НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Вътрешният господар

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Вътрешният господар

Най-често използвани думи в беседата: човек, има, може, сега, имаш, аз, казва, лева, бъде, дойде, всички, себе, възможности, хубаво, думи, хора, пееш, ден, свят, ум ,

Общ Окултен клас , София, 3 Януари 1940г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Сряда, 5 ч сутринта

(Времето тихо и студено.
Небето чисто, звездно.)

„Отче наш“

Каква е задачата на болния, като стане от леглото? Да пристъпва, за да види дали може да се държи на краката си. Често хората имат идеите на лотарийните билети. Вие не сте спечелили. Ще ме глобите сега. Спечелихте. Понеже като ви казах, че половината ще дадете, ако спечелите един милион, вие казахте: „Много е.“ Та, сега е квит.

В какво седи престъплението на човека в света? Престъплението излиза от доброто. Понеже ако не употребиш доброто на место, имаш престъпление. И ако нямаш добро, не щеше да има престъпление. От какво произлиза невежеството? От знанието. Ако нямаш знание, имаш невежество. От какво излиза безсилието? От силата. Ако нямаш сила, имаш безсилие. Някой ще каже: „Докажи ми.“ Имате една точка. Какво можеш да направиш с една точка A? От една точка имаш само една възможност.Като се движиш от точката, ще направиш една права линия. Вие имате понятие, че правата линия е много дълга. Не, точката има само една възможност. Точката може да прави само една крачка. И като направи една крачка, там ще намериш друга точка. И там ще се срещнат. Така че, две разумни същества ще се срещнат – отиват един към друг. Как ще се разминат две същества? Представете си, че вие ще се срещнете на една права линия. А пък правата линия има една дължина, няма широчина, няма и дебелина. Как ще се разминат? Няма да може да се разминете. Значи, по правата линия какво може да разрешите? Вие казвате: „Човек трябва да бъде прав.“ Правият човек какво ще разреши? Тези хора ще се съгласят да тръгнат в друг път. Ще кажат: „По този път, по който сме тръгнали, не сме завършили своята еволюция. По нов път трябва да тръгнем.“ За този, новия път има две възможности. Някой ще каже, че трябва да се пречупи линията. Не да се пречупи, но трябва да се огъне. Ще кажете: „Как ще се огъне човек?“ Казват: „Не се огъвай.“ Защо да не се огъва човек? И защо трябва да се огъне? Казват, че човек трябва да бъде добър. Защо трябва да бъде добър?

Човек трябва да има една възможност. Защото, като се срещнат тия двете същества на правата линия, нищо не могат да направят. Ще си гугуцат, пак гугуцат, каквото [имат], ще го изядат и гугуцането ще престане и трябва да измислят някоя идея. Единственото нещо, което трябва да направят, е да се пречупят; или по-добре да се огънат. Огъване ще стане. Да допуснем, че вие сте богати. Седнали сте на стола, имате слугини; натиснете звънеца, слугините идват. И вие заповядвате. Вие сте център на движение. Дойде един слуга. Заповядвате му да донесе хляб. Да донесе друго. Представете си, че един ден слугите се разболеят. Звъните, но слугата не идва, болен е. Какво ще правиш тогава? Вие ще кажете, ако сте религиозен: „Господ как е наредил.“ Ти не разбираш какво е наредил Господ. Господ е наредил, като те е пратил на Земята да учиш. Не те е пратил да седиш на стол, ще учиш.

Какво трябва да учиш? Най-първото нещо, какво трябва да учи човек? Детето в утробата на майка си има всичкото желание и мисли как да излезе, да се освободи от ограничението, което майка му е създала. И знаете ли какво ограничение му е създала тя? Тя му казва: „Тук ще седиш и ще мълчиш.“ Той седи на едно място и мисли какво да прави. Това дете е на правата линия AB. Седи и майката и си гугуцат. Представете си, че това дете не иска да излезе. И майката не иска да го пусне. Минават се 9 месеца и то почва да расте отвътре. Минават се година, две, то расте – какво ще стане с майката, я ми кажете?

Мнозина от вас сте философи. Казвате: „Как Господ е направил света?“ Трябва да се знае начинът, по който трябва да се изучава Божественият свят. Тази година ще се научите на едно нещо. В света сега има два милиарда господари. Няма слуги. На всички ти трябва да се подчиняваш. Какво ще правиш, кажете ми! Всички нещастия в света произтичат от господарите. Всеки господар иска да му служат. Кой на кого да служи? Седят двама инвалиди в една болница, единият с отрязан крак, а пък другият с двата крака отрязани. Ходил е по някакво си предприятие. Единият, с отрязания крак, казал на другия, с двата отрязани крака: „Стани да ми донесеш малко вода.“ Другият казал: „А, стани ти! Ти имаш поне един крак.“ Питам сега: Кой трябва да донесе вода? Онзи с двата отрязани крака ли или този с единия отрязан крак? Кой има по-големи възможности? Това са сега обикновени разсъждения, които ни спомагат.

Вие имате един килограм желязо. Колко струва един килограм желязо? 4–5 лева. Сега е по-скъпо. Ако това желязо вие го разточите на нишка, ще му повишите цената на 25 000 лева. Ако го направите на тънки жици, ще вземете 25 000 лева. Ще го продадете. Значи, нещата трябва да се обработят. Имаш известна добродетел. Тази добродетел е в потенциално състояние. Какво означава това? (Учителят вдига показалеца и средния пръст нагоре.) В музикално отношение това [е] терца. Какви са свойствата на терцата? Терцата има само един потенциал. Силата на терцата седи в потенциала. Значи, има един затворен тон. Затвореният тон е потенциал в музиката. Ако вземеш два тона терца, например до и ми, то потенциалът е ре. Квартата има два потенциала. Какъв е потенциалът на квинтата? Тя има три потенциала.

Да оставим сега философията на музиката. (Учителят изправя показалеца и средния пръст, а другите пръсти са свити.) Тези отворени пръсти дават, а пък свитите вземат. (Учителят изправя малкия пръст и показалеца.) Свещениците дават благословение в квинта. Да кажем, че имаш едно неразположение на духа – това е потенциал. Имаш разположение – и то е потенциал. Сега не зная каква друга дума да употребя. Не може да разберете. Това е капитал, турен за обращение. В човека всичкият потенциал, вложеният капитал, е в неговия мозък. Потенциалната енергия е в главата. Капиталът в обращение е в лицето. В главата е вложен целият капитал в човека. Главата показва колко е целият капитал на човека. Лицето показва колко от този капитал е в обращение, в работа. А пък ръката показва колко от този капитал принася полза. Ръцете показват какво има човек, колко приходи може да има. Един човек с къси пръсти може да учи само история. Той не може да учи математика. Добрите математици имат дълги пръсти, дълго лице и развито чело. Не всеки може да смята. Математиката е наука за събиране на отношенията, които съществуват в света.

Знаете ли какво е едно отношение? Ти искаш да оздравееш. Болният трябва да бъде умен. Ако иска той да бъде здрав, той не трябва да среща други болни като себе си. Защото той ще вземе още от болестта. Но трябва да срещне един здрав човек и да стане приятел с него, за да получи нещо от силата му. Ако не срещне здравия, ще останеш болен. Същият закон е и за вътрешния живот. Ти искаш да бъдеш умен – ще дружиш с умни хора, а не с глупави. Ще дружиш с най-умни хора. Искаш да бъдеш добър – ще дружиш с най-добрите хора. Ти отиваш сега да обръщаш хората. Казваш: „Да ги обърнем към Христа.“ Че как ще ги обърнеш? Не зная дали знаете какво значи „обръщение“. Какво значи да се обърне една дреха? Как обръщат една дреха? Понякога, като се говори, туря се една смешка само да се накара човек да мисли.

Защо не можахте да спечелите на лотарията? Понеже всички тези числа на билета ви бяха все невежи, простаци, първокласни простаци. Ако дойде един, който не разбира електротехника и иска да поправя лампите, той ще ги развали. Имаше един часовникар, българин, препоръчаха ми го, когато живеех в „Опълченска“ 66. Часовникът ми беше се напрашил. Този часовникар поправи часовника. После трябваше тоя часовник всяка седмица да го поправям. Върви, върви и спре. А по-рано вървеше по-добре. Казах: „Такъв часовникар да не ми препоръчвате.“ Те казаха: „Доста стар е, опитен.“ Казах: „Опитен е, научил е само да разваля.“ Така не се поправя часовник.

Та, и вие, когато обърнете някого, обърнете го и не върви вече. Какво значи да се обърне човек? Ти вървиш по една посока. Какво значи „обръщане“? Да му покажеш, че пътят AB е вече изходен. Някой казва: „Аз се моля.“ Една сестра взела 6 билета по 25 лева, според всичките правила, както аз съм разправил: към 10 часа преди обяд, както разправих. И едвам спечелила 50 лева. 6 билета правят 150 лева. Аз разглеждам всичките ѝ билети и виждам, че са много простаци. В номерата няма 7. Няма 9. А 7 печели и 9 печели. А пък има 3, 4. Казах: много прости числа са. В човека има едно понюхване, има едно чувство вътре. Няма да ви го кажа сега. Защото то е опасно чувство. Човек може да знае в дадения случай ще сполучи ли или няма да сполучи. Така както онзи, който има обоняние. Като се приближава, усеща, че във въздуха се носи едно хубаво ухание от някое цвете. От половин километър чувствува. Не го знае къде е. И колкото повече се приближава, увеличава се уханието; и обратно. Трябва да го намериш къде е.

Та казвам: Това ухание събужда човешкия ум да мисли. Ти си гладен. Гладът ще те застави да намериш в даден случай това, от което имаш нужда. Или ти си невежа. Невежеството е един подтик, който ще те застави да намериш знанието. Невежеството е потенциал. Не че си невежа, в дадения случай ти имаш в себе си известни възможности, но трябват ти условия, за да се развиваш. Не трябва да разчиташ сега на чуждия капитал. Ако ти дадат сега 25 000 лева назаем, какво трябва да ги направиш? Вие трябва да ги турите в оборот, да спечелите, защото този ви е дал 25 000 лева и след една година ще иска да спечели. Той няма да ви ги даде за добрина, за никаква добрина. И може да вземе по 4%. В пощата по колко вземате? По 4 или 5. Да допуснем, по 4%. Вие влагате 1000 лева в пощата. Колко ще спечелите? 40 лева след една година. Като вземате 25 000 лева, след една година освен, че ще ги върнете, но като сметнете по 40 лева на всеки 1000 лева, то трябва да платите 26 000 лева. Ако тези пари ги държите и не правите оборот, защо ще ги държите? Но ако ги турите в обращение и спечелите 4000 лева, тогаз, като платите лихвата, ще имате няколко хиляди лева печалба.

Та сега, вие всинца очаквате да ви дойде знанието отнякъде. Най-първо вие трябва да развиете в себе си силата. След това трябва да придобиете здравето. Тогаз богатството ще дойде като резултат. Силата, здравето са богатства. Ако ти не си силен и ако не си здрав, ти не можеш да бъдеш богат. И да имаш богатство, то ще бъде безпредметно за тебе. Богатството има смисъл само за здравия човек.

Под думата „богатство“ разбирам външни условия и вътрешните възможности, при които човек може да се развива добре. Ще имаш условия и възможности да работиш. Ако седиш на едно място и не можеш да разрешаваш една мъчнотия, какво ще правиш? Какво разрешавате вие сега, кажете ми. Някои от вас сте на 50–60 години. Дойде ви на ум и казвате: „Може да умра.“ То е една възможност. Може да се родите. И то е една възможност.

Хубаво, трябва да разрешите въпроса. Като умреш, ще отидеш някъде. Къде ще отидеш? Казваш: „Като умра, ще видя.“ Не чакай като умреш да видиш и тогаз да разрешаваш. Тази задача разреши сега. Вие казвате: „Вярвам в Господа.“ Хубаво, Господ ви е пратил на Земята, тук, но Той най-първо ви е пратил за работа. Сега, като отидете в онзи свят, какво ще занесете в оня свят, какво ще занесете със себе си? Синът, който е ходил в странство, като се е върнал, ще донесе знание за баща си, пък онзи, който е ходил да спечели богатство, като спечели, ще донесе нещо. Но ако не е спечелил, какво ще донесе? Тогава ще вземете примера за онзи син, който взел от баща си каквото му се падало, изпоял всичко, нищо не спечелил и като закъсал, като осиромашал, върнал се при баща си. Когато е закъсал, турили го свинар. Но като свинар не му давали да яде от рожковите, които яли свинете. Той слязъл по-ниско и от свините. Свините имали право да ядат от рожковите, а пък той нямал право да яде от тях. И той си казал: „При баща си аз имах изобилно да ям и да пия, а пък сега нямам. Няма що, не може със свинарство.“

Какво значи „свинарство“? Ти имаш в сърцето си едно неразположение. Обичаш да се обезверяваш, на този, на онзи не вярваш. Казваш: „Този лош, онзи лош.“ Питам: Ти не пасеше свини. С какво ще се храниш? На 100 души знаеш лошите им черти. Знаеш какво са писали вестниците. Какво ще ти допринесе да знаеш лошите работи?

Христос казва така: „Не носете погрешките на хората.“ Не се занимавайте с погрешките на хората. Върнете се при баща си. Като ще пасеш, паси хубаво овцете. С добродетели да се занимаваш. Като срещнеш някой човек, не търси погрешките му, но търси добродетелите му, какви дарби има, какви способности. Ако е музикант, запознай се с музикалните му дарби. Ако е […], запознай се с това какви езици знае. Запознай се с езиците, които знае. То има какво да ти предаде. Ако е художник, запознай се с неговата художествена работа. Ти казваш: „Човек трябва да бъде мълчалив.“ Кога човек трябва да бъде мълчалив? Да бъдеш мълчалив, то значи да не слушаш хората какво говорят.

Сега, тая сутрин какво си говорихте? Като станахте от леглото, какво говорихте? Сега вие може да ми зададете същия въпрос: „Ти като стана, какво мислеше?“ Аз да ви кажа: аз като станах, дойде ми мисъл – с цигулката ли да дойда тук или без цигулката? Имам си съображение. Та, като мислих, мислих, казах си: без нея. Понеже, ако дойда с нея, ще взема билет и трябва да плащам. Трябва да се плати за цигулката, за разходката да дойде тук. Та, от икономическо гледище не я взех, понеже трябваше да свиря, ако бях я взел. А пък енергията на музиката е много голяма и един ден ще ми представят квитанция, че съм свирил и ще кажат: „Ти си свирил, но трябва да платиш такса. Ти искаш да им правиш развлечение.“ Аз трябваше да платя. А пък аз като свиря, вие нищо не плащате. Аз ви представям една истина в детинска форма. Не е лошо да дойда с цигулката, но някой път и тя е неразположена. Тя връчка някой път. Тя казва: „Тези нишки са много хубави, сребърни са, но трябва да туриш златни струни, специални, поне някои, а другите да са сребърни.“

Някой път у вас се заражда желание да се облечете добре, с хубави обуща и да се покажете. Защо искате да се облечете? Вие ще си направите обуща тесни, по модел, от много хубава кожа, камилска, но заострени като рогата на някой вол. И след като носиш тези обуща една година, те ще образуват мазол на пръстите. И тогава ще почнеш да мислиш как да лекуваш мазолите си. Ще им туриш това, онова, ще ги режеш. Казвам: „Защо носиш такива тесни обуща?“ Ти казваш: „Модата е такава.“ Господ направи краката на човека. Обущата да се съобразят с краката. (Учителят си слага ръката върху черната дъска и с тебешир чертае контурите ѝ.) Ако искаме една ръкавица, ще я направя такава, че да прилепят на всичките ми пръсти. А не тесни, че после да ги разширявам. Няма какво да ги разширявам, а да ги направя толкова широки, колкото е ръката ми.

Не стеснявайте себе си в нищо. Не стеснявай в себе си любовта, понеже, ако я стесняваш, ще образуваш мазоли. Не стеснявай правдата в себе си, понеже, ако я стесняваш, ще образуваш мазоли в себе си. Не стеснявай ума си, понеже, ако го стесняваш, ще образуваш пак мазоли в себе си. Не стеснявай сърцето си, волята си и ума си. Бог е направил толкова широк света, че най-първо трябва да имате простор, въздух в душите си.

И когато мислите за Бога, ще мислите, че Той е най-умното същество и най-благородното. Който дойде и Му каже, че някой е направил престъпление, че някой е убит, Господ казва: „Дайте му живот!“ Не вика да съди този, който е убил. Но където види, че някой е умрял, Той само го побутне и онзи се съживи. И му казва: „Стой малко по-далеч от този, който те уби. Не се доближавай до него.“ На какво разстояние трябва да седиш от онзи, който те е лъгал? Щом те е лъгал, ти си дошъл много близо до него. Стой на 3–4 метра разстояние.

Вие в ума си казвате: „Тези работи ние ги знаем.“ Хубаво, знаете ги; я ми кажете следното. Вие казвате: „Ние имаме известен идеал, Христос е идеалът!“ Какво подразбирате под думата „идеал“? Вие мислите, че който е идеален човек, той е съвършен. Идеалът не е съвършенство. Ние сме идеални по отношение на миналите поколения. Европейската култура идеална ли е? Вижте онези оръдия, които европейските народи имат. Вие казвате за някой човек: „Той е идеален човек, богат, къщата му е много хубава.“ Но идеален ли е този богат човек? Той е идеален за себе си: разбира живота, за да си урежда работите. Но този идеал и на тебе може да послужи. И ти може да си уредиш живота. Но това не показва, че неговият живот е съвършен. Идеалът има две лица: черно и бяло. Идеалът е външната страна на живота. Някой е облечен с дреха. Детето е идеално облечено. Но утре то не може да бъде облечено с тези идеални дрехи. Ще се измени неговият идеал. Дрехите му трябва да бъдат по-големи. И ако твоята идея за Бога не се измени, ти нямаш идея. Идеалът ти трябва да се изменява. Това е гръцка дума и какво означава? (– „Представа“.) Ти ако видиш един грозен човек, това още не е идеален човек. Той не е съвършен.

Сега да дам едно уяснение. Вие мислите, че като повярвате и като почнете да любите, всичките мъчнотии ще се премахнат. Вие се лъжете. Да ви дам един пример. Представете си, че един скулптор намери един хубав камък. Хората са го подритвали, птиците са кацали на него, никой не е обръщал внимание на него. Но този скулптор казал, че от този камък ще излезе нещо. Той мислил, че тук като е сложен, нищо не става от него. Един ден го вдига и го натоварва. Камъкът казал: „И за мен настанаха приятни дни!“ Дошли с колата до едно място, изправили камъка. Той взел доста чукове със себе си. Взима чуковете и удря от тая и другата страна, чупи парчета и камъкът казва: „Беля!“ Камъкът кряска, вика, наближава време да се въплоти идеята в камъка. Скулпторът взема пак чука и удря, и най-после – една статуя на идеалния човек. Подобно на гръцкия Аполон. И туря статуята на един пиедестал някъде. И идва публиката и се възхищава. По-рано камъка са го подритвали, а сега който мине и погледне камъка, казва: „Много хубава е статуята! От тебе ще се учат хората.“

И този Господ, Който ви е направил, ще ви тури като статуи някъде. Пак ще има дъжд, сняг, вятър върху статуята, птици пак ще кацат по нея, но положението ще се измени, ще стане по-добро. Та, не искайте вие на Земята да се премахнат всички препятствия. То би било най-голямото ви нещастие.

Та казвам: Кой трябва да бъде господарят във вас? Господар трябва да бъде вашият дух. Господарката трябва да бъде вашата душа. Слуги трябва да бъдат вашият ум, вашето сърце и вашата воля. Трима слуги трябва да имате и двама господари. По какво се отличават господарят и господарката? Господарят трябва да говори гърлесто, а господарката трябва да говори много тъничко. Какво значи дебело да говори? Бас. Я ми изпейте сега нещо. Аз ви слушах отгоре да пеете „Давай, давай!“ Я ми изпейте да видим как пее господарката: „Давай, давай“ или как пее господарят дебело: „Давай, давай“. Не цялата песен, а само няколко думи. (Към Олга : Господарка си, кажи си думата. Ето публика! Къде ще намериш такава публика? (Сестрата изпя само първия ред, след това и Учителят изпя само първия ред.) Господарят пее баса. В баса има съдържание на нещата. Той е отглас. В сопраното има интензивност. Сопраното прониква. Те са късите вълни. А пък алтът е украшение, гарнитура.

Та казвам: Ще турите следната мисъл: не се занимавайте с вашите погрешки. Всички погрешки във вас, пресаждайте ги. Те са един капитал, голямо богатство за вас. Че, ако имате един трън във вашата градина, няма какво да го изкоренявате. Пресадете го. Едно чувство, една мисъл, една постъпка могат да се пресадят. Има много работи, наследени от ред минали поколения. Имате един характер, който не се дължи на вас: той е наследен от вашите деди, прадеди, бащи и прочее. Вие трябва да бъдете умни. Някои от вашите способности, чувства, мисли трябва да се пресадят. Всичкото седи в насаждането.

Например имате един човек, когото [не] обичате. Този човек не го обичате по единствената причина, че прилича на вас. Вие не обичате в него един ваш недостатък, който имате в себе си. И този недостатък се проектира в онзи човек. Вашият недъг се проектира в него. Сега, това е само твърдение. Вие не сте виновати. Дойде един човек и вие не го обичате. Имате право. Някой казва: „Не можем да обичаме всички хора.“ И Бог не обича всичките. На грешниците Той се гневи. Грешниците ги наказва. Ние мислим, че Господ е Любов. И в наказанието Той има любов. Той казва на човека: „Ти не трябва да измъчваш другите хора.“ Бог вижда, че някой е силен и измъчва другите. Господ го туря на мъчение и му казва: „Приятно ли ти е?“ Онзи отговаря: „Не.“ Бог му казва: „Тогава не го прави и на другите. Втори път като дойда, ще видя.“

Някои си създали теории за прераждането. Мнозина питат: „Вярваш ли в прераждането?“ Няма какво да вярвам в прераждането. Аз вярвам в много работи. Какво значи да вярвам в прераждането? Някой ме пита: „Я ми кажете какъв съм бил в миналото?“ Казвам му: От близките ли прераждания или от далечните – какъв си бил преди 600, 700 прераждания. Преди 10 прераждания си бил един цар, толкова жесток, че сам си бесил хората. И от това царуване е всичката беля, която сега имаш. И всички тези хора, които си избесил тогава, са сега около тебе и ти правят пакости. И тези хора те мразят. Ти казваш: „Защо ми правят така?“ Защото си бил цар. И ти си мислил, че си уредил въпроса, като си ги избесил и че няма да даваш отчет. Но няма такова нещо. Бог държи всички хора отговорни и ги благославя. Добрите благославя и грешните благославя. Добрите милва, а пък грешните сурвака, с дрянова сурвачка Тази сутрин слушам, че някой отвън вика. Трябваше да се върна от разходката си някъде. Виждам, че някоя сестра чука на вратата и казва: „Сестра ми умира, какво да направя? Стомахът я боли.“ Казах ѝ: „Топла вода!“ Дадох и други наставления. Казах: „Идете направете това!“ Тя за Новата година е яла каквото не трябва. Яденето не е било хубаво. Тая сестра, след като ѝ дадох наставления, си отиде. Не зная коя беше.

Вие имате някоя мъчнотия в себе си и казвате: „Защо Господ е създал света така?“ Как трябва да го създаде? В това противоречие, в което си поставен, трябва да намериш един изходен път. Някой казва: „Учителят ще ни обясни.“ Ученикът трябва да е прилежен. Ученикът трябва да приложи казаното. Да допуснем, че аз пея и вие казвате: „Много хубаво пееш.“ Но и ти трябва да пееш. Моето пение ползува мен, но ти като пееш, можеш да си помогнеш.

Имате една болест. Като ѝ пееш, тя ще те напусне. Като пееш на ревматизма три дена, той ще те напусне. Трябва да знаеш как да пееш. Ти имаш главоболие. Можеш с пение да си лекуваш главоболието. Тя представлява насъбрана излишна енергия в твоя ум и тази енергия не може да се освободи. Има голямо напрежение в нервната система – главоболието. Или имаш коремоболие – това е насъбрана енергия, която не може да се пласира както трябва. Или имаш ставен ревматизъм – това е също излишна насъбрана потенциална енергия. Нямаш движение. Жизнена енергия не идва и органите се лишават от нея. Имаш недоимък от нея. Седиш в една задушна стая, в която има доста насъбрана въглена киселина. Какво се изисква? Или излез вън, или отвори прозореца, да стане обмяна и да влезе пресен въздух. Или си ял известна храна, която стомахът ти не може да смели. Вземи прясна храна, която стомахът ти може да асимилира, за да ти достави тази енергия, която ти е потребна. Тези работи вие ги знаете. Трябва да направите един контакт с природата. Ти само ще влезеш в съприкосновение с природата и тя ще ти даде това, от което се нуждаеш.

Вие искате да се обичате. Знаете ли какъв е законът на обичта? В любовта е вложен следният закон: Ако двама се обичат и ако тяхната любов не изпраща лъчи от себе си към другите, ако от тяхната любов не се ползуват хората, тази любов е безполезна. Двама души, като се обичат, ако не проявят любовта си към другите, тази любов ще бъде еднообразна. В любовта вие сте много взискателни. Какво правите, щом обичате някого? Тук има три прояви. Ако сте на физическото поле, ако съзнанието ви е на физическото поле, вие искате целия ден той да мисли за вас. И питате: „Какво мисли той за мене?“ То е цяло нещастие да туряте нещата близо при очите си и друго да не можеш да виждаш – да виждаш само един човек, да се матахари само един човек пред тебе.

Трябва да се учите на любовта, която идва при вас. Трябва да използувате онези блага, които любовта носи в себе си. Любовта, която иде, трябва да събуди в активност вашия ум. Не само това. Освен ума, трябва да събудите способностите, които имате. После любовта трябва да събуди вашето сърце и вашата воля. Най-първо любовта трябва да внесе онзи жизнения еликсир във вашето тяло. Та, като дойде любовта във вас, ако ви събуди ума, способностите, сърцето ви, волята ви и не остави еликсир в тялото, тази любов не е оная Божествената Любов, за която аз говоря.

Това е бъдещият идеал. Това не се постига в един ден. Вие имате големи постижения. Имате много богатства. Аз съм слушал да говорите: „Не виждам да имам някакъв талант.“ В какво седи талантът на един скулптор? В какво седи талантът на един математик? Това е отношението на числата. В математиката се разправят с живи числа. Ще съберете на едно място един умен човек и един добър човек. Под думата „умен“ разбирам ума, а под думата „добър“ разбирам сърцето Ако се съберат умният и добрият, те ще оправят сърцето Но ако се съберат само двама умни хора, те ще критикуват.

Когато рисуваш, няма да рисуваш целия човек, а само една основна черта в него, която определя характера му. Ти не можеш да нарисуваш едно живо лице, ще нарисуваш само едно качество, което е статически в него. Ако си го нарисувал в старост, той е стар; ако си го рисувал в младост, той е млад. Картината не прогресира в тебе. Това, което не прогресира в тебе, то е картина. Ти мислиш, че си добър човек – това е картина. Ти мислиш, че си умен човек – това е картина. Ти мислиш, че си силен човек – това е картина. Хубаво е да е картина, но тя определя само едно състояние. Като се видиш на картината на 10 години, тази младост си седи там. А умният човек може да бъде млад, възрастен и стар, може да измени живота си.

Умният човек не знае какво нещо е слабост. Слабостта произтича от нарушението на Божиите закони. Ние ставаме слаби по единствената причина, че не употребяваме Божията Любов на място, Божията Мъдрост и Божията Истина. Човечеството страда от безлюбие, [от] невежество и от неправди. Никой не може да влезе в положението на другиго и да им помогне. Единственото същество, Което ни помага, е Бог. Той ни помага отвътре. Той ти подшепва и ти казва какво ти не достига.

Та казвам: Сега да ви дам следните думи: „Сила, здраве е богатство.“ Тия думи ще ги изпеете. Всички неща, които не са направени хубаво, имате право да ги критикувате, но хубавите неща не можете да ги критикувате. Умния човек, добрия човек, силния човек не може да ги критикувате. Си–ла – това са два тона. Тук има слизане отгоре надолу. Къде е ударението? На първата сричка. Тия думи могат да се изменят по много начини, но има само [един] истински начин. Щом изпееш нещо в съгласие с природата, ще придобиеш нещо. Щом при пението не придобиваш, ти не пееш хубаво. Ако не пееш хубаво, ще те критикуват. Аз говоря за музиката, при която се придобива нещо. Музиката дава разположение. Най-първо ще пееш тихо и след като се научиш да пееш хубаво, ще пееш по-високо. Непременно трябва да пеят хората. Казано е: „Пейте и възпявайте Господа в душата си.“

Нека да започнем изпяването на тези думи. (Учителят много пъти изпя тези думи: „Сила, здраве е богатство“.) Всички хора съставляват възможности. Те са едно благословение. Всеки един човек е едно благословение в света. Всяко едно същество – и дървото, и другите същества, са възможности. На всичко трябва да се радваме, понеже те са възможности, които Бог е създал в света. Радвайте се, че сте в един свят на възможности. Я изпейте сега тия думи. (Всички пеем.) Вижте каква сила дойде сега чрез тая песен. Дойде от невидимия свят, гениите на музиката.

Та казвам: Необходимо е човек да има онова спокойствие на душата си. Всеки човек трябва да се влада. И млади, и възрастни, и стари. Понеже се намират в един свят на вечни възможности. Не съжалявайте за нищо, че не е станало. Радвайте се, че не е станало. Радвайте се на всички страдания, които са дошли. Всичко, което става в света, ще се обърне на добро. (Всички пяхме старата песен.) Влезте в съобщение с мощните сили в природата. Вятърът като дойде, той раздвижва листата. И зависи от неговата сила и от неговото разположение. Когато дойде духът, когато пристигне Божественият Дух, Той знае как да раздвижи човешкия ум и човешкото сърце. Оставете във вас Божественото да действува.

Първото нещо е: Не се спирайте върху вашите слабости, не се спирайте върху вашето недоволство. Защо? Понеже се намирате в един свят на вечни възможности. Бог е пълен с всичките благости. Всичко хубаво има в Него. Той е определил всичко хубаво. Защо има да се смущаваме? Не сме в един беден свят, но в един богат свят. И всеки един от вас има възможности. Така, както всеки е създаден, в него има големи възможности. Това, което желаете, може да го постигнете, но не се стремете изведнъж. За всеки ден да имате едно постижение. Вие искате да бъдете праведни. Старайте се да прилагате правдата, а не да бъдете праведни. Старайте се да прилагате разумността, а не да бъдете разумни. Понеже разумният човек е едно статическо положение. Той може да се самозаблуди.

Отвсякъде трябва да се учим. Има нещо, което можем да учим отвсякъде. От всички хора можем да се учим. Ще отидеш при обущаря. Той ще вземе мярка и ще ми услужи. Там, дето някой може да ти принесе услуга, слушай го. И всеки, на когото може да направите услуга, да ви слуша в дадения момент.

Та, на всинца ви трябва да слушате – по Божественому. Да слушаш от любов. Да слушаш, понеже това е желанието на Бога. И Той казва: „Обърнете се към Мене!“ Реалността в общението между мене и Слънцето седи в светлината, която приемам. Слънцето е мой възлюблен. Аз съм възлюблен в дадения случай. Аз не искам никой да дойде между Слънцето и мене. Всички нека да седят отляво и отдясно. Искам този лъч, който иде отгоре, никой да не го прекъсне. Никой човек да не застава на пътя на този лъч, който иде от Бога.

Вие спъвате вашата еволюция, като мислите, че ви трябват пари. Че ви трябват пари – да, но не ги туряйте като идеал, който е необходим за вашето съвършенство. Не ви препоръчвам сиромашията; не ви препоръчвам и богатството. В дадения случай мога да ви препоръчам сиромашията и богатството. Ето какво подразбирам под това. Имам едно шише, направено от порцелан. То е бедно. Напълня го – то е богато. След това това шише мога да го направя пак бедно – като изсипя съдържанието. Ти си онова шише, което може да стане бедно и богато. Значи, движение трябва да има. Шишето трябва да се пълни и да се изпразва. Не роптай, че си изпразнен, утеши се – нова вода ще дойде. С това излизане и влизане на водата ти ще растеш. Ако няма в света сиромашия и богатство, няма да има движение. Щом си сиромах, радвай се, че ще станеш богат; щом си богат, радвай се, че ще станеш сиромах. А пък вие искате да държите богатството заради вас. То е едно погрешно схващане.

Какво може да направи кракът за вас? Какво може да направи ръката за вас? Или какво могат да направят ушите, очите, устата? Те могат да направят много нещо! Едната ръка има пет възможности. Какво може да направи първият пръст – показалецът? Ако се отреже първият пръст, човек ще изгуби своето благородство; ако се отреже вторият пръст – средният, човек ще изгуби съзнанието за справедливост; ако се отреже третият пръст – слънчевият пръст, човек ще изгуби идеята за хубавото, красивото в природата; ако се отреже малкият пръст, човек ще изгуби отношенията, които може да има към хората. Ако се отреже палецът, човек ще престане да действува. Ти искаш да бъдеш благороден. Какво трябва да правиш? Не искам да ме разберете механически. Ще направите следното: концентрирайте ума си и гладете показалеца на дясната ръка с всичките пръсти на лявата ръка. От основата на показалеца към върха. Сутринта станеш и си неразположен духом. Искаш да се оправиш с неразположението. Направи това упражнение с показалеца. Ще го погладиш и ще кажеш: „Трябва да отсъдиш работите добре!“

Някой носи нечисти, оцапани, скъсани дрехи. Човек не трябва да бъде оцапан; да няма петна. Чист трябва да бъдеш. Казано е: „Чистите по сърце ще видят Бога!“ Чистите по ум ще видят Бога! И чистите по воля ще видят Бога! Човек трябва да бъде чист по ум, по сърце и по воля. Трябва да имате отлична идея за чистотата. И онзи човек, когото може да обичате, той трябва да е чист. В дадения случай той е чист. И аз не мога да обичам, ако не съм чист. За да обичаш, трябва да имаш съчетание на ум, сърце и воля. Само тогава можеш да обичаш. Тогава ще имаш светлина и топлина; тогава ти си доволен от себе си. И след като си замине онзи, когото обичаш, ти си радостен. Ти не съжаляваш, че си заминал. Той е близо. И на небето да е, дето и да е, той по радиото все ти говори, отвсякъде имаш писма.

Реалността ни носи постоянно една вътрешна утеха. Казахме: „Сила, здраве е богатство!“ Тогава ще дойдете и до следните три думи: „Път, Истина, Живот!“ Как ще изпеете тези думи? За три месеца пейте песента: „Сила, здраве е богатство!“ Развейте знамето. И като станеш от леглото, запей тези думи из стаята. Ако някой ви гледа отвън, ще каже: „Какво прави този човек?“

Колко работи ни пържат! Много работи ни стягат. Когато имаш ставен ревматизъм или неврастения, или главоболие, това не е ли стягане? Онези, които са нервни от вас, един ден ще пеем „Сила, здраве е богатство“ и ще се излекуват! Никакви церове! И онзи, който има болки в корема, той по същия начин ще пее: „Сила, здраве е богатство“. И като пее, веднага ще се излекува.

Силата на човека седи в неговия ум, в неговото сърце и в неговото тяло. Ако умът ви, сърцето ви и волята ви не са свободни, трябва да се освободиш. Та, най-първо вие трябва да се освободите – това е непреривен процес. Постоянно трябва да се освобождава човек, понеже се наслоява прах върху вашия ум, сърце и воля. Погледнете тези лампички Най-първо те са чисти. Но след като са горели дълго време, почерняват, става наслояване. Трябва да се чистят. Та, всяка сутрин, като станете, очистете ума си, сърцето и волята си, поблагодарете на Бога и започнете да работите.

Направете упражнение с молитвата „Отче наш“ до 22 март. Ще разпределите молитвата според числата, които имате до 22 март. Като кажеш „Отче наш“, цял ден ще мислиш върху тези думи. Може три дена да изговаряте „Отче наш“, след това в четвъртия ден ще кажете: „Отче наш, Който си на небето“ и ще размишляваш върху последните думи. И така нататък. Да знаеш какво нещо е „Отче наш“! Да знаеш какво нещо са думите: „Който си на небето“! Или думите: „Да се свети“.

Та, бих желал да прочетем „Отче наш“ веднъж, но на свят. Та, сега, прочетете го до 22 март! Може да изберете „Отче наш“ или „Добрата молитва“. За всеки ден ще вземете един малък пасаж от една, две, три думи. И цял ден тези думи да останат в ума ви. (Всички стават.)

Сега да изговорим само тези думи: „Отче наш“.

6.35 ч сутринта

(На поляната направихме упражненията.)

ХIХ година (1939–1940)
14-а лекция на Общия окултен клас,
държана от Учителя на 3 януари 1940 г.,
София – Изгрев.

Най-често използвани думи в беседата: човек, има, може, сега, имаш, аз, казва, лева, бъде, дойде, всички, себе, възможности, хубаво, думи, хора, пееш, ден, свят, ум ,

Общ Окултен клас , София, 3 Януари 1940г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ