега, вие в тази Христова кутия, всяка гласува за себе си и няма кой да поднесе букета Като се отвори кутията, вътре има толкова имена, колкото и жени има Всяка е гласувала за себе си Това не е лъжа Не е лошо да бъде човек пръв, но при изпълнение волята Божия Пръв е само Господ, начало на нещата, това е Той, а ние не може да бъдем първи Онзи, който създава нещата, Той е първият.

Та когато дойде този Дух, Той ще внесе това дълбоко разбиране в душите ви Самоотверженост се иска Казвате някой път: "На този мъж аз толкова съм служила " Но вие на мъже още не сте служили Павел казва: "Сгодих ви за един мъж." Аз бих се радвал, ако бихте служили, защото тогава нямаше да остарявате, космите ви няма да се изменят Не този мъж като дойде, да се разфучите (затова приехме един мъж да слуша, да не би жените да направят някой заговор)

Значи, когато Духът дойде, ако вие признаете този авторитет на Христа, всичките други въпроси: обединение, съмнение, те се разрешават кардинално. Основният въпрос е, който ще разреши останалите въпроси Той трябва да бъде въпрос по-любовен. По силата на Божията Любов и Мъдрост, така ще се разрешат. И тази любов трябва да бъде толкова силна във вас, като едно силно течение да помете всичко наоколо, да няма нищо да ви противодействува. И когато вашият мъж, който е на земята, ви се кара, ще кажете: "Чакаме ние Христа." Този приготовлява пътя за онзи Тогава на мъжете, когато ще говоря друг път, и на вас казвам, че има само един мъж, а на мъжете ще кажа: на света има само една жена. Тогава вие ще пратите една делегатка, техния авторитет повдигам, разбирате ли? И тогава ще говоря, че има само една жена, и всичките мъже трябва да се съединят, защото само една жена има. И когато този Дух дойде, Той ще внесе туй, от което вие имате нужда. Аз съм говорил много пъти и не искам моята беседа тъй да остане без последствие. Вие запитвали ли сте се като какви жени сте сега? Може ли да ми опишете? Ако аз бях ви дал тази тема "Какви жени сте?" По какво се отличавате? Как бихте се описали? Сега в света, за да се опише някой човек, ти трябва много да го обичаш или много да го мразиш. Тъй е Ще изкараш всичките негови отрицателни черти. За да опишем един човек, трябва или да го обичаме, или да го мразим. Сега вие мразите тия мъже на земята, това го зная. Следователно жената казва за мъжа си: "Не му вярвай, за каквото й да каже, нему вярвай." Прави сте. Щото в историята на човешката култура мъжете колко жени са продавали, колко крака не са счупили, и прави сте.

Сега, ако ви кажа за онзи мъж "сгодих ви за един мъж", как ще го опишете вие него9 Вие, че живеете при сегашните мъже, се дължи на този мъж, който е горе. Той всеки ден го изпраща при нея: "Макар че е такава, дайте й, няма нищо." Той недовижда вашите грехове Нека си живеят добре, нека са щастливи на земята Но щастливи ли сте? Не сте Не само не сте щастливи вие, но и вашите мъже и те са нещастни Че мъжете ви са нещастни, те постоянно пишат книги. Сега туй, което става вънка в обществото, което става в семейството, туй е и което става в душата. В своята душа някога вие изгубвате туй упование, този авторитет, туй съзнание, всяка любов и ударите го тогава през просото и казвате. "Да върви!" И изгубвате всяко понятие за онова възвишено дадено на душата, и тогава се отказвате и от Бога, и оставате в света само да ядете и пиете.

И сега, всички вие, жени, ако още търсите много мъже, ще има сълзи, сълзи, сълзи. Но ако търсите този един мъж и когато той дойде в света, на всички сегашни мъже ще кажете: "Да си вървите." Ето това, когато жената падне долу, мъжът остава горе в небето А когато мъжът падна, жената остана горе Тъй като истинските мъже и истинските жени са горе сега, а тези, които напуснаха небето и дойдоха да търсят своето щастие тук, на земята, те са героите на деня. Сега, този Дух на Истината трябва да дойде, чрез Него ще стане туй спасение. Сега ни най-малко не казвам, като идете вкъщи да се нахвърляте върху мъжете си. Няма какво да се нахвърляте. Вие ще го търсите със свещ, ще го търсите, докато го намерите Вие чели ли сте "Песен на песните"? На вас препоръчвам да прочетете тази песен. Мнозина са чели и казват: "Това е широк живот " Ще разбирате дълбокия вътрешен смисъл не по човешки, но по Божественому. И защо аз на вас не ви откривам тайни? Че как, где е мъжът ви? Вие като дойдете при мен, ще ви кажа: Нека дойде и мъжът ви с вас. А вие идвате само жени без мъже. Как тъй? Жена без мъж? И Писанието казва: "Нито мъж без жена може, нито жена без мъж, а двамата в Христа. "Жената като дойде, тя иска любов да върши. Любов с мъжа си ще бъдете, ти с мъжа си двама и ще дойде третият. Любов може да има само между трима души. Знаете ли вие това? Вашият мъж и вие ще дойдете при мен и тогава може да се любим. Тъй разбира Писанието смисъла на нещата. А между двама, тяхната любов ние я знаем. И тъй, не се лъжете да търсите любов между двама, търсете я между трима. Защо? Тъй казва Христос. "Когато вие сте заедно с Мене и Отец дойде, тогава Аз ще ви се изявя." Трима души трябват, когато аз говоря за любовта, да се обичате. Аз не съм срещал две жени да се любят. Ако може тук, в България, да намерите две жени, които да се обичат, аз бих желал да видя тия жени и ще си снема една фотография. Не че е невъзможно това на земята, но жената трябва да има своя мъж и третият, който ще дойде, Духът и Христос. Само тогава ще дойде Духът. Трима души се иска, за да дойде Христос. Искам да се избавите от илюзиите си. Искате да сте ученици, търсите щастие, дето го няма. Ако търсите щастие, аз ви казвам къде е - при мъжа ви. Но той ще ти тури юларя на главата, после той си има остен и кола ще ти турне, и ще каже: "Хайде на нивата да орем." Не мислете, и вашият мъж, и той е впрегнат, този мъж, лъжливият на земята, а другият мъж, аз няма да му кажа сега името. Не искам да казвам неговото име. А тия мъже са само негови представители. Те са негови слуги. И каквото той заповядва на земята, те го правят.

Сега знаете ли кой е той? Знаете. И дойде някоя мома, и казва: "Аз го намерих " Да - казвам - не си го намерила още. Ти, когато намериш този, за когото Павел казва: "Сгодих ви за един мъж", той ще бъде най-великият ден в живота ви. За жената това ще бъде възкресение и затова казва Христос: "Които се сдобият с този ден, с туй разбирание, нито се женят, нито за мъж отиват." Кой мъж?

На мъжете, когато ще говоря, ще кажа, че има само една жена. Не си правете илюзии, един мъж има, схванете това! Ще го търсите. Ще се почувствувате като една душа. И тъй ще можете да разрешите един въпрос - защо страдате. Въпросът е да намерите кого? - Да намерите Христа. Не историческия Христос, не този Христос, в Когото вярват хората, не, но онзи Христос, Който казва: "Аз съм начало и конец, алфа и омега", този, Който ви е изпратил тук, Който е изпратил благословението. Си, Който ви е подкрепял при всички ваши идвания и странствувания в този свят и ви е ръководил в пътя на истината. Той е бил всякога добър, никога не се е навъсвал, бил е деликатен, казва: "Ще дойде време на тази велика развръзка." Сега Божественият Дух иде за жените, да ги събуди да потърсят тоя, единия мъж. А сега, понеже има много мъже - има и скандали. Една жена казва: "Защо си го взела ти?" - "Ами ти какво си направила с него?" Спорят все за мъже. Казвам: Никакви мъже нямате още. Вашия мъж, истинския мъж никой не може да ви го вземе, той е горе на небето. Той ще бъде вашият възлюблен. Той не се нарича мъж. Възлюблен на душата. И за жената се казва, не за жената, която сгрешила, за "възлюблената ни" и за "възлюбления ми". И тъй, възлюбления на вашата душа ще го търсите. И когато го намерите, вашата душа ще бъде доволна, щастлива. И казва Писанието: "И през онези дни ще залича всичките ви грехове." И когато намерите вашия мъж, всичките ви грехове ще бъдат заличени и помен няма да остане от тях.

Най-важният и основен въпрос е да намерите възлюбления на душата ви, за когото душата ви копнее и толкова сълзи сте поронили. И казвате." За какво сме останали, няма ли избавление?" Защо? И когато този възлюблен дойде, Писанието пак казва: "Ще обърша сълзите ви, няма да има сълзи тогава, ще снема оковите ви." Няма да има окови, ще изцери сърцата ви, няма да има рани, там просветление има, няма да има тъмнина, ще въздигне душата ви, жената ще бъде царица тогава. И тъй ще вложите това и ще се молите живо най-първо да добиете Духа и туй просветление. А този, черния мъж, ще го вържете и ще му кажете: "Наложници не можем да бъдем вече." Всяка една жена трябва да каже: "Наложница не мога да бъда вече." Разбирате ли в себе си дълбоко, кажете ли, че не може да бъдете наложници - решавате въпроса. Тогава Духът ще внесе любовта. Ще дойде истинският мъж и тогава почвате вие новата епоха. И тогава ще се яви новата жена. И аз бих желал и вие да образувате поне пръстчето на тази нова жена. Вашият закон е велик, само трябва да отхвърлите външното робство, туй терзание, да знаете какъв е смисълът. И следователно вашия възлюблен намерите ли го, всичко друго, което разрушава вашия живот, изчезва. Тъй се разрешава основно въпросът. Тогава може да говорим за възпитание и за любов.

Ако аз ви говоря за любов, за целувки, думите ми са разбрани съвсем в преиначен смисъл. Не, не. Вие досега още целувки не сте имали. Целувка, такава целувка не сте имали. Трябва да ви целуне този мъж, този, който е чист, в който е било вашето начало. А сега, че ви целува сегашният мъж, това не е целувка. Та когато ние говорим за целувка, ние ще я чакаме още дълъг период само докато дойде тази целувка. И когато човек получи тази целувка, той на земята не седи. Той си заминава за своето отечество и напуща този дом. Тия неща, които сега ви спъват, той ги напуща, и по форма той е свободен. Та душата е нещо вътрешно. Човек не може да се опорочи отвън. Грехът не е нещо външно. Грехът е нещо вътрешно, в душата. И тъй, когато този Дух на Истината дойде, Той ще свидетелствува за мене и вие ще свидетелствувате. И аз желая вие един ден да свидетелствувате. Можем ли да свидетелствуваме? (- Можем.)

Не смесвайте вашата душа с вашето тяло. Защото сега имате едно тяло, после друго тяло, но има нещо по-съществено, което ви отличава. То е душата, не тя лото. И като се срещнете, трябва най-първо да се чувствувате като душа. И силата на любовта седи в противодействието. Ако вие може да издържите едно противодействие, имате любов. Тази любов ще бъде на Духа, тя ще бъде любовта на вашата душа. Между Бога и вашата душа, оттам трябва да започне любовта, не отвън. Толкова пъти сте говорили за любов, целувате се и пак говорите за себе си, угощавате се, а работите не се уреждат. Тази любов трябва да започне между Бога и вашата душа отвътре. И Павел казва: "Първо видимото." Това е видимото. Някои сега тълкуват: "Първо този живот." Аз казвам: Видимото, това е Бог, а невидимото, това са хората. Видимото е Бог заради мене, оттам ще започнем. Животът е вътре. Животът е вътре и прави са били тези думи. Като сме слизали от горе, Видимото е било долу, сега поемаме обратния път - гледаме нагоре. Първо трябва да се яви любовта към Бога и после ще се проявим навън. Ако аз нямам любов към Бога, не може тази любов да се прояви към вас. Бог, моята душа и ближният - трима души само, там има любов. Те съставляват Света Троица. Бог втри лица-подразбирам проявление на Божествената Любов, понеже Духът е първото изтичане на Бога. Бог и Духът, и Любовта, това съставлява една Троица, а ние сме четворицата - добродетелта на земята. Сега, първото, ще започнете другия метод - с Любовта! Жените да търсят своя възлюблен! Ще кажете: "Със сегашните си мъже какво да правим?" Какво казва Писанието? - "След като умрете, вие сте свободни от тях." Жената е свързана с мъжа, докато е жив. Щом умре, тя е свободна. Значи, ако тя се върне в света, той няма право да я вземе. Туй не е мое учение, апостол Павел казва тъй: "Моралният закон е, ако някой дължи пари и умре, и се върне на света, трябва да плати." Такъв е моралният закон. На сегашните мъже ще кажете: "Ние ще идем да намерим нашия мъж и вие ще идете да намерите вашата жена." И още ще кажете: "Ние двама не сме прокопсали, затуй ти да вървиш при жена си и аз ще ида при мъжа си." Нали тъй е кардинално решен въпросът? Какво трябва да прави мъжът? - Да иде при жена си и ще се реши развръзката. Ще разрешите този дълбок въпрос. Духът като дойде, трябва да изпълним волята на този Бог, Който ни е изпратил на земята. Защото при Него ще се върнем. Няма друг път. Колкото и дълго да седим на земята, все един ден ще трябва да се върнем там, отгдето сме дошли.

И казва Христос. "Когато дойде Утешителят, Когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духа на Истината, Който от Отца изходи, Той ще свидетелствува за Мене." Тази велика истина, която носи любовта, носи свобода на жената. Най-първо трябва да се освободи жената. Вие трябва да се освободите и като намерите Христа - вашият въпрос е решен и вие сте свободни. Сега някои вече са близо. Стремете се, докато реализирате туй дълбоко разбиране. Тъй седи въпросът. Като разберете, вие ще бъдете завинаги спасени. То е спасение.Туй е очиствание, да бъдете доволни. Тъй тогава, каквато е била първоначално душата на жената, тя да бъде доволна да се очисти, и тя ще се очисти. Когато Духът дойде в нея, тя ще почне да свидетелствува. За кого? За този, който е вън и вътре.

Сега Духът, Който вече работи, Той да ви просвети, да подтикне душите ви, сърцата ви, ума ви към разрешение на най-важния въпрос, а другите въпроси вие може да ги разрешите, но този въпрос в новото учение, не в новото учение, а във висшето Божествено учение, той е основен, кардинален, който трябва да го разрешите, и тогава всички други въпроси ще разрешите последователно.

Тайна молитва.

Пазете сега една мисъл, да не влезе едно обезсърчение. Сега сте по-близо до Царството Божие, отколкото в миналото. Този въпрос - ще мислите върху него, той не трябва да ви бъде една спънка, а един въпрос, от който зависи разрешението на всички други въпроси. Всяка една жена трябва да реши този въпрос и да няма колебание, тя трябва да знае това. Решите ли този въпрос, в душата дойде ли Духът, въпросът е сам по себе си свършен. Само по този начин да работите. И вие може да решите въпроса. Той не е един от най-мъчните въпроси. А той е най-лесният въпрос. Но вие все го изоставяте за най-после, а него най-първо трябва да го решите. "А този Дух на Истината, Той ще свидетелствува за Мене." А на друго място се казва: "Той ще ви научи и припомни всичко, което Аз съм ви казал." Да, втория път ще говоря по-нататък, втория път ще говоря на жените след един месец какво трябва да направите, като намерите този мъж. Духът, Който иде, Той ще ви отвори умовете и ще говори какво трябва да правите тогава. Жените да вземат участие във всички действия на света. Жените спъват света. Съдбата на света, ключовете от вас зависят. Целокупното спасение от вас зависи. И сега, понеже не сте решили най-важния въпрос, вие заблуждавате синовете и дъщерите си, нали? Ти ще повикаш дъщеря си, ще й говориш каква е великата истина вътре в живота. Да знае тя истината, защо я заблуждаваш? Никакво щастие няма Ще й одерат кожата както на един вол. Кажете: "Да се изпълни волята Божия!" Волята Божия се изпълня само чрез закона на любовта. Следователно вие ще ме разберете много широко, няма да ме разберете тъй тясно. Кардинално, основно ще разберете въпроса. Да се повдигнете не само вие в целия свят. Всички жени все този въпрос разрешават. Онези, които говорят за жените как трябва да постъпят и понеже те повдигнаха въпроса, щяха да го решат кардинално, но дойде всеобщата война и те спряха малко. Започнаха въпроса за еманципация на жената, не еманципация, а разбиране кардинално как седи въпросът. Дойде войната, пак се оплетоха и мъже, и жени и не могат да разбират основно въпроса. А той трябва да се реши. И по този начин жените ще решат въпросите. Вие живеете в една епоха много важна, както светските хора казват - "с историческа важност".

Сега или никога! Тъй седи въпросът. Сега е моментът! Сега, ако не решите този въпрос, никога няма да го решите. И ще имате сърце отворено, няма да кажете: "Не сме добри." Господ ще заличи греховете, ще ги хвърли зад гърба Си, няма да ги погледне. Всичките грехове - тъй ще ги хвърли зад гърба Си. Но сега, тъй както сте, и да се молите, не може. Сега се молиш да вършиш волята Божия, а утре търсиш един от чуждите мъже. Казваш: "Кой ще ме храни?" Стига вече толкова! Осем хиляди години сте робували и достатъчно! Понеже от осем хиляди години е, ще се скъса вече ремъкът. Тъй както човек скъса веднъж за всякога със злото. То е великото зло, с което трябва да скъса човек, да се отдели. И тогава ще обърне ума си към Бога. И ще разбере, че в Бога няма промяна, няма измяна, Той е един и същ. Той не е човек. Той е Великият Дух, няма промяна у Него. "Благоутробен" се казва за Него. "Многомилостив", пълен с любов към онези, които се каят, които вършат Неговата воля. Този въпрос сега ще го разрешите. Няма да си правите илюзии: "Аз не съм като другите жени."

Гледайте да бъдете тази жена. За едната жена аз не съм говорил още, да ви кажа едната жена каква е.

Хайде, поздравлявам ви - ще атакувате сега "на нож". Ще влизате сега всички с Духа, със Словото Божие. Не да вземете губерките, но със Словото Божие ще решите важния въпрос.

10 ноември 1921 г., четвъртък, 15 ч. София, Беседа за жени.

Най-често използвани думи в беседата: сега, има, аз, дойде, казва, мъж, духт, любов, може, дух, въпрос, христос, жена, всички, жени, мъже, бъде ,

Извънредни беседи , Беседи пред сестрите , София, 10 Ноември 1921г., (Четвъртък) 15:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ