НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Червеният цвят

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Червеният цвят

Най-често използвани думи в беседата: може, човек, път, цвят, любов, направи, казвате, деца, сиромах, има, добро, извади, сега, кърпата, себе, дума, учител, тон, бог ,

 Младежки окултен клас , София, 9 Юли 1943г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Отче наш

Махар Бену Аба

Прочете се резюмето на 5 лекция от третата година на Младежкия клас. "Аз мога да кажа".

Когато всичките цветове се обърнат в бял цвят, какво се добива? Да допуснем, че 7 реки се вливат в едно езеро. Какво се образува? Или 7 малки изворчета се вливат в една река и образуват голяма река. Ако се вливат в езеро, езерото става пълноводно.

Съществува друго нещо. Като кажат "любов", думата "любов" означава ли любов? Допуснете сега, че имате тона "до" на ключ "сол". Този знак на ключа означава ли "сол"? – Ти казваш: "Любов". Думата "любов" няма трептенията на любовта. "До" в дадения случай е "до", но трябва да се вземе "до", да се даде звука на "до". Сега някой казва: Благост. Думата "благост" не означава благостта, тя е само една нота, която трябва да се даде. Ако произнесете "благост", ще почувствате в устата си сладчина. Щом кажете "благост" и не чувствате сладчина, думата не е взета вярно. Казвате: "Кротост". Кротост, но вие сте се разбунтували. Щом говорите за кротостта, да се укротиш. Като кажеш тази дума, ако не кротуваш, не си я произнесъл правилно. Музикално коя нота отговаря на кротостта? Едно дете закряскало за ябълка. Разплакало се, разсърдило се, с какво може да го утешите? Като му дадете ябълка, утихва. Иска ябълка и в ума му някой път седи червена ябълка. Като му дадеш червена ябълка и се успокои.

Казвате: Речта трябва да бъде поетична. Коя реч е поетична? Мислите, ако кажете "планини високи, долини дълбоки", че това е поезия? Никаква поезия не е.

Допуснете, че имате нотата "сол". Като изпеете "сол", какво чувствате? В музикално отношение правили ли сте опити? Пеете гамата "до, ре, ми, фа, сол, ла, си, до". "До" никога не сте го опитали. В едно радостно състояние да изпеете гамата и да наблюдавате коя нота какво влияние ще направи върху вас. Или някой път се явява недоверие, съмнение. Ако изпеете гамата, може да смени вашето състояние. Никога не обръщате внимание при кой тон се превръща състоянието ви.

При превеждането на цветовете езикът трябва да бъде много мек. Забелязвате някой път в себе си казвате: Аз не искам да направя това. На кое място седи езикът ви? Правете наблюдение, когато произнасяте някоя дума, или имате някое състояние в себе си, коя част от устата бута езикът. Езикът може да бъде в ляво, на дясно, нагоре, надолу. Някой път взема разни форми. Някой път е като остен, някой път се огъва като кука, като че иска да хване нещо. Някой път се опира на небцето, като че отказва нещо. Наблюдавайте себе си. Някой път държите ръцете отворени, някой път ги стиснете, някой път пръстите са отворени, някой път са стиснати. Когато сте разгневени, разсърдите се, внимавайте какви са ръцете. Ще видите ъгъла, който те образуват. Наблюдавайте когато някой се разсърди, в какво положение се намират ръцете. Когато човек има разположение, когато горната част на челото е събудена, центърът на милосърдието е развит. Ръцете са отворени. Щом тази част не е събудена от двете страни на слепите очи, ръцете му са стиснати. Където мине, взема. Някоя ябълка види, взема я, туря я в джоба. Напълни външните, после вътрешните джобове. Най-първо иска да са скрити, съображения има, в него осторожността е развита. Туря най-първо във вътрешния си джоб. Като напълни, става по-смел. Няма къде да тури, туря ги във външния джоб. Погледа, извади, скрие ги. Като напълни вътрешните джобове, стане по-смел, възбуди се задната част на главата. Казва: Какво ще излезе? Тури ръцете отстрани, да го не виждат.

Човек по някой път е смешен. Даже учените хора са смешни. Изгубват едно състояние, когато проповядват морал. Да кажем един певец, щом като направи погрешка, иска да се скрие. Взел си един фалшив тон, спри се. Да се поправи погрешката. Една погрешка в един тон не може да се поправи изведнъж. Трябва непременно да се спреш. Основният тон не си взел вярно, върни се назад. Вземи вярно основния тон "до". Казвам: В живота ти не си взел основния тон вярно. Искаш да направиш благодеяние, не може да го направиш както трябва. Основният тон на любовта не си взел. Следователно всичките постъпки са непоследователни, неравни са. Ще се върнеш.

Човек не може да направи добро в света, ако не е богат. Сиромахът не може да направи добро. Няма условия да го направи. С какво може да услужи един сиромах човек? Сиромахът добро не може да направи. Добро като богатия не може да направи, но и сиромахът може да направи добро. Гледа, някой се пънка, товар има. Сиромахът може да му вдигне товара. Може да вземе товара, раницата, може да направи добро. Или може да покопае на някой човек.Той не може да извади пари и да даде някому, хляб няма достатъчно, но богатият може да даде цял сомун. Богатият никога няма да дойде да повдигне чувала, това е унижение за него. Сиромахът прави добро. Туй, което сиромахът не може да направи, богатият го прави. Кое добро бихте предпочели? Хляб да ви дадат или товара, който не може да вдигнете, да го вдигнете? Кое бихте предпочели? В даден случай някой затворил устата ти, затъпкал я с кърпа. Кое бихте искали? – Да ви нахранят или да ви извадят кърпата? По-добре кърпата да се извади. Сиромахът тази кърпа може да извади, богатият не може да извади кърпата из устата. Устата е запушена, сиромахът може да извади кърпата, но той хляб не може да ви даде. След като сиромахът извади кърпата, на второ място иде богатият, който може да ви нахрани. Ако богатият дойде по-напред, вие ще се мъчите повече. Той казва: не зная как да извадя кърпата. Сега в психологическо отношение казвате: Как да не знае да извади кърпата? Много лесно кърпата се изважда. Дойде някой, каже: Няма нищо, не се тревожи. Той ти казва, не се тревожи, ти се тревожиш. Как трябва да кажеш на този човек да се не тревожи? Този човек е доста честолюбив и горделив, има нужда от помощ, от пари, но го е срам да каже. Ти за да го утешиш, ще му кажеш, че ще му помогнеш. Да кажем, този човек е гладен, ти ще го поканиш, ще дойдете до един извор, ще го поканиш да седнете. Ще кажете: Ха сега да си похапнем. Ще го направите така естествено, че той да седне с вас, ще му услужите. Веднага той ще се развесели. На този човек трябва да му дадеш нещо.

Изкуство трябва да има във вас – като пеете тоновете, да са хубаво сготвени. Ако пееш невярно тия тонове, ще кажеш: Не се тревожи, вярвай в Бога. Най-първо думата "Бог" не означава Бог. Думата "воля" не означава воля. Те са само символи написани. Казвате: Вярвай. В какво да вярвам? Думата Бог не е нещо реално. На български е Бог, на английски Год. Ако кажеш Бог на англичанина, нищо не разбира. На турски е Аллах, на френски е Диьо. Те не са реални думи. Кое е реалното име на Бога? Реалното си ти, твоите чувства, които ти чувстваш в себе си. Единствено реално е твоят дух, твоята душа, твоят ум и твоето сърце. Те са реални. Проявите на духа, проявите на душата, това е Бог, Който чрез тебе се проявява. Ти си, който може да се проявиш, значи Бог чрез тебе да се прояви. Казваш, че ти да се помолиш на Бога, Той ще дойде. Празни работи. Как ще се моли човек? Кажете ми. Никога не препоръчвай молитва на човек ти, който не си се научил да се молиш.

Сега всички препоръчват да се превърне един цвят. Да кажем, имате бял цвят. Как ще го превърнете в червен? Ще го боядисате. Вие знаете да боядисвате. За да стане някой човек по-активен, да произведете активност в човека, някой път е нужен червеният цвят. Казваш: Аз нищо не зная. Ето червеният цвят. Или казвате: Ти си много скържав. – Как, аз скържав? То е бояджилък. Това е червеният цвят, предизвикан по негативен начин. Не му казвай, че ти си скържав. Ти нямаш пари, дойде човек, ти казваш: Нямаш ли да ми дадеш на заем? След като ти е дал десет лева на заем, ти даваш пет лева. Казваш: Ще върна парите. Туриш една малка лъжа.

Най-първо в превръщането трябва да имате един образ. Ти не може да превърнеш един цвят, докато нямаш някой образ, някой човек трябва да имаш за червения цвят, ще помислиш за някой човек, който постоянно работи. Щом искаш да боядисваш дрехите, ще идеш при бояджията, от него ще се научиш да боядисваш. Ако искаш да направиш кола, ще идеш при коларя. Ако искаш да напишеш поезия, ще идеш при поета. Ако искаш музика, ще идеш при музиканта. В живота сами не може да направите. Най-първо трябва да се учим от природата. Сега нали гримират ноктите червени. Боя има. То е превръщане – разправяше ми една стара сестра. Тя имала Библия, подвързана с червена кожа. Гледа, кожата започнала да избелява. Слугинята й постоянно боядисвала устните си. След време цялата Библия побеляла. Не вземайте цвета от Библията, защото обезцветява се Библията.

По някой път казвате: Той ме обиди. В природата може да има такива обиди. Минаваш, блъсне те някой клон. Най-първо ти ще намериш, че си се обидил. Трябва да знаеш, че има вече обида. Щом си се обидил, ще търсиш по някой начин тази обида да я премахнеш от себе си. Вие сте се обидили. Всеки ден по няколко пъти роптаете, казвате: Какъв ум ми е дал Господ, неспособен човек съм аз. Че не си способен, кой е виноват? Обвиняваш баща си. Баща ти не е виноват, защото и баща ти го е наследил. Може би трябва да се върнеш 10-15-20 поколения. Ти обвиняваш баща си. Унаследените неща трябва да ги знаем откъде са унаследени.

Червеният цвят е една чаша. Трябва да възприемеш нещата и трябва вие да разбирате законите. В дадения случай дал си нещо – обърната чаша е. Чашата е минус, но съдържанието е плюс. Тия растения, които са отдолу, този цвят отдолу е плюс, отгоре е минус. Растенията отдолу са минус, липсва им нещо. Влезе в училището, когато децата са направили шум, раздразни се учителят. Той като се раздразни, всичките утихват. Като кряска, дава нещо от себе си. Като отиде тази енергия, полива растенията. Всичките растения се радват, че децата се ползват. Учителят започва да съжалява, че е кряскал. Защо? Защото е изгубил. Децата се радват, че учителят е кряскал, понеже са спечелили. Често пъти казват: Децата да мълчат. Учителят да кряска или децата да кряскат и учителят да мълчи. Законът е такъв. Имате 20 деца. Колко право имат децата да кряскат? Говорим обективно. Кряскането считам говорене. Като говори човек, то е кряскане. Нашето положение не е всякога така разумно, не е и музикално кряскането. Ако си учител на добри деца, колко пъти ще кряскаш? Колко пъти учениците трябва да кряскат? Двайсет деца, ако изпитва учителят по едно на ден, тия деца имат право в 20 деня по веднъж да кряскат. Учителят преподава урока, след туй колко пъти трябва да кряскат? – 20 пъти. (На) децата в 20 дена веднъж им се позволява. (На) учителя по веднъж му се позволява да предаде лекцията си.

ГРЕШКА. От какво е произлязла грешката? Обичаш да се грееш на огъня. Дошъл си по-близо до него, изгоряло палтото. Направил си погрешка, че си дошъл близо до огъня, изгоряло палтото. Вие правите погрешка. Дойдете при някой ваш приятел толкоз близо, той е динамична натура. Трябва да знаеш, че на този ваш приятел огънят му е запален. Ако имате някой ваш приятел, когото обичате, той е запален огън, ако дойде наблизо, ще изгорите. Вие казвате: Любов. Опасна работа е Любовта. Че фокус трябва да бъдете в Любовта. Сега казвате: Да се обичаме. То е цяла наука да обичаш човека. Трябва да знаеш как да обичаш. Ако му запалиш огъня, този огън трябва да бъде умерен. Ако храниш едно дете, трябва да го храниш разумно, не да се разболее. Много майки прехранват децата си и те боледуват. Много майки от обич децата си не карат на работа, остават деликатни, пазят ги да ги не лъхне вятърът и те се разболяват. Казвам: Туй, което майката върши, и децата трябва да го вършат. Птиците тъй правят. Птиците нали оставят малките птиченца на положката; простудяват ли се? Не се простудяват. Туй, което върши майката, и детето трябва да го върши. Възпитавате хората, но тъй както вие сте възпитани, така възпитавате. Една от най-големите погрешки е, че всякога, когато идвате в общение с хората, показвате най-добрата си страна. Когато даваме угощение, даваме много добре. Първото, второто, третото, четвъртото угощение е добре, но после? Първия ден като дойдеш на гости, ще те угостят, но след 4-5 дена, ще те питат кога ще си вървиш. Колко дена имаш право да седиш? Колко време трябва да държиш една неестествена мисъл в ума си? Едно гневно състояние колко време трябва да го държиш? Човек има право да се раздразни. Прегрешението седи в това, че греши повече. Колко време трябва да държи този гняв в себе си? Гневът не е нещо лошо. Или може да обичаш. Колко време трябва да продължи обичта ти? Сега вие мислите, че с години обичате. То е заблуждение. Любовта се определя в даден момент как се проявява. Тя е като искра, която запалва и се пали, запалва се материала. Като изгорят материалите, запалката е тя. Запалката и материалите, които горят, са две неща различни. Изгарянето е в хората, дето казват: Любовта ме изгори, то е от материалите, които запалката внесла. Затуй Любовта се определя от дадения момент. Онова, което Любовта е извършила, най-първо трябва да го опитаме. Онази Любов, която трансформира вашите мисли, вашите чувства и вашите постъпки, то е Любовта. Във вас произвежда преврат. То е силата на Любовта. Колкото по-дълго време остане във вас, толкоз любовта в даден случай е била по-светла. Продължителността зависи от светлината. Червеният цвят, за да бъде активен, любовта е нужна. Трябва ви червеният цвят, понеже в него съществуват условията. Той е общ закон на цялото органическо царство.

Да се спрем сега.

Отче наш.

36. Лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя на 9.VII. 1943 г. Петък – 5 ч. с.

София – Изгрев

Най-често използвани думи в беседата: може, човек, път, цвят, любов, направи, казвате, деца, сиромах, има, добро, извади, сега, кърпата, себе, дума, учител, тон, бог ,

 Младежки окултен клас , София, 9 Юли 1943г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ