НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Нова основа

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Нова основа

Най-често използвани думи в беседата: любов, хора, всички, бог, може, всичко, година, човек, война, свят, мир, дойде, себе, божествен, земя ,

 Младежки окултен клас , София, 1 Януари 1943г., (Петък) 0:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Сега сме на края на старата година и в началото на новата. Всички очакват нещо ново, както онзи, който има лотариен билет, очаква тегленето на лотарията с надежда да спечели нещо.

"Много вода не може да угаси Любовта, нито реки могат да я потопят. Ако би дал някой всичкия си имот за Любовта, съвсем ще го презрат." (Песен на песните 8:7) "Стани, свети, защото светлината ти дойде; и славата Господня изгря над тебе. Защото, ето тъмнина ще покрие земята, и мрак – народите. А над тебе ще огрее Господ, и славата Му ще се яви над тебе." (Исайя 60:1-2)

Здравият и болният си служат с различни мерки при оценяване на нещата. Болният е недоволен от всичко. Каквото му кажеш, каквото му дадеш, все е недоволен, всичко му е криво. Яде нещо, недоволен е; диша, пак е недоволен; чувства, мисли, пак е недоволен. Здравият е доволен от всичко. Каквото му дадеш, каквото прави, изпитва приятност. Той се намира в нормално здравословно състояние.

Последните три години, които минаха, а именно 1940, 1941 и 1942, се отличаваха от предишните. Те донесоха големи нещастия за човечеството, затова могат да се нарекат "нещастни години". Новата година, която иде 1943 заедно със следващите 1944, 1945 и 1946 носят голямо благо за човечеството. Те са началото на нова епоха. Като разглеждат цифрите, от които е съставена 1943 година, мнозина спират вниманието си върху количественото им значение. Всъщност, числата имат освен количествено значение и качествено, т.е. вътрешно, духовно. Числата девет и четири означават човешкия порядък, а едно и три – Божествения порядък, който поставя човека в правия път и не му позволява да ходи, дето иска. Двойката в 1942 година позволяваше на човека да излиза вън от границите на Божествения порядък, но тройката – Божественото начало, не му позволява. Значи, тройката представя Божественото, разумното начало в човека, което е свързано с великите, мощни сили в природата. Срещу това число никой не може да рита. Цялата земя се е подчинила на Божественото Начало. Колко повече хората трябва да Му се подчинят. В съзнанието на сегашното човечество се забелязва вече малък проблясък, малка светлина. Като се съберат числата на 1943 година, получава се числото 17, което означава също Божествения принцип. Съвременните хора очакват някакви блага, но отде ще дойдат не знаят. Благата ще дойдат, но за онези, които изпълняват Божията воля. Който не изпълнява Божията воля, не може да получи никакво благо. Здравият може да придобива блага, а не болният. – "Какво ще стане със света"? – На този въпрос не може да ви се отговори, защото сами ще видите какво ще стане. Вие ще бъдете свидетели на събития, които ще се развият.

Всеки се запитва, какво нещо е войната, трябва ли да съществува, или не трябва. Войната е необикновено, изключително явление. От векове човечеството е трупало нечистотии, отровни вещества в своя организъм, вследствие на което се образувало абцес. Днес войната иде да направи операция на човечеството, да направи разрез на абцеса. Така всички нечистотии ще излязат навън. Войната е хирургът, който лекува хората. Всички хора очакват мир, т.е. изцеление. Чрез мира те ще се свържат с Божествения свят. Затова казваме, че мирът иде от Божествения свят. Мирът е състояние на съзнанието. Следователно, когато в съзнанието на хората проникне това състояние, мирът ще дойде. Засега Бог е предоставил грижата на трима души за земята да намерят лек против войната. Те са го намерили вече. Когато намажат този абцес, мирът ще дойде.

Помнете: Тази година носи големи благословения за онези, които следват пътя на Любовта и на обичта. Който се държи за старите си възгледи, дълго време ще си блъска главата в камъните. Всички народи, които съзнават, че Бог управлява света, че съществува Божествен ред и порядък в живота, ще бъдат благословени. Онзи народ, който мисли, че той сам може да оправи света, ще си блъска главата, без да постигне идеала си. Къде са великите народи и великите хора, които мислеха, че ще оправят света? Къде е Александър Велики? Къде е Наполеон? Един Александър Велики, един Наполеон сам нищо не може да направи. Светът се нуждае от множество велики хора. Всички хора трябва да станат велики. Само така светът ще се оправи.

Кой човек е велик? – На когото светлината никога не изгасва. Каква лампа е тази, която ту светва, ту изгасва? Радвайте се, ако лампата ви постоянно свети, защото зад нея се крие нещо разумно. Такава лампа е човешкият разум, зад който се крие човешкият дух. От вашите глави зависи как ще възприемете тази година светлината, която иде от разумното, от Божественото Начало. Тази светлина ще ви направи щастливи. Всеки иска да бъде щастлив и се пита как може да придобие щастието. Много просто. Който приема чистата светлина и топлина, чистия въздух, чистата вода и чистата храна, може да бъде щастлив. – Отде иде щастието? – От едно Начало, Което никога не се изменя. Всичко може да се измени в живота, но Божествената светлина, топлина и сила – никога. Божественото е неизменно. Достатъчно е да се докосне То до човека, за да му донесе всички блага, всички радости в живота. Дето отсъства Божественото, там са всички мъчнотии и страдания. Това е признак, че човек е излязъл от границите на Божественото Начало.

Следователно, който се опита през тази година да излезе от границите на Божествения ред и порядък, сам се излага на страдания. През тази година не се позволява на никого да греши. Не се позволява никаква лъжа, никаква кражба; не се позволява никакво зло; не се позволява на човека да продава мозъка си или сърцето си. Досега мнозина са влагали мозъка си за откриване на оръдия или оръжия за спасяване на своя народ. И след това ще го патентоват. Единственото оръжие, което ще спаси всички хора, всички народи, е Любовта. Хората трябва да се въоръжат с новите пушки, с новите оръжия на любовта. Тя дава оръжията си в ръцете на човешкия ум, на човешкото сърце, на човешката душа и на човешкия дух. Няма по-силно оръжие от човешкия ум, от човешкото сърце, от човешката душа и от човешкия дух. Какво друго по-силно оръжие ще търсите от тях? Който уповава на човешкия порядък, на прах ще стане. Който уповава на Божествения порядък, ще мине през процеса на възкресението. Иде вече епохата на възкресението, когато хората няма да умират. Под "смърт", "умиране", хората разбират ограничаване на човека, затова се страхуват. Всъщност не е така. Турете запетая след буквата "у", да я отделите от следващите две срички и ще разберете смисъла на думата "умира". "У – мира" означава влизане на човека в света, т.е. в Божествения мир, за да се свърже с великите души, които ръководят съдбините на човечеството. Ако растението влезе във връзка със слънчевите лъчи, съдбата му е решена. Ако водата не влезе във връзка със слънчевите лъчи, и нейната съдба е решена. Всяко нещо, което не е във връзка със слънцето, е лишено от живот и от развитие. Всяко живо същество, което не е свързано с Божественото Начало, с Бога, само се излага на смърт.

Мнозина и до днес още спорят, съществува ли Бог. Те искат доказателства за Неговото съществувание, без да подозират, че най-доброто доказателство е тяхното съществувание. Ако Бог не съществуваше, човек не би дошъл на земята. Значи, човек съществува, защото преди него Бог съществува. Животът и смъртта са доказателства за съществуванието на Бога. Който приема Бога в себе си, той живее; който Го отхвърля, той сам се осъжда на смърт. Казано е, че БОГ Е ЛЮБОВ. Любовта пък ражда живота. Въпреки това, има хора, които искат да бъдат щастливи без Любов. Това е невъзможно. Те гледат на любовта като на нещо детинско. Не е така. Любовта ражда мисълта, чувствата, делата. Тя ражда великите хора. Тя ражда всичко велико в света. Вън от любовта няма никаква реалност. Тя е единствената реалност, от която произлиза всичко. Любовта е родила музиката, изкуството, науката, религията. Да търсиш музика, изкуство, наука и религия вън от Любовта, това значи, да не разбираш нищо. Без Любов няма развитие. Идеята за Любовта трябва да проникне в умовете, в сърцата и в душите ви. От Божията Любов излиза светлина, която озарява човешките умове; топлина, която облагородява човешките сърца, и сила, която укрепява човешката воля. Който приеме тази Любов, всичко може да постигне. Какво трябва да направи човек, за да възприеме Любовта? Да излезе вън от къщата си и да се изложи на слънчевите лъчи. Те ще проникнат в неговия ум, и ще го озарят. Трябва ли да плати нещо за тези лъчи? Както приемате слънчевите лъчи, така ще възприемете и Божията Любов. Ако речете да плащате, никога не бихте се изплатили. Лесно ли е да излезете на повърхността на земята, да видите слънцето и да ви озари, ако се намирате на дълбочина шест хиляди км в земята? Колко време бихте изразходвали, ако от центъра на земята искате да излезете на повърхността? Благодарете, че сте на повърхността на земята и ви е нужна само една минута, за да излезете вън и да ви огрее слънцето. Колко време се изисква докато отидете при Бога? Достатъчно е само да помислите за Бога и вие сте вече при Него. – Къде е Бог? – Излез вън от себе си и ще Го видиш. Ако мислиш, че Бог не съществува, че хората са лоши, че животът няма смисъл, ти си на крив път. Ти доброволно слизаш към центъра на земята. Знай, че всичко, което Бог е създал, е добро. Че съществуват противоречия в света, това не е твоя работа. Не се спирай на противоречията.

Защо съществува войната? Трябва ли хората да воюват? Войната е противоречие, причините на което се крият в далечното минало. Понеже Бог превръща злото в добро, и войната ще донесе някакво благо на човечеството. За хората войната носи нещастие и смърт, но за великите същества тя е представление. Както актьорите умират на сцената и възкръсват зад сцената, така и участниците във войната ще възкръснат. Бог ще им даде нови тела по-здрави и по-красиви, с нови и здрави крака, ръце, очи и глави. Хората минават и ще минат през големи страдания, но след това ще се възрадват. Страданията представят материал за съграждане на бъдещите човешки тела.

Сегашните хора живеят повече за себе си, отколкото за ближните си. Те се затварят в черупките си и мислят само за себе си. Войната ще ги застави да отворят касите си, да отворят умовете и сърцата си, да извадят всичко, което са крили в тях. Тя ще ги накара да се откажат от своето користолюбие. Иде краят на користолюбието. Иде краят на живота на гъсениците. Досега хората са били гъсеници, гризали са листа и са мислели само за себе си. Свършва се този живот. В четири-пет години те трябва да се излюпят, да станат пеперуди. – Искаме да си поживеем още. – Как искате да живеете: като гъсеници, или като пеперуди? Не можете да живеете повече като гъсеници – свърши се животът на гъсениците. От 1943 – 1946 година се поставят основите на нов живот. Идат благоприятни условия за нова култура, за Божествен живот. Ще каже някой, че иска да види поне един ангел от Божествения свят. Много ангели са слезли на земята, не само един. Ако не ги виждате, вината е във вас. – Защо? - Не се обичате. Не можете да видите едно същество, докато не го обикнете. Мислите ли, че хората се виждат? Те виждат сенките си, а не своите души. Красиво нещо е човешката душа. Казваш: видях един човек. Видял си сянката му, а не самия човек. Да видиш душата на човека, това значи да се разтвори цял свят пред тебе. Тогава ще кажеш: Има смисъл да видиш човека и да го възлюбиш. Бог създал човека, вдъхнал през ноздрите му и той станал жива душа. И след това ти казваш: Не ме интересува този човек, не ме интересува онзи. Бог се интересува от човека, а ти, подобният му, не се интересуваш от него. Това е неразбиране на нещата. Ако хората не се интересуват един от друг, какъв смисъл има техният живот? Вложете в ума си мисълта: БЕЗ ЛЮБОВ НИКАКВО ПОЗНАВАНЕ НЕ Е ВЪЗМОЖНО. Щом любите, ще се познавате. Щом любите ще видите и човека, и ангела. Срещнете ли човек, който е готов да ви услужи, ще знаете, че той е ангел. Той се усмихва и казва: На ваше разположение съм. Готов съм да ви услужа на всяко време. Когато имате нужда от мене, потърсете ме. Ако не любите, колкото и да викате за помощ, ни глас, ни услишание.

Днес всички хора искат да влязат в Царството Божие без Любов. Те искат да намерят Бога без Любов. Това е невъзможно. Като не прилагат любовта си, искат доказателства за съществуванието на Бога, търсят Го тук или там, но не могат да Го намерят. Какви доказателства са нужни за това? Аз, който живея, търся Бога в себе си и Го намирам. Той говори, и аз слушам гласа Му. Той ми казва: Върви в Моя път; не обиждай никого; не мисли лошо за никого; обичай хората, обичай всички живи същества. Ако те ухапе комар, духни го, не го убивай; ако те ухате муха, духни я. – Защо да ме хапят? – Че и хората хапят. При това, техните жила са по-големи. Често хората си причиняват по-големи пакости, отколкото животните им причиняват. Понякога това е за добро. Така познават какво се крие в сърцата им; така се познава на какво уповават хората в живота. Достатъчно е да бръкнете в джоба на човека и да вземете кесията му, за да познаете на какво разчита той. Ако изгуби присъствието на духа си и своя вътрешен мир, той уповава само на парите. Няма защо да се страхувате. Парите текат, както тече водата. При която чешма и да отидете, ще напълните кесията си. Който е изпразнил кесията ви, имал е добро намерение. Все едно, че е излял водата от шишето ви, за да го напълните отново с прясна и чиста вода.

"Много вода не може да угаси Любовта". Любов, която може да се гаси с вода, не е истинска. Любовта преобразява всички живи същества; тя преобразява света. Това става моментално, а не по еволюционен път. Великите хора – поети, писатели, музиканти, художници, учени, оратори работят под влиянието на Любовта. Колкото по-силна е Любовта им, толкова по-велики са те. Колкото по-малка е Любовта им, толкова по-обикновени са те. Следователно, комарът е комар, защото любовта му е микроскопическа. Любовта на мухата е една степен по-висока от тази на комара. Всяко живо същество, малко и голямо представя някаква степен на Любовта. Значи, Любовта се проявява в различни степени. Човек е изявление на висока степен на Любовта. И волът има любов, но като се наяде, не знае как да благодари. Благодарността е висша проява на Любовта. Като се нахрани добре, волът оставя изверженията си на нивата за тор. Това е неговата благодарност. Ако човек за направеното му добро от някого не благодари, а говори лоши неща по негов адрес, той постъпва като вола. Това е стар навик, от който трябва да се освобождавате. Ако не се откажете доброволно от старите си навици, ще дойдат страданията. Те ще ви заставят да се изправите. Дойдат ли страданията, понасяйте ги с търпение. Не казвайте на другите, че трябва да търпят, но вие бъдете търпеливи и така ще дадете пример.

Да се върнем пак към цифрите на новата 1943 година. Единицата, в началото на годината показва, че Бог е застанал на първо място и гледа какво правят хората. Тройката на края на годината представя Божественото Начало, което има отношение към хората. Тези две числа – единицата и тройката – ще преобразят света. Как ще го преобразят? – Незабелязано. Ако сте болен, неразположен, ще легнете да спите и на сутринта ще станете здрав, бодър, с добро разположение на духа. Къде отиде болестта ви? Къде отиде вашето неразположение? - Новият живот дойде и преобрази всичко. Щом влезе Любовта в човека, превръща всичко на добро. Тя разсейва съмненията, решава противоречията, стопява мъчнотиите. Повярвайте, че можете да носите Любовта в себе си. Повярвайте, че можете да имате по-висока степен Любов от миналогодишната. Не се задоволявайте с Любовта, която сте имали през 1942 година, защото тя унищожи милиони хора. Любовта, която 1943 година носи, ще върне на хората онова, което 1942 година им отне. Как ще познаете, че всичко е върнато? – По радостта, която ще изпълни сърцата на всички хора. Там, дето хората умират, растенията живеят. Ако не можеш да живееш там, дето хората умират, ти не носиш Божественото в себе си. Дето е Любовта, там всичко расте, цъфти и се преобразява.

Вярвайте в Любовта, която иде сега. Новата година, 1943, заедно със следващите три – 1944, 1945 и 1946, носят добри условия за проявяване на Любовта. Използвайте тези условия, за да поставите нова, здрава основа на своя живот. Използвайте добрите условия, за да проявите чертите на новите българи. – Кои са новите българи? – Които работят като пчелите. Те ходят от цвят на цвят и събират мед за своя господар. Техният Господар не прилича на онези пчелари, които за да извадят мед от кошерите, избиват пчелите. Така е било някога; сегашните пчелари постъпват по друг начин – пушат пчелите и така вземат меда им. И това не е правилно. Истински българин е онзи, който се разговаря с пчелите. Той се обръща към тях с молба, да му дадат малко мед. Пчелите се събират на куп и го оставят свободно да си вземе мед; колкото иска. Те вярват, че като си вземе, той ще остави и за тях. Трябва ли добрият човек да говори за себе си? Достатъчно е да се приближи някой до него, за да почувства неговата доброта. Така се познава и справедливият, и разумният човек. Всеки трябва да излъчва това, което Бог е вложил в него.

Какво се иска от сегашните хора? – Разумно гледане на живота и на природните явления. Като вижда изгряващото слънце, човек трябва да знае, че Бог се проявява чрез него. Като вижда звездите, да знае, че и чрез тях Бог се проявява. Бог е навсякъде и във всичко – в мъглата, в облаците, в дъжда, във вятъра и в бурята. Как се отнася към мъглата онзи, когото преследват разбойници? – С благодарност. Мъглата скрива следите му. Щом се вдигне мъглата, разбойниците лесно ще го уловят. Търсете във всичко Божия Промисъл. Участващите на бойните полета виждат Божия Промисъл и там. Понякога войникът минава под град от куршуми, без да го засегнат. Шинела му може да надупчат, но той остава непокътнат. Това показва, че Божественият живот предпазва хората от всички страдания и нещастия.

Днес всички хора, всички народи се запитват: Кой ще донесе мира? Отде ще дойде мирът? – Мирът ще дойде от Божественият свят. Трима велики хора го носят вече. Те са измислили цяр против войната. Той е ароматен като парфюм. Като пръснат войната с него, тя веднага ще престане. Колкото да ви искат за този лек, не се скъпете, щедро плащайте. Заслужава да се намажете с него. С едно намазване или напръскване, всички рани, всички страдания ще изчезнат. Щом се напръскате с новия парфюм, вдигнете знамето на свободата, запейте и си кажете: Всичко върби на добре. Няма защо повече да се смущаваме. Ще служим на Бога с радост и с Любов. Досега служихме на хората, отсега нататък ще служим на Бога. Годините 1943, 1944, 1945 и 1946 носят благоприятни условия за съзнателна работа, за служене на Бога. Нека всеки в себе си пожелае да Му служи с любов, и то в най-малките работи. Не се стремете към велики работи – те са достояние на Бога. Не мислете, че вие ще оправите света. И това е работа на Бога. Помогнете на едно цвете, на една малка рекичка или поточе, на едно изворче. Малките работи са за човека, а големите – за великия и мощен Божи Дух.

Кога ще дойде мирът? – Още малко остава. Засега две трети от света са за мира, една трета за войната. Когато и последната трета даде думата си, мирът ще дойде. Ще кажете, че новата година е дошла вече. Според нас новата година ще стъпи на прага от 22 март нататък. Наблюдавайте как цъфтят цветята. Както се разпукват цветовете един след друг, така ще дойде мирът. Истински ученият вижда това по съчетанието на звездите, на планетите, в изгряването на слънцето. Това са сили, чрез които духовният свят се изявява на земята. На времето си Христос говореше много на учениците си, но на въпроса, кога ще стане това, за което им говори, Той казваше: Не е ваша работа да знаете времето. Сега и аз ви казвам: Мирът ще дойде, но кога, не е ваша работа. Кога изгрява слънцето, и това не е ваша работа. Който иска да го посрещне, ще излезе вън да чака. – Колко време ще чака? – Най-много 12 часа. Казвам: Излезте вън да посрещнете изгряването на слънцето. Издигнете се над себе си, над обикновените условия, над дребнавостите на живота. Само така ще видите изгряващото слънце и ще се ползвате от неговите лъчи.

Всеки се стреми към Слънцето на живота, към Бога и Го нарича свой Баща. Докато работите на човека вървят добре, Бог е негов Баща. Щом изгуби нещо, разколебава се, забравя, че разполага с голямо богатство. Може ли синът на богатия Баща да се нарече сиромах? Кой може да го обере? Никой не може да обере онзи, в когото Любовта живее. Той трябва да бъде готов да дава. Срещне ли някой, който мисли да го обере, той сам трябва да го спре и да запита колко пари са му нужни да му даде. Ако сте богати, не поставяйте ближните си в изкушение. Отворете се за ближния си, както се отваряте за своя възлюбен. Като срещнете възлюбения си, вие се разговаряте с него, споделяте всичко, което преживявате. Вие се отваряте за него, и той се отваря за вас. Оттук вадим заключението: Говорете за Любовта си само на онзи, който разбира, но не и на онзи, който не разбира. Учителят преподава с Любов на онези ученици, които се интересуват от предмета. Интересувайте се и вие от Любовта на Бога, слушайте какво ви говори, за да не изгубите добрите условия. През тези години .Той е предвидил нещо добро за всички хора. Ако изгубите условията, които те носят, мъчно ще ги намерите. Досега сте правили много погрешки, пазете се да не правите нови. Никакво колебание, никакво съмнение в Любовта. – Какво ще стане със света? Кога ще дойде мирът? – Бог ще донесе мира. Кога ще дойде мирът, това е Божия работа. Мирът ще дойде, когато Божията Любов проникне в умовете и в сърцата на хората. Има признаци вече за това - външни и вътрешни. Днес народите се бият и пак говорят за справедливост. Това показва, че Божественият принцип работи в света. Следователно, в света владее известен ред и порядък, а не анархия и безпорядък.

"Много вода не може да угаси Любовта". Щом е така, пазете се и вие, мъчнотиите на този свят да не угасят вашата Любов. Който има Любов, трябва да излезе из областта на мъчението. За любящия е страданието, а не мъчението. Той носи страданията си с Любов и с приятност. За него страданието е благословение. То подмладява и облагородява хората.

Приемете Любовта, дайте място на Бога в сърцата си, за да се подмладите. Да преустроите своя организъм, да превърнете неприятелите си в приятели. Тогава няма да срещате разбойници, които да ви обират, но ще срещате ваши братя, които търсите от хиляди години. Като ги намерите, ще съжалявате, че не сте ги срещнали по-рано.

Помнете: Годините 1943, 1944, 1945 и 1946 ще бъдат години на опознаване с онези, които любите и които ви любят. Опознаването на онези, които се любят, носи благословение на целия свят. Всички народи трябва да се опознаят, понеже те носят известни блага едни за други. Такъв е законът в Божествения свят. Всеки народ, който вижда в лицето на другите народи свои неприятели, не разбира Божиите закони. Народите трябва да се опознаят, да се разберат като братя и да си подадат ръка за взаимна работа.

Желая всички хора и всички народи да се опознаят в името на Любовта, за да приемат БОЖИЕТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ.

ПОЗДРАВЯВАМ ВИ С ОПОЗНАВАНЕТО В ИМЕТО НА ВЕЛИКАТА БОЖИЯ ЛЮБОВ.

13. Лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя срещу Новата 1943 г. – 24 часа. София – Изгрев

Най-често използвани думи в беседата: любов, хора, всички, бог, може, всичко, година, човек, война, свят, мир, дойде, себе, божествен, земя ,

 Младежки окултен клас , София, 1 Януари 1943г., (Петък) 0:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ