НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Добри слуги

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Добри слуги

Най-често използвани думи в беседата: може, има, свят, човек, светлина, казва, бъде, хора, мисли, време, имат, мисъл, чувства, дойде, добър, отношение, работи, живот ,

Общ Окултен клас , София, 4 Август 1943г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Добрата молитва

Изгрява Слънцето

Сила жива

Три неща има във физическия свят, които влияят върху човека. Най-голямо влияние упражняват светлината, топлината и енергията, силата. Светлината упражнява голямо влияние върху човешката мисъл, топлината – върху човешките чувства и силата – върху цялото тяло. В самовъзпитанието човек трябва да има особено отношение към светлината. Дотогава, докато човек не се научи да обича светлината, не може да я разбира. Вие говорите за светлината, но не я разбирате, имате криво разбиране. Светлината е свързана с голяма топлина, тя е обременителна, бягате от нея. Денем, като стане много горещо, търсите сянка. Излишната топлина не знаете къде да я турите. Или като стане много тъмно, образува се във вас един страх. Светлината, като е силна, има влияние върху очите, свива се зеницата. Най-първо ние нямаме отношение към топлината. Казваме: “Топло”. Значи трябва да бъде топло. Има една топлина, при която металите се топят. Има една топлина, при която растенията растат. Има една топлина, при която плодовете зреят. От светлината, от топлината, от силата зависи качеството на плода. Запример вие искате да бъдете добри. Човек не може да бъде добър, който не оценява какво нещо е сладкият плод. Ако ти не може да ядеш сладко, ако като ходиш, не ти е приятно – като мислиш, като чувстваш, ти не разбираш какво нещо е сладчината.

В Природата съществува един закон. Плодът представя дървото.

От плода може да знаеш каква е формата на дървото, качеството на дървото. Формата на една обикновена ябълка мяза на формата на дървото. Какъвто е плодът, такова е и дървото. Такъв плод не се ражда от дърво с такава форма. Сега вие искате от себе си да станете красиви. Вашата красота зависи от топлината, от светлината. Светлината носи нещо разумно. Хората, които са разумни, имат светлина. Погледнете в очите на един човек, каква светлина излиза, колко е ясна светлината. Разумна светлина може да излиза. Като се намалява светлината в болезнените състояния, очите се помрачават. Вътрешната топлина се изменя. В болните хора отвън човек става топъл, отвътре – студен. Виж онзи човек, когото хванала треска, най-първо трепери, цъкат му зъбите. След туй това движение се превърне, хване го една температура, изпоти се. След два-три часа мине треската, веднага се събуди желание, да яде. Тези хора, които имат тази треска, която ги разтресва, след туй ядат, мъчно ги оставя треската. Казвам: хубавите мисли са строеж, те строят. Една сладка мисъл строи. Мисъл, която не е сладка, не строи. Малко кисела трябва да бъде мисълта. Сладките плодове са хубави, някои мисли са сладки и кисели. Някои плодове са горчиви. Горчивите плодове са ценни, те носят енергия за човека. Туй, което е сладко, носи топлина в себе си; туй, което е кисело, носи светлина, защото в сладкото вече имаш приятно настроение. Като дойде киселото, прави човека активен. Сладкото и киселото като се съберат, киселината е, която работи. Казвате: “Киселина” – но киселото работи. Сладкото основа туря в живота. Горчивото е продуктивно. Ти по някой път трябва да вкусиш горчивото. Вие се възмущавате по някой път от горчивите мисли. Има един закон, който определя отношението на горчивото, киселото и сладкото, на сто мисли колко трябва да бъдат сладки, колко – кисели и колко – горчиви. На сто числа: 25 – сладки, 25 – кисели, 25 – горчиви и 25 – в запас. Онези, които не разбират възпитанието, искат всичко да бъде за тях. Двадесет и пет ще останат, от 25-те в запас зависи вашето здраве. Те нормализират човека. За да поставят една норма, в него се проявява сладкото, киселото, горчивото. Ако искате да усилите сладкото, топлината ще излезе от този запас. Туй е, което събужда активността в човека. Онези, които нямат този запас, те са сухи, не разполагат с никакъв капитал. По някой път, ако това число се увеличи, нарушава се нормата. Някои хора стават тлъстички. От какво произтича тлъстината? Щом започнеш да мислиш по-малко, започне да се тревожиш по-малко – ставаш дебеличък.

Вземете сега в Природата. Ако насеете много растения на едно място, ако те са от високостеблените, тия растения израстват нависоко. Щом са наблизо садени, имат желание да излязат, да намерят светлината. Тук на Изгрева, някои като са яли сливи, по невнимание са хвърлили костилките между боровете. Тия сливи са от нискостеблените, но са се превърнали във високостеблени, надпреварват се с боровете. Не е естеството на сливата да расте нагоре, като бора, но и тя върви нависоко, приспособява се, казва: “И ние сме като вас”. Щом излезе над боровете, ще бъде широка. Станали са високи, може би 20 метра нагоре са израсли. Онези от вас, които сте били много наблизо, според този закон, са израснали високи. Онези от вас, които сте нисички, пълнички, около вас не е имало някой да ви смущава. Всички искате никой да не ви смущава. Никой като не ви смущава, ще станете късички, дебелички. Ако сте сети един до друг, ще станете височки. Високите хора изобщо имат отношение към идейния живот. Ниските хора са по-практични, имат отношение към материалния живот. Тесни в раменете, тесни в бедрата ако са, такива жени имат идеализъм. Тези жени, които са по-широки в рамената и бедрата, са материалисти. Само за къщата мислят. Оставете такава жена, дайте ў 3-4 стаи, за 4-5 години ще ги напълни, ще намери, което трябва и което не трябва. Онзи Плюшкин, отгдето мине, каквото намери, събира. Такива вярвания има.

Казвам: трябва да разбираме законите, при които сега се строи животът. Човешката мисъл разширява челото. Имате един човек, който е честен, справедлив, никога няма да направи съзнателно една погрешка. Ако челото има такава форма, изменя се, понижен е. Чувствата оказват влияние. Скулите са продукт на чувствата. Хора с развити скули, имат устойчиви чувства. Хора, на които тези скули са развити, те зависят от капитала, от 25-те в запас. Тия хора, на които лицето е широко, издържат, здрави са. Китайците например, са много устойчив народ. В тях чувствата са силно развити в материално отношение. Един китаец яде толкоз, колкото един европеец не може да сънува. Един американец бил поканен на гости от един мандарин, който сложил 40 блюда, и от всички трябвало да опита. Две седмици след това боледувал. То е неразбиране. Китайците, като не са турили ума нагоре, живеят със своята идея за Конфуций, за техните велики хора. Живели са със своето минало.

По някой път казвате: “Какви са нашите деди!” Ако остане, съвременните хора да живеем, едно време каквото е било, Слънцето как е изгрявало, едно време как е гряло, какви са били едно време планините, какви са били реките едно време – сЎ е изживяна работа. Сегашното време трябва да се разбира. Сегашната светлина трябва да се разбира. Не мислете, че едно време светът е бил беден. Едно време светът е бил много продуктивен. В Природата съществувала такава борба, дето вие не може да си представите. И в тази борба човек е трябвало да се бори юнашки, да си проправи път. Крил се в дупки, в пещери от онези големите животни. По-големите животни казват: “Ти искаш да завладееш света”. Трябвало е да се бори, да си проправи път. Вие разглеждате живота от сегашно гледище. И сегашните хора трябва да си проправят път. Тогава човек се е научил да направи своето оръжие, с ума си да победи. Направил оръжие, с което да превъзмогне. Сега хората с какви оръжия трябва да воюват. Следователно впрегнете ума на работа, впрегнете сърдцето на работа, впрегнете душата на работа. Иначе нищо не може да се постигне. Как ще се впрегне на работа? Ти ще работиш денем. При един ден, който е ясен, чувстваш, че въздухът упражнява влияние, светлината упражнява влияние – сутрин си разположен да работиш, щом денят е ясен. Щом денят е ветровит, дъждовен, кален, какво ще правиш? Какво трябва да прави човек в дъждовните дни, какво трябва да прави човек, когато дните са бурни, ветровити? Вятърът е първият певец. Щом има буря, цялата Природа пее, ти ще пееш. И ти ще вземеш участие, с вятъра ще пееш. Вятърът пее, но ухото като не е развито, мислиш, вятърът шум дига. Един китаец, като се върнал от Америка в Китай, питат го: “Каква е музиката на американците?” Този китаец казал: “Имат един голям звяр, с големи уста, с бели зъби, пиано го наричат. Като го бият този – звук пее”. Казал още: “Имат един инструмент, турят го под главата и свирят”. Когато нагласяват цигулките в един оркестър, после вземат някои пасажи от велики автори, китаецът казвал, че това било най-хубавата музика. Когато пианистът удря пианото, тогава било най-хубаво. Като бият звяра, пее. Онези, с пръчката, изкарват нещо от музиката и ние сега имаме такива понятия за пианото, като звяр. Да пее човек, за здравето е необходимо.

Вземете тази линия А________В означава вашите рамена. Ако имате тази линия В_____С да означава вашата брада. Брадата, това е основа, АВ е градеж. Вие имате отношение към ВС. Има една крива, която съединява. Гръбначният стълб какво положение завзема? Когато гръбначният стълб е близо до правата линия, тая линия не е здравословна. Тази широчина означава плюс. Гръбначният стълб е свързан с центъра на Слънцето и с центъра на Земята. Целият гръбначен стълб е перпендикулярен, който свързва човека със слънчевата енергия и със земната енергия. Вечерно време, ако не знаем как да се поставим спрямо Земята, онези, непотребните сили, трябва да идат в центъра на Земята. Дълго време трябва да бъдем разположени, да възприемем, онова непотребното да иде в Земята, ние да възприемем новото, което иде. Ако станеш сутрин неразположен, не може да възприемеш слънчевата енергия, да се обнови човешкият организъм. Следствие на това остаряваме. Щом не знаеш как да възприемеш слънчевата енергия, по-скоро ще остарееш.

Тогава казвате: “Какъв ли ще бъде онзи свят?” На този свят не му знаеш законите, не живееш както трябва, питаш: “Онзи свят какъв е? Как живеят ангелите?” Те са минали една дисциплина, създали са един свят такъв, какъвто ние нямаме понятие. Един свят на пълна чистота. Ангелският свят няма нито прах, нито кал, нито воня, нито разлагане. Един свят, дето няма смърт. Ако погледнеш отвън, всичките ангели са толкоз красиви, приличат си. Ако имаш един ангел приятел, не го знаеш кой е, понеже всички си приличат. Не може да кажеш кой е вашият приятел, не може да го познаеш. В ангелския свят само като го обичаш, може да го познаеш. Ще го помиришеш, ухание има. Гледал съм овчар има 400-500 овце и агнета. Дойде агнето, майката помирише го, побутне го, не е то, помирише го, не е то. Като дойде нейното, го познава. Между 400-500 агнета по миризмата познава своето. Вие гледате агънцата, всички си мязат. Майката познава своето агънце. Особено ухание има. Казвам: Доброто има ухание. Добрите хора имат най-хубавото ухание. Нито карамфилът, нито розата, нито туберозата може да се сравни, никое цвете не може да се сравни с уханието, което излиза от един човек, който има Добро. Хората, които са умни, от тях излиза светлина, която не съществува. Тази светлина, която ние приемаме, е доста груба. Има една малка светлина. Ние сме още във формата на светлина[та], в гамата на светлината, която има седем цвята. Опит може да се направи. Втората гама, втората октава имаме пак седем цвята, 3 х 7= 21 цвята. Може да се направи опит. От едната гама на светлината може да се мине във втората гама на светлината. Ако речете да направите опит, да минете във втората гама на светлината, има една тъмна зона. Две тъмни зони има. Онзи, който не знае закона, ще мисли, че е сляп – денем като направи опит. Минаваш от една гама в друга гама, веднага всичко потъмнее, Слънцето изчезне. След туй като че наново изгрява. Втората гама на светлината е друга, тя е мека. Може всинца да имате един малък опит, сънувате вечерно време, намериш се осветен, приятно ти е. Тази светлина е много красива. Имали сте такива сънища. Виждате вечерно време изгрява Слънцето – няма никакво Слънце. Почти имате втората гама на светлината.

Казвам: три закона има в света, които регулират човека. Топлината се регулира от Любовта, светлината се регулира от Мъдростта, енергията се регулира от Истината. Значи човек е свободен, който е силен. Силата се добива по пътя на Истината. Човек без Истина не може да стане силен. Човек без знание, знанието е резултат на Мъдростта, но е резултат на светлината. Бог е светлина, виделината е в Него. Казвам: сега Любовта трябва да има едно отношение към нас, към нашите чувства. Мъдростта трябва да има отношение към нашата мисъл, Истината – към нашата сила. Ако ти си хилав по тяло, отношенията са слаби към Истината. Ако умът ти е хилав, твоите отношения към Мъдростта са хилави. Ако сърдцето е слабо, ти не си здрав човек. Здравият човек има нормални отношения към тия извори. Вие считайте, че от Любовта излиза животът, от Мъдростта изтича светлината, която е необходима за живота, от Истината изтича свободата на живота. Животът се нуждае от движение, разумно движение. Да кажем едно дете седне, по пианото да ходи с ръце. Разумните движения ще извадят една хармония. Като движиш ръцете наляво и надясно да знаеш кой тон кога да бутнеш, какво съчетание правиш по пианото – отношение има. Дълги и къси отношения има. Вие говорите за пиано, но всеки човек в себе си има едно пиано – разправял съм ви много пъти – в човека има едно пиано с 25 000 клавиша, с 3 500 октави. Всеки един от вас като мисли, като чувства, ако не знаеш как да мислиш и как да чувстваш и сила да имаш, на туй пиано не може да свириш. Имало хубаво пиано, дойде някой посвири, докато дойде някой артист да свири. Хубаво е, не е лошо, че свирил. Като идете в оня свят, ще ви турят на голямото пиано. Какво ще свирите, я ми кажете? На голяма цигулка, която е човешката душа, ще идеш и в оня свят ще свириш на душата. Ще турите четири струни, цигулар ще бъдеш. Като цигулар ще те опитат или по пианото ще те опитат. Вие мислите, облечени с хубави дрехи като идете в оня свят, ще светите. Искате да дадете вашата мисъл. Как ще представите вашата мисъл, като идете в оня свят? Как ще представите вашите чувства, като идете в оня свят? Всичко в света е само една побудителна причина, да събужда ума да мисли, да събужда сърдцето да чувства. Всичко в света е, да пробуди душата, да работи. Тогава всичките действия създават човека, оформят неговата глава, развиват неговите дробове.

Вземете един цар, който е турен да управлява. Като подпише името си някъде, всичко става; като не подпише, нищо не става. Ти може да се подпишеш 20 пъти, нищо не значи. Привеждал съм един анекдот, мисля, че бил един турски султан. Един ден той минавал от единия край на Босфора до другия, вози го един лодкар. Пита го, как живее. Лодкарят казва: “Във времето на тоя султан, много добре живеем”. Казва: “Управляващите какво правят?” Той разправя на султана какво е. Султанът му казва: “Този свят е един голям казан със седем ключа. Като хванеш единия ключ, ще си прекараш живота”. Казва: “Я моля, напишете ми туй изречение”. Като излезли на брега, той искал да му плати. Казва: “Само туй изречение ми дай”. Султанът извадил книжката, на която било написано: “Светът е един казан със седем ключа. Като се хване единият, животът върви”. Султанът подписал името си. Този лодкар взел листа и намислил да стане пръв везир. Отива и на всичките лодкари казва: “Ще ми дадете 250 лири”, назначил ги чиновници. Направил на себе си везирски дрехи. Намерил един, който пише укази, написал един указ, че султанът уволнява стария везирин и назначава нов, всичките лодкари – свита. Подписали отдолу султана хубаво, той вече имал подписа му. Изучил къде ходи старият везир да се кланя в джамията. Една вечер отива там и го арестува, затваря го и започнал той да управлява. Доста умен бил. Старият везир затворен, пише на султана. Той казва: “Грешка”. Пита султанът: “Кой затвори везира?” – “Новият везир”. – “Че кой е новият везир?” Пита го: “Кой те постави?” Той му изважда листа, който му дал по-рано. “А бре чоджум, аз ти казах да хванеш само единия край, ти си хванал седемте”. Ние имаме право да хванем единия.

Трябва да научиш поне един закон, който управлява твоя ум, твоето сърдце. Същият закон работи. Денят е доста хубав, ясен е, не се занимавайте с лоши работи, занимавайте се с хубави работи. Всеки един да се научи да говори на себе си. Говори: “Бъди добър!” Като станеш сутрин, кажи: “Бъди добър!” Като станеш сутрин, кажи: “Бъди справедлив, работлив, бъди трудолюбив, бъди честен, отнасяй се добре!” Сега да дойде някой да ви представи една премия да пеете, една премия от 25 000 долара, да изпеете една песен. Ще вземете ли премията? Казвате: “Аз не съм роден певец”. В оня свят, ако не знаете да пеете, не може да влезете. Едно от условията: всеки трябва да знае да пее за себе си. И то е хубаво. Най-първо ще ви опитат, ако не знаете да пеете, ще ви върнат на Земята. Човек, за да пее, трябва да мисли добре, да чувства добре, трябва да бъде добър. Един болен човек не може да бъде добър певец. Един болен човек не може да мисли. Болестите са аномалия, останала от миналото, с която трябва да се справим. Отношенията с киселината, горчивината и сладчината не са в правилна пропорция. Някъде в живота има повече горчивина. Горчивината трябва да се намали. Горчивината трябва да се намали до минимум. Често казват: “Горчиви мисли”. Щом горчивите мисли преобладават, човешкото лице става тъмно, почернява. Горчивината образува доста венозна кръв. Кръвното налягане е горчивина. Не може да яде сладко, не може да спи сладко, не може да ходи сладко, недоволен е от живота. Трябва да се справим с човешката горчивина. Ти си недоволен. Чудни сме хората. Един свят – дето ангелите искат да видят хубостта на този свят, ние като децата живеем и сме недоволни. Онзи, хубавият свят е като онзи романист, който пише един роман, представя го в хубава форма – ти като четеш този роман, или като вземеш една драма, написана за театъра – по-хубава драма от живота няма. Целият свят е драма. Всичките хора са артисти и слушатели на тази драма. Тази драма нас ни интересува. Като идем в театъра, прави ни впечатление – виждаме отношенията, които съществуват. Ако не може да привлечеш човешката интелигентност при човешкото благородство на силата, онази благородната сила – ние нямаме понятие за човека. В ходенето, в говоренето – всичко туй трябва да бъде отмерено. Един пианист колко години му взема, докато се научи да свири хубаво? Онези, които са музикални, като пипнете ръката, може да познаете музикална ли е една жена, или не. Като плете, ръката вече музика образува. Или като пере, аз съм гледал музикалните жени, музикално перат. Една снаха, която е била музикална, свекървата била сприхава, като прала дрехите на свекървата, мекичко пере и казва: “Мамо, искам да бъдеш добра!” Пере ў хубаво дрехата. Свекървата иска да я нахока, но като погледне, усмихне се, откаже се свекървата. Като пере дрехата, казва: “Мамо, бъди добра, мисълта ти да бъде светла, сърдцето ти да бъде топло”. Говори и мачка дрехата. Тя тури мисълта на дрехата. Свекървата като облече, чувства, че ризата говори, че свекървата трябва да бъде добра, да чувства добре и да постъпва добре. Рече да я нахока, усмихне се, казва: “Колко е хубавичка, колко мило гледа. Аз каква съм нахохорена. Някой път мязам на някоя квачка, която води своите пилци и мисли, че някой иска да ў вземе пилците. Нахохори се, може да го клъвне. Казва: Туй животно трябва да се отдалечи. Казва: Никой няма да ми бута пилците.”

Бог ни е поставил в един свят, дето да се не обезсърчаваме. Като влезем в тия разумните същества, съвсем ще се обезсърчим. Няма смисъл. Ако идете в онзи свят при сегашните условия, ще мязате на онази стара баба от Варна, която се молила на Господа да иде в оня свят, да види как живеят. На 60 години била. Вижда онзи свят, пренесла се там. Тази баба ми го разправяше. Отива в една стая, гледа 24 старци насядали, с големи книги отворени. Отива тя, покланя се. Питат я: “Защо дойде?” Казва: “Дойдох да поживея между вас”. Казват: “Ти не знаеш да четеш, тогава тук вода ще носиш”.

Казвам: няма нещо по-хубаво, сутрин да станеш и да имаш една светла мисъл. Ще отвориш радиото в мозъка, ще отвориш радиото на сърдцето, ще отвориш радиото на душата и тогава Божественият свят ще изпрати своето благословение, ангелският свят ще изпрати своето благословение и светът на хората ще изпрати своето благословение. Ние остаряваме от неучене. Всяка мисъл, която дойде от Невидимия свят, приложи я. Всяко чувство, което дойде, приложи го. Не го отлагай! И всяка постъпка не отлагай. Най-малките потици, които си дал за каквото и да е, човек трябва да работи. Ние отлагаме, отлагаме и следствие на това се намираме в едно противоречие.

Челото – вашата мисъл ще разшири. Рамената – чувствата. В брадата е волята. Като дойде една болест, ще бъдеш майстор, ще ў свириш. Като отишъл Паганини в Италия, прочул се със своето свирене. Италианските музиканти, които били видни, направили едно парче, турили най-мъчните работи за свирене и поканили Паганини на едно угощение. Дали му това парче да свири. Той като погледнал, се усмихнал, видял, че искат да го хванат дали може да свири. Той го изсвирил, като че пребил. Тогава го признали, че е майстор. Ние се намираме в положението на Паганини. Ще ни представят едно парче, ако го изсвирим, майстори сме; ако не може да го изсвирим, не сме майстори, не сме толкоз видни.

Човек трябва да стане господар на своите мисли, да бъде господар на своите чувства и да бъде добър господар на своята душа. Или казано на друг език: човек трябва да стане добър слуга на своя ум, да стане добър слуга на своето сърдце и да стане добър слуга на своята душа. В сегашния век ние сме много добри господари, още на сме добри слуги. Сега за бъдеще да бъдем добри слуги на душата, да бъдем добри слуги на сърдцето си, да бъдем добри слуги на ума си.

Това е Живот Вечен, да позная Тебе Единаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил

45-та лекция от Учителя, държана на 4.VIII.1943 г. сряда 5 ч. с., Изгрев

Най-често използвани думи в беседата: може, има, свят, човек, светлина, казва, бъде, хора, мисли, време, имат, мисъл, чувства, дойде, добър, отношение, работи, живот ,

Общ Окултен клас , София, 4 Август 1943г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ