НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Лъчи на живота / Първият лъч на топлината

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Лъчи на живота

Най-често използвани думи в беседата: душа, човешка, пробуждането, живот, лъч, души, злато, ангел, събитие, първия, пожелавам, радвайте, радват, всички, божие, топлина, дреха ,

Съборни беседи , Рилски беседи , 7-те езера, 18 Юли 1937г., (Неделя) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Великото в живота, това е пробуждането на човешката душа. Като символ, пробуждането на човешката душа представя разпукване пъпките на цветята, разцъфтяване пъпките на растенията. От Божествено гледище, душата може да се уподоби на пъпка, която очаква момента на своето разпукване. Пробуждането на човешката душа подразбира запознаването й с Божията Любов. Само пробудената душа познава Бога. Само пробудената душа познава качествата на Божията Любов. Туй е изразил Христос със стиха: „Това е живот Вeчен, да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога". От този стих стават ясни думите Христови: „Иди, продай всичко и ела да ме последваш.".

Пробуждането на човешката душа е велико явление в Битието. То не е произволен процес. Както раждането на детето е велико събитие в дома, така и пробуждането на човешката душа е велико събитие в Божествения свят. Всички ангели, всички възвишени, разумни същества се радват на това събитие. Пробуждането на човешката душа не подразбира обръщане на грешника към Бога, но освобождаване на Божественото в човека от всички криви разбирания, от всички заблуждения, в които е бил потопен през вечността. Пробуждането на човешката душа, на нейното разцъфтяване подразбира събличане на човека от старото, от кривото, от неговите вековни заблуждения. В пробуждането на човешката душа се вижда величието на Божията Любов. Пробуждането на човешката душа се придружава с възприемане на първия Божествен лъч на топлината на любовта. Този лъч представя потик на душата към нов живот. Потикът на душата към нов живот се изразява в нейното разцъфтяване. На този потик, именно, ангелите се радват. В него те виждат проява на Битието, проява на Божия Дух. Този момент в живота на човека е начало на истинска радост, начало на пълна свобода.

Когато душите се пробуждат, ангелите на небето пеят и възхваляват Господа. Когато цветята цъфтят, пчелите пеят, весело бръмчат. Те пеят за цъфналите цветя, за проявения живот. Пчелите пеят, радостно хвърчат от цвят на цвят и събират сладък сок за своя мед. Каквото са цветята за пчелите, такова нещо представят пробудените човешки души за ангелите. От тия души ангелите събират мед за своите кошери и се радват и на малките придобивки. Който се осмели да разруши живота на една от тия души, той разваля работата на ангелите, които са в небесата. Всякога дръжте тази мисъл в ума си, за да осмислите своя земен живот. Разцъфтяването на човешката душа осмисля живота на човека. Докато човек очаква този момент, земният му живот има смисъл. Престане ли да го очаква, изгуби ли надежда в него, земният му живот абсолютно се обезсмисля. Когато настъпи момента на разцъфтяването на някоя душа, цялото небе се радва на това велико събитие и отправя погледа си към тази душа. Щом небето се радва на пробудената душа, радвайте се и вие.

Радвайте се на своята пробудена душа. Радвайте се на всички пробудени души, както цветята се радват, когато цъфтят. Не се запитвайте, кой как е цъфнал и как е облечен. Безбройни са краските и цветовете, с които човешките души се обличат. Никъде няма да срещнете две души, облечени по един и същ начин – в еднаква форма и с еднакъв цвят. Цветът, формата на дрехата представя външна страна на живота. Външната страна на живота не е още същественото. Който се занимава само с външната страна на живота, в края на краищата той ще изгуби същественото, той ще изгуби смисъла и съдържанието на живота. Какво се ползва конят от златото на своя господар? И стотици килограми злато да пренесе, конят си остава кон, нищо не се ползва. Трева, вода и въздух са нужни за коня, а не злато. При днешното развитие на човека, златото му е потребно само за физическия живот, но не за неговия умствен живот. При това, златото е потребно за физическия живот на човека дотолкова, доколкото може да го превърне в дреха на своята душа. Не може ли човек да превърне физическото злато в дреха на своята душа, т.е. във велики добродетели, с които да се облече, това злато е безпредметно. Облече ли човек душата си в златна дреха от велики добродетели, златото е изиграло своята роля на земята. И тогава, бъдещата разменна монета ще се изразява чрез проявите на Божията Любов.

Радвайте се на пробуждането на своята душа! Радвайте се на пробуждането на всички души! Радвайте се, че можете да вкусите от хляба, който държите в ръката си! Първата хапка хляб в устата ви представя пробуждане на човешката душа. Първият дъх на живота, това е пробуждане на човешката душа. От първата хапка хляб, от първия дъх на живота зависи храненето и дишането на душата. От първия лъч на топлината, като първа хапка, като пръв дъх на любовта, душата започва да расте и да се развива, да богатее – злато да събира. В този смисъл, златото представя придобиване на светлина и знание придобиване на красота и доброта. Светлина и знание, красота и доброта са необходими елементи за развиване на човешката душа.

Христос казва: „Не презирайте нито едно от тези малките. Това значи: Не презирайте малките Божествени мисли, които проникват във вашия ум. Не презирайте малките Божествени чувства, които проникват във вашето сърце. Който презира малките Божествени мисли и чувства, той нарушава Божествената хармония в себе си. Наруши ли вътрешната хармония в себе си, той ще наруши и външната. Мислите и чувствата излизат от Божествения извор и минават през всички човешки умове и сърца. Без тях човешките души не могат да цъфтят, не могат да се пробуждат.

Поздравявам ви с приятната сутрин, с чистото небе и с красивия изгрев. Хубавото време днес показва, че през тази година големите страдания могат да се избегнат. Слънцето носи своето благословение.

Пожелавам ви да придобиете първия лъч на топлината, който иде от Божията Любов.

Пожелавам ви да придобиете първия лъч на светлината, който иде от Божията Мъдрост.

Пожелавам ви да придобиете първия крепки Божи лъч на Истината, който носи свобода за вашия дух.

Пожелавам ви да бъдете топли, светли и крепки през цялата година.

18 юли, 5 ч.с.

Първият лъч на топлината

Най-често използвани думи в беседата: душа, човешка, пробуждането, живот, лъч, души, злато, ангел, събитие, първия, пожелавам, радвайте, радват, всички, божие, топлина, дреха ,

Съборни беседи , Рилски беседи , 7-те езера, 18 Юли 1937г., (Неделя) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


5 ч. с. на Молитвения върх

“В начало бе Словото”

Добрата молитва

Ще прочета десет стиха от Ев. на Матея.

Малко размишление.

Защото ви казвам, че ангелите на небесата винаги гледат лицето на Отца моего, който е на небеса.

Великото в живота е пробуждането на човешката душа. Аз уподобявам това пробуждане на пъпките на цветята. Като символ го взимам. Всяка една душа в Божествения свят мяза на една пъпка, която чака своето време. Туй пробуждане не става така произволно, но то е най-великото събитие на битието! Както в един дом най-великото събитие е раждането на едно дете, така и в Божествения свят най-великото събитие е пробуждането на човешката душа, за която ангелите се радват. Защото всеки, който се обръща към Бога, другояче трябва да се разбира - не един грешник, който се обръща, то са човешки схващания. Пробуждането на туй, великото, то заличава всичките грехове, каквито човек е имал през цялата вечност по човешки като се говори. Като се събужда човешката душа, като цъвне, всичко това се съблича. Онова, великото събитие, събуждането как става? Там е сега величието на Божията Любов. То е първият лъч на топлината, която душата приема от Любовта. Първият лъч на топлината го наричам, не на светлината. Тази, Божествената топлина, която внася този, първия импулс. И тогава душата се разцъвтява, така се отваря като един малък цвят. На това ангелите се радват, понеже в туй разцъвтяване се проявява битието. В туй разцъвтяване се проявява Божият дух. И от там се започват всичките радости, които човек сега очаква на земята.

И сега вие сте наблюдавали пчелите, които пеят в своите кошери. Но знаете ли защо пчелите пеят? - За цветята, които са цъвнали, за живота, който се проявява. От тях те събират своя мед. И тогава уподобявам ангелите на пчелите: че като цъвнат човешките души, ангелите имат от къде да събират мед за своите кошери. И затова се радват те. Ако вие развалите един живот, вие разваляте работата на ангелите. Това е една проста мисъл, която трябва да имате в ума си, за да се осмисли земния живот. Защото човешкият живот няма смисъл без туй разцъвтяване на човешката душа. Разцъвтяването на човешките души е най-великото събитие, което трябва да очаквате. Щом туй събитие дойде, цялото небе обръща внимание на вашата душа.

И тогава радвайте се на душата си, пък се радвайте и на всичките. Цветята се радват едно на друго, понеже са цъвнали. Не ходете тогава да се занимавате с морализиране, кой как е цъвнал, не се занимавайте и кой как е облечен, защото безбройни са цветовете, в които са облечени човешките души. Две души няма облечени с еднакъв цвят и две души нямат една и съща форма, с която са облечени. По човешки говоря. Защото ако човек се занимава с външната страна на живота, той изгубва същественото. Какво би се ползувал един кон, който би желал да го товарят с злато. Да кажем натоварят го с сто - двеста килограма злато, къде ще употреби конят златото? То е безполезно за коня. За него важна е тревата, водата, за него златото никак не е потребно. За умствения живот златото е непотребно в този смисъл, както съществува сега на земята. Но златото е потребно да се направи една прекрасна дреха на земята. Ако вашето злато не може да стане дреха на душата, то е безполезно; ако стане дреха, то е полезно. И всичкото си богатство трябва да употребите, за да направите една златна дреха за душата си.

Та имайте пред вид онази, основната идея. Вие може да се радвате на хляба, който държите в ръката си. Но това още не е радост. Когато вие вкусите първата хапка на този хляб, то е пробуждането. Първата хапка на хляба на живота е пробуждането на душата. Вече започва дишането на душата, храненето на душата. Този, първият лъч на топлината, който прониква в душата, е първата хапка на любовта, която душата взема. Това го наричат “злато”. “Злато” значи пробуждане, то значи светлина, значи знание, значи красота, значи доброта. Златото съдържа много качества, много елементи в себе си, които са необходими за душата. А тъй както хората разбират златото донякъде […] едно удобство на златото на земята. И в Исая на едно място казва Писанието: “Елате и си купете без пари, без злато.”

Сега онази основна мисъл, която Христос е турил в думите: “Тия малките”, то са онези мисли, Божествени мисли, които проникват в ума ни; онези малки чувства, които проникват в сърдцето ни. Това са те “малките”, които не трябва да презирате. Туй не е външно. Понеже като направите нарушение на Божествената хармония вътре в себе си, тази хармония се нарушава и отвън. Щом един човек не зачита своите мисли и своите чувства, нарушава хармонията в себе си. Има мнозина, които проповядват това, което не знаят. Но мисълта излиза от Бога и чувството и то излиза от Бога. То са два елемента, с които цъвналата вече душа започва да функционира. Мисълта прониква в каквато и да е форма. Мисълта прониква навсякъде.

И сега рекох: понеже ние излизаме днес, аз ви пожелавам през годината тъй ще ви бъде като този ден. Снощи беше много облачно, мъгла беше паднала. И аз рекох, ако и утре е така, тогава имаше да опъвате каиша.

Сега на вас ви пожелавам благото на първия лъч на топлината, който иде в света. Пожелавам ви първия лъч на светлината, която иде от Божията Мъдрост. И пожелавам ви първия лъч, крепкия Божий лъч на Истината за вашия дух. Та всички да бъдете топли, да бъдете светли и да бъдете крепки през цялата година!

Амин

6 ч. 25 м.

(Отлично слънце грее. Край огнището направихме гимнастическите упражнения.)
1-ва беседа от Учителя,
държана на Молитвения върх
при Второто езеро на Рила.
Неделя, 18 юлий 1937 год.

НАГОРЕ