НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Удължена точка

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Удължена точка

Най-често използвани думи в беседата: линия, плоскост, права, точка, измерение, ръце, има, учител, музика, ходи, право, свири, образува, воля, възможност, може, две, имаме ,

 Младежки окултен клас , София, 7 Май 1943г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


"Отче наш"

"Духът Божи"

Вие не сте свободни. Свободен да бъде човек, това е естественото положение на човека. Свободно да е положението на тялото. Свободно да е положението на тялото, на краката, на ръцете и т.н. и това е свобода. Някой път си турите ръцете напред. Някой път настрани. Не сте свободни. Или си туряте главата накриво, не сте свободни. Когато си наведете главата, то мозъкът в някоя посока работи повече, а в друга по-малко. Трябва да имате едно отвесно положение.

Що е правата линия? – Права линия, плоскост и куб.

Какво представят те? – Що е права линия? – '''А __________ В'''

Това е само за нагледност, а всъщност това не е още права линия. Това е удължена права линия. И това е вече една възможност към освобождение. Влизане в кривата линия. Имате едно движение праволинейно. Правата линия има една възможност. Второто удължение е перпендикулярно на правата линия. Така се образува един ъгъл. Нали ъгълът е винаги отворен. Това е посока вече по плоскостта. В този свят на ъглите, всичко е отворено, всичко се вижда. Удължената права линия е плоскостта. Плоскостта е вече затворена права линия. Удължената плоскост какво представя? – Удължената плоскост представя третата посока. Това е вече създаването на третото измерение. Когато правата линия се удължава, дава се възможност да дойде плоскостта. Под удължение на правата линия разбирам разширението. Така се е образувала плоскостта. Когато плоскостта се удължава в нова посока, образува се кубът. Тогава имаме уголемяване на плоскостта. То е разширение на плоскостта. Когато плоскостта се разширява, какво се образува? – Образува се тялото. Става удебеляване, уплътняване. Какво разбираме под плътно тяло? – Сгъстяване вътре в малко пространство. Позлатяването става на плоскостта. То е изкуство на плоскостта. А пък уплътняването е нещо друго. За пример, тая сутрин като свиреше цигулката, имаше плътност. Музикалното състояние беше в плоскост. Когато дойде органът, уплътни се. Музиката придоби обем. Та хората, които са плоскост, свирят на един глас. Човек в трето измерение ще стане голям.

Да кажем, че имате 2/4 от времето, това какво представя? – 2/4 представя в музикално отношение удължено и разширено време. 3/4 вече подразбира навлизане в областта на третото измерение. Но нямам още цялото време. Какъв друг такт имаме? – 4/4 или С. Да кажем, че имаме 7/16, то е вече четвърто измерение, то е удължено голямо време. То се нарича развиване. Всяка една музика, която се развива, влиза вече в четвъртото измерение. Когато не е удължена правата линия, тя е само най-късото разстояние между две точки, тогава ще имаме само личен елемент между две точки. Две точки имат само една права. Или, казано на научен език, две същества, които се движат по права линия, имат само една възможност. Следователно, тази възможност трябва да се дели. Една ябълка трябва да се дели на две половинки. И тогава става спор: единият взел по-голяма част, а другият – по-малка. За да се разреши въпросът, трябва да дойдем до удължената права линия, която създава вече плоскостта. Тогава двете точки имат две прави и следователно всеки ще приеме по една цяла ябълка. Що е плоскостта? – При нея всяка точка има по една права. Всяко същество има едно право. Наполовина право. При правата линия всяко същество имаше половин право. Там ти не може да осъдиш цялото. Да вземеш цялата ябълка.

Казвате: Бог е Любов. Ако ти вярваш в Бога, ти имаш едно право. Без Бога ти нямаш право. Каквото прави Господ, и ти ще го правиш. Ти не може да бъдеш свободен. Ти не можеш да кажеш, че Господ прави това, което ти правиш. Не може да прави Господ това, което ти правиш. Тогава Господ изправя погрешките ти. Ти няма да постъпваш, както ти искаш. Но ще постъпиш така, както Първата Причина в света постъпва, това е новият морал. Това е приложението сега. Ти, като една точка, не можеш да имаш никакво право. Една точка какво право има? – А. Да кажем, точката А представя една реалност, но тази точка има отражение. Следователно, втората точка е зависима от първата. Ако А хвърля сянка, втората точка е едно същество. Правата линия е проекция на реална точка в света. Тя се проектира. Правата линия е сянка на реалната точка в битието.

Това са нови понятия. Една малка сянка, която реалната точка в битието може да хвърли някъде. Най-малкото понятие за добро, за право във вас, то е проекция на реалното, за разумната точка, която хвърля своето отношение вътре в живота. Един подтик е тази точка. Ти мислиш, че сам ти си се създал. Не, това е едно отражение на реалността вътре в тебе. Да имате една представа за нещата. Вие говорите за морал. Това аз наричам любовен подтик. Правата линия е права линия на любовния подтик.

Има и музикални сенки. Вземете един тон. Той е подтик на първата музикална разумна точка, която се проектира. Що е тон? – Проекция на музикална точка. А пък музикалната точка има не само едно измерение, тя има едно измерение, второ, трето, четвърто, .... единадесето, дванадесето. Тук се засяга и въпросът за четвъртото измерение. Разширението на растенията, както растат нагоре и настрани, то е четвъртото измерение. Растежът на растенията, цъфтенето на растенията, узряването на плодовете – плодовете зреят в четвъртото измерение. Всеки узрял плод е събрана енергия по законите на четвъртото измерение.

Вие говорите за тона "до". Що е основният тон "до"? – "До" е един тон. "До" е произлязъл по права линия. "Ре" е удължено "До". "Ми" и "Фа" съставят плоскостта, а пък "Сол" е вече удължена плоскост. "Ла" е завършването на този процес, а пак "Си" е удължението в четвърто измерение. Това е музикална диагноза.

Тактът нагоре и надолу, това махане с ръцете е удължена права линия. За да се образува плоскостта, при даването на такта ръката отива и настрани. А пък при третото измерение, ръката образува триъгълник, в три посоки се движи. При даването на такта, ръката първоначално се е движила при музиката отдясно наляво и обратно.

Човек трябва да живее музикално. В ходенето има музика. Който ходи, трябва да произвежда музикални тонове. Който не ходи музикално, не е здрав човек. (Учителят ходи бавно, съвсем бавно и се изкривява като ходи; после ходи равномерно, изправено.) Човек трябва да се научи да ходи. Човек като ходи правилно, той може да бъде здрав. Трябва да имаме една увереност. Ако нямаш самоувереност, то е вече страх. Тогава не си идеен. Често като ходите, трябва да наблюдавате ходенето си. То трябва да бъде музикално, отмерено. После – по махането на ръцете. Не трябва да ги махате така силно. Така не се махат ръцете, не се ходи така. (Учителят маха много ръцете си.) Това е повече, отколкото трябва. Има известен ъгъл в движението на ръцете, който е правилен. Едно махало когато се движи, отмерени му са движенията. После, когато си движите ръцете, трябва да бъдат съвършено свободни. Мускулите на ръцете трябва да бъдат отпуснати. Ти се движиш, но имаш желание да вземеш плода, или си страхлив и се оглеждаш при ходенето. Ограничен си. А пък някой път си добил голяма свобода и тогава си махаш широко ръцете. Тогава се образува една плоскост. Това е за въздействие върху себе си.

Щом си поставяш ръцете хоризонтално, имаш една възможност. А щом си вдигаш ръцете нагоре, това има друго въздействие. Та ви трябват ред гимнастически упражнения за ходенето. (Учителят върви с ръце на кръста. Като направи крачка с единия крак, прикляква с този крак, който е напред и при това гръбнакът е напълно отвесен.) Ако ти не владееш ръцете си и краката си, не можеш да бъдеш свободен. Под свобода на човека се разбира, да се подчиняват органите му на неговите волеви движения. На неговия ум, на неговото сърце, на това, което волята иска. – На тези три неща едновременно. Тогава имаме правилно движение. Да има подчиняване на всеки един орган. На онова, което умът е намислил; на онова, което сърцето е пожелало, и на онова, което волята иска. Как седи онова изречение: "Искай и ще ти се даде, търси и ще намериш, хлопай и ще ти се отвори". Искането е на ума, търсенето е на сърцето, а пък хлопането е на волята.

Какъв е музикалният ритъм на съвременната хармонична музика? Какъв е ритъмът на хармонията и какъв е ритъмът на мелодията? Говори се за ритъм на мелодията. Ритъмът на мелодията е по права линия. Той е удължение, върви по права линия. А пък ритъмът на хармонията е удължение на плоскостта. А пък бъдещият такт на хармонията ще бъде удължена големина. Правата линия се удължава чрез ума, чрез сърцето и чрез волята. И плоскостта се удължава чрез ума, чрез сърцето и волята. Уголемяването и то се уголемява чрез ума, чрез сърцето и чрез волята. /Учителят нагласява цигулката си./ Няколко трептения липсват на тона. Източната музика е инволюция. (Учителят изсвирва източна музика.) Това е мажорно удължаване. (Учителят свири друго.) Това е минорно удължаване (Учителят свири българска народна музика.) Това е удължаване в най-класическите български песни. (Учителят свири народна музика, а след това свири друго нещо.) Това е времето в съвременната хармония. (Учителят свири друго). Това е сърдечно недоволство. Казваш: Дотегна ми вече. (Учителят свири друго). Това е разрешението. (Учителят пее и свири: "Търпение, търпение тебе ти трябва". "Търпение тебе ти трябва". "Дотегна ми да живея така, дотегна ми да живея така. Не мога вече да търпя. Не мога вече да търпя, да търпя, да търпя").

Целият живот е една музика. Като вървиш, да знаеш кой такт си, дали 2/4, 3/4, 4/4, 7/16. Затова се изисква цяла школа. Не е лесна работа. То е много труден въпрос.

Това, което ви говоря, може да го приложите в личния живот, в семейния живот, в обществения живот, навсякъде можете да го приложите.

Всяко нещо, което няма приложение в ума, сърцето и волята, то не е нормално.

"Отче наш".

27. Лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя на 7.V.1943г., Петък – 5 ч. с., София – Изгрев

Най-често използвани думи в беседата: линия, плоскост, права, точка, измерение, ръце, има, учител, музика, ходи, право, свири, образува, воля, възможност, може, две, имаме ,

 Младежки окултен клас , София, 7 Май 1943г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ