НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Постижения / Постижение

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Постижения

Най-често използвани думи в беседата: може, има, човек, линия, хора, време, мечка, работи, живот, път, кой, сега, свят, място, имаш, тъпана, слънце, земя, искаш ,

Извънредни беседи , Последното Слово , София, 8 Декември 1944г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


ХХVI лекция на младежкия клас
8.ХII.1944 г., петък, 5 ч. с., Изгрев – София

Добрата молитва.

„Мога да постигна“.Направете една хоризонтална линия. Начертайте един кръг около нея. Според съвременната математика, правата линия е най-късото разстояние между две точки. Значи по правата линия постиженията се постигат най-бързо. Желанията на хората се постигат най-бързо, затова избират този път. Но има да извършиш някоя мъчна работа. Мъчните работи не стават по правата линия. Запример в тази плоскост каква чешма бихте могли да направите. Направете върху правата линия една окръжност. В кръга вие имате една идея слизане и възлизане. Коя е страната на възлизането. Представете си едно същество, което се движи така бързо, че едновременно се намира във всичките точки. Ти когато се движиш полека, може да извървиш милиони години този път, а той едновременно се намира навсякъде. Ти за милиони години ще се намираш навсякъде.

Казват, кои не са постижими в света. Има нещо непостижимо. Човек не може да се движи така бързо, както Господ. Защото какво се подразбира, че вие искате да постигнете нещо скоро. Кои са подбудителните причини. Искаш някои работи скоро да ги свършиш. Някои работи отлагате, някои не отлагате. Запример да си вземеш една шапка, хич няма да отлагате. Но да изплатиш един дълг може да отлагаш. Когато има да вземаш, отлагането е по-малко. Сега в света вие се смущавате от вашето невежество. Вашето невежество е плат, с който учените хора се обличат, турят го да се скрият. Вземат вашия плат на невежеството, турят го, за да не ги виждат, че са учени. Невежеството на земята се продава на учените хора за скромност. Който знае какво добива. Който не знае какво добива. Допуснете, че знаеш, че яденето е горещо, бързаш да ядеш. Какво ще стане. Ще имаш една опитност. Каква опитност? Един анекдот има. Един българин се намирал между хора, които знаели да свирят. Той казва: И аз зная да свиря, тъпан зная да бия. Тъпана може да го удрям. По-просто свирене от тъпана няма. Когато дойде до тъпана, няма кой да ви свири. Всичките работи в света се затягат се от тъпана.

Сега някои работи вие искате да станат лесно, нали. Какво подразбирате под дума лесна работа. Лесните работи с малко енергия стават. Мъчните работи много енергия изискват. Правите линии в природата има ли ги? Една мечка, когато се яви, с какво ще се препоръча. Тя няма гладко лице. С какво може да се препоръча мечката? Мечката ще гледаш колко са дълги влакната на нейното лице. От тях зависи качеството ѝ. Характерът на човека може да се определи по лицето на човека. В лицето може да видиш силите, които действуват в човека. Някой път линиите са груби. Зад тия линии показва, че се крият груби сили, не са фини силите, но груби сили, които трябва да се обработват. Казвам: Всичките мъчнотии в съвременния живот зависят от грубите сили, които са вложени в нас. Нямаме методи за обработване. Да допуснем сега, че вие имате желание, тъй както в един лотариен билет да станете най-красивият човек. Вземате един билет да станете красив. Питам, като добиете красотата, какво ще направите с тази красота? С лотарийния билет спечелвате красотата като дадена сума. В красивите хора лицата са живи, не са статични. Отдето минат красивите хора, като ги погледнеш, запалват като огън. Красивият човек огън образува навсякъде. Един ангел, ако остане на земята, ще запали земята. Затуй дълго време не може да стои. Затуй трябва да вземем предохранителни мерки за материята за(да) не я запали. То е оръжие, с което си служат. Ще се яви едно същество от един по-възвишен свят, енергиите са толкоз мощни, ако не вземеш предохранителни мерки, може да изгорим. Мойсей, който беше в пустинята, видя, че къпината гори и не изгаря. Той беше учен човек, вижда, че гори и не изгаря. Едно същество, което свети, взема предохранителни мерки. В живота трябва да вземем предохранителни мерки, за да не се развалят отношенията, които имаме.

Казвате: Защо ми е този живот? Че какъв живот трябва да ви се даде? Представете си, че идвате в човешкия организъм и мястото на очите не може да вземете, мястото на ушите не можете да вземете, мястото на устата не можете да вземете, на пръстите не може да вземете, никакво място не може да вземете, останало само малко място на нокътя на големия палец на крака. Това ти е мястото. Какво ще правиш? Ако вземеш мястото на нокътя, ще живееш. Ако се откажеш да вземеш това място, ще умреш, нищо повече. Най-малката работа в света, която може да ви се даде, носи живот в себе си. Ако се откаже човек от тази работа, човек умира. Без нея животът няма смисъл. Често вие си правите избор. Не си правете избор. На чертежа тези линии изхождат от центъра. Тънките линии имат едни свойства, другите второстепенни. Кои предпочитате: тънките или дебелите. Един художник, който не може да нарисува едно красиво лице, разбира ли какво нещо е красота. Да кажем, вие имате идеята да станете художник.

Кога линиите са най-красиви. Те са изходни пунктове, отдето човек излиза, в дадения случай, отдето излиза енергията са големи постижения. Красивите линии излишък нямат, много малко излишък имат. Ония линии, които не са красиви, в тях има много излишък, недовършени са. Сега един художник може да изкара цяла една картина от това. (Чертежа.) По особен начин може да се свържат. Та казвам: Вие срещате един човек, искате да знаете красив ли е. В какво седи красотата. Трябва да имаш знание да предизвикаш неговия ум. Трябва да имаш знание да предизвикаш неговото сърдце в деятелност, трябва да предизвикаш неговата воля. Ако ти не може да ги предизвикаш, той казва: Той ме предизвиква. В съвременния свят всеки може да те предизвика. Много малко хора има, които няма да те предизвикат. Аз често съм забелязвал, върви някое малко дете, срещне някой, не обича да отстъпва. Може да е професор, но този професор още като види детето, да отстъпва. Когато туй дете не го предизвиква, професорът казва: Ти ще отстъпиш сега. На разумните постъпки другите ще отстъпят, на неразумните ти ще отстъпиш. Сега казвате: Да се проявите. Каква проява има в един скандал? Двама борци от по 120 килограма борят се на физическото поле да си покажат силата, борят се с напрежение. Нито единият побеждава, нито другият. И двамата като се хванали, единият пада без да се побеждава, и другият пада без да се побеждава. Публиката иска някой да победи. Ако единият победи, какво показва? Онзи търси някой герой, който да не е победен. Ако ние може да победим всичко в света, животът ще остане. Трябва да има нещо, което да не се побеждава. Всеки трябва да има нещо, което да не се побеждава. То е идеалът. Щом всичко постигнеш, ти си без идеал. Една хубава шапка носиш на главата си, то не е идеал. Хубави обуща носиш, те не са идеал. Не са идеал, понеже твоите хубави обуща, ако не внимаваш, ще изчезнат. Съвършените носят обуща, които никой не може да ги вземе. Съвършените същества, като оставят обущата си, стават невидими. В света реално е туй, което е невидимо. Невидимите неща са само забавление. Видимите неща то е реалността, с която се гради. Невидимите неща – не, веди. Не си го учил. Невежа е се също. Веди туй, което човек може да учи. Имате един банкерин в Ню-Йорк „А“ и един в Лондон „В“. АВ това е една права линия, А към В има отношение. От банкера А тръгнеш до банкера В. Кривата линия е пътят, в който ти може да влезеш в досег с тия двете учреждения. Казвам: Ние сме в един свят затворен. Имаме една линия, която излиза от слънцето и минава през земята, не сме още в досег. Ние не знаем кой е най-големият банкер. Кой е най-големият банкер на знанието. Вие очаквате за бъдеще да дойдат блажените времена. То е физически така. Блаженството е извън времето. То не е за бъдеще. Има хора, които и сега са блажени. Не е било време, когато разумните да не са блажени. Не е било време, когато глупавите да са били блажени. Под думата блаженство разбирам разумност. В разумното схващане всякога може да има блаженство. Тези хора, които не са блажени, те не схващат разумно. Седят двама души ученици, които ще постъпят в университета. На масата седи един професор. Един от студентите харесва му професорът и му дава една хубава ябълка. Другият се държи скържав. Тази ябълка прокарва студенина в изпитите, недаването на втория го скъсва. Прозорливост трябва. В живота услугата, която направиш някому, и той ще ти я направи. Казваш: Да не се даде. Божествените неща, хубавите неща веднъж стават. Ти казваш: Друг път ще направя. Веднъж може да го направиш по този начин. Другия път може да го направиш, както искаш. Доброто в своята пълнота само веднъж става. Като стане, вече има отражение в себе си. Онова, на което ние се радваме, то е отражение на нещо минало, което е станало.

Сега ако някоя мечка дойде във вашата къща, тя ще остави миризмата. Котка ако дойде, и тя ще остави миризмата си. Мишка като дойде, ще остави миризмата си. Каквото животно влезе, се ще остави своята визитна картичка. Има вонещици остават своята миризма. В умствения живот ние страдаме от вонещици. Цялата философска мисъл е развалена от някоя вонещица. Вземете идеята: Има ли Господ или няма. Вие какво разбирате под думите, има ли Господ или няма Господ. Тази идея е толкоз материалистична. Всяко нещо, което може да има някаква форма, може да бъде видимо или невидимо. Нещата, които са материални, може да бъдат някъде, може да не бъдат там. Туй зависи от две причини: може ти да си дошъл до реалността и може да си далеч от нея. Ти си далеч от един предмет, ти го отричаш, казваш: Няма го. Или предметът е близо до тебе, ти го съзнаваш. Казваме: Има Господ – събудено е нашето съзнание, има светлина. Когато в мене се е събудило желанието да зная какво е светлината, има Бог. Когато в мене не се е събудило желанието за светлината, тогава Господ не съществува. Съвременният свят спада към учените хора, които отричат нещата. Господ обича да се занимава с тези учените деца. Едно дете направило един капан за мишки, Господ направи детето мишка и го тури в капана. Детето направило юлар за мечки. Господ направи детето мечка и му тури юлара. Кой каквото измисли, турят му го на главата. Защо е така? То е нашият свят, който сме създали. Защо ти е желанието да имаш юлар за мечки?

Някой път вземате жито, искате кокошката да клъвне от ръката ви. Някой път хвърляте житото, безразлично ви е. Кокошката като клъвне да бъде по-чисто. Разбира се, от ръката ще бъде по-чисто, като кълве от земята, ще бъде по-нечисто. Защо кокошката не иска да кълве от ръката ви? – Няма доверие. Кокошката има съображения, че ако клъвне, може да стане нещо с нейния врат. Недоверие има. Вие намирате, че светът не е създаден такъв, какъвто трябва да бъде. Представете си, че вие направите света, какъвто вие желаете. Какъв ред ще турите на света, кажете. От най-големите същества до най-малките да дадеш възможност на всичките да работят, разумно да работят. Никое същество да не се оплаква. В първоначалния порядък никой не се оплаква. Всички се оплакват от човешките порядъци. Дето има несправедливост, то е човешка работа, дето има справедливост, е Божествена. Дето има разумност, е Божествено, там, дето няма разумност, то е човешко. Запример, много пъти хората атакуват другите хора. Защо ги атакуват. Един французин измислил едно изнамерване, че всичките хора, които страдат от захарна болест, мухите кацат по тях. Мухите познават по-рано, затуй кацат по лицето да вземат от захарта. Ако мухите кацат отгоре ви, вие имате захарна болест. Тогава ако не искате да ви задяват мухите, намалете захарта. Ако не намерят захар, мухите няма да ви безпокоят.

Сега ние трябва да гледаме на живота, както когато слънцето изгрява. Ние трябва да предвиждаме работата, която слънцето върши. Ако слънцето добре свършва работата и ние ще я свършим добре; ако слънцето не свършва добре работата и ние няма да я свършим. Този брат (този, който начерта правата линия и кръга) той очакваме да му платим нещо, ние нищо не му дадохме. Колелото е направено да върви по правата линия. Колелото напред, ти отзад подир него. Когато имате неприятел отпред, колелото да е отпред. Когато неприятелят е отзад и колелото да е отзад. Малките деца вземат прашка, въртят прашката, като пуснат прашката, камъкът отива надалеч. Кой край се пуща на сърдцето или на ума. Когато имате прашка, кой край пущате. В миналото на България имаме един брат, който бил на един митинг. Стражарите били онези, които правят митинга. Той хвърлил камък и искал да удари стражаря, но на место стражаря ударил онзи, който говорил на митинга. Казва: Аз искам да ударя стражаря, пък пукнах главата на онзи, който говореше. Като не знаеш как да хвърляш; не хвърляй камък. Като не знаете как да мислите, не хвърляйте камък, защото стражаря няма да може да го ударите. Представете си, човек върви, влезе едно пясъче между пръстите, този човек няма време да изуе обущата, като върви понакуцва. Сега не може да си представиш кои са причините. Този човек трябва да изуе обущата. Всичкото ви недоволство произтича от такива пришки. Човек трябва да се спре. Спирайте се. Вие по някой път имате симпатия на хубавото време, харесвате го. Като се заоблачи времето, не ви е приятно. Хубавото време е на място, но и облачното време е на място, то е задача.

В песента се казва: Може да постигна, що желая. „Всякога ли, при какви условия“. „В живота всичко се постига“. В живота всичко не се постига. Животът е вечно движение, което не се спира за никого. Постижението е една временна спирка. Спреш, качиш се. Нещо разумно трябва да спре живота, моментално да те грабне да вървиш с живота. Често, запример, вие се оглеждате в огледалото, искате да бъдете красиви. Не знаете откъде да започнете. Искаш да бъдеш красив, не знаеш откъде да дойде красотата. Когато поставят една статуя, първо трябва да ѝ подготвят място. Трябват материални условия. За да бъдеш красив, трябва да имаш достатъчно светлина. За да бъдеш красив, трябва да имаш достатъчно топлина. За да бъдеш красив, трябва да имаш достатъчно сила. Сила разбирам, да бъдеш гъвкав. Силен човек наричам, който никъде не се блъска. Всичките хора, които се сблъскат някъде, не са от силните хора. Ако стане сблъскване между слънцето и земята, какво ще стане. Когато стане сблъскване между малкия и големия, винаги малкият плаща. Малкият трябва да се отклони, да избегне. Никога не разрешавайте големите задачи. Защо е злото в света, оставете този въпрос. Защо човек се ражда, оставете този въпрос. Ами защо умира и него оставете. Защо е сиромашията и сиромашията оставете настрана. Защо е този богат, оставете богатството. Какво значи да оставиш настрана? Хапнал си от богатството, остави богатството на място. Хапнал си от сиромашията, остави сиромашията на място. Сиромахът е голям човек. Сиромасите са много учени хора.

Двама души приятели в България се скарали, не си пишат. Най-после единият приятел пише: Аз направих погрешка за нашето скарване, не зная сега как да се примиря. Ако ти си на мойто място, какъв съвет ще ми дадеш. Написал му едно писмо, как да се извини. Тъй ако се извиня, не ми е приятно, инак ако се извиня, не ми е приятно. С години съм мислил, не зная как да се извиня. Като го напиша, не ми харесва извинението. Ти как ще го направиш? Той му казва: Ти ела ми в неделя на гости, ще ти кажа. Той направил един хубав обяд, повикал го, става примирение. За примирение изберете най-хубавия ден, когато няма никакво облаче на небето. За примирение изберете, когато всичките звезди светят. За примирение изберете, когато всичките плодове зреят, когато има сливи, череши, когато има грозде. За примирение изберете, когато всичките хора са богати, а не сиромаси, когато искаш примирение, търси най-хубавото. Когато искаш да се примириш, търси най-хубавото, което е Божествено. Качиш се на най-високия планински връх, ще знаеш къде да слезеш. Сега туй лесното как ще го направите сами. Ще дойдете до анекдота. Един българин носил един тъпан. Вечерта се е спрял в една воденица, качил се на покрива на воденицата с тъпана. По едно време гледа, влиза една мечка. Той се уплашил и започнал да бие тъпана да си дава кураж. Мечката била опитомена, взела да играе. Той бие тъпана, тя се разхожда във воденицата и играе. Идат камилджии, слушат тъпана се бие във воденицата. Отиват там, мечката изскача, те носили грънци на камилите си за Солун, като се изплашват камилите от мечката, изпотрошили грънците. Те казват: Защо на тази мечка не си турил юлар. Завеждат го в Солун да го съдят. Той казва: Аз съм сиромах човек, тамън упражнявах мечката с тъпана във воденицата, те дойдоха и мечката избяга. Нека ми доведат мечката, аз ще платя грънците. Съдията го намира за прав. Мечката я няма, изплашила се, побягнала. Има нещо невярно. То е съвпадение на нещата. Всеки човек може да използува. Не разчитайте на неща случайни. Не разчитайте на една мечка, която случайно дошла във воденицата и вие биете тъпана.

Какво означават тия букви? Кой е мъжът, кой е жената. Едната буква е женска, другата е мъжка. Коя е женската, коя е мъжката? Г-то е женска, Б-то е мъжка. Мъжът има задна стража, го пази. В жената няма, тази област в Г-то е празно. Ако имате два елемента както кислорода и водорода, кой бихте предпочели – кислорода или водорода? Кислородът е скандалджия, той не гори, скандали може да направи навсякъде, поддържа горението. Водородът гори, но не поддържа горението, разумно свършва работата. Като се съберат двамата какво си помагат? Кислородът окуражава водорода да гори. Водородът и той го окуражава, казва: Поддържай скандалите, без тебе нищо не може да свършим в света. Думата скандал не е българска. Какво значи скандал? Скойт, подхлъзване, скандал значи неустойчива почва. На много равен път, на много гладък път не може да се пази равновесие. При най-малкото изкривяване може да паднеш. При такова едно неуравновесено състояние, хората вдигат скандали.

Коя дума е най-важна. На какво ние се спряхме, което е най-важно? Колко положения има, които са важни? Светлината е хубава, но показва погрешките. Щом искаш да проявиш света на светлината, винаги ще изложиш себе си. Употребяваш тъмнината, ще скриеш своите погрешки, но същевременно ще закриеш някои от своите добродетели. Светът тъй е направен, всякога трябва да жертвуваш. Ако жертвуваш светлината, губиш. Ако жертвуваш тъмнината, губиш. При какви условия може да си служиш с тъмнината. В Библията имаме един пример, Ной след като излезе от кораба, се развесели, намери винце, пи и се разголи. Единият син видя баща си и започна да му се смее. Отиде и каза на брата си. Вторият брат взе една дреха и покри баща си. Казвам: По-хубаво е човек да носи дреха. Да не вижда погрешките на хората. Погрешките на хората нищо не допринасят. Убиеш някой човек, какво ще направиш? Извършил си едно голямо добро?

Я да изпеем песента: Мога да постигна що желая. /Изпяхме я/. Там, дето се ражда радостта, там, дето изгрява светлината. Някой от вас да изпее песента, да даде ударение. Не изведнъж силно „мога да постигна“, „мога да постигна“ много тихо ще го изпеете. Мога да постигна, не както той го мисли. Сега вие го започвате силно. Ако искаш да дадеш ефект, на себе си как ще го изпееш. Туй, което постигаш, не го носи със себе си. То нека върви подир тебе да те следва само. Което постигнеш, само да се привлече, като сянка да върви, да го не носиш. Щом го носиш, то е товар. В природата има един закон. Често ние, съвременните хора, страдаме от натрапени мисли. Знаете какво е натрапена мисъл. В града Ню-Йорк минава един богаташ американец и вижда как един работник пада от високо и си счупва крака. След шест години на мястото, дето си счупил крака онзи работник, той усеща болка на своя крак, като че си счупил крака. Викат един лекар вижда, че няма нищо, викат втори, трети, четвърти. Най-после викат един психиатър, който разбирал закона, казва: Преди толкоз години виждал ли си някой да си счупи крака. Искал да го извади от тази натрапена мисъл. Защото ако някоя мисъл е натрапена, може да се реализира. Някои натрапени мисли има, които са зловещи. Ако човек много се интересува, ако е много любопитен за някои работи, създава си излишни страдания. Или пък заради обществото човек иска страданията. В природата и добрите, и лошите работи еднакво се случват. Туй, което много желаеш, ще дойде до главата ти и туй, което никак не го желаеш и то ще дойде. Сега за тия работи като се разправя, вие може да се уплашите. Казвате: То ще се случи това нещо. Ако идете на бойното поле и искате да видите колко сте смели, ако речете да прекръстосате бойното поле, как мислите ще излезете ли здрав. Минете през бойното поле на този картечен огън, какво ще ви бъде положението. Ако човек посети бойното поле не във време на сражения, но когато боят е минал, тогава ще имате опитността какво са правили хората. Ако искате да опитате самата действителност, ще имате големи изпитания.

Допуснете сега, че някой от вас има 165 сантиметра, не е от високите. Някой има 170, 175. Вие искате един сантиметър да сте по-висок. Защо ви е един сантиметър. Какво може да достави един сантиметър на ръста ви. Някои хора не може да израснат много лесно, някои лесно израстват. Тури два сантиметра под петата и израства. Утре токът се пречупи. Често в нашия ум такива токове има, които са израснали неестествено, пречупи се токът, погледнеш пак е нисък. Дисонансите са се такива токове неорганически. Първото нещо в характера се изисква всяко нещо да не е статическо, да е изработено, пластично, да се не чупи. Винаги разполагайте в света с нещо нечупливо.

Кому да дадем да чете, на брат или на сестра? Понеже светът първо е станал от мъжа, да започнем от мъжа. После с жената. (Един брат прочете 106 страница от „Царския път на душата“.) Да видим каква хармония има между туй, което сега говорим и каквото се е говорило тогава.

Отче наш.

Постижение

Най-често използвани думи в беседата: може, има, човек, линия, хора, време, мечка, работи, живот, път, кой, сега, свят, място, имаш, тъпана, слънце, земя, искаш ,

Извънредни беседи , Последното Слово , София, 8 Декември 1944г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНачертайте една права линия и около нея опишете окръжност. Според математиката, правата линия е най-късото разстояние между две точки. Значи, постиженията се придобиват най-бързо по пътя на правата линия. Същото се отнася и до желанията. Затова хората се стремят към тоя път. Мъчните работи не се постигат по пътя на правата линия. Кривата линия, т. е. окръжността, е път на възлизане и слизане. Коя страна от окръжносгта е на възлизането и коя – на слизането? За колко време може да се извърви пътя на окръжността? Ако някое същество се движи много бързо, в един момент ще обходи всички точки. Ако се движи бавно, то ще извърви тоя път за хиляди години. Само Бог се движи с грамадна бързина, а всички останали същества се движат по-бавно – според степента на своето развитие.

Питат: Кои неща са постижими и кои – непостижими? Непостижимо е, например, за човека да се движи с бързина, с която Бог се движи. Коя е причината, че човек иска да постигне нещо бързо? Защо отлага постигането на някои нещо, а други не отлага? Ако искаш да си купиш нещо, не отлагаш, искаш час по-скоро да го имаш. Ако имаш дълг, отлагаш изплащането; ако имаш да взимаш, не отлагаш. Като дойдеш до плащането, казваш, че не знаеш, кога е срокът на полицата. В случая, това невежество не те смущава. В обикновени случаи невежеството те смущава. Обаче, ученият не се безпокои от невежеството. Често той се облича в него, за да се скрие, да не знаят, че е учен. Така той се скрива и минава за скромен. За учения невежеството е дреха на скромността.

Какво придобива оня, който много знае, и оня, който има малко знания? Например, какво ще придобиеш, ако знаеш, че яденето е горещо, и бързаш да се нахраниш? Ще придобиеш известна опитност, която няма да те ползва много. В това отношение, ти ще приличаш на оня българин, който се хвалил, че знае да бие тъпан. Като го питали, знае ли да свири, той отговарял: Зная тъпан да бия. По-лесна работа от биенето на тъпан няма. Обаче, всичките работи се спъват все от тъпана.

Мнозина се стремят към лесните работи. Кои работи са лесни? – Които стават с малко енергия. Постигането на мъчните работи изисква много енергия. Те стават по пътя на кривите линии. Има ли прави линии в природата? Правата линия може да бъде гладка, а може да бъде и грапава. Ако се движиш по права линия, ще срещнеш малко съпротивление.

Каква е разликата между лицето на човека и това на мечката? Човешкото лице е гладко, а на мечката – космато. Характерът на човека се определя по линиите на лицето, а характерът на мечката – по дължината на космите. Всички мъчнотии в човешкия живот се дължат на грубите сили, които действат в неговия организъм. За да се справи с тия сили, човек трябва да ги преработи. За това са нужни методи, с които той още не разполага.

Казвам: Не е достатъчно само да придобиеш нещо, но трябва да го използваш разумно. Каква полза ще имаш, ако спечелиш на лотария един милион лева? Някой се стреми, както при лотарията, да стане красив. Какво ще направите с красотата? Красотата е подобна на богатството. Както печелившият милиона, така и красивият са богати хора. Лицето на красивия е динамично, живо. Дето мине, той пали огън. Красивият навсякъде образува огньове. Ако един ангел остане да живее между хората, ще запали земята. За да не стане това, трябва да се вземат предпазни мерки. Красотата е оръжие, с което ангелите си служат. Мощни са енергиите на ангелите. Мойсей, когато беше в пустинята, видя една къпина, която гореше, без да изгаря. Той беше учен човек, разбра, какво означава тоя огън, и свали обувките си, за да не изгори. Ето защо, когато се намирате пред Великото в живота, трябва да вземете предпазителни мерки. Който не разбира това, не е доволен от живота си.

Често чувате да казват: Защо ми е тоя живот? Какъв живот искате да ви се даде? Като дойдете на земята, кое място ще заемете? Влизате в едно тяло и търсите място да се приютите. Мястото на очите, на ушите, на устата не може да вземете; мястото на пръстите на ръцете и на краката не може да вземете. Остава само едно място – нокътът на големия пръст на крака. Ако се съгласиш да вземеш това място, ще живееш; ако не се съгласиш, ще умреш. Какво ще правиш тогава? Ще вземеш най-малката работа, която ти се дава, защото тя носи живот в себе си. Ако се откажеш от тая работа, животът ти ще се свърши. Най-малката работа, която ви се даде, носи живот. Без нея животът няма смисъл.

Смисълът на живота е в малките работи, в тънките линии, а не в дебелите. Кои линии са по-красиви: тънките, или дебелите? Всяка линия има изходна точка, отдето излизат енергиите. Красивите линии, т. е. тънките нямат излишък, но дебелите имат много излишъци. Всяка линия говори за себе си. По нея може да се чете. Ако начертаете няколко линии и ги поставите в безпорядък, опитният художник може да ги съчетае така, че да изкара от тях нещо хубаво и завършено.

Срещате един човек, искате да знаете, красив ли е. За това трябва да имате знание, да предизвикате неговия ум. Трябва да имате знание, да предизвикате неговото сърце. Най-после, трябва да имате знание, да предизвикате неговата воля към дейност. Ако вие не го предизвикате, той ще ви предизвика. Днес много хора могат да те предизвикат. Върви едно малко дете по улицата, среща един възрастен човек, но не отстъпва – не обича да отстъпва. Тоя човек може да е професор, но отстъпва на детето, без да му каже нещо. Ако детето не го предизвика, професорът му казва: Сега ти ще отстъпиш! При разумните постъпки други ще отстъпват. При неразумните постъпки ти ще отстъпваш.

Казвате: Да се проявим. Каква проява е тая, при която хората се карат? Ако двама борци се борят помежду си, да си покажат силата, какво печелят? Те се напрягат, но нито единият побеждава, нито другият. Публиката гледа, иска единият да победи. Ако
единият победи, какво показва това? Всеки търси такъв борец, който никога не е бил побеждаван, да се прослави пред хората. Ако ние можем да победим всичко, животът ни ще изчезне. Трябва да има нещо в живота, което да не се побеждава. И всеки човек трябва да има нещо в себе си, което никой не може да победи. Това значи, да имаш непостижим идеал. Ако всичко постигнеш и всичко победиш, ти нямаш идеал. Имаш хубава шапка, хубави обувки, но това не е идеал – всеки може да ги вземе. Съвършените същества носят обувки, които никой не вижда. Ще кажете, че техните обувки са нереални. В същност, реално е невидимото. Видимите неща са забава за хората, а невидимите са реалност, с която се гради. Видими неща – „веди" – това, което може да учиш. Невидими – „не веди" – неща, които не си учил.

Говори се за права и за крива линия. Представете си, че имате две големи банки: едната в Лондон, а другата в Ню-Йорк. Те имат отношение помежду си и образуват права линия АВ. Ако някой тръгне от едната банка към другата, пътят, който извърви, ще бъде крива линия. По тоя път той ще влезе в отношение с банките. Те са по права линия, но докато стигнеш до тях, ще вървиш по крива линия. Такъв е пътят, по който човек върви, за да дойде от слънцето до земята и обратно – да отиде от земята до слънцето. Това показва, че хората живеят в един затворен свят. В същност, пътят от слънцето до земята е права линия. Коя от двете банки е по-голяма – слънцето, или земята? Кой е най-големият банкер на знанието? Блажен е оня, който може да се домогне до тоя банкер!

Съвременните хора очакват в бъдеще да дойдат блажените времена. От физично гледище, така е, но блаженството е извън времето. Има хора, които и днес са блажени. Не е било време, когато разумният да не е бил блажен. Не е било време, когато глупавият да е бил блажен. Под „блаженство" разбирам разумност. Блаженството се крие в разумното схващане. Двама другари посещават заедно университет. Единият харесва едного от професорите си и му предлага една хубава ябълка. Това предразполага професора, и той става по-внимателен към тоя студент. Вторият студент е затворен към професора си, но и професорът се отнася към него по същия на-чин. Досетлив, внимателен трябва да бъде човек! Божествените, красивите неща стават само веднъж. Те не се повтарят. Ще кажете, че друг път ще постъпите по Божествено. Щом сте изгубили първия момент, ще чакате друг момент. Определено е времето за доброто. Като се направи веднъж, то носи своето отражение. Само веднъж можеш да направиш добро, но много години след това ще се радваш. Ехото или отражението ни доброто трае дълго време.

Това е закон, който се изявява навсякъде в живота. Ако дойде мечка в дома ви, ще остави миризмите си. Ако в стаята ви влезе мишка, и тя ще остави миризмата си. Каквото животно влезе в къщата ви, все ще остави нещо от себе си. Кой не е усетил присъствието на вонещицата бубулечка в стаята си? И в умствения свят хората страдат от подобни вонещици. В известно отношение, философската мисъл е изопачена все от умствени вонещици. Нвпример, и до днес още хората разискват върху въпроса, съществува ли Бог, или не, и мнозина Го отричат. Тая идея е крайно материалистична. Хората искат да видят Бог външно, в някаква форма. Те не подозират, че нещата, които имат форма, могат да бъдат видими и невидими. Те могат да бъдат някъде, на определено място, а могат и да не бъдат там. – Защо е така? – Защото човек може да е дошъл до реалиостта, а може да е далеч от нея. Ако някой предмет е близо до теб, ти признаваш, че той съществува; ако е далеч от теб, отричате съществуването му.

Казваш: Бог съществува. Значи, твоето съзнание е събудено, имаш светлина. Докато се интересуваш от светлината, Бог съществува за теб. Щом престанеш да се интересуваш от светлината, и Бог престава да съществува. Много от сегашните учени хора се отнасят към ония, които отричат нещата. Въпреки това, Бог се занимава с тия деца на науката. Той ги учи по особен начин. Едно дете направило капан за мишки. След време Бог ще постави детето в подобен капан, да научи урока си. Някой човек измислил капан за мечки. След време същият човек попада в подобен капан, да научи урока си. „Кой каквото прави, това намира", казва българската пословица. Кой каквото измисли, това турят на главата му. Човек сам кове съдбата си. Не се оплаквай от живота си, нито от света, в който живееш. Светът, ог който се оплакваш, е твой свят, от тебе създаден. Защо даде ход на желанието си да правиш капани?

Едно се иска от вас: да възстановите доверието, което сте изгубили. Взимате жито в ръката си и го подавате на някоя кокошка, да си клъвне. Тя се приближава до вас, погледне и се отдалечава. – Защо? – Няма доверие във вас. За нея е по-добре да кълве от ръката ви, по-чисто е житото, но не смее. Като хвърлите житото на земята, тя се приближава и започва да кълве. Тя знае, че ако кълве от ръката ви, може да стане нещо с нея. – Какво ще стане? – Ще турите ножа си на врата и, и животът и ще се прекрати. Казвате, че светът не е създаден, както трябва. Създайте тогава вие един свят, какъвто желаете. Какъв ред ще турите в света? Можете ли да създадете такъв свят, че да дадете възможност на всички същества, от най-малкото до най-голямото, да работят разумно? Можете ли да създадете такъв свят, в който никое същество да не се оплаква? От Божествения порядък никой не се оплаква, но от човешкия мнозина се оплакват. Дето има справедливост, там е Божественото; дето е несправедливостта, там е човешкото. Дето е разумността, там е Божественото; дето е неразумността, там е човешкото. Тая е причината, дето хората едни - други се атакуват, както мухите атакуват болните от захарна болест. От ред наблюдения, един французин дошъл до заключението, че мухите кацат особено много върху болни от захарна болест. Ако иска да не го безпокоят мухите, болният трябва да се лекува, да намали процента на захарта в организма си.

Гледайте на живота с радост, както при изгряване на слънцето. Работете, както слънцето работи. Ако то върши работага си добре, и вие ще свършите своята работа добре. Ако слънцето не работи добре, и вашата работа няма да се свърши добре. Кръгът, като фигура, представя колелото на живота. То върви напред, а вие след него. Когато неприятелят ви е отпред, и колелото трябва да върви напред; когато неприятелят ви е отзад, и колелото трябва да бъде отзад. Малките деца играят с прашка, като я въртят кръгообразно. Така камъкът отива надалеч. Кой край се пуща на прашката? Когато работите със сърцето и с ума, кой край пущате? Ако не знаеш, как да си служиш с прашката и да хвърляш камък, по-добре се откажи от нея. Ако не знаеш, с кой край на сърцето и на ума да работиш, сам не се впущай в работа. Потърси някой разумен човек да ти помогне.

Един наш познат отишъл на митинг. Това било в миналото на България. Когато един от ораторите говорил, стражарят пазел реда и се проявил доста грубо. Нашият познат се възмутил, взел един камък и замерил стражара. Понеже не умеел да замерва с камъни, вместо стражара, той ударил говорителя. После се извинил за погрешката си, но получил някакво наказание.

Казвам: Ако не знаеш да замерваш с камъни, по-добре не хвърляй. Ако не знаеш да мислиш, не хвърляй мисълта си, дето ти попадне. Вместо едного, ще удариш с нея друг, за когото не си мислил, и ще направиш грешка. Малките причини носят голями последствия.

Вървиш по улицата и случайно влезе в обувката ти една песъчинка. Ако не обърнеш внимание и не събуеш обувката си, ще нараниш крака си и ще започнеш да куцаш. Трябва ли да се чудите след това, защо човек е недоволен? Недоволен е, защото наранил крака си, пришки има между пръстите си. За да се избавиш от недоволството си, спри на пътя, свали обувката си и извади пясъчето навън. От теб зависи да бъдеш доволен, или недоволен. Доволството в живота е доброто време. Всички обичат хубавото време, а не обичат лошото, облачното време. И хубавото време е на мястото си, и лошото време е на мястото си –те са задачи за човека.

Казано е в песента „Мога да постигна, що желая", че всичко в живота се постига. Всъщност, в живота всичко не се постига. Животът е вечно движение, което пред никого не спира. Постижението подразбира временно спиране. Спреш за момент и пак продължиш движението си нагоре. Трябва да дойде нещо разумно в живота, да те грабне за момент и да те понесе нагоре. За постигането на нещо са нужни условия. Някой иска да бъде красив, но не знае, отде иде красотата. За да бъдеш красив, нужни са условия. Ако искаш да поставиш една статуя някъде, първо трябва да и приготвиш място. За това са нужни материални условия. Какво условие е нужно за красотата? За да бъдеш красив, трвбва да имаш достатъчно светлина, достатъчно топлина и достатъчно сила. Кой човек е силен? – Който е огъваем, който никъде не се блъска. Всички хора, които се блъскат, не са силни. Какво ще стане, ако земята и слънцето се сблъскат? Когато малкият и голямият, или слабият и силният се сблъскат, слабият трябва да се отклони, за да избегне удара. Иначе, той ще плаща. За да не плащате, не разрешавайте големи задачи. Защо съществува злото, оставете тоя въпрос настрана. Защо човек се ражда, и тоя въпрос оставете настрана. Защо идат сиромашията и богатството, не питайте. Какво значи, да оставиш нещо настрана? Това значи: хапнеш ли нещо, не мисли повече за него.

Двама приятели се скарали и ред години не искали да се видят, не си писали писма, не искали да чуят имената си. Един ден единият решил да се примири с приятеля си. Той му написал едно писмо със следното съдържание: Много време мислех да намеря начин да се примирим. Ако ти си на моето място, какво би направил? Исках да постъпя по един, по втори начин, все не ми се харесваше. Пиши ми твоето мнение. Приятелят му отговорил: Каня те да дойдеш в неделя у дома на обяд. Като се събрали двамата приятели, хапнали заедно и се примирили. Когато искате да се примирите с някого, изберете най-хубавия ден, когато няма нито един облак на небето; когато нощта е тиха, спокойна, и звездите светят ясно на небето; когато дърветата са пълни с плодове; когато хората живеят братски помежду си; когато Божествените прояви господстват в света. Тогава лесно ще се качите на планинския връх и ще знаете, как да слезете.

Един пътник замръкнал край селото и се отбил в близката воденица да пренощува. За да не го види никой, той се качил на покрива и там останал. По едно време видял, че иде мечка от гората. Понеже се уплашил, той започнал да бие с тъпана си. Оказало се, че мечката била опитомена. Той бие тъпана, а мечката играе. В същото време се задали камилари с камилите си, които карали коли, пълни с грънци. Като чули звука на тъпана и рева на мечката, камилите се подплашили, започнали да бягат и изпочупили грънците. Камиларитв хванали тъпанджията и го набили добре. След това го дали под съд. Съдията го запитал: Защо не тури юлар на мечката? – Господин съдия, отговорил тъпанджията, аз съм беден човек, прехранвам се с мечката. Тъкмо я упражнявах, когато камиларите наближаваха воденицата. Камилите се уплашиха от мечката, но и мечката се уплаши от тях и избяга. Аз съм готов да заплатя счупените грънци, но след като камиларите намерят мечката и ми я върнат. Съдията отдал правото на тъпанаря. Тук има съвпадение на фактите, но в същност, фактите не са верни. Човек може да използва съвпадението на фактите и да се оправдае. Не разчитайте на случайностите. Мечката е дошла случайно във воденицата. Тъпанджията е дошъл случайно във воденицата и случайно попаднал на опитомена мечка.

Да се върнем към буквите. От двете букви „Г и Б", първата е женска, а втората – мъжка. Мъжът има задна стража, а жената няма. Коя от двете букви предпочитате? От две неща човек все ще предпочете едното. Например, ако имате елементите водород и кислород, кой от двата предпочитате? Водородът гори, а не подържа горенето – спокойно свършва работата си. Кислородът подържа горенето, а не гори. В това отношение той прави скандали. Като се съберат заедно, те взаимно си помагат. Кислородът усилва горенето на водорода, а водородът поощрява кислорода в скандалите. Той му казва: Прави скандали, подържан ги, без тебе нищо не можем да на-правим.

Какво означава думата „скандал"? Тя не е българска дума. |На английски skate" означава хлъзгане. Стъпил си на неустойчива почва, на много гладък, равен път. На такъв път не може да се пази равновесие – при най-малкото изкривяване може да паднеш. Хората правят скандали, именно, при неуравновесено състояние.

Кои са важнитв основни мисли от лекцията? Коя дума ви се видя най-важна? – Светлината. Хубава дума е светлината, но тя разкрива погрешките. Ако искаш да влезеш в света на светлината, непременно ще се изложиш. Ще се видят погрешките ти, но ще се видят и добродетелите ти. Ако влезеш в света на тъмнината, ще скриеш погрешките си, но ще скриеш и добродетелите си. Животът се изявява така, че все трябва да пожертваш нещо. Ако пожертваш светлината, губиш; ако пожертваш тъмнината, пак губиш. При какви условия можеш да си служиш с тъмнината? При загубване на вътрешното равновесие. Такъв примeр ни е даден в Библията. Ной, след като излвзе от ковчега, пи вино, развесели се и се изложи пред синовете си. Един от синовете видя голотата на баща си и отиде да повика брат си, да се подиграят с него. Обаче, вторият му син взе една дреха, покри голотата на баща си и се отдалечи от него. Добре е човек да носи връхна дреха, с която да покрива погрешките на хората, да не ги вижда. Погрешките на хората нищо не допринасят. Какво ще придобиеш, ако убиеш някого?

Изпейте пвсента „Мога да постигна, що желая." Казано е в песента: „Там, дето се ражда радостта." Това значи: там, дето изгрява светлината. Пейте тая песен тихо, с правилно ударение на думите. Това, което искаш да постигнеш, всякога да те следва, да не го носиш със себе си. То да върви след теб като сянка, а не да го носиш като товар, като нещо натрапено. Много от страданията на хората се дължат на натрапени мисли и чувства в тях.

Един богат американец от Ню-Йорк върви по улицата и вижда, че един работник пада от високо здание и си счупва крака. Шест години след тоя случай той усеща силна болка в крака си като на счупена кост. Вика един лекар, втори, трети да се произнесат за болката му. Всички търсят причината, но нищо не намират – кракът се оказва съвършено здрав. Най-после болният вика един лекар психиатър, и той да каже думата си. Като прегледал крака и нищо не намерил, лекарят се обърнал към болния с думите: Спомняш ли си някога да си видял човек със счупен крак, който да ти е направил силно впечатление? – Спомням си такъв случай. Преди шест години видях един работник със счупен крак, точно на това място, дето и мен ме боли. Лекарят започнал да лекува болния от натрапената мисъл, за да го освободи от нея. Не го ли освободи, натрапената мисъл може да се реализира някога.

Има зловещи мисли, които се натрапват на човек и причиняват големи страдания. Който е много любопитен и се интересува от ненужни работи, сам си създава страдания. Като знаете това, не проявявайте такова любопитство. Закон е: и добрите, и лошите работи еднакво се реализират. Това, което много желаеш, ще се реализира; това, което никак не желаеш, и то ще дойде до главата ти. Това не трябва да ви плаши, но бъдете разумни, да знаете, как да постъпвате. Какво ще ви донесе любопитството, да видите, как се бият на бойното поле? Можеш да задоволиш любопитството си, като прекръстосаш бойното поле през време на сражение, но предварително трябва да се запиташ, ще излезеш ли оттам здрав, или ще останеш на мястото си. Ако искаш да знаеш, какво правят хората на бойното поле, мини през него след сражението. Речеш ли да видиш самата действителност, ще се натъкнеш на големи изпитания.

Често хората говорят за ръста си. Ниският иска да израсте повече, високият иска да се сниши. Някой е висок 165 см. – среден ръст. Той иска да израсте поне един сантиметър. Какво ще му предаде тоя сантиметър? Някои хора лесно растат, а други – мъчно. Жените лесно израстват – носят високи токове. Един ден токът се пречупи. Какво ще правят тогава? И в човешкия ум се явяват мисли, които приличат на високи токове. Те са неестествено създадени. Един ден токът се счупи, и човек пак става нисък. Дисонансът в живота – в човешките мисли и чувства, е висок ток – неорганизирано нещо – лесно се пречупва.

Едно нещо е нужно за човешкия характер: всичко, с което човек разполага, да е пластично, огъваемо, живо, никога да не се чупи. Статичните неща са крехки и чупливи, а динамичните – живи, огъваеми, нечупливи. Стремете се към нечупливите неща, и всякога разполагайте с тях,

Прочетете стр. 106 от книгата „Царският път на душата." Кой да чете: сестра, или брат? Понеже мъжът се е явил по-рано в света, брат да чете. Първо ще започнем с мъжа, а после с жената. Като прочетем страницата, ще видим, каква хармония съществува между това, което сега говорих, и това, което тогава съм говорил.


26. Беседа от Учителя, държана на 8 декември, петък, 5 ч. с. 1944 г. София. – Изгрев.

НАГОРЕ