НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Излязоха и завтекоха се

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Излязоха и завтекоха се

Най-често използвани думи в беседата: има, аз, човек, всички, може, хора, формула, мога, сега, бог, сърце, живот, казва, култура, иде, кажете, нова, казвам, формулата ,

 Неделни беседи , София, 8 Януари 1920г., (Четвъртък) 10:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Беседа от Учителя, държана на 8 януари, 1920 г. София.

„И излязоха скоро от гроба със страх и радост голяма, и завтекоха се да известят на учениците Му.“ (Матея 28:8)

В прочетения стих има два важни момента: „Излязоха и завтекоха се.” Човек трябва много време да изучава природата, за да схване важните й моменти. Като говоря за природата, разбирам живата, разумна природа, на която всичките действия и явления са разумни и отмерени. В нея всичко е така отмерено, както са отмерени нещата в музиката, алгебрата и геометрията. Така са отмерени и движенията на небесните тела. Понякога астрономите съзират известно отклоняване в движението на небесните тела, което те наричат изключение от правилните живи закони. В същност, това отклонение е привидно. Погрешните изчисления на астрономите се дължат на факта, че те не се намират на една постоянна точка. Те са в една подвижна точка, поради което изчисленията им са относителни. На същото основание, когато наблюдавате живота на хората, намирате известно отклоняване, което се дължи на факта, че и вие се движите. Следователно, и вашите математически изчисления не могат да бъдат абсолютни. Така казва моята математика, т.е. живата математика, с която аз се занимавам, В математиката има една основна истина: две величини, по отделно равни на трета, са равни и помежду си. Същото твърдение съществува и в геометрията: две линии, равни на трета, са равни и помежду си. Това още не е аксиома, защото има математически истини или математически изчисления в перспектива, т.е. само по форма са верни. Има математически изчисления, които са верни само по съдържание. Има математически изчисления, които са верни само по смисъл. Ако обръщаме внимание само на формата, имаме тъй наречените изчисления и закони на мъртвата материя. Когато дойдем до съдържанието, имаме вече живот. Тогава казваме, че материята оживява. Най-после, като дойдем до смисъла на нещата, ние сме в тяхната същност.

Сега ще вземем една формула от математиката, с която аз се занимавам: а + b = с. Ще кажете, че тая формула е много проста. Формулата е проста, но съдържателна. Взимам същата формула в по-висока степен: а2 + b2 = с2. После взимам формулата в трета и в четвърта степен: а3 + b3 = с3; а4 + b4 = с4. Вие лесно ще решите тия формули. С вашата математика и децата могат да ги решат. Питам: Може ли а + b да бъде равно на с? Ако а е петелът, b – кокошката, с – пилето, могат ли петелът и кокошката да бъдат равни на пилето? Значи, пилето изразява съвкупната дейност на петела и на кокошката. Яйцето, което кокошката снася, е равно на силата, иждивена от петела и от кокошката. Като разсъждавате така, дохождате до разрешението само на една четвърт от формулата. Не е достатъчно само да се снесе яйцето. Химикът може да разложи яйцето и да види съставните елементи на неговите клетки. Но и с тая анализа въпросът не се решава. Съвременните философи разрешават живота по същия начин. Те взимат човешкото яйце в своята лаборатория и го разлагат. В заключение, те казват, че яйцето е съставено само от материя. В него няма душа, няма дух. Те са прави по отношение на първата формула а + b = с, т. е., че яйцето е мъртво. Формулата а2 + b2 = с2 показва условията, при които яйцето може да се развива. Тия условия, обаче, се отнасят към свят, по-висок от физичния. Като говоря за свят по-горен от физичния, не разбирам, че той е някъде по-високо в пространството. С един пример ще обясня, какво е отношението между различните светове.

Представете си, че имам една празна тенекия, която искам да напълня. Взимам едри куршуми и напълвам тенекията така, че нито един куршум повече не може да влезе в нея. Така напълнена, тенекията дава идея за формулата а + b = с. Ако имаме ситни сачми, можем да турим и тях в тенекията. Те ще запълнят празните пространства между едрите куршуми. Като запълним и тия пространства, не можем да туряме вече ситни сачми. Така имаме формулата а2 + b2 = с2. Тя представя друг свят, различен от физичния. Привидно, тенекията е пълна, не може да се тури друго нещо в нея. Пожелае ли някой да влезе в тенекията, това може да стане, ако се превърне на пясък. Между едрите куршуми и ситните сачми има празни пространства, които се запълват с пясък. Тогава имаме формулата а3 + b3 = с3. Рече ли някой да пожелае да влезе в тенекията, и това може да стане, но при условие да се превърне на вода. Сега имаме формулата а4 + b4 = с4. Водата е най-малката величина, която влиза в тенекията. Има още по-малка величина от водата – спиртът. В същата тенекия могат да се вместят около стотина грама спирт. Това са четирите свята, които се съдържат в тенекията. Те са представени в материална форма, с което искам да обясня идеята, де са тия светове. Те са на едно и също място, но се различават само по степента на своето развитие. Направете геометричен превод на четирите формули, с които изразих четирите свята. Първата формула а + b = с представя точка в движение. Знаете, че при движението си, точката образува права линия. Вие ще преведете останалите две формули. Ще кажете, че втората формула а2 + b2 = с2 представя плоскостта, която се образува от движението на правата линия. Третата формула а3 + b3 = с3 представя кубът, образуван от движението на плоскостта. Кубът е тяло. Значи, от движението на плоскостите се образуват всички тела. Какво ще се образува при движението на куба? – Тесеракт. Той е форма, която е вън от пределите на физичния свят. Тя се изразява с четвъртата формула: а4 + b4 = с4. Тя има отношение към четиризмерния свят. По-далеч от тоя свят човешкият ум не може да отиде. В бъдеще, човек ще проникне и в по-високи измерения. Днес, обаче, той се движи свободно само в три измерения. Питате: Какво отношение има формулата а + b = с към нашия живот? Тя има отношение към човешкото развитие. С „а” означавам човешкия ум, с „b” – човешкото сърце, а с „с” – човешката воля. Значи, интензивността на човешкия ум и на човешкото сърце определят интензивността на неговата воля. Ако умът ви работи само по първата формула, вие ще се движите по права линия. Тогава разбирането ви за физичния свят ще бъде само в първото измерение. Вие ще кажете, че смисълът на живота се заключава само в ядене и пиене. Това е човекът, който се движи в първата формула. Не го обвинявам, но казвам, че той е човекът, изявен в най-едрата форма, с която е влязъл в тенекията. Той е заел цялото пространство и казва: Извън мене нищо не съществува. Аз разбирам всичко. Иде по-малкият човек, който може да влезе в тенекията, и казва, че неговото разбиране за живота е малко по-друго от това на първия. Големият човек казва, че вярва само в това, което вижда. Виждането на човека, който живее в формулата а + b = с, е равно на ъгъл от 45°. Какво можеш да видиш от ъгъл 45°, щом знаеш, че окръжността е равна на 360°? Изчислете, каква част представя 45° от 360°. Това е само една осма. Осем е число, което не разрешава въпросите.

Казвам: Ако искате да решавате въпросите с числото осем, това значи, да изпаднете в положението на лисицата и котката, които намерили парче сирене и трябвало да го разделят по равно. Понеже сами не могли да направят това, потърсили някой по-умен от тях, който да разреши въпроса. Дошла отнякъде маймуната. Те предоставили на нея разрешаването на въпроса. Маймуната взела сиренето и го разделила на две половини. Опитала ги на тегло, оказало се, че едната половина била по-тежка, Отхапала част от нея, да я изравни по тегло с другата. Тоя път втората половина натежала. Маймуната отхапала и от нея. Изравнявала двете половини по тегло, като отхапвала ту от едната, ту от другата. Като гледала това, най-после лисицата казала: Стига, стига толкова. – Искам да разделя точно сиренето, да не се сърдите.

Сегашните хора се намират в същото положение. Те чакат да дойде съдбата, тя да разреши въпросите. Дохожда най-после съдбата и, като маймуната, хапне оттук, хапне оттам и казва: За вас нищо не остава. Това не е никаква философия, никаква култура. Това не е смисълът на живота. Това не е животът на душата. Аз не искам да споря с вас, дали признавате съществуването на душата, или не. Аз не споря за неща, които абсолютно зная. Както с една дума мога да докажа, съществува ли светлина, или не, така с една дума мога да докажа, има ли душа, или не. Ако стоите с години в една тъмна стая, без прозорци, и спорите, има ли светлина, или не, само с една дума мога да ви докажа съществуването на светлината. – Коя е тая дума? – Отварям! Наистина, отварям прозореца и доказвам, че има светлина. Никакви други аргументи не са нужни. При това положение, всеки ще се убеди в истинността на моите думи. Не вярвам, че мога да срещна толкова дебелоглав човек, който да рита срещу самата истина.

Един ден стоя на Варненското пристанище и наблюдавам един бик. Той беше вързан, караха го двама души, но бикът има съзнание за своята сила, противи се, не иска да върви. По едно време дойдоха още неколцина, препасаха го с един дебел каиш, повдигнаха го малко от земята, и той веднага омекна, отстъпи. С това той искаше да каже: Каквото Бог даде. И смелостта на хората понякога е като тая на бика. Като ги вдигнат два милиметра високо във въздуха, казват: Каквото Бог даде.

Сега аз искам да насоча вниманието ви към новата философия, да ви накарам да мислите правилно. Материалът, който носите от векове, днес не ви е потребен. Турете го на нивите си, като тор, да родят повече. Всички стари мисли, стари вярвания и разбирания трябва да занесете на нивите, да ги огрее Божественото слънце. — Кои са вашите ниви? – Това са вашите сърца, Хората още не живеят със сърцето си. Казваш: Имам сърце. — Имаш сърце, но още не живееш с него. Опиши ми, какво е твоето сърце. Аз съм готов да ви опиша сърцето. То е прекрасен свят, най-малко десет пъти по-красив от тоя, в който живеете. Взимам числото десет, като число на Божествения свят. Казват, че сърцето ни е развалено. За кое сърце се говори? Ако говорите за онова сърце, което бие в гърдите ви, на което клапите понякога се развалят, това е друг въпрос. Аз говоря за онова велико сърце, в което растат и се развиват нашите чувства и желания. Кръвта и сърцето са тясно свързани.

Когато човек обработва своите чувства и желания само в кръвта, без участието на сърцето, те дават обратни резултати. И в заключение на това, човек отслабва, става анемичен; викат лекар, чудят се, как да му помогнат. Лекарят казва, че червените кръвни телца са намалели, затова и сърцето отслабва. Аз допълвам: Червената светлина не прониква в сърцето на тоя човек. Той няма възможност да използува нейните вибрации и казва: Не ми се живее вече. Трябва да излезеш от формулата а + b = с и да влезеш във втората формула, в по-висока степен а2 + b2 = с2. Животът на това сърце трябва да се осмисли. Сърцето, което обезсмисля живота на човека, не е в гръдния кош, но отзад на главата. Така казва френологията. Аз говоря за сърцето, което живее по втората формула: а2 + b2 = с2.

Сегашните лекари не познават разликата в проявите на сърцето а + b = с и на сърцето а2 + b2 = с2, затова мъчно определят състоянието на неврастениците, на ония, на които умът се помрачава, и не могат да им помогнат. Тия заболявания се дължат на възбуждането, което става в задната част на главата. Там се явява особено раздвижване на мозъка, което е резултат на особена груба топлина на земята. Свърже ли се човек с тая груба топлина, непременно ще заболее. Мислите на тоя човек не са свързани, той обърква явленията. Лекарите казват, че той е умопобъркан. Аз обяснявам другояче това заболяване. Казвам, че е станало увеличаване на нисшите вибрации на неговото сърце. – Как може да се лекува тоя човек? – Като се обърне към третата формула а3 + b3 = с3. Като направите опита, ще видите резултата.

Аз не искам да ви накарам да вярвате насила. Тоя, който иде при мене, трябва да вярва. Ако искате да живеете в съгласие с великия закон на живота, вие трябва да имате вяра. Тогава аз ще ви бъда в услуга. Иначе, цял свят да ми обещавате, няма да направя тоя опит.

„И излязоха скоро от гроба със страх и радост голяма.” Де е тоя гроб? Яйцето е един гроб. Там е затворен животът на пилето. Докато е в утробата на майка си, детето е затворено в гроб. Плодът, в който е затворено семето, е също гроб. Това са живи гробове, а не мъртви. Аз не говоря за мъртвите гробове, в които турят останките на човека. Като говоря така, аз искам да мислите право, а не както досега сте мислили. Ако мислите по стария начин, няма да се повдигнете нито един милиметър по-високо, отколкото сте сега. Ако дойда с моята гъдулка да ви свиря няколко деня, без да ви дам нещо за ядене, ще ви задоволи ли моето свирене? Колкото повече свиря, толкова повече ще се намалява ефектът от моето свирене. В първо време ще кажете, че свиря отлично. Най-после, като минат два-три деня, ще кажете: Достатъчно си свирил. Има нещо съществено за човека – това е храната. По-хубава музика от храненето няма. Това се вижда от факта, че храната укротява всички същества. Сгответе едно хубаво ядене и го предложете на хората, да видите, как ще им се отрази. Колкото и да са в лоши отношения помежду си, като хапнат заедно от вкусното ядене, те непременно ще се примирят. Да ядеш, това е най-великата музика, но трябва да се разбере смисълът на храненето. – Да има едно прасенце! – Защо ти е прасенце? Обоснови се принципиално, отде иде това желание да ядеш прасе. Друг иска агънце, печена кокошка, баклава и др. Защо ви са тия неща? Ще кажете, че ви са приятни на вкус. Всички хора страдат все от приятни неща. Едно време българите пееха все военни песни, да погине злият враг. Вместо да погине, той оживя.

Казвам: Не е въпрос да умъртвим своя враг, т.е. яденето. Трябва да разбираме смисъла на яденето, което има за цел да ни извади от гроба. Когато яде, човек е в процес на развитие. Той излиза вече от гроба.

„Излязоха скоро от гроба със страх и радост голяма.” – За кого се говори в тоя стих? – За учениците на Христа. Бих желал всички българи да бъдат ученици на Христа, да излязат вън от гроба, вън от старата култура. В църквите се говори, че Христос ще дойде на земята; тогава мъртвите ще възкръснат, т.е, ще излязат вън от гробовете си. Знаете ли, кога ще дойде Христос? Ще кажете, че има още време до идването на Христа между хората. От две хиляди години все така казват. И днес казват същото. Аз зная, кога ще дойде Христос, но не мога да ви кажа. Ако ви кажа, кога ще дойде Христос, това ще бъде най-голямото нещастие за вас. Когато слугата изпълни всичко, каквото господарят му заповяда, той има търпение да дочака времето, когато господарят му ще дойде – и с радост очаква това време. Ако не е изпълнил волята му, не иска да го срещне. Но Господарят иде вече, и кракът му е стъпил на земята. Горко на тоя, който не вярва, че е стъпил вече на земята, лесно мога да ви докажа. – Как ще се докаже? – С страданията, които постоянно се увеличават. Те са признак, че Господарят иде в света. Когато светлината и топлината се увеличават, ония организми, които не са добре развити, които имат много нечистотии и утайки, започват да боледуват. Такива нечистотии се отделят от земята във вид на изпарения и тровят човешката кръв. Който не разбира това, казва, че светът и хората са станали лоши. Казвам: Не е лош светът, но е започнало генерално пречистване. – Големи бури стават. – Това не са бури. Голямо проветряване става.

Всичко, което схващате като дисхармония, се дължи на голямото проветряване и пречистване, което става сега. Господ иде да оправи света. Няма да остане човек на земята, който да не види Господа. В дъното на земята да е, пак ще Го види. Живите същества ще излязат от дъното на морето и пак ще видят Бога. Никой не може да се скрие от Неговия поглед. Той ще ни привлече към себе си. – Ще ни съди ли? – Бог никого не съди. Той иде да помогне на всички болни, страдащи, немощни. За кого иде лекарят? За болните. Здравите трябва да се притекат в помощ на болните. Мнозина имат друго мнение за Господа. Те казват, че Той иде да наказва и съди хората. Това е мнението на черните братя. Нека болните не се страхуват от Господа. Той иде за тях. Нека всички болни, страдащи, глупави, немощни се приготвят да посрещнат Господа. Те ще разберат, че няма по-велик, по-благ и по-добър от Него. Всички ще се убедите в думите ми. Какъв е Бог, няма да Го описвам. Когато преживеете тоя велик момент, да възприемете живата мъдрост в себе си и разрешите правилно всички отношения, тогава ще разберете, кой и какъв е живият Господ. Тогава всички разногласия между хората ще изчезнат.

И тъй, докато сте в болницата, никаква хармония не можете да очаквате. Като влезеш там, само оплаквания чуваш: един говори за стомаха си, друг за крака си, трети за окото си. Това не е живот. И сегашните хора се оплакват: един се оплаква, че няма достатъчно ядене, друг – за пиене, трети – за къща. Почакайте, ще дойде новата култура, ще си направите нова къща, по нов стил, с особени покриви. Старите къщи, това са човешките болести. В тях се зараждат всички болести и недоразумения. Като дойде Господ, ще каже: Съборете старите къщи и постройте си нови, по правилата на новата култура. Трябва да излезете от старите къщи, от старите вярвания и заблуждения, защото те сковават. Ще каже някой, че има друго мнение. Да направим опит, да видим резултата от твоя и от моя опит и да ги сравним. Ако говориш за изкуството, вземи четката в ръка. Ако говориш за музика, вземи цигулката и покажи, как се свири. Това е изкуство.

Сега хората се събират и говорят за любов и за обич. Да се говори, без да се прилага, това са празни приказки. Вземи цигулката и лъка и започни да го движиш нагоре – надолу. Като държиш добре лъка, сам да изпитваш удоволствие. Човешката душа трябва да се раздвижи. Казвате: Трябва да обичаме само един човек. Важно е, кой е тоя един. Трябва да обичаме само Един. Един Бог, Един в всички хора. – Как ще обичам тоя, на когото лицето с тъмно, грозно? – Лицето на тоя човек е тъмно, но лицето на Оня, Който живее в Него, е светло. Тури ръката си върху главата на някое животно, да видиш, какво ще изпиташ. Турям ръката си върху някой вол, той ме погледне мило и казва: Неразбрани са хората, жестоки са, не разбират още Божиите закони. Волът, който геройски носи съдбата си, в известно отношение е по-високо от ония хора, които живеят в богати къщи и пак се оплакват. Когато влезете в положението на вола, тогава ще разберете смисъла на живота. Ония, които отбягват истината, сами се натъкват на страдания. Учението, което се преподава от поколение на поколение, че истината не може да ни спаси, не е право. Бог, Който живее в хората, е в състояние да ги спаси, но те не вярват в това. Вие сте вече спасени. – Докажи ни това. Ние искаме да знаем, отде идеш, какво учение носиш, от какво произхождение си, тогава да повярваме на твоите думи. Казвам: И да ви задоволя във всичко това, пак няма да повярвате. Знайте, че ако вие се откажете от новото учение, воловете и биволите ще създадат новата култура. Вие се чудите на тия думи и казвате: Бог да ни помогне! Като видя някой покойник, казвам: Господи, упокой тоя твърдоглав човек, дай му възможност, макар и в гроба, да разбере първата формула а + b = с. После ще се обърне към втората формула а2 + b2 = с2.

Сега и вие сте затворени в телата си като в гробове и питате: Какво да правим, как да излезем вън? Кажете си: Аз вярвам, че мога да изляза от тоя гроб, и ще изляза. Вие не се стремите сами да се освободите, но се сравнявате с тоя, с оня и казвате, че мислите по-добре от тях, че сте по-високо от тях. Не се сравнявай с никого, но кажи: Аз мога да мисля като Бога; мога да правя добро като Него; мога да любя, както Бог люби. Оставете живия Бог да прояви своята любов. Не Му препятствувайте. Кой не е опитал Божията светлина и топлина? Някога сте неразположени, не можете да си помогнете. Идете при един добър човек, да видите, колко скоро ще се смени състоянието ви, ще почувствувате разположение и топлина. – Защо? – Тоя човек е дал сърцето си на Господа, да се прояви Неговата Любов. Мозъкът е подобен на азота, мъчно влиза в действие, затова се нуждае от голяма светлина и топлина. Ето защо, първо трябва да се прояви сърцето. То се явило първо, и първо трябва да се прояви, а после умът.

Казва безумният: „Бог не е в сърцето ми.” Така казва той, защото е неразумен, не разбира законите. Той трябва да мине в по-високо положение, да работи с формулата а3 + b3 = с3. Това показва, че човек трябва да мине в третото измерение, да познае своето сърце и своя ум в действие.

„Излязоха скоро от гроба със страх и радост голяма.” Не се стремете да се освободите от страха, но заместете го, с радост. Страхът е един елемент, радостта – друг елемент. Като внесете радостта в страха, ще се образува едно съединение. Тогава страхът ще се превърне в благоприятно условие за вашето развитие. В Стария Завет е казано: „Страхът от Господа е начало на Божията Мъдрост.” Не говоря за безпричинния страх, но за оня, който се явява, когато човек върши беззакония. Тоя страх ще го избави от гибел. Когато извършвате една химична реакция и не разбирате законите на химията, може да стане някаква експлозия. Казвате: Защо Бог допусна това? – Ти сам се зае с опита. Кой те е накарал да влезеш там? Момък играе с сърцето на една мома. После той плаща с живота си. Някога момата играе с сърцето на момъка. След това тя плаща с живота си. Като влизаш в някое сърце, събуй обувките си, вдигни погледа си нагоре, помоли се на Бога да те благослови. Щом повдигнеш ума си към Бога, Той ще изпрати всички същества да работят върху тебе и върху оня, в чието сърце си влязъл. Какво става днес с хубавата мома? Погледнете я, пипнете я от едната и от другата страна, както пипате кокошката, намерите й един другар и я затворите в кухнята. Мъжът трябва да хвърли юлара на жена си и да каже: Жена, отсега нататък ще бъдеш свободна и ще живееш в моя дом, при условие, да работиш за Божията Любов, и сама да туряш и сваляш юлара си; да работиш за доброто на своята душа и сама да туряш и сваляш юлара си; да работиш за доброто на своя ближен и сама да туряш и сваляш юлара си. Ако работиш по тоя начин, добре дошла в моята къща. Иначе, не те приемам.

Това са новите правила, които трябва да се приложат от хората, решили вече да се женят. Мъжът казва: Не мога да се спогодя с жена си. – Защо не можеш? Тя е гладувала дълго време и сега не може да ходи, отслабнала е. Пусни жена си пет-шест месеца на свобода, да се нахрани и напои с чиста храна и чиста вода, да видиш, колко силна и красива ще стане. И жената по същия начин, трябва да извади юлара на мъжа си и да каже: Бъди свободен! Иди в гората! Това са формули за новия живот, които трябва да преведете и приложите, да видите, какъв резултат ще имате. Мислете добро за вашите мъже и жени. Ако днес не са добри, ще станат добри. Когато слънцето огрява черната, нечиста земя, тя постепенно се преработва и от нея излизат плодове със сладки, вкусни сокове. Знаете ли, отде идат тия сладки сокове? Няма да ви обяснявам, за да не разваля разположението ви. От нечистите неща в живота излизат най-чистите сокове, Ония от вас, които искат да станат светии, още отсега трябва да се готвят. От тях трябва да излиза аромат и свежест.

„Излязоха от гроба със страх и радост голяма.” Казвам на всички: Излезте от гробовете си! Сега вие стоите изправени, като лалугери, и казвате: Да излезем ли, или да не излезем? Ами ако ни се случи нещо лошо? Един турчин чул от слугите си, че лалугери изяли житото на нивата му. Той взел пушката си и решил да ги убие. Като дошъл на нивата, лалугерите се изплашили и застанали на краката си, като че се молят. Турчинът ги погледнал и си казал: А, сега се молите, признавате ме за господар. Щом е така, ще пощадя живота ви. Сега и вие сте изяли житото на господаря си, изправяте се на краката си и се молите. Като ви види Господ, казва: От мен да мине! Ще пощадя живота ви. Гледам някой паяк, крие се в дупката, мисли, че не мога да го извадя оттам. И вие, като паяка, криете се в къщата, никой да не ви види. Мислите ли, че някой човек е могъл да избяга и да се скрие от съдебния пристав? Освободете умовете си от мисълта за нивите и воловете си. Освободете се от старите къщи. Хората на новата култура ще живеят без къщи.

В притчата за поканените на сватбата, един се отказал под предлог, че си купил нива; друг, че си купил волове; трети, че се оженил. По тоя начин не може да се живее. Ако се живее още три века така, хората ще се задушат. Ето защо, невидимият свят иде да помогне на съвременното страдащо човечество. Забележете, всеки ден, още с ставането си от сън, ви идат светли, нови мисли. Даже и най-дебелоглавият ще каже: Така вече не може да се живее. Старото изживява своето време. Например, сабята, която военните носят, не е за рязане на глави. Тя означава човешката воля. Волята е най-голямото благо, което Бог ни е дал. Бих препоръчал на мъжете и на жените, като се почувствуват неразположени, да вземат един нож, да го наострят и да кажат: С волята всичко мога да направя. Ножът ще бъде само като символ на силна воля, но не и за рязане на глави. Днес войникът е силен, докато има пушка, сабя, револвер. Щом ги изгуби, силата му изчезва. Това е криво прилагане на волята. Така хората едни-други се разрушават. По отношение на отрицателното, българите са много силни. Надали има друг народ, който да е толкова силен в разрушаването. Идете в някое село, да видите, как българинът опитва брадвата си и как я остри. Като я опитва, дали сече добре, той отива в гората и удря с нея ту едно, ту друго дърво, докато се увери, че работи, без да държи сметка, колко дървета е похабил. После ще отиде при някоя чешма да остри брадвата си на коритото на чешмата. Мине друг селянин, същото направи. След няколко години коритото се разваля.

Така и вие точите брадвите си върху главите на хората, без да мислите за последствията. Ако искаш да опиташ брадвите на българите, стани министър. Всички ще си опитат брадвите на главата ти. Това се дължи на факта, че те проявяват повече отрицателната си воля. Българинът трябва да каже: Аз ще сменя първата формула с третата: а3 + b3 = с3. Само така ще дойдат добри времена за българина. Нека каже: Всичко мога да направя за любовта към Бога, към своята душа и към своя ближен. Като дойде съдбата, и на нея ще кажете същото. Тя ще се смекчи и ще отстъпи. Какво става днес? Дойде един, изопачава истината. Дойде друг, и той я изопачава. Съдията слуша единия, слуша другия, не знае, какво да прави.

Един адвокат защищавал усърдно обвиняемия. Той казал: Господа съдии, моят клиент е честен човек. Обвиняват го, че откраднал сто лева. Как е възможно да открадне сто лева, когато на масата, при стоте лева, имало още десет хиляди лева. Ако беше крадец, щеше да вземе и десетте хиляди лева. Като слушал, какво говори защитникът му, обвиняемият започнал да плаче. Съдията помислил, че се разкаял, и го запитал, защо плаче. Той отговорил: Плача, защото не видях десетте хиляди лева. И така ме съдите, поне да бях взел и тях. – Похвалявам обвиняемия, който си казал истината. С лъжа светът не се оправя.

Светът може да се оправи, само като се приложат трите закона: любов към Бога, любов към своята душа и любов към своя ближен. Ще кажете, че тия мисли не са ясни. След време ще ви станат ясни. Тия мисли са Божествени. Едни от тях ще паднат на пътя, други на песъчлива почва, а трети на добра почва и ще дадат плод: едни 30, други 60, трети 100. След сто години всички ще разберете Божествения закон на любовта. Той още един път ще ви напече. Аз взимам думата „печене” в добър смисъл. Сега сте облечени в дебели кожуси, и когато Бог ви напече, ще кажете: Не ни трябват вече тия дебели кожуси. Много ни е топло. И без кожуси ще ходите. Казано е: „Няма да умрем, но ще се изменим.” – Кога ще стане това? – Когато дойде новата култура. Като наблюдавам лицата на сегашните хора, виждам, че повечето са потъмнели, пожълтели. Те са изгубили смисъла на живота. Някои прибягват до разни козметични средства. Бабата си спомня своята младост и се чуди, защо е остаряла. Много просто, тя е нарушила трите закона. – Защо умираме? – По същата причина: не любите Бога. Не правите добро на своята душа и не желаете доброто на своя ближен. Всички може да бъдете безсмъртни. – Как? – Като приложите тия закони, както ви се казва отвътре, а не както аз ви говоря.

Сега, всички на работа! Вземете цигулката си и, който знае да свири хубаво, да свири; който може да пее хубаво, да пее. Първото правило: Като станеш сутрин, пей с чувство; ако мислиш нещо, мисълта ти да има съдържание; ако кажеш нещо, да има смисъл в думите ти. Като се върне мъжа ви от работа, неразположен, сърдит, кажи си: Няма да губя равновесието си. Оня, Който е в мене, е по-силен от всички около мене. Вярвайте в тая наука, която иде от живата природа. Един ден ще направя опит с неколцина от вас, които са искрени, да опитаме четирите формули. Ще направим един опит с топлината и светлината на слънцето, да ви проговорят. Музика се крие в тях. Тоновете на топлината не се възприемат като шумолене, но като велика музика. Няма по-красиво съчетание между тоновете на това, което произлиза от трептенията на топлинните и светлинни лъчи.

Всяко полюляване на листата на дърветата е тон, който, за неразвитото още ухо, се схваща като шум. Днес посещавате концерти, да слушате музиката на Шопен, на Моцарт, на Бетовен. Ако ухото на сегашния човек беше развито, той би предпочел да слуша музиката на люлеещите листа, отколкото тая на великите музиканти. За да свири добре, цигуларят трябва да вкара душата си в самата цигулка. Но така малцина свирят. Когато казваме, че някой музикант е вещ, разбираме, че той свири с душата си, т.е. по четирите формули. Освен вътрешните качества на цигуларя, нужно е и цигулката да има качества. Четирите струни на цигулката отговарят на четирите темперамента на човека. Между тях трябва да има правилно съчетание. Иначе, ще свириш без никаква хармония. Бъдещата майка трябва да разбира от това съчетание, за да създаде здрав, добре развит организъм на своите деца. Едно нещо, което препятствува за правилното развитие на човека, е съмнението. Когото срещнеш днес, ще те погледне изпитателно. Казвам: Приятелю, няма защо да ме гледаш изпитателно. Аз те познавам добре. Ако имаш нужда от пари или друго нещо, кажи, аз мога да ти услужа. Каквото искаш, мога да ти дам. Аз мога да ти предам една велика Божествена идея, да я посадиш. Така ще се научиш да живееш добре с жена си и с децата си. Като посадиш тия семена, ще благодариш на Бога. Аз ида от небето да питам учителя ти, как учиш, какви бележки и какво поведение имаш. Като се върна, ще кажа, какво съм видял и научил на земята. Искам да видя, какви са вашите учители. Някои жени имат учители, а на други техните мъже им са учители. Те са ученици на мъжете си. Едните питам, как са учениците им, а другите питам, как са учителите им.

Казвате: Ние сме мъже и жени. Аз пък казвам, че сте ученици и учители. Че сте мъже и жени, това са роли, които играете на сцената. Мъжът и жената ще се разберат, само когато се качат в четвъртата формула а4 + b4 = с4, т. е. когато любовта изпълни сърцата им; когато мъдростта изпълни умовете им. Само тогава ще разберете, какво нещо е мъжът и какво – жената. Сегашният мъж и сегашната жена са вадички от по три сантиметра дълбочина. За днес те са опасни, но в бъдеще жената трябва да има сърце, с дълбочина десет километра. Също така и умът на мъжа трябва да има дълбочина десет километра. Значи, мъжът и жената трябва да имат дълбоки умове и сърца. Само в такива сърца могат да растат и да се развиват великите Божествени идеи. Само в тях може да се развива великият Божествен живот.

Аз познавам добре, какво представя всеки от вас. Днес всички сте маскирани, турили сте маска на лицето си и мислите, че не ви познавам. Познавам ви като свободни граждани. Някои казват: Сега мълчи, докато изиграем ролите си; после ще снемем маските си. Някои са отишли толкова далеч, че мислят, какво вън от маските нищо няма. Един ден маската ви ще се снеме, ще се види подвижното ви лице и ще разберете, какви сте.

„Излязоха от гроба със страх и радост голяма; и завтекоха се да съобщят на учениците Му.” – Защо се зарадваха? – Защото тоя Господ, Когото те познаваха, Го няма вече в гроба, т. е. в старата култура. „И завтекоха се, да известят на учениците Му.” Сега и аз ви казвам: Господ не е в старата култура. Той не е и в църквите. Там може да има светии, но Господ Го няма. Господ не живее в каменни здания, но в сърца от плът, които любят. Бог е излязъл вече вън. И ние, които сме излезли от гроба, казваме: Няма Го вече там. Това може всеки да провери. Върнете се при вашето сърце и ум, при вашата душа и при вашия дух и кажете: Възкръсна вече Господ! Той иде на земята. Иде великата любов на земята. – Какво изисква Бог? Една богата американка се влюбила в един студент и му предложила всичкото си богатство. Той й казал: Аз ще се оженя за тебе, само ако раздадеш всичкото си богатство. И Бог не иска нищо от нас. Ако се откажем от воловете, от нивите, от къщите си, тогава можем да се оженим за Него. И в мъдростта има женитба. Като се оженим за Бога, ще се повдигнем на тоя уровен, на който се намира Той. — Де е Бог? – Аз съм Го виждал във вола, който пъшка а и тегли ралото, в кокошката, в мухата, на които отрязвате главите, и съм се разговарял с Бога в тях. – Какво ще стане с нас, ако не колим агнетата и кокошките? — Светът ще се оправи. Вие можете да ядете жито, зеленчуци, плодове. Може да ядете и месо, но ще знаете, че Бог не е с вас. Той не може да ни обича, когато отнемаме живота на по-малките от нас. Страданието на едно животно е страдание на Бога. Страданието на бедния е също страдание на Бога. Само така ще разберете Христа. Някой казва: Как не съм бил във времето на Христа, да измия краката Му? Колко пъти Христос е бил при вас, но не сте Го приемали! Измийте краката на един просяк. Не се страхувайте, какво ще каже мъжът ви. Няма да остане глава в Египет, която да не разбере, че живият Господ може да направи всичко. В Египет ще има плач.

Казвам: Заколете вашите агнета сега. Какво противоречие! Казвам: Заколете агнетата на вашата любов. Занесете безквасните си хлябове и, като влезете в Ханаанската земя, там ще ви посрещне Христос. Това е голямата радост, това е новата култура, която ще ни донесе новото знание. При по-свободно време ще разгледам геометричните фигури – триъгълник, четириъгълник, многоъгълник, защото те са съществували преди човека. Растенията също са съществували отдавна. Било е време, когато хората, растенията и животните са били на по-висока степен на развитие от сегашните. Земята е претърпяла голяма катастрофа, и от нейните пръстени се образували сегашните планети. Ще кажете, че това е противоречие. Не казвам, че трябва да го приемете. Сега предстои и на хората, и на животните, и на растенията да се повдигнат поне до оная висота, до която са били някога. И растенията говорят, но трябва да имате развито ухо, да чуете, какво говорят. Те казват: Тежка е нашата съдба. Не мислете, че растенията са глупави. Не са глупави те. Какво особено правят хората? Те се занимават с формулата а + b = с. Като ученици на живота, те се чудят, защо им е тая формула.

Новата култура, която иде, ще създаде нови училища, с нови методи, да разглеждат въпросите с новата светлина. Божествената светлина и топлина трябва да озарят вашите умове и сърца, да възприемете новите мисли. Върху тях ще се съгради новото общество. Ония от вас, които ме слушате, ако сте готови, направете опит и кажете: Аз мога да любя Господа; мога да любя своята душа и своя ближен. Ще кажете, че никой никога не е видял Господа. Затворените в гробовете не са Го видели, но ония, които ще излязат, ще Го видят. – Как ще любим душата си? – Когато направите опит да се примирите с всички хора. Това значи, да мислите доброто на вашата душа. Не сте ли изпитвали желание да се жертвувате за вашия ближен? Като направите опита, повдигнете вашия ум а4 и вашето сърце b4, за да бъдат равни на с4: а4 + b4 = с4. Когато приложите тая формула, тогава ще минете към отношенията на вашето тяло, вашата душа и вашия дух. Тогава ще влезете в областта на новата култура, която работи само с душата, с духа и с тялото. Първо ще минете през областта на ума, на сърцето и на волята.

Още много неща има да ви кажа, но сега ще мълча, друг ще ви ги каже. Някой ви даде едно семенце, без да ви говори за него. Вие го посаждате в земята. Самата природа ще ви обясни всичко. Тя разкрива нещата. Когато Божията Любов и Мъдрост дойдат в света, те са в състояние да обяснят всичко неразбрано и тъмно. В бъдеще, ако българите са готови да изпълнят Божията воля, ще им дам известни данни, чрез които да познават добрите от лошите хора. Те се различават по дължината на пръстите, на ръцете, на лоса си. Това са научни данни. Например, числото 18 е число на престъпника. То е образувано от 3 X 6. В Библията се говори за числото 666, което също има отношение към престъпността. Бъдещите хора ще донесат нови мерки. Те ще фотографират човешките мисли и желания. Всичко е явно, не мислете, че това, което става в мозъка, може да се скрие. Затова мислите на човека трябва да бъдат чисти. В новата култура няма да има нищо скрито – покрито. Всички мисли и желания ще бъдат явни. Всеки, който върши престъпления, ще бъде открит.

Преди 25 години направих едно измерване на един войвода, който убил 39 души. Казах му: На лицето ти са изгладени следите от твоите престъпления, но на ръката ти още седят. Тежка е твоята съдба. Затова е казано, че няма нищо скрито – покрито. Най-малкото престъпление, което мислиш да направиш, се отпечатва на твоето лице. На ръката също се отбелязва живота на човека. На лицето е отпечатана културата, през която всеки човек е минал. Вие очаквате, като отидете на оня свят, да ви посрещнат тържествено. Въпрос е, дали ще ви посрещнат така. Оттук близките ви раздават жито за вас, но и това не помага. Давид е разбирал това нещо по-добре от вас и казва: Човек трябва да има чисто сърце и чист ум. Човек трябва да се срами от себе си, когато допуща лоши мисли и желания. Мислиш лошо за някого, а се представяш, че мислиш добре. Чисто сърце, чист ум е нужен. Всеки човек е твой брат, или твоя сестра. Ще ги любиш, това изисква новото учение. Това е формулата а + b = с, във всичките й степени. Плюсът, като кръст, представя движещото колело.

Пазете се от нечистите мисли и желания, които остават отпечатък върху вашите лица. Божият Дух, Който работи върху нас, трябва да намери чисто място да се прояви.

Новата култура ще измени живота на всички хора: на свещеници, на учители, на съдии, на адвокати. Училищата и църквите няма да изчезнат, но по друг начин ще се проповядва в тях. Свещениците и проповедниците ще ходят с пълни дисаги от къща в къща да раздават блага на хората. На адвокатите няма да се плаща, но ще се благодари с целувка, която повдига човека. Обвиняемият ще целуне съдията, адвоката, свидетелите и ще излезе вън. Чистата приятелска целувка ще бъде заплатата на всеки, който е направил някаква услуга. В новата култура няма да има пари. Те ще се заместят с целувки. Сегашните целувки не са чисти. Когато момък целуне, една мома, тя повяхва като цвят. Сегашните целувки са като смученето на паяка. Той прегърне мухата, изсмуче я и после я хвърля навън, като непотребна. Като целунеш един грешник, трябва да внесеш в него най-хубавите мисли и желания. Аз вярвам за вас, че сте хора на новата култура. Вярвам, че всички ще влезете в новия път.

Хайде, на добър път на вас, на всички ваши учители и професори. Слушайте ги и никога лоша дума не им казвайте. Когато професорът ви предаде урок, за възнаграждение, ще му дадете една целувка. – Какво ще правим тогава? Как ще се прехранваме? – Тоя страх е от старата култура. Като приемете новото учение, ще имате и жито, и ябълки, и круши, всичко ще бъде в изобилие. Ако приложите новото учение, в България ще има два пъти по-голямо изобилие от тая година. Ако очаквате на Бога. ще знаете, че всичко ще дойде отгоре. Вдигнете погледа си нагоре, дето е горната Англия, горната Франция, горната Русия,

Излезте от гробовете си със страх и радост голяма и идете при своите си да им известите, че живият Господ иде в света да помага на страдащите. Няма да остане човек ненаучен от Бога. Така е казано: „Всички ще бъдат научени от Господа.” Тогава в света ще има само музика и песен.

14. Беседа от Учителя, държана на 8 януари, 1920 г. София.

Излязоха и завтекоха се

Най-често използвани думи в беседата: има, аз, човек, всички, може, хора, формула, мога, сега, бог, сърце, живот, казва, култура, иде, кажете, нова, казвам, формулата ,

 Неделни беседи , София, 8 Януари 1920г., (Четвъртък) 10:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


И излязоха скоро от гроба със страх и радост голяма, и завтекоха се да известят на учениците Му. (Евангелие от Матея 28:8)

В прочетения стих има два важни момента: „излязоха" и „завтекоха се". Човек трябва много време да изучава природата, за да схване важните й моменти.

Като говоря за природата, разбирам живата разумна природа, на която всичките действия и явления са разумни и отмерени. В нея всичко е така отмерено, както са отмерени нещата в музиката, алгебрата и геометрията. Така са отмерени и движенията на небесните тела. Понякога астрономите съзират известно отклоняване в движението на небесните тела, което те наричат изключение от правилните живи закони. Всъщност това отклонение е привидно. Погрешните изчисления на астрономите се дължат на факта, че те не се намират на една постоянна точка. Те са в една подвижна точка, поради което изчисленията им са относителни. На същото основание, когато наблюдавате живота на хората, намирате известно отклоняване, което се дължи на факта, че и вие се движите. Следователно и вашите математически изчисления не могат да бъдат абсолютни. Така казва моята математика, тоест живата математика, с която аз се занимавам.

В математиката има една основна истина: две величини, поотделно равни на трета, са равни и помежду си. Същото твърдение съществува и в геометрията: две линии, равни на трета, са равни и помежду си. Това още не е аксиома. Защото има математически истини или математически изчисления в перспектива, тоест само по форма са верни. Има математически изчисления, които са верни само по съдържание. Има математически изчисления, които са верни само по смисъл. Ако обръщаме внимание само на формата, имаме тъй наречените изчисления и закони на мъртвата материя. Когато дойдем до съдържанието, имаме вече живот. Тогава казваме, че материята оживява. Най-после, като дойдем до смисъла на нещата, ние сме в тяхната същност.

Сега ще вземем една формула от математиката, с която аз се занимавам:

а + b = с.

Ще кажете, че тая формула е много проста, формулата е проста, но съдържателна. Взимам същата формула в по-висока степен:

а2 + b2 = с2.

После взимам формулата в трета и в четвърта степен:

а3 + b3 = с3;

а4 + b4 = с4.

Вие лесно ще решите тия формули. С вашата математика и децата могат да ги решат. Питам: може ли а + b да бъде равно на с? Ако а е петелът, b - кокошката, с - пилето, могат ли петелът и кокошката да бъдат равни на пилето? Значи пилето изразява съвкупната дейност на петела и на кокошката. Яйцето, което кокошката снася, е равно на силата, иждивена от петела и от кокошката. Като разсъждавате така, дохождате до разрешението само на една четвърт от формулата. Не е достатъчно само да се снесе яйцето. Химикът може да разложи яйцето и да види съставните елементи на неговите клетки. Но и с тая анализа въпросът не се решава.

Съвременните философи разрешават живота по същия начин. Те взимат човешкото яйце в своята лаборатория и го разлагат. В заключение те казват, че яйцето е съставено само от материя. В него няма душа, няма дух. Те са прави по отношение на първата формула а + b = с, тоест че яйцето е мъртво, формулата а2 + b2 = с2 показва условията, при които яйцето може да се развива. Тия условия обаче се отнасят към свят, по- висок от физичния. Като говоря за свят по-горен от физичния, не разбирам, че той е някъде по-високо в пространството.

С един пример ще обясня какво е отношението между различните светове. Представете си, че имам една празна тенекия, която искам да напълня. Взимам едри куршуми и напълвам тенекията така, че нито един куршум повече не може да влезе в нея. Така напълнена, тенекията дава идея за формулата а + b = с. Ако имаме ситни сачми, можем да турим и тях в тенекията. Те ще запълнят празните пространства между едрите куршуми. Като запълним и тия пространства, не можем да туряме вече ситни сачми. Така имаме формулата а2 + Ь2 = с2. Тя представя друг свят, различен от физичния. Привидно, тенекията е пълна, не може да се тури друго нещо в нея. Пожелае ли някой да влезе в тенекията, това може да стане, ако се превърне на пясък. Между едрите куршуми и ситните сачми има празни пространства, които се запълват с пясък. Тогава имаме формулата а3 + b3 = с3 Рече ли някой да пожелае да влезе в тенекията, и това може да стане, но при условие да се превърне на вода. Сега имаме формулата а4 + b4 = с4. Водата е най-малката величина, която влиза в тенекията. Има още по-малка величина от водата - спиртът. В същата тенекия могат да се вместят около стотина грама спирт.

Това са четирите свята, които се съдържат в тенекията. Те са представени в материална форма, с което искам да обясня идеята, де са тия светове. Те са на едно и също място, но се различават само по степента на своето развитие. Направете геометричен превод на четирите формули, с които изразих четирите свята. Първата формула а + b = с представя точка в движение. Знаете, че при движението си точката образува права линия. Вие ще преведете останалите две формули. Ще кажете, че втората формула а2 + b2 = с2 представя плоскостта, която се образува от движението на правата линия. Третата формула а3 + b3 = с3 представя куба, образуван от движението на плоскостта. Кубът е тяло. Значи от движението на плоскостите се образуват всички тела. Какво ще се образува при движението на куба? Тесеракт. Той е форма, която е вън от пределите на физичния свят. Тя се изразява с четвъртата формула: а4 + b4 = с4. Тя има отношение към четириизмерния свят. По-далеч от тоя свят човешкият ум не може да отиде. В бъдеще човек ще проникне и в по-високи измерения. Днес обаче той се движи свободно само в три измерения.


Питате какво отношение има формулата а + b = с към нашия живот? Тя има отношение към човешкото развитие. С а означавам човешкият ум, с b - човешкото сърце, а с с - човешката воля. Значи интензивността на човешкия ум и на човешкото сърце определят интензивността на неговата воля. Ако умът ви работи само по първата формула, вие ще се движите по права линия. Тогава разбирането ви за физичния свят ще бъде само в първото измерение. Вие ще кажете, че смисълът на живота се заключава само в ядене и пиене. Това е човекът, който се движи в първата формула. Не го обвинявам, но казвам, че той е човекът, изявен в най- едрата форма, с която е влязъл в тенекията. Той е заел цялото пространство и казва: „Извън мене нищо не съществува. Аз разбирам всичко." Иде по-малкият човек, който може да влезе в тенекията, и казва, че неговото разбиране за живота е малко по-друго от това на първия. Големият човек казва, че вярва само в това, което вижда. Виждането на човека, който живее във формулата а + b = с, е равно на ъгъл от 45 градуса. Какво можеш да видиш от ъгъл 45 градуса, щом знаеш, че окръжността е равна на 360 градуса. Изчислете каква част представя 45 градуса от 360 градуса. Това е само една осма. Осем е число, което не разрешава въпросите.

Казвам: ако искате да решавате въпросите с числото 8, това значи да изпаднете в положението на лисицата и котката, които намерили парче сирене и трябвало да го разделят по равно. Понеже сами не могли да направят това, потърсили някой по-умен от тях, който да разреши въпроса. Дошла отнякъде маймуната. Те предоставили на нея разрешаването на въпроса. Маймуната взела сиренето и го разделила на две половини. Опитала ги на тегло, оказало се, че едната половина била по-тежка. Отхапала част от нея, да я изравни по тегло с другата. Тоя път втората половина натежала. Маймуната отхапала и от нея. Изравнявала двете половини по тегло, като отхапвала ту от едната, ту от другата. Като гледала това, най-после лисицата казала: „Стига, стига толкова." „Искам да разделя точно сиренето, да не се сърдите."

Сегашните хора се намират в същото положение. Те чакат да дойде съдбата, тя да разреши въпросите. Дохожда най-после съдбата, и като маймуната, хапне оттук, хапне оттам и казва: „За вас нищо не остава." Това не е никаква философия, никаква култура. Това не е смисълът на живота. Това не е животът на душата.

Аз не искам да споря с вас дали признавате съществуването на душата, или не. Аз не споря за неща, които абсолютно зная. Както с една дума мога да докажа съществува ли светлина, или не, така с една дума мога да докажа има ли душа, или не. Ако стоите с години в една тъмна стая без прозорци и спорите има ли светлина, или не, само с една дума мога да ви докажа съществуването на светлината. Коя е тая дума? „Отварям." Наистина, отварям прозореца и доказвам, че има светлина. Никакви други аргументи не са нужни. При това положение, всеки ще се убеди в истинността на моите думи. Не вярвам, че мога да срещна толкова дебелоглав човек, който да рита срещу самата истина.

Един ден стоя на Варненското пристанище и наблюдавам един бик. Той беше вързан, караха го двама души. Но бикът има съзнание за своята сила, противи се, не иска да върви. По едно време дойдоха още неколцина, препасаха го с един дебел каиш, повдигнаха го малко от земята и той веднага омекна, отстъпи. С това той искаше да каже: „Каквото Бог даде." И смелостта на хората понякога е като тая на бика. Като ги вдигнат два милиметра високо във въздуха, казват: „Каквото Бог даде."

Сега аз искам да насоча вниманието ви към новата философия, да ви накарам да мислите правилно. Материалът, който носите от векове, днес не ви е потребен. Турете го на нивите си като тор, да родят повече. Всички стари мисли, стари вярвания и разбирания трябва да занесете на нивите, да ги огрее Божественото слънце. Кои са вашите ниви? Това са вашите сърца. Хората още не живеят със сърцето си. Казваш: „Имам сърце." Имаш сърце, но още не живееш с него. Опиши ми какво е твоето сърце. Аз съм готов да ви опиша сърцето. То е прекрасен свят, най-малко десет пъти по-красив от тоя, в който живеете. Взимам числото 10 като число на Божествения свят. Казват, че сърцето ни е развалено. За кое сърце се говори? Ако говорите за онова сърце, което бие в гърдите ви, на което клапите понякога се развалят, това е друг въпрос. Аз говоря за онова велико сърце, в което растат и се развиват нашите чувства и желания.

Кръвта и сърцето са тясно свързани. Когато човек обработва своите чувства и желания само в кръвта, без участието на сърцето, те дават обратни резултати. И в заключение на това човек отслабва, става анемичен. Викат лекар, чудят се как да му помогнат. Лекарят казва, че червените кръвни телца са намалели, затова и сърцето отслабва. Аз допълвам: червената светлина не прониква в сърцето на тоя човек. Той няма възможност да използва нейните вибрации и казва: „Не ми се живее вече." Трябва да излезеш от формулата а + b = с и да влезеш във втората формула, в по-висока степен, а2 + b2 = с2. Животът на това сърце трябва да се осмисли.

Сърцето, което обезсмисля живота на човека, не е в гръдния кош, но отзад на главата. Така казва френологията. Аз говоря за сърцето, което живее по втората формула: а2 + b2 = с2.

Сегашните лекари не познават разликата в проявите на сърцето а + b = с и на сърцето а2 + b2 = с2, затова мъчно определят състоянието на неврастениците, на ония, на които умът се помрачава, и не могат да им помогнат. Тия заболявания се дължат на възбуждането, което става в задната част на главата. Там се явява особено раздвижване на мозъка, което е резултат на особена груба топлина на земята. Свърже ли се човек с тая груба топлина, непременно ще заболее. Мислите на тоя човек не са свързани, той обърква явленията. Лекарите казват, че той е умопобъркан. Аз обяснявам другояче това заболяване. Казвам, че е станало увеличаване на нисшите вибрации на неговото сърце. Как може да се лекува тоя човек? Като се обърне към третата формула, а + b = с . Като направите опита, ще видите резултата.

Аз не искам да ви накарам да вярвате насила. Тоя, който иде при мене, трябва да вярва. Ако искате да живеете в съгласие с великия закон на живота, вие трябва да имате вяра. Тогава аз ще ви бъда в услуга. Иначе цял свят да ми обещавате, няма да направя тоя опит.

„И излязоха скоро от гроба със страх и радост голяма." Де е тоя гроб? Яйцето е един гроб. Там е затворен животът на пилето. Докато е в утробата на майка си, детето е затворено в гроб. Плодът, в който е затворено семето, е също гроб. Това са живи гробове, а не мъртви. Аз не говоря за мъртвите гробове, в които турят останките на човека.

Като говоря така, аз искам да мислите право, а не както досега сте мислили. Ако мислите по стария начин, няма да се повдигнете нито един милиметър по- високо, отколкото сте сега. Ако дойда с моята гъдулка да ви свиря няколко деня, без да ви дам нещо за ядене, ще ви задоволи ли моето свирене? Колкото повече свиря, толкова повече ще се намалява ефектът от моето свирене. В първо време ще кажете, че свиря отлично. Най-после, като минат два-три деня, ще кажете: „Достатъчно си свирил." Има нещо съществено за човека - това е храната. По-хубава музика от храненето няма. Това се вижда от факта, че храната укротява всички същества. Сгответе едно хубаво ядене и го предложете на хората, да видите как ще им се отрази. Колкото и да са в лоши отношения помежду си, като хапнат заедно от вкусното ядене, те непременно ще се примирят.

Да ядеш, това е най-великата музика, но трябва да се разбере смисълът на храненето. „Да има едно прасенце." Защо ти е прасенце? Обоснови се принципално отде иде това желание да ядеш прасе. Друг иска агънце, печена кокошка, баклава и др. Защо ви са тия неща? Ще кажете, че ви са приятни на вкус.

Всички хора страдат все от приятни неща. Едно време българите пееха все военни песни, да погине злият враг. Вместо да погине, той оживя. Казвам: не е въпрос да умъртвим своя враг, тоест яденето. Трябва да разбираме смисъла на яденето, което има за цел да ни извади от гроба. Когато яде, човек е в процес на развитие. Той излиза вече от гроба.

„Излязоха скоро от гроба със страх и радост голяма." За кого се говори в тоя стих? За учениците на Христа. Бих желал всички българи да бъдат ученици на Христа, да излязат вън от гроба, вън от старата култура. В църквите се говори, че Христос ще дойде на земята. Тогава мъртвите ще възкръснат, тоест ще излязат вън от гробовете си. Знаете ли кога ще дойде Христос? Ще кажете, че има още време до идването на Христа между хората. От две хиляди години все така казват. И днес казват същото. Аз зная кога ще дойде Христос, но не мога да ви кажа. Ако ви кажа кога ще дойде Христос, това ще бъде най-голямото нещастие за вас. Когато слугата изпълни всичко, каквото господарят му заповяда, той има търпение да дочака времето, когато господарят му ще дойде, и с радост очаква това време. Ако не е изпълнил волята му, не иска да го срещне. Но Господарят иде вече и кракът Му е стъпил на земята. Горко на тоя, който не вярва! Че е стъпил вече на земята, лесно мога да ви докажа. Как ще се докаже? Със страданията, които постоянно се увеличават. Те са признак, че Господарят иде в света. Когато светлината и топлината се увеличават, ония организми, които не са добре развити, които имат много нечистотии и утайки, започват да боледуват. Такива нечистотии се отделят от земята във вид на изпарения и тровят човешката кръв. Който не разбира това, казва, че светът и хората са станали лоши. Казвам: не е лош светът, но е започнало генерално пречистване. Големи бури стават. Това не са бури. Голямо проветряване става.

Всичко, което схващате като дисхармония, се дължи на голямото проветряване и пречистване, което става сега. Господ иде да оправи света. Няма да остане човек на земята, който да не види Господа. В дъното на земята да е, пак ще Го види. Живите същества ще излязат от дъното на морето и пак ще видят Бога. Никой не може да се скрие от Неговия поглед. Той ще ни привлече към себе си. Ще ни съди ли? Бог никого не съди. Той иде да помогне на всички болни, страдащи, немощни. За кого иде лекарят? За болните. Здравите трябва да се притекат в помощ на болните. Мнозина имат друго мнение за Господа. Те казват, че Той иде да наказва и съди хората. Това е мнението на черните братя. Нека болните не се страхуват от Господа. Той иде за тях. Нека всички болни, страдащи, глупави, немощни се приготвят да посрещнат Господа. Те ще разберат, че няма по-велик, по-благ и по-добър от Него. Всички ще се убедите в думите ми. Какъв е Бог, няма да Го описвам. Когато преживеете тоя велик момент, да възприемете живата мъдрост в себе си, и разрешите правилно всички отношения, тогава ще разберете, Кой и Какъв е живият Господ. Тогава всички разногласия между хората ще изчезнат.

И тъй, докато сте в болницата, никаква хармония не можете да очаквате. Като влезеш там, само оплаквания чуваш: един говори за стомаха си, друг - за крака си, трети - за окото си. Това не е живот. И сегашните хора се оплакват: един се оплаква, че няма достатъчно ядене, друг - за пиене, трети - за къща. Почакайте, ще дойде новата култура, ще си направите нова къща по нов стил, с особени покриви. Старите къщи, това са човешките болести. В тях се зараждат всички болести и недоразумения. Като дойде Господ, ще каже: „Съборете старите къщи и постройте си нови, по правилата на новата култура."

Трябва да излезете от старите къщи, от старите вярвания и заблуждения, защото те сковават. Ще каже някой, че има друго мнение. Да направим опит, да видим резултата от твоя и от моя опит и да ги сравним. Ако говориш за изкуството, вземи четката в ръка. Ако говориш за музика, вземи цигулката и покажи как се свири. Това е изкуство.

Сега хората се събират и говорят за любов и за обич. Да се говори, без да се прилага, това са празни приказки. Вземи цигулката и лъка и започни да го движиш нагоре-надолу. Като държиш добре лъка, сам да изпитваш удоволствие. Човешката душа трябва да се раздвижи. Казвате: „Трябва да обичаме само един човек." Важно е кой е тоя един. Трябва да обичаме само Един. Един Бог, Един във всички хора. „Как ще обичам тоя, на когото лицето е тъмно, грозно?" Лицето на тоя човек е тъмно, но лицето на Оня, Който живее в него, е светло. Тури ръката си върху главата на някое животно, да видиш какво ще изпиташ. Турям ръката си върху някой вол. Той ме погледне мило и казва: „Неразбрани са хората. Жестоки са. Не разбират още Божиите закони." Волът, който геройски носи съдбата си, в известно отношение е по-високо от ония хора, които живеят в богати къщи и пак се оплакват. Когато влезете в положението на вола, тогава ще разберете смисъла на живота.

Ония, които отбягват истината, сами се натъкват на страдания. Учението, което се преподава от поколение на поколение, че истината не може да ни спаси, не е право. Бог, Който живее в хората, е в състояние да ги спаси, но те не вярват в това. Вие сте вече спасени. „Докажи ни това. Ние искаме да знаем отде идеш, какво учение носиш, от какво произхождение си, тогава да повярваме на твоите думи." Казвам: и да ви задоволя във всичко това, пак няма да повярвате. Знайте, че ако вие се откажете от новото учение, воловете и биволите ще създадат новата култура. Вие се чудите на тия думи и казвате: „Бог да ни помогне." Като видя някой покойник, казвам: „Господи, упокой тоя твърдоглав човек. Дай му възможност, макар и в гроба, да разбере първата формула а + b = с. После ще се обърне към втората формула а2 + b = с ."

Сега и вие сте затворени в телата си като в гробове и питате: „Какво да правим, как да излезем вън?" Кажете си: „Аз вярвам, че мога да изляза от тоя гроб, и ще изляза." Вие не се стремите сами да се освободите, но се сравнявате с тоя, с оня и казвате, че мислите по-добре от тях, че сте по-високо от тях. Не се сравнявай с никого, но кажи: „Аз мога да мисля като Бога. Мога да правя добро като Него. Мога да любя, както Бог люби." Оставете живия Бог да прояви Своята любов. Не Му препятствайте. Кой не е опитал Божията светлина и топлина? Някога сте неразположени, не можете да си помогнете. Идете при един добър човек, да видите колко скоро ще се смени състоянието ви, ще почувствате разположение и топлина. Защо? Тоя човек е дал сърцето си на Господа, да се прояви Неговата любов. Мозъкът е подобен на азота, мъчно влиза в действие. Затова се нуждае от голяма светлина и топлина. Ето защо, първо трябва да се прояви сърцето. То се явило първо и първо трябва да се прояви, а после умът.

Казва безумният: „Бог не е в сърцето ми." Така казва той, защото е неразумен, не разбира законите. Той трябва да мине в по-високо положение, да работи с формулата а3 + b3 = с3. Това показва, че човек трябва да мине в третото измерение, да познае своето сърце и своя ум в действие.

„Излязоха скоро от гроба със страх и радост голяма." Не се стремете да се освободите от страха, но заместете го с радост. Страхът е един елемент, радостта - друг елемент. Като внесете радостта в страха, ще се образува едно съединение. Тогава страхът ще се превърне в благоприятно условие за вашето развитие. В Стария Завет е казано: „Страхът от Господа е начало на Божията мъдрост." Не говоря за безпричинния страх, но за оня, който се явява, когато човек върши беззакония. Тоя страх ще го избави от гибел. Когато извършвате една химична реакция и не разбирате законите на химията, може да стане някаква експлозия. Казвате: „Защо Бог допусна това?" Ти сам се зае с опита. Кой те е накарал да влезеш там? Момък играе със сърцето на една мома. После той плаща с живота си. Някога момата играе със сърцето на момъка. След това тя плаща с живота си.

Като влизаш в някое сърце, събуй обувките си, вдигни погледа си нагоре, помоли се на Бога да те благослови. Щом повдигнеш ума си към Бога, Той ще изпрати всички същества да работят върху тебе и върху оня, в чието сърце си влязъл. Какво става днес с хубавата мома? Погледнете я, пипнете я от едната и от другата страна, както пипате кокошката, намерите й един другар и я затворите в кухнята. Мъжът трябва да хвърли юлара на жена си и да каже: „Жена, отсега нататък ще бъдеш свободна и ще живееш в моя дом при условие да работиш за Божията любов и сама да туряш и сваляш юлара си; да работиш за доброто на своята душа и сама да туряш и сваляш юлара си; да работиш за доброто на своя ближен и сама да туряш и сваляш юлара си. Ако работиш по тоя начин, добре дошла в моята къща. Иначе не те приемам."

Това са новите правила, които трябва да се приложат от хората, решили вече да се женят. Мъжът казва: „Не мога да се спогодя с жена си." Защо не можеш? Тя е гладувала дълго време и сега не може да ходи, отслабнала е. Пусни жена си пет-шест месеца на свобода, да се нахрани и напои с чиста храна и чиста вода, да видиш колко силна и красива ще стане. И жената по същия начин трябва да извади юлара на мъжа си и да каже: „Бъди свободен. Иди в гората."

Това са формули за новия живот, които трябва да преведете и приложите, да видите какъв резултат ще имате. Мислете добро за вашите мъже и жени. Ако днес не са добри, ще станат добри. Когато слънцето огрява черната нечиста земя, тя постепенно се преработва и от нея излизат плодове със сладки, вкусни сокове. Знаете ли отде идат тия сладки сокове? Няма да ви обяснявам, за да не разваля разположението ви. От нечистите неща в живота излизат най-чистите сокове.

Ония от вас, които искат да станат светии, още отсега трябва да се готвят. От тях трябва да излиза аромат и свежест.

„Излязоха от гроба със страх и радост голяма." Казвам на всички: излезте от гробовете си. Сега вие стоите изправени като лалугери и казвате: „Да излезем ли, или да не излезем? Ами ако ни се случи нещо лошо?" Един турчин чул от слугите си, че лалугери изяли житото на нивата му. Той взел пушката си и решил да ги убие. Като дошъл на нивата, лалугерите се изплашили и застанали на краката си, като че се молят. Турчинът ги погледнал и си казал: „А, сега се молите, признавате ме за господар. Щом е така, ще пощадя живота ви." Сега и вие сте изяли житото на господаря си, изправяте се на краката си и се молите. Като ви види

Господ, казва: „От Мен да мине. Ще пощадя живота ви." Гледам някой паяк, крие се в дупката, мисли, че не мога да го извадя оттам. И вие като паяка, криете се в къщата, никой да не ви види. Мислите ли, че някой човек е могъл да избяга и да се скрие от съдебния пристав? Освободете умовете си от мисълта за нивите и воловете си. Освободете се от старите къщи. Хората на новата култура ще живеят без къщи.

В притчата за поканените на сватбата един се отказал под предлог, че си купил нива, друг - че си купил волове, трети - че се оженил. По тоя начин не може да се живее. Ако се живее още три века така, хората ще се задушат. Ето защо невидимият свят иде да помогне на съвременното страдащо човечество. Забележете, всеки ден, още със ставането си от сън, ви идат светли нови мисли. Даже и най-дебелоглавият ще каже: „Така вече не може да се живее." Старото изживява своето време. Например сабята, която военните носят, не е за рязане на глави. Тя означава човешката воля. Волята е най-голямото благо, което Бог ни е дал. Бих препоръчал на мъжете и на жените, като се почувстват неразположени, да вземат един нож, да го наострят и да кажат: „С волята всичко мога да направя." Ножът ще бъде само като символ на силна воля, но не и за рязане на глави.

Днес войникът е силен, докато има пушка, сабя, револвер. Щом ги изгуби, силата му изчезва. Това е криво прилагане на волята. Така хората едни други се разрушават. По отношение на отрицателното българите са много силни. Надали има друг народ, който да е толкова силен в разрушаването. Идете в някое село, да видите как българинът опитва брадвата си и как я остри. Като я опитва дали сече добре, той отива в гората и удря с нея ту едно, ту друго дърво, докато се увери, че работи, без да държи сметка колко дървета е похабил. После ще отиде при някоя чешма да остри брадвата си на коритото на чешмата. Мине друг селянин, същото направи. След няколко години коритото се разваля.

Така и вие точите брадвите си върху главите на хората, без да мислите за последствията. Ако искаш да опиташ брадвите на българите, стани министър. Всички ще си опитат брадвите на главата ти. Това се дължи на факта, че те проявяват повече отрицателната си воля. Българинът трябва да каже: „Аз ще сменя първата формула с третата, а3 + b3 = с3." Само така ще дойдат добри времена за българина. Нека каже: „Всичко мога да направя за любовта към Бога, към своята душа и към своя ближен." Като дойде съдбата, и на нея ще кажете същото. Тя ще се смекчи и ще отстъпи. Какво става днес? Дойде един, изопачава истината. Дойде друг, и той я изопачава. Съдията слуша единия, слуша другия, не знае какво да прави.

Един адвокат защищавал усърдно обвиняемия. Той казал: „Господа съдии, моят клиент е честен човек. Обвиняват го, че откраднал сто лева. Как е възможно да открадне сто лева, когато на масата при стоте лева имало още десет хиляди лева? Ако беше крадец, щеше да вземе и десетте хиляди лева." Като слушал какво говори защитникът му, обвиняемият започнал да плаче. Съдията помислил, че се разкаял и го запитал защо плаче. Той отговорил: „Плача, защото не видях десетте хиляди лева. И така ме съдите, поне да бях взел и тях." Похваля- вам обвиняемия, който си казал истината. С лъжа светът не се оправя.

Светът може да се оправи само като се приложат трите закон: любов към Бога, любов към своята душа и любов към своя ближен. Ще кажете, че тия мисли не са ясни. След време ще ви станат ясни. Тия мисли са Божествени. Едни от тях ще паднат на пътя, други на песъчлива почва, а трети на добра почва и ще дадат плод: едни трийсет, други шейсет, трети сто. След сто години всички ще разберете Божествения закон на любовта. Той още един път ще ви напече. Аз взимам думата „печене" в добър смисъл. Сега сте облечени в дебели кожуси, и когато Бог ви напече, ще кажете: „Не ни трябват вече тия дебели кожуси. Много ни е топло." И без кожуси ще ходите. Казано е: „Няма да умрем, но ще се изменим." Кога ще стане това? Когато дойде новата култура.

Като наблюдавам лицата на сегашните хора, виждам, че повечето са потъмнели, пожълтели. Те са изгубили смисъла на живота. Някои прибягват до разни козметични средства. Бабата си спомня своята младост и се чуди защо е остаряла. Много просто, тя е нарушила трите закона. „Защо умираме?" По същата причина: не любите Бога, не правите добро на своята душа и не желаете доброто на своя ближен. Всички може да бъдете безсмъртни. Как? Като приложите тия закони, както ви се казва отвътре, а не както аз ви говоря.

Сега, всички на работа! Вземете цигулката си и който знае да свири хубаво, да свири; който може да пее хубаво, да пее. Първото правило: като станеш сутрин, пей с чувство. Ако мислиш нещо, мисълта ти да има съдържание. Ако кажеш нещо, да има смисъл в думите ти. Като се върне мъжът ви от работа неразположен, сърдит, кажи си: „Няма да губя равновесието си. Оня, Който е в мене, е по-силен от всички около мене." Вярвайте в тая наука, която иде от живата природа.

Един ден ще направя опит с неколцина от вас, които са искрени, да опитаме четирите формули. Ще направим един опит с топлината и светлината на слънцето, да ви проговорят. Музика се крие в тях. Тоновете на топлината не се възприемат като шумолене, но като велика музика. Няма по-красиво съчетание между тоновете на това, което произлиза от трептенията на топлинните и светлинни лъчи.

Всяко полюляване на листата на дърветата е тон, който за неразвитото още ухо се схваща като шум. Днес посещавате концерти, да слушате музиката на Шопен, на Моцарт, на Бетовен. Ако ухото на сегашния човек беше развито, той би предпочел да слуша музиката на люлеещите листа, отколкото тая на великите музиканти.

За да свири добре, цигуларят трябва да вкара душата си в самата цигулка. Но така малцина свирят. Когато казваме, че някой музикант е вещ, разбираме, че той свири с душата си, тоест по четирите формули. Освен вътрешните качества на цигуларя, нужно е и цигулката да има качества. Четирите струни на цигулката отговарят на четирите темперамента на човека. Между тях трябва да има правилно съчетание. Иначе ще свириш без никаква хармония. Бъдещата майка трябва да разбира от това съчетание, за да създаде здрав, добре развит организъм на своите деца.

Едно нещо, което препятства за правилното развитие на човека, е съмнението. Когото срещнеш днес, ще те погледне изпитателно. Казвам: „Приятелю, няма защо да ме гледаш изпитателно. Аз те познавам добре. Ако имаш нужда от пари или друго нещо, кажи, аз мога да ти услужа. Каквото искаш, мога да ти дам. Аз мога да ти предам една велика Божествена идея, да я посадиш. Така ще се научиш да живееш добре с жена си и с децата си. Като посадиш тия семена, ще благодариш на Бога. Аз ида от небето да питам учителя ти как учиш, какви бележки и какво поведение имаш. Като се върна, ще кажа какво съм видял и научил на земята." Искам да видя какви са вашите учители. Някои жени имат учители, а на други техните мъже им са учители. Те са ученици на мъжете си. Едните питам как са учениците им, а другите питам как са учителите им.

Казвате: „Ние сме мъже и жени." Аз пък казвам, че сте ученици и учители. Че сте мъже и жени, това са роли, които играете на сцената. Мъжът и жената ще се разберат само когато се качат в четвъртата формула: а4 + b4 = с4, тоест когато любовта изпълни сърцата им, когато мъдростта изпълни умовете им. Само тогава ще разберете какво нещо е мъжът и какво - жената. Сегашният мъж и сегашната жена са вадички от по три сантиметра дълбочина. За днес те са опасни, но в бъдеще жената трябва да има сърце с дълбочина десет километ- pa. Също така и умът на мъжа трябва да има дълбочина десет километра. Значи мъжът и жената трябва да имат дълбоки умове и сърца. Само в такива сърца могат да растат и да се развиват великите Божествени идеи. Само в тях може да се развива великият Божествен живот.

Аз познавам добре какво представя всеки от вас. Днес всички сте маскирани, турили сте маска на лицето си и мислите, че не ви познавам. Познавам ви като свободни граждани. Някои казват: „Сега мълчи, докато изиграем ролите си; после ще снемем маските си." Някои са отишли толкова далеч, че мислят: вън от маските нищо няма. Един ден маската ви ще се снеме, ще се види подвижното ви лице и ще разберете какви сте.

„Излязоха от гроба със страх и радост голяма и завтекоха се да съобщят на учениците Му." Защо се зарадваха? Защото Тоя Господ, Когото те познаваха, Го няма вече в гроба, тоест в старата култура. „И завтекоха се, да известят на учениците Му."

Сега и аз ви казвам: Господ не е в старата култура. Той не е и в църквите. Там може да има светии, но Господ Го няма. Господ не живее в каменни здания, но в сърца от плът, които любят. Бог е излязъл вече вън. И ние, които сме излезли от гроба, казваме: „Няма Го вече там." Това може всеки да провери. Върнете се при вашето сърце и ум, при вашата душа и при вашия дух и кажете: „Възкръсна вече Господ." Той иде на земята. Иде великата любов на земята.

Какво изисква Бог? Една богата американка се влюбила в един студент и му предложила всичкото си богатство. Той й казал: „Аз ще се оженя за тебе само ако раздадеш всичкото си богатство." И Бог не иска нищо от нас. Ако се откажем от воловете, от нивите, от къщите си, тогава можем да се оженим за Него. И в мъдростта има женитба. Като се оженим за Бога, ще се повдигнем на тоя уровен, на който се намира Той.

Де е Бог? Аз съм Го виждал във вола, който пъшка и тегли ралото, в кокошката, в мухата, на които отрязвате главите, и съм се разговарял с Бога в тях. Какво ще стане с нас, ако не колим агнетата и кокошките? Светът ще се оправи. Вие можете да ядете жито, зеленчуци, плодове. Може да ядете и месо, но ще знаете, че Бог не е с вас. Той не може да ни обича, когато отнимаме живота на по-малките от нас. Страданието на едно животно е страдание на Бога. Страданието на бедния е също страдание на Бога. Само така ще разберете Христа. Някой казва: „Как не съм бил във времето на Христа, да измия краката Му!" Колко пъти Христос е бил при вас, но не сте Го приемали. Измийте краката на един просяк. Не се страхувайте какво ще каже мъжът ви. Няма да остане глава в Египет, която да не разбере, че живият Господ може да направи всичко. В Египет ще има плач.

Казвам: заколете вашите агнета сега. Какво противоречие! Казвам: заколете агнетата на вашата любов. Занесете безквасните си хлябове и като влезете в Хана- анската земя, там ще ви посрещне Христос. Това е голямата радост, това е новата култура, която ще ни донесе новото знание.

При по-свободно време ще разгледам геометричните фигури - триъгълник, четириъгълник, многоъгълник, защото те са съществували преди човека. Растенията също са съществували отдавна. Било е време, когато хората, растенията и животните са били на по-висока степен на развитие от сегашните. Земята е претърпяла голяма катастрофа и от нейните пръстени се образували сегашните планети. Ще кажете, че това е противоречие. Не казвам, че трябва да го приемете. Сега предстои и на хората, и на животните, и на растенията да се повдигнат поне до оная висота, до която са били някога. И растенията говорят, но трябва да имате развито ухо, да чуете какво говорят. Те казват: „Тежка е нашата съдба." Не мислете, че растенията са глупави. Не са глупави те. Какво особено правят хората? Те се занимават с формулата а + b = с. Като ученици на живота те се чудят защо им е тая формула.

Новата култура, която иде, ще създаде нови училища, с нови методи, да разглеждат въпросите с новата светлина. Божествената светлина и топлина трябва да озарят вашите умове и сърца, да възприемете новите мисли. Върху тях ще се съгради новото общество. Ония от вас, които ме слушате, ако сте готови, направете опит и кажете: „Аз мога да любя Господа, мога да любя своята душа и своя ближен." Ще кажете, че никой никога не е видял Господа. Затворените в гробовете не са Го видели, но ония, които ще излязат, ще Го видят. Как ще любим душата си? Когато направите опит да се примирите с всички хора. Това значи да мислите доброто на вашата душа. Не сте ли изпитвали желание да се жертвате за вашия ближен? Като направите опита, повдигнете вашия ум а4 и вашето сърце b4, за да бъдат равни на с4:

а4+ b4 = с4.

Когато приложите тая формула, тогава ще минете към отношенията на вашето тяло, вашата душа и вашия дух. Тогава ще влезете в областта на новата култура, която работи само с душата, с духа и с тялото. Първо ще минете през областта на ума, на сърцето и на волята.

Още много неща има да ви кажа, но сега ще мълча, друг ще ви ги каже. Някой ви даде едно семенце, без да ви говори за него. Вие го посаждате в земята. Самата природа ще ви обясни всичко. Тя разкрива нещата. Когато Божията любов и мъдрост дойдат в света, те са в състояние да обяснят всичко неразбрано и тъмно.

В бъдеще, ако българите са готови да изпълнят Божията воля, ще им дам известни данни, чрез които да познават добрите от лошите хора. Те се различават по дължината на пръстите, на ръцете, на носа си. Това са научни данни. Например числото 18 е число на престъпника. То е образувано от 3 х 6. В Библията се говори за числото 666, което също има отношение към престъпността.

Бъдещите хора ще донесат нови мерки. Те ще фотографират човешките мисли и желания. Всичко е явно, не мислете, че това, което става в мозъка, може да се скрие. Затова мислите на човека трябва да бъдат чисти. В новата култура няма да има нищо скрито-покрито. Всички мисли и желания ще бъдат явни. Всеки, който върши престъпления, ще бъде открит.

Преди двайсет и пет години направих едно измерване на един войвода, който убил трийсет и девет души. Казах му: „На лицето ти са изгладени следите от твоите престъпления, но на ръката ти още седят. Тежка е твоята съдба." Затова е казано, че няма нищо скрито-покри- то. Най-малкото престъпление, което мислиш да направиш, се отпечатва на твоето лице. На ръката също се отбелязва животът на човека. На лицето е отпечатана културата, през която всеки човек е минал.

Вие очаквате, като отидете на оня свят, да ви посрещнат тържествено. Въпрос е, дали ще ви посрещнат така. Оттук близките ви раздават жито за вас, но и това не помага. Давид е разбирал това нещо по-добре от вас и казва: „Човек трябва да има чисто сърце и чист ум." Човек трябва да се срами от себе си, когато допуща лоши мисли и желания. Мислиш лошо за някого, а се представяш, че мислиш добре. Чисто сърце, чист ум е нужен. Всеки човек е твой брат или твоя сестра. Ще ги любиш, това изисква новото учение. Това е формулата а + b = с във всичките й степени. Плюсът, като кръст, представя движещото се колело.

Пазете се от нечистите мисли и желания, които оставят отпечатък върху вашите лица. Божият Дух, Който работи върху нас, трябва да намери чисто място да се прояви.

Новата култура ще измени живота на всички хора: на свещеници, на учители, на съдии, на адвокати. Училищата и църквите няма да изчезнат, но по друг начин ще се проповядва в тях. Свещениците и проповедниците ще ходят с пълни дисаги от къща в къща да раздават блага на хората. На адвокатите няма да се плаща, но ще се благодари с целувка, която повдига човека. Обвиняемият ще целуне съдията, адвоката, свидетелите и ще излезе вън. Чистата приятелска целувка ще бъде заплатата на всеки, който е направил някаква услуга. В новата култура няма да има пари. Те ще се заместят с целувки. Сегашните целувки не са чисти. Когато момък целуне една мома, тя повяхва като цвят. Сегашните целувки са като смученето на паяка. Той прегърне мухата, изсмуче я и после я хвърля навън като непотребна. Като целунеш един грешник, трябва да внесеш в него най-хубавите мисли и желания. Аз вярвам във вас, че сте хора на новата култура. Вярвам, че всички ще влезете в новия път.

Хайде, на добър път на вас, на всички ваши учители и професори. Слушайте ги и никога лоша дума не им казвайте. Когато професорът ви предаде урок, за възнаграждение ще му дадете една целувка. „Какво ще правим тогава? Как ще се прехранваме?" Тоя страх е от старата култура. Като приемете новото учение, ще имате и жито, и ябълки, и круши, всичко ще бъде в изобилие. Ако приложите новото учение, в България ще има два пъти по-голямо изобилие от тая година. Ако очаквате на Бога, ще знаете, че всичко ще дойде отгоре. Вдигнете погледа си нагоре, дето е горната Англия, горната Франция, горната Русия.

Излезте от гробовете си със страх и радост голяма и идете при своите си, да им известите, че живият Господ иде в света да помага на страдащите. Няма да остане човек ненаучен от Бога. Така е казано: „Всички ще бъдат научени от Господа." Тогава в света ще има само музика и песен.

8 януари 1920 г., неделя, 10 ч.

София

НАГОРЕ