НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Естествена хладина и топлина

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Естествена хладина и топлина

Най-често използвани думи в беседата: има, може, човек, земя, сега, мислиш, всички, мисъл, мисли, казва, себе, сила, път, състояние, имаш, време, искаш, аз, дойде, знаете ,

 Младежки окултен клас , София, 5 Февруари 1937г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


„Отче наш“

Пишете върху темата: „Силата на човешката мисъл“.

Кокошото яйце има ли сила? Кои неща имат сила? Яйцето след като се излюпи придобива своята сила, започва да расте. Може ли да има богатство там, дето няма мисъл? Изреченията и думите са камъни, които трябва да се поставят на своето място. Ако всяко нещо не се постави на своето място, тогава то остава неразбрано. Вземете, например, две противоположни неща: водата, която е мека по своето естество, откъде добива своята твърдост щом стане студено? Сгъстява ли се водата? Оказва се теоретически, че когато телата замръзват, те се свиват; а водата когато замръзва, тя се разширява. Можем да кажем, че водата при замръзването се разширява и при това се втвърдява. Откъде произтича твърдостта й? Защо ледът на слънчевата светлина и топлина се стопява и смекчава? Откъде произтича мекотата на леда? Значи студът е твърд, а топлината е мека. Следователно, студът придава твърдост на водата, а пък топлината й придава мекотата.

Например, защо циментът, щом го размесят с вода, която след известно време се изпарява, се втвърдява? Най-първо той е във вид на прах; когато се тури вода, той се размеква, става на каша; щом се изпари водата, той се втвърдява. Откъде се взема това сцепление при цимента?

В сравнение с миналото сега вие сте доста учени хора, но доста разбърквате цимент с вода, туряте краката си в тази каша и те се циментират. Често се циментират твоите мисли, твоите чувства и казваш, че усещаш нещо кораво вътре в себе си. – Направил си някакъв опит, който не е научен.

Човешките чувства могат да се втвърдят така, както водата се втвърдява и могат да омекнат тъй, както ледът омеква. Първоначално всички неща са били меки. Сега имате твърда материя, но първоначално твърдата материя е била жидка. Всички предмети са били жидки, а сега са твърди. Аз няма да се спирам върху твърдостта, но ще ви задам друг един въпрос: кое е онова, което образува мъглата? Защо някой път мъглата пада на земята и не се вдига, а седи? Научно как се обяснява образуването на мъглата? Нали за водната пара казват, че се вдига нагоре? Такава въздухообразна пара е и мъглата, по-лека е от въздуха, но защо не се вдига нагоре, а седи по земята? Понякога, когато й скимне, тя току се вдигне и иде някъде, където пак образува пластове и току засенчи Слънцето. Понеже малките частици се разделят, парата образува две противоположни сили. Когато електричеството горе и долу е отрицателно, тия две сили се сблъскват, тогава противоположното електричество наляга върху долното и всяка частица се държи за земята. Когато електричеството горе стане отрицателно, а долу е положително, отрицателното електричество отива при своя възлюбен – положителното електричество – и завлича всички капки отгоре в пространството. Тогава как ще обясните ясното време?

Следователно, щом във вас има мъгла, законът е се същият, както в Природата. Щом в човешките мисли и чувства има мъгла, електричеството горе и долу е еднакво, става отблъскване и тогава между вашите мисли няма хармония. Щом има противоположни течения, ще има мъгла; щом няма противоположност във вас, веднага ще се яви ясно време. Тогава можем да извлечем за Земята следното приложение: за да отмахнеш едно тягостно състояние в себе си, трябва да измениш полюсите на Живота.

Ако два полюса се привличат, те имат различно електричество. Ние казваме, че северният и южният полюс се привличат. Но във всяка една частица, във всяка една молекула има северен и южен полюс. Тия полюси колко са отдалечени един от друг? – Няма никакво пространство между тях. За да отидете от Северния полюс на Земята до Южния, трябва да пътувате много дълго и ще минете през екватора. Във всяка една частица силите са поляризирани, т. е. тя има два полюса и те имат същите свойства, както и Земята.

Та сега, превеждам този физически закон: ако мъглата седи и се усуква в нашия двор, ние можем да поляризираме електричеството отгоре, можем да примирим силите и за половин час мъглата ще се вдигне. Една дума трябва да се каже и мъглата ще се дигне. Но трябва да знаете какво да кажете.

Има един такъв анекдот: някой си пожелал да има такава сила, че да плаши Дявола в света. Той му казал, че за да придобие тази сила, трябва да намери някоя хубава мома и да се ожени. И действително, намерил той тази хубава мома, оженил се за нея, но тя започнала така да го изтезава, че той се чудел какво да прави. Един ден, тя отишла на кладенеца и за да се освободи от нея, той я бутнал и тя паднала вътре. Казал тогава: „Освободих се от нея!“ Но след половин час гледа, че от кладенеца излиза Дяволът побелял и хуква да бяга. Пита го: „Защо бягаш?“ – „Влезе вътре една жена, но дори и половин час не можах да я търпя!“

Та и ти сега, когато искаш хората да не се карат, ще казваш: „Жена ми иде!“ Разболял се някой; „Жена ми иде!“ – ще кажеш. Навсякъде, където ходиш, ще казваш: „Жена ми иде!“ и всичко ще се урежда. Сега вие може да направите аналогия и да кажете: „Колко са лоши тия жени – за половин час от тях побелява главата!“ Въпросът не е там. Този човек не е знаел скритите сили в неговата жена. Защо го биела? Защото не е бил способен да разбере.

Някой учител казва на неспособния си ученик „тъпак“, а когато работи със способен ученик, приятно му е и го поощрява. По някой път и вие се възмущавате. Природата понякога се възмущава от вашето невежество, а вие роптаете и казвате: „Защо животът е така устроен, защо е така в Природата?“ Това не е философски въпрос. „Защо така е направен светът?“ – Този въпрос няма приложение. Например, направена е една машина. – „Защо е направена тази машина?“ Оставете въпроса защо машината така е направена, но вижте нейното приложение. Ти казваш: „Защо краката са два, ходенето с тях не е така устойчиво“. Че колко крака искаш? Преди всичко, не е практично да имаш повече крака. Ако имаш сто крака, ще ти трябват сто обуща. Ако петдесет чифта обуща са по 500 лева или по 300 лева, колко ще струват? Даже и да ги турим по 100 лева, ако са 100 чифта, ще струват 10 000 лева. При сегашните условия това не е практично. От чисто икономично гледище много по-добре е да имаш два крака – ще дадеш 200 лева и ще купиш едни обуща. Някои животните имат десет, някои осем, някои шест крака. Това е един опит на Природата. Тя е имала причини, за да постави толкова крака на тези същества. Но да не се спираме върху тях...

Сега, щом мисълта ти не работи, мъгла има в теб, т. е. има противоположни сили, които се отблъскват. Човек не е напълно поляризиран. Например, между ума и сърцето ти няма съгласие, което означава, че и умът е положителен, и сърцето е положително. Щом умът и сърцето са положителни, винаги се раждат мъгли и тогава ти не знаеш какво да направиш – отлагаш, отлагаш, отлагаш. Сега, как бихте приложили този закон? Можете да направите опит дали мъглата отвън може ли да се вдигне. За да се стопли този салон, колко време трябва? За да го стоплим с тия печки, трябват седем-осем часа.

Да вземем числото 100. Представете си, че това са сто лотарийни билета. Един от тях печели. Питам: ако тия билети ги турите в една торба, може ли да кажете след колко бъркания ще извадите печелившия билет? Да кажем, че печели номер 50; възможно е при първото бъркане да го извадите, а може и след петдесет бъркания. Може след едно, две, три четири бъркания, но непременно след стотното ще извадите билета, който печели. Може ли тогава да предскажете на кое бръкване ще го извадите? Бръкнете веднъж – виждате, че не е числото 50; бръкнете втори път – изваждате числото 4 или 5; може да извадите числата 67, 89. От какво зависи кой билет ще извадите? Ще ви кажа една нова теория: всяко число има свое напрежение, има свой магнетизъм, има и свое електричество. Следователно, ако знаеш кой номер печели и туриш този магнетизъм в ръката си, с бръкването си в торбата ти ще привлечеш туй число и ще извадиш този билет. То ще се привлече както железните стърготини се привличат към магнетизма. Ако разбираш силата на този номер, проектирай я в ръката си и този номер ще бъде изтеглен. Ако не я проектираш и бръкнеш, няма да го изтеглиш.

Този закон е поставен в действие и в окултната наука. Това, за което човек мисли, става. Това, което мислиш, има сила и тази сила може да излезе през теб навън и да се реализира. Това, което не можеш да мислиш, не можеш да го проектираш през себе си и то няма да се реализира. Ще обясня какво в този закон се има предвид под израза „ако ти мислиш“. Някой човек казва: „Аз мисля“. Но тази мисъл трябва да роди нещо. Например, ако ти мислиш, че си посял едно кило жито, т. е. мислено вземаш от хамбара житото и мислено го посяваш на нивата, какво ще придобиеш? Най-първо, за да реализираш една мисъл, ти трябва да мислиш за нея, после трябва да я почувстваш, след това трябва да я направиш. Ако извадиш житото и го посееш на нивата, това ще бъде мислене, чувстване и действие и тогава туй жито ще даде своя плод. Това е реализиране – не само да мислиш за житото, но трябва да направиш нещо за него.

Друго едно противоречие, което може да се яви, е следното: например, едно семе е паднало много плитко – едва е покрито с половин сантиметър с пръст, а друго е покрито с повече пръст – по-дълбоко е паднало. При една студена година семето, което е покрито с малко пръст, по-скоро израства, но понеже няма дълбоки корени, измръзва, попарва го сланата. Онова, което изниква по-късно, идва навреме. Някой път се случва обратното: онези, които са дълбоко заровени, изгниват, не могат да порастат. Казвам: има едно средно положение – нито много плитко, нито много дълбоко. Тогава ще пренесем аналогията: нито плитко трябва да сееш, нито много дълбоко.

Сега, вие как се учите да ядете – колко хляб отчупвате и туряте в устата си? Този закон вие почти го знаете. Някой път отчупвате голяма хапка, туряте я в устата си и едва можете да си обърнете езика, за да я сдъвчете. Не е потребно да туряте големи комати в устата си, може хапката да е съвсем малка. Същият закон е и за стомаха: ако турите в него повече храна, отколкото трябва, той не може да работи. Не, ще туриш толкова храна, колкото може да се сдъвчи.

Онова положение, при което можеш да мислиш, онова положение, при което можеш да чувстваш, онова положение при което можеш да действаш, да работиш – това са норми, това са нормални състояния, които не изменяйте. Понякога имаш някаква мисъл – искаш нещо голямо, грандиозно. Какво ще правиш с една грандиозна мисъл? Да допуснем, че можете да напишете книга и да обясните как е създаден светът. Теоретически как ще го направите? Че вземете кой да е морски охлюв и вие ще видите как е създаден светът. Той има табела на гърба си – гърбът на охлюва показва как е създаден светът. Също така, когато се образува вихрушка и се върти нагоре, и тя показва как е създаден светът.

Тогава се заражда въпросът дали вихрушката мисли. Добре, да вземем следното: аз въртя този молив; моливът мисли ли, когато се върти? Ръката мисли ли, когато се върти? Туй движение показва, че зад него има една сила сега – самото движение не мисли, но друго Същество мисли. Зад вихрушката, която се върти, има една мисъл, която я е образувала –движението й не е произволно. Следователно, всяко едно механично движение в света се дължи на една разумност, която е зад него. Да допуснем един прост пример: ако турите в тази соба дърва за горене или хубави въглища, питам топлината еднаква ли ще бъде?...

Сега, често с желанията си произвеждате всички ваши страдания. Не самото желание е причина, но някои са толкова интензивни, че развивате магнетична енергия, сила, която не знаете как да употребите и след това имате неразположение. Да кажем, че отидете в София, нямате и пет пари, но сте си взели билет от лотарията и ви казват, че той печели един милион лева. Ако вземете този милион и минете през София при положение, че всички знаят за тия пари, както има апаши, ще можете ли да ги донесете до Изгрева по вечерно време? Могат да ви причакат десет, двадесет, тридесет, четиридесет души – цял един кошер можете да привлечете. Ако спреш пред кошер с една тава мед, всички пчели ще се натрупат, за да вземат от меда. И ще напуснат тавата едва когато усетят, че няма нищо в нея. Веднъж имах такъв опит: оставих горе една малка медна пита и гледам – стаята пълна с пчели. Чудя се откъде са дошли – около седемстотин-осемстотин пчели бръмчат в стаята. Търся причината и виждам, че е тази пита – медът ги е привлякъл. Първо е дошла една пчела, не зная как е влязла вътре, но съобщава на другите и веднага всички намират стаята. Не оставяйте вашия мед открит, защото пчелите ще дойдат!

Сега, вие имате повърхностни знания при изучаването на Живота. Знаете много работи, учили сте теоретически как да съедините водород и кислород или как се образуват циментените изделия, но е трудно да го направите. Всяко изкуство изисква време, за да се приложи. После, окултната наука изисква приложение. Разбира се, много знания трябват, не само приложение. Аз често ви говоря да употребявате музиката. Трябва да знаеш кои тонове да вземеш и с колко време да ги туриш в една песен. После, трябва да знаеш как да започнеш с тона „до“. Трябва да знаеш колко време да дадеш на тона „до“ – четвъртина, осмина, шестнадесетина или тридесет и вторина. Когато съедините тия тонове по определен начин, ще произведете известен ефект. Ако вземете всички тонове равномерно – да кажем, че имате все половинки, какво ще добиете?...

През идната седмица направете един опит: ако имате някакво неразположение, постарайте се за петнадесет минути да го смените. Извадете часовника си и изменете състоянието си за петнадесет минути. Всичко, каквото знаете, каквото ви дойде на ума, приложете го, но за петнадесет минути да го измените! Вижте дали можете да измените неприятното състояние, което имате. Турете в действие всичко, каквото знаете, каквато философия имате – всичко използвайте! Например, разгневиш се, искаш да кажеш нещо, идва ти желание да се караш; спри се и изведнъж измени разумно това си състояние. Направи така, че не само да не се скараш, но да смениш това си състояние в приятелско настроение. Защото, когато се караш, ти се подхлъзваш, слизаш надолу, а дойде ли приятелски да говориш, ти се качваш нагоре. Когато отиваме нагоре, ние мислим. Когато се хлъзгаш надолу, ти искаш да се хванеш за нещо, защото можеш да се хласнеш някъде. Когато слиза, човек не мисли, а само чувства и казва: „Това ще направя, онова ще направя“. Но той нищо не може да направи. Какво може да направи за петнадесет минути? Светлината за петнадесет минути какво може да направи? – Почти веднъж ще иде до Слънцето и ще се върне, т. е. два пъти ще измине този път. Тя ще изходи два пъти разстоянието от деветдесет и два милиона мили, което значи, че ще извърви сто осемдесет и четири милиона мили или триста милиона километра. За колко милиона години човек ще изходи това пространство?...


Фигура 1.


Понеже египтяните разбираха от геометрия, то и рисуването им е геометрично. Те не са разбрали от перспектива, затова са рисували така. Този, който изучава ъгъла между челото и линията на носа, знае ли какво означава той? Означава нещо – той е почти ъгълът, с който човек насочва своя поглед. Понякога е хубаво човек да тури пръста си между очите – в началото на носа и така да се концентрира. Разсеяните трябва да турят пръста си на върха на своя нос и да мислят малко. Ще се концентрираш, ще събереш мислите. Ако искаш да съсредоточиш ума си, тури пръста си между очите в началото на носа. Човек трябва да направи определено движение, за да стане обмяна. Ръцете се крайно мощна сила, те са два полюса – в дясната ръка е положителната сила, а в лявата е отрицателната. Следователно, когато събереш ръцете си, между тия сили се образува течение. Когато седиш с ръце отстрани и надолу, тогава ти си във връзка със Земята. Или когато поставиш краката си близо един до друг и ръцете – настрани. Във всяко движение се образуват известни течения. Всяка стойка – това са все различни състояния. Защо на войниците не им позволяват да стоят разкрачени, а с допрени пети? – Те са готови да тръгнат веднага.

Състоянията, които сега имате – радост, скръб, неразположение, в бъдеще ще представляват научна област за изследване. Имате с много работи да се занимавате, Природата е турила във вас цяло богатство. Скръбта – това са израсли трънаци; тя е едно голямо богатство, но ако не знаеш откъде да минеш, ще се изподереш, защото има бодили и тръни. После, там навсякъде има отровни змии, зверове. Скръбта е нещо необработено – енергия, която трябва да се обработи. Радостта е вече една обработена енергия, Любовта е вече обработена енергия. Злото е необработена енергия. И тъкмо това е въпросът: в Любовта има един вътрешен закон, а в злото няма никакъв закон. В злото има стремеж да се разшири, да обсеби, да завладее всичко. В Любовта има стремеж да повдига, да даде Живот, да направи всички съпричастни на благото, което има. Злото е точно обратен процес.

Някой път ние се намираме в стълкновение със себе си. Когато започвате да се борите със себе си, с кого се борите? Можете с външни хора се борите, например някой ви е направил пакост. Но когато се борите със себе си, кой ви е направил пакост? И според вас, трябва ли човек да се бори със себе си? Няма какво да се борите и да показвате пехливанлък със себе си. Не бива да побеждавате себе си! Като победиш себе си какво ще спечелиш? – Нищо. Казано е: „Не в побеждаването на себе си, но в познанието на себе си.“ В познанието законът е друг. Познавай всичките възможности, които са скрити вътре в твоето естество.

Сега, каква е основната мисъл, какво остана във вас, какво разбрахте? Нали хвърлихме мрежата в морето и хванахме риба? Ще изберем кои да оставим и кои ще върнем. Ще оставим някои, които струват пари – тях ще ги вземем; другите, които не струват пари, ще ги върнем обратно в морето. Онова, което струва пари, то е печалбата на рибаря. Да кажем, че имаш желание да станеш сутрин, за да идеш на работа; събуждаш се в леглото, но не ти се става, имаш едно неразположение. Или пък станеш, спуснеш краката си долу, но не искаш да се облечеш и казваш: „Да помисля“. Какво ще мислиш в леглото? Питам колко време човек, след като се е събудил, трябва да размишлява в леглото си? Вие как се събуждате? Някой се събуди, обърне се на лявата, после на дясната страна и пак заспи. Или събуди се, обърне се на лявата страна, после на гърба си или легне на корема си. Щом се събудиш и искаш да станеш, какво трябва да бъде положението ти? Трябва ли да седнеш на леглото си и да мислиш, или трябва да станеш, да оправиш леглото си, да се облечеш, да се измиеш и да започнеш работата си? Сега, вие не можете да си дадете мнението, понеже всички имате различни навици. Всеки си има начин на ставане, но на никой човек събуждането и ставането не е меродавно, то е специфично само за него. Когато човек се е разболял, щом се събуди казва: „Боли ме туй-онуй“. Например, най-първо обръща внимание, че го боли крака и казва: „Не мога да се мръдна, не мога да стана“. Някой път го боли главата и казва: „Ако не ме боли главата, щях да стана“. Добре, но и онзи, който няма болка, се събужда и казва: „Няма какво да работя“. Следователно той няма никаква мисъл, няма обект в Мисловния свят. Друг казва: „За кого ще го направя?“ – Следователно той няма чувства. Най-после някой казва: „Какво ще придобия, ако направя това?“ Например, мен често ме питат: „Какво ще придобия, ако пея?“ Казвам: и да пееш, и да не пееш, ще работиш, ами работи на свят! Ти ще пееш, но хубаво пей, не можеш да се откажеш. Ти не можеш да се откажеш да дишаш, но научи се да пееш, че поне издишвай въздуха музикално.

Сега, ще ви наведа на следното: бързото дишане е една слабост. Много медлено трябва да се диша и всяка една вдишка трябва да бъде отмерена. Когато дишаш бързо, това е ненормално дишане. И когато дишаш с пресекулки, и това е ненормално дишане. Дишането трябва да върви музикално. Стани и се научи да пееш хубаво, понеже пеенето е норма на здравето! Дотогава, докато си склонен да пееш, ти ще придобиваш блага отвън. Щом пеенето седи в твоята мисъл, щом седи в твоите чувства, в твоите постъпки, ти си здрав. Щом престанеш да мислиш за музика, ти си болен човек. Щом не ти се пее, ти имаш симптоми на някаква болест. Докато искаш да пееш в мисълта си, ти си здрав; щом изчезне в теб желанието да пееш, няма да се минат ден-два-три, месец и болестта ще се прояви. Не й давай място, попей на твоята болест! Не оставяй цимента да се втвърди около краката ти. Докато е в жидко състояние, изхвърли го навън, освободи си краката, никакъв цимент не оставяй по тях. Никога не оставяйте едно желание или една мисъл, които могат да те циментират. Едно лошо разположение е цимент – освободи се колкото се може по-скоро! Докато е в жидко състояние, освободи се от него! Как ще се освободиш? Ще ви кажа: наливай вода в цимента, за да се размеква, разреди го, за да не може да се втвърди – наливай, разбърквай, наливай, разбърквай. Какво ще стане с цимента? Ще изгуби свойството да се втвърдява. Ето една философия: туряй вода и бъркай, не туряй повече цимент! Разбърквай с водата малкото цимент, защото ако добавиш още, работата е лоша. Разбърквай, разбърквай докато се освободиш и желанието изгуби своята сила на сцепление. Лошите мисли и желания имат сила на сцепление, не им позволявай да се втвърдят. Щом позволиш сцеплението да стане, тогава ще трябва да работиш с чукове – да трошиш, да чупиш. Но тогава ще се образува болка, защото докато го отчупиш от мястото, ще бутнеш дето не трябва.

Сега, да кажем, че дойде във вас едно безверие. Как ще го лекувате? Това, че си се обезверил, е лъжливо понятие. Обезверил си се, но все пак ти вярваш в нещо. В едно нещо не вярваш, но в друго вярваш. Тогава дръж ума си само онова, в което вярваш, и не дръж онова, в което не вярваш. Някой казва: „Аз не вярвам в това“. Но вярваш в нещо. Някой мост е лошо направен и не можеш да вярваш в него, но има хиляди мостове в света, които са хубаво направени. Не може поради този частичен случай да не вярваш във всички мостове. Другите мостове са добре направени, всички са здрави. Според нас, всеки човек е учен. Има една максима: всеки, който се е родил на Земята така, както сегашните хора, който мисли както сегашните хора, той непременно е умен. Всеки човек, който престане да мисли, не е умен.

Сега, ние казваме, че тъй, както сме родени, възпитани и както живеем, е достатъчно. Ние не обръщаме внимание на Живота, не живеем както трябва. Провеждали ли сте наблюдения в живота си? Къде са вашите дневници? Откакто се е оформило съзнанието ви, нямате и един дневник, в който да сте записвали по три пъти на ден какво е било вашето състояние – сутрин, на обед и вечер. Не зная някой да има такъв дневник. Някои неща са останали в паметта ви, но много сте забравили. Хубаво е да имаш един дневник, когато си влязъл в училището, в отделенията, в прогимназията, в гимназията, в университета, че като погледнеш, да имаш цяла една статистика.

Сега, ние често се спираме върху ред положения, които са резултат на миналото. Понякога мислиш за някоя лоша дума в миналото и се разтревожиш. Всичко, което ни тревожи, все е от миналото. Всичко онова, което ни радва, е от бъдещето. Ние очакваме нещо от бъдещето. Бъдещето, това са умните хора; миналото, това са лошите хора. Миналото е „зад“, бъдещето е „пред“; миналото е юг, бъдещето е север. Тогава вземи нещата от миналото и ги тури на юг! Казват, че по-рано земната ос била перпендикулярна, което показва, че Южният полюс е по-тежък. Южната страна на Земята е по-тежка, понеже тя имала големи главоболия и ги пренасяла от север към юг. Днес земната ос има това положение под ъгъл. Това са научни теории: оста първоначално била хоризонтална спрямо земната орбита, после започнала постепенно да се издига и сега дошла до 23 градуса. Оста постоянно се издига и колко й е останало още до отвесно положение? Тогава ще имаме човек, на когото главата е горе – Южният полюс ще са краката му, а северният полюс – главата му. Сега човек върви настрани – с глава, наведена настрана. (Учителя показва като върви наляво и с глава, наведена наляво) Така върви Земята. Но тя ще се изправи и стройно ще върви по орбитата си. Сега Слънцето иска да я изправи. Земята е гърбава, приведена е, а то й казва: „Изправи се, искам хубава да бъдеш!“ Погрешката на Земята е, че върви малко наведена. Слънцето й казва: „Защо все така вървиш? Ти малко не знаеш как да ходиш“. Да, нашата Земя не се е научила още как да ходи. И Месечината се е научила от майка си – като змия се върти ту насам, ту натам, много трудно й е да се движи право. Следователно в окултната наука трябва да поставим Земята в нейното първично състояние. И това, дето не можем да ходим както трябва, се дължи на земната ос. Когато тя се изправи, и ние ще се изправим. Сега е много трудно – и тя ходи наведена, и ние ходим наведени.

Аз съм привеждал в беседите примера за онзи американски епископ, който имал навик да си носи главата наведена наляво. Той имал в енорията си около 500 пасоми и всички те по подражание също си носели главите, наведени наляво... Та затова ще мислите повече за Слънцето, отколкото за Земята. Щом мислиш за Земята, веднага ще се наведеш на 23 градуса. Щом мислиш за Слънцето, твоето състояние ще се измени. Мислиш ли за Земята, това означава, че още нищо не е разрешено, защото най-важните въпроси тя още не е разрешила. Ами че какво е разрешила Земята? Тя първо накарала всички тия същества, които живеят на нея, да дойдат, а после, когато видяла, че много се размножават, взела да ги мори. Земята мяза на онзи човек от анекдота, който се оженил и искал да има деца. Докато нямал деца, той се молел. И понеже децата все ги нямало, един ден го догневяло и казал: „Щом нямам деца, защо ще живея!“ Имало до него крина с жито и в гнева си той я хвърлил, зърната се пръснали и всички станали на деца. Че като заграчили всичките! Човекът се видял в чудо: „Тия деца ще ми изядат ушите!“ Милиони деца – какво да ги прави! Взел едно дърво и почнал да ги убива. Убил всичките. Едно дете се скрило и започнало да се моли: „ Татко, не ме убивай!“... И така, не размножавайте вашите желания, понеже ще започнете да ги трепете. Ние размножаваме желанията си, но те искат храна и ти ставаш разсеян от многото деца. Не може да се живее с толкова деца, ще изядат всичко, а ти ставаш роб.

И така, Божественото е хармонично. То не е тъй безразборно, както сега някои го разбират. Трябва да има една възможност за реализиране на интересите. За Природата, за Бога всички интереси са еднакво важни – всеки трябва да функционира, да работи и да расте. Човек не е дошъл на Земята да живее за себе си. Много сериозен въпрос е, когато понякога се събирате и разисквате за кого трябва да живее човек и как трябва да живее. Например, вие разсъждавате, че каквото мисли човек, може да го направи. Ако аз съм на вашето място, ето какво ще направя: най-първо ще взема да посея сто стръка жито. Обикновено едно семе, един житен клас може да даде 30, 40, 50, 100, 150, до 250 зърна. Но можем да съсредоточим ума си и със своята мисъл да направим 60 на 90 или на 120. Това е човешката мисъл. Понякога искате да подобрите вашата памет, но това зависи от човешката мисъл. Ако имате хубава, хармонична мисъл, непременно паметта ви ще стане сама по себе си по-силна. Ако мисълта ви не е хармонична, паметта ви ще бъди слаба. Слабата памет представлява нахлуване на повече чувства, а магнетизмът внася повече обекти в човешкия ум. Тогава за какво ще мислиш по-напред, щом не мислиш само за едно нещо. Най-правилното е само за едно да мислиш. В определено време ти можеш да мислиш само за едно и също нещо – това е нормално. В един момент за едно нещо ще мислиш, после за друго ще мислиш, но за две неща едновременно няма да мислиш.

Сега, когато се обезсърчавате, защо не се запитате обезсърчението какво ще ви даде. Разсърдиш се; запитай се какво ще ти даде сръднята. Съмняваш се; запитай се какво ще ти даде съмнението. Понякога казваш: „Не вървят работите!“ Защо не вървят. При голям студ работите не вървят. На Земята има едно състояние, при което нещата не вървят. Има една естествена хладина, при която работите вървят; има една естествена хладина, при която работите не вървят. Има една естествена топлина, при която работите вървят; има една естествена топлина, при която работите не вървят. Това са специфични неща. Това ние наричаме естествена хладина и естествена топлина. Тази естествена хладина ние наричаме здраве – здравословно състояние.

Сега, коя е основната мисъл в днешната лекция? Ще ви дам едно правило, което да приложите за една седмица: когато се храниш и ти дойде желание още да ядеш, прекрати яденето. В момента, когато ти дойде желанието, спри и не яж повече. Направете опит и ще видите какви резултати ще имате. Яденето, колкото и да е сладко, има мярка. Там, дето дойде раздвояването, спри и нито една хапка не вземай повече! Ако не спреш, ще преядеш. Природата всякога ще ти прати едно желание, но ти не чакай да вземеш повече. Например, тъкмо си решил да спреш, донасят някой сладкиш и казваш: „Ха да си хапна“. Не хапвай повече, нека други да го ядат. Ако аз ви дам една хубава ябълка, която тежи петдесет грама, и хубав хляб и вие ги изядете, а след това ви донесат баница, трябва ли да ядете от нея подир хубавата ябълка и хляба? Няма по-хубаво ядене от ябълката и хляба, баницата е една залъгалка. Ако нямаш ябълка и хляб, яж баница, но щом си ял ябълка и хляб, не я яж.

Сега, вие, когато изучавате окултната наука, идете и вижте как живее светът. Най-първо изучете как живеят хората в света, после се занимавайте с окултна наука. Вие ядете безразборно. Погрешка е това, което сега правят хората по Коледа. Разправяше ми един български свещеник: „Станал съм човек на 60 години и всякога по Коледа, когато съм ял свинско, все съм се разболявал. Но тази попска глава не разбира, гледа – сладки кебапи, хубаво направени, изпечени, че с малко лимон отгоре! Инак свинята грухти, отвън е много непривлекателна, но когато я направят на кебапи, много е привлекателна. И не е бивало изключение да не боледувам по Коледа две седмици. После си казвам: „Няма да ядеш повече свинско месо! Дядо попе, колко пъти стана ти казвам, да не ядеш свинско месо!“ Но пак ям...“

Та сега и вие мязате на този поп – когато дойде Коледа, все ядете кебап. Според мен, когато се разгневи, човек е свинско месо. Когато се обезвери, когато изгуби смисъла на Живота, пак е ял свинско. Всички тия неща са все свинско месо. Когато някой каже: „Много съм неразположен“, казвам: „Ял е кебап“.

Сега, вложете в себе си мисълта следната седмица всички да приложите това: седнете ли да ядете, щом ви дойде мисълта трябва ли повече да ядете или не, спрете там. Ще кажете: „Може да съм изял само десетина хапки“. Спри там, нищо повече! Направете този опит за една седмица, за да видите какво ще спечелите и какво ще загубите. Накрая ще теглим една равносметка за печалбите и загубите.

Сега ви казвам, че в тази торба колкото пъти и да бръкнете, все ще извадите печалбата. Някой казва: „Аз всякога съм сигурен, че ще изтегля билета“. Когато закупя всичките сто билета, няма ли да ми се падне печалбата? Питам сега какво ще спечеля? Аз ли ще спечеля или онзи, който е направил лотарията? В една лотария каква част се отделя за печалба знаете ли? В държавната лотария печалбата е шестдесет процента. Тогава аз мога да наглася този магнетизъм на 60-ти номер и който и да тегли, моят билет ще излезе печеливш. В сегашните лотарии кои билети печелят? Ако аз посея жито, някое зърно ще израсте, друго няма да израсте. Някои зърна, които са паднали много надълбоко, остават, без да израстат. И Природата понякога играе на лотария, но тя не експлоатира. Колкото й дадеш, тя ще ти го върне, пък и от печалбата ще ти даде. Тя ще ти върне капитала, т. е. семето, което си посял. Всеки човек, който посее една крина, все ще пожъне поне пет – посял една, придобива четири крини в повече. Тогава трябва да знаете закона с кой номер можете да спечелите. В такъв случай защо да не участвате в една лотария, да кажем със сто билета, от които още при разпродаването ще знаете кой печели. Тогава кому ще се падне този билет? При старият начин на теглене на лотарии хората са станали големи шмекери и не трябва да знаят, за да не правят престъпления. Новият начин е по-справедлив.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит Животът.

10-та лекция от Учителя, държана пред Младежкия окултен клас
5 февруари 1937 г., петък, 5 ч. с., София, Изгрев

Естествена хладина и топлина

Най-често използвани думи в беседата: има, може, човек, земя, сега, мислиш, всички, мисъл, мисли, казва, себе, сила, път, състояние, имаш, време, искаш, аз, дойде, знаете ,

 Младежки окултен клас , София, 5 Февруари 1937г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


“Отче наш”

Пишете върху темата: “Силата на човешката мисъл”

Имате ли зададена тема? – Не.

Кокошото яйце има ли сила? Кои неща имат сила? Яйцето след като се излюпи, придобива силата си, започва да расте. Може ли да има богатство там, дето няма мисъл? Може ли да има здраве там, дето няма живот? Тия изречения и думи са като камъни, които трябва да се поставят на своето място. Ако нещо не се постави на мястото, то остава неразбрано. Вземете две противоположни неща: водата, която е мека по естество, откъде добива своята твърдост при студа? Водата е мека, щом стане студено, тя се втвърдява. Откъде добива твърдостта? Сгъстява ли се водата? Знаем, че когато телата замръзват, те се свиват, а водата когато замръзва се разширява, а при това се втвърдява. Откъде произтича твърдостта й? Защо ледът при слънчевата светлина и топлина се стопява, се смекчава? Откъде иде мекотата на леда? Значи студът е твърд, топлината е мека. Следователно, студът придава твърдост на водата, а пък топлината придава мекота.

Заример, защо циментът, щом го размесят с вода, след известно време се втвърдява? Най-първо той е прах, като се тури водата се размеква, става на каша, щом се изпари водата, той се втвърдява. Откъде се взема това сцепление на цимента? Вие сте доста учени хора в сравнение с миналото. Учени хора сте, но често разбърквате цимент с вода, туряте вашите крака в тази каша и те циментират. Често се циментират вашите мисли, циментират се вашите чувства. Казваш, че усещаш нещо кораво в себе си. Направил си някакъв опит, който не е научен. Човешките чувства може да се втвърдят така, както водата се втвърдява и може да омекнат, както ледът омеква. Човешките мисли може да се втвърдят и може да омекнат.

Всички неща първоначално са били меки. Сега имаме твърда материя, но първоначално твърдата материя е била течна. Всички предмети били течни, не са били твърди. Няма да се спирам върху твърдостта.

Тогава ще ви дам друг въпрос: кое е онова, което образува мъглата? Защо някой път мъглата падне на земята, не се дига, седи на земята. Научно как обясняват образуването на мъглата? Защо парата се вдига нагоре? Парата е въздухообразна, по-лека е от въздуха и не се дига нагоре. Защо не се дига нагоре, но седи мъглата по земята? Някой път изведнъж се дигне. Като се дигне, иде някъде, образува пластове и засени Слънцето, образува облаци и скрие Слънцето. Парата образува две противоположни неща. Когато електричеството горе е отрицателно и долу е отрицателно, двете сили се отблъскват. Двете еднородни електричества се отблъскват и то държи частиците на земята. Когато горе стане отрицателно, а долу положително, те се привличат и положителното електричество завлича всичките капки в пространството горе. Тогава как ще обясните ясното време? Значи щом във вас има мъгла, законът е същият както в природата. Щом в човешките мисли и чувства има мъгла, тогава електричеството горе и долу е еднакво и се отблъсква. Тогава между вашите мисли няма хармония. Щом има противоположни течения, ще има мъгла. Щом няма противоположност във вас, веднага ще се яви ясно време. Тогава приложете: за да отмахнеш едно тягостно състояние в себе си, трябва да измениш полюсите на живота. Ако два полюса се привличат, те имат различно електричество. Да кажем два полюса са близо. Казваме, че северният и южният полюс се привличат. Но във всяка частица, във всяка молекула има северен и южен полюс. Те нали са много близо. В един атом има северен полюс и южен полюс. Тия полюси колкото да са далеч, няма никакво пространство между тях. От северния полюс на Земята, за да идете до южния, трябва да пътувате много дълго, ще минете през екватора. Във всяка частица силите са поляризирани, тя има два полюса и те имат същите свойства както и Земята.

Превеждам този физически закон. Мъглата се застояла във вашия двор. Може да поляризираме горе електричеството и за половин час мъглата ще се дигне. Една дума да кажеш и мъглата ще се дигне, но трябва да знаеш какво да кажеш.

Има един анекдот. Някой искал да има силата, да плаши дявола в света. Казал му, че да се научи на този закон, трябва да се ожени. Трябва да намери някоя хубава мома и да се ожени, тогава ще придобие тази сила. И действително, намерил една хубава мома, оженил се за нея. Тя започнала така да го изтезава, че той се чудил какво да прави. Един ден, за да се освободи от нея, поизлъгал я и тя отишла до кладенеца. Той я бутнал и тя паднала вътре. Казва си: “Освободих се от нея.” След половин час гледа дяволът излиза от кладенеца побелял. Пита го: “Защо бягаш?” Казва: “Влезе една жена и половин час не можах да я търпя.” Казва му: “Когато искаш да не се караш, ще кажеш:”Жена ми иде.”” Разболял се някой – жена ми иде. Където ходиш, ще казваш: жена ми иде. И всичко ще се урежда. Вие ще кажете: ”Колко лоши са жените, за половин час му побеля главата.” Въпросът не е там. Този човек не е познавал скритите сили в жена си. Защо го е биела? – Защото не е бил способен да я разбере. Някой учител казва на ученика: “Тъпак! “Учителят като работи със способния ученик, приятно му е, има поощрение.

Понякога вие се възмущавате, но и природата някой път си възмущава от вашето невежество. Вие роптаете и казвате: “Защо животът е така устроен, защо е така в природата. “Това не е философски въпрос. Защо така е направен светът, този въпрос няма приложение. Една машина е направена. Защо е направена тази машина? Оставете въпроса, защо е така направена, но вижте нейното приложение. Ти казваш: “Защо са два крака, този ход не е така устойчив.” Колко крака искаш? Първо, не е практично да имаш повече крака, например да имаш сто крака. Ще ти трябват 50 чифта обуща, ако са по 500 лева, или по 300 лева, дори и по сто лева да са, ще струват 10 хиляди лева. При сегашните условия това не е практично. От чисто икономично гледище по-практично е да имаш два крака. Ще дадеш 200 лева, ще вземеш едни обуща. Някои същества имат по десет, по осем, по шест крака. Това показва опити на природата. Тя имала причини, че поставила толкова крака на някои същества. Да не се спираме какви причини е имала.

Щом мисълта ти не работи, мъгла има в тебе, значи има противоположни сили, които се отблъскват. Човек не е напълно поляризиран. Между ума ти и сърцето ти няма съгласие. Щом няма съгласие и умът е положителен, и сърцето е положително. Щом умът и сърцето са положителни, винаги се раждат мъгли. Тогава не знаеш какво да направиш и отлагаш, отлагаш, отлагаш. Как бихте приложили закона? Направете опит, мъглата може ли да се дигне отвън? За да стоплим този салон, колко време взима? С тия печки, за да го стоплим, взима 8 часа.

Имате числото 100. Представете си, че това са сто лотарийни билета. Единият от тях печели. Ако тия билети ги турите в една торба, може ли да кажете след колко бъркания ще извадите билета, който печели? Да кажем, че номер 50 печели, възможно е при първото бъркане да го извадите, а може и след 50 бъркания, а може след 1, 2, 3, 4, но непременно след стотното бъркане ще извадите оня билет, който печели. Може ли да предскажете на кое бъркане ще извадите билета, който печели? Бръкнете веднъж, виждате, че не е числото 50, което печели. От какво зависи кой билет да извадите? Една нова теория ще ви кажа. Всяко число има свое напрежение, има свой магнетизъм, има свое електричество. Следователно, ако знаеш кой номер печелиш, ако туриш този магнетизъм в ръката си и бръкнеш в торбата, ще привлечеш туй число и ще извадиш този билет. То ще се привлече тъй както се привличат железните стърготини към магнита. Ако разбираш силата на този номер, проектирай ръката си и ще излезе този номер. Ако не проектираш и не бръкнеш, няма да излезе. Такъв закон има в окултната наука. За каквото човек мисли, става. Това, което мислиш, има сила и тази сила може да излезе през теб навън, да стане. Сега се обяснява закона. Някой казва: Аз мисля. Но тази мисъл трябва да роди нещо. Ако ти мислено вземеш едно кило жито от хамбара и го посееш на нивата, какво ще придобиеш?

Нещо, което искаш да реализираш, ти мислиш за него, после ще почувстваш, че трябва да го направиш. Ако извадиш житото и го посееш на нивата, то ще бъде мисъл, чувстване и действие и тогава житото ще даде своя плод. То е реализиране. Не само трябва да мислиш за житото, но трябва да направиш нещо.

Друго противоречие, което може да се яви, е следното: едно семе е паднало много плитко, едва е покрито с половин см пръст, друго е покрито с повече, по-дълбоко е паднало. Покритото с малко пръст по-скоро израства, но понеже няма дълбоки корени, като дойде студът, измръзва. Като изникне по-рано, попари го сланата. Онова, което изниква по-късно, изниква навреме. Някой път се случва обратното, онези, които са дълбоко заровени, изгниват, не може да пораснат. Има едно средно положение, нито много дълбоко, нито много плитко. Тогава ще пренесем: нито плитко трябва да сееш, нито много дълбоко. Вие как се учите да ядете? Колко хляб откъсвате и туряте в устата? Вие почти знаете този закон. Някой път откъсвате голяма хапка, туряте я в устата – всички имате такава опитност, едва можете да си отворите устата и да обърнете езика да сдъвчете хапката. Не е потребно да туряте големи комати в устата. Може хапката да е съвсем малка. Същият закон е и за стомаха. И в стомаха турите повече храна, отколкото трябва, той не може да работи. Ще туриш толкова храна, колкото можеш да сдъвчиш. Онова положение, при което може да мислиш, онова положение, при което може да чувстваш, онова положение, при което може да действуваш, това са нормални състояния, които не ги изменяйте. Някой път имаш някаква мисъл, искаш нещо грандиозно. Какво ще направиш с една грандиозна мисъл?

Да допуснем, че вие може да напишете една книга и да обясните, как е създаден светът. Теоретически как ще го направите? Вземете кой да е морски охлюв и вие ще видите как е създаден светът. Той има табела на гърба си. Гърбът на охлюва показва как е създаден светът. Защо охлювите направиха тия движения. Те разбират, искат да покажат на хората как е създаден светът. И когато се образува вихрушка и тя се върти нагоре, показва как е създаден светът.

Тогава може да се зароди въпросът: Вихрушката мисли ли? Аз въртя този молив. Мисли ли моливът, като се върти? Ръката мисли ли, като се върти? Движението показва, че зад него има една сила, самото движение не мисли, но друго същество мисли. Вихрушката, която се върти, има една мисъл, която е образувала. Не е произволно нейното движение. Има една мисъл, която е образувала това движение. Следователно, всяко механично движение в света се дължи на една разумност, която зад движението. Да допуснем един прост пример. Ако в тази печка турите дърва за горене, или ако турите хубави въглища, които образуват силно горене, топлината еднаква ли ще бъде?

Често с вашите желания произвеждате много ваши страдания. Причината не е самото желание. Но някои ваши желания са толкова интензивни, развиват енергия, сила, която не знаете как да я употребите. След това имате неразположение. С едно твое желание ти си предизвикал енергия, която не знаеш къде да туриш. Да кажем при сегашното устройство на София, вие отидете и нямате нито пет пари. Взели сте билет от лотарията и ви казват, че този билет печели един милион лева. Ако вземете този милион и всички знаят, че имате толкова пари, при сегашните условия, както има апаши, ще можете ли да донесете вечерно време тия пари до Изгрева? Може да ви причакат 10-20-30-40 души. Вие ще ги привлечете цял кошер. Спри се с една тава мед при един кошер, всички пчели ще се нанижат, ще дойдат да вземат мед. След колко време ще напуснат тавата? Като усетят, че няма нищо в тавата. Веднъж имах един опит. Оставил съм една пита мед горе в стаята и съм забравил прозореца отворен. Като влизам в стаята, пълна с пчели. Чудя се, откъде дошли тези пчели. Търся причината. Около 700-800 пчели бръмчат в стаята. Виждам, че причината е питата мед. Медът ги е привлякъл. Влязла една, съобщила на другите и всички намерили стаята. Не оставяйте вашия мед открит. Пчелите ще дойдат.

При изучаването на живота, имате повърхностни знания. Вие знаете много работи, учили сте теоретически, как да съедините водород и кислород. Направете опит. Или теоретически може да сте изучавали как се образуват тия циментени изделия, но да ги направите е трудно. Всяко изкуство изисква време, за да се приложи. Окултната наука и тя иска приложение. Много знание трябва, не само приложение. Често ви говоря да употребите музиката. Но как ще употребите музиката? Трябва да знаеш кои тонове да вземеш и колко време да държиш в една песен. Трябва да знаеш да започнеш с до и колко време трябва да дадеш на до-то, четвъртина, осмина, шеснайстина или трийсет и вторина. Тия тонове, като се съединят по различен начин, ще произведат известен ефект. Ако всички тонове вземете равномерно да кажем все половини ги вземете, какво ще добиете?

През идната седмица направете един опит. Ако имате неразположение, постарайте се в 15 минути да го смените. Извадете часовника и 15 минути да измените състоянието. Всичко, каквото ви дойде на ум, каквото знаете, направете, но в 15 минути да го смените. Вижте това неприятно състояние, което имате, дали може да го измените. Приложете всичко, каквото знаете, каквато философия имате, всичко приложете. Да кажем рагневил си се, искаш да кажеш нещо, иде ти състояние да се караш, изведнъж измени това състояние разумно. Не само не се караш, но приятелски да смениш състоянието. Защото ти се караш, ти се подхлъзваш, ти слизаш надолу; като дойде приятелски да говориш, ти се качваш нагоре. Като отиваме нагоре, ние мислим. Като се хлъзгаме, ние искаме да се хванем някъде. Като слизаш, може да се хлоснеш някъде. Като слиза човек, не мисли, той само чувства. Казва, това ще направя, онова ще направя, пък той нищо не може да направи. Какво може да направите за 15 минути. Какво може да направи светлината за 15 минути? Тя почти ще иде до Слънцето и ще се върне. Едно отиване до Слънцето и връщане – два пъти ще измине този път. Тя ще измине едно разстояние от 92 милиона мили два пъти, значи 184 милиона мили, или 300 милиона километра. За колко години човек ще изходи това пространство? Колко хиляди години му трябват?Понеже египтяните разбираха от геометрия, тяхното рисуване е геометрическо. Те не са рисували перспективно, затова са рисували така. Ъгълът между челото и линията на носа означава нещо. Какво означава този ъгъл? Той е почти ъгълът, с който човек насочва своя поглед. Някой път е хубаво човек да си тури пръста в началото на носа между веждите. Хубаво е човек да се концентрира. Разсеяните да турат пръста на върха на носа и да мислят малко. Ще се концентрираш, ще събереш мислите си. Искаш да съсредоточиш ума си, тури пръста си в началото на носа между очите. Човек трябва да направи едно движение, за да стане обмяна. Ръцете са крайно мощна сила. Те са два полюса. В дясната ръка е положителната сила, в лявата е отрицателната. Следователно, като събереш ръцете между тия сили се образува течение. Някой път седиш и ръцете са отстрани надолу. Тогава си във връзка със земята. Или поставим краката си близо един до друг и ръцете отстрани. Във всяко движение се образуват известни течения. Когато седиш, как си държиш краката? Това са различни състояния. Войниците как си поставят краката? Защо войниците не държат краката си отворени, но с допрени пети, затворени. Те са готови да тръгнат веднага.

Състоянията, които сега имате, радост, скръб, неразположение, ще бъдат една научна област за изследване. Вие имате много работи да се занимавате. Природата ви е дала цяло богатство, с което да се занимавате. Скръбта това е голямо богатство, това са израсли трънаци и ако не знаеш, откъде да минеш, ще се изподереш. Има бодили, отровни змии, зверове. Скръбта е нещо необработено. Скръбта е енергия, която трябва да се обработи. Радостта е обработена енергия. Изработил е нещо от радостта. И любовта е обработена енергия. Злото е необработена енергия. В любовта има вътрешен закон, в злото няма никакъв закон. Злото има стремеж да се разшири, да обсеби, да завладее всичко. Любовта има стремеж да подига, да даде живот, всички да направи съпричастници на благото, което има. Злото е точно обратният процес. Някой път ние сме в стълкновение със себе си. Да кажем, някой път се борите със себе си. Когато се борите със себе си, с кого се борите? Бориш се с външните хора, защото някой ти направил пакост. Когато се борите със себе си, кой ти е направил пакост, с кого се борите? Според вас, трябва ли човек да се бори със себе си? Няма какво да се борите и показвате пехливанлък. Да не побеждавате себе си. Като победиш себе си, какво ще спечелиш? – Нищо. Казано е, не в побеждаването себе си, но в познаването на себе си. В познанието законът е друг. Познавай всички възможности, които са скрити в твоето естество.

Каква е основната мисъл сега? Каква мисъл остава у вас? Какво разбрахте? Нали хвърляме мрежата в морето и хванахме риба. Ще прегледаме, кои ще оставим и кои ще хвърлим. Ще вземем тези, които пари струват, другите, които нищо не струват, ще ги върнем в морето. Онова, което пари струва, то е печалбата на рибаря. Да кажем, че сутрин имаш желание да станеш, да идеш на работа. Събуждаш се на леглото, но не ти се става. Или не ти се яде, имаш неразположение, какво трябва да правиш? Като се събудиш, не ти се става от леглото, какво трябва да правиш? Ако станеш от леглото, свалиш си краката долу, не искаш да се облечеш. Казваш: “Да мисля.” Какво ще мислиш на леглото? Събудиш се, не си облечен, размишляваш. Питам: колко време човек като се събуди, трябва да размишлява в леглото? Вие как се събуждате? Събуди се човек, обърне се на лявата страна, на дясната страна и пак заспи. Някой път, като се събуди, легне на гърба си, на крема си. Щом се събудиш и искаш да ставаш, какво трябва да бъде положението ти. Трябва ли да седиш на леглото си и да мислиш, или трябва да станеш, да оправиш леглото си, да се облечеш, да се измиеш и да започнеш работа? Вие не може да си дадете мнението, понеже всички имате разни навици. Всеки има начин на ставане, но този ваш начин не е меродавен. Събуждането и ставането на човека не е меродавно, то е специфично за него. Когато човек се разболее, като се събуди, казва: ”боли ме кракът.” Първо ще обърне внимание, че го боли кракът. Казва: “Не мога да мръдна, не мога да стана.” Ако не ме боли кракът, ще стана. Някой път го боли главата, казва: “Ако не ме боли главата, щях да стана.” Който няма болка, казва: нямам какво да работя. Той няма никаква мисъл, няма обект в мисловния свят. Някой казва: “За кого да го направя? Какво ще придобия, ако направя това?” Мене често ми казват: “Какво ще придобия, ако пея?” Ти и да пееш и да не пееш, ще работиш, ама работи както трябва. Ти пей, но хубаво пей. Ти не може да се откажеш да дишаш, но научи се да пееш, въздухът като излиза навън поне го изкарвай музикално.

Сега ще ви наведа на следното: Бързото дишане е слабост. Бавно трябва да дишате. Всяка вдишка трябва да бъде отмерена. Когато дишаш бързо, или когато дишаш на пресекулки, е анормално дишане. Дишането трябва да върви музикално. Научи се да пееш хубаво, понеже пеенето е норма на здравето. Докато си склонен да пееш, ти придобиваш отвън. Докато пеенето е в мислите, в чувствата и постъпките, ти си здрав. Щом престанеш да мислиш за музика, ти си болен. Щом не ти се пее, ти имаш симптоми, имаш признаци на някаква болест. Докато искаш да пееш в мисълта си, ти си здрав. Щом в тебе изчезне желанието да пееш, няма да се мине ден, два, три, месец, и болестта ще се прояви. Не є давай място, попей на болестта си. Не оставяй цимента да се втвърди около краката ти. Никога не оставяй едно желание, или една мисъл, което може да се циментира. Едно лошо разположение е цимент. Ти се освободи, колкото се може по-скоро. Докато е в течно състояние, освободи се от него. Как ще се освободиш? Да ви кажа. Аз не съм работил с цимент, наливай вода в цимента да се размеква, разреждай го, да не може да се втвърди. Наливай вода, разбърквай, наливай, разбърквай. Какво ще стане с цимента? Ще изгуби свойството да се втвърди. Имаш желание, което може да се втвърди. Тури вода, бъркай, тури вода, бъркай, не туряй повече цимент. Ако туриш цимент, работата е лоша. Разбърквай, разбърквай, докато се освободиш, докато желанието изгуби своята специална сила. Не позволявай да се втвърдява. Щом позволиш да стане сцепление, тогава ще работиш с чукове, ще трябва да трошиш, да чукаш, ще имаш болка. Докато отчупиш от мястото, ще бутнеш дето не трябва.

Да кажем, дойде във вас едно желание на безверие. Как ще го лекувате? Лъжливо понятие е, че си се обезверил. Ти си се обезверил в нещо, но вярваш в друго нещо. Тогава дръж ума си само в онова, което вярваш и не мисли за онова, в което не вярваш. То е частичен процес. Казва: “Аз не вярвам в това.” Но вярваш в друго. Някой мост е слабо направен, не може са вярваш в него, но има хиляди мостове в света, които са хубаво направени. Понеже един мост не е направен хубаво, от един случай не може да не вярваш във всички мостове. Другите мостове са добре направени, всички са здрави. Мислим, че всеки човек е умен. Всеки човек, който се е родил на земята така, както сегашните хора, който мисли така, както сегашните хора, непременно той е умен. Всеки, който престане да мисли, не е умен. Казваме, че както сме родени, възпитани и както живеем, е достатъчно. Не обръщаме внимание на живота, както трябва. Наблюдавали ли сте живота си, писали ли сте дневници, де са вашите дневници, откак се е появило вашето съзнание, какво е било вашето състояние? По три пъти на ден да сте записвали, сутрин като станете, какво е било вашето състояние на обед и вечер. Не зная, може някои от вас да имат такъв дневник. Някои неща са оставени в ума ви, но много неща сте забравили. Хубаво е да имате дневник, в каква посока се е движила мисълта ви, или да имате дневник, като си влязъл в училище, от отделенията, прогимназията, гимназията, университета, като погледнеш, ще имаш цяла статистика.

Ние сега се спираме на ред положения, които са резултат на миналото. Разтревожим се някой път за някоя лоша дума, казана в миналото. Всичко, което ни тревожи, е все от миналото: онова, което ни радва е от бъдещето. Ние очакваме от бъдещето. Бъдещето са умните хора, миналото са лошите хора. Миналото е отзад, бъдещето е напред. Миналото е юг, бъдещето е север. Нещата от миналото, тури ги на юг. Затова южната страна на земята е по-тежка. Големите главоболия, които земята имала, ги пренесла от север на юг. Казват, че по-рано оста била перпендикулярна. Ако оста била перпендикулярна, какво показва? Показва, че южният полюс е по-тежък. Земята първоначално била хоризонтална към нейната орбита, после започнала постепенно да се издига и сега от хоризонтално положение дошла до 23 градуса. Тя постоянно се издига. Колко є остава още до перпендикулярното положение? – 23 градуса. Като се издигне още 23 градуса, ще има отвесно положение. Тогава ще имаме човек, на когото главата е горе. Южният полюс са краката на човека, северният полюс е главата. Човек сега върви настрана и е с наведена глава. (Учителят върви наведен наляво с глава, наведена наляво). Така върви Земята. Тя ще се изправи, ще върви по орбитата си. Слънцето иска да я изправи. Земята е гърбава, наведена е. То є казва: “Изправи се, искам хубава да бъдеш.” Погрешката на Земята е, че върви малко наведена. Слънцето казва: “Ще се въртиш, ти не знаеш как да ходиш.” Нашата Земя още не се е научила как да ходи. Месечината и тя се научила от майка си, върти се като змия, ту насам, ту натам. Мъчно е да се движи право. Окултната наука ще постави Земята в нейното първично състояние. На земната ос се дължи, дето и ние не можем да ходим, както трябва. Като се изправи земната ос, и ние ще се изправим. Тя ходи наведена и ние ходим наведени. Много мъчно е да ходим прави.

Привеждал съм един пример в беседите. Един американски епископ в своя район имал около петстотин души пастири, който имал обичай да си държи главата, наведена наляво. Всички пастири, по подражание на епископа, носили главата си наведена наляво. Затова сега ще мислите повече за Слънцето, отколкото Земята. Щом мислите за Земята, веднага ще се отклоните. Щом мислиш за Земята, веднага ще се наведеш 23 градуса. Щом мислиш за Слънцето, ще се измени твоето състояние. Като мислиш за Земята, още нищо не е разрешено. Тя не е разрешила най-важните въпроси. Какво е разрешила Земята? Тя накарала всички същества, които живеят на нея да дойдат. Като видяла, че много се размножават, тя ги мори.

Земята привлича на онзи българин от анекдота, в който се разправя, че като се оженил, нямал деца, пък много искал да има деца. Молил се и един ден се разгневил и казал: Като нямам деца, защо ще живея. Имал крина пълна с жито, че я хвърлил. Като изхвръкнали зърната от крината, се пръснали и всички станали на деца. Като завикали всичките, той се видял в чудо. Той си казал: “Тия деца ще ми изядат ушите, хиляди деца, какво ще ги правя.” Взел едно дърво и започнал да ги убива. Едно дете се скрило и започнало да моли: “Не ме убивай, татко!”

Не размножавайте вашите желания, защото ще започнете да ги убивате. На този анекдот не разбирате смисъла му. Ние размножаваме нашите желания, но те искат храна. От многото желания ги ставаш разсеян. Не върви толкова деца, ще изядат всичко, ще им станеш роб. Божественото е в хармоничното, то не е безразборно, както сега го подразбирате. Всеки трябва да има възможност, има разлика в интересите. За Бога, за природата, всички интереси не са еднакво важни. Всеки трябва да расте, да работи. Човек не е дошъл на Земята само за себе си. Казвам, това е един много сериозен въпрос. Някой път вие разисквате, за кого човек трябва да живее и как трябва да живее. Запример мислите, че каквото човек мисли може да го направи. Ако съм на вашето място, ето какво ще направя. Първо ще посея сто стърка жито. Едно семе, посято по обикновения начин колко дава? Да кажем, че дава 30, 40, 50, 100, 150 до 250 може да даде едно житено зърно, един клас. Може да съсредоточа ума си и с моята мисъл 60-те да го направя на 90, да го направя 120. Това е човешката мисъл. Понякога вие искате да подобрите вашата памет. Да се подобри паметта зависи от човешката мисъл. Ако имате хубава, хармонична мисъл, непременно паметта сама по себе си ще стане по-силна. Ако мисълта не е хармонична, паметта ще бъде слаба. При слабата памет има нахлуване на повече чувствания. Магнетизмът донася повече обекти в човешкия ум, за каквото ще мислиш по-напред, не мисли само за едно нещо. Най-правилно е само за едно да мислиш. В един момент само за едно можеш да мислиш, не може да мислиш за две, три, четири неща. То е нормалното. Един момент за едно, после за друго ще мислиш. В един момент за две неща няма да мислиш.

Като се обезсърчиш, защо не се попиташ, какво ще ти даде обезсърчението. Разсърдиш се, какво ще ти даде сръднята? Съмняваш се, какво ще ти даде съмнението? Ако не вървят работите ти, попитай се, защо не ти вървят работите. При големия студ работите не вървят. На Земята има едно състояние, при което работите вървят. Има една естествена хладина, при която работите вървят; има друга естествена хладина, при която работите не вървят. Има една естествена топлина, при която работите вървят; има естествена топлина, при която работите не вървят. Това са специфични неща, наричаме ги естествена хладина и естествена топлина. Тази естествена хладина наричаме здраве, здравословно състояние.

Основната мисъл коя е? Ще ви дам едно правило, приложете го за една седмица. Като се храниш, дойде желание още да ядеш, прекрати яденето. Спри се, не яж повече. Направете опит и ще видите какви резултати ще имате. Колкото и да е сладко яденето, има мярка. Като дойде раздвояването, спри, нито хапка повече не взимай. Ако не спреш, ще преядеш. Природата дава ти едно желание, не чакай да вземеш повече. Таман си решил да спреш, донесат някой сладкиш и си речеш: Да си хапна. Не хапвай повече. Нека други да го ядат. Ако ви дам хубава ябълка, която тежи 50 грама и хубав хляб вие ги изядете и след това ви донесат баница. Трябва ли да ядете баницата след хубавия хляб и ябълката? От хляба и ябълката няма по-хубаво ядене. Баницата е една залъгалка. Ако нямаш хляб и ябълка, яж баница, но щом си ял ябълка и хляб, не яж баница.

Като изучавате окултната наука, идете да видите как живее света. Първо изучете как живеят хората в света, после се занимавайте с окултна наука. Вие безразборно ядете. Погрешка е да яде човек безразборно, както правят на Коледа. Разправяше ви един български свещеник, казва: “Станал съм човек на 60 години и всякога на Коледа като ям свинско съм се разболявал. Но тази попска глава не разбира. Сладки кебапи, хубаво направени, опечени, много са привлекателни. Не е било изключение да не боледувам по Коледа две седмици. Казвам си, няма да ядеш свинско месо. Дядо попе, колко пъти ти казвам да не ядеш свинско месо?”

И вие приличате на този поп. Като дойде Коледа, все ще ядете кебапчета. Като се разгневи човек, за мене то е свинско месо. Като се обезвериш, пак си ял свинско. Като изгубиш смисъла на живота, свинско си ял. Когато някой каже: “Много съм неразположен.” – Кебапчета си ял. Пазете една мисъл: Следващата седмица всички приложете това. Седнете да ядете, щом дойде мисълта повече ли трябва да ядете, спрете там, не яжте повече. Щом дойде мисълта да ядеш ли повече или не, спри там. Ще кажете: “Може да е изял само десетина хапки. “Спри, нищо повече. Направете опит за една седмица да видите какво ще спечелите и какво ще изгубите. Ще направите равносметка: печалби и загуби.

Казвам ви, в тази торба като бръкнете сто пъти, все ще извадите печалбата. Някой казва, че е сигурен, че ще извади билета, който печели. Като закупя всичките билети няма ли да ми се падне печалбата? Тогава какво ще спечеля? Аз ли ще спечеля, или онзи, който направил лотарията? Какъв е процентът на печалбите, знаете ли? (В Държавната лотария 60% печелят). Тогава аз ще туря този магнетизъм на 60 нумер и който и да тегли, моят билет ще излезе. В сегашните билети, кои билети печелят? Като посея жито, някои зърна ще израстнат, други няма да израснат. Зърна, които са паднали много дълбоко, не израстват. И природата понякога играе на лотария, но тя не експлоатира. Колкото дадеш, ще ти върне, пък и печалба ще ти даде. Тя ще ти върне капитала, семето, което си посял. Ако си посял една крина, ще имаш пет крини, четири ще има повече. Тогава трябва да знаете закона с кой нумер трябва да печелите. Може да направите лотария, примерно от сто билета и като ги разпродавате да знаете кой билет печели. Кому ще се падне този билет? (Това е стар начин). Новият е по-справедлив. Хората не трябва да знаят кой билет печели, да не правят престъпление.

Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът.

16 година
10 лекция на младежкия окултен клас от Учителя
на 5 февруари 1937 год. 5 часа сутринта, петък
Изгрев – София

НАГОРЕ