НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Бяло и черно

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Бяло и черно

Най-често използвани думи в беседата: има, цвят, може, път, човек, сега, образува, свят, жертва, любов, ъгъл, две, топло, души, глава, играят, казва, бъде, аз ,

 Младежки окултен клас , София, 13 Ноември 1942г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


"Отче наш"

"Аин фаси"

Направете мълчешком 10 дълбоки вдишки.

Имате ли зададена тема? – Имаме. – Каква е? – Влиянието на белите и черните дрехи. – Прочетете. /Прочете се./

Сега, туй е теоретически. Когато имате неразположение във вашето съзнание, на какво се дължи? Радостта и скръбта се дължат на тия два цвята, които са полюси. Но има един реален черен цвят, има и един реален бял цвят. Черният цвят има сянка. Сянката е по-белезникава, не е толкоз черна. И белият цвят, и той има сянка. Сенките на белия цвят не са устойчиви. Радости има неустойчиви. Те се дължат на сянката на белия цвят. Има една неустойчива скръб, тя се дължи на черния цвят. Тези страдания на черния цвят са много неустойчиви. Казва: Иде нощ, когато никой няма да може да работи. Черният цвят в този смисъл показва преставане на всяка деятелност. Някой път потъмнява съзнанието, няма никаква светлина, като че никаква звездица няма по вашето небе. Всичко е мрак. Всеки от вас е неразположен, сърдит е, като че целият свят му е крив. Когато вие се сърдите, то е сянката на живота. Когато на вас е тъмно, не е тъмно на всичките хора; на един е тъмно, на друг е светло. Има един цвят, който обхваща всички. В един народ една война обхваща всички, ако няма победа, всички страдат. Сега винаги се запитвате: Защо туй е така? – Защото не може да бъде другояче. – Защо става? – Ами как да става? – Може ли човек на земята да бъде всякога радостен? Възможно ли е? – Невъзможно е. Вземете в растенията: корените имат ли същите удобства и привилегии, както клонищата? Но има една взаимоспомагателна страна – корените и клонищата си помагат едни на други. Сега част от хората половината са корени, половината са клонища. Как ще познаете, дали един човек е корен или клон? По какво ще го познаете? По какво се отличават корените от клонищата на растенията? Онези от вас, които са учили ботаника, знаят, че има признаци. Коренът, изложен на светлина, се превръща в клон и клонът, заровен в земята, се превръща в корен. Клонът може да се превърне на корен и коренът може да се превърне на клон. Следователно и в човешкото съзнание черният цвят и белият цвят се сменят. Белият цвят са клонищата, черният цвят са корените. Мислите, че черното е зло. Ни най-малко черният цвят не показва зло, той представя гъста, неорганизирана материя. Белият цвят показва организирана материя. За пример, откраднат ти пари, какъв цвят се образува? След като ти откраднат парите, какъв цвят се образува? Всеки един, който открадне парите, образува черния цвят. Всеки един, който върне парите, образува белия цвят. Задигнат ти палтото, черният цвят дойде. След като върнат палтото, белият цвят дойде.
Някой от вас нека излезе и да напише буквата "Л", но с 30 градуса ъгъл. /Един брат излезе и написа буквата. После измериха и определиха ъгъла да е 9 градуса./ Какво може да се постигне при 30 градуса? Когато изхождат лъчите от една идея, образуват един и същ ъгъл. Колкото противодействието на ъгъла е по-голямо, и ъгълът е по-голям. Ако един ъгъл се движи по посока на своя отвор, този ъгъл ще се увеличи. В дадения случай кой печели повече? Една мрежа, която има по-големи ъгли, или една мрежа, която има по-малки ъгли? Едновременно, щом се увеличава ъгълът, увеличава се и силата на противодействието. Колкото по-голямо съпротивление има, толкоз ъгълът се отваря. Тогава, в мъчнотиите, какво трябва да се прави? Какво трябва да се прави при известни мъчнотии? Допуснете, че в училището учителят е неразположен спрямо ученика. Как ще разреши ученикът тази задача? Научно. Как трябва да разреши научно въпроса? Допуснете, че по пътя вървите, имате едно шише, но дъното му е пробито. Какво трябва да правите? Нямате друго шише, това да го хвърлите. Какво трябва да измислиш с пробитото шише? Восък нямаш да го залепиш. Хляб имаш, ще го запушиш. Или ще туриш запушалката и ще обърнеш шишето с устата надолу. Съобразителност трябва. Ние сега в живота сме много взискателни. Учените хора казват, че правят много точни изчисления – 100, 200, 1 милион километра разлика, в изчислението на разстоянието между Земята и Слънцето. Значи, почти три пъти нашата Месечина може да се вмести. Толкоз точни изчисления имат, че в разликата, която се образува, се събират три месечини. Според вас, кой ъгъл в любовта е по-хармоничен? Кой ъгъл бихте предпочели? Като се минава от едно състояние в друго.Този, правият ъгъл, показва, че трябва да минеш от едноизмерното към двуизмерното състояние. АВ е едноизмерно. АД е вече двуизмерно. Имате и триизмерното пространство. Как ще представите четириизмерното? Едноизмерното пространство не се разширява, двуизмерното не се удължава. Една права линия е, една крива линия е. Един квадрат е най-малкият квадрат, който съществува от четири точки. Следователно, телата само в четвъртото измерение растат. Туй, което разширява и продължава правата линия, туй, което разширява плоскостта, туй, което увеличава тялото, то е четвъртото измерение. Човек, който расте, той е в четвъртото измерение. Когато сте стеснени в триизмерния свят, вие се намирате в крайно ограничение. Искате да имате двама души приятели, то е едноизмерно. Образувате четирима души приятели, то е двуизмерно. Колко души приятели трябва да имате, за да станете триизмерни? Един куб колко страни има? Шест. Трима души в три различни посоки, отделени с прав ъгъл. Щом излизате от точката, тя е перпендикулярна на себе си, образува се правата. Щом излизате от правата линия и сте перпендикулярни на себе си, образува се плоскостта. Щом плоскостта е перпендикулярна на себе си, образува се триизмерния свят. Ние сме в света на ограниченията. Щом влезем в четириизмерния свят, вече добиваме свобода. Следователно, свободата се дължи на четириизмерния свят. Тогава, ако вие не сте перпендикулярни на себе си, не може да вървите в новото пространство. Не можете да излезете из рамките на законите, които управляват света. Представете си, че това е едноизмерен свят.Представете си, че две същества тръгнали едно срещу друго, едното от точката А, другото от точката В. Как ще се разминат тия същества? Могат ли да се разминат? Няма никаква широчина.


Като се срещнат, какво ще правят? Как ще ги прекарате? /Едното ще стане мост, за да мине другото./ Да станат мост е голяма идея. Колко време трябва да мислиш, докато ти дойде наум, че трябва да станеш мост? Ако тия две същества се движат в две различни посоки, те никога няма да се срещнат. Представете си, че тия две същества се срещат, едното казва: Отстьпи. Ще се скарат. Всяко иска да мине в противоположна посока. Как ще се справят? Набият се двамата, но след като се набият, може ли единият да мине от другата страна? Колкото ти можеш да биеш един дух, който е умрял, толкоз е възможно и двамата, като се набият, да минат. Единият никога не може да мине от другата страна.Трябва единият да влезе в другия. Сега как ще влезе? Допуснете, че някой ти иска пари на заем, не искаш да му ги дадеш. Към кое измерение спада? Имаш пет лева, трябват и на тебе. Гладен си. Той иде, гладен е. Той иска пет лева. Казва: Може да търпиш. Кое измерение е: едноизмерно, двуизмерно или триизмерно? Ако речеш, че имаш пари и ги изгубиш, не е едноизмерен свят. Той казва: Пари нямам. Никога не е изгубил, никога не е печелил. Не търси пари. Бихте ли му дали пет лева, да си купи хляб, вие да останете гладен? Някой път защо трябва да се жертвате за ближния си? Че накарай ближният да се жертва. Защо ближният да не се жертва заради тебе? Само личността трябва да се жертва, пък ближният да се не жертва? То е един въпрос неразбран. Вълната на гърба на една овца трябва да се жертва, за да се направи една дреха на човека. Тя сама ако се не жертва, да падне от гърба на овцата. Жертва има всякога, когато човек минава от едно по-низше състояние в едно по-висше състояние. При инволюцията висшите същества се жертват за нисшите, при еволюцията нисшите същества се жертват за висшите. Ако ти не си готов да жертваш, низшето не може да се жертва за висшето. Едно същество, което трябва да се учи, то има възможност, надарено е, но трябва да има някой да го учи. Този, който го учи, жертвува от себе си, дава.

За пример, често се говори за Любовта. По какво се отличава жертвата на Любовта? Казва: Нали ме обичаш, пожертвай се. По какво се познава жертвата на обичта или на любовта? Вие как ще познаете, една ваша приятелка по любов ли го прави, или не го прави по любов? Какви са признаците? Ради имал любов, понеже запалили собата. Без да присъства, запалил собата тук, посред нощ. Вие идвате и не мислите, че той е запалил собата. Вие търсите друга любов. Търсете друга любов. Нито един от вас, които имате любов, не е идвал да запали печката. Все за тази любов говорите, но нито един не идва да пали печката. Аз бих желал, в новото учение дежурство да има. Да дойдат двама души, да запалят печката. Дали пали Ради, то е вече един стар порядък. То е много елементарно отопление. Но допуснете, че целият салон се отоплява с електричество. Какво ви коства да дойдете един час по-рано, да завъртите ключа? Сега е доста трудно, ще носите две кофи въглища, ще вземете оттам черните въглища, може да се оцапате. При другото отопление – електричеството, може да дойдеш един час по-рано, завъртиш ключа и се отопли. Сега по някой път ние правим жертва на въглищата, друг път правим жертва на електричеството. Ако нямахме туй осветление и трябваше да се донесат свещи, двама души да бъдат дежурни да носят свещи. Колко струват сега две хубави спермацетови свещи? С това електричество, колко можем в един час? Колко киловата може да изгорим? Цеко, колко изгаряме за един час? /Два киловата на час./ Ако се разделят на 40 души, колко ще се паднат? /31 стотинки./ Вие разглеждате само физическия свят. Не знаете колко енергия се образува в мозъка при горението. Мозъкът образува светлина и топлина. Има известна светлина, мозъчна. Особена специфична светлина има, която се образува в мозъка. Доста хубава инсталация има вътре. Вие считате любовта нещо нереално. Но най-реалното нещо в света е Любовта. Има един закон. Ти си сиромах. Трябва да знаеш как да спреш един човек, и как да го погледнеш, защото любовта има един специфичен ъгъл. Вие не знаете какъв е ъгълът на любовта. Не съм срещал нито един философ, който да е говорил за ъгъла на любовта. Те го държат в тайна. Когато някое дърво, круша с хубави узрели круши, малко го разтърсиш, с малки усилия като тръснеш дървото, три, четири, пет круши паднат. Когато са зелени, не падат и да блъскаш, колкото искаш. Когато един човек не иска да ти услужи, какъв е? Зелен. Когато ти услужи, е зрял. Зрелият показва, че има условия. Щом не може да ти услужи, той е зелен. Не блъскай тази круша, остави я да узрее. Друг път като се върнеш, ти търси узрялата круша, при най-малкото сътресение ще ти даде, каквото искаш. Тебе ти трябват три, четири круши. Сега ще се яви въпросът, имаме ли право да търсим крушата. Имаме право. Круши, които не са заградени, имаме право да ги търсим; които круши са заградени, нямаме право да ги търсим. Един дувар от 4-5 метра как ще го минеш, трябва да обикаляш две, три минути. Ако можеш да прескочиш плета, върви, ако не, върви там да намериш плет, който можеш да минеш. В природата забрана няма. По някой път гледам птиците – кацат по черешите. Някой път цели тайфи накацат отгоре. Ние имахме слънчогледи. Един ден минавам, казвам на Ради: Защо не обереш слънчогледите? Казва: Нищо няма. Ще ги изядат птиците. Отивам, всичко изядено. Казвам: И те имат право, аз не съм се мъчил. Ти кипнеш, как тъй птиците да изядат слънчогледа. Слънчогледът се е мъчил. Дали ти ще ядеш семената или птиците, е без разлика. Ние мислим, че нашият живот е по-висок. В дадения случай, колкото аз имам право на слънчогледа, толкоз и птиците. Мене ми трябва повече, птичката вземе едно, две зрънца, наяде се.

Аз съм разправял този пример. Пътувах на разходка. Гледам, на нивата повече от 150-200 патки, наредени като войници. Едната подскочи, после другата. Никога не бях виждал патки да играят така. Виждам, всичките скачат нагоре, слизат. Отивам да видя – ечемичена нива и те скачат по класовете, късат ги. Подскочи една, хване класа, после другата. Ще кажете: Какво ги кара да играят? Ечемикът ги кара да подскачат, да играят. Отивам да разбера. Научих защо играят. Ако не бях отишъл, ще казвам: Гледах едно време патките да играят, сега научих и го обяснявам – защо играеха патките. Иначе щях да поддържам, че играят. Те играят само при ечемика. Някой път и при ръжта, но тя е по-висока, при ечемика е по-удобно.

Всичките промени, които стават върху нас, трябва да се проучват; особено сенките на тъмнината трябва да се проучват и сенките на белината трябва да се проучават. Да кажем, вие носите едно шише, но вън има 15 – 20 градуса студ. Носите туй шише с вода. Какво би станало с шишето? Струва ли си човек да носи зимно време шише с вода? Празно трябва да бъде.

Ако гледа някой фигурите, ще види, че не са правилно геометрически начертани. В геометрията много точно измерват, да няма никаква грешка. В живота имаме толкова начертани неща, които не са верни, този релеф не изпъква. Къде е погрешката? Допуснете, че двама души не живеят добре, не могат да се спогаждат. Какво трябва да направите? Двамата не можете да влезете в куба, понеже и двамата искат да живеят в източната страна, но може да се съгласят. Какво трябва да направите? Аз бих решил въпроса така: Едната седмица единият да живее в източната страна, другият – в западната. Следната седмица – обратно. Да направят два етажа. Няма да искат да вдигат гюрултия над главата, и отдолу да няма, ние да сме господари. В Божествения свят не се позволява да има над главата, ние си позволяваме. В духовния свят никога не можеш да бъдеш над главата на някого.Ти не можеш да бъдеш над СД. АВ не може да бъде над СД. Никой не може да го качи, ако ти не го качиш. Ако туриш един стол над главата, столът не е виноват. Всякога, когато мериш едно същество над главата, то не е разумно. Човек, който иска да се качи над главата ти, той е неразумен, нищо повече. Ако ти тъпчеш един човек под краката си, ти си неразумен. В природата никога не се позволява разумният да тъпче глупавия. То е невъзможно. Защото, ако го тъпчеш, ти ще станеш като него. Ако ти тъпчеш някого, пък той има проказа в себе си, какво ще стане с тебе? Ако ти тъпчеш една змия, веднага тя ще те клъвне. Като минава, тя не позволява да я тъпчеш. Казвам: Ние си позволяваме да тъпчем, вследствие на това се раждат много дисонанси. Никога не туряй хората над главата си, никога не туряй хората под краката си. Едно правило ви давам: Да те носи на гърба си е друго. Едно възвишено същество никога не се качва на гърба, нито на главата на друго същество. Всички възвишени същества влизат отвътре. Никога не оставяйте отвън да ви се качат, отвън ще бъдат един товар. За да не бъде товар, влиза вътре да помага. А пък ние, ако влезем отвътре да бъдем товар, ако излезем отвън, ще помагаме. Следователно, ние хората отвън трябва да излезем, да помагаме. Ако вас ви дадат една задача, да поискат да уредите вашия живот, по кой начин бихте искали да се уреди? Всички мислят, че има нужда да се урежда животът. Абсолютно няма нужда да се урежда човешкият живот. Какво ще уреждат един живот, който е излязъл от Бога? Свободен трябва да се остави. Вследствие на това, че няма свобода, ние ограничаваме нашия живот. Искаш да дадеш известна насока на живота. Ако бихте оставили живота да върви по своя път, не щяхте да имате страдания. Туй, което се развива, то е вън. Когато говорим за развитие, какво трябва да разбираме? Проявеният живот се проявява. Един художник, който рисува една картина, той развива ли се? Той се проявява, не че представя нещо. На български имате думата РАЗВИТИЕ, развива, развява. На български имате думата "вие", която има два смисъла. "Вие" нещо, но и животното "вие". "Вие" имате и местоимението. Имате "е", глагол, "той е".

Да допуснем сега, че решавате една задача, имате 1,4,6,7,8,9. 1 е цар, 4 – това са войници, 6 – това са деца по на 15 години, 7 – това са свещеници, 8 – това са стари хора, 9 – това са най-големите синове. Какво ще правите? Имате цар, 4 войници, 6 деца, 7 свещеници, 8 стари хора, 9 възрастни синове по на 65 години. Това число не е хармонично. Като събирате цифрите, колко правят? 35=3+5=8. 14679=27=9, изкараха синовете, 146=11=2. Най-малките работи, които срещате в живота, имат една закономерност. Някой път, ако се занимавате с аритметика, ще влезете в чудо. Чудни работи има в аритметиката.

Кой от вас ще изпее една песен? Някой от вас да изпее. /Учителят се обръща към Дарлинг./ Ти по Витоша, по Рила пееш, я изпей една песен. Кое ви спъва, въздух ли няма? /Учителят пее "Давай, давай"./ После всички я изпяхме. /Учителят пее песента с движения./ В класа всеки да пее "Аз мога да любя" с движения. Какви движения ще турите, ще бъде интересно. Втори път може да пеем: "Там горе на планината", алегро като ария ще го направим. /Брат Цеко казва: Понеже никой не иска да изпее, аз ще изпея една песен. Изпя "Обетована земя"./ Първият опит не е лош. Нека да има няколко други, които да изпеят "Весел ти бъди" и "Сила жива" на 26 страница.

Трябва да излезем из едно разнообразие. В музиката трябва да има голямо разнообразие. Да кажем, ако пеете една песен изразително: "Там горе в планината" с всичките завивки, но да бъде опростотворена. Да кажем, по някой път вие седите, дряхли сте, започнете да пеете /Учителят пее "Горе, горе, долу, долу"/ Вие седите, закъсали сте, пейте: "Горе, горе, долу, долу". После, някой път трепериш, пей: "Трепери ми сърцето, студено ми е." Или: "Студено, студено, топло, топло." Няма да мине 5 -10 минути и като пееш "топло, топло", ще се стоплиш. Думите имат сила. "Студено" е динамично, ограничава. "Топло" разширява. Сега някой път вас ви е срам, има място срамът. Някой път ти е студено, какво ще се срамуваш? Или топло ти е, какво ще се срамуваш? Срамува се човек от съвсем други работи, от топло не се срамува, от светлина не се срамува, от вода не се срамува. Може за съвсем други работи да се срамува човек. За пример, ако човек се препъне и падне, срамува се. Или някой път човек се срамува, че няма топъл хляб, има сух и го е срам да покаже сухия хляб, да не помисляш, че е сиромах. "Студено" и "топло" са еднозначни думи. Топлото има един смисъл, и студеното има един смисъл. Динамични думи са. "Горе-долу", "горе" на планината, "долу" в долината. В поезията казват: От моите недра извира чиста вода, която полива райските долини и цветя. Всеки, който от нея пие, наука обгръща и за работа се хваща.

Използвайте свободата, която ви е дадена.

Това е живот вечен да позная Тебе, Единаго, Истинаго Бога и Христа, Когото Си изпратил.

7. Лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя на 13.XI.1942 г., Петък - 5 ч.с., София – Изгрев

Най-често използвани думи в беседата: има, цвят, може, път, човек, сега, образува, свят, жертва, любов, ъгъл, две, топло, души, глава, играят, казва, бъде, аз ,

 Младежки окултен клас , София, 13 Ноември 1942г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ