НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Сто двадесет и три

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Сто двадесет и три

Най-често използвани думи в беседата: има, сега, може, условия, човек, бъдете, пее, искате, градуса, става, път, хубаво, нула, топлина, живот, свят, растат, пеете, аз, природа ,

 Младежки окултен клас , София, 23 Януари 1942г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Отче наш.

Да изпеете една песен, която произвожда повече топлина. Тук при две соби е студено. Понеже има малко влага, във въздуха липсва вода, затова е студено. Малко живот когато има, тогава става студено. Представете си сега, че хората имат желание много да ядат, пък има малко за ядене, какво ще бъде положението? Имат голямо желание да ядат, малко има за ядене. Какво ще се образува, какъв резултат ще има?

Какви бяха основните положения на миналата лекция? /Каза се/.


Сега как могат да се осмислят отвлечените работи. Доброто е отвлечена идея, как може да се приложи? Имате числото 123, какво съдържание има 123. Трябва да стане реално туй число. То е сянка, някаква сянка. Как може да го направите реално туй число? Запример, 123 ябълчни семки може да се посеят или крушови семки, или череши, или 123 лози може да се посеят. Тогава числото става реално число. 123 трябва да се превърне. Имаш 123 идеи, те са безпредметни. Мислиш, че си добър човек, но реалността трябва да стане динамична. Имате 123 и 0,123. Сега какво е разликата между тия две числа? Колко едното е по-голямо от другото? Каква част, каква цена има едното? Имате 1230 и 0,1230. Какво става, имате два процеса. Сега кой процес бихте избрали – 123 с нула или 123 без нула? Може 1230 да показва усилването на една болест и 0,1230 показва намаляването на болестта. Кой процес ще изберете? Или 1230 означава увеличаването на лошите условия. Какъв знак ще турите, когато лошите условия се увеличават? – /Минус/. Защо? -1230 и +0,1230. Имате линията (Фиг. 1) Нагоре е топлината надолу е студът Имате на линията нула и единица над нулата и единица под нулата. По отношение на топлината, когато имате единица студ какво стана? Най-първо сте имали 20 градуса топлина. После топлината слиза на единица. Другият процес как ще го изразите? Единица над нулата в термометъра и единица под нулата, какви ще бъдат вашите условия, разположението какво ще бъде? Десет градуса под нулата и десет градуса над нулата какво ще бъде състоянието ви? Значи над нулата десет градуса вие имате да вземате, природата ви дава. Десет градуса под нулата природата взема. Значи трябва да се плащат данъците. Губите част от топлината и вследствие на това вашето тяло се свива. В студеното време, ако се измери врата не е толкоз широк. Височината се смалява. Може би една хилядна от милиметъра, но се смалява, става по-малък. Може една хилядна от милиметъра, но широчината се смалява. Точни данни нямаме, но тялото се свива. Защо става туй свиване? За да се усили горението. Когато телата губят от топлината, свиват се, за да не губят топлината. Казвам: Когато вие страдате отвън, понеже условията отвън са лоши, свивате се малко, за да се образува във вас топлина. Ако човек не страдаше при лошите условия, не може да си помогне. Ако при добрите условия не се радва – не може да си помогне. Ако при добрите условия не се радва, той губи; ако при лошите условия не страда, той пак губи. Сега тия неща са неизвестни на вас. Вие искате при лошите условия да бъдете радостни. Тогава съвсем ще загазите. Сега разбирайте радостта. Някой път се радвате на неща, които нямат никаква реалност. Запример радвате се, когато свършите гимназия. Какво сте спечелили? Или пък страдате когато ви скъсат. На матура ви скъсат, вие страдате. Какво сте спечелили след като сте свършили гимназия? Какво сте изгубили, ако са ви скъсали? Това е в разбирането. Да допуснем, че вие сте способен ученик, учили сте хубаво, но някой професор или директора на училището има зъб на вас и настрои всичките учители против вас и скъсат ви. Какво трябва да правите сега? Някои от вас, които сте били скъсани, какво сте правили? Ще учите пак наново. Защо този директор има зъб на вас? Понякой път питате: „Защо идат някои неприятности?“ Сега, ако ви попитам защо водата замръзва, какво ще кажете? Значи изгубила е част от топлината си, вследствие на това изгубване на своята топлина минава в твърдо състояние. При колко градуса водата замръзва? Някои казват: „Водата замръзва“. Но трябва да се знае, това не е още наука. Трябва да се знае при един градус какъв лед се образува, колко е дебел ледът при един, при два, при три градуса, при 4, 5, 6, 10 градуса какъв лед има. Замръзва е много общо казано. При един градус ще има приблизително един милиметър лед, при десет градуса ще има десет милиметра. Като видите леда ще знаете каква е била температурата. Ако имате данни и ще знаете, каква част от топлината водата е загубила. Ако има два милиметра лед, значи водата има два градуса под нулата; ако е три милиметра – три. Имате една мярка, с която може да мерите.

Вие страдате, но колко градуса е страданието ви? Трябва да знаете, то е наука. Радвате се, но колко градуса са радостите ви. Запример, при един градус растенето е медлено, при два е медлено, но щом дойде 10, 15, 20 градуса, растенето на всички растения е бързо. Бързо става растенето. Следователно трябва да знаете при известни температури над нулата с колко милиметра растат. Един математик може да извади хубави заключения. Той като посее една динена семка, при добри условия, ако динята израстнала до такава степен да цъфне и завърже, той може да изчисли, каква част, колко енергия придобила динята от природата. Защото, ако растенията не придобиват нормално, някой път цъфтят, но плод не дават, при това някой път завръзват и плодът им не е хубав. Растенията, които са посети трябва да превърнат тази енергия от слънцето. Сега по същия закон. Във вас дойде една мисъл. Ако нямате понятие, благата, които идат в природата, не може да ги използувате. Една ваша мисъл тя не може да расте. Вие запример, искате да растете без любов. То е под нулата. Ако имате десет градуса под нулата любов, какво ще правите? Лед ще имате. При десет градуса под нулата, ще имате десет сантиметра лед. Този лед като го съберете и през лятото го продадете, ще спечелите пари. В дадения случай през лятото този лед е потребен. Сега нали образуват изкуствен лед? По същия начин ония мисли и желания във вас, които образуват леда, трябва да ги използувате. Сега някой от вас ще каже: „С това ли ще се занимавам“.


Запример, когато слънцето е на южния полюс с колко се увеличава студа на северния полюс? – 60, 70 до 80 градуса достига. (Фиг. 2). С колко се намалява на южния полюс? Има една малка промяна. Промяна малка стана и на екватора. В умерените полюси температурата се мени. Понякой път защо човек трябва да страда? В природата понякой път стават смени, на нейният полюс се увеличава студът, намалява се топлината, много малка е топлината, там няма почти никаква растителност. Двата полюса забогатяват, те са богати с натрупването на вода. Ако би се стопила водата на северния и на южния полюс, цял потоп ще стане. Изобилие има на вода. Един ден, ако се смени, хората, ако започнат да страдат от безводие, намалява се водата, трябва да се изменят полюсите. Студените места са богати с вода. Те ще дадат своята вода и водата ще се увеличи. Казвам: Щом животът при вас се намалява какво показва. Ако животът се намалява във вас, не мислите хубаво, нищо повече. Значи във вашия мислов свят и във вашия сърдечен свят недоимък има на нещо. Вие трябва да считате, че във вашия ум мислите са вашата растителност. Мисловият свят е растителност, чувствения свят са плодовете, които са узрели. Плодовете се раждат в духовния свят. Казва: „Духовен човек“. Ако нямаш плодове, духовния свят е слаб, растителността в умствения свят е слаба. Сега всички разсъждавате и казвате: „Какво ме ползува?“ Умът произвежда растителността, сърцето произвежда плодовете. Някой казва: „Защо трябва да мисля?“ Или „защо трябва да страдам?“ Ако не чувствуваш, ако не мислиш ти не може да опиташ благото на живота. Та казвам: Вие като изучавате трябва да изучавате разумно. Казвате: „Защо Господ така създаде света?“ Господ мислил, мислил и създал света по най-добрия начин. Следователно трябва да се съобразите с Божественото. Вашите мисли не са нещо празно, вашите чувства не са нещо празно и вашите постъпки не са нещо празно. Че животът няма никакъв смисъл, то са невежите, които не мислят. Нямате никакъв смисъл – то са мъхообразни същества, като се прикрепят на един камък с хиляди години седят. Какво правят мъховете, каква задача разрешават мъхообразните растения? Хиляди години проповядват на камъните, че трябва да напуснат туй състояние на твърдост, да бъдат по-щедри, защото много големи богаташи са камъните. То са банкери, постоянно се молят да дадат на тях от богатствата, седят отгоре на тях.

Та казвам: Ако не можем да преведем онова, което става в природата, да го отнесем до нас, не може да се ползуваме. Нещата в природата са реални. Ние вече чувствуваме тяхната реалност. Дотолкоз доколкото може да ги приложим към реалността на нашия живот, дотолкоз доколкото може да използуваме това, което става в природата, то е реалното. Вземете един гладен човек, сварете му малко житце. Веднага той, който е закъсал, отслабнали краката, неразположен, щом яде малко житце, разположението иде. Щом яде череши разположението иде. Значи житото внесло разположението. Щом яде ябълки има разположение. Щом яде сиренце, млечице, разположен е. Вие сега отделяте мислите, желанията си от храната. Казвате: „Да яде човек по-малко“. Не да яде по-малко, но да се научи да яде хубаво. Животът почти е като един иманяр. Рудите като ги изважда храната иде. Като вземеш, преработиш. Живота вътре ще го търсиш в храната, както търсят златото. Вие не сте правили опити да се храните един месец с варено жито и да наблюдавате каква промяна ще стане във вас, да мерите както стават промените в температурата. Ако се храните с варено жито или, ако направите опит когато зрее житото и още не е узряло, хранете се 10–20 дена само с жито, още мекичко и направите наблюдения върху себе си, вътре своята температура, всеки ден какво е вашето разположение, какви мисли идат в ума ви, щяхте да имате една ценна опитност. Пък сега когато житото е узряло ви минават мисли и не знаете, какво отношение имат към вас. Вие не знаете, какво отношение има една добра мисъл към вас. Вие не знаете научно какво отношение има едно желание към вас. Една добра постъпка какво отношение има не знаете. Забелязано е, щом сърцето на хората става лошо, плодовете не зреят, намалят плодовете. Щом хората стават лоши плодовете се намаляват. Щом хората стават лоши по ум, зеленината започва да съхне. А пък по воля щом започват да стават лоши, камъните започват да се разсипват, слягване става на планините. Човек със своите мисли, със своите чувства и със своите постъпки постоянно изменя повърхността на земята. Човек остарява, побелява му главата от мислите, чувствата и постъпките. Вие произвеждате остаряването. Без да знаете остарявате, защо? Защото умът ви не е на място, сърцето ви не е на място и волята ви не е на място. С хиляди години хората се залъгват, казват: „Няма Господ“. Какво е направил Господ в света? – Той направи рая, хората да живеят дълго време и щастливи да бъдат. Те развалиха рая. Трябваше да ги изпъдят навън из добрите условия. Запример, всички искате да бъдете щастливи, да имате добро разположение. То са първите условия. Без да измените живота си искате да бъдете щастливи. В целият свят хората искат да бъдат щастливи, да заповядват. Те за да постигнат това трябва да изменят своята мисъл, трябва да изменят своето сърце и своите постъпки.

Сега приложението в личния ви живот. Първото нещо – без една здрава мисъл вие не можете да постигнете нищо. Без едно здраво сърце, което чувствува, нищо не можете да постигнете и без една здрава воля нищо не можете да постигнете, но една воля, която е в съгласие със законите, които съществуват. Запример сегашните хора се пънкат. Земеделците се пънкат, работят много, нямат изобилие. Ако земеделците бяха музиканти, щяха да работят десет пъти по-малко и щяха да имат повече придобивки. Малка е работа. Ще изпее една песен, но трябва да знае. Запример, за да растат черешите, има особена мелодия, която обичат черешите. Благодарение, че ветровете, които идат, пеят тази песен, затова растат. Вятърът като дойде и черешите стават. Понякой път черешите не са станали, вятърът не е пял. Понякой път вятърът като попее на житото и то става. Нали някой път сте чувствували, вървите по планината и лъхне ви вятърът, че ви е приятно. Нещо ви лъхне и вие се освежавате. То е една песен, която вашата нервна система схваща и целия ден се усещате въодушевен. Ако вятърът не ви пее тази песен, не можете да бъдете здрави. Някой път когато вятърът ще ви (пее) такава песен, вие се скриете. Излезте навън, послушайте песента и ще ви бъде добре.

Сега вие туй като слушате, ще излезете навън и ще кажете: „Еди какво си ни казаха“. Вие не сте направили опит, дали е вярно или не, не го знаете, може да е една лъжа. Всяко нещо (не) опитано произвожда лъжливи очаквания. Даже не сте правили опит да напишете 1, 2 и да видите, какво произвожда. Или да напишете 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и да бъдете в спокойно състояние да видите какво произвежда. Кое число бихте избрали? Може да има друга една категория – 10, 100, 1000, 10000. Може да имате 20, 30, 40, 50, 60, 70. Тия нули всякога показват условията. При 10 имате едни условия, при 100 имате повече условия, при 1000 имате още повече, при 10000 имате още повече. Да кажем, че 10–10000 представят условията на благата. При 10 имате едни условия. По този закон следва и другото. Под нулата отдолу са неблагоприятните условия. Неблагоприятните условия, значи смяна става. Зимата е една почивка за растенията. Радостта ви трябва да се смени. Радостта и страданието това са полюсите. Радостта това е екваторът. Топлината на екватора зависи от полюсите. Много естествено е свързано. При екватора лъчите падат перпендикулярно на повърхността, при полюсите – наклонено. Следователно полюсите много малко топлина добиват, става разпръскване на енергията при полюсите и се добива повече енергия на екватора. В миналото било време, когато сегашният екватор е бил полюс, а пък сегашните полюси са били екватор. Това е било в миналото и за в бъдеще пак ще се смени. Сега да оставим тия въпроси, понеже са за хора, които са разрешили въпроса на страданието и радостите. Всичките хора, които се смущават от страданието се подкупват с радост, а се озлобяват със страданието. Тия въпроси не са за тях. Някои възразяват, че светът не е добър. Какъв е техният проект? Какъв е вашият проект, как трябваше да се създаде земята? Щом си недоволен от условията и протестираш, как трябваше да се направи светът? Да допуснем, че някои от вас не сте доволни от туй тяло, което имате, не сте доволни от ръцете, от всичко. Какво тяло трябваше да ви се даде? На някой слон или на някой комар? Природата е направила хиляди опити за човека. Тя е създала животните за да види, какво тяло да направи на човека. Като направи всичките тела на животните, видяла, че тия тела на всичките животни не съответствуват на човека. От всичките модели направила специален модел, сегашният. Един ден трябва да се създаде един модел на безсмъртие. Трябва да минете през всичките форми. Запример, какво тяло трябва да ви създаде сега, кажете ми. Колко бихте желали да бъдете високи? Някой брат или някоя сестра, колко високи искате да бъдете? Каква височина трябва да ви се тури? Защото някои хора са по-високи. Кои са причините? Някои са по-широки. Растенията, които са сяти наблизо имат желание да растат наблизо, имат желание да растат високо, да достигнат слънцето. Ако сееш едно дърво единично, става пълничко, като буренце, нависоко не отива. Някои дето сте пълнички не сте били притеснени, единично сте сяти, затова сте дебели. Тези, които сте високи, в гората сте били, в стеснено положение, идеалисти сте станали, нагоре. Има сливи, които се състезават с боровете. Тя тънка върви нагоре като бор. Може да видите има такива в нашата гора. Не е по естеството ѝ, сливата станала два–три пъти по-висока. Тя се състезава с бора да излезе да намери слънцето. Онези от вас дето сте високи, се състезание има. Има два вида състезания: едното на височина, другото на широчина. Онзи, който бил сам, ударил го нашироко. Щом човек удари нашироко, няма около него препятствия. Щом говори за идея, идеята е нагоре. Природата регулира. Най-дебелите растения растат на низките места, колкото се качват по планините, започват да се смаляват. При най-духовната атмосфера растат хвойните. Значи от 2000 метра нагоре боровете не растат. Има известни места дето и клекове не растат. В най-високите места растат дребните тревици, те са свободни. Казват: „Не ни даваха простор, не може да растем.“ Сега горе по планините са свободни, дишат чист въздух. Сега вие дребните хора искате да живеете щастливо. Там са тези големите дъбове. По планините горе там ще бъдете свободни. Затуй човек, комуто в материално отношение не му върви, духовния път да хване, трябва да приема формата на една тревица, малко да се заинтересува. Ако си горе и имаш желанието на дъба, ти ще бъдеш нещастен. Някои от вас искате да бъдете духовни и да бъдете като дъба, то е немислимо. Дъбът е банкерин. Някой път вие протестирате против материалистите. Благодарение на тия материалисти, те образуваха греди за зданията. Какво ще направят духовните хора, които мязат на тревичките? Каква къща ще създадат? Ако синца сте духовни, какво ще се съгради от вас? Бог е турил в съгласие, духовните енергии се изявяват в низините, а пък материалистите се изявяват във висините. Тревите растат за дъбовете долу. Дъбовете растат за тревите. Един дъб живее за тревите горе. Той е идеал. Една трева горе живее за дъба. Отношение има между тях.

Та казвам: Един духовен човек, ако няма един приятел материалист долу, той е съвсем загазил. В ниските места трябва да имаш един богат приятел. Колко духовни искате да бъдете или искате да бъдете умни? Колко умни трябва да бъдете, с градуси или на степени? Казвате: „Той е много добър човек, той е много умен човек“. Трябва да отдавате цената на материалния живот, духовният е необходим, умственият живот е необходим, причиният, Божественият и те са необходими. Тази идея дръжте: Материалният живот е необходим, но не го поставяйте господар. Духовният живот е необходим, но не го поставяйте господар. Умственият живот е необходим, но не го поставяйте господар. И той слуга да служи. Вие искате да направите умствения живот господар. Той нека стане слуга. Ако не е добър слуга, господар не може да стане. Та ще ви дам едно правило, от което да се ползувате. Изпитайте се. Ако имате желание да слугувате имате бъдеще. Ако имате желание да служите имате бъдеще. Всичкото е в слугуването, в работата, която човек има желание да работи. Ако нямате желание да учите нямате бъдеще. Ако нямате желание да работите, нямате бъдеще. Ако нямате желание да служите нямате бъдеще. Туй е една необходимост. Не превръщайте служенето на труд или мъчение. Те са извънредни положения. Да допуснем, че вас ви дадат хубаво перо. Докато туй перо работи и пише, вие ще го държите като писано яйце; щом дращи и не пише не ви е интересно. Имате една дреха, докато ви служи и запазва топлината вас ви е приятна; щом тази дреха не запазва топлината вие не сте доволни. Даже една храна, щом я приемете и не ви служи не сте доволни от нея. Храната, която ви дава своята енергия искате да ви служи. Сега вие искате да бъдете любими в света, без да служите. Не може. Всички искате да бъдете господари. Но то е за далечното бъдеще, след няколко милиона века. Другояче аз нямам нищо против да играете ролята на господар на сцената. Играете роля на един цар, за няколко часа заповядвате на сто, двеста милиона хора. След три часа снемеш мантията, облечеш обикновената дреха. Имате във вас състояния, които не се менят, които са постоянни. Най-постоянно е да учи човек, да работи да бъде добър. Добрината то е учение.

Онзи, който изучава музиката трябва да дойде до втората октава. „Си“ вземат в първата октава, но когато дойдат във втората и в третата октава да вземат „си“ е трудно. Не е лесно да вземеш „си“ в третата октава и да минеш нагоре. Закона на пеенето има разни методи за изучаване. За да пееш първата октава трябва да имаш характера на един мъж. За да пееш втората октава трябва да имаш характера на една жена. За да пееш третата октава трябва да имаш характера на детето. Децата пеят в третата октава, жените пеят във втората октава, мъжете в първата. Басовете са там. Високите тонове са студените тонове. Ниските тонове са топли, мощни тонове, силни. Високите тонове са женски, ниските тонове са мъжки. Та казвам: Онези, които се мъчат в пеенето, искат да придобият пеенето без любовта на децата. Без любовта на децата в третата октава не можеш да вземеш. Любов трябва да имаш. Онези, които пеят, любов имат. Имат най-доброто разположение на духа. Един, който няма добро разположение високите тонове не може да ги взема. Вие да видите дали пеете хубаво или не, вземете едно цвете или посадете една ябълка и пейте, да видите доколко хубаво пеете. После някой математик – ако един, който няма любов не пее, математиката е много повърхностна. Един, който пее, който има любов, другояче разбира. Щом на математиката пееш, по-лесно ще я научиш, ако не пееш по-малко ще научиш. Понякой път, когато сте скърбни пейте на скърбта, за да я разберете. Същия закон е. Вие не пеете, затова не разбирате скърбите, не можете да използувате скритото богатство, което носи скърбта в себе си. Защо е скърбта? Тя скърби, че не я разбират хората, толкоз богатства има, такова разположение. Вие постоянно казвате: „Сега животът какъв е“. Че сегашният живот е идеал, за мярка да го вземете. Какъв е сегашният живот? Ако живеете между мравите ще вземете ли мравите за максима в живота си, като как трябва да живеете. Или ако живеете между пчелите, ще ги вземете ли тях за максима? Има много хубави работи, които ще научите между пчелите. Или ако живеете между растенията, или между всичките животни какво бихте научили? От птиците ще се научите да хвъркате, от рибите ще се научите да плавате, от растенията ще се научите високи да ставате. Когато искате да растете нависоко, трябва да се запознаете с дъбовете, с боровете, да се научите, как да растете нависоко. Ако искате да бъдете чисти трябва да питате водата. Та казвам: Водата ни учи как да бъдем чисти. Растенията ни учат, при най-лошите условия, които имат те и нагоре, и надолу растат – те ще ни покажат пътя да преодоляваме мъчнотиите.

Да допуснем, не можете да вземете едно меко „до“. Защо не можете да го вземете? Защото не обичате мъчнотиите. Не можете да вземете „ре“ – защото не обичате разходките, пътуването. Не можете да вземете „ми“ – не можете да се огъвате, не искате да заобикаляте. Една река, която тръгне по пътя, може ли по права линия да върви? Обикаля. „Ми“ показва, че при лошите условия на живота, как можете да излезете из мъчнотиите. Който не знае законите на „ми“ постоянно има спънки. Който се съобразява с „ми“ ще влезе в морето. „Фа“ е направила всичките морета и езера, събрала водата в моретата и океаните. Ще благодарим на „фа“. „Сол“ какво направило? Научило дърветата да цъфтят, направило езерата да текат, водопади да има, да цъфтят цветята.

Та казвам: Когато човек иска да мисли той трябва да има предвид музикалните максими. Трябва да пеете умствено. Сега някои разбирате физическото пеене. То е много повърхностно. Най-първо ти трябва умствено пеене. След туй сърцето ти да започне да пее и тялото ти да пее. Ако тялото ти пее, тогава и устата ти ще пее. Сега разбираш какво нещо е да пееш, без умът да пее, без сърцето да пее и без тялото да пее. Мислено трябва да пееш, ти още в ума си да слушаш гласа на „до“. В сърцето може да го слушаш и с краката като стъпиш да слушаш „до“. Мене камертон не ми трябва. Показалецът и средният пръст са камертонът ми. То е един фокус.

Най-първо не се заблуждавайте. Вие живеете при много неестествени условия, които сами сте си създали. Имате най-добрите условия и от незнанието си сте си създали всичките сегашни мъчения. Аз говоря за музиката, тя е едно произведение на нашия живот. Пеят най-висшите същества, които разбират онзи възвишения Божествен живот. Те пеят. Като пеят какво разположение само имат. Като пеят създават работа. Една песен като изпеят всичко се създава. Вие ще кажете: „Как се създава?“ Като даде някой 100–200 хиляди лева, веднага къщата стане, създаде се. Като платиш с музиката нещата се създават. Като дадеш 200 хиляди лева, ще имаш хубава къща; не даваш – нямаш къща.

Всички носите недоволството. Аз виждам изопаченото. Всеки един тон като не се вземе правилно, той се отразява зле. Ред поколения като не са пели правилно, не са мислили правилно, не са чувствували правилно, веднага те се отразяват по целия организъм.

Питам: Защо прозорците горе не са замръзнали, долу са замръзнали. Средният, който е най-близо до собата е повече размръзнал, които са по-далече са повече замръзнали. Собата е причината. Един човек може да има такова влияние върху вас. Ние трябва да се стремим, но животът както е сега, вие не се блъскайте в него. Вие не може да измените скъпоценните камъни. Не се блъскайте в тях. Заобикаляйте ги. Вие се питате, „Защо е този камък там?“ То е друг въпрос. – „Защо е такъв животът?“ То е едно разбиране. Защо да не сте благодарни в себе си на онези, които са ви дали тия условия? Какво ви костува, най-първо защо да не благодарите на тези, които са ви дали добрите условия.

Сега пеете песента „Сила изворна течуща“. Какво разбирате, коя сила? „Сила жива изворна течуща“. Имате песента: „Аз смея да кажа, че слънцето утре ще изгрей.“ Какво разбирате? Ще разберете Божественото слънце, живото слънце, което изгрява. Ако разбирате физическото слънце, онова Божественото слънце, като изгрее, освежава ума ви, освежава сърцето ви. Аз смея да кажа, че утре слънцето пак ще изгрее. С кой тон започва? От „сол“. Какво показва? Че трябва да се облечеш хубаво, няма да бъдеш със скъсани дрехи, със скъсани обуща, но с хубави обуща, с хубави дрехи, чист, ще се омиеш и тогава ще идеш да посрещнеш слънцето. Представете си един ученик болен, има коремоболие или гърдоболие, няма да го интересува никаква лекция. Трябва да бъде здрав, свеж, да няма нищо да го безпокои за да разбере човек живота. Трябва да премахнем всичките препятствия, които пречат да приемем знанието.

Запример, вие сега казвате: „Студено ми е“. Аз го зная, но не може да се освободите от студа, не съвършено да се освободите, но да го намалите. Знаеш колко мъчно се добива това. Ако един човек в студеното време се свърже с най-добрите хора, ще му стане топло, и мислено и сърдечно, ако се съедини. Инсталация ще направиш. Как правят инсталации и цели апартаменти, цели квартали отопляват. Като се свържеш с добрите хора, ще ти стане топло, ако не се свържеш, ще трепериш. Като ти стане студено, като обикнете Бога, веднага ще ви стане топло. Вие като не го обичате ви е студено и сега треперите. Какво показва този лед по прозорците, като замръзнали? Показва да ви не интересува външния свят. Какво ще видите навън? Сняг, някое куче, котка. Казва: „Да погледна облаците горе.“ Горе ще видите пара, горе ще видите черни въглища, после тук-там камъни. Казвате: „Да видим външния свят“. Да видим външния свят, красивия, Божествения. Да видим този външния свят на безпорядък, защо ни е?

Нека сега да изпеем гамата, после всеки тон по два пъти и после всеки тон по три пъти. /Изпяхме./ Трябва да изучавате музиката. Някои тонове се обичат повече, някои не се обичат. Трябва да знаете кои тонове с кои се обичат. На някои любовта им по-голяма, имат нещо по-близко от миналото. Някои не се обичат толкоз. Сега, ако вземете „до“ и „ми“ – обичат се. „Ми“ и „сол“ – обичат се. „Фа“ и „ла“ – обичат се. Сега да кажем, „Обичам да приказвам за слънцето, което ще изгрее“, кои тонове сега трябва да бъдат? „Обичам да говоря за слънцето, което утре ще изгрей“. Обичта с кой тон започва? „Фа“ обича да взема, басовия ключ е там. Как ще го вземеш, ще има малка тежест. Като вземеш нещо да носиш не може да не чувствуваш тежест, ще чувствуваш. Не си съвършено свободен, ръцете, ума или сърцето са заети с нещо. Представете си, че имате едно цвете, една саксия, каква песен ще му пеете, искате да го залъгвате. Представете си, слънцето, което е изгряло, то е едно цвете, ще му пеете от онова, което имате, трябва да му дадете. С кой тон трябва да започнете даването? Запример, ако извадя и ви дам една английска стерлинга, „фа“ ще ми изпеете хубаво. Ако вие дадете една лира стерлинга, вие „сол“ ще изпеете хубаво. В дадения случай, ако аз (искам) вие да изпеете „фа“ хубаво, трябва да ви дам. Ако вие ми дадете, аз ще пея „фа“. Едновременно, ако ви дам аз едно, че вие изпеете „фа“, вие за да изпеете „сол“ хубаво, вие трябва да дадете и тогава ще го изпеете хубаво. Като изпеете тона, вие сте дали нещо, обмяна е станало. Да кажем купувате една дреха, давате 120 лв., вземате една хубава дреха и се обличате. „Сол“ като дадете пак ще се облечете. „Сол“ е вече обличане. Сега някой казва: „Какво бива, като дам.“ Нищо в света не е напразно. Ако ти си дал и не си приел нещо, обмяната не е правилна. Ако дадеш 200 лв. и се облечеш, доволен си в обмяната – в мислите, в чувствата, в постъпките и в тялото. В Божествения свят се изисква всякога една обмяна. Абсолютно никаква лъжа. Онзи, който ви дава дрехата трябва да бъде чиста, да не е примесена. Един тон, когато го пеете трябва да бъде чист. Много пъти тоновете са примесени. Вие пеете и в тона ви има страх, в тона ви има безверие, в тона виждам една меланхолия, песимизъм. Та пеете и нещо болезнено има. Музиката трябва да бъде свободна. Като пееш да се чувствува, че вяра има в пеенето, любов има, знание има, всичко туй трябва да чувствувате. Че пеенето носи Божиите блага. Като пеете да лъха нещо хубаво, не страх да излиза от пеенето. Ти се страхуваш дали ще вземеш вярно един тон или не. Тогава да кажем пеете песента: „Аз съм здрав и желая и вие да бъдете здрави. Аз мисля добре и желая и вие да мислите добре“. Щом аз мисля добре и пея добре, и вие възприемате добре, и вие ще мислите добре.

Сега същественото. Едно правило: Бъдете доволни от онзи момент, който имате. Бъдете доволни от дадения момент. Бъди благодарен на туй състояние в дадения момент, което имаш. Някой път си болен – бъди благодарен на боледуването. Щастлив си – бъди благодарен на туй, което имаш, понеже в природата два момента не се повтарят. Всеки момент носи едно велико благо. Всяко състояние, което имате, то носи в себе си благо. Всичко онова, което ви се случва, то носи велико благо. Хората не разбират неизследимите богатства. И страданията и радостите, всичко носят Божиите благословения. Смъртта и тя носи Божие благословение. Животът носи Божие благословение. Всичко в света носи Божиите благословения. И в края на краищата, всичко онова, което се случва, ще образува едно цяло. Стих има, който казва: „Всичко онова, което се случва на онези, които любят Господа ще се превърне на добро“. Две мнения няма. Как ще кръстите туй изречение? Какво име да му турим? Дайте му едно хубаво име. Кръстете го 123, 1 и 2 и 3 прави 6. Ако не ви харесва 123, кръстете го 6. Ще кажете: Как си в 123? Или как си в 6? 123 – то са три октави в музиката, който пее и преспокойно ги взема. Пее както майката пее. Пее както бащата пее. Пее както децата пеят.

Това е живот вечен да позная Тебе Единаго Истинаго Бога и Христа, Когото Си изпратил.

ХХI година.
14 лекция на Младежкия окултен клас,
държана от Учителя на 23. I. 1942 г., петък, 5 ч. сутринта.
София – Изгрев.

Най-често използвани думи в беседата: има, сега, може, условия, човек, бъдете, пее, искате, градуса, става, път, хубаво, нула, топлина, живот, свят, растат, пеете, аз, природа ,

 Младежки окултен клас , София, 23 Януари 1942г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ